NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016"

Transkriptio

1 NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 ÄITIYSNEUVOLA 4 LASTENNEUVOLA KOULUTERVEYDENHUOLTO. 8 OPISKELUTERVEYDENHUOLTO... 7 SUUN TERVEYDENHUOLTO 11

3 JOHDANTO Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Kansanterveyslaki ja asetus velvoittavat kunnan ylläpitämään terveysneuvontaa, johon luetaan mm. kansanterveydellinen valistustyö sekä kunnan asukkaiden yleisten terveystarkastusten järjestäminen. Lain tarkoituksena on turvata tasavertaiset mahdollisuudet terveydenhuollon palveluihin. Valtioneuvoston Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009) tuli voimaan siten, että määräaikaisia terveystarkastuksia koskevat säädökset tulevat voimaan Asetuksen toimeenpanoa tukemaan on julkaistu soveltamisohje Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto Asetuksen (380/2009) perustelut ja soveltamisohjeet STM julkaisuja 2009:20. Lisäksi Sosiaalija terveysministeriö on julkaissut vuonna 2004 lastenneuvolatoiminnan tueksi runsaasti suosituksia sisältävän oppaan Lastenneuvola lapsiperheiden tukena, josta on omat versionsa työntekijöille ja päättäjille. Äitiysneuvolaohjelmassa huomioidaan THL:n vuonna 2013 julkaistun oppaan uudet suositukset äitiysneuvolatoimintaan. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) on myös tuonut ohjelmaan uusia tavoitteita edistää oppilaiden ja opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia. Asetuksessa, laissa ja uusissa ohjeissa tarkoitetun toiminnan tulee kattaa kunnassa kaikki odottavat naiset ja perheet sekä lapset ja nuoret oppivelvollisuuden päättymiseen saakka ja lisäksi kaikki erikseen määritellyn opiskeluterveydenhuollon piiriin kuuluvat opiskelijat. Terveysneuvonnan ja terveystarkastusten tulee olla suunnitelmallista toimintaa niin, että ne muodostavat lapsen, nuoren ja heidän perheidensä hyvinvointia ja terveyttä seuraavan kokonaisuuden raskauden alusta opiskeluvaiheen loppuun saakka. Asetuksessa tarkoitetun toiminnan järjestäminen edellyttää useiden hallintokuntien, erityisesti varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen järjestäjän ja kansanterveystyöstä vastaavien organisaatioiden yhteistyötä. Samalla tarvitaan yhteistyötä myös lapsen ja nuoren koko kasvun ja kehityksen ajalle. Odottavan naisen, lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja terveyden lisäksi on arvioitava ja tuettava perheiden hyvinvointia.

4 Kunnan kansanterveystyön vastaavan viranomaisen on hyväksyttävä yhteinen toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suunterveydenhuollolle, 4 Palvelujen järjestäminen, asetus (380/2009). ÄITIYSNEUVOLA Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on turvata odottavan äidin, sikiön, vastasyntyneen ja perheenjäsenten paras mahdollinen terveys. Käynnit äitiysneuvolassa tapahtuvat Äitiysneuvolasuosituksen (THL, opas 29,2013) mukaisesti noin neljän viikon välein. Riskiraskauksissa käynnit suunnitellaan yksilöllisesti raskaana olevan tarpeiden mukaisesti. Ensimmäiselle käynnille terveydenhoitajan luona varataan aikaa 90 min, lasta odottavan perheen laaja tarkastus on 90 min ja normaalikäynnin pituus on 45 min. Lääkärin tarkastukseen varataan aikaa 30 min. Terveysneuvontaa annetaan jokaisen käynnin yhteydessä. Äidille myös annetaan mahdollisuus valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisiin sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulontoihin. Raskausajan ultraäänitutkimukset (alkuraskauden ultraäänitutkimus sekä rakenneultraäänitutkimus) ostetaan Terveystalo Oy:ltä. Perhetyöntekijä tekee kotikäynnin jokaiseen ensimmäistä lasta odottavaan perheeseen. Raskauden ajan seurantakäynnit: Raskausviikot Käyntien sisältö 6-8 rvk Ensikontakti, puhelimessa tapahtuva palvelutarpeen arviointi 8-10 rvk Ensikäynti terveydenhoitajalla rvk Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus, terveydenhoitaja rvk Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus, lääkäri rvk Terveydenhoitaja rvk Terveydenhoitaja rvk Terveydenhoitaja rvk Terveydenhoitaja sekä perhetyöntekijän kotikäynti ensisynnyttäjälle rvk Terveydenhoitaja ja lääkäri rvk Terveydenhoitaja, käynti 2 vkon välein tai tiheämmin

5 Synnytyksen jälkeiset seurantakäynnit: Lääkäri suorittaa jälkitarkastuksen äidille äitiysneuvolassa 5-12 viikkoa synnytyksen jälkeen. Äitiysneuvolan terveydenhoitaja tekee kotikäynnin perheeseen 1-7 vrk kotiutumisesta synnytyksen jälkeen. Siirtopalaveri äitiysneuvolan ja lastenneuvolan terveydenhoitajan välillä tapahtuu kotikäynnin jälkeen. LASTENNEUVOLA Lastenneuvolan tehtävänä on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventaa perheiden välisiä terveyseroja. Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhempia kasvatuksessa sekä parisuhteen hoitamisessa. Lisäksi neuvolassa edistetään lapsen kasvu- ja kehitysympäristön sekä perheen elintapojen terveellisyyttä. Neuvolatoimintaa säätelevän asetuksen mukaan neuvolassa järjestetään alle kouluikäisille 13 määräaikaistarkastusta sekä tarvittaessa 8kk iässä terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastukset. Näistä kolme on ns. laajaa terveystarkastusta, jossa arvioidaan koko perheen hyvinvointia ja vanhempien tuen tarpeita. Yli puolet tarkastuksista tehdään alle 1-vuotiaille. Ylimääräisiä tarkastuksia suositellaan tarpeen mukaan. Olennainen osa tapaamisten sisällöstä koostuu perheen tarpeiden ja lapsen kehitysvaiheen mukaisesta terveysneuvonnasta. Lapsi saa neuvolassa rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset. Neuvolassa pyritään havaitsemaan lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestämään tarkoituksenmukainen tuki ja apu. Lastensuojeluun liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa. Lastenneuvolan kautta syntyvät lääkinnällisen kuntoutuksen suositukset käsitellään lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmässä ja mahdolliset terapiat toteutetaan omana työnä tai ostopalveluina. Lastenneuvolatarkastukset: Lapsen ikä Käyntien sisältö 4 vk Terveydenhoitajan tarkastus neuvolassa tai kotona 60min 6 vk Lääkärin ja terveydenhoitajan tarkastus 30min

6 Lapsen ikä Käyntien sisältö 3 kk Terveydenhoitajan tarkastus 60min 4 kk Lääkärin ja terveydenhoitajan tarkastus 30min 5 kk Terveydenhoitajan tarkastus 45min 6 kk Terveydenhoitajan tarkastus 45min 8 kk Lääkärin ja/tai terveydenhoitajan tarkastus 30min 9-10 kk Terveydenhoitajan tarkastus 45 min 1 v Terveydenhoitajan tarkastus 60min 1½ v Lääkärin ja terveydenhoitajan tarkastus 40min 2½ v Terveydenhoitajan tarkastus 60min 4 v Laaja tarkastus. Terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus min 5 v Terveydenhoitajan tarkastus 45-60min 6 v Terveydenhoitajan tarkastus 45-60min Siirtopalaveri lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon välillä tapahtuu ennen koulun alkua. Lisäksi tarvittaessa järjestetään yhteistyöpalaveri eri toimijoiden kanssa. KOULUTERVEYDENHUOLTO Neuvolassa alkanutta lapsen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin seurantaa jatketaan kouluterveydenhuollossa. Määräaikaiset koko ikäluokkaa koskevat terveystarkastukset muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan rungon ja mahdollistavat jokaisen oppilaan ja hänen perheensä tapaamisen. Tarkastusten sisältöjä ohjeistetaan mm. Kouluterveydenhuollon oppaassa (Stakes 2002), Kouluterveydenhuollon laatusuosituksessa (STM 2004b) ja Kouluterveydenhuollon käsikirjassa (Terho ym. 2002). Terveystarkastukset ja tutkimukset muodostavat kokonaisuuden, jossa huomioidaan oppilaan ikä ja kehitysvaihe. Määräaikaisissa tarkastuksissa arvioidaan monipuolisesti oppilaan fyysistä ja psykososiaalista terveydentilaa ja pyritään löytämään mahdolliset sairaudet sekä muut terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat tekijät. Terveystarkastukset ovat aina samalla terveysneuvontatilanne ja ehkäisevää mielenterveystyötä. Kouluterveydenhuoltoa toteutetaan kaikkien eri koulujen terveydenhuollon tiloissa. Kouluterveydenhoitajat varaavat oppilaille ajat terveystarkastuksiin. Vanhemmille esitetään kutsu saapua mukaan kaikkiin terveystarkastuksiin. Terveydenhoitajan

7 tarkastuksiin varataan aikaa 30, laajoille terveystarkastuskäynneille aikaa 60 min ja lääkärin vastaanottoon 30 min. Moniammatilliset oppilashuoltoryhmät kokoontuvat kouluittain erikseen sovittuina aikoina. Lastensuojeluun liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä kuraattorin ja sosiaalitoimen kanssa. Kouluterveydenhuollon kautta syntyvät lääkinnällisen kuntoutuksen suositukset käsitellään lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmässä ja mahdolliset terapiat toteutetaan omana työnä tai ostopalveluina. Perhesuunnitteluun liittyvät asiat hoidetaan pääasiassa terveyskeskuksen perhesuunnitteluneuvolassa. Ryhtitarkastukseen fysioterapeutin vastaanotolle tehdään lähete tarvittaessa. Ala-aste (luokat 1-6) Luokkaaste Käyntien sisältö 1 lk Terveydenhoitajan tarkastus 60 min. ja lääkärin tarkistus 30 min. Hyvinvointisuunnitelma erityistä tukea tarvitseville perheille 2 lk Terveydenhoitajan tarkastus 45 min 3 lk Terveydenhoitajan tarkastus 30 min 4 lk Terveydenhoitajan tarkastus 30min. 5 lk Laaja terveystarkastus. Terveydenhoitajan tarkastus 60 min ja lääkärin tarkastus 30 min. 6 lk Terveydenhoitajan tarkastus 30min Yläluokat (luokat ) Luokkaaste Käyntien sisältö 7 lk Terveydenhoitajan tarkastus 45 min. 8 lk Laaja terveystarkastus. Terveydenhoitajan tarkastus 75 min ja lääkärin tarkastus 30 min, mielialakysely 9 lk Terveydenhoitajan tarkastus 45 min, päihdekysely OPISKELUTERVEYDENHUOLTO

8 Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia: edistämällä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta edistämällä opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä järjestämällä terveyden- ja sairaanhoidon palveluja opiskelijoille Opiskeluterveydenhuolto sisältää opiskelijan terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, jotka järjestetään yhtenäisenä kokonaisuutena. Niitä toteuttavat terveydenhoitaja, lääkäri, psykologi ja kuraattori. Kunnassa kokoontuu 2 kertaa vuodessa työryhmä, joka koostuu eri oppilaitosten sekä kunnan sivistys-, sosiaali- ja terveyspalveluiden edustajista. Ryhmän tarkoituksena on kehittää opiskelijaterveydenhuoltoa ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Lukio ja ammattioppilaitokset Opiskeluterveydenhuolto tapahtuu terveyskeskuksen tiloissa. Terveydenhoitajan tarkastuksiin varataan aikaa 90 min. Perhesuunnitteluun liittyvät asiat hoidetaan terveydenhoitajan vastaanottokäyntien yhteydessä tai perhesuunnitteluneuvolassa. Opiskelijoiden tarvitsema sairaanhoito järjestetään terveyskeskuksessa. Moniammatilliset oppilashuoltoryhmät kokoontuvat kouluittain erikseen sovittuina aikoina. Oppilaitoksille on nimetty oma psykologi. Luokka-aste Käyntien sisältö /amm.oppilaitos 1 lk/ v. Ammattioppilaitoksessa terveydenhoitajan tarkastus 90 min joka 1 tai 2 luokalla, lääkäri tarvittaessa Lukiolaisille terveyskysely, terveydenhoitaja tarvittaessa, lääkäri tarvittaessa 2 lk / v. Lukiolaisille terveydenhoitajan tarkastus 90 min. Lääkärin tarkastus opiskelijoille tarvittaessa tai opiskelijan toivomuksesta. Pojille kutsuntatarkastus SUUN TERVEYDENHUOLTO Lasten ja nuorten ehkäisevä hoito

9 Lastenneuvola tarjoaa kaikille lapsille ja lapsiperheille ehkäisevän terveydenhuollon palveluja. Suun terveys on osa lapsen kokonaisterveyttä ja siitä huolehtiminen on osa päivittäistä hyvinvoinnista huolehtimista. Hyvän suun terveyden säilymiseen ja edistämisen onnistumiseksi tarvitaan yhteistyötä vanhempien sekä suun ja terveydenhuollon ammattiryhmien kanssa. Tavoitteena on antaa tietoa hyvästä suuhygieniasta, terveellisistä ruokailutottumuksista ja hampaiden harjaamisesta. Suun terveystarkastuksia suorittavat terveydenhoitajat, suuhygienistit ja hammaslääkärit. Odottaville perheille annetaan neuvolassa tietoa kunnan hammashuollon palveluista. Neuvolaikäisten suun tarkastukset: Lapsen ikä Käyntien sisältö 1-2v Suuhygienistin tarkastus 3-4v Suuhygienistin tarkastus 5-6v Suuhygienistin tarkastus 6-7v Hammaslääkärin tarkastus Lapsen ollessa noin yhden vuoden ikäinen terveydenhoitaja tekee suun terveydentilan arvioinnin normaalin neuvolatarkastuksen yhteydessä. Käynti kirjataan neuvolakorttiin. Suuhygienistin käynneillä kirjataan hammasstatus tietojärjestelmään, annetaan vanhemmille neuvontaa hampaiden harjaamisesta, fluorin käytöstä ja terveellisistä ravintotottumuksista. Jos lapsella on korjaavan hoidon tarvetta, hänet ohjataan hammaslääkärin vastaanotolle. Riskipotilaiden suun tarkastusväli voi olla lyhyempi ja se määritellään yksilöllisesti. Peruskoululaisten suun terveydenhuolto Määräaikaistarkastuksiin kutsutaan kaikki ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokkien oppilaat. Tarkastuskäynneillä tehdään hoitosuunnitelma ja määritellään yksilöllinen tarkastusväli. Määräaikaistarkastuksissa seurataan purennan kehitystä ja ohjataan lapsi tarvittaessa oikomishoidon erikoishammaslääkärille. Yksilöllinen tarkastusväli vaihtelee 1-2 vuoden välillä. Riskipotilaat tarkastetaan vuosittain. Tarkastuskäynneillä annetaan yksilöllistä ennaltaehkäisevää neuvontaa hampaiden puhdistamisesta, fluorin ja ksylitolin käytöstä sekä terveellisistä ruokailutottumuksista.

10 Opiskelijoiden suun terveydenhuolto Peruskoulun päättävää, lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelujaan jatkavaa opiskelijaa kehotetaan varaamaan itse aika hammastarkastukseen sovittuna aikana Luokka-aste/ Käyntien sisältö amm.oppilaitos 1 lk Hammaslääkärin tarkastus 3lk Hammaslääkärin tarkastus 5 lk Hammaslääkärin tarkastus 8 lk Hammaslääkärin tarkastus opiskelijat Hammaslääkärin tarkastus

11

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

Neuvolat lapsen ja perheen tukena

Neuvolat lapsen ja perheen tukena Neuvolat lapsen ja perheen tukena Tuovi Hakulinen-Viitanen Dosentti, TtT, Tutkimuspäällikkö 1 Esityksen sisältö Tutkimustietoa lasten terveydestä ja hyvinvoinnista Lainsäädäntö ja valtakunnalliset ohjeistukset

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne

Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 8.3.2012 1 Ohjeistus Hakulinen-Viitanen T,

Lisätiedot

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YHTENÄINEN TOIMINTAOHJELMA

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YHTENÄINEN TOIMINTAOHJELMA N YHTENÄINEN TOIMINTAOHJELMA neuvolatyölle ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle AURAN JA PÖYTYÄN KUNNISSA 2012 2015 Pöytyä 13.11.2012 Versio 1 Päivitetty

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009

Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009 Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 38/29 Ptl 23.3.21 / Johtava hoitaja Anne Valtonen Asetuksen voimaantulo, sisältö

Lisätiedot

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN PERUSKOULUiSSA

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN PERUSKOULUiSSA Matti Rimpelä, Anne-Marie Rigoff, Jorma Kuusela ja Heidi Peltonen (toimittajat) HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN PERUSKOULUiSSA perusraportti kyselystä 7. 9. vuosiluokkien kouluille Opetushallitus,

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAMALLI

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAMALLI Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAMALLI Sivu 2 / 16 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Sisällysluettelo... 2 1 LUKIJALLE... 3 2 MÄÄRÄAIKAISTEN TERVEYSTARKASTUSTEN AJANKOHDAT...4

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN (Punkalaidun ja Sastamala) RAVITSEMUSSUUNNITELMA. Toukokuu 2014

SASTAMALAN SEUDUN (Punkalaidun ja Sastamala) RAVITSEMUSSUUNNITELMA. Toukokuu 2014 SASTAMALAN SEUDUN (Punkalaidun ja Sastamala) RAVITSEMUSSUUNNITELMA Toukokuu 2014 JOHDANTO Punkalaitumen ja Sastamalan kuntien toimijoille on valmisteltu seudullinen ravitsemussuunnitelma, joka konkretisoi

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot