POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA 13.1.2012"

Transkriptio

1 POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA..0

2 POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

3 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO. Työn taustaa ja tavoitteet. ALUEEN NYKYTILANNE JA SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT. Kaavoitustilanne ja muut suunnitelmat. Alueen luonnonolot. Maisema- ja aupuniuva. Nyyiset toiminnot ja ehittämistarpeet. LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA. Suunnitelman pääperiaatteet. Reitistön ehittäminen. Viristystoiminnot. Valaistus. Opastus. Kasvillisuus. Hulevesien äsittely. Hoitovastuualueet. Alustava hoitoluoitus. SUUNNITELMAN OSA-ALUEET. Koulun piha-alueet. Jääliiuntaesusen ympäristö ja liiuntapuisto. Pohjanlampi ja puru-uoman ympäristö. Täyttömäi ja metsäinen mäi. Maisemaniitty ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO LÄHTEET JA KIRJALLISUUS

4 Suunnittelualueen sijainti aupuniraenteessa. Suunnittelualueen rajaus. POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

5 JOHDANTO Tämä Pohjanlammen lähiympäristösuunnitelma on tehty Jyväsylän aupungin aupuniraennepalveluiden toimesi antamana. Pohjanlammen alue sijaitsee Kuoalan aupunginosassa Jyväsylän esustasta noin, m:n päässä. ha:n ooiselle alueelle sijoittuu Kuoalan ja Pohjanlammen oulut, päiväoti, Pohjanlampi rantaalueineen, maisemaniittyä, täyttömäi ja metsää. Alue on suurelta osin vanhaa viljelyaluetta, jona ennen avoin maisema on monin paioin umpeen asvanut ja pensoittunut. Tällä hetellä alueen viristystoiminnot ovat vähäisiä ja reitistö puutteellinen. Pohjanlammen ympäristöä pyritään ehittämään aupunginosan mittaaavassa merittävänä liiuntapuistona ja viristysalueena. Alueella on vireillä useampi ehittämishane, uten oulujen laajennus seä jääliiuntaesusen suunnittelu. Lähiympäristösuunnitelmalla on pyritty laatimaan oo alueen äsittävä yleispiirteinen suunnitelma, jolla on pyritty nivomaan yhteen erilaiset suunnitelmat ja muut toiminnalliset tavoitteet, joita alueelle ohdistuu. Jyväsylän aupungilta ohjausryhmään ovat uuluneet: Paula Tuomi (projetipäälliö) Mervi Vallinosi (projetipäälliö heinäuuhun 0 asti) Mauri Hähiöniemi / Kaupuniraennepalvelut Mia Koliseva / Kaupuniraennepalvelut Vesa Lehtinen / Kaupuniraennepalvelut Anne Pitänen / Kaupuniraennepalvelut Timo Vuoriainen / Kaupuniraennepalvelut Heii Sihvonen / Kaupuniraennepalvelut Jyri Falin / Liiuntapalvelut Eri Huovinen / Liiuntapalvelut Kari Häinen / Liiuntapalvelut Seppo Pulinen / Opetuspalvelut Tuuli Matinsalo / Opetuspalvelut Petri Palve / Opetuspalvelut Tuomas Kahila / Opetuspalvelut Paula Valama / Sosiaali- ja terveyspalvelut Eija Koralainen-Halmu / Tilapalvelu Ulla Rannanheimo / Tilapalvelu Lähiympäristösuunnitelman on laatinut WSP Finland, jona suunnitteluryhmän ovat muodostaneet: Arto Kaituri (projetipäälliö) Hanna Hannula (ympäristösuunnittelu) Juuso Haapamäi (ympäristösuunnittelu) Jari Laasonen (liiennesuunnittelu).. Työn taustaa ja tavoitteet Lähiympäristösuunnitelman tavoitteena on ollut laatia oo suunnittelualuetta oseva yleispiirteinen suunnitelma, jolla on pyritty sovittamaan yhteen alueella äynnissä olevat ehittämishaneet ja muut alueeseen ohdistuvat tavoitteet. Alueesta pyritään ehittämään toimiva ja monipuolinen viristysalue, joa tarjoaa atiivisten liiunta-alueiden lisäsi luonnontilaisempia viristysalueita. Alueen luonnon ja maiseman lähtöohdat on otettu huomioon suunnitelmassa. Nyytilan analyysillä on tunnistettu muun muassa maiseman vaalittavia ja ehitettäviä ominaispiirteitä, arvoaita luontoohteita seä reitistön ja toimintojen ehittämistarpeita. Nämä analyysissä esille nousseet teijät toimivat osaltaan suunnitelman lähtöohtina. Ohjausryhmän näemyset alueella tarvittavista toiminnoista ja muista ehittämistarpeita ovat toimineet myös suunnitelman lähtöohtana. Lopputulosena on laadittu lähiympäristösuunnitelma, joa pitää sisällään suunnitelmapiirustusten lisäsi irjallisia ohjeita, hoitoluoitus- ja vastuualueartat seä alustavan ustannusarvion.. Johdanto

6 . ALUEEN NYKYTILANNE JA SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT. Kaavoitustilanne ja alueen muut suunnitelmat Ajantasa-asemaaava Ajantasa-asemaaavassa suurin osa suunnittelualueesta on erilaisia viheralueita: urheilu- ja viristyspalveluiden alueita (VU), puistoja (VP) ja lähiviristysalueita (VL). Koulut ja päiväoti sijoittuvat yleisten raennusten ja opetustoimintaa palvelevien raennusten orttelialueelle (Y ja YO). Suunnittelualueen eteläosassa on varaus Kuoalan ehäväylän uudelle tielinjauselle. Koulujen lisäraennus ja asemaaavamuutos Hane Pohjanlammen alaoulun ja Kuoalan yläoulun lisäraennusen suunnittelemisesi on äynnissä. Uudesta ouluraennusesta on laadittu hanesuunnitelma. Uuteen raennuseen sijoitetaan seä alaettä yläoulun tiloja. Koulujen laajeneminen vaatii aavamuutosen, jona laatiminen on äynnissä. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä Uusi ouluraennus tulee sijoittumaan ala- ja yläoulun väliselle alueelle. Jääliiuntaesus Alueella on äynnissä jääliiuntaesusen alustava suunnittelu, jossa jääliiuntaesuselle on pyritty löytämään sopiva sijoitusohta alueelta. Suunnitelmaluonnosia on laatinut aritehtitoimisto LPV. Lähiympäristösuunnitelmaa on laadittu yhteistyössä jääliiuntaesusen suunnittelun anssa.. Alueen luonnonolot Maaperä Suunnittelualueen maaperä on pääasiassa hiesua. Pohjanlammen ranta-alueet ovat liejua. Maaston oreimmilla ohdilla on alliota, jona päällä on oreintaan metri pintamaata. (Kts. suunnittelualueen maaperäartta.) Vesiolosuhteet Suunnittelualueella sijaitseva Pohjanlampi on matala ja rehevöitynyt lampi, jona veden vaihtuvuus on hidasta. Suuri osa suunnittelualueelle satavista vesistä valuu Pohjanlampeen. Lammesta lounaaseen ohti Päijännettä virtaa muutaman metrin levyinen vesiuoma. Pohjanlammen ranta-alueet ovat hyvin osteita. Täyttömäi on muuttanut alueen vesitasapainoa painaen Pohjanlammen puru-uoman pohjaa ja hidastaen poisvirtaamaa. Pohjanlammen vesipinta on noussut ajoittain aiheuttaen ranta-alueiden puustouolemia. Pohjanlammen pohjoisrannalla on tehty ruoppausta, ja ruopattua aineista on läjitetty pohjoiselle ranta-alueelle. Suunnittelualueen esiosa on entistä peltoaluetta, jona jäänteenä alueella on avo-ojia. Kasvillisuus Ennen avoimena olleet viljelyalueet ovat pensoittuneet ja osittain entisillä pelloilla asvaa jo nuorta lehtipuuvaltaista metsää. Pohjanlammen ranta-alueet ovat hyvin osteita, ja siellä asvaa osteioasvillisuutta. Suunnittelualueen aaoisosaan sijoittuu alueen laajin metsä. Siellä metsätyypit ovat vaihtelevia Pohjanlammen aaoispuolen rinnelehdosta vanhoihin havupuumetsiin. Jyväsylän aupungin metsäsuunnitelmassa alueen metsät on luoiteltu pääasiassa lähimetsisi seä uloilu- ja viristysmetsisi. Lisäsi alueen metsäuvioista muutama on luoiteltu lainvoimaisisi suojelualueisi ja muutama arvometsisi. Pohjanlammen eteläpuolella oleva suojelualue on monimuotoinen 0, ha ooinen rinnelehto. (Jyväsylän merittävät luontoohteet 00, Jyväsylän aupungin metsäsuunnitelma) Täyttömäen aiemmin avoin maisema on muuttumassa puustoisemmasi. Puusto on alueella nuorta. Siellä esiintyy paioin tiheitäin asvustoja pääasiassa leppää ja oivua. Osittain täyttömäellä on avoimempia niittymäisiä alueita. Koristeasvillisuutta on 0-luvulla raennettujen oulujen piha-alueilla. Lajisto on siellä monipuolista. Linnusto Pohjanlammen ympäristössä esiintyy runsaasti lintuja. Linnusto muodostuu seä lammen vesilinnuista että metsäalueiden linnustosta. Pohjanlammen alue muodostaa yhdessä Kuoalan muiden lehtimetsien anssa valtaunnallisesti täreän linnustoalueen, FINIBA-alueen, jona erityisiä suojeluarvoja on uhanalaisen piutian esiintyminen. (Jyväsylän merittävät luontoohteet) POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

7 Ote ajantasa-asemaaavasta. Ajantasa-asemaaavan suunnittelualuetta ja sitä ympäröiviä alueita osevia merintöjä ovat opetustoimintaa palvelevien raennusten orttelialue (YO), yleisten raennusten orttelialue (Y), puisto (VP), lähiviristysalue (VL), urheilu- ja viristyspalveluidenalue (VU), suojaviheralue (EV), yleinen pysäöintialue (LP), yleisen tien alue (LT), huoltoaseman orttelialue (LH), erillispientalojen orttelialue (AO) ja rivitalojen orttelialue (AR). Suunnittelualueen maaperä. Maaperän merinnät: vaalean sinisellä hiesu, rusealla lieju, punaisella allio, jona päällä oreintaan metri pintamaata. Ote Jyväsylän aupungin metsäsuunnitelmasta. Vaalean sinisellä on meritty lähimetsät, tumman sinisellä uloilu- ja viristysmetsät, pinillä arvometsät ja ruseanpunaisella suojelualueet.. Alueen nyytilanne ja suunnitelman lähtöohdat

8 . Maisema- ja aupuniuva Alueen maisemaraenteessa täreitä teijöitä ovat alueen läpi oillislounaissuuntaisesti sijoittuva laaso seä alueen eteläosaan sijoittuvat mäet, joista toinen on täyttömäi. Suunnittelualueen topografia on vaihtelevaa. Matalimmallaan maasto on noin metriä oreimpien ohtien noustessa noin 0 metriin. Maisemaraennetta on vaieaa hahmottaa, sillä maisemauvaa leimaa ennen avoimen maiseman pensoittuminen ja näymien umpeen asvu. Pohjanlammen näyvyys ympäröiville alueille on monin paioin huono ranta-alueiden tiiviin asvillisuuden taia. Suunnittelualueen raennetuimmat ympäristöt sijoittuvat Pohjanlahdentien varteen seä suunnittelualueen pohjoisosaan, jossa sijaitsevat Pohjanlammen alaoulu ja Kuoalan yläoulu seä oulujen eteläpuolelle sijoittuva palloenttä. Lisäsi suunnittelualueen esiosassa sijaitsee asi omaotitaloa.. Nyyiset toiminnot ja ehittämistarpeet Kevyen liienteen reitistö ja viristystoiminnot Tällä hetellä alueen evyen liienteen reitistö on puutteellinen ja osa alueesta on vaieasti saavutettavissa. Myös erilaisia viristystoimintoja mahdollistavia paioja on vähän. Näitä ovat palloenttä alueen esiosassa ja oirapuisto Pohjanlahdentien varrella. Koulujen pihoilla on erilaisia leiivälineitä ja enttiä, jota ovat osin huonossa unnossa. Liienne ja paioitus Alueelle suuntautuva liienne ohdistuu suurimmasi osasi oulujen alueelle. Myös Graniitin liiuntaesusen itäiselle sisäänäynnille uljetaan suunnittelualueen autta. Paioitusta on Pohjanlammen alaoulun ja Kuoalan yläoulun yhteydessä. Autopaioitusen määrä on ollut riittämätöntä erityisesti Pohjanlammen alaoulun läheisyydessä paioitusalueella, jota myös Graniitissa ävijät äyttävät. Kuoalan oulun saattoliiennejärjestelyt toimivat hyvin, un taas Pohjanlammen oulun osalta saattoliienne on ongelmallinen. Mopopaioitusta ei ole huomioitu tällä hetellä riittävästi ja erityisesti yläoulun paioitusalueella mopot häiritsevät muuta liiennettä. Myös pyöräpaioitusen järjestelyjä tulee suunnittelussa taristaa, un suuri paioitusalue yläoulun länsipuolella poistuu nyyisenlaisena uuden ouluraennusen tieltä. (Yllä) Pohjanlammen pohjoisrantaa. (Alla) Panoramauva alaoulun ja yläoulun välistä ulevalta evyen liienteen väylältä, joa tulee poistumaan uuden ouluraennusen tieltä. (Alimmaisena) Panoramauva alueen esellä ulevalta Sulutieltä. Suuri osa suunnittelualueesta on entistä peltoa, jona ennen avoin maisema on asvamassa umpeen. POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

9 Vääräväriortouva suunnittelualueelta.. Alueen nyytilanne ja suunnitelman lähtöohdat

10 . LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA. Suunnitelman pääperiaatteet Uudet toiminnot on pyritty sijoittamaan alueelle niin, että raennetuimmat alueet esittyvät lähimmäsi Pohjanlahdentietä ja oulualueita. Raennetumpien alueiden ja Pohjanlammen väliin on jätetty vapaamman oleselun ja viristystoimintojen alue. Pohjanlammen ranta-alueet on pyritty rauhoittamaan, eiä niille ole ohjattu atiivisia toimintoja. Suunnittelualueen eteläosassa täyttömäelle on ohjattu viristystoimintaa, uten frisbeegolfratoja. Alueen aaoisosan luonnontilaisen altainen metsäinen mäi on pyritty rauhoittamaan atiivisilta viristystoiminnoilta. Alueen hienoja maisemallisia osia, uten Pohjanlampea, alueen oillislounaissuuntaista laasoa ja aaoisosan mäiä on otettu paremmin esiin tällä hetellä umpeenasvavasta maisemauvasta. Tavoitteena on muun muassa avata puuston harvennusilla näymiä täyttömäeltä puistoon ja toisin päin seä Pohjanlammelle.. Reitistön ehittäminen Reitistön ehittämisellä parannetaan yhteysiä suunnittelualueen sisällä seä liitetään alue toimivammasi osasi aupunginosan viristysreitistöä. Suunnitelmassa esitetty uusi oillislounaissuuntainen evyen liienteen väylä toimii alueen läpi ulevana pääreittinä. Se yhdistää suunnittelualueen pohjoiseen ohti Jyväsjärven viristysreitistöä ja etelään Päijänteen suuntaan. Pohjanlahdentien evyen liienteen väylältä on osoitettu useampi evyen liienteen yhteys puistoon, jota yhdistyvät siellä pääväylään. Yhteys Pohjanlammen alueen ja Kuoalan esustan välillä on täreä. Tällä hetellä oulujen välistä uleva evyen liienteen väylä tulee poistumaan uuden ouluraennusen valmistuttua. Jatossa uleminen Kuoalan evyen liienteen yliulusillalta puistoon tapahtuu Pohjanlahdentien evyen liienteen väylää pitin, josta uusi reitti ääntyy itään ohti puistoa. Reittiä tulee seleyttää istutusilla ja opastusella. Yhteysiä täyttömäelle on ehdotettu parannettavisi. Täyttömäen reitistön ehittämisessä on huomioitu Kuoalan ehäväylälle asemaaavassa varattu alue. Pohjanlammen ranta-alueille pääsee tällä hetellä huonosti. Saavutettavuutta parantamaan suunnitelmassa on ehdotettu pitospuiden raentamista. Osoitettu reitti ulee liiuntapuistosta Pohjanlammen puru-uoman yli täyttömäelle. Täyttömäen rinteeseen on ehdotettu maisemaportaita, joilta avautuu hienoja näymiä liiuntapuistoon. Ladut Alueen talviäyttöä ehitetään hiihtomahdollisuusia parantamalla. Osittain evyen liienteen väylien viereen varataan avoimena pidettävä alue, jolle talvisin vedetään ladut. Koulun alueelta tulee olla hyvä yhteys latuverostoon. Esteettömyyden huomioiminen Alueella otetaan huomioon esteettömyyden periaatteet. Alueen pääreiteillä ja auioilla tavoitteena on % pintaaltevuus, oreintaan %:n altevuus. Näin turvataan myös liiuntarajoitteisten mahdollisuus äyttää puistoa.. Viristystoiminnot Suunnitteilla olevan jääliiuntaesusen sijoittaminen alueelle lisää liiuntamahdollisuusia. Lisäsi viristysalueille on sijoitettu paljon uusia monipuolisia toimintoja: - palloenttä 0x00 m, teonurmipintainen - palloenttä x0 m, ivituhapintainen, talvisin jäädytettävä - tennisentät pl - piajuosuradat x0 m - pituushyppypaia - ulountoilualue - leiipaia - seittipaia - frisbeegolf -radat pl - suunnistusen iintorastit - hiihtomaa - oulujen pihojen uudistaminen: uusisi toiminnoisi ehdotettu mm. iipeilyä ja parouria 000 mm Periaateleiaus evyen liienteen väylästä, jona viereen varataan ladulle tilaa. 0 POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

11 MAISEMANIITTY KOULUJEN PIHA-ALUEET LIIKUNTAPUISTO JÄÄLIIKUNTAKESKUS POHJANLAMPI tennisentät oirapuisto TÄYTTÖMÄKI METSÄINEN MÄKI Pohjanlammen lähiympäristösuunnitelma m. Lähiympäristösuunnitelma

12 . Valaistus Puistoon on suunniteltu useita uusia evyen liienteen väyliä. Näistä täreimmät pääreitit valaistaan puistovalaisimilla. Ohessa löytyy aavio puiston valaistavista reiteistä. Suunnitelmassa esitetty uusi iso teonurmipintainen palloenttä valaistaan mastovalaisimilla.. Opastus Jatosuunnittelussa tulee iinnittää huomiota alueen opastuseen. Alueelle tulee sijoittaa opastauluja ja -viittoja, joissa errotaan reitistöstä ja toiminnoista. Esimerisi Kuoalan suunnasta tultaessa opastusen rooli on täreä, sillä nyyinen oulujen välistä uleva evyen liienteen reitti poistuu ja puistoon saavutaan Pohjanlahdentietä pitin. Pohjanlammen alueen pääreitistö. Punaisella ajotiet, vihreällä evyen liienteen reitit, eltaisella talvisin vedettävät ladut. Yhtenäisellä viivalla olemassa olevat, atoviivalla uudet reitit. Palloviivalla polut. Valaistavat reitit ja mastovalaistu palloenttä. POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

13 . Kasvillisuus Alueen maisemauvaa avataan osittain asvillisuutta raivaamalla ja harventamalla. Paioin pyritään säilyttämään metsäisiä luonnontilaisen altaisia alueita. Suojelualueet ja arvometsät jätetään toimenpiteiden ulopuolelle. Säilytettävä asvillisuus Säilytettäviä asvillisuusalueita ovat: - Pohjanlammen eteläpuolinen suojeltu lehtorinne - aaoisosan metsäinen mäi - lounaisosan arvometsä - oillisosan metsäiset alueet - oulujen piha-alueiden asvillisuus mahdollisuusien muaan Harvennettava asvillisuus Täreimpiä harvennettavia asvillisuusalueita ovat: - Pohjanlammen luoteispuolen ranta-alueet - osa täyttömäen asvillisuudesta Istutettava asvillisuus Uutta asvillisuutta istutetaan pääasiassa voimaaimmin muuttuvalle alueelle liiuntapuiston ympäristöön. Istutettavan asvillisuuden äytön periaatteita: Puurivit: Alueen reitistön hierariaa tuemaan istutetaan puurivistöjä. Liiunta-alueiden itäpuolella ulevan evyen liienteen pääreitin varteen istutetaan seleä puurivistö, jona puulajina voidaan äyttää esimerisi oivua. Jääliiuntaesusen suunnalta pääreittiin liittyvät väylät on ehdotettu reunustettavan puurivistöin. Erityisen täreää on orostaa Kuoalan suunnasta Pohjanlahdentien vartta ulevan puistoon ääntyvän evyen liienteen väylän puuistutusia. Näiden puurivistöjen ohdalla puulajisi ehdotetaan pieniä uivia puita, esimerisi tuohituomea, pilviirsiaa tms. Pensaat: Pensasistutusia on osoitettu ison palloentän ja liiunta-alueiden ympäristöön seä jääliiuntaesusen huoltoalueen reunalle. Lajistosi suositellaan matalia pensaita (0,-m) tai maanpeittoasvillisuutta, lajistossa voidaan äyttää voimaaan syysvärin saavaa asvillisuutta. Huoltoalueen reunalle voidaan osoittaa tiivistä ja oreampaa lajia. Koulujen piha-alueilla tarvitaan uusia pensasistutusia. Lajeina voidaan äyttää pihoilla jo olevaa lajistoa. Nurmiot / niityt: Liiunta-alueiden eteläpuolelle varataan laaja nurmialue vapaampaa oleselua ja pelailua varten. Niittymäisinä alueina ehitetään osaa täyttömäen alueesta seä suunnittelualueen oillisosaa. Näiden alueiden asvillisuutta ehitetään avoimempaan suuntaan. Niittyalueiden asvillisuus säilytetään monipuolisena.. Hulevesien äsittely Liiunta-alueiden raentamisen myötä alueen vesitasapaino muuttuu, miä voi vaiuttaa myös Pohjanlammen veden määrään. Jatosuunnittelussa liiunta-alueille satavat hulevedet tulee ohjata mahdollisuusien muaan maanpinnan painanteiden ja osteiomaisten ohtien autta lampeen.. Lähiympäristösuunnitelma

14 ..0 t.. V IV-V lan tie.. Hoitovastuualueet. Iso ön. : it ie tie hd en an la Po hj ä --- I 0.. :. : : K ar Pea npat. --- P Ra. 0 K P ut a : : 0 0 tilapalvelut t V 0 V : K :0 0 tonttituotanto ja ympäristötoimi 0 yhdysuntateniia : : Hä me.... sähöyhtiö. : :.. K Häme enpo Hoitovastuualueet :000. POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA K KATU- JA PUISTO-OSASTO PL, Hanniaisenatu 00 JYVÄSKYLÄ 0, Fax 0 0 GEO. --- HYV nti e YHDYSKUNTATOIMI po hja JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. 0.. en Hä me : K K Asemapiirros --- EV. :. 0 V : : Hoitovastuualueet 0 : 0 : 00 0V hjant ie V PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ 0 0 : PÄIVÄYS : Lähiympäristösuunnitelma -0-- ar K : :.0.0 : :0 0V t E t MUUTOS ASIA NRO 0 Pohjanlampi 0. bs Huoltoasema PÄIVÄYS KÄSITTELIJÄ KÄSITTELY KOHDE JA PIIRUSTUSLAJI : V en po e hja nti.0. 0V. 0 K : : : : K 0 V. 0.. V 00.. t V V : : : : : : : : EV V : : tonttituotanto nt ie V : 0 ah de : t ja nl liiuntapalvelut. : : 0 Reitie Reitie P P oh ---. K : : : : : : var --- : HOIT : a K --- IV ar K. 00 ie yh t.t La. P ---. m ut ar --- vi on --- III/IV R ai : III :. --- : io 0 K III 0 Ra iv P a nm ut P HOITOVASTUUALUEET ---. t III/IV III : --- P 0 0 K III i var --- : : ama Haasia 0 Haasia. : mp Pea npat ie yh t.t La. P 0 m n la vi on ---K. 00 ut a h ja Po 0 t : R ai : ---. nm iv io pi tie II 0 0 : K --- tie III/IV --- La m lu :.0. t --- Su : t 0 o 0--- Kuhilas t. Kuhilas t np elt ama.0.0 Po hja. --- :. 0 : :0 ar 0 :0 :0. I : : IV ar :0 0 : : : 00 : : : : Rahula nuja : :0 0 : : : K : P :0.0 : : II : : 0--- : t I : t --- : : I var : Rahula nuja n ö Iso : : : --- I K. --- t : P var t 0. :0 K :0 t II mp La. t :0 I ä 0 P ---. Iso ön III t I---. : :0 t Pohjanlammenoulu III I : K : var III. 0 K I var a -0- t inm ut : K I Alustava hoitoluoitus on tehty nyyisen pohjalta. Muutosia hoitoluoissa on erityisesti raennettavan liiuntapuiston osalta. Ohessa artta ehdotetuista hoitoluoista Kuoalan yläaste ä La mm K. --- P Alustava hoitoluoitus po it ie : mp ö n La K V a P ä K inm ut. --- tie u ön Pi u Pi K La mm hd en pi tie II : --- La m an la P ä ---. uja. u ön tu Pi I L K 0. t Lii ä.0. Po hj tie Su lu --- Sululantie L t Kip Hoitovastuualueet on jaettu Jyväsylän aupungin yhdysuntateniian, liiuntapalvelun, tilapalvelun ja tonttituotannon esen. Ohessa liitteenä aavio hoitovastuualueista po --- Kip ä t ö n L...0 Sululantie ---. Pi u tie t Su lu ä utie III 0.0. n.. ö Sul.0 K.. I. 0.0 : 00 0 K -0-- Iso K III Su lu.0. : TARK. VIHER. Konsultin yhteystiedot WSP Finland Oy Heiiläntie 000 Helsini LIIK. HYV. TARK. SUUNN. HYV. TARK. PROJ.PÄÄL. Hanna Hannula Arto Kaituri

15 . Lähiympäristösuunnitelma Käyttöluoitus :000. HOITOLUOKAT A äyttöviheralue A äyttö- ja suojaviheralue B äyttöniitty C lähimetsä S suojelualue E erityisalue t IV-V V III I t t II I Kuoalan yläaste V t t I I var I var t t II Pohjanlammenoulu t III III III t I I I IV ar II t t t t III/IV III II ar var III ar ar IV III/IV III/IV III III t bs t Huoltoasema t t ar K E : : : K K K : : K : : : : : : : :0 : 0: : 0: : : : : : :0 K : : : : P : : : : K : : :0 P K : : 0 : : : :0 :0 : P K P : : K : : : : :0 :0 :0 : :0 : :0 K : :0 : : : : : : K :0 :0 P : K :0 : :0 K P : K K - :0 K :0 : L L 0 P K K 0 K : : : Sululantie Piuönä Sululantie Piuönä Sulutie Pohjanlahdentie Liituuja Lampitie Rahulanuja Kippo Lamminmuta Sulutie Isoönä Pohjanlahdentie Kuhilas Peanpatama Raivionmuta Isoönä Sulutie Pohjanpelto Haasia Reitie Lampitie Raivionmuta Pohjanlahdentie Hämeenpohjantie Hämeenpohjantie Pohjanlampi La.yht.tie 0 V 0 V 0 V 0V 0V 0V 0V 0V 0V 0 V EV ar

16 . SUUNNITELMAN OSA-ALUEET. Koulun piha-alueet Tulevaisuudessa ala- ja yläoulun väliin sijoittuva uusi ouluraennus muuttaa alueen jäsennöintiä. Koulujen välistä tällä hetellä uleva evyen liienteen väylä poistuu. Jääliiuntaesusen toteuduttua Pohjanlammen alaoulun paioitusjärjestelyt muuttuvat. Tavoitteet - Sujuvat saattoliiennealueet ja autopaioitus. - Riittävästi paioitusta pyörille ja mopoille. - Uusien atiivisempien toimintojen osoittaminen oulujen pihoille. - Vanhojen piha-alueiden unnostus: materiaalit, asvillisuus, alusteet ja varusteet. Liienne ja paioitus Pohjanlammen alaoulu - Koulun eteläpuolelle raennetaan uusi liittymä, joa palvelee jääliiuntaesusen yhteyteen ehdotettua paioitustaloa. Tämän liittymän autta ulee myös liienne Pohjanlammen alaoululle. Nyyinen liittymä Pohjanlammen oulun länsipuolelta poistuu. - Koulun eteläpuolelle varataan saattoliienteelle seleä paia. - Nyyiset autopaiat oulun länsipuolella säilyvät. - Pyöräpaioitus (n. 0 paiaa) sijoitetaan oulun eteläpuolelle. Kuoalan yläoulu - Saattoliienne ja saapuminen oululle säilyvät entisellään. - Paioitusaluetta jäsennetään seleämmäsi, ja mopopaioituselle varataan oma alue lähimmäsi ouluraennusta. Autopaioja varataan pl ja mopopaioja n. 0 pl. - Laaja pyöräpaioitus oulun länsipuolelta poistuu uuden ouluraennusen tieltä. - Pyöräpaioja varataan uuden ouluraennusen pohjoispuolelta (n. 0 paiaa) seä uuden palloentän pohjoispuolelta ( paiaa). - Koulun itäpuolelle on osoitettu uusi reittivaraus, joa voidaan toteuttaa tontin sisäisenä uluyhteytenä. Koulujen pihatoiminnot Uusi piha-alue - Uuden ouluraennusen eteläpuolelle suunnitellaan molempia ouluja palveleva uusi piha-alue nyyisen evyen liienteen väylän poistuttua. - Tavoitteena on raentaa n. liiuntaseiailurata, joa lähtee oulujen pihalta ja jatuu liiuntapuistoon. Sinne sijoitetaan monipuolisia liiuntatoimintoja mahdollistavia alueita. - Koulun uudelle piha-alueelle ehdotettuja uusia toimintoja ovat: ooontumisauio, iipeilypaia, parour-rata seä heittely- ja graffittiseinä. - Liiuntaseiailurataa orostamaan pintamateriaalina äytetään väriäitä materiaaleja, uten väriästä turva-alustaa ja ooontumisauiolle ohjaavissa asfalttipintaisissa reiteissä väriästä acrylotex- pinnoitetta tai vastaavaa. Vanhat piha-alueet - Monin paioin uluneita vanhoja pihoja perusorjataan, ja niille ohjataan myös uusia toimintoja. - Alaoulun pihalle ehdotettuja uusia toimintoja ovat: pingispöydät, smartus-enttä ja oripallon heittelypaia. - Olemassa olevia leiivälineitä tulee tarpeen muaan uusia. - Alueen asvillisuus ja pintamateriaalit tarvitsevat unnostusta. Esimerisi ivituhapintaiset palloentät ovat huonossa unnossa ja osin äyttöelvottomia. - Yläoulun piha-alueen istuselualueet säilytetään. Alue tarvitsee osittain unnostusta alusteiden ja asvillisuuden osalta. - Uusia untoiluvälineitä ehdotetaan nyyisten vanhojen tilalle. - Pihojen valaistusta tulee parantaa. UUSI PIHA-ALUE ALAKOULUN OLEMASSA OLEVA PIHA Koulujen oleselupihat. YLÄKOULUN OLEMASSA OLEVA PIHA POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

17 0 II Pohjanlahdentie... :.. 00 Liituuja.. ap V Uudestaan muotoiltu reuna 0 0. K 0. Pyöräpysäöinti paiaa Mopopaioitus, n. 0 paiaa ap Uudestaan muotoiltu reuna Kuoalan yläaste Pyöräpysäöinti paiaa Jäteatos.. Säilytettävä ja unnostettava istuselupiha. Hyötypuutarhat Pohjanlahdentie.m Nyyisen liittymän poisto 0. Pohjanlammenoulu II --- Pyöräpysäöinti 0 paiaa m.0 Koripalloenttä Smartusenttä Uudet istutuset ja reunan muotoilu t.. Nyyinen asfalttipiha Heittelyseinä t Uusittavat istutuset Ulopingispöydät --- I t Leiivälineet Uudet istutuset Nyyinen ivituhaenttä, pinta uusittava. Kenttä jäädytetään talvisin. Nyyinen peliareena säilyy Pyöräpysäöinti, paiaa. Istuselualue, 'Loop'-penit 'Bloqx'-iipeily, turva-alustalla. Parour-rata, teonurmipinta :.. Väriäs acrylotex-pinnoite. 00 Uudet untoiluvälineet Heittely-/ graffittiseinä 0.0 :.0 Nyyinen ivituhaenttä, pinta uusittava. Kaualon paia talvisin, jos jääliiuntaesus ei toteudu. Mahdollinen uusi oulun tontin sisäinen reitti :0 : Sulutie K :0. Suunnitelman osa-alueet

18 Koulun piha-alueet - Ideauvasto Smartus- entällä voidaan pelata erilaisia pelejä, joita voidaan hyödyntää myös oppitunneilla. (www.lappset.fi) Ulopingispöytiä on ehdotettu alaoulun pihalle. Koripallo on suosittu laji. Koulun uudelle piha-alueelle on ehdotettu oripalloilualuetta. Myös alaoulun pihalle on ehdotettu heittelypaiaa. POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

19 Uuden ouluraennusen eteen on osoitettu oleseluauio, johon voidaan sijoittaa esimerisi Kompanin Loop-penejä. (www.ompan.fi) Koulun pihalta alaa liiuntaseiailurata, joa johtaa liiuntapuistoon. Yläoulun otitalousluoien läheisyyteen voidaan varata alue oppilaiden hyötyasviviljelmille. Uudelle piha-auiolle on ehdotettu veistosellista Kompanin Bloqx- iipeilyvälinettä. (www.ompan.fi). Suunnitelman osa-alueet

20 II Pohjanlammenoulu II Pohjanlahdentie Pohjanlahdentie --- LV 0. (0,). 00. Pohjanlammenoulu --- LV 0. (0,) t t Jääliiuntaesusen ympäristö ja. liiuntapuisto.. : L..0. Tavoitteet Monipuolisia toimintoja tarjoava: atiivisemmista liiunta-alueista oleselualueisiin. - Helposti saavutettavissa niin evyen 0 liienteen väyliltä uin ajoteiltä. - - Liienteellisesti toimiva: saattoliienne, paioitusalueet, linja-autoliienne Esteettisesti oreatasoinen: - laaduaat materiaalit, runsaat istutusalueet, paioitus- 0. ja huoltoalueiden ja niiden suoja-alueiden huolellinen suunnittelu... Liienne ja paioitus Liittymät - Liienne jääliiuntaesuseen tapahtuu ahden liittymän avulla. Eteläinen liittymä on tar- oitettu busseille ja huoltoliienteelle. Pohjoinen liittymä toimii jäähallin, liiuntapuiston ja.0 00 oulun pysäöinnin tarpeeseen seä saattoliienteelle Paioitus. - Kasitasoinen pysäöintilaitos sijoitetaan jäähallin pohjoispuoleiseen rinteeseen. Pysäöintilaitoseen on varattu n. auto-.. paiaa. Sisäänajo halliin tapahtuu eriseen ylä- ja alatasoille. Seittipaian ja jäähallin. pohjoispuolella paioitushalli näyy asierrosisena. Paioitushallin uloaritehtuurin. TV laatuun on syytä iinnittää huomioita. Hallin t uloasussa voidaan äyttää esimerisi graafista betonia ilmeiäämmän uloasun TV. to-. t teuttamisesi. - Bussien paioitus on sijoitettu hallin etelä- TV. t puolelle. - Pyöräpaioja jääliiuntaesusen ympäristössä on yhteensä n.0, mopopaioja TV n. 0. t - Pyöräpaioja on sijoitettu.0 myös palloentän (,0) (0 x 00 m) pohjoispuolelle. Ne palvelevat päivisin myös yläoulua. POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA. LV, (,) : L.. LV.., (,)..0 (,0).0 (,0).0 (,0) A A B B : : Liituuja Liituuja Huoltoalueet ja -liienne. - Graniitin huoltoliienne toimii nyyisen aliulutunnelin autta.. -. Jäähallin 0.0 huoltoalue on sijoitettu hallin. itäsivulle. Huoltoalue tulee reunustaa pensasistu- K 0. tusilla, jotta huoltoalue ei näy. 0. liiuntapuiston puolelle K Toiminnot Seitti-. ja atuorisalue Auiomainen alue,.johon ohjataan myös istuselupaioja.. - Istutusten rooli muuten raennetussa ympäristössä täreä. - Seittipaiana esimerisi betoninen puuli. Seittipaian Kuoalan yläaste materiaaleisi suositellaan betonia, joa on ehdottomasti paras seittausalusta. Se vaatii erityisen huolellista pohjara- --- Kuoalan yläaste enteiden suunnittelua. - Alueen nyyistä maanpinnan --- tasoa nostetaan. Näin seittipuulien sadevesi voidaan. johtaa luontevasti Pohjanlammen suuntaan. Näin vältytään puulien raentamisesta maanpintaan. verrattuna oholle, joa on yleinen. toteutusmalli sadevesien johtamista helpottamaan..0. TVPalloenttä 0x00 m Teonurmipintainen. TV- Talvisin lämmitettävä. Tutittava jäähallin lauhdelämmön äyttöä entän lämmittämisesi Aidattu - metriä orealla aidalla. - Rinneatsomo entän pohjoisosan rinteeseen. Palloenttä (,) x0 m - Kivituhapintainen. -. Talvisin jäädytettävä. Jääliiuntaesusen (,) oneistoa voidaan äyttää entän jäädyttämiseen.. - Routaeristeiden ja putiston asentamista tulee selvittää. palloentän raentamisvaiheessa B' B' mopopari n. 0 paiaa mopopari n. 0 paiaa 00 ap Kaualon paia talvisin, jos jääliiuntaesus ei toteudu. Frisbeegolf frisbeegolf- rataa Sijoitetaan liiuntapuiston ja täyttömäen alueelle. Hyötypuutarhat Hyötypuutarhat 00 ap Kaualon paia talvisin, jos jääliiuntaesus ei toteudu. Juosusuorat ja pituushyppypaia -. Palloentän vieressä pl juosusuoria, metriä. - Kestopäällystepinnoite.. - Pituushyppypaia. 0.0 Uloliiunta-alue ja leiipaia 0 - Uloliiunta-alueelle monipuoliset untoilulaitteet. - Leiialue untoilualueen yhteyteen: lapset ja vanhemmat voivat liiua samaan aiaan. - Alueelle varataan myös istuselupaioja. - Leiialue on aidattava. - Monipuolisia leiivälineitä, esimerisi pienet trampoliinit..0.. ap Puuhuone ja huoltotilat - Ei erillisiä puuhuone-/ huoltotiloja. Jääliiuntaesuseen osoitetaan tiloja myös liiunta- --- puiston äyttäjien tarpeeseen. Tennisentät pl täysimittaista tennisenttää ap :0 : Mahdollinen uusi oulun tontin sisäinen reitti :0 Mahdollinen uusi oulun tontin sisäinen reitti : Sulutie utie PIIRUSTUSMERKINNÄT PIIRUSTUSMERKINNÄT, (,0), TV/LV (,0) TV/LV Puu Nyyinen Puu säilytettävä metsä Nyyinen säilytettävä metsä Luonnonmuainen pohjaasvillisuus Puoliavoin Luonnonmuainen puistomainen pohjaasvillisuus metsä Puoliavoin Vesialue puistomainen metsä Niittymäinen Vesialue nurmi Nurmi Niittymäinen nurmi Nurmi Teonurmi Pensasistutus/ Teonurmi maanpeiteistutus Pensasistutus/ Kiveysalue maanpeiteistutus Asfalttipinta Kiveysalue Kivituhapinta Asfalttipinta Kivituhapinta Väriäs pintamateriaali, esim. turva-alusta, estopäällystepinnoite, väriasfaltti Väriäs pintamateriaali, esim. turva-alusta, estopäällystepinnoite, Frisbeegolfrata väriasfaltti Aita Frisbeegolfrata Suunniteltu pinnan oreus (suuntaa-antava) Nyyinen Aita pinnan oreus Toimintavälineet/leiivälineet Suunniteltu pinnan oreus (suuntaa-antava) Nyyinen pinnan oreus Toimintavälineet/leiivälineet

21 ( t I I : : :0 :0 : : : : : :0 :0 : : : : : : K K :0 : Sulutie Pohjanla Isoönä Sulutie Pohjanlampi m.m.m LV LV TV LV,0,.0,0,.0 (,).0 (,0).0 (,0) (,0) (,) (,0) (,0),0 (,0). (,), (,), (,), (,), (,).0 (,) 0. (0,), (,),0 (,0), (.),0 (,0),0 (,0),0 (,0) A B' A' B D D' C' C saattoliienne huoltoajo Graniittiin ylätaso 0 ap / alataso ap saattoliienne ap bussien pysäöintipaiaa huoltopiha alatason poistumistie / tuimuuri atua vasten bussien pysäöintipaiaa nyyisen sillan leventäminen evyen liienteen väylää varten portaat pysäöintiannelta Graniitin tasolle portaat evyen liienteen väylältä Graniitin tasolle portaat pysäöintiannelta puiston tasolle puutilat liiuntapuiston äyttöä varten Kaualon paia talvisin, jos jääliiuntaesus ei toteudu. LV LV TV LV PALLOKENTTÄ 0X00M LEIKKIPAIKKA ULKOLIIKUN- TAVÄLINEET JUOKSUSUORAT JA PITUUSHYPPY SKEITTI JA KORIPALLO PAIKOITUSTALO PALLOKENTTÄ X0M talvisin jäädytettävä TENNISKENTÄT OLEKSELUNURMI FRISBEEGOLF FRISBEEGOLF m A

22 palloenttä palloenttä POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

23 palloenttä palloenttä. Suunnitelman osa-alueet

24 Jääliiuntaesusen ympäristö ja liiuntapuisto - Ideauvasto Juosusuorien yhteyteen voidaan sijoittaa palintooroeet. Paras seittipaian materiaali on betoni. Ulountoilualue lasten leiipaian yhteydessä. Palloenttä (00 x 0 m) tulee valaista mastovalaisimin ja ympäröidä riittävän orealla aidalla. POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

25 Ideoita Pohjanlammen leiipuistoon Berliiniläisiltä leiipaioilta.. Suunnitelman osa-alueet

26 . Pohjanlampi ja puru-uoman ympäristö Tavoitteet - Lammen tuominen enemmän näyviin alueen maisemassa. - Lammen ympäristön säilyttäminen luonnontilaisen altaisena ja täreänä linnustoalueena. Toimenpiteet - Kasvillisuuden harventaminen ranta-alueilla. Näin saadaan avattua näymiä lammelle, luonnonarvojen annalta täreimmät alueet säilytetään nyyisellään. - Pitospuut ranta-alueelta Pohjanlammen puru-uoman yli täyttömäen suuntaan. - Mahdollinen pohjapato ja vesipinnan nostaminen. Tämä vaatii huolellisen vesitalouden suunnittelun ja vaiutusten arvioinnin. Rantaalueet ovat matalia ja täytyy varmistaa, ettei vedenpinnan noston taia aiheudu esim. puustouolemia. Mahdollinen vesipinnan nosto vaatii ympäristöluvan. - Puru-uoman yli olme uluyhteyttä, asi evyen liienteen reiteillä ja ysi pitospuureitillä. Uoman ylittävänä siltaraenteena voidaan suosia puista raennetta, joa voisi toimia hienona teosena alueella. - Liiunta-alueiden hulevesien mahdollinen ohjaaminen osteiomaisten alueiden autta lampeen. - Koirapuiston ja puru-uoman väliin tulee jättää riittävästi asvillisuutta suojavyöhyeesi. TENNISKENTÄT Frisbeegolf Frisbeegolf PITKOSPUUT POHJANLAMPI KOIRAPUISTO Frisbeegolf TÄYTTÖMÄKI m POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

27 Pohjanlampi ja puru-uoman ympäristö - ideauvasto Alueelle voidaan tuoda erityislaatuisuutta puru-uoman ylittävien siltojen suunnittelulla. Pohjanlammen ranta-alueelle on ehdotettu pitospuita.. Suunnitelman osa-alueet

28 . Täyttömäi ja metsäinen mäi Täyttömäi Tavoitteet - Toiminnallisuuden lisääminen. - Saavutettavuuden parantaminen. - Näyvyyden ja näymien avaaminen. Toimenpiteet - Reitistön monipuolistaminen alueella. Mäelle raennetaan seleä iertoreitti, joa yhdistyy nyyistä luontevammin muuhun puistoon. - Näöalaportaat. Pohjanlammen ranta-alueelle ehdotettujen pitospuiden ohjaaminen täyttömäen suuntaan ja niiden yhdistyminen rinteeseen raennettaviin portaisiin. - Koirapuiston viereisen paioitusalueen laajentaminen erityisesti hiihtomaan ävijöitä palvelemaan. - Kasvillisuuden harventaminen. Osaa alueesta ehitettään avoimena maisemaniittynä. Näymiä liiuntapuiston suuntaan avataan. Täyttömäi näyy myös liiuntapuistoon. - Toimintojen ohjaaminen mäelle: fresbeegolfradat seä talvisin hiihtomaa: ladut ja mäenlasupaiat. - Istutettavalla asvillisuudella ilmettä eri vuodenajoille (esim. pihlaja, vaahtera, tuomi) Metsäinen mäi Tavoitteet - Alueen säilyttäminen luonnontilaisen altaisena. Suojeluarvojen turvaaminen. - Reitistön seleyttäminen. Toimenpiteet - Alueelle ei ohjata uusia toimintoja. - Metsäpolujen raentaminen. Muutamien pääpolujen seleyttäminen maastossa, esimerisi haemateriaalin tuomisella polulle. frisbeegolf pitospuut maisemaportaat KOIRAPUISTO HIIHTOMAA laajennettu paioitusalue, ap frisbeegolf frisbeegolf TÄYTTÖMÄKI frisbeegolf METSÄINEN MÄKI m POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

29 Metsäisellä mäellä pääpoluja voidaan seleyttää maastossa, esimerisi haemateriaalin tuomisella polulle. Täyttömäeltä avautuu näymiä ympäröiville alueille. Aluetta tulee säilyttää ja ehittää osittain avoimena maisemaniittynä.. Suunnitelman osa-alueet

30 . Maisemaniitty Tavoitteet - Alueen ehittäminen avoimena maisemaniittynä. - Reitistön lisääminen. Toimenpiteet - Puuston arsiminen. - Uuden reitin raentaminen apealle viheraistaleelle yhdistämään nyyiset evyen liienteen väylät. - Pääreitiltä asi uutta yhteyttä länsipuolen asuinalueelle. uusi reitti ja yhteydet asuinalueelle POHJANLAMPI m 0 POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

31 Alueelle ehdotetaan uutta reittiä, joa toimii osana oo suunnittelualueen läpi ulevaa oillislounassuuntaista pääreittiä. Alueen avointa maisemaa ylläpidetään.. Suunnitelman osa-alueet

32 KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projeti: 00_POHJANLAMPI > Pohjanlammen lähiympäristösuunnitelma Laselma: Pohjanlammen raportti WSP Työnumero: Haneen tyyppi: Investointi ALUSTAVA Kustannuslasija: Hanna KUSTANNUSARVIO Hannula Asiaas: Alueerroin:,00 Jyväsylän aupuni Kustannusindesi:,0 (00=00) Päivämäärä:..0 Koo hane yhteensä: 00 Koo laselma Haneosat ja muut ustannuset Tunniste Haneosa tai muu ustannus Toimenpide Ys. Määrä Ys. hinta Yhteensä Puisto 0. Pohjavahvistuset [KÄYTTÄJÄN HO] U m , 0 Esiuormituspenger 0 Kasvillisuusraenteet [KÄYTTÄJÄN HO] U m 000,0 00 Nurmialue 0 Kasvillisuusraenteet [KÄYTTÄJÄN HO] U m 00,0 0 Istutusalue 0 Kasvillisuusraenteet [KÄYTTÄJÄN HO] U m 0 000, 00 Luonnonmuaisen asvillisuuden muoaus: raivaus, harvennus. Katu-/toriauio U m 00, Auiot palloentän vieressä. Puistoäytävä U m 00 0, Koillislounaissuuntainen päääytävä. Puistoäytävä U m 00,00 Kuoalan oulun itäpuolelta uleva puistoäytävä. Puistoäytävä U m 00 0, Muut puistoäytävät Viheralue [KÄYTTÄJÄN HO] U m 00,0 0 Leiipuisto Viheralue U m 0, 0 Palloenttä, ivituha 0 Liiunta- ja viristyspaiat [KÄYTTÄJÄN HO] U m 00,0 0 Seittipaia, betoninen 00_POHJANLAMPI > Pohjanlammen lähiympäristösuunnitelma Tunniste Haneosa tai muu ustannus Toimenpide Ys. Määrä Ys. hinta Yhteensä Puisto 0 0 Liiunta- ja viristyspaiat [KÄYTTÄJÄN HO] U pl,00 Frisbeegolf-radat 0.0 Liiunta- ja viristyspaiat [KÄYTTÄJÄN HO] U pl,00 Tennisenttä 0.0 Liiunta- ja viristyspaiat [KÄYTTÄJÄN HO] U m 00,0 0 Ulountoilualue, juosusuorat, pituushyppy. Palloenttä [KÄYTTÄJÄN HO] U pl 0 00, Jalapallonurmienttä, lämmitetty Muu linjaosa U m 0,0 0 Pitospuut Muu linjaosa U m,0 Puiset portaat Muu ohdeosa U pl 00,00 0 Kevyen liienteen silta, pieni Purettava raenne U pl 0, 0 Raennus Koulujen piha-alueet 0 0. Kääntöpaia U pl, Pohjanlammen oulun saattoliienne Viheralue U m 0, 0 Uusi leii-/oleselupiha Viheralue [KÄYTTÄJÄN HO] U m 00, Vanhojen leii-/oleselupihojen unnostus Sivu / Muu alueosa U m 00, Paioitusalueiden ja pohjoispuolen pihan unnostus Jäähallin ympäristö ja atualueen muutoset 0 0. Tonttiadun ajorata U m 0, 0. Kevyen liienteen väylä U m 00,0. T-liittymä, Katu U pl,. Pysäöintialue U m 00, 0 Sisältää hallin huoltopihan Purettava raenne U pl 0, 0 T-liittymä, Pohjanlammen oulun liittymä

33 Muu linjaosa U m 0,0 0 Pitospuut Muu linjaosa U m,0 Puiset portaat Muu ohdeosa U pl 00,00 0 Kevyen liienteen silta, pieni Purettava raenne U pl 0, 0 Raennus Koulujen piha-alueet 0 0. Kääntöpaia U pl, Pohjanlammen oulun saattoliienne Viheralue U m 0, 0 Uusi leii-/oleselupiha Viheralue [KÄYTTÄJÄN HO] U m 00, Vanhojen leii-/oleselupihojen unnostus Muu alueosa U m 00, Paioitusalueiden ja pohjoispuolen pihan unnostus Jäähallin ympäristö ja atualueen muutoset 0 0. Tonttiadun ajorata U m 0, 0. Kevyen liienteen väylä U m 00,0. T-liittymä, Katu U pl,. Pysäöintialue U m 00, 0 Sisältää hallin huoltopihan Purettava raenne U pl 0, 0 T-liittymä, Pohjanlammen oulun liittymä Haneosat ja muut ustannuset yhteensä Laselman tilaajatehtävät 00 Suunnittelutehtävät 00 Raennuttamis- ja omistajatehtävät 00_POHJANLAMPI > Pohjanlammen lähiympäristösuunnitelma Sivu / Tilaajatehtävät yhteensä, % Haneosat, muut ustannuset ja tilaajatehtävät yhteensä 00 Koo hane yhteensä (Alv. 0%) 00 (Alv. %) 00 Koo hane yhteensä (Alv. %) 0 00

34 LÄHTEET JA KIRJALLISUUS KARTTALÄHTEET (Jyväsylän aupuni) Opasartta Ajantasa-asemaaava Kantaartta Kunnallisteniia Käyttö- ja hoitoluoitus Maaperäartta Ortouva Vääräväriortouva ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT Jääliiuntaesusen suunnitelma 0 Kuoalan ehäväylän suunnitelma-aineisto 00 Metsäsuunnitelma, Pohjanlampi Pohjanlammen ruoppaussuunnitelma 00 Pohjanlammen uloilureittiluonnos..0 Kuoalan täyttömäi, äyttö- ja maisemasuunnitelma Kuoalan liiuntapuisto, yleissuunnitelma KIRJALLISUUS JA SELVITYKSET Huovinen, Eri ja Karimäi, Ari 00. Liiuntapalveluiden aselmerit 00-luvulle. Jyväsylän seudun liiuntasuunnitelma. Jyväsylän seudun liiuntasuunnitelman ohjausryhmä. Hähiöniemi, Mauri 00. Pohjanlammen liiuntapuiston yleissuunnitelma. Viristysalueisiin ohdistuvat arvostuset suunnittelutyön pohjana. Opinnäytetyö. Maisemasuunnittelun oulutusohjelma. Hämeen ammattioreaoulu. Jyväsylän merittävät luontoohteet 00. Jyväsylän aupuni, yhdysuntatoimi, ympäristöosasto. Vuorela, Irmeli ja Huttunen, Raija. Jyväsylän Pohjanlampi paleoeologisen tutimusen ohteena. Geologian tutimusesus. Maaperäosasto. INTERNET-LÄHTEET Jyväsylän aupungin metsäsuunnitelma. Nygren, Eveliina; Puttonen, Lotta; Huovinen, Eri; Simula, Eeva 0. Jyväsylän uloilumahdollisuusien selvitys 0. Suomen Latu ja Jyväsylän aupuni. KUVALÄHTEET WSP Finland, ellei uvan yhteydessä toisin mainita.

35

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10.

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10. 8 0 8. Kp 0 8. 8. LPA- :6 0--6-M60.7 8..6 6 I II.8 KESKUSTA K-8 t 7 II 0 SAMPOLANKATU...0 SIBELIUKSENTIE.. 0 öintitalo SANTANIITYNKUJA Santaniitynuja 8 8.6 8. 8 AK-6 8 SANTANIITYNKUJA pp/t LPA 0 AK- 7

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015 VANTAAN KAUPUNKI MIEIPITEIDEN KOONTI Kaupunisuunnittelu..0 MR :N MUKAISEEN KUUEMISKIRJEESEEN..0 VASTAUKSENA SAADUT MIEIPITEET JA KANNANOTOT ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 009, MARTINAAKSO YHTEENSÄ KANNANOTTOJA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616 VANHANKOIVISTON (4.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN KIINTEISTÖJEN :80, :8, :8, : 84 JA POHJOLANTIEN (OSA) JA UNTAMONPUISTON (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Porin aupunisuunnittelu.0.0 Asemaaava

Lisätiedot

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930 Kaarinan aupuni Ala-Lemun artanon asemaaava ja asemaaavan muutos A0 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: //0 A0..0 Maanäyttö- ja raennuslain muainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

KIRJASTO KESKUSTAN ALUEEN RAKENTAMISOHJE KORTTELIT 224, 301, 302, 303, 304, 319 JA 320

KIRJASTO KESKUSTAN ALUEEN RAKENTAMISOHJE KORTTELIT 224, 301, 302, 303, 304, 319 JA 320 KRJASTO KESKUSTAN UEEN RENTAMSOHJE KORTTELT, 301,,,, 319 JA 2 Sisällysluettelo: yleisohjeet...3 ortteli...6 orttelit, ja...7 orttelit ja 319...12 Kuvaluettelo: annen uva: näymä Kesusadulta ohti unnantaloa

Lisätiedot

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen Kevyen liienteen järjestelyt Pysäöintijärjestelyt 18 17 16 19 2 14a 14b 15 9 1 12 13 22a 22b 24 Pohjaartta:Maanmittauslaitos 215 18.6.215, Sito Oy 1 8 11 21 6a 6b 7 6c 23 25 2 5 4 3 5 Metriä 3 1 Kevyen

Lisätiedot

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla .. Maantien (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen ohdalla Aluevaussuunnitela Tuusula Yhteystiedot P (Jaaonatu ) Vantaa Kotipaia Vantaa Y-tunnus - Puh. Fasi www.poyry.fi Pöyry Finland Oy Copyright

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA 1 (14) Kaupunkirakenneyksikkö RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Yleissuunnitelma 2 (14) Sisällysluettelo 1. Suunnittelualue 1.1 Yleistä 1.2 Kadut, LP-alue, Rantakyläntori

Lisätiedot

Tehdashistorian elementtejä

Tehdashistorian elementtejä Tehdashistorian elementtejä Vanhaa paperitehtaan esineistöä otetaan talteen ja säilytetään tulevaa käyttöä varten. Esineet voidaan käyttää osana ympäristörakentamista tai paperitehtaan uutta sisustusta.

Lisätiedot

YK LPA-3 AP-1 AL-3 AO-1. Kirkko. srk-1 418:5:28 418:5:2. srk-1 418:5:23. +a/t 418:7:3. + a/t 418:7:17. IIu2/3. ar III a/t 80 % a/t 418:6:3

YK LPA-3 AP-1 AL-3 AO-1. Kirkko. srk-1 418:5:28 418:5:2. srk-1 418:5:23. +a/t 418:7:3. + a/t 418:7:17. IIu2/3. ar III a/t 80 % a/t 418:6:3 29112016 1:1000 KOPO KAAVAYHDSTELMÄSTÄ Kaupunisuunnittelu Kaupuniehityspalvelut Salon aupuni 418:5:2 418:5:23 418:5:28 418:6:3 418:7:3 418:7:5 418:7: 418:9:0 Kirorinne Tammilehdonuja KANTTORNPUSTO + nä

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3 KAUNASTEN KAUPUNK GRANKULLA STAD KAUNASTEN KAUPUNK MYY PENTALOTONTN OSOTTEESSA TORNKUJA 3 Myyjä: Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0200 Kauniainen. Myytävä tontti: Kauniaisten 2. aupunginosassa orttelissa

Lisätiedot

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla ..00 Maantien (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen ohdalla Aluevaussuunnitelma Tuusula Yhteystiedot P 00 (Jaaonatu ) 0 Vantaa Kotipaia Vantaa Y-tunnus 0- Puh. 00 Fasi 00 0 E-mail infra.fi@poyry.com

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus / Geotekniikka 13 VAPAALA TONTIT K 13008/12-14.

VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus / Geotekniikka 13 VAPAALA TONTIT K 13008/12-14. KAUPUNKI Maanäytön, raentamisen ja ympäristön toimiala Kuntateniian esus / Geoteniia VAPAAA TONTIT K /-.. Maaperä Alueella on tehty aupungin toimesta yleispiirteinen pohjatutimus ja tiealueilla sijaitsee

Lisätiedot

IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILU- ALUE

IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILU- ALUE Vastaanottaja Iitin kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 27.11.2013 Viite 82144450 IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILU- ALUE IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILUALUE Päivämäärä 27.11.2013 Laatija Hyväksyjä

Lisätiedot

Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki

Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2677 3.11.2016 Carita Uronen Suunnittelualue Asemakaava koskee Lahden kaupungin Renkomäen kaupunginosan (22.) osaa kaupungin omistamasta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

ASEMAKAAVOJEN 480 ja 481 SELOSTUS

ASEMAKAAVOJEN 480 ja 481 SELOSTUS ASEMAKAAVOJEN 0 ja SEOSTUS 0 KEVÄTAAKSONPURO PORVOO KAUPUNGINOSA 0 orttelit -0 erillispientalojen orttelialueita, yleisten raennusten orttelialue seä atu- ja viristysalueita KEVÄTAAKSONKAIO PORVOO KAUPUNGINOSAT

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS HOITOLUOKITUKSEN MERKITYS Kaavoitusvaiheessa määritetty alustava käyttö ja hoitoluokka kuvaavat alueen laatutavoitetta. Samalla viheralueiden rakentamisen ja hoidon kustannukset

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT HYINKÄÄ HNGONSILLN SUINLUEET KORTTELTESUUNNITELMT ritehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy - 9.9.04 LUEEN YLEISSUUNNITELMT 0-0 s. Osayleisaava, Ideailailu, aavaruno KORTTELTESUUNNITELMT 0-04 s.4 ineiston taroitus,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8.

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8. NAANTALIN KAUPUNKI LUOLALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:2000 Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7

Lisätiedot

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS 2.7.2014 Outi Tuomivaara, hortonomi ylempi AMK Kempeleen kunta 2 JOHDANTO Kempeleen Riihivainiolle on käynnistynyt asemakaavan laajennus, jonka pohjaksi on

Lisätiedot

RASINRINTEEN KORTTELILEIKKIPUISTO UUDISRAKENTAMINEN VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 8.5.2009

RASINRINTEEN KORTTELILEIKKIPUISTO UUDISRAKENTAMINEN VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 8.5.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT YHDYSKUNTATEKNIIKKA RASINRINTEEN KORTTELILEIKKIPUISTO UUDISRAKENTAMINEN VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 8.5.2009 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU SOINI KY Ympäristösuunnittelu

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS M O N N A N U M M I R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS 8.10.2002 Lähtökohdat Monnanummen alue sijaitsee kaupunki- ja maalaismaiseman rajavyöhykkeellä. Se rajautuu pohjoisessa

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS SIPOONLAHDEN KORTTELIALUE

HULEVESISELVITYS SIPOONLAHDEN KORTTELIALUE Vastaanottaja Realprojeti Oy Asiairjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 30.11.2015 Viite 1510018083 HULEVESSELVTYS SPOONLAHDEN KORTTELALUE Päivämäärä 30.11.2015 Laatija Kuvaus Laura Kastarinen, Salla Hostia

Lisätiedot

PEURANNIEMEN LEIKKIPAIKKA

PEURANNIEMEN LEIKKIPAIKKA TYRNÄVÄN KUNTA JUURTUMISEN PAIKKA PEURANNIEMEN LEIKKIPAIKKA SUUNNITELMASELOSTUS SISÄLLYS 1 SUUNNITTELUALUE s. 3 2 SUUNNITELMAN RATKAISUT s. 4 2.1 KALUSTEET JA VARUSTEET s. 4 2.2 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET

Lisätiedot

Kaaren kautta leikkiin

Kaaren kautta leikkiin Kouvolan Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu ehdotus: Kaaren kautta leikkiin havainnekuva leikkialueelle saapumisesta etelän suunnasta 1/5 nykyinen suunnitelma/ tilanne: suunnitelma: suunnitelma:

Lisätiedot

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015.

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. Yleistä asemakaavasta ja rakennustapaohjeista Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys 28.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys 28.5.2012 aupan palveluveroselvitys 28.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Ali-Tilkka. Näkymä lännestä.

Ali-Tilkka. Näkymä lännestä. Raentamistapaohje Näymä lännestä. Raentamistapaohje osee Ali-Tilan asemaaavan muaista raentamista Nurmijärven Klaualassa ortteleissa 08-0. Alue sijoittuu Klaualantien länsipuolelle Ropaotien ja Klaualan

Lisätiedot

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY 47 50 47 ATU 5 43.9 44.2 6 9 44.0 43.9 43.8 43.9 44.0 44.1 kt 44.1 44.0 44.1 44.0 44.0 44.1

Lisätiedot

IMATRA VARPASAAREN ALUEEN YLEISSUUNNITELMA

IMATRA VARPASAAREN ALUEEN YLEISSUUNNITELMA MATRA VARPASAAREN AUEEN YESSUUNNTEMA VARPASAAREN KAASTUSKESKUS - URHEUTAO - KARJAANEN KOTTAO MATRAN KAUPUNK MA-ARKKTEHDT -ARKKTEHDT MATRA VARPASAAREN AUEEN YESSUUNNTEMA VARPASAAREN KAASTUSKESKUS - URHEUTAO

Lisätiedot

TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA

TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA KAARINAN KAUPUNKI TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS.3.1 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 1 2 TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaarinan aupuni,

Lisätiedot

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-04256-14 1 (6) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö ITW Construction Products Oy Jarmo Kytömäi Timmermalmintie 19A 01680 Vantaa 18.9.2014 Jarmo Kytömäi VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A-26/s-2 Asuinrakennusten korttelialue. varasto-, huolto-, kerho-, sauna- yms. tiloja asuinrakennuksen kaikkiin kerroksiin, ullakolle tai piha-alueelle niille osoitetuille

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA

Lisätiedot

Kaurialan kaavarunko SITO OY, 31.1.2013

Kaurialan kaavarunko SITO OY, 31.1.2013 Kaurialan aavuno, 31.1.2013 Sisältö lusanat lusanat Kaupuniraenneanalyysi Suunnittelualueen nyytilanne Voimassa oleva asemaaava Nyyiset tontit Suunnitelma Rataisuvaihtoehdoista Suunnitelman havainneuva

Lisätiedot

SUVANNONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SUVANNONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAV ASELOSTUS SUVANNONTEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Harjavallan aupungin Vareselan aupunginosan ortteleita 6 ja seä atu-, puisto- ja vesialuetta oseva asemaaavan muutos. Sitova tonttijao: Varesela ortteli

Lisätiedot

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Finpyyn 8. aupunginosan orttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemaaavan muutos seä I asemaaava 609 655 Porin aupunisuunnittelu 26.4.206 Asemaaavan tunnus 609 655 Asemaaavan diaari

Lisätiedot

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Leena Lehtomaa, naturvårdsenheten 17.9.2011 1 Hyvin hoidettu monimuotoinen

Lisätiedot

KAAVAN KUVAUS. Yleistä

KAAVAN KUVAUS. Yleistä KAAVAN KUVAUS Yleistä Tervajoen asemakaavaluonnoksen katujen, tonttien ja kortteleiden muodostamisessa on huomioitu ajantasaiset kiinteistörajat, tuore yleiskaava ja maastotieto. Ilman erityistä syytä

Lisätiedot

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma 13.5.2015 Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma Tarkastelualue Tarkastelualue sijaitsee Espoon Haukilahdessa. Alue on pääosaltaan asemakaavan Toppelundinpuistoa, ranta-alueen nimi on Toppelundinranta.

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 2 LEHTISAARENTIE, NRO 29745/1, PAPINPÖYDÄNKUJA JA LP- ALUEET, NRO 29746/1, LEHDESNIITYNTIE, NRO 29747/1 JA KUUSISAARENTIE, NRO 29817/1, KATUSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN,

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

441.2 Katuvalaistus U m , Uuden katuosan valaistus. Presidentinkatu HO

441.2 Katuvalaistus U m , Uuden katuosan valaistus. Presidentinkatu HO KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: 03 TYÖKANSIOT > 01 KYP- KTSUUNNITTELU > > Mölymäen kaavahanke Laskelma: "Big band theory" Helmikuu 2016 Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

X = Y = X = Y =

X = Y = X = Y = X = 6674100 X = 6674100 Y = 25488750 Y = 25488650 X = 6674050 Y = 25488650 Y = 25488700 X = 6674000 NS Y = 25488800 X = 6674000 1 Kaupunkitekniikan keskus Ramboll Finland Oy / Markku Lindroos 12.9.2016

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

PLASSINPUISTO YLEISSUUNNITELMA

PLASSINPUISTO YLEISSUUNNITELMA LIITE 1 1/1 K alajoen k aupunki K alajoen keskustan osayleisk aava PLASSINPUISTO YLEISSUUNNITELMA TUTKIELMA YLEISKAAVAA VARTEN 17.10.01 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNK ATU 11-1 F 6 FIN-0010 HELSINKI FINLAND

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti.

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti. Yhdysuntalautaunta.0.00 Yhdysuntalautaunta.0.00 Kaupunginhallitus.0.00 Kaupungin omistaman pientalotontin myynti Espoon Ymmerstassa //00 YLK Vuoden 00 talousvioon sisältyy aupungin omistaman pientalotontin

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY MERTEN TALO SELVITYS LIIKENNEJÄRJESTE- LYISTÄ SUUNNITELMASELOSTUS

KIINTEISTÖ OY MERTEN TALO SELVITYS LIIKENNEJÄRJESTE- LYISTÄ SUUNNITELMASELOSTUS KIINTEISTÖ OY MERTEN TALO SELVITYS LIIKENNEJÄRJESTE- LYISTÄ SUUNNITELMASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä 19.8.2010 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Timo Ojanperä Marko Olli Työnumero 82129780 Ramboll Ruukintie

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA Myyjä: Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0700 Kauniainen. Myytävä tontti:

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Laitila 4.- 5.9.2012 Hannele Kekäläinen ylitarkastaja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue Maatalousympäristöt Suomen viidenneksi

Lisätiedot

Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut:

Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut: Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut: 04.04.2016 Helsinki Liitteenä kaaviokuvat poikkeamista (1) Kaava: VI ul/3 Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuri

Lisätiedot

Korson keskuspuiston ja asukaspuiston yleissuunnitelma

Korson keskuspuiston ja asukaspuiston yleissuunnitelma Korson keskuspuiston ja asukaspuiston yleissuunnitelma KORSON ELÄKKEENSAAJIEN KERHO 16.11.2016 Rakennuttajapäällikkö Juha Kivimäki ja projekti-insinööri Taina Suonio Lähtökohdat Yleissuunnitelman laatijana

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Yleiset selvitykset ja suunnitelmat asemakaavaa varten

Yleiset selvitykset ja suunnitelmat asemakaavaa varten VANTAAN MARTINLAAKSO, RAIVIOSUONMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 17552 OSAA VARTEN Yleiset selvitykset ja suunnitelmat asemakaavaa varten WSP Finland Oy FI00210 Helsinki WSP Finland SELVITYKSEN AIKAINEN

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

LUUNIEMI IISALMI Yleissuunnitelma. Kirkkokatu 8 A 8, Oulu puh (08) , fax (08)

LUUNIEMI IISALMI Yleissuunnitelma. Kirkkokatu 8 A 8, Oulu puh (08) , fax (08) LUUNIEMI IISALMI Yleissuunnitelma Johdanto Luuniemen alueelta on inventoitu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas kasvillisuus (kuva alla) ja alueelle on tehty ympäristösuunnitelma vuonna 2006 (Suunnittelukeskus

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi KIRA 6.9.2011

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi KIRA 6.9.2011 Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi KIRA 6.9.2011 viheralueiden merkitys ja mahdollisuudet kaupunkisuunnittelussa Terhi Tikkanen-Lindström WSP Ympäristö & Arkkitehtuuri muutosvoimia kaupunkien tiivistyminen

Lisätiedot

Runkomelu. Tampereen kaupunki Juha Jaakola PL Tampere

Runkomelu. Tampereen kaupunki Juha Jaakola PL Tampere Tampereen aupuni Juha Jaaola PL 487 33101 Tampere LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN NOPEUDEN KASVATTAMISESTA RANTA- TAMPELLAN ALUEEN RUNKOMELU- JA TÄRINÄRISKIIN Ranta-Tampellan alueen tärinää on arvioitu selvitysessä

Lisätiedot

KORTTELI 70. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI

KORTTELI 70. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI KORTTELI 70 Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI Rakennukset tulee rakentaa niille asemakaavassa osoitetun rakennusalan sisään. Rakennusalalle merkittyä kerrosalaneliömetrimäärää ei saa ylittää. 38 MUOTO

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KYTÖNIITYNTIE, POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN ASEMA- KAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KYTÖNIITYNTIE, POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN ASEMA- KAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Hyväksytty 29.5.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KYTÖNIITYNTIE, POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN ASEMA- KAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo,

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki Haaajärven auuni Asemaaavan selostus KEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus liittyy..0 äivättyyn Haaajärven Ronaalan auunginosan orttelia, orttelin tontteja ja seä näihin liittyviä atu- ja torialueita

Lisätiedot

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 7 A 0 7 0 T U R K U 0-44 96 RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS tar 1.09. 09.06. RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- KAAVAN

Lisätiedot

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström Näyäalueanalyysi Jouhaisselä Tuore Kulvaoselä tuulipuisto 29032012 Annua Engströ Näyäalueanalyysin uodostainen Näeäalueanalyysilla saadaan yleisuva siitä, ihin tuulivoialat äytettyjen lähtötietojen perusteella

Lisätiedot

KIRKONVARKAUS Kuin koru Saimaansivulla. Talot tonttien mukaisesti. Laatu- ja ympäristöohje

KIRKONVARKAUS Kuin koru Saimaansivulla. Talot tonttien mukaisesti. Laatu- ja ympäristöohje Talot tonttien mukaisesti Laatu- ja ympäristöohje KIRKONVARKAUS Pursialasta lin Mikkeustasta k s e k Anttolasta Venesatama enk atu Rantareitti Jokaiselle Kirkonvarkauden asuntomessualueen osalle Suomi,

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

RIIHIMÄKI 5. JOKIKYLÄ PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIIHIMÄKI 5. JOKIKYLÄ PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS RHIMÄKI 5 JOKIKYLÄ PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 860 PÄIVÄTTYÄ JA 90 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY Jua Turtiainen

Lisätiedot

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market I I I Kp a sp Sai r V t t Sair. t r at sp % %228oti t IV h Sai ra ala h r h Lava Lava Sa ir IV IV h h h Sr - es us t VI Kpa t r r r I r r I t t t t rr ts ts t M-met Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

palautettava uuteen käsittelyyn

palautettava uuteen käsittelyyn VAASA N HALLNTO-OKEUS VASA F o RVALTN NGSDOMSTOL Katariinantorin Kilta Oy Katariinanatu 4 67100 Koola VALTUS 4.7.2014 Saa p, Anl. Liitteet Bilagor / 07, 07, 20U, pl / sl siwja / sidor Vaasan hallinto-oieus

Lisätiedot

7.5. Finnsbacka. uusi porras. istuttava. betonimuuri. 19 Asematie pintavedet. johdetaan viheralueelle. nykyinen yhteys. puistoon vahvistetaan

7.5. Finnsbacka. uusi porras. istuttava. betonimuuri. 19 Asematie pintavedet. johdetaan viheralueelle. nykyinen yhteys. puistoon vahvistetaan 7.5 6 7 0 7 0 158 9 8 6 7 7 0 7 3 7 6 6 9 7 3 0 7 4 154 156 7 1 16 7 6 12 15 166 14 167 7 4 7 5 4 3 2 Asema Station 8 3 Alikulun ympäristö laatoitetaan harmaalla betonilaatalla. 7 9 5 Alikulun sokkelin

Lisätiedot

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930 Kaarinan aupuni Ala-Lemun artanon asemaaava ja asemaaavan muutos A0 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: // A0.... Maanäyttö- ja raennuslain muainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyjä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan esitys kaavoituksessa huomioitavista liikunta-alueista

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan esitys kaavoituksessa huomioitavista liikunta-alueista 20.04.2017 Sivu 1 / 1 1608/2017 10.00.00 14 nuorisolautakunnan esitys kaavoituksessa huomioitavista liikunta-alueista Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. 050 363 3661 Jarmo Ikävalko, puh.

Lisätiedot

Taajamaosayleiskaava Kaupallisen selvityksen päivitys 28.2.2011

Taajamaosayleiskaava Kaupallisen selvityksen päivitys 28.2.2011 Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 1 1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 2.1 Kaupalliset esittymät

Lisätiedot

Pohjois-Haagan osayleiskaava-alueen saavutettavuus henkiautolla, joukkoliikenteellä ja kävellen

Pohjois-Haagan osayleiskaava-alueen saavutettavuus henkiautolla, joukkoliikenteellä ja kävellen SAAVUTETTAVUUSTARKASTELU - Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaava Ksv /yleiskaavatoimisto 2.5.2013 Saavutettavuus näkyy vahvasti kaupunkilaisten arkielämässä. Asukkaiden tulee saavuttaa tarvitsemansa toiminnot

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten HÄMEENLNNAN KESKUSTAN LÄNSREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLSTEN AKTUKSTEN ARONT Yleisaavoitusta varten Hämeenlinnan esustan liietilan ehitys 2005-2020 lineaarinen asvu n. 2 % /v. 160 000 140 000 120 000

Lisätiedot

Suojeluesitys: Saimaan kanavan rantametsät. Suomen Luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry:n kirje

Suojeluesitys: Saimaan kanavan rantametsät. Suomen Luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry:n kirje Kaupunginhallitus 491 09.10.2017 Lappeenrannan kaupungin lausunto Suomen Luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry:n Liikennevirastolle tekemästä Saimaan kanavan rantametsien luonnonsuojeluhanke-esityksestä

Lisätiedot

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO ALUEEN RAKEISUUSKAAVIO - SYVENTYMISALUE PUNAISELLA ALUESUUNNITELMALUONNOS PAIKOITUS - VÄHINTÄÄN 1 AUTOPAIKKA

Lisätiedot

Liikenneväylien, liikennealueiden, liikenneviheralueiden, liikuntapaikkojen, puistojen sekä kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapito

Liikenneväylien, liikennealueiden, liikenneviheralueiden, liikuntapaikkojen, puistojen sekä kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapito ASIKKALAN ALUEURAKKA Liikenneväylien, liikennealueiden, liikenneviheralueiden, liikuntapaikkojen, puistojen sekä kiinteistöjen pihaalueiden kunnossapito LIIKUNTAPAIKKOJEN MÄÄRÄLUETTELOT 1. YLEISTÄ URAKKAAN

Lisätiedot

Hulevedet hallintaan vihreän infran keinoin. Green Street. Paula Tuomi, yleissuunnitteluinsinööri Jyväskylän kaupunki

Hulevedet hallintaan vihreän infran keinoin. Green Street. Paula Tuomi, yleissuunnitteluinsinööri Jyväskylän kaupunki Hulevedet hallintaan vihreän infran keinoin Green Street Paula Tuomi, yleissuunnitteluinsinööri Jyväskylän kaupunki Esityksen sisältö Hallituksen kärkihanke Mikä on Green Street Suunnitelman tavoite Hulevesien

Lisätiedot

M U L T I S I L T A. Lyhyt selvitys Multisillan täydennysalueen luontoarvoista kaavoituksen aloitusta varten

M U L T I S I L T A. Lyhyt selvitys Multisillan täydennysalueen luontoarvoista kaavoituksen aloitusta varten Multisillan koulun alue kaava 8647 M U L T I S I L T A Perkkoonpuisto Kenkä Matin tontti kaava 8629 Lyhyt selvitys Multisillan täydennysalueen luontoarvoista kaavoituksen aloitusta varten 30.11.2016 Liittyy

Lisätiedot

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B)

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B) KERAVA. ALIKERAVA KERCA I LÄNSIOSA (B) Asemaaavan muutosen selostus, joa osee..0 päivättyä aavaarttaa KERAVAN KAUPUNKI Maanäyttöpalvelut aupunginvaltuusto..0 Perus- ja tunnistetiedot. Tunnistetiedot KerCa

Lisätiedot