ASUINHUONEISTON ESIVUOKRASOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUINHUONEISTON ESIVUOKRASOPIMUS"

Transkriptio

1 ASUINHUONEISTON ESIVUOKRASOPIMUS Kiinteistö Oy Lieksan Teeritie (jäljempänä yhtiö) ja Lieksan kaupunki (jäljempänä kaupunki) ovat sopineet tässä sopimuksessa ja sen liitteessä määriteltyjen Kiinteistö Oy Lieksan Teeritie sijaitsevien asuinhuoneistojen ja ryhmäkotien (jäljempänä asuinhuoneisto) vuokrauksesta seuraavaa: Vuokranantaja Kiinteistö Oy Lieksan Teeritie Salpakatu Joensuu y-tunnus: Vuokralainen Lieksan kaupunki Rantalantie Lieksa y-tunnus Vuokrauskohde Kiinteistö Oy Lieksan Teeritie. Sijainti; Lieksan kaupunki, II. kaupunginosa, tila Halola, RN:o 77:54 ja 2. kaupunginosan korttelin 13 tontti 6 ( ), jotka vastaavat tonttijaon mukaista tonttia Vuokrattavien asuinhuoneistojen yhteinen pinta-ala vahvistetaan ja eritellään lopullisessa sopimuksessa. Tilojen käyttötarkoitus Asuinhuoneistoja käytetään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tekemän ehdollisen varauksen (dn:o 34082/322/14) erityisryhmien investointiavustuksen myöntämiseen ja vuokra-asuntojen rakentamisen korkotukilainaksi hyväksymiseen tarkoittaman myöhemmin annettavan päätöksen mukaisesti asuinhuoneistoina. Ehdollinen varaus on liitteenä 1. Asuinhuoneistojen vuokraustoiminta perustuu asuinhuoneiden vuokrauksesta säädetyn lain (jäljempänä AHVL) 10. luvun tarkoittamaan jälleenvuokraukseen. Yhtiö vuokraa asuinhuoneistot kaupungille (ensivuokrasuhde), joka vuokraa ne edelleen yksittäisille asukkaille (jälleenvuokrasuhde). Tilat vuokrataan sopimuksessa mainittua käyttötarkoitusta varten. Mikäli kaupunki haluaa muuttaa tilojen käyttötarkoitusta, siitä tulee neuvotella ja sopia kirjallisesti etukäteen yhtiön kanssa ja muutokselle tulee aina saada ARA:n lupa. Tilojen käyttäminen muuhun kuin ko. ARA:n rahoituspäätöksessä mainittuun käyttötarkoitukseen on kielletty. 1

2 Vuokra-aika Vuokrasopimus on määräaikainen ja se on voimassa viisitoista (15) vuotta. Sopimus alkaa rakennushankkeen valmistuttua ja luovutuksesta yhtiölle. Kaupungilla on halutessaan oikeus jatkaa vuokrasopimusta määräajan jälkeen tuon ajankohdan korkotuettuja asuntoja koskevalla käyvällä hintatasolla ja muuten soveltuvin osin tämän alkuperäisen sopimuksen mukaisin ehdoin. Osapuolet ovat sopineet, että sopimuksen jatkamista koskevat vuokraneuvottelut tulee käydä 12 kuukautta ennen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättymistä. Vuokrakohteen rakentamisen on suunniteltu valmistuvan mennessä. Mikäli kohteen rakennustyöt viivästyvät ja kaupunki ei tästä syystä voi ottaa vuokrakohdetta käyttöönsä sovittuna ajankohtana, yhtiö korvaa tästä kaupungille aiheutuneen vahingon. Korvaussumma voi olla kuitenkin enintään 5.000,- (sis. alv) euroa jokaiselta alkavalta viivästysviikolta, maksimissaan kuitenkin ,- (sis. alv) euroa. Sopimuksen alkamispäivää voidaan siirtää rakentamisen viivästymisestä johtuvasta syystä ilman ko. korvausta, jos ilmoitus tästä tehdään mennessä. Kaupungilla ei ole oikeutta purkaa sopimusta hallinnan luovutuksen viivästyksen vuoksi, ellei viivästys ole yli 6 kuukautta. Mikäli rakennustöiden valmistuminen viivästyy Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) 20 :n ylivoimaisen esteen takia, yhtiöllä on oikeus ilman sopimussakkoa saada vastaava lykkäys hallinnan luovutuspäivään. Vuokrauksen arvonlisäverollisuus Yhtiö hakeutuu alv-velvolliseksi kiinteistön tilojen käyttöoikeuden luovuttamisesta. Kiinteistöä tulee käyttää jatkuvasti arvonlisäverolain 10. luvun tarkoittamassa vähennykseen oikeuttavassa käytössä. Kaupungilla on oikeus arvonlisäveron ns. kuntapalautukseen arvonlisäverolain 130 :n mukaisesti, kun kaupunki käyttää tiloja tässä sopimuksessa tarkoitetussa arvonlisäverottomassa sosiaalihuoltotoiminnassa. Kaupunki on velvollinen korvaamaan yhtiölle aiheutuvat veroseuraamukset ja muut kustannukset, mikäli kaupungista johtuvasta syystä kiinteistöä käytetään arvonlisäveron vähennykseen oikeuttamattomaan tarkoitukseen. Vuokra ja vuokran tarkistaminen Vuokrasuhteen alkaessa vuokran määrä vahvistetaan alustavan hankinta-arvolaskelman perusteella. Vuokran lopullinen määrä varsinaisen vuokrasopimuksen alkamisesta lukien vahvistetaan kohteen valmistuttua lopullisen hankinta-arvon mukaisesti, jolloin tarkistetaan todelliset hoito- ja pääomavuokran määrät. Vuokraan lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassaolevan arvonlisäveroprosentin mukaan, lukien alv-prosentti on 24 %. Tämän esisopimuksen liitteenä 2 olevan jätetyn hakemuksen mukaisen alustavan hankinta-arvon ja talousarvion perusteella laskettu vuokran määrä on yhteensä 8.342,54 euroa/kk (alv 0 %). Asuinhuoneistojen yksilöidyt jyvitetyt vuokrat eritellään yhteistyössä varsinaisen vuokrasopimuksen liitteessä. 2

3 Vuokra määräytyy laissa vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001) 13 :ssä säädetyllä tavalla eli vuokran on vastattava kiinteistön rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisista menoista yhtiölle aiheutuvia kustannuksia ns. omakustannusperiaatteen mukaisesti. Vuokraa tarkistetaan vuosittain 1.1. lukien edellä mainitun periaatteen mukaisesti ja ensimmäinen vuokrantarkistus on Yhtiö ilmoittaa kaupungille vuokrantarkistuksesta kolmea (3) kuukautta ennen uuden vuokran voimaantuloa. Yhtiö esittää kaupungille omakustannusvuokralaskelman, johon vuokrantarkistus perustuu. Vuokran maksaminen Vuokranmaksukausi on yksi kuukausi. Kaupunki maksaa asuinhuoneistojen vuokran sekä vesimaksuennakon yhdellä summalla yhtiön ilmoittamalle pankkitilille viimeistään kunkin kuukauden 2. arkipäivänä. Viivästyskorko on voimassaolevan korkolain mukainen. Muut maksut Asukkailta perittävistä vesi- ja sähkömaksuista sovitaan erikseen. Yhtiö vuokraa lisäksi asukkaille ja henkilökunnalle autopaikkoja. Korjaus ja kunnossapito Yhtiö luovuttaa asuinhuoneistot kaupungin käyttöön AHVL:n 20 :n mukaisessa kunnossa. Mikäli kaupunki havaitsee vuokrasuhteen alkaessa ko. tiloissa vikoja ja puutteita, kaupungin tulee ilmoittaa niistä yhtiölle kirjallisesti yhden kuukauden kuluessa. Huoneistojen korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautumisessa noudatetaan AHVL:n mukaisia säännöksiä. Pääperiaatteena on, että yhtiö vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat huoneistojen ns. tavanomaisesta kulumisesta aiheutuneista korjaustöistä. Kaupunki vastaa asukkaan huoneistolle aiheuttamista muista kuin tavanomaisesta kulumisesta johtuvista vahingoista ja niiden korjauskustannuksista tuottamuksestaan riippumatta. Vuokralaisen huolellisuusvastuusta, korjausvastuun jakautumisesta, vuokralaisen vastuusta myös vieraiden aiheuttamista vahingoista sekä vuokralaisen vahingonkorvausvelvollisuuden ulottumisesta myös kiinteistön tai rakennuksen yhteisiin tiloihin ja laitteisiin on säädetty AHVL 25 :ssä. Huoneistojen korjaus- ja kunnossapitotöistä huolehtii yhtiö. Huoneistot tarkastetaan aina asukkaan vaihtuessa ja mahdolliset korjaustyöt pyritään ajoittamaan tähän ajankohtaan. Huoneistojen korjaustöistä sovitaan aina etukäteen osapuolten kesken, laajemmissa korjauksissa kirjallisesti. Samassa yhteydessä sovitaan, kuinka korjaustyöt toteutetaan ja miten kustannukset jaetaan. Kaupunki voi itse tehdä tai teettää kustannuksellaan asukkaan huoneistolle tai muille tiloille aiheuttamien vahinkojen korjaamisesta, kun ilmoittaa siitä etukäteen yhtiölle. 3

4 Kaupunki huolehtii vuokraamiensa tilojen normaalista siivoamisesta, puhtaanapidosta, lamppujen ja sytyttimien vaihtamisesta sekä muusta normaalista vuokralaiselle kuuluvasta päivittäisestä toimenpiteestä. Kaupunki vastaa myös itse hankkimiensa laitteiden ja järjestelmien ylläpidosta (vastuunjakotaulukko liitetään varsinaiseen vuokrasopimukseen). Yhtiö vastaa normaalien kiinteistöyhtiölle kuuluvien isännöinti-, kiinteistöhoito- ja siivouspalvelujen järjestämisestä. Muutostyöt Kaupunki ei saa ilman yhtiön kirjallista lupaa suorittaa muutostöitä eikä asentaa kiinteitä laitteita ja rakennelmia rakennukseen. Kaupungilla on oikeus tehdä vähäisiä sisustuksellisia lisäyksiä ja muutostöitä, jotka eivät edellytä viranomaislupaa. Kaupunki on velvollinen huomioimaan tilojen muutostöissä, sisustamisessa, kalustamisessa ja tavaransijoittelussa viranomaisten ja yhtiön edellyttämät kulkutiet ja poistumisväylät. Mikäli yhtiö antaa kaupungille kirjallisen luvan muutostöiden suorittamiseen, niin kaupungilla ei ole velvoitetta palauttaa luvan mukaista muutostyötä ennallaan, ellei erikseen muuta sovita. Avainhallinta Kohteen avainhallinnon hoitaa yhtiö. Yhtiö luovuttaa asuinhuoneistojen avaimet kaupungille ja asukkaille erikseen sovitulla tavalla vuokrasuhteen alkaessa ja huolehtii vuokrasuhteen aikana avainhallinnosta. Mahdolliset lisäavaintilaukset, lukitusmuutokset ja muut lukkoihin ja avaimiin kohdistuvat toimenpiteet hoidetaan yhtiön toimesta. Kaupunki on vastuussa kaupungille ja asukkaille luovutetuista avaimista ja niiden mahdollisen katoamisen aiheuttamista kustannuksista. Asukasvalinta Asuinhuoneistojen vuokrauksessa noudatetaan AHVL:n 10. luvun tarkoittamaa jälleenvuokrausta, asukasvalinnan huoneistoihin suorittaa kaupunki ottaen huomioon asuinhuoneistojen käyttötarkoitus autetun asumisen palveluyksikkönä. Valittavien asukkaiden tulee täyttää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen rahoituspäätöksessä mainitut ja laissa korkotukilainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta säädetyt asukasvalintaa koskevat edellytykset. Kaupunki sitoutuu antamaan yhtiölle tiedot asukasvalinnoista ja tarvittaessa selvityksen siitä, täyttävätkö asukkaat tässä sopimuksessa mainitut valintaperusteet. Kohteen asukasvalintoja valvova viranomainen on Lieksan kaupunki. Asumisen säännöt ja ongelmatilanteiden ratkaiseminen Yhtiöllä on voimassaolevat järjestyssäännöt, joita asukkaiden ja henkilökunnan tulee noudattaa. Kaupunki laatii yhteistyössä yhtiön kanssa kustannuksellaan pelastuslain edellyttämän pelastussuunnitelman. 4

5 Kaupunki pyrkii ratkaisemaan asumisen ongelmatilanteet ensisijaisesti kaupungin tarjoamilla tukitoimilla. Mikäli asukas aiheuttaa asumisellaan vakavia häiriöitä, jotka eivät ole ratkaistavissa ko. tukitoimilla, kaupunki sitoutuu ryhtymään AHVL:n mukaisiin toimenpiteisiin häiriöiden lopettamiseksi. Jälleenvuokrauksesta kaupungille johtuva taloudellinen vastuu Yhtiö ei vastaa mahdollisista tappioista, jotka voivat aiheutua kaupungille mm. asuntojen olemisesta tyhjillään, asukkaan maksamattomista vuokrista tai asukkaan huoneistolle, palvelutiloille tai kiinteistön muille tiloille tai laitteille aiheuttamista vahingoista, joista kaupunki on tämän sopimuksen perusteella vastuussa. Vakuutukset Yhtiöllä on kiinteistöä koskeva voimassaoleva kiinteistön täysarvovakuutus. Kaupunki vakuuttaa vuokratiloissa olevan oman ja hallussaan olevan kolmannen henkilön omistaman irtaimiston vesi- ja palovahinkojen varalta ja pitää vakuutuksen voimassa koko vuokrasuhteen ajan. Kaupunki huolehtii siitä, että kaikilla asukkailla on voimassaoleva kotivakuutus koko vuokrasuhteen ajan. Vuokrasopimuksen purkaminen Vuokrasopimuksen purkamisesta ja lakkaamisesta sekä vahingonkorvausvelvollisuudesta purkamisen johdosta on säädetty AHVL 8. luvussa. Jos vuokrasopimus purkautuu sopimuksen voimassaoloaikana kaupungista johtuvasta syystä, kaupunki korvaa yhtiölle arvonlisäveron palautuksesta aiheutuvat kulut ja kustannukset. Muut sopimusehdot Asuinhuoneistossa ja kiinteistön yleisissä tiloissa on tupakointi kielletty. Kaupunki ei anna yhtiölle erillistä vuokravakuutta. Kaupunki ei saa ilman yhtiön kirjallista lupaa siirtää vuokraoikeuttansa kolmannelle osapuolelle. Osapuolet järjestävät vuokrasuhteen päättyessä yhteisen katselmuksen, jossa käydään läpi kaikki vuokratilat. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja. Katselmuksen yhteydessä todetaan vuokratilojen kunto ja sovitaan vuokrasuhteen aikana mahdollisesti aiheutuneiden vaurioiden korjaamisesta. Katselmuksen koollekutsujana toimii yhtiö. Kaupungilla on etuoikeus yhteisellä sopimuksella lunastaa vuokrakohde omistukseensa ARA:n lunastusehtojen mukaisesti. 5

6 Sopimusmääräysten lisäksi sovelletaan lakia asuinhuoneistojen vuokraamisesta (481/95) muutoksineen, aravarajoituslakia (1190/93) muutoksineen ja lakia korkotukilainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001) muutoksineen. Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle. Päiväys ja allekirjoitukset Vakuutamme tutustuneemme tähän vuokrasopimukseen sekä sopimuksen liitteisiin ja sitoudumme niitä noudattamaan. Lieksassa. päivänä kuuta 2015 Kiinteistö Oy Lieksan Teeritie Lieksan kaupunki 6