Itä-Savon sairaanhoitopiirin tehtäväluokitus Arkistopäällikkö Sari Hulkkonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Savon sairaanhoitopiirin tehtäväluokitus 1.1.2011. Arkistopäällikkö Sari Hulkkonen"

Transkriptio

1 Itä-Savon sairaanhoitopiirin tehtäväluokitus Arkistopäällikkö Sari Hulkkonen

2 Tehtäväluokka 00 HALLINTOASIAT Hallintoasioiden ohjaus Toimielinten ja luottamuselinten valinta ja kokoonpano Toimi- ja luottamuselinten valinta Toiminnan suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja kehittäminen Perustaminen, lakkauttaminen, yhdistäminen ja yhteistyö Hallinnon järjestäminen Sääntöohjaus Delegointi Toiminnan suunnittelu ja seuranta Johtoryhmien perustaminen ja työskentely Toiminnan arviointi-/kehittämismenettelyt Auditointi (sisäinen ja ulkoinen) Asiakaskyselyt ja -palautteet Riskienhallinta Ohjelma-, hanke- ja projektitoiminta Projektit EU-hankkeet Päätöksenteko ja johtaminen Kuntayhtymävaltuuston päätöksenteko Kuntayhtymähallituksen päätöksenteko Tarkastustoimi Tarkastuslautakunnan päätöksenteko Ulkoinen toiminnan, hallinnon ja talouden valvonta Sisäinen toiminnan, hallinnon ja talouden valvonta Kotimainen yhteistyö Kunta-valtio yhteistyö Seudullinen ja kuntien välinen yhteistyö Yhteistyö organisaatioiden kanssa 01 HENKILÖSTÖASIAT Henkilöstöasioiden ohjaus Työnantaja- ja henkilöstöpolitiikka Henkilöstöpolitiikka ja -strategia Varhainen välittäminen ja palvelussuhderikkomukset Henkilöstöasioiden ohjeistaminen Yleiset virka- ja työehtosopimusasiat Paikallisneuvottelut ja sopiminen VES- ja TES -neuvonta Ammattiyhdistys- ja luottamusmiestoiminta

3 Henkilöstösuunnittelu ja raportointi Henkilöstösuunnitelman laatiminen Henkilöstökertomuksen laatiminen Palvelussuhdeasiat Palvelussuhteiden hallinta Viran tai toimen perustaminen, muuttaminen tai lakkauttaminen Rekrytointi ja palvelussuhteeseen valitseminen Viran tai toimen täyttölupa Viran tai toimen täyttäminen tai täyttämättä jättäminen Sijaisten rekrytointi Siviilipalvelus Työelämään tutustuminen Työharjoittelu Rekrytointi (markkinointi) Palvelussuhteen aloittaminen Viran tai toimen vastaanottaminen Työhöntulotarkastus Työsuhteesta sopiminen Käyttöoikeuksien hallinnointi tietojärjestelmiin, kulkuoikeudet, vaitiolo- ja tietoturvasitoumus Henkilökohtainen vuosisidonnainen palkanosa- tai ammattialalisän myöntäminen Palkanmaksun aloittaminen Palvelussuhteen hoitaminen Sivutoimen hoitaminen Työajan käyttö Työajanseuranta työaika- ja kulunvalvontajärjestelmässä Työajanseuranta työajanseurantajärjestelmässä Työajanseuranta potilastietojärjestelmässä Vuosilomat Virka- ja työvapaa Perhevapaat (äitiys-, vanhempain-, isyys-, hoitovapaa) Sairauslomat Työtapaturmat, työmatkatapaturmat, ammattitaudit Tavoitekeskustelut Työn arviointi Työkokeilu Päihdeongelmaisen hoitoonohjaus Uranvaihto terveydellisistä syistä Palvelussuhteen päättyminen Irtisanoutuminen Irtisanominen Työsuhteen purkaminen

4 Eläkkeelle siirtyminen Osa-aikaeläke Työkyvyttömyyseläke Vanhuus- ja varhennettu vanhuuseläke Palkan, palkkioiden ja korvausten maksaminen Palkan, palkkioiden ja palkanlisien laskeminen Palkan, palkkioiden, palkanlisien maksaminen ja luontaisedut Matkustus Henkilöstön palkitseminen Kunnia- ja ansiomerkit Merkkipäivien huomioiminen Henkilökunnan palkitseminen laatupäivänä Tilitykset eri viranomaisille Osaamisen kehittäminen Henkilöstön koulutus ja kehittäminen Koulutuksen suunnittelu ja järjestäminen Perehdyttäminen Koulutukseen hakeminen ja osallistuminen Työhyvinvoinnin edistäminen Yhteistoiminta-asiat Yhteistoimintasopimus Yhteistoimintalain mukaisten asioiden käsittely Työsuojelu ja työturvallisuus Työsuojeluvaalit Työsuojelutarkastukset Työterveyshuolto Työterveyshuollon järjestäminen Työterveystarkastukset Työpaikkaselvitykset Kuntoutus Päihdeongelmaisen hoitoonohjaus Työtapaturma- tai ammattitautikäynti Henkilöstöruokailu Ateriahinta Aterioiden suunnittelu Aterian ostaminen Virkistys- ja harrastustoiminta TYHY -toiminta (työhyvinvoinnin ylläpito) Vapaa-ajan asunnot (Rukan maja, Suutartupa) Asuntojen järjestäminen Autopaikkojen järjestäminen Henkilökunnan saamat alennukset eri liikkeistä

5 02 TALOUSASIAT, VEROTUS JA OMAISUUDEN HALLINTA Talousasioiden ohjaus Talouden järjestäminen Talouspolitiikka Talouden suunnittelu ja seuranta Talousarvion valmistelu Talouden seuranta Verotus Valtion verotus Kunnallisverotus Kunnallinen verotus Rahoitus ja varainhallinta Maksuperusteiden määrääminen ja määräytyminen Palveluiden hinnoittelu Tuet ja avustukset Hankerahoitus Ottolainaus Sijoitustoiminta Takauksien ja vakuuksien hallinta Kirjanpito ja maksuliikenne Pankkipalveluiden hallinta Kirjanpito Perustietojen ylläpito Arvonlisäverotilitykset Ostolaskutus ja ostoreskontra Myyntilaskutus ja myyntireskontra Yleislaskutus Kuntalaskutus Asiakaslaskutus Myyntireskontra Asiakasmaksun muuttaminen Käyttöomaisuuskirjanpito Tilinpäätös Kassatoiminnot Perintä ja maksukyvyttömyysasiat Omaisuuden hallinta Kiinteän omaisuuden hallinta Irtaimen ja käyttöomaisuuden hallinta Perintö- ja lahjoitusasiat Hankintatoimi Hankintatoimi Palveluiden, tavaroiden, kalusteiden ja laitteiden hankinta

6 Omien kuljetusten järjestäminen Omien palvelujen ja tuotteiden myynti Palvelujen ja tuotteiden myyntiin liittyvä ohjaus Palvelujen ja tuotteiden myynti 03 LAINSÄÄDÄNTÖ JA LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN Oikeudellisten etujen valvonta Oikeudenkäynnit Työriitojen sovittelu Vahingonkorvausasiat Potilasmuistutukset ja -kantelut Potilasvahingot Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut 04 ULKOPOLITIIKKA JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA (ei käytössä) 05 SOSIAALITOIMI Sosiaalitoimen järjestäminen ja ohjaus Sosiaalijaosto Adoptioneuvonta Kotimainen adoptio Syntymävanhemmalle annettava adoptioneuvonta Kansainvälinen adoptio Kasvatus- ja perheneuvonta Järjestäminen, ohjaus ja neuvonta Lapsen yksilötutkimus Perhetutkimus Terapiapalvelut Kotipalvelut Järjestäminen ja ohjaus Kodinhoitoapu Kotipalvelun ateriapalvelu Kotipalvelun kylvetyspalvelu Kotipalvelun kuljetuspalvelu Kotipalvelun saattajapalvelu Kotipalveluna toteutettava sosiaalista kanssakäymistä edistävä palvelu Lastensuojelu Lastensuojelun sosiaalityö Lastensuojeluilmoitus Omaishoito

7 Omaishoidon järjestäminen ja tuki Päihdehuolto Järjestäminen ja ohjaus Toiminnan ohjeistaminen Toiminnan suunnittelu Laitos- tai osastohoito Katkaisuhoito Avohuolto Hoitoonohjaus Päihderiippuvuusseuranta ajokorttiasiassa Ongelmakäyttäjän tilanteen selvittely Katkaisuhoito Sosiaalipäivystyksenä toteutettu päihdehuolto Tahdosta riippumaton hoito Sosiaalihuoltolain mukainen laitoshuolto Järjestäminen ja ohjaus Jatkuva laitoshoito Vanhainkoti Päivähoito Yöhoito Ympärivuorokautinen hoito Itsenäistä suoriutumista tukeva laitoshoito Sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalityö Ennaltaehkäisevä sosiaalityö Kuntouttava sosiaalityö Aktivoiva sosiaalityö Mielenterveyskuntoutujalle annettava sosiaalityö Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut Asumisen järjestäminen Asumispalvelujen sosiaalityö Tukiasuminen Palveluasuminen Työllistymisen tukeminen Kuntouttava työtoiminta 06 TERVEYDENHUOLTO Palveluprosessin hallinta Hoidon järjestäminen Perustietojen ylläpito Potilasasiakirjojen käytön ja luovutusten hallinta Suostumuksen hallinta aluetietojärjestelmässä Suostumuksen hallinta erikoissairaanhoidossa

8 Suostumuksen hallinta perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon asiakastietojen yhteiskäytössä Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto Terveysneuvonta Seulonta Ensihoito ja sairaankuljetus Sairaankuljetus Potilaan hoito Sairaanhoito Kuntoutus Terapiatoiminta Ravitsemusterapia Puheterapia ja foniatria Fysio- ja toimintaterapia Terveydenhoidolliset/sairaanhoidolliset palvelut Kuvantaminen Laboratoriotoiminta Vainajaan liittyvät terveydenhuollon tehtävät Potilaan kuolema Ruumiinavaus Lääketieteellinen ruumiinavaus Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus Vainajan tietojen luovuttaminen Potilaan hoitoon liittyvä yhteistyö Organisaatioiden välinen tiedonvaihto Virka-aputehtävät Tukipalvelut Välinehuolto ja hoitotarvikepalvelut Steriilituotteen tilaus Välineiden huolto Apuvälinepalvelut Apteekkitoiminta Lääkkeiden hankinta Lääkkeiden myynti sairaanhoitopiirin yksiköihin Lääkkeiden valmistus Lääkkeiden varastointi Toiminnan ja laadun valvonta Lääkintätekniikka Laitteiden kunnossapito Ravintopalvelut Siivous- ja vaatehuolto Perus- ja ylläpitosiivous Pyykinjakelu

9 07 TIEDON HALLINTA JA VIESTINTÄPALVELUT Tiedonhallinnan ja viestintäpalveluiden ohjaus Tiedonhallinnan kehittäminen ja ohjaus Asiakirjahallinto ja arkistotoimi Tietoturvapolitiikka Tiedon hallinta ja tietopalvelu Tietoturva Tietoturvallisuuden suunnittelu Tietoturvariskien kartoitus Tietoturvahäiriöiden ja -riskien ilmoittaminen ja käsittely Tietosuoja Henkilörekistereiden käytön seuranta ja valvonta Sähköisen asioinnin kehittäminen Asiakirjahallinto ja arkistotoimi Rekisteröinti ja kirjaaminen Tiedon ohjaaminen ja arkistointi Arkiston järjestäminen, seulonta, siirrot, luovutukset, hävittäminen Arkistotarkastus Henkilörekisteriselosteiden laatiminen Tietopalvelu Henkilörekisteritietojen luovuttaminen (potilasasiakirjat) Henkilörekisteritietojen tarkastusoikeuden toteuttaminen Henkilörekisteritietojen korjaaminen Tilastotoimi Tilaston tuottaminen Viestintä ja tiedottaminen Viestinnän ja tiedottamisen järjestäminen Viestintäsuunnitelma Viestinnän ja tiedottamisen toteuttaminen Ulkoinen viestintä Ulkoisten internet -sivujen ylläpito Kokoustiedottaminen Lehdistötiedottaminen Esitteiden ja oppaiden julkaiseminen asiakkaille Lehtileikekirjan ylläpito Sisäinen viestintä Intranet-sivujen ylläpito Henkilökunnan viikkotiedote Henkilökuntalehti Yksiköiden osasto- ja työpaikkakokoukset

10 Muut ammattiin tai tehtävään liittyvät kokoukset Suhdetoiminta Tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen Julkaisutoiminta Tulkkipalvelut Tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito Tietojärjestelmäpalvelujen ohjaus Tietojärjestelmien käyttäjäoikeuksien hallinta Tietojärjestelmien suunnittelu ja käyttö Tietojärjestelmien kehittäminen ja suunnittelu Tietojärjestelmien käyttöönotto ja testaus Palvelinten ylläpito Käyttötukipalvelut ja tapahtumienhallinta 08 LIIKENNE (ei käytössä) 09 TURVALLISUUS JA YLEINEN JÄRJESTYS Turvallisuus- ja yleisten järjestysasioiden ohjaus Palo- ja pelastustoimi Onnettomuuksien ennaltaehkäisy Palo- ja pelastussuunnittelu Palotarkastukset Paloilmoitinlaitteiston suunnittelu, toteutus ja tarkastus Väestönsuojelu ja poikkeusoloihin varautuminen Valmiussuunnittelu 10 MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN Rakentaminen, ylläpito ja käyttö Yleisten alueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito Kiinteistöjen rakentaminen, ylläpito ja käyttö Rakentaminen ja korjausrakentaminen Osto, myynti, vaihto tai vuokraus Kiinteistöjen ja koneteknisten laitteiden käyttö ja kunnossapito Kulunvalvonta Jätehuolto 11 YMPÄRISTÖASIAT Ympäristöasioiden ohjaus Ympäristöpolitiikka ja -ohjelma Ympäristöterveydenhuoltojaosto

11 Ympäristöterveydenhuollon ohjaus Ympäristöterveydenhuolto Elintarvikevalvonta Tuoteturvallisuus Terveydensuojelu Kemikaaliasiat Tupakka- ja nikotiinikorvausasiat Hygienia-asiat Eläinsuojelu Eläinlääkintähuolto 12 OPETUS- JA SIVISTYSTOIMI (ei käytössä) 13 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA Tutkimuseettinen toiminta Lääketieteellinen, hoitotyön ja muu tieteelllinen tutkimus Valtakunnalliset tutkimukset ja niihin osallistuminen 14 ELINKEINO- JA TYÖVOIMAPALVELUT (ei käytössä)

HYRYNSALMEN KUNNAN TEHTÄVÄLUOKITUS

HYRYNSALMEN KUNNAN TEHTÄVÄLUOKITUS HYRYNSALMEN KUNNAN TEHTÄVÄLUOKITUS 19.5.2014 SISÄLLYS 00. HALLINTOASIAT... 1 01. HENKILÖSTÖASIAT... 3 02. TALOUSASIAT, VEROTUS JA OMAISUUDEN HALLINTA... 6 03. LAINSÄÄDÄNTÖ JA LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN...

Lisätiedot

Liite 1 Khall 14.10.2014 SUOMUSSALMEN KUNNAN TEHTÄVÄLUOKITUS

Liite 1 Khall 14.10.2014 SUOMUSSALMEN KUNNAN TEHTÄVÄLUOKITUS Liite 1 Khall 14.10.2014 SUOMUSSALMEN KUNNAN TEHTÄVÄLUOKITUS Kunnanhallitus 14.10.2014 SISÄLLYS 00. HALLINTOASIAT... 1 01. HENKILÖSTÖASIAT... 3 02. TALOUSASIAT, VEROTUS JA OMAISUUDEN HALLINTA... 6 03.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2013-2015 / ammattiryhmäkohtainen yksilöinti. Liite 2 Hallinto- ja toimistohenkilöstön tehtävänkuvaukset 1.1.

Henkilöstösuunnitelma 2013-2015 / ammattiryhmäkohtainen yksilöinti. Liite 2 Hallinto- ja toimistohenkilöstön tehtävänkuvaukset 1.1. Kouvolan kaupunki Kaupunginhallitus 9.9.2013 Kouvolan kaupungin selvitys henkilöstöresursseista LIITTEET Liite 1 Henkilöstösuunnitelma 2013-2015 / ammattiryhmäkohtainen yksilöinti Liite 2 Hallinto- ja

Lisätiedot

Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen

Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen Määräys AL/19273/07.01.01.00/2008 3.8.2010 Luvut 8-9: valtion virastot, laitokset, tuomioistuimet ja muut lainkäyttöelimet sekä muut valtion viranomaiset

Lisätiedot

ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA

ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja 00. HALLINTO 00.01 TOIMINNAN SUUNNITTELU, JÄRJESTÄMINEN, TOTEUTTAMINEN JA KEHITTÄMINEN 00.01.00 Perustamissopimukset

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Palvelustrategia 2014-2016

Naantalin kaupunki. Palvelustrategia 2014-2016 Naantalin kaupunki Palvelustrategia 2014-2016 Palvelustrategia 2014-2016 1. Johdanto 2. Palvelustrategiatyön tavoitteet Käsitellessään talousarviota vuodelle 2012 kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Sisällys. 1 Isännöinnin rooli ja toimintaympäristö 21. 1.3 Isännöinnin asema, ammattikuva ja tehtävät 25

Sisällys. 1 Isännöinnin rooli ja toimintaympäristö 21. 1.3 Isännöinnin asema, ammattikuva ja tehtävät 25 Sisällys Alkusanat 5 Kirjoittajat 7 1 Isännöinnin rooli ja toimintaympäristö 21 1.1 Isännöinnin historia 21 1.2 Isännöinnin muodot 25 1.3 Isännöinnin asema, ammattikuva ja tehtävät 25 1.3.1 Isännöinnin

Lisätiedot

1.2 Isännöinnin muodot 23 1.3 Isännöinnin asema, ammattikuva ja tehtävät 24. 1.4 Isännöinnin osaamis- ja ammattitaitovaatimukset 34

1.2 Isännöinnin muodot 23 1.3 Isännöinnin asema, ammattikuva ja tehtävät 24. 1.4 Isännöinnin osaamis- ja ammattitaitovaatimukset 34 Sisällys Alkusanat 16. painokseen 5 1 Isännöinnin rooli ja toimintaympäristö 19 1.1 Isännöinnin historia 19 1.1.1 Isännöinnin ensiaskeleet ja kehitys 1920 1940-luvuilla 19 1.1.2 Isännöinnin ammattimaistuminen

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 13.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 TÄYTÄNTÖÖNPANO 1 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT Sitovuus 1 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa

JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa Versio: Julkaistu: 2.11.2004 Voimassaoloaika: 31.12.2009 Sisällys 1 Alkusanat...

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille

Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. Päivitetty 4/2015 2 (50)

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

Osavuosiraportti 1 1.1. - 30.4.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 1 1.1. - 30.4.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 1 1.1. - 30.4.2014 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 1 2014 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Valtionosuudet... 4 Lomautukset... 4 muutokset...

Lisätiedot

VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUS- SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUS- SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 2 VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUS- SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Kunnanjohtajan katsaus 3 Johdanto kunnan yleiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Keskushallinto ja tukipalvelut (ateria-, puhtaus-, toimisto-, laskenta- ja palkkapalvelut) 15.9.2014 Sisa llys 1. Hallintotyöryhmän toimeksianto ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2014/TOTEUTUMA 1-8 KK Strategiset tavoitteet: 1. Vuoden 2014 käyttötalous

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kaupunginjohtaja 6.11.2007 Kaupunginhallitus 26.11.2007 382 Kaupunginvaltuusto 10.12.2007 78 Veikko Huovinen, Havukka-ahon ajattelija:

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SISÄLLYS 1 SOSTERI... 1 1.1 Perustehtävä... 2 1.2 Henkilöstöpolitiikka ja -strategia... 2 2 ORGANISAATIORAKENNE VUONNA 2012... 4 2.1 Tulosalueet... 5 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet:

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet: Peruspalveluiden hallinto Vastaa sosiaali- ja terveystoimen lakisääteisten palvelujen järjestämisestä kuntalaisille. Peruspalveluiden halllinto, projektit ja vanhusneuvosto. Tehtäväalueeseen kuuluu myös

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 60 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot