Tehtäväluokitusraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehtäväluokitusraportti"

Transkriptio

1 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto - Tiedonhallintasuunnitelma (luonnos) 1 Tehtäväluokitusraportti 00 HALLINTOASIAT Hallintoasioiden ohjaus Toimielinten/luottamuselinten valinta/kokoonpano Kuntien edustajiston kokous ja maakuntavaltuuston valinta Toimielinten valinta maakuntavaltuustossa Muutos maakuntavaltuuston kokoonpanossa Muutos muiden toimielinten kokoonpanossa Toimikuntien ja työryhmien valinta Muutokset toimikuntien ja työryhmien kokoonpanoissa Maakuntaliiton edustus muissa toimielimissä Toiminnan suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja kehittäminen Perustaminen, lakkauttaminen ja yhdistäminen Maakuntaliiton perustaminen Maakuntaliiton lakkauttaminen ja yhdistäminen Jäsenkunnan liittyminen Jäsenkunnan eroaminen Rahaston perustaminen ja päättäminen Hallinnon järjestäminen Sääntöohjaus Toiminnan ohjeistus, toimivallan siirto ja organisointi Riskien hallinta Tunnusmerkkien käyttöön otto Toiminnan suunnittelu, seuranta ja kehittäminen Talousarvion ja talous- sekä toimintasuunnitelman käsittely Tilinpäätöksen käsittely Toiminnan arviointi Toiminnan kehittäminen Päätöksenteko ja johtaminen Maakuntavaltuuston päätöksenteko Maakuntahallituksen päätöksenteko Tarkastuslautakunnan päätöksenteko Kuntien edustajainkokouksen päätöksenteko Maakuntajohtajan ja muiden viranhaltijoiden päätöksenteko Johtoryhmän työskentely Tiedonhallinta ja tietopalvelu Tiedonhallinnan ja viestintäpalvelujen ohjaus Lausunnon antaminen tiedonhallinnasta ja viestintäpalveluista Osallistuminen tiedonhallinnan ja viestintäpalveluiden työryhmiin Tiedon hallinta ja tietopalvelu Tietoturvapolitiikan laatiminen Tietoturvasuunnitelman laatiminen Tietoturvaohjeistuksen ja tietosuojaohjeistuksen laatiminen Tiedonhallintasuunnitelman laatiminen, hallinta ja käyttöönotto Asiakirjahallinnon toimintaohjeistuksen laatiminen Asiankäsittely Aineiston järjestäminen Tietopalvelu Toimistopalvelut Arkistotarkastukset Tilastotoimi Tilaston tuottaminen Teollisuusyritysrekisterin ylläpito Tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito Tietojärjestelmäpalvelujen ohjaus Lausunnon antaminen tietojärjestelmäpalveluista Osallistuminen tietojärjestelmäpalvelujen työryhmiin Tietojärjestelmien suunnittelu, käyttö ja hankinta Tietojärjestelmien käyttäjäoikeuksien hallinta Tietotekniikan ja tukipalvelujen hankinta Sivu 1 (7)

2 01 HENKILÖSTÖASIAT Henkilöstöasioiden ohjaus Työnantaja- ja henkilöstöpolitiikka sekä suunnittelu Henkilöstöpolitiikka ja -strategia Yleiset virka- ja työehtosopimusasiat KVTES neuvonta Paikallisneuvottelut ja sopiminen Palvelussuhdeasiat Palvelussuhdeasiat Virkojen ja työsopimussuhteisten tehtävien perustaminen Virkojen ja työsopimussuhteisten tehtävien muuttaminen ja lakkauttaminen Rekrytointi ja palvelussuhteeseen valitseminen Maakuntajohtajan valinta Muun henkilöstön valinta Palvelussuhteen aloittaminen Viran/toimen vastaanottaminen ja palvelussuhteesta sopiminen Työhöntulotarkastus Palkanmaksun aloittaminen Kulkuluvan myöntäminen Palvelussuhteen hoitaminen Sivutoimilupa Työajan käyttö Etätyö Lisä- ja ylitöiden tekeminen Vuosilomat Opinto-, virka- ja työvapaat Vuorotteluvapaat Perhevapaat Sairauslomat Työtapaturmat Työmatkat Kehityskeskustelut Työn ja tehtävän arviointi Palvelussuhderikkomukset ja kurinpitoasiat Päihdeongelmaisen hoitoonohjaus Osa-aikaeläke Osatyökyvyttömyyseläke Palvelussuhteen päättyminen Irtisanoutuminen Maakuntajohtajan irtisanominen Muun henkilöstön irtisanominen Maakuntajohtajan virkasuhteen purkaminen Muun henkilöstön virka-/työsuhteen purkaminen Vanhuuseläkkeelle/varhennetulle vanhuuseläkkeelle jääminen Työkyvyttömyyseläkkeelle jääminen Palkan, palkkioiden ja korvausten maksaminen Palkan, palkkioiden, palkanlisien maksaminen ja luontaisedut Palkanlaskenta Henkilökohtainen lisä Työkokemuslisä Luontaisedut Luottamusmiespalkkiot Kokouspalkkiot Palkkiot Matkustus Matkojen hallinta Henkilöstön palkitseminen Huomionosoitukset Kunnia- ja ansiomerkit Arvonimet Osaamisen kehittäminen Henkilöstön koulutus ja kehittäminen Perehdyttäminen Koulutus Työhyvinvoinnin edistäminen Yhteistoiminta-asiat, työsuojelu ja työturvallisuus Yhteistoiminta Sivu 2 (7)

3 Yhteistyötoimikunta Työpaikkakokous Aloitetoiminta Työsuojeluvaltuutettujen vaali Työsuojelun toiminta Työsuojelutarkastukset Työhyvinvointi Työterveyshuolto Työterveyshuollon järjestäminen Työterveystarkastukset Työpaikkaselvitykset Kuntoutus Henkilöstöruokailu ja virkistystoiminta Lounassetelit Liikunnan ja kulttuurin tukeminen Sivu 3 (7)

4 02 TALOUSASIAT JA OMAISUUDEN HALLINTA Talousasioiden ohjaus Talouden suunnittelu ja seuranta Talousarvion valmistelu Sisäinen ja ulkoinen tilintarkastus Sisäinen tilintarkastus Ulkoinen tilintarkastus Talouden seuranta Rahoitus ja varainhallinta Maksuperusteiden määrääminen ja määräytyminen Peruspääoma Taksojen ja maksujen määrääminen Jäsenmaksujen ja maksuosuuksien määräytyminen Tuet ja avustukset Maakuntaliiton myöntämät avustukset Hankerahoitus Maakunnan kehittämisraha EU-tuet ja avustukset Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto Valtion tuet ja avustukset Ottolainaus Lainanotto Sijoitustoiminta Varojen sijoitus Rahastojen hallinta Rahoitusriskit Kirjanpito ja maksuliikenne Pankkipalveluiden hallinta Tilit ja käyttövaltuudet Kirjanpito Perustietojen ylläpito Arvonlisäverotilitykset Tilinpäätöksen laatiminen Ostolaskut ja ostosreskontra Myyntilaskut ja myyntireskontra Maksuliike Muistiotositteet Täsmäytykset Kassatoiminnot Käteiskassojen toiminta Omaisuuden hallinta Irtaimen ja käyttöomaisuuden hallinta Perintö- ja lahjoitusasiat Hankintatoimi Palvelujen ja tuotteiden hankinta Omien palvelujen ja tuotteiden myynti Sivu 4 (7)

5 03 ALUEKEHITYS JA ALUESUUNNITTELU Maakuntasuunnitelma Maakuntasuunnitelman laatiminen Lausunnon antaminen maakuntasuunnitelmasta Maakuntaohjelma Maakuntaohjelman laatiminen Lausunnon antaminen maakuntaohjelmasta Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laatiminen Maakuntakaavoitus Maakuntakaavan laatiminen Lausunnon antaminen maakuntakaavasta Liikenne Liikenneasioiden suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen Lausunnon antaminen liikenneasiasta Osallistuminen liikenneasioita koskeviin työryhmiin Liikenteen strateginen suunnittelu Ympäristö ja luonnonvarat Ympäristö ja luonnonvara-asioiden suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen Lausunnon antaminen ympäristö ja luonnonvara-asiasta Osallistuminen ympäristö ja luonnonvara-asioita koskeviin työryhmiin Ympäristöä ja luonnonvaroja koskeva suunnittelu Maankäyttö, rakentaminen ja asuminen Maankäytön, rakentamisen ja asumisen suunnittelu ja ohjaus Lausunnon antaminen maankäytöstä, rakentamisesta ja asumisesta Osallistuminen maankäytön, rakentamisen ja asumisen työryhmiin EU:n osarahoitteiset ohjelmat Rakennerahasto-ohjelmat Rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelma Rajanylittävän yhteistyön ohjelmat Karelia ENPI CBC -ohjelma Karelia ENI CBC -ohjelma Teknisen tuen järjestäminen ja hakeminen Tekninen tuki, ohjelmakausi Tekninen tuki, ohjelmakausi EU-ohjelmien toteuttaminen Rakennerahasto-ohjelmien toteuttaminen Rakennerahasto-ohjelman toteuttaminen ohjelmakaudella Rakennerahasto-ohjelman toteuttaminen ohjelmakaudella Maakunnan kehittämisraha Maakunnan kehittämisrahahankkeiden rahoittaminen Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastohankkeiden rahoittaminen Maakuntaliiton omat hankkeet EU-osarahoitteisten hankkeiden toteuttaminen Kansallis- tai kuntarahoitteisten hankkeiden toteuttaminen Sivu 5 (7)

6 04 EDUNVALVONTA, YHTEISTYÖ JA YHTEISTOIMINTA Lainsäädäntö ja talouspolitiikka Kansallisten lakien ja asetusten säätäminen, EU-lainsäädäntö Lausunnon antaminen laista, EU-lainsäädännöstä, asetuksista Osallistuminen lakeja ja lainsäädäntöä valmisteleviin työryhmiin Talouspolitiikka Lausunnon antaminen talouspolitiikasta Pohjois-Karjalan hankeluettelon laatiminen Elinkeino- ja työvoimapolitiikka Elinkeino- ja työvoimapalvelujen ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen Lausunnon antaminen elinkeino- ja työvoimapolitiikasta ja toiminnasta Osallistuminen elinkeino- ja työvoimapolitiikan ja elinkeinotoiminnan työryhmiin Yritystoiminnan edistäminen ja tukeminen Lausunnon antaminen yritystoiminnan tukemisesta Osallistuminen yritystoiminnan edistämisen työryhmiin Yritys- ja elinkeinotoiminnan strateginen suunnittelu Koulutus ja kulttuuri Koulutuksen ja opetuksen suunnittelu Lausunnon antaminen opetus- ja sivistystoimesta Osallistuminen koulutuksen ja opetuksen suunnittelun työryhmiin Opetustoimen perustamishankkeet Koulutustarpeiden ennakointi ja koulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelujen ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen Lausunnon antaminen hyvinvointipalveluista Osallistuminen hyvinvointipalvelujen työryhmiin Hyvinvointipalvelujen strateginen suunnittelu (strategiat, ohjelmat) Kotimainen yhteistyö ja toiminta Kunta-valtio yhteistyö Osallistuminen kunta-valtio yhteistyöhön Lausunnon antaminen kunta-valtio -yhteistyöstä Alueellisten toimikuntien asettaminen Yhteispalvelun edistäminen Seudullinen ja kuntien välinen yhteistyö Yhteistyömuodosta päättäminen Osallistuminen seudulliseen ja kuntien väliseen yhteistyöhön Lausunnon antaminen seudullisesta ja kuntien välisestä yhteistyöstä Omien työryhmien toiminta Yhteistyö organisaatioiden kanssa Jäseneksi liittyminen ja eroaminen Yhteistyömuodosta päättäminen Osallistuminen yhteistyöhön organisaatioiden kanssa Lausunnon antaminen yhteistyöstä organisaatioiden kanssa Kansainvälinen yhteistyö ja toiminta Jäsenyyksien hoitaminen kansainvälisissä organisaatioissa Jäseneksi liittyminen ja eroaminen Osallistuminen jäsenenä kansainvälisen organisaation toimintaan Lausunnon antaminen kansainvälisen organisaation toiminnan asioissa Kansainvälisten organisaatioiden toimintaan osallistuminen Osallistuminen kansainvälisiin työryhmiin Osallistuminen kansainvälisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin Lausunnon antaminen kansainvälisille organisaatioille Sivu 6 (7)

7 05 VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN Viestinnän ja tiedottamisen järjestäminen Ulkoisen tiedottamisen järjestäminen Sisäisen tiedottamisen järjestäminen Markkinointiviestinnän järjestäminen Viestinnän ja tiedottamisen toteuttaminen Ulkoinen tiedottaminen Kuuluttaminen Kokoustiedottaminen Tiedotuslehden toimittaminen Muu tiedottaminen Internetsivuston laatiminen ja ylläpito Markkinointitunnukset ja markkinointituotteet Markkinointi-/messutapahtumaan osallistuminen Sisäinen tiedottaminen Henkilöstötilaisuuksien järjestäminen Julkaisutoiminta Julkaisun laatiminen Suhdetoiminta Edustaminen Vierailujen järjestäminen Tapahtumien järjestäminen Tulkki- ja käännöspalvelut Sivu 7 (7)

Itä-Savon sairaanhoitopiirin tehtäväluokitus 1.1.2011. Arkistopäällikkö Sari Hulkkonen

Itä-Savon sairaanhoitopiirin tehtäväluokitus 1.1.2011. Arkistopäällikkö Sari Hulkkonen Itä-Savon sairaanhoitopiirin tehtäväluokitus 1.1.2011 Arkistopäällikkö Sari Hulkkonen Tehtäväluokka 00 HALLINTOASIAT 00.00 Hallintoasioiden ohjaus 00.00.01 Toimielinten ja luottamuselinten valinta ja kokoonpano

Lisätiedot

ARKISTONMUObOSTUS5UUNNITELMA Luumden kunta

ARKISTONMUObOSTUS5UUNNITELMA Luumden kunta LU1JMÄK i 4Jfl4AV. ARKISTONMUObOSTUS5UUNNITELMA Luumden kunta Kunnanhallitus 24.3.2014 81 Voimassa 1.1.2013 alkaen Luumäen kunta ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA 00 HALLINTOASIAT 00 00 Hallintoasioideri ohjaus

Lisätiedot

TEHTÄVÄLUOKITUS. Kh 24.1.2012

TEHTÄVÄLUOKITUS. Kh 24.1.2012 1 TEHTÄVÄLUOKITUS Paltamon kunta 1.1.2012 Kh 24.1.2012 2 00. HALLINTOASIAT 00.00 Hallintoasioiden ohjaus 00 00 00 Vaalien järjestäminen kunnallisvaalit, eduskuntavaalit, presidentin vaalit, EU-vaalit,

Lisätiedot

Liite 1 Khall 14.10.2014 SUOMUSSALMEN KUNNAN TEHTÄVÄLUOKITUS

Liite 1 Khall 14.10.2014 SUOMUSSALMEN KUNNAN TEHTÄVÄLUOKITUS Liite 1 Khall 14.10.2014 SUOMUSSALMEN KUNNAN TEHTÄVÄLUOKITUS Kunnanhallitus 14.10.2014 SISÄLLYS 00. HALLINTOASIAT... 1 01. HENKILÖSTÖASIAT... 3 02. TALOUSASIAT, VEROTUS JA OMAISUUDEN HALLINTA... 6 03.

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TEHTÄVÄLUOKITUS

HYRYNSALMEN KUNNAN TEHTÄVÄLUOKITUS HYRYNSALMEN KUNNAN TEHTÄVÄLUOKITUS 19.5.2014 SISÄLLYS 00. HALLINTOASIAT... 1 01. HENKILÖSTÖASIAT... 3 02. TALOUSASIAT, VEROTUS JA OMAISUUDEN HALLINTA... 6 03. LAINSÄÄDÄNTÖ JA LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimiston organisaatio

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimiston organisaatio 1 Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimiston organisaatio 1.6.2014 alkaen (LUONNOS 16.5.2014) Aluekehitys Maakunnan edunajaminen Hallintopalvelut Johtaminen ja viestintä Alueidenkäyttö Kehittämisrahoitus

Lisätiedot

Tiedonohjaussuunnitelma Versio 2,5

Tiedonohjaussuunnitelma Versio 2,5 Tiedonohjaussuunnitelma Versio 2,5 Päätöksenteon tuki, arkistotoimi Hanna Toivonen 9.1.2015 [Tiedonohjaussuunnitelma (TOS) laadittu kaupunginarkiston ohjeistuksen mukaisesti] HAO/Hanna Toivonen 9.1.2015

Lisätiedot

ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITE

ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITE tulostuspvm 09.12.2010 1/249 Versio Hakuehto Arkistonmuodostaja Suunnitelman tila Versio 1 Raportin otsikko Näytetään otsikot 1 Arvo KIIMINGIN KUNTA Luonnos ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITE LMA 2/249 0 YLEISHALLINTO

Lisätiedot

ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA

ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja 00. HALLINTO 00.01 TOIMINNAN SUUNNITTELU, JÄRJESTÄMINEN, TOTEUTTAMINEN JA KEHITTÄMINEN 00.01.00 Perustamissopimukset

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17)

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) 2 (17) Sisältö 1 luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja Uudenmaan liiton muut säännöt... 4 2 luku Uudenmaan liiton hallinnon järjestäminen... 4 2 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.2.2013 alkaen Khall 21.1.2013 Valt 28.1.2013 2 Sisällysluettelo I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET sivu 1 Säännön soveltaminen... 1 2 Toimintastrategiat... 1 II luku LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2013-2015 / ammattiryhmäkohtainen yksilöinti. Liite 2 Hallinto- ja toimistohenkilöstön tehtävänkuvaukset 1.1.

Henkilöstösuunnitelma 2013-2015 / ammattiryhmäkohtainen yksilöinti. Liite 2 Hallinto- ja toimistohenkilöstön tehtävänkuvaukset 1.1. Kouvolan kaupunki Kaupunginhallitus 9.9.2013 Kouvolan kaupungin selvitys henkilöstöresursseista LIITTEET Liite 1 Henkilöstösuunnitelma 2013-2015 / ammattiryhmäkohtainen yksilöinti Liite 2 Hallinto- ja

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty.11.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty.11.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 5 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...

Lisätiedot

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2013 Voimaantuloajankohta 1.1.2014 Kv. 3.3.2014, lisäykset 47 :ään Voimaantuloajankohta 4.3.2014 Kv. 19.5.2014, lisäys 10 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI MHS 2/2014 2013 As nro 18

HENKILÖSTÖRAPORTTI MHS 2/2014 2013 As nro 18 HENKILÖSTÖRAPORTTI 213 MHS 2/214 As nro 18 Ulkoasu: Milla Aalto Valokuva: Tuula Palaste-Eerola Verkkojulkaisu (pdf) Helsinki 214 Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

A Välittävän toimielimen hallinto- ja valvontajärjestelmää koskevat yleiset tiedot A1. Välittävän toimielimen käytössä olevat tukimuodot

A Välittävän toimielimen hallinto- ja valvontajärjestelmää koskevat yleiset tiedot A1. Välittävän toimielimen käytössä olevat tukimuodot Työ ja elinkeinoministeriö Alueosasto / Rakennerahastot Kestävää kasvua ja työtä 204 2020 Suomen rakennerahastoohjelman hallinto ja valvontajärjestelmän kuvaus Välittävä toimielin: EteläSavon maakuntaliitto

Lisätiedot

Hollolan kunta Hallintosääntö

Hollolan kunta Hallintosääntö Hollolan kunta Hallintosääntö 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuusto 11.11.2013 86 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan muut johtosäännöt

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2012 288 Noudatetaan 1.1.2013 Kaupunginhallitus on hyväksynyt muutoksen 13.1.2014 4 Noudatetaan 1.1.2014 Kaupunginhallitus on

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA 367/2015. Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys

SÄÄDÖSKOKOELMA 367/2015. Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2015 367/2015 Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö

Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö Kaupunginhallitus hyväksynyt 8.12.2014 398 1 Toimintasäännön perusteet Valtuusto on hyväksynyt kaupunginkanslian johtosäännön, jonka mukaan tulosalueiden

Lisätiedot

HUS-PEREHDYTYSOHJELMA

HUS-PEREHDYTYSOHJELMA 2 1. Henkilöstön perehdytys HUS:ssa HUS:n perehdytysohjelman päämääränä on varmistaa järjestelmällinen ja suunnitelmallinen perehdytys kaikille uusille tai tehtäviä vaihtaville, esimiestehtävissä aloittaville

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kaupunginhallituksen johtosääntö

Sisällysluettelo. Kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginhallituksen johtosääntö Sisällysluettelo Kaupunginhallituksen johtosääntö... 1 LUKU 1 Soveltamisala ja toimielimet... 2 1 Johtosäännön soveltamisala... 2 2 Kaupunginhallituksen toimiala... 2 3

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015 Maakuntahallitus 16.2.2015 KESKI-POHJANMAAN LIITON TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2014 1 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus...

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...5. 1 Soveltamisala...5. 2 Tilaaja-tuottaja -toimintatapa...5

JOENSUUN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...5. 1 Soveltamisala...5. 2 Tilaaja-tuottaja -toimintatapa...5 JOENSUUN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.20164 alkaen Kaupunginvaltuuston xx.912.20153 hyväksymä Sisällys I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...5 1 Soveltamisala...5 2 Tilaaja-tuottaja -toimintatapa...5 3 Päätösvallan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa Voimaantulo 1.1.2013 LUONNOS 2 SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 4 1 LUKU... 4 Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

Konsernipalveluiden toimintasääntö

Konsernipalveluiden toimintasääntö Konsernipalveluiden toimintasääntö Haminan kaupunginhallitus 15.6.2015 Sisällysluettelo 1 Konsernipalvelujen toiminta-ajatus... 1 2 Konsernipalvelujen tehtävät... 1 3 Konsernipalvelujen organisaatio...

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot