4. Tilojen käyttöönotto Tämän vuokrasopimuksen allekirjoitushetkellä ryhmäkodin arvioitu käyttöönottohetki on

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4. Tilojen käyttöönotto Tämän vuokrasopimuksen allekirjoitushetkellä ryhmäkodin arvioitu käyttöönottohetki on 1.1.2017."

Transkriptio

1 1 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Saarijärven kaupunki, Sivulantie 11, Saarijärvi Perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun Y-tunnus Jäljempänä vuokranantaja 2. Vuokralainen Perusturvaliikelaitos Saarikka Sivulantie 11, Saarikka Sähköposti: Y-tunnus Jäljempänä vuokralainen 3. Vuokrakohde Vuokrakohde on Saarijärven kaupungin toimesta perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun Saarijärven keskustan Sivulanpellon asemakaavaalueelle korttelin 125 tonttien 4 ja 5 muodostamalle alueelle rakennettava huonokuntoisten vanhusten ryhmäkotikohde piha-alueineen. Ryhmäkoti käsittää kaksi 15-paikkaista ja 5 6-paikkaista ryhmäkotia. Liitteenä olevista luonnospiirustuksista ilmenee ryhmäkotien toiminnallinen ja laadullinen tavoitetaso. Lopullinen toteutus tarkentuu rakennushankkeen edetessä. Vuokranantaja suunnittelee ja rakennuttaa tilat liitteenä olevien ja myöhemmin tarkentuvien suunnitelmien mukaisesti siten, että kohde täyttää ARA:n investointiavustuksen ja korkotukilainan myöntämisen ehdot. Vuokralainen osallistuu tilojen suunnittelu- ja rakennuttamisprosessiin. Vuokrattava huoneistoala on n m2. 4. Tilojen käyttöönotto Tämän vuokrasopimuksen allekirjoitushetkellä ryhmäkodin arvioitu käyttöönottohetki on Vuokranantaja on velvollinen ilmoittamaan vuokralaiselle ryhmäkodin tilojen lopullisen käyttöönottopäivämäärän viimeistään kolme (3) kuukautta ennen ryhmäkodin valmistumista. Mikäli vuokranantaja toteaa rakentamisen aikana, että kohteen tilat eivät tule olemaan käyttöönotettavissa viimeistään , käyttöönoton

2 2 viivästyksestä on ilmoitettava vuokralaiselle välittömästi, kun viivästys on tullut vuokranantajan tietoon. Jos ARA ei myönnä hankkeelle sen ehdollisessa varauspäätöksessä tarkoitettua investointiavustusta ja korkotukilainaa, tämä sopimus raukeaa. Tässä tapauksessa kummallakaan osapuolella ei ole vaatimuksia toisiaan vastaan. 5. Vuokra-aika Vuokra-aika ja vuokranmaksuvelvollisuus alkavat, kun ryhmäkodin tilat siirtyvät vuokralaisen hallintaan kohdassa 6 tarkoitetulla tavalla. Vuokrasopimus on määräaikainen ja sen kesto on kaksikymmentä(20) vuotta. Määräaika luetaan siitä, kun tilat on luovutettu kohdan 6 tarkoittamalla tavalla vuokralaisen hallintaan. Mikäli sopijaosapuoli haluaa päättää vuokrasopimuksen edellä olevan määräajan päättyessä, sopijaosapuolen tulee vähintään kaksitoista (12) kuukautta ennen vuokra-ajan päättymistä kirjallisesti irtisanoa tämä sopimus. Mikäli sopimusta ei ole irtisanottu päättymään edellä todetuin tavoin, vuokrasopimus jatkuu tämän jälkeen toistaiseksi voimassa olevana. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta. 6. Hallinnan siirtyminen Vuokrattavat tilat siirtyvät vuokralaisen hallintaan, kun ryhmäkodin tilat on rakennettu kohdassa 3. selostetulla tavalla, luovutettu vuokralaisen käyttöön ja kun vuokranantaja sekä viranomaiset ovat hyväksyneet tilat käyttöönotettaviksi. 7. Asuntojen vuokraus Tilat vuokrataan käytettäväksi huonokuntoisten vanhusten ryhmäkotien toiminnassa. Vuokralainen vuokraa tilat edelleen ryhmäkodin asukkaille. Vuokrauksen kohteena olevassa rakennuksessa sijaitsevia asuntoja saadaan käyttää vain vuokra-asuntoina siten kuin korkotukilaissa (604/2001) säädetään. Toimitiloissa on tarkoituksena järjestää vanhusten ympärivuorokautista hoivaa. Vuokralainen hankkii kaikki toimintansa edellyttämät viranomaisten luvat ja vastaa niiden noudattamisesta sekä niiden aiheuttamista toimenpiteistä ja kustannuksista.

3 3 8. Vuokran määrä, vuokralaskelmat ja tarkistamismekanismi Vuokralainen sitoutuu maksamaan pääoma- ja hoitomenovuokraa, joka määräytyy kohteen lopullisten kustannusten ja lainamäärien vahvistuttua. Vuokra maksetaan etukäteen kunkin kalenterikuukauden 5. päivänä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Vuokran määrästä laaditaan vuokranmääräytymislaskelma. Vuokranmääräytymislaskelmaa laadittaessa tulee huomioida, että korkotukilain mukaan asuinhuoneistojen vuokralaisilta saa periä vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan vuokra-asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin (omakustannusvuokra). Omakustannusvuokran määrittämisessä hoito- ja pääomamenoihin hyväksytään ARA:n vuokranmääritysohjeissa hyväksytyt menoerät. Pääomavuokran perusteeksi hyväksytään Aran hyväksymän rahoituksen ja Aran hyväksymien toteuttamiskustannusten mukaiset rahoituksen pääoma- ja korkokustannukset sekä hankkeelle hyväksyttyjen omien varojen osalta perittävä enintään 8 % laskennallinen korko. Hoitomenovuokraan hyväksytään kohtuulliset hallinto- ja kiinteistönhoitokustannukset sekä erikseen tulevia perusparannuskustannuksia varten kerättävä osuus. Vuokrassa voidaan kerätä varoja ennakolta korkotukilainojen portaittain nouseviin lyhennyksiin. Tarvittava vuokran määrä määritellään vuosittain aina jokaisen vuoden marraskuun loppuun mennessä ja sitä peritään samansuuruisena seuraavan kalenterivuoden ajan. Vuokran määrä perustuu kiinteistönhoitokuluista tehtyyn talousarvioon. Kuluneen vuoden toteutuneet kulut selvitetään seuraavan vuoden vuokralaskelmaa laadittaessa ja kuluneen vuoden mahdollinen yli- tai alijäämä otetaan osittain tai kokonaan huomioon seuraavan yhden tai useamman vuoden vuokrassa joko vuokraennakkona tai -saatavana. Vuokranantajalla on myös oikeus varata tai käyttää ylijäämä korkotukilaissa tarkoitetulla tavalla. Kulut perustuvat vuokranantajan kirjanpitoon ja vuokralaisella on oikeus tulla kuulluksi kiinteistön ylläpidon tasosta päätettäessä. Vuokrasuhteen päätyttyä mahdollinen ylijäämä palautetaan seuraavan kalenterivuoden kuluessa asuinhuoneistojen vuokralaisille korkotukilaissa tarkoitetulla tavalla. Vuokran määrittämisessä tulee pyrkiä siihen, että asuntokohtainen enimmäisvuokra on enintään KELAn voimassa olevan asumistukinormien enimmäisvuokra.

4 4 9. Arvonlisävero Tämän vuokrakohteen osalta on hakeuduttu arvonlisäverovelvolliseksi, joten vuokraan sekä muihin tässä sopimuksessa mainittuihin Vuokranantajan perimiin korvauksiin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassaolevan verokannan mukaisena. Vuokralainen sitoutuu käyttämään vuokrattuja tiloja arvonlisäverolain 30 :ssä ja 10 luvussa määritellyllä tavalla jatkuvasti vähennykseen tai 130 :ssä määriteltyyn kuntapalautukseen oikeuttavaan toimintaan. Mahdollisesta arvonlisäveron vähennyksen palauttamisesta tämän vuokrasuhteen päätyttyä vastaa vuokranantaja. 10. Vuokraoikeuden siirto, edelleenvuokraus ja alivuokraus Vuokralaisella on oikeus vuokrata tiloja edelleen ryhmäkodin asukkaille. Vuokranantajalla on oikeus saada ne vuokralaisia koskevat tiedot, jotka korkotukilainaehdoissa ja Aran asukasvalintaohjeissa edellytetään. Vuokralainen sitoutuu noudattamaan asuntojen edelleen vuokrauksessa korkotukilain säädöksiä, valtioneuvoston vahvistamia perusteita sekä ARA:n antamia ohjeita korkotukivuokra-asuntojen asukasvalinnoista ja lakia yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/1990). Vuokralainen vastaa lain mukaisen yhteishallinnon järjestämisestä ja toimii siten vuokranantajan edustajana yhteishallintoon liittyvissä asioissa soveltuvin osin. Asukasvalintaperusteista ja etusijajärjestyksestä voidaan korkotukilain mukaan poiketa terveydellisistä tai sosiaalisista syistä esim. silloin, kun hakija tarvitsee terveydentilansa tai muun elämänhallintaansa liittyvän seikan vuoksi muuta erityistä hoitoa ja/tai tukea. Vuokralaisella on oikeus siirtää vuokrasopimus Aran ehtojen mukaisesti kaikkine oikeuksineen ja velvoitteineen kolmannelle vuokranantajan kirjallisella suostumuksella. Vuokranantajan kieltäytyessä suostumuksen antamisesta vuokrasopimuksen siirtoon on kieltäytyminen perusteltava ja asiasta on vuokralaisen vaatimuksesta neuvoteltava. Vuokranantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle siten, että tämän sopimuksen ehdot ja määräykset eivät muutu eikä niihin tehdä lisäyksiä taikka täydennyksiä. 11. Muutostyöt vuokra-aikana Vuokralaisella on oikeus suorittaa vuokra-aikana vuokratuissa tiloissa kustannuksellaan muutostöitä hankittuaan niille ensin vuokranantajan kirjallisen hyväksynnän. Samalla vuokralainen ja vuokranantaja sopivat, onko

5 5 12. Laite- ja irtaimistohankinnat 13. Vuokranantajan velvoitteet 14. Vuokralaisen veloitteet 15. Vuokrakohteen siivous vuokralaisen palautettava tilat muutostöiden osalta kustannuksellaan siihen kuntoon, kuin ne olivat vuokra-ajan alkaessa. Muutostyöksi ei katsota vuokralaisen teettämiä vähäisiä ylläpitokorjauksia. Muutokset jäävät kiinteiltä osiltaan vuokranantajan omaisuudeksi ilman eri korvausta vuokra-ajan päätyttyä. Sen lisäksi, mitä liitteenä olevassa rakennustapaselostuksessa on esitetty, vuokralaisella on oikeus hankkia ja asentaa kustannuksellaan muita palveluntuotannossaan tarvitsemiaan koneita ja laitteita. Vuokralainen vastaa kustannuksellaan yllä mainittujen laitteiden huollosta ja korjauksista ja mahdollisesta uusimisesta vuokrakauden aikana. Vuokranantaja vastaa vuokrakohteen hoidosta ja ylläpidosta sekä tästä aiheutuvista kustannuksista tämän sopimuksen liitteenä olevan vastuunjakotaulukon mukaisesti. Vuokranantajan vastuulla olevat kustannukset sisällytetään vuokraan. Vuokralainen vastaa vuokrakohteen hoidosta ja ylläpidosta sekä tästä aiheutuvista kustannuksista tämän sopimuksen liitteenä olevan vastuunjakotaulukon mukaisesti. Kiinteistöhoidon toteutustavasta, kilpailutuksesta ja hoitotasosta sovitaan vuosittain vuokranantajan ja vuokralaisen välisessä neuvottelussa. Kiinteistöhoidon tason ja toteutustavan on oltava sellaiset, että rakennuksen arvo ja toimivuus säilyy. Vuokralaisella ei ole oikeutta kustannussäästösyihin vedoten vaatia niin alhaista kiinteistöhoitotasoa, että se vaarantaa rakennuksen arvon ja/tai kunnon säilymisen. Vuokralainen huolehtii vuokrakohteen sisäpuolisesta siivouksesta kustannuksellaan. Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että siivoustyön suorittava yritys ilmoittaa vuokranantajalle tehdyn sopimuksen sisällön. Vuokralainen on velvollinen valvomaan, että siivoustyö hoidetaan siten, että rakennuksen arvo ja kunto säilyy ja että siivoustyöstä ei aiheudu vahinkoa rakennukselle.

6 6 16. Vakuuttaminen ja vaaranvastuu 17. Jakeluhäiriöt ja - katkokset 18. Tilojen luovutus vuokrasuhteen päättyessä Vuokranantaja vastaa siitä, että kiinteistö on vakuutettu kiinteistön täysarvovakuutuksella. Kiinteistövakuutus ei korvaa vuokralaisen omistamalle tai alivuokralaisten hallitsemalle irtaimelle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja. Vuokralainen vakuuttaa omalla kustannuksellaan kohteessa olevan omaisuutensa tai vuokralaisen haltuun luovutetun kolmannen tahon omaisuuden vesi- ja palovahinkojen varalta, ilkivaltaa ja murtoja vastaan, huolehtii liiketoimintansa keskeytysvakuutuksesta sekä pitää vakuutukset voimassa koko vuokrasuhteen ajan. Vuokranantaja ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoja, jotka aiheutuvat kiinteistöön kuuluvissa laitteissa tai rakennusosissa tapahtuvista häiriöistä tai rikkoutumisista. Tällaisia ovat esim. vesi- ja viemärivahingot, sähkö- tai lämpölaitteissa tapahtuvat häiriöt tai tulipalot. Vuokranantaja ei myöskään ole velvollinen korvaamaan ilkivallasta aiheutuvia vahinkoja. Tilapäiset häiriöt vesi-, viemäri-, lämpö- ja sähkölaitteissa tai kiinteistönhoidon kannalta tarpeelliset katkokset vastaavissa jakelulaitteissa eivät oikeuta vuokralaista vuokranalennukseen tai korvauksen saantiin vuokranantajalta. Vuokranantaja on oikeutettu teettämään vuokrasuhteen aikana kiinteistössä ja vuokratiloissa tavanmukaisia kunnossapitotöitä ilman, että vuokralainen saa korvausta siltä ajalta, mikä näihin töihin kuluu. Tällaisista töistä on etukäteen ilmoitettava kohtuullisessa ajassa vuokralaiselle tai sovittava töiden ajankohdasta vuokralaisen kanssa. Edellä mainittu koskee myös yhteisesti sovittuja muutostöitä, joita tehdään vuokralaisen jo käyttäessä kiinteistön tiloja. Vuokralainen sitoutuu vuokra-ajan päätyttyä viimeistään lain mukaiseen muuttopäivään mennessä luovuttamaan tilat vuokranantajalle siinä kunnossa kuin ne olivat tämän vuokrasopimuksen alkaessa normaalikäytöstä johtuvaa kulumista lukuun ottamatta. Vuokralainen ei ole kuitenkaan velvollinen poistamaan sellaisia vuokrakauden kuluessa rakennuksen ainesosaksi tulleita investointeja, jotka ovat sellaisenaan käytettävissä tavanomaisessa toiminnassa. Vuokralainen huolehtii huoneistossa olleiden kalusteiden, koneiden ja/tai laitteiden tai muiden vastaavien poistamisesta syntyneiden kiinnitysjälkien paikkaamisesta ja siistimisestä sekä mahdollisesti epäsiistiksi jääneiden seinien, lattioiden ja kattojen maalaamisesta tai kunnostamisesta, kuitenkin ottaen huomioon normaali kuluminen ja huoneiston loppusiivouksesta. Vuokralaisen huoneistoon asentamat laitteistot ja kalusteet, joita vuokralainen ei poista eikä

7 7 vuokranantajakaan vaadi poistettavaksi, siirtyvät vuokranantajan omaisuudeksi korvauksetta vuokra-ajan päätyttyä. Vuokralaisen tulee toimittaa huoneiston kaikki avaimet vuokranantajan kanssa sovittuun paikkaan. Ellei kaikkia avaimia palauteta tai vuokralaisen henkilökunnalle on teetetty uusia avaimia, joita ei ole palautettu, vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle kaikkien vuokrattujen tilojen ja kiinteistön mahdollisten muiden lukkojen uudelleensarjoittamisesta aiheutuvat kustannukset. 19. Vastuu lämmityskuluista, vedestä ja jätevedestä sekä lämpimästä käyttövedestä 20. Jätteet ja jätehuolto Vuokrantaja vastaa kiinteistön sähkökuluista sekä kiinteistöltä perittävistä lämmityskuluista, vesi- ja jätevesimaksuista sekä lämpimästä käyttövedestä aiheutuvista kustannuksista vastuunjakotaulukon mukaisesti. Kustannukset sisällytetään vuokralaiselta perittävään kohdassa 8. tarkoitettuun vuokraan ja huomioidaan vuokralaskelmassa. Vuokralainen vastaa kustannuksellaan omista ja vuokraamiensa tilojen käyttäjien kiinteistölle tuomista ja/tai siellä aikaansaamistansa jätteistä ja niiden lajittelusta sekä lajiteltujen jätteiden poiskuljetuksesta kiinteistön jäteastioihin sekä jäteastioiden tyhjentämisestä. Lisäksi vuokralainen vastaa toiminnastaan mahdollisesti syntyvän ongelmajätteen tai muun erikoisjätteen loppukäsittelystä ja niiden aiheuttamista kaikista kustannuksista. 21. Yhteistoiminta kiinteistön kunnon arvioimiseksi Vuokranantaja ja vuokralainen toteuttavat vuosittain erikseen sovittuna ajankohtana yhteistoimintapalaverin, jossa kiinteistön kunto arvioidaan ja arvioinnin tulokset yhteisesti kirjataan. 22. Sopimuksen päättyminen ja poismuutto 15. Erimielisyyksien ratkaiseminen Vuokrasopimus päättyy kohdassa 5 mainitun mukaisesti. Sopimuksen päättyessä tilojen tulee olla tavanomainen kuluminen huomioon ottaen hyvässä kunnossa ja siivottuna. Tiloissa pidetään yhteinen katselmus niiden luovutuksen yhteydessä, jossa todetaan tilojen kunto. Katselmuksessa mahdollisesti todetut puutteellisuudet tai viat on vuokralaisen korjattava välittömästi. Mikäli niin ei tapahdu, vuokranantajalla on oikeus teettää tarvittavat korjaukset kolmannella osapuolella vuokralaisen kustannuksella.

8 8 16. Sopimuksen voimaantulo Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista osapuolten välisin neuvotteluin, ratkaistaan Keski-Suomen käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena. Tämä sopimus tulee voimaan, kun perusturvaliikelaitos Saarikan johtokunta ja Saarijärven kaupunginhallitus ovat lainvoimaisilla päätöksillään hyväksyneet sopimuksen ja sopijapuolten edustajat ovat sopimuksen allekirjoittaneet. 17. Sopimuksen jakelu Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. 18. Sopimuksen päiväys ja allekirjoitus Saarijärvellä päivänä 2015 Saarijärven kaupunki Timo Rusanen kaupunginjohtaja Mirja Niemi talous- ja hankintajohtaja Perusturvaliikelaitos Saarikka Riitta Hallberg vs. liikelaitosjohtaja Aino Rajapolvi talousjohtaja

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Y-tunnus: 2543730-5 c/o Titanium Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 46 C 00100 HELSINKI Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi

Lisätiedot

ASUINHUONEISTON ESIVUOKRASOPIMUS

ASUINHUONEISTON ESIVUOKRASOPIMUS ASUINHUONEISTON ESIVUOKRASOPIMUS Kiinteistö Oy Lieksan Teeritie (jäljempänä yhtiö) ja Lieksan kaupunki (jäljempänä kaupunki) ovat sopineet tässä sopimuksessa ja sen liitteessä määriteltyjen Kiinteistö

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUSLUONNOS 5.11.2014

VUOKRASOPIMUSLUONNOS 5.11.2014 VUOKRASOPIMUSLUONNOS 5.11.2014 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantaja Turun Teknologiakiinteistöt Oy Y-tunnus: 2349955-3 Osoite: Tykistökatu 6, 20520 Turku Vuokranantajan yhteyshenkilö: Mikko Lehtinen Puh. 0400

Lisätiedot

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

c/o Y-Säätiö Pitkänsillanranta 3 A, 9 krs 00530 HELSINKI y-tunnus: 2527125-3 yhteyshenkilö: kiinteistöpäällikkö Juha Niskanen, p.

c/o Y-Säätiö Pitkänsillanranta 3 A, 9 krs 00530 HELSINKI y-tunnus: 2527125-3 yhteyshenkilö: kiinteistöpäällikkö Juha Niskanen, p. VUOKRASOPIMUS Kiinteistö Oy Väinöläkoti (jäljempänä yhtiö) ja Espoon kaupunki (jäljempänä kaupunki) ovat sopineet tässä sopimuksessa ja sen liitteissä määriteltyjen Kiinteistö Oy Väinöläkodissa sijaitsevien

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS 26.5.2015 1 (12)

VUOKRASOPIMUS 26.5.2015 1 (12) VUOKRASOPIMUS 26.5.2015 1 (12) VUOKRASOPIMUS 1 OSAPUOLET 1.1 KOy Naumanen (Y-tunnus 2021194-8) Osoite: K-rauta, Leväsentie 2, 70700 KUOPIO Yhteyshenkilö: Olli Naumanen Yhteystiedot: 050 320 6109, olli.naumanen@k-rauta.fi

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 9 Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Luonnos 1. OSAPUOLET Vuokranantaja Sponda Oyj Y -tunnus 0866692-3 Osoite Korkeavuorenkatu 45

Lisätiedot

IT palvelujen tilamuutos

IT palvelujen tilamuutos TURUN KAUPUNKI IT palvelujen tilamuutos Hankekuvaus 17.3.2015 Hankekuvaus IT palveluiden tilamuutoksesta Sisällys 1. Kuvaus nykytilanteesta... 2 2. Kuvaus muutostarpeesta... 2 2.1 Tilat... 2 2.2 Työskentely...

Lisätiedot

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0 Hallitus 30.5.2011, OHEISMATERIAALI 3 Sivu 1/10 V u o k r a s o p i m u s luonnos 16.5.2011/MeRi 1. Vuokranantaja VR Eläkesäätiö Vilhonkatu 13 00100 Helsinki Puh. 030 720 137 Y-tunnus 1017383-7. 2. Vuokralainen

Lisätiedot

Papinniemen leirintäalue (jälj. Leirintäalue tai Vuokrauskohde ). Leirintäalue käsittää: Maa-alue merkitty on merkitty karttaliitteeseen 1.

Papinniemen leirintäalue (jälj. Leirintäalue tai Vuokrauskohde ). Leirintäalue käsittää: Maa-alue merkitty on merkitty karttaliitteeseen 1. LEIRINTÄALUEEN VUOKRASOPIMUS Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Kiinteistö Oy Papinniemen Leirintäalue Yritys- ja yhteisötunnus: ei perustettu/rekisteröity Kotipaikka ja osoite: Parikkala, c/o Parikkalan

Lisätiedot

Toimitilan vuokrasopimus

Toimitilan vuokrasopimus Sopimusnumero: 31009 Sivu 1 (5) LUONNOS Toimitilan vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Nimi: SENAATTI-KIINTEISTÖT / Itä-Suomen alue Osoite: PL 1054 70101 KUOPIO HETU/Y-tunnus: 1503388-4 Yhteyshenkilö: Kerman

Lisätiedot

Vuokranantaja Punkalaitumen kunta, jäljempänä Kunta 0138037-5

Vuokranantaja Punkalaitumen kunta, jäljempänä Kunta 0138037-5 VUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijaosapuolet Vuokranantaja Punkalaitumen kunta, jäljempänä Kunta 0138037-5 Vuokralainen Jukka Ojainmaa Oy ja 1761586-1 A. Peltomäki Oy 2207236-3 jäljempänä Yritykset A.2Sopimuksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Osastopäällikkö 33, 11.6.2014. Toimisto- ja koulutus- sekä terapiatiloina

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Osastopäällikkö 33, 11.6.2014. Toimisto- ja koulutus- sekä terapiatiloina HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) RASTILAN RAVINTOLAN YLÄKERRAN VUOKRASOPIMUS Sopimuksen numero HEL 2014-007699 Kaupungin päätös Osastopäällikkö 33, 11.6.2014 Vuokra-alueen käyttötarkoitus Vuokranantaja

Lisätiedot

KIINTEISTÖLEASINGSOPIMUS

KIINTEISTÖLEASINGSOPIMUS KROGERUS DRAFT 12.2.2014 KIINTEISTÖLEASINGSOPIMUS Karhunmäen koulu Kuntarahoitus Oyj ja Joensuun kaupunki 24.3.2015 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TAUSTA... 3 3 SOPIJAPUOLTEN

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX.2014. Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat.

NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX.2014. Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat. NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja 1.2 Vuokralainen 2 VUOKRAUSKOHDE 2.1 Kohde Naantalin kaupunki, Tilalaitos. XXXXX Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Y-tunnus: 0174666-4 Osoite: Hannikaisenkatu 17, 40100 JYVÄSKYLÄ

Jyväskylän kaupunki Y-tunnus: 0174666-4 Osoite: Hannikaisenkatu 17, 40100 JYVÄSKYLÄ MAANVUOKRASOPIMUS - LUONNOS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Vuokralainen: 1.2 Vuokraamisen perusteet Jyväskylän kaupunki Y-tunnus: 0174666-4 Osoite: Hannikaisenkatu 17, 40100 JYVÄSKYLÄ xxxxxxx

Lisätiedot

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO Sisällysluettelo 1. Alkusanat s. 5 2. Yleistä vuokrasopimuksen ehdoista s. 6 3. Asunnon

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 297-27-6-3 ja 297-27-6-10. Vuokralainen: Asunto Oy Kuopion Lakeanpihlaja, Y-tunnus 2619530-1

MAANVUOKRASOPIMUS 297-27-6-3 ja 297-27-6-10. Vuokralainen: Asunto Oy Kuopion Lakeanpihlaja, Y-tunnus 2619530-1 MAANVUOKRASOPIMUS 297-27-6-3 ja 297-27-6-10 asuntotontti kaupunkirakennelautakunta 3.12.2014 xxx asianro 7576/10.00.02.01/2014 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kuopion kaupunki, Y-tunnus 0171450-7

Lisätiedot

Alivuokra-asunnon vuokrasopimus

Alivuokra-asunnon vuokrasopimus 1505 Liite Vahvistettu alivuokra-asunnon vuokrasopimuksen kaavasta annetulla ympäristöministeriön asetuksella (538/2004). Alivuokra-asunnon vuokrasopimus Tällä sopimuksella luovutetaan vastiketta vastaan

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. Vuokranantaja:

MAANVUOKRASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. Vuokranantaja: MAANVUOKRASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Vuokranantaja: Vuokralainen: Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Yritys- ja yhteisötunnus: 0215925-0 Kotipaikka ja osoite: Savonlinna, Keskussairaalantie 6, 57170

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Nro 3060

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Nro 3060 LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRAN- ANTAJA 2. VUOKRA- LAINEN 3. VUOKRAUS- KOHDE ESPOON KAUPUNKI / TILAKESKUS -LIIKELAITOS Virastopiha 2B, 5.krs 02070 Yhteyshenkilö Pankki ja tilinumero Y-tunnus Puhelin

Lisätiedot

Kv 31.3.2003 Sivu 1/5 Kv 19.12.2005 Kv 15.5.2006 Kh 13.2.2006 Kv 18.6.2007

Kv 31.3.2003 Sivu 1/5 Kv 19.12.2005 Kv 15.5.2006 Kh 13.2.2006 Kv 18.6.2007 Kv 31.3.2003 Sivu 1/5 Kaupunkirakennelautakunta 20.5.2015 asianro 3320/2015 Kiinteistötunnus 297-33-9906-4- MAANVUOKRASOPIMUS (LUONNOS) JOHDANTO Sopijapuolet: Vuokranantaja: Kuopion kaupunki Vuokralainen:

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden hankinta- ja luovutusohjeisto 2015

Kiinteän omaisuuden hankinta- ja luovutusohjeisto 2015 Savonlinnan kaupunki Kiinteän omaisuuden hankinta- ja luovutusohjeisto 2015 Tekninen toimiala Tonttipalvelut 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. RATKAISUVALTA JA ALLEKIRJOITTAMINEN... 2 Viranhaltijan ratkaisuvallan

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

Vuokranantaja Parikkalan kunta, 1913642-6 os. Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA

Vuokranantaja Parikkalan kunta, 1913642-6 os. Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto MAANVUOKRASOPIMUS 1. Johdanto 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Parikkalan kunta, 1913642-6 os. Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA Vuokralainen Kiinteistö Oy Onnenlähde,

Lisätiedot

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Valkeakosken kaupungin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot