POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA 13.1.2012"

Transkriptio

1 POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA..0

2 POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

3 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO. Työn taustaa ja tavoitteet. ALUEEN NYKYTILANNE JA SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT. Kaavoitustilanne ja muut suunnitelmat. Alueen luonnonolot. Maisema- ja aupuniuva. Nyyiset toiminnot ja ehittämistarpeet. LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA. Suunnitelman pääperiaatteet. Reitistön ehittäminen. Viristystoiminnot. Valaistus. Opastus. Kasvillisuus. Hulevesien äsittely. Hoitovastuualueet. Alustava hoitoluoitus. SUUNNITELMAN OSA-ALUEET. Koulun piha-alueet. Jääliiuntaesusen ympäristö ja liiuntapuisto. Pohjanlampi ja puru-uoman ympäristö. Täyttömäi ja metsäinen mäi. Maisemaniitty ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO LÄHTEET JA KIRJALLISUUS

4 Suunnittelualueen sijainti aupuniraenteessa. Suunnittelualueen rajaus. POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

5 JOHDANTO Tämä Pohjanlammen lähiympäristösuunnitelma on tehty Jyväsylän aupungin aupuniraennepalveluiden toimesi antamana. Pohjanlammen alue sijaitsee Kuoalan aupunginosassa Jyväsylän esustasta noin, m:n päässä. ha:n ooiselle alueelle sijoittuu Kuoalan ja Pohjanlammen oulut, päiväoti, Pohjanlampi rantaalueineen, maisemaniittyä, täyttömäi ja metsää. Alue on suurelta osin vanhaa viljelyaluetta, jona ennen avoin maisema on monin paioin umpeen asvanut ja pensoittunut. Tällä hetellä alueen viristystoiminnot ovat vähäisiä ja reitistö puutteellinen. Pohjanlammen ympäristöä pyritään ehittämään aupunginosan mittaaavassa merittävänä liiuntapuistona ja viristysalueena. Alueella on vireillä useampi ehittämishane, uten oulujen laajennus seä jääliiuntaesusen suunnittelu. Lähiympäristösuunnitelmalla on pyritty laatimaan oo alueen äsittävä yleispiirteinen suunnitelma, jolla on pyritty nivomaan yhteen erilaiset suunnitelmat ja muut toiminnalliset tavoitteet, joita alueelle ohdistuu. Jyväsylän aupungilta ohjausryhmään ovat uuluneet: Paula Tuomi (projetipäälliö) Mervi Vallinosi (projetipäälliö heinäuuhun 0 asti) Mauri Hähiöniemi / Kaupuniraennepalvelut Mia Koliseva / Kaupuniraennepalvelut Vesa Lehtinen / Kaupuniraennepalvelut Anne Pitänen / Kaupuniraennepalvelut Timo Vuoriainen / Kaupuniraennepalvelut Heii Sihvonen / Kaupuniraennepalvelut Jyri Falin / Liiuntapalvelut Eri Huovinen / Liiuntapalvelut Kari Häinen / Liiuntapalvelut Seppo Pulinen / Opetuspalvelut Tuuli Matinsalo / Opetuspalvelut Petri Palve / Opetuspalvelut Tuomas Kahila / Opetuspalvelut Paula Valama / Sosiaali- ja terveyspalvelut Eija Koralainen-Halmu / Tilapalvelu Ulla Rannanheimo / Tilapalvelu Lähiympäristösuunnitelman on laatinut WSP Finland, jona suunnitteluryhmän ovat muodostaneet: Arto Kaituri (projetipäälliö) Hanna Hannula (ympäristösuunnittelu) Juuso Haapamäi (ympäristösuunnittelu) Jari Laasonen (liiennesuunnittelu).. Työn taustaa ja tavoitteet Lähiympäristösuunnitelman tavoitteena on ollut laatia oo suunnittelualuetta oseva yleispiirteinen suunnitelma, jolla on pyritty sovittamaan yhteen alueella äynnissä olevat ehittämishaneet ja muut alueeseen ohdistuvat tavoitteet. Alueesta pyritään ehittämään toimiva ja monipuolinen viristysalue, joa tarjoaa atiivisten liiunta-alueiden lisäsi luonnontilaisempia viristysalueita. Alueen luonnon ja maiseman lähtöohdat on otettu huomioon suunnitelmassa. Nyytilan analyysillä on tunnistettu muun muassa maiseman vaalittavia ja ehitettäviä ominaispiirteitä, arvoaita luontoohteita seä reitistön ja toimintojen ehittämistarpeita. Nämä analyysissä esille nousseet teijät toimivat osaltaan suunnitelman lähtöohtina. Ohjausryhmän näemyset alueella tarvittavista toiminnoista ja muista ehittämistarpeita ovat toimineet myös suunnitelman lähtöohtana. Lopputulosena on laadittu lähiympäristösuunnitelma, joa pitää sisällään suunnitelmapiirustusten lisäsi irjallisia ohjeita, hoitoluoitus- ja vastuualueartat seä alustavan ustannusarvion.. Johdanto

6 . ALUEEN NYKYTILANNE JA SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT. Kaavoitustilanne ja alueen muut suunnitelmat Ajantasa-asemaaava Ajantasa-asemaaavassa suurin osa suunnittelualueesta on erilaisia viheralueita: urheilu- ja viristyspalveluiden alueita (VU), puistoja (VP) ja lähiviristysalueita (VL). Koulut ja päiväoti sijoittuvat yleisten raennusten ja opetustoimintaa palvelevien raennusten orttelialueelle (Y ja YO). Suunnittelualueen eteläosassa on varaus Kuoalan ehäväylän uudelle tielinjauselle. Koulujen lisäraennus ja asemaaavamuutos Hane Pohjanlammen alaoulun ja Kuoalan yläoulun lisäraennusen suunnittelemisesi on äynnissä. Uudesta ouluraennusesta on laadittu hanesuunnitelma. Uuteen raennuseen sijoitetaan seä alaettä yläoulun tiloja. Koulujen laajeneminen vaatii aavamuutosen, jona laatiminen on äynnissä. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä Uusi ouluraennus tulee sijoittumaan ala- ja yläoulun väliselle alueelle. Jääliiuntaesus Alueella on äynnissä jääliiuntaesusen alustava suunnittelu, jossa jääliiuntaesuselle on pyritty löytämään sopiva sijoitusohta alueelta. Suunnitelmaluonnosia on laatinut aritehtitoimisto LPV. Lähiympäristösuunnitelmaa on laadittu yhteistyössä jääliiuntaesusen suunnittelun anssa.. Alueen luonnonolot Maaperä Suunnittelualueen maaperä on pääasiassa hiesua. Pohjanlammen ranta-alueet ovat liejua. Maaston oreimmilla ohdilla on alliota, jona päällä on oreintaan metri pintamaata. (Kts. suunnittelualueen maaperäartta.) Vesiolosuhteet Suunnittelualueella sijaitseva Pohjanlampi on matala ja rehevöitynyt lampi, jona veden vaihtuvuus on hidasta. Suuri osa suunnittelualueelle satavista vesistä valuu Pohjanlampeen. Lammesta lounaaseen ohti Päijännettä virtaa muutaman metrin levyinen vesiuoma. Pohjanlammen ranta-alueet ovat hyvin osteita. Täyttömäi on muuttanut alueen vesitasapainoa painaen Pohjanlammen puru-uoman pohjaa ja hidastaen poisvirtaamaa. Pohjanlammen vesipinta on noussut ajoittain aiheuttaen ranta-alueiden puustouolemia. Pohjanlammen pohjoisrannalla on tehty ruoppausta, ja ruopattua aineista on läjitetty pohjoiselle ranta-alueelle. Suunnittelualueen esiosa on entistä peltoaluetta, jona jäänteenä alueella on avo-ojia. Kasvillisuus Ennen avoimena olleet viljelyalueet ovat pensoittuneet ja osittain entisillä pelloilla asvaa jo nuorta lehtipuuvaltaista metsää. Pohjanlammen ranta-alueet ovat hyvin osteita, ja siellä asvaa osteioasvillisuutta. Suunnittelualueen aaoisosaan sijoittuu alueen laajin metsä. Siellä metsätyypit ovat vaihtelevia Pohjanlammen aaoispuolen rinnelehdosta vanhoihin havupuumetsiin. Jyväsylän aupungin metsäsuunnitelmassa alueen metsät on luoiteltu pääasiassa lähimetsisi seä uloilu- ja viristysmetsisi. Lisäsi alueen metsäuvioista muutama on luoiteltu lainvoimaisisi suojelualueisi ja muutama arvometsisi. Pohjanlammen eteläpuolella oleva suojelualue on monimuotoinen 0, ha ooinen rinnelehto. (Jyväsylän merittävät luontoohteet 00, Jyväsylän aupungin metsäsuunnitelma) Täyttömäen aiemmin avoin maisema on muuttumassa puustoisemmasi. Puusto on alueella nuorta. Siellä esiintyy paioin tiheitäin asvustoja pääasiassa leppää ja oivua. Osittain täyttömäellä on avoimempia niittymäisiä alueita. Koristeasvillisuutta on 0-luvulla raennettujen oulujen piha-alueilla. Lajisto on siellä monipuolista. Linnusto Pohjanlammen ympäristössä esiintyy runsaasti lintuja. Linnusto muodostuu seä lammen vesilinnuista että metsäalueiden linnustosta. Pohjanlammen alue muodostaa yhdessä Kuoalan muiden lehtimetsien anssa valtaunnallisesti täreän linnustoalueen, FINIBA-alueen, jona erityisiä suojeluarvoja on uhanalaisen piutian esiintyminen. (Jyväsylän merittävät luontoohteet) POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

7 Ote ajantasa-asemaaavasta. Ajantasa-asemaaavan suunnittelualuetta ja sitä ympäröiviä alueita osevia merintöjä ovat opetustoimintaa palvelevien raennusten orttelialue (YO), yleisten raennusten orttelialue (Y), puisto (VP), lähiviristysalue (VL), urheilu- ja viristyspalveluidenalue (VU), suojaviheralue (EV), yleinen pysäöintialue (LP), yleisen tien alue (LT), huoltoaseman orttelialue (LH), erillispientalojen orttelialue (AO) ja rivitalojen orttelialue (AR). Suunnittelualueen maaperä. Maaperän merinnät: vaalean sinisellä hiesu, rusealla lieju, punaisella allio, jona päällä oreintaan metri pintamaata. Ote Jyväsylän aupungin metsäsuunnitelmasta. Vaalean sinisellä on meritty lähimetsät, tumman sinisellä uloilu- ja viristysmetsät, pinillä arvometsät ja ruseanpunaisella suojelualueet.. Alueen nyytilanne ja suunnitelman lähtöohdat

8 . Maisema- ja aupuniuva Alueen maisemaraenteessa täreitä teijöitä ovat alueen läpi oillislounaissuuntaisesti sijoittuva laaso seä alueen eteläosaan sijoittuvat mäet, joista toinen on täyttömäi. Suunnittelualueen topografia on vaihtelevaa. Matalimmallaan maasto on noin metriä oreimpien ohtien noustessa noin 0 metriin. Maisemaraennetta on vaieaa hahmottaa, sillä maisemauvaa leimaa ennen avoimen maiseman pensoittuminen ja näymien umpeen asvu. Pohjanlammen näyvyys ympäröiville alueille on monin paioin huono ranta-alueiden tiiviin asvillisuuden taia. Suunnittelualueen raennetuimmat ympäristöt sijoittuvat Pohjanlahdentien varteen seä suunnittelualueen pohjoisosaan, jossa sijaitsevat Pohjanlammen alaoulu ja Kuoalan yläoulu seä oulujen eteläpuolelle sijoittuva palloenttä. Lisäsi suunnittelualueen esiosassa sijaitsee asi omaotitaloa.. Nyyiset toiminnot ja ehittämistarpeet Kevyen liienteen reitistö ja viristystoiminnot Tällä hetellä alueen evyen liienteen reitistö on puutteellinen ja osa alueesta on vaieasti saavutettavissa. Myös erilaisia viristystoimintoja mahdollistavia paioja on vähän. Näitä ovat palloenttä alueen esiosassa ja oirapuisto Pohjanlahdentien varrella. Koulujen pihoilla on erilaisia leiivälineitä ja enttiä, jota ovat osin huonossa unnossa. Liienne ja paioitus Alueelle suuntautuva liienne ohdistuu suurimmasi osasi oulujen alueelle. Myös Graniitin liiuntaesusen itäiselle sisäänäynnille uljetaan suunnittelualueen autta. Paioitusta on Pohjanlammen alaoulun ja Kuoalan yläoulun yhteydessä. Autopaioitusen määrä on ollut riittämätöntä erityisesti Pohjanlammen alaoulun läheisyydessä paioitusalueella, jota myös Graniitissa ävijät äyttävät. Kuoalan oulun saattoliiennejärjestelyt toimivat hyvin, un taas Pohjanlammen oulun osalta saattoliienne on ongelmallinen. Mopopaioitusta ei ole huomioitu tällä hetellä riittävästi ja erityisesti yläoulun paioitusalueella mopot häiritsevät muuta liiennettä. Myös pyöräpaioitusen järjestelyjä tulee suunnittelussa taristaa, un suuri paioitusalue yläoulun länsipuolella poistuu nyyisenlaisena uuden ouluraennusen tieltä. (Yllä) Pohjanlammen pohjoisrantaa. (Alla) Panoramauva alaoulun ja yläoulun välistä ulevalta evyen liienteen väylältä, joa tulee poistumaan uuden ouluraennusen tieltä. (Alimmaisena) Panoramauva alueen esellä ulevalta Sulutieltä. Suuri osa suunnittelualueesta on entistä peltoa, jona ennen avoin maisema on asvamassa umpeen. POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

9 Vääräväriortouva suunnittelualueelta.. Alueen nyytilanne ja suunnitelman lähtöohdat

10 . LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA. Suunnitelman pääperiaatteet Uudet toiminnot on pyritty sijoittamaan alueelle niin, että raennetuimmat alueet esittyvät lähimmäsi Pohjanlahdentietä ja oulualueita. Raennetumpien alueiden ja Pohjanlammen väliin on jätetty vapaamman oleselun ja viristystoimintojen alue. Pohjanlammen ranta-alueet on pyritty rauhoittamaan, eiä niille ole ohjattu atiivisia toimintoja. Suunnittelualueen eteläosassa täyttömäelle on ohjattu viristystoimintaa, uten frisbeegolfratoja. Alueen aaoisosan luonnontilaisen altainen metsäinen mäi on pyritty rauhoittamaan atiivisilta viristystoiminnoilta. Alueen hienoja maisemallisia osia, uten Pohjanlampea, alueen oillislounaissuuntaista laasoa ja aaoisosan mäiä on otettu paremmin esiin tällä hetellä umpeenasvavasta maisemauvasta. Tavoitteena on muun muassa avata puuston harvennusilla näymiä täyttömäeltä puistoon ja toisin päin seä Pohjanlammelle.. Reitistön ehittäminen Reitistön ehittämisellä parannetaan yhteysiä suunnittelualueen sisällä seä liitetään alue toimivammasi osasi aupunginosan viristysreitistöä. Suunnitelmassa esitetty uusi oillislounaissuuntainen evyen liienteen väylä toimii alueen läpi ulevana pääreittinä. Se yhdistää suunnittelualueen pohjoiseen ohti Jyväsjärven viristysreitistöä ja etelään Päijänteen suuntaan. Pohjanlahdentien evyen liienteen väylältä on osoitettu useampi evyen liienteen yhteys puistoon, jota yhdistyvät siellä pääväylään. Yhteys Pohjanlammen alueen ja Kuoalan esustan välillä on täreä. Tällä hetellä oulujen välistä uleva evyen liienteen väylä tulee poistumaan uuden ouluraennusen valmistuttua. Jatossa uleminen Kuoalan evyen liienteen yliulusillalta puistoon tapahtuu Pohjanlahdentien evyen liienteen väylää pitin, josta uusi reitti ääntyy itään ohti puistoa. Reittiä tulee seleyttää istutusilla ja opastusella. Yhteysiä täyttömäelle on ehdotettu parannettavisi. Täyttömäen reitistön ehittämisessä on huomioitu Kuoalan ehäväylälle asemaaavassa varattu alue. Pohjanlammen ranta-alueille pääsee tällä hetellä huonosti. Saavutettavuutta parantamaan suunnitelmassa on ehdotettu pitospuiden raentamista. Osoitettu reitti ulee liiuntapuistosta Pohjanlammen puru-uoman yli täyttömäelle. Täyttömäen rinteeseen on ehdotettu maisemaportaita, joilta avautuu hienoja näymiä liiuntapuistoon. Ladut Alueen talviäyttöä ehitetään hiihtomahdollisuusia parantamalla. Osittain evyen liienteen väylien viereen varataan avoimena pidettävä alue, jolle talvisin vedetään ladut. Koulun alueelta tulee olla hyvä yhteys latuverostoon. Esteettömyyden huomioiminen Alueella otetaan huomioon esteettömyyden periaatteet. Alueen pääreiteillä ja auioilla tavoitteena on % pintaaltevuus, oreintaan %:n altevuus. Näin turvataan myös liiuntarajoitteisten mahdollisuus äyttää puistoa.. Viristystoiminnot Suunnitteilla olevan jääliiuntaesusen sijoittaminen alueelle lisää liiuntamahdollisuusia. Lisäsi viristysalueille on sijoitettu paljon uusia monipuolisia toimintoja: - palloenttä 0x00 m, teonurmipintainen - palloenttä x0 m, ivituhapintainen, talvisin jäädytettävä - tennisentät pl - piajuosuradat x0 m - pituushyppypaia - ulountoilualue - leiipaia - seittipaia - frisbeegolf -radat pl - suunnistusen iintorastit - hiihtomaa - oulujen pihojen uudistaminen: uusisi toiminnoisi ehdotettu mm. iipeilyä ja parouria 000 mm Periaateleiaus evyen liienteen väylästä, jona viereen varataan ladulle tilaa. 0 POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

11 MAISEMANIITTY KOULUJEN PIHA-ALUEET LIIKUNTAPUISTO JÄÄLIIKUNTAKESKUS POHJANLAMPI tennisentät oirapuisto TÄYTTÖMÄKI METSÄINEN MÄKI Pohjanlammen lähiympäristösuunnitelma m. Lähiympäristösuunnitelma

12 . Valaistus Puistoon on suunniteltu useita uusia evyen liienteen väyliä. Näistä täreimmät pääreitit valaistaan puistovalaisimilla. Ohessa löytyy aavio puiston valaistavista reiteistä. Suunnitelmassa esitetty uusi iso teonurmipintainen palloenttä valaistaan mastovalaisimilla.. Opastus Jatosuunnittelussa tulee iinnittää huomiota alueen opastuseen. Alueelle tulee sijoittaa opastauluja ja -viittoja, joissa errotaan reitistöstä ja toiminnoista. Esimerisi Kuoalan suunnasta tultaessa opastusen rooli on täreä, sillä nyyinen oulujen välistä uleva evyen liienteen reitti poistuu ja puistoon saavutaan Pohjanlahdentietä pitin. Pohjanlammen alueen pääreitistö. Punaisella ajotiet, vihreällä evyen liienteen reitit, eltaisella talvisin vedettävät ladut. Yhtenäisellä viivalla olemassa olevat, atoviivalla uudet reitit. Palloviivalla polut. Valaistavat reitit ja mastovalaistu palloenttä. POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

13 . Kasvillisuus Alueen maisemauvaa avataan osittain asvillisuutta raivaamalla ja harventamalla. Paioin pyritään säilyttämään metsäisiä luonnontilaisen altaisia alueita. Suojelualueet ja arvometsät jätetään toimenpiteiden ulopuolelle. Säilytettävä asvillisuus Säilytettäviä asvillisuusalueita ovat: - Pohjanlammen eteläpuolinen suojeltu lehtorinne - aaoisosan metsäinen mäi - lounaisosan arvometsä - oillisosan metsäiset alueet - oulujen piha-alueiden asvillisuus mahdollisuusien muaan Harvennettava asvillisuus Täreimpiä harvennettavia asvillisuusalueita ovat: - Pohjanlammen luoteispuolen ranta-alueet - osa täyttömäen asvillisuudesta Istutettava asvillisuus Uutta asvillisuutta istutetaan pääasiassa voimaaimmin muuttuvalle alueelle liiuntapuiston ympäristöön. Istutettavan asvillisuuden äytön periaatteita: Puurivit: Alueen reitistön hierariaa tuemaan istutetaan puurivistöjä. Liiunta-alueiden itäpuolella ulevan evyen liienteen pääreitin varteen istutetaan seleä puurivistö, jona puulajina voidaan äyttää esimerisi oivua. Jääliiuntaesusen suunnalta pääreittiin liittyvät väylät on ehdotettu reunustettavan puurivistöin. Erityisen täreää on orostaa Kuoalan suunnasta Pohjanlahdentien vartta ulevan puistoon ääntyvän evyen liienteen väylän puuistutusia. Näiden puurivistöjen ohdalla puulajisi ehdotetaan pieniä uivia puita, esimerisi tuohituomea, pilviirsiaa tms. Pensaat: Pensasistutusia on osoitettu ison palloentän ja liiunta-alueiden ympäristöön seä jääliiuntaesusen huoltoalueen reunalle. Lajistosi suositellaan matalia pensaita (0,-m) tai maanpeittoasvillisuutta, lajistossa voidaan äyttää voimaaan syysvärin saavaa asvillisuutta. Huoltoalueen reunalle voidaan osoittaa tiivistä ja oreampaa lajia. Koulujen piha-alueilla tarvitaan uusia pensasistutusia. Lajeina voidaan äyttää pihoilla jo olevaa lajistoa. Nurmiot / niityt: Liiunta-alueiden eteläpuolelle varataan laaja nurmialue vapaampaa oleselua ja pelailua varten. Niittymäisinä alueina ehitetään osaa täyttömäen alueesta seä suunnittelualueen oillisosaa. Näiden alueiden asvillisuutta ehitetään avoimempaan suuntaan. Niittyalueiden asvillisuus säilytetään monipuolisena.. Hulevesien äsittely Liiunta-alueiden raentamisen myötä alueen vesitasapaino muuttuu, miä voi vaiuttaa myös Pohjanlammen veden määrään. Jatosuunnittelussa liiunta-alueille satavat hulevedet tulee ohjata mahdollisuusien muaan maanpinnan painanteiden ja osteiomaisten ohtien autta lampeen.. Lähiympäristösuunnitelma

14 ..0 t.. V IV-V lan tie.. Hoitovastuualueet. Iso ön. : it ie tie hd en an la Po hj ä --- I 0.. :. : : K ar Pea npat. --- P Ra. 0 K P ut a : : 0 0 tilapalvelut t V 0 V : K :0 0 tonttituotanto ja ympäristötoimi 0 yhdysuntateniia : : Hä me.... sähöyhtiö. : :.. K Häme enpo Hoitovastuualueet :000. POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA K KATU- JA PUISTO-OSASTO PL, Hanniaisenatu 00 JYVÄSKYLÄ 0, Fax 0 0 GEO. --- HYV nti e YHDYSKUNTATOIMI po hja JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. 0.. en Hä me : K K Asemapiirros --- EV. :. 0 V : : Hoitovastuualueet 0 : 0 : 00 0V hjant ie V PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ 0 0 : PÄIVÄYS : Lähiympäristösuunnitelma -0-- ar K : :.0.0 : :0 0V t E t MUUTOS ASIA NRO 0 Pohjanlampi 0. bs Huoltoasema PÄIVÄYS KÄSITTELIJÄ KÄSITTELY KOHDE JA PIIRUSTUSLAJI : V en po e hja nti.0. 0V. 0 K : : : : K 0 V. 0.. V 00.. t V V : : : : : : : : EV V : : tonttituotanto nt ie V : 0 ah de : t ja nl liiuntapalvelut. : : 0 Reitie Reitie P P oh ---. K : : : : : : var --- : HOIT : a K --- IV ar K. 00 ie yh t.t La. P ---. m ut ar --- vi on --- III/IV R ai : III :. --- : io 0 K III 0 Ra iv P a nm ut P HOITOVASTUUALUEET ---. t III/IV III : --- P 0 0 K III i var --- : : ama Haasia 0 Haasia. : mp Pea npat ie yh t.t La. P 0 m n la vi on ---K. 00 ut a h ja Po 0 t : R ai : ---. nm iv io pi tie II 0 0 : K --- tie III/IV --- La m lu :.0. t --- Su : t 0 o 0--- Kuhilas t. Kuhilas t np elt ama.0.0 Po hja. --- :. 0 : :0 ar 0 :0 :0. I : : IV ar :0 0 : : : 00 : : : : Rahula nuja : :0 0 : : : K : P :0.0 : : II : : 0--- : t I : t --- : : I var : Rahula nuja n ö Iso : : : --- I K. --- t : P var t 0. :0 K :0 t II mp La. t :0 I ä 0 P ---. Iso ön III t I---. : :0 t Pohjanlammenoulu III I : K : var III. 0 K I var a -0- t inm ut : K I Alustava hoitoluoitus on tehty nyyisen pohjalta. Muutosia hoitoluoissa on erityisesti raennettavan liiuntapuiston osalta. Ohessa artta ehdotetuista hoitoluoista Kuoalan yläaste ä La mm K. --- P Alustava hoitoluoitus po it ie : mp ö n La K V a P ä K inm ut. --- tie u ön Pi u Pi K La mm hd en pi tie II : --- La m an la P ä ---. uja. u ön tu Pi I L K 0. t Lii ä.0. Po hj tie Su lu --- Sululantie L t Kip Hoitovastuualueet on jaettu Jyväsylän aupungin yhdysuntateniian, liiuntapalvelun, tilapalvelun ja tonttituotannon esen. Ohessa liitteenä aavio hoitovastuualueista po --- Kip ä t ö n L...0 Sululantie ---. Pi u tie t Su lu ä utie III 0.0. n.. ö Sul.0 K.. I. 0.0 : 00 0 K -0-- Iso K III Su lu.0. : TARK. VIHER. Konsultin yhteystiedot WSP Finland Oy Heiiläntie 000 Helsini LIIK. HYV. TARK. SUUNN. HYV. TARK. PROJ.PÄÄL. Hanna Hannula Arto Kaituri

15 . Lähiympäristösuunnitelma Käyttöluoitus :000. HOITOLUOKAT A äyttöviheralue A äyttö- ja suojaviheralue B äyttöniitty C lähimetsä S suojelualue E erityisalue t IV-V V III I t t II I Kuoalan yläaste V t t I I var I var t t II Pohjanlammenoulu t III III III t I I I IV ar II t t t t III/IV III II ar var III ar ar IV III/IV III/IV III III t bs t Huoltoasema t t ar K E : : : K K K : : K : : : : : : : :0 : 0: : 0: : : : : : :0 K : : : : P : : : : K : : :0 P K : : 0 : : : :0 :0 : P K P : : K : : : : :0 :0 :0 : :0 : :0 K : :0 : : : : : : K :0 :0 P : K :0 : :0 K P : K K - :0 K :0 : L L 0 P K K 0 K : : : Sululantie Piuönä Sululantie Piuönä Sulutie Pohjanlahdentie Liituuja Lampitie Rahulanuja Kippo Lamminmuta Sulutie Isoönä Pohjanlahdentie Kuhilas Peanpatama Raivionmuta Isoönä Sulutie Pohjanpelto Haasia Reitie Lampitie Raivionmuta Pohjanlahdentie Hämeenpohjantie Hämeenpohjantie Pohjanlampi La.yht.tie 0 V 0 V 0 V 0V 0V 0V 0V 0V 0V 0 V EV ar

16 . SUUNNITELMAN OSA-ALUEET. Koulun piha-alueet Tulevaisuudessa ala- ja yläoulun väliin sijoittuva uusi ouluraennus muuttaa alueen jäsennöintiä. Koulujen välistä tällä hetellä uleva evyen liienteen väylä poistuu. Jääliiuntaesusen toteuduttua Pohjanlammen alaoulun paioitusjärjestelyt muuttuvat. Tavoitteet - Sujuvat saattoliiennealueet ja autopaioitus. - Riittävästi paioitusta pyörille ja mopoille. - Uusien atiivisempien toimintojen osoittaminen oulujen pihoille. - Vanhojen piha-alueiden unnostus: materiaalit, asvillisuus, alusteet ja varusteet. Liienne ja paioitus Pohjanlammen alaoulu - Koulun eteläpuolelle raennetaan uusi liittymä, joa palvelee jääliiuntaesusen yhteyteen ehdotettua paioitustaloa. Tämän liittymän autta ulee myös liienne Pohjanlammen alaoululle. Nyyinen liittymä Pohjanlammen oulun länsipuolelta poistuu. - Koulun eteläpuolelle varataan saattoliienteelle seleä paia. - Nyyiset autopaiat oulun länsipuolella säilyvät. - Pyöräpaioitus (n. 0 paiaa) sijoitetaan oulun eteläpuolelle. Kuoalan yläoulu - Saattoliienne ja saapuminen oululle säilyvät entisellään. - Paioitusaluetta jäsennetään seleämmäsi, ja mopopaioituselle varataan oma alue lähimmäsi ouluraennusta. Autopaioja varataan pl ja mopopaioja n. 0 pl. - Laaja pyöräpaioitus oulun länsipuolelta poistuu uuden ouluraennusen tieltä. - Pyöräpaioja varataan uuden ouluraennusen pohjoispuolelta (n. 0 paiaa) seä uuden palloentän pohjoispuolelta ( paiaa). - Koulun itäpuolelle on osoitettu uusi reittivaraus, joa voidaan toteuttaa tontin sisäisenä uluyhteytenä. Koulujen pihatoiminnot Uusi piha-alue - Uuden ouluraennusen eteläpuolelle suunnitellaan molempia ouluja palveleva uusi piha-alue nyyisen evyen liienteen väylän poistuttua. - Tavoitteena on raentaa n. liiuntaseiailurata, joa lähtee oulujen pihalta ja jatuu liiuntapuistoon. Sinne sijoitetaan monipuolisia liiuntatoimintoja mahdollistavia alueita. - Koulun uudelle piha-alueelle ehdotettuja uusia toimintoja ovat: ooontumisauio, iipeilypaia, parour-rata seä heittely- ja graffittiseinä. - Liiuntaseiailurataa orostamaan pintamateriaalina äytetään väriäitä materiaaleja, uten väriästä turva-alustaa ja ooontumisauiolle ohjaavissa asfalttipintaisissa reiteissä väriästä acrylotex- pinnoitetta tai vastaavaa. Vanhat piha-alueet - Monin paioin uluneita vanhoja pihoja perusorjataan, ja niille ohjataan myös uusia toimintoja. - Alaoulun pihalle ehdotettuja uusia toimintoja ovat: pingispöydät, smartus-enttä ja oripallon heittelypaia. - Olemassa olevia leiivälineitä tulee tarpeen muaan uusia. - Alueen asvillisuus ja pintamateriaalit tarvitsevat unnostusta. Esimerisi ivituhapintaiset palloentät ovat huonossa unnossa ja osin äyttöelvottomia. - Yläoulun piha-alueen istuselualueet säilytetään. Alue tarvitsee osittain unnostusta alusteiden ja asvillisuuden osalta. - Uusia untoiluvälineitä ehdotetaan nyyisten vanhojen tilalle. - Pihojen valaistusta tulee parantaa. UUSI PIHA-ALUE ALAKOULUN OLEMASSA OLEVA PIHA Koulujen oleselupihat. YLÄKOULUN OLEMASSA OLEVA PIHA POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

17 0 II Pohjanlahdentie... :.. 00 Liituuja.. ap V Uudestaan muotoiltu reuna 0 0. K 0. Pyöräpysäöinti paiaa Mopopaioitus, n. 0 paiaa ap Uudestaan muotoiltu reuna Kuoalan yläaste Pyöräpysäöinti paiaa Jäteatos.. Säilytettävä ja unnostettava istuselupiha. Hyötypuutarhat Pohjanlahdentie.m Nyyisen liittymän poisto 0. Pohjanlammenoulu II --- Pyöräpysäöinti 0 paiaa m.0 Koripalloenttä Smartusenttä Uudet istutuset ja reunan muotoilu t.. Nyyinen asfalttipiha Heittelyseinä t Uusittavat istutuset Ulopingispöydät --- I t Leiivälineet Uudet istutuset Nyyinen ivituhaenttä, pinta uusittava. Kenttä jäädytetään talvisin. Nyyinen peliareena säilyy Pyöräpysäöinti, paiaa. Istuselualue, 'Loop'-penit 'Bloqx'-iipeily, turva-alustalla. Parour-rata, teonurmipinta :.. Väriäs acrylotex-pinnoite. 00 Uudet untoiluvälineet Heittely-/ graffittiseinä 0.0 :.0 Nyyinen ivituhaenttä, pinta uusittava. Kaualon paia talvisin, jos jääliiuntaesus ei toteudu. Mahdollinen uusi oulun tontin sisäinen reitti :0 : Sulutie K :0. Suunnitelman osa-alueet

18 Koulun piha-alueet - Ideauvasto Smartus- entällä voidaan pelata erilaisia pelejä, joita voidaan hyödyntää myös oppitunneilla. (www.lappset.fi) Ulopingispöytiä on ehdotettu alaoulun pihalle. Koripallo on suosittu laji. Koulun uudelle piha-alueelle on ehdotettu oripalloilualuetta. Myös alaoulun pihalle on ehdotettu heittelypaiaa. POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

19 Uuden ouluraennusen eteen on osoitettu oleseluauio, johon voidaan sijoittaa esimerisi Kompanin Loop-penejä. (www.ompan.fi) Koulun pihalta alaa liiuntaseiailurata, joa johtaa liiuntapuistoon. Yläoulun otitalousluoien läheisyyteen voidaan varata alue oppilaiden hyötyasviviljelmille. Uudelle piha-auiolle on ehdotettu veistosellista Kompanin Bloqx- iipeilyvälinettä. (www.ompan.fi). Suunnitelman osa-alueet

20 II Pohjanlammenoulu II Pohjanlahdentie Pohjanlahdentie --- LV 0. (0,). 00. Pohjanlammenoulu --- LV 0. (0,) t t Jääliiuntaesusen ympäristö ja. liiuntapuisto.. : L..0. Tavoitteet Monipuolisia toimintoja tarjoava: atiivisemmista liiunta-alueista oleselualueisiin. - Helposti saavutettavissa niin evyen 0 liienteen väyliltä uin ajoteiltä. - - Liienteellisesti toimiva: saattoliienne, paioitusalueet, linja-autoliienne Esteettisesti oreatasoinen: - laaduaat materiaalit, runsaat istutusalueet, paioitus- 0. ja huoltoalueiden ja niiden suoja-alueiden huolellinen suunnittelu... Liienne ja paioitus Liittymät - Liienne jääliiuntaesuseen tapahtuu ahden liittymän avulla. Eteläinen liittymä on tar- oitettu busseille ja huoltoliienteelle. Pohjoinen liittymä toimii jäähallin, liiuntapuiston ja.0 00 oulun pysäöinnin tarpeeseen seä saattoliienteelle Paioitus. - Kasitasoinen pysäöintilaitos sijoitetaan jäähallin pohjoispuoleiseen rinteeseen. Pysäöintilaitoseen on varattu n. auto-.. paiaa. Sisäänajo halliin tapahtuu eriseen ylä- ja alatasoille. Seittipaian ja jäähallin. pohjoispuolella paioitushalli näyy asierrosisena. Paioitushallin uloaritehtuurin. TV laatuun on syytä iinnittää huomioita. Hallin t uloasussa voidaan äyttää esimerisi graafista betonia ilmeiäämmän uloasun TV. to-. t teuttamisesi. - Bussien paioitus on sijoitettu hallin etelä- TV. t puolelle. - Pyöräpaioja jääliiuntaesusen ympäristössä on yhteensä n.0, mopopaioja TV n. 0. t - Pyöräpaioja on sijoitettu.0 myös palloentän (,0) (0 x 00 m) pohjoispuolelle. Ne palvelevat päivisin myös yläoulua. POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA. LV, (,) : L.. LV.., (,)..0 (,0).0 (,0).0 (,0) A A B B : : Liituuja Liituuja Huoltoalueet ja -liienne. - Graniitin huoltoliienne toimii nyyisen aliulutunnelin autta.. -. Jäähallin 0.0 huoltoalue on sijoitettu hallin. itäsivulle. Huoltoalue tulee reunustaa pensasistu- K 0. tusilla, jotta huoltoalue ei näy. 0. liiuntapuiston puolelle K Toiminnot Seitti-. ja atuorisalue Auiomainen alue,.johon ohjataan myös istuselupaioja.. - Istutusten rooli muuten raennetussa ympäristössä täreä. - Seittipaiana esimerisi betoninen puuli. Seittipaian Kuoalan yläaste materiaaleisi suositellaan betonia, joa on ehdottomasti paras seittausalusta. Se vaatii erityisen huolellista pohjara- --- Kuoalan yläaste enteiden suunnittelua. - Alueen nyyistä maanpinnan --- tasoa nostetaan. Näin seittipuulien sadevesi voidaan. johtaa luontevasti Pohjanlammen suuntaan. Näin vältytään puulien raentamisesta maanpintaan. verrattuna oholle, joa on yleinen. toteutusmalli sadevesien johtamista helpottamaan..0. TVPalloenttä 0x00 m Teonurmipintainen. TV- Talvisin lämmitettävä. Tutittava jäähallin lauhdelämmön äyttöä entän lämmittämisesi Aidattu - metriä orealla aidalla. - Rinneatsomo entän pohjoisosan rinteeseen. Palloenttä (,) x0 m - Kivituhapintainen. -. Talvisin jäädytettävä. Jääliiuntaesusen (,) oneistoa voidaan äyttää entän jäädyttämiseen.. - Routaeristeiden ja putiston asentamista tulee selvittää. palloentän raentamisvaiheessa B' B' mopopari n. 0 paiaa mopopari n. 0 paiaa 00 ap Kaualon paia talvisin, jos jääliiuntaesus ei toteudu. Frisbeegolf frisbeegolf- rataa Sijoitetaan liiuntapuiston ja täyttömäen alueelle. Hyötypuutarhat Hyötypuutarhat 00 ap Kaualon paia talvisin, jos jääliiuntaesus ei toteudu. Juosusuorat ja pituushyppypaia -. Palloentän vieressä pl juosusuoria, metriä. - Kestopäällystepinnoite.. - Pituushyppypaia. 0.0 Uloliiunta-alue ja leiipaia 0 - Uloliiunta-alueelle monipuoliset untoilulaitteet. - Leiialue untoilualueen yhteyteen: lapset ja vanhemmat voivat liiua samaan aiaan. - Alueelle varataan myös istuselupaioja. - Leiialue on aidattava. - Monipuolisia leiivälineitä, esimerisi pienet trampoliinit..0.. ap Puuhuone ja huoltotilat - Ei erillisiä puuhuone-/ huoltotiloja. Jääliiuntaesuseen osoitetaan tiloja myös liiunta- --- puiston äyttäjien tarpeeseen. Tennisentät pl täysimittaista tennisenttää ap :0 : Mahdollinen uusi oulun tontin sisäinen reitti :0 Mahdollinen uusi oulun tontin sisäinen reitti : Sulutie utie PIIRUSTUSMERKINNÄT PIIRUSTUSMERKINNÄT, (,0), TV/LV (,0) TV/LV Puu Nyyinen Puu säilytettävä metsä Nyyinen säilytettävä metsä Luonnonmuainen pohjaasvillisuus Puoliavoin Luonnonmuainen puistomainen pohjaasvillisuus metsä Puoliavoin Vesialue puistomainen metsä Niittymäinen Vesialue nurmi Nurmi Niittymäinen nurmi Nurmi Teonurmi Pensasistutus/ Teonurmi maanpeiteistutus Pensasistutus/ Kiveysalue maanpeiteistutus Asfalttipinta Kiveysalue Kivituhapinta Asfalttipinta Kivituhapinta Väriäs pintamateriaali, esim. turva-alusta, estopäällystepinnoite, väriasfaltti Väriäs pintamateriaali, esim. turva-alusta, estopäällystepinnoite, Frisbeegolfrata väriasfaltti Aita Frisbeegolfrata Suunniteltu pinnan oreus (suuntaa-antava) Nyyinen Aita pinnan oreus Toimintavälineet/leiivälineet Suunniteltu pinnan oreus (suuntaa-antava) Nyyinen pinnan oreus Toimintavälineet/leiivälineet

21 ( t I I : : :0 :0 : : : : : :0 :0 : : : : : : K K :0 : Sulutie Pohjanla Isoönä Sulutie Pohjanlampi m.m.m LV LV TV LV,0,.0,0,.0 (,).0 (,0).0 (,0) (,0) (,) (,0) (,0),0 (,0). (,), (,), (,), (,), (,).0 (,) 0. (0,), (,),0 (,0), (.),0 (,0),0 (,0),0 (,0) A B' A' B D D' C' C saattoliienne huoltoajo Graniittiin ylätaso 0 ap / alataso ap saattoliienne ap bussien pysäöintipaiaa huoltopiha alatason poistumistie / tuimuuri atua vasten bussien pysäöintipaiaa nyyisen sillan leventäminen evyen liienteen väylää varten portaat pysäöintiannelta Graniitin tasolle portaat evyen liienteen väylältä Graniitin tasolle portaat pysäöintiannelta puiston tasolle puutilat liiuntapuiston äyttöä varten Kaualon paia talvisin, jos jääliiuntaesus ei toteudu. LV LV TV LV PALLOKENTTÄ 0X00M LEIKKIPAIKKA ULKOLIIKUN- TAVÄLINEET JUOKSUSUORAT JA PITUUSHYPPY SKEITTI JA KORIPALLO PAIKOITUSTALO PALLOKENTTÄ X0M talvisin jäädytettävä TENNISKENTÄT OLEKSELUNURMI FRISBEEGOLF FRISBEEGOLF m A

22 palloenttä palloenttä POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

23 palloenttä palloenttä. Suunnitelman osa-alueet

24 Jääliiuntaesusen ympäristö ja liiuntapuisto - Ideauvasto Juosusuorien yhteyteen voidaan sijoittaa palintooroeet. Paras seittipaian materiaali on betoni. Ulountoilualue lasten leiipaian yhteydessä. Palloenttä (00 x 0 m) tulee valaista mastovalaisimin ja ympäröidä riittävän orealla aidalla. POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

25 Ideoita Pohjanlammen leiipuistoon Berliiniläisiltä leiipaioilta.. Suunnitelman osa-alueet

26 . Pohjanlampi ja puru-uoman ympäristö Tavoitteet - Lammen tuominen enemmän näyviin alueen maisemassa. - Lammen ympäristön säilyttäminen luonnontilaisen altaisena ja täreänä linnustoalueena. Toimenpiteet - Kasvillisuuden harventaminen ranta-alueilla. Näin saadaan avattua näymiä lammelle, luonnonarvojen annalta täreimmät alueet säilytetään nyyisellään. - Pitospuut ranta-alueelta Pohjanlammen puru-uoman yli täyttömäen suuntaan. - Mahdollinen pohjapato ja vesipinnan nostaminen. Tämä vaatii huolellisen vesitalouden suunnittelun ja vaiutusten arvioinnin. Rantaalueet ovat matalia ja täytyy varmistaa, ettei vedenpinnan noston taia aiheudu esim. puustouolemia. Mahdollinen vesipinnan nosto vaatii ympäristöluvan. - Puru-uoman yli olme uluyhteyttä, asi evyen liienteen reiteillä ja ysi pitospuureitillä. Uoman ylittävänä siltaraenteena voidaan suosia puista raennetta, joa voisi toimia hienona teosena alueella. - Liiunta-alueiden hulevesien mahdollinen ohjaaminen osteiomaisten alueiden autta lampeen. - Koirapuiston ja puru-uoman väliin tulee jättää riittävästi asvillisuutta suojavyöhyeesi. TENNISKENTÄT Frisbeegolf Frisbeegolf PITKOSPUUT POHJANLAMPI KOIRAPUISTO Frisbeegolf TÄYTTÖMÄKI m POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

27 Pohjanlampi ja puru-uoman ympäristö - ideauvasto Alueelle voidaan tuoda erityislaatuisuutta puru-uoman ylittävien siltojen suunnittelulla. Pohjanlammen ranta-alueelle on ehdotettu pitospuita.. Suunnitelman osa-alueet

28 . Täyttömäi ja metsäinen mäi Täyttömäi Tavoitteet - Toiminnallisuuden lisääminen. - Saavutettavuuden parantaminen. - Näyvyyden ja näymien avaaminen. Toimenpiteet - Reitistön monipuolistaminen alueella. Mäelle raennetaan seleä iertoreitti, joa yhdistyy nyyistä luontevammin muuhun puistoon. - Näöalaportaat. Pohjanlammen ranta-alueelle ehdotettujen pitospuiden ohjaaminen täyttömäen suuntaan ja niiden yhdistyminen rinteeseen raennettaviin portaisiin. - Koirapuiston viereisen paioitusalueen laajentaminen erityisesti hiihtomaan ävijöitä palvelemaan. - Kasvillisuuden harventaminen. Osaa alueesta ehitettään avoimena maisemaniittynä. Näymiä liiuntapuiston suuntaan avataan. Täyttömäi näyy myös liiuntapuistoon. - Toimintojen ohjaaminen mäelle: fresbeegolfradat seä talvisin hiihtomaa: ladut ja mäenlasupaiat. - Istutettavalla asvillisuudella ilmettä eri vuodenajoille (esim. pihlaja, vaahtera, tuomi) Metsäinen mäi Tavoitteet - Alueen säilyttäminen luonnontilaisen altaisena. Suojeluarvojen turvaaminen. - Reitistön seleyttäminen. Toimenpiteet - Alueelle ei ohjata uusia toimintoja. - Metsäpolujen raentaminen. Muutamien pääpolujen seleyttäminen maastossa, esimerisi haemateriaalin tuomisella polulle. frisbeegolf pitospuut maisemaportaat KOIRAPUISTO HIIHTOMAA laajennettu paioitusalue, ap frisbeegolf frisbeegolf TÄYTTÖMÄKI frisbeegolf METSÄINEN MÄKI m POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

29 Metsäisellä mäellä pääpoluja voidaan seleyttää maastossa, esimerisi haemateriaalin tuomisella polulle. Täyttömäeltä avautuu näymiä ympäröiville alueille. Aluetta tulee säilyttää ja ehittää osittain avoimena maisemaniittynä.. Suunnitelman osa-alueet

30 . Maisemaniitty Tavoitteet - Alueen ehittäminen avoimena maisemaniittynä. - Reitistön lisääminen. Toimenpiteet - Puuston arsiminen. - Uuden reitin raentaminen apealle viheraistaleelle yhdistämään nyyiset evyen liienteen väylät. - Pääreitiltä asi uutta yhteyttä länsipuolen asuinalueelle. uusi reitti ja yhteydet asuinalueelle POHJANLAMPI m 0 POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

31 Alueelle ehdotetaan uutta reittiä, joa toimii osana oo suunnittelualueen läpi ulevaa oillislounassuuntaista pääreittiä. Alueen avointa maisemaa ylläpidetään.. Suunnitelman osa-alueet

32 KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projeti: 00_POHJANLAMPI > Pohjanlammen lähiympäristösuunnitelma Laselma: Pohjanlammen raportti WSP Työnumero: Haneen tyyppi: Investointi ALUSTAVA Kustannuslasija: Hanna KUSTANNUSARVIO Hannula Asiaas: Alueerroin:,00 Jyväsylän aupuni Kustannusindesi:,0 (00=00) Päivämäärä:..0 Koo hane yhteensä: 00 Koo laselma Haneosat ja muut ustannuset Tunniste Haneosa tai muu ustannus Toimenpide Ys. Määrä Ys. hinta Yhteensä Puisto 0. Pohjavahvistuset [KÄYTTÄJÄN HO] U m , 0 Esiuormituspenger 0 Kasvillisuusraenteet [KÄYTTÄJÄN HO] U m 000,0 00 Nurmialue 0 Kasvillisuusraenteet [KÄYTTÄJÄN HO] U m 00,0 0 Istutusalue 0 Kasvillisuusraenteet [KÄYTTÄJÄN HO] U m 0 000, 00 Luonnonmuaisen asvillisuuden muoaus: raivaus, harvennus. Katu-/toriauio U m 00, Auiot palloentän vieressä. Puistoäytävä U m 00 0, Koillislounaissuuntainen päääytävä. Puistoäytävä U m 00,00 Kuoalan oulun itäpuolelta uleva puistoäytävä. Puistoäytävä U m 00 0, Muut puistoäytävät Viheralue [KÄYTTÄJÄN HO] U m 00,0 0 Leiipuisto Viheralue U m 0, 0 Palloenttä, ivituha 0 Liiunta- ja viristyspaiat [KÄYTTÄJÄN HO] U m 00,0 0 Seittipaia, betoninen 00_POHJANLAMPI > Pohjanlammen lähiympäristösuunnitelma Tunniste Haneosa tai muu ustannus Toimenpide Ys. Määrä Ys. hinta Yhteensä Puisto 0 0 Liiunta- ja viristyspaiat [KÄYTTÄJÄN HO] U pl,00 Frisbeegolf-radat 0.0 Liiunta- ja viristyspaiat [KÄYTTÄJÄN HO] U pl,00 Tennisenttä 0.0 Liiunta- ja viristyspaiat [KÄYTTÄJÄN HO] U m 00,0 0 Ulountoilualue, juosusuorat, pituushyppy. Palloenttä [KÄYTTÄJÄN HO] U pl 0 00, Jalapallonurmienttä, lämmitetty Muu linjaosa U m 0,0 0 Pitospuut Muu linjaosa U m,0 Puiset portaat Muu ohdeosa U pl 00,00 0 Kevyen liienteen silta, pieni Purettava raenne U pl 0, 0 Raennus Koulujen piha-alueet 0 0. Kääntöpaia U pl, Pohjanlammen oulun saattoliienne Viheralue U m 0, 0 Uusi leii-/oleselupiha Viheralue [KÄYTTÄJÄN HO] U m 00, Vanhojen leii-/oleselupihojen unnostus Sivu / Muu alueosa U m 00, Paioitusalueiden ja pohjoispuolen pihan unnostus Jäähallin ympäristö ja atualueen muutoset 0 0. Tonttiadun ajorata U m 0, 0. Kevyen liienteen väylä U m 00,0. T-liittymä, Katu U pl,. Pysäöintialue U m 00, 0 Sisältää hallin huoltopihan Purettava raenne U pl 0, 0 T-liittymä, Pohjanlammen oulun liittymä

33 Muu linjaosa U m 0,0 0 Pitospuut Muu linjaosa U m,0 Puiset portaat Muu ohdeosa U pl 00,00 0 Kevyen liienteen silta, pieni Purettava raenne U pl 0, 0 Raennus Koulujen piha-alueet 0 0. Kääntöpaia U pl, Pohjanlammen oulun saattoliienne Viheralue U m 0, 0 Uusi leii-/oleselupiha Viheralue [KÄYTTÄJÄN HO] U m 00, Vanhojen leii-/oleselupihojen unnostus Muu alueosa U m 00, Paioitusalueiden ja pohjoispuolen pihan unnostus Jäähallin ympäristö ja atualueen muutoset 0 0. Tonttiadun ajorata U m 0, 0. Kevyen liienteen väylä U m 00,0. T-liittymä, Katu U pl,. Pysäöintialue U m 00, 0 Sisältää hallin huoltopihan Purettava raenne U pl 0, 0 T-liittymä, Pohjanlammen oulun liittymä Haneosat ja muut ustannuset yhteensä Laselman tilaajatehtävät 00 Suunnittelutehtävät 00 Raennuttamis- ja omistajatehtävät 00_POHJANLAMPI > Pohjanlammen lähiympäristösuunnitelma Sivu / Tilaajatehtävät yhteensä, % Haneosat, muut ustannuset ja tilaajatehtävät yhteensä 00 Koo hane yhteensä (Alv. 0%) 00 (Alv. %) 00 Koo hane yhteensä (Alv. %) 0 00

34 LÄHTEET JA KIRJALLISUUS KARTTALÄHTEET (Jyväsylän aupuni) Opasartta Ajantasa-asemaaava Kantaartta Kunnallisteniia Käyttö- ja hoitoluoitus Maaperäartta Ortouva Vääräväriortouva ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT Jääliiuntaesusen suunnitelma 0 Kuoalan ehäväylän suunnitelma-aineisto 00 Metsäsuunnitelma, Pohjanlampi Pohjanlammen ruoppaussuunnitelma 00 Pohjanlammen uloilureittiluonnos..0 Kuoalan täyttömäi, äyttö- ja maisemasuunnitelma Kuoalan liiuntapuisto, yleissuunnitelma KIRJALLISUUS JA SELVITYKSET Huovinen, Eri ja Karimäi, Ari 00. Liiuntapalveluiden aselmerit 00-luvulle. Jyväsylän seudun liiuntasuunnitelma. Jyväsylän seudun liiuntasuunnitelman ohjausryhmä. Hähiöniemi, Mauri 00. Pohjanlammen liiuntapuiston yleissuunnitelma. Viristysalueisiin ohdistuvat arvostuset suunnittelutyön pohjana. Opinnäytetyö. Maisemasuunnittelun oulutusohjelma. Hämeen ammattioreaoulu. Jyväsylän merittävät luontoohteet 00. Jyväsylän aupuni, yhdysuntatoimi, ympäristöosasto. Vuorela, Irmeli ja Huttunen, Raija. Jyväsylän Pohjanlampi paleoeologisen tutimusen ohteena. Geologian tutimusesus. Maaperäosasto. INTERNET-LÄHTEET Jyväsylän aupungin metsäsuunnitelma. Nygren, Eveliina; Puttonen, Lotta; Huovinen, Eri; Simula, Eeva 0. Jyväsylän uloilumahdollisuusien selvitys 0. Suomen Latu ja Jyväsylän aupuni. KUVALÄHTEET WSP Finland, ellei uvan yhteydessä toisin mainita.

35

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄNÖNKATU KÄVELYKADUKS YLESSUUNNTELMA Marrasuu 2010 UNTED JOHDANTO Jyväsylän esustaa on 1990-luvulta lähtien ehitetty johdonmuaisesti ävelypainotteisesi, eläväsi ja viihtyisäsi aiien aupunilaisten oleselun

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA

Lisätiedot

Turun seudun raitiotie

Turun seudun raitiotie Turun seudun raitiotie LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU, TURKU, RAISIO JA KAARINA.. Raision aupuni Kaarinan aupuni SISÄLLYSLUETTELO. Lähtöohdat ja vertailuperiaatteet. Lähtöohdat. Vertailuperiaatteet. Vaihtoehtojen

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE

VIIRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE VRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE m a t t i a n t t i l a a r c h i t e c t u r e w o r s h o p y ö s t i m e i n i l ä chitecture worshop finland oy öydenpunoanatu D helsini 000 finland e-mail: mattianttila@awfi

Lisätiedot

HELY Hyvinkään esteetön liikkumisympäristö

HELY Hyvinkään esteetön liikkumisympäristö Hyvinään esteetön liiumisympäristö 00 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Esteettömän liiumisen tutimus ja ehittämisohjelma elsa 00-00 Esteetön liiennejärjestelmä on sellainen, että myös lapset, iääät

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3

1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 2.1 Kaupalliset esittymät Lohjalla 3 2.2 Kaupallisten palveluiden pinta-ala aupan esittymissä 2006 ja 2010 9 2.3 Päivittäistavaraaupan palveluvero

Lisätiedot

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market I I I Kp a sp Sai r V t t Sair. t r at sp % %228oti t IV h Sai ra ala h r h Lava Lava Sa ir IV IV h h h Sr - es us t VI Kpa t r r r I r r I t t t t rr ts ts t M-met Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Pohjanmaan maauntaaava Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 8.9.20 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 2 LSANLEHDON JA RISÖN ALUEIDEN ENIMMÄISMITOITUS

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Tekninen keskus. Keski-Espoon urheilupuiston yleissuunnitelma

ESPOON KAUPUNKI Tekninen keskus. Keski-Espoon urheilupuiston yleissuunnitelma ESPOON KAUPUNKI Tekninen keskus Keski-Espoon urheilupuiston yleissuunnitelma 2006 ESPOON KAUPUNKI Tekninen keskus Keski-Espoon urheilupuiston yleissuunnitelma KESKI-ESPOON URHEILUPUISTON YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

TAMPERE IIDESJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 21.6.2011 MAISEMASUUNNITELMA VAIHTOEHTO PERHEPUISTO

TAMPERE IIDESJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 21.6.2011 MAISEMASUUNNITELMA VAIHTOEHTO PERHEPUISTO TAMPERE IIDESJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 21.6.2011 MAISEMASUUNNITELMA VAIHTOEHTO PERHEPUISTO SISÄLTÖ JOHDANTO 5 1. OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MAISEMASUUNNITELMA 7 Länsi- ja luoteisosa (Lokintaival) 7 Pohjoisosa (Iidesranta)

Lisätiedot

Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma

Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 14.12.2011 Jyväskylän kaupunki Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 2011 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Työn tavoitteet...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930 Kaarinan aupuni Ala-Lemun artanon asemaaava ja asemaaavan muutos A0 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: //0 A0..0 Maanäyttö- ja raennuslain muainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

L I N N A N F Ä L T T I. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 15986-2005. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö

L I N N A N F Ä L T T I. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 15986-2005. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö Ymäristötoimiala Kauunisuunnittelu Kaavoitusysiö Schauman Aritehdit Oy, 20 L N N A N F Ä L T T ASEMAKAAANMUUTOS Asemaaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 5986-2005 RAKENTAMSTAPAMÄÄRÄYKSET 0..20 SSÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Porvoo-Borgå. Porvoon kaupunkiarkeologinen. aupunkiarkeologinen Inventointi. Kaupunkiarkeologinen inventointi. Päivi Hakanpää 2008

Porvoo-Borgå. Porvoon kaupunkiarkeologinen. aupunkiarkeologinen Inventointi. Kaupunkiarkeologinen inventointi. Päivi Hakanpää 2008 n aupuniareologinen aupuniareologinen Inventointi Lentouva Vallas oy -Borgå Kaupuniareologinen inventointi Päivi Haanpää 00 Museovirasto Raennushistorian osasto PORVOO BORGÅ Kaupuniareologinen inventointi

Lisätiedot

PORLAN PERHEPUISTON YLEISSUUNNITELMA 28.1.2010. Studio Terra Oy

PORLAN PERHEPUISTON YLEISSUUNNITELMA 28.1.2010. Studio Terra Oy 28.1.2010 Studio Terra Oy Kannen valokuvat kuva 1. Porla luonnonravintolammikot 2009, kuva Anna Ryymin, Studio Terra Oy Kuvat 2-5. Porlan eläimistöä. Kuvat Olli Mantere Havainnekuva 6. Porla perhepuisto

Lisätiedot

KEINUKALLION URHEILUPUISTO

KEINUKALLION URHEILUPUISTO KEINUKALLION URHEILUPUISTO KEHITTÄMISSUUNNITELMA 3.11.2014 0 KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 1 1 YLEISTÄ 3 1.1 HANKKEEN TAVOITTEET 3 1.2 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU 3 1.3 TYÖRYHMÄ 4 2 OLEVA INFRA 4 2.1

Lisätiedot

MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILUJA VIIKIN MAAHERRANPUISTON MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILU 17.6. 15.10.2002 LANDSCAPE ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN FINLAND

MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILUJA VIIKIN MAAHERRANPUISTON MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILU 17.6. 15.10.2002 LANDSCAPE ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN FINLAND VIIKIN MAAHERRANPUISTON MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILU 17.6. 15.10.2002 MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILUJA LANDSKAPSARKITEKTURTÄVLINGAR I FINLAND LANDSCAPE ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN FINLAND 2003 03 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Jyväskylän viheraluejärjestelmä Raportti 1 VIHERALUEJÄRJESTELMÄN KOKEILUPROJEKTI. Kuokkalan pohjois- ja itäosien viheralueselvitys 16.9.

Jyväskylän viheraluejärjestelmä Raportti 1 VIHERALUEJÄRJESTELMÄN KOKEILUPROJEKTI. Kuokkalan pohjois- ja itäosien viheralueselvitys 16.9. Jyväskylän viheraluejärjestelmä Raportti 1 VIHERALUEJÄRJESTELMÄN KOKEILUPROJEKTI 16.9.2003 Kuokkalan pohjois- ja itäosien viheralueselvitys Jyväskylän kaupunki LT-Konsultit Oy sisällysluettelo Esipuhe...

Lisätiedot

PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS Asemakaavan muutos koskee Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleita 5 ja 7-9 sekä niihin liittyviä viher-, vesi-, katu- ja liikennealueita sekä Rimminkankaan

Lisätiedot

TOURUJOEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

TOURUJOEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TOURUJOEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut 1 JOHDANTO... 4 2 YLEISTÄ... 5 2.1 Suunnittelualueen sijainti... 5 2.2 Suunnitteluprosessi... 6 3 LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

L O H J A N R A N T A R A I T T I

L O H J A N R A N T A R A I T T I Vuosikymmenet soutanut venhoni olen Lohjanjärven vesiin. Se varhain mieleni tenhosi, ja välkkyi lapsen kesiin. Saima Harmaja Ideointia keskustaajaman rantojen kehittämiseksi 8.9.2008 Anna Levonmaa Kaupunkisuunnittelukeskus

Lisätiedot

Vantaan frisbeegolfrataselvitys. 2013 Kuntatekniikan keskus Viheralueyksikkö

Vantaan frisbeegolfrataselvitys. 2013 Kuntatekniikan keskus Viheralueyksikkö Vantaan frisbeegolfrataselvitys 2013 Kuntatekniikan keskus Viheralueyksikkö Sisältö Johdanto... 1 1. Frisbeegolf lajina... 3 1.1. Pelimuodot... 5 1.2. Etiketti... 5 1.3. Kilpailutoiminta... 6 1.4. Ratojen

Lisätiedot

720900 ELMON URHEILUPUISTO

720900 ELMON URHEILUPUISTO VANTAAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Asemakaavoitus 720900 ELMON URHEILUPUISTO ASEMAKAAVA Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa Asemakaavoitus

Lisätiedot

MUKKULAN MATKAILUALUEEN MAISEMASELVITYS

MUKKULAN MATKAILUALUEEN MAISEMASELVITYS Vastaanottaja Lahden kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.1.2014 Työnumero 1510008799 MUKKULAN MATKAILUALUEEN MAISEMASELVITYS Ramboll Niemenkatu 73 15140 LAHTI P +358 20 755 611 www.ramboll.fi

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

PARKKIPUISTO RIKIPUISTO... TOPPILANSAARENPUISTO LUNDSTRÖMINPUISTO TELAKKAPUISTO AUKIOT... KADUT MERIKAPTEENINAUKIO ATUYMPÄRISTÖ...

PARKKIPUISTO RIKIPUISTO... TOPPILANSAARENPUISTO LUNDSTRÖMINPUISTO TELAKKAPUISTO AUKIOT... KADUT MERIKAPTEENINAUKIO ATUYMPÄRISTÖ... SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 5 Suunnitelman lähtökohdat... 6 KAAVOITUSTILANNE... 6 ÄHTÖKOHDAT... 6 IITTYVÄT SUUNNITELMAT... 7 ÄHTÖAINEISTO JA SELVITYKSET... 7 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUSTILANNE LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULURANTA, SÄYNÄTSALO KAAVATUNNUS 31:023 KAAVAN PÄIVÄYS 21.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 25.9.2012 31:023 / KOULURANTA / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PUOLANGAN KUNTA. Kaavoitus vireille 27.3.2008. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan

TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PUOLANGAN KUNTA. Kaavoitus vireille 27.3.2008. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PUOLANGAN KUNTA Kaavoitus vireille 27.3.28 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 91 OULU Puhelin 1 241 46 Telefax 1 241 461 Etunimi.sukunimi@airix.fi

Lisätiedot