Vuokrasopimus. 1. Osapuolet. Vuokranantaja: Perustettava yhtiö omistajina Kinos Property Investment Oy tai määräämänsä ja Mikkelin kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuokrasopimus. 1. Osapuolet. Vuokranantaja: Perustettava yhtiö omistajina Kinos Property Investment Oy tai määräämänsä ja Mikkelin kaupunki"

Transkriptio

1 1 Vuokrasopimus 1. Osapuolet Vuokranantaja: Perustettava yhtiö omistajina Kinos Property Investment Oy tai määräämänsä ja Mikkelin kaupunki Vuokralainen: 2. Vuokrattava kohde 3. Vuokra-aika Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkeli (Y ) Osoitteessa Moisiontie 10, Mikkeli, sijaitsevan Moision sairaalan rakennukset tämän sopimuksen liitteenä 1 olevan luettelon mukaisesti, yhteinen huoneistoala m2) sekä välittömästi sairaalakäyttöä palvelevat ulkoalueet. ( Kohde ) Vuokran kohteena oleva maa-alue ja rakennukset on merkittyinä tämän vuokrasopimuksen liitteenä olevaan karttaan. Kohde on vuokrasopimuksen allekirjoittamisen hetkellä vuokralaisen käytössä ja kiinteistö on myyty vuokranantajalle erillisellä kauppakirjalla. Kohde vuokrataan sairaalakäyttöön sellaisena kuin se vuokrasopimuksen allekirjoittamisen hetkellä on. Vuokrasopimus on määräaikainen ja se astuu voimaan omistusoikeuden siirtymistä seuraavana päivänä ja on voimassa 7 (seitsemän) vuoden ajan vuokrasuhteen ensimmäisestä päivästä lukien. Vuokrasopimus sitoo vuokranantajaa sen jälkeen kun valtuuston Moision kiinteistöä ja maa-aluetta koskevan päätös on saanut lainvoiman ja omistusoikeus on siirtynyt tässä sopimuksessa tarkoitetulle vuokranantajalle. Vuokralaisella on oikeus jatkaa määräaikaista vuokrasuhdetta kolmen vuoden määräajaksi voimassa olevin ehdoin ilmoittamalla vuokrasuhteen jatkamisesta vuokranantajalle viimeistään kaksi vuotta ennen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättymistä. Vuokrasopimus päättyy määräajan kuluttua ilman irtisanomista. Osapuolet sitoutuvat olemaan vaatimatta toiselta osapuolelta minkäänlaista korvausta määräaikaisen vuokrasuhteen päätyttyä vuokrasuhteen päättymisen tai siitä välillisesti tai välittömästi aiheutuvien kustannusten seurauksena.

2 2 4. Hallintaoikeus 5. Vuokra Mikäli jommalla kummalla osapuolella tahansa on tarve päättää sopimussuhde ennen määräajan päättymistä, osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan sopimuksen päättämisestä hyvässä hengessä ennen sovittua määräaikaa. Vuokralainen on aikaisemmin omistanut vuokrattavan kohteen ja harjoittanut siinä sairaalatoimintaa. Vuokralainen jää vuokraamaansa kiinteistöön omistusoikeuden siirtymisen jälkeen ja jatkaa niissä toimintaansa. Vuokra on /kuukausi, noin 2,30 / huoneistoneliömetri. Tilojen pintaalaa ei ole tarkistusmitattu eikä vuokran määrää voida muuttaa tarkistusmittauksen perusteella. (pääomavuokra, jolla katetaan pääomakustannukset, jotka muodostuvat kiinteistöön sijoitetun pääoman tuottovaatimusten mukaisesti sekä pääoman erilliskustannukset mm. vakuutuskustannukset) Edellä määritelty vuokran määrä on arvonverolisätön vuokran määrä. Maksettavaan vuokraan lisätään kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverokannan mukainen arvonlisävero. Mikäli tiloja käytetään vähennykseen oikeuttamattomalla tavalla, vuokralainen on velvollinen kuukausittain vuokranmaksun yhteydessä korvaamaan vuokranantajalle siitä aiheutuvan vahingon ja/tai kustannuksen, jonka suuruus määräytyy valtiolle palautettavaksi tulevan veron ja muiden maksujen mukaan. Viivästyneistä vuokraeristä peritään kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen viivästyskorko. Maksuhuomautuksista ja perinnästä aiheutuneet kulut lisätään vuokraan. Vuokranmaksu alkaa vuokra-ajan alkaessa. Vuokra maksetaan etukäteen laskutuskuukauden 3. päivänä. Vuokralaskutus tapahtuu sähköisesti, ellei toisin sovita. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951:100). Perusindeksi on elokuun 2014 indeksiluku. Vuokra tarkistetaan vuosittain lokakuun indeksilukuun. Tarkistettua vuokraa maksetaan tammikuun alusta lukien. Ensimmäinen tarkistusajankohta on tammikuu Indeksin laskiessa peritty vuokra ei kuitenkaan laske. Mikäli lainsäädännön muutoksen johdosta indeksiä ei voitaisi soveltaa tai ko. indeksin laskeminen lopetettaisiin, sopivat osapuolet vuokran muusta tarkistamisesta, joka takaa vuokranantajalle indeksiehdon lakkaamisesta eteenpäin vastaavan vuokratuottotason korotuksineen jatkossa.

3 3 6. Käyttökustannukset ja kunnossapitovastuu 7. Muut ehdot Vuokra-aikana vuokralainen vastaa kaikesta hallitsemiensa ja alueiden käyttökustannuksista, kunnossapidosta, huollosta, korjauksista ja muista kustannuksista ja vastaa siitä, että tilat pysyvät sellaisessa kunnossa, että niissä voidaan harjoittaa sairaalatoimintaa. Muista perusparannuksista vastaa vuokranantaja niin, että vuokran kohde on käytettävissä nykykuntoisena koko vuokra-ajan. (vastuunjakotaulukko) Vuokralainen vastaa erillisen mittauksen mukaan kuluttamastaan sähköstä (tällä hetkellä navettarakennuksessa on yhteinen sähkön mittaus apuvälinekeskuksen kanssa, navetan osuudelta sähkönkulutus sovitaan myöhemmin erikseen), lämmöstä, vedestä ja jätevedestä, jätehuollosta sekä ulkoalueiden tarpeellisesta kunnossapidosta sekä Moision tien hoitomaksusta. Vuokralainen vastaa myös ATK- ja puhelinverkon toimivuudesta sekä tilojen varustamisesta sairaalakäyttöön voimassaolevien viranomaismääräysten mukaiseksi. (ylläpitovuokra ja siihen sisältyvät velvoitteet). Vuokranantaja vakuuttaa kohteen täysarvovakuutuksella sekä maksaa kohteen kiinteistöveron vuosittain 2015 vuodesta alkaen. Vuokranantajalla on oikeus edelleen laskuttaa vuokralaiselta se osa kiinteistöverosta ja kiinteistön täysarvovakuutuksesta, joka kohdistuu vuokralaisen hallinnassa oleviin rakennuksiin ja maa-alueisiin. (ylläpitovuokra ja siihen sisältyvät velvoitteet). Kohde on ollut ennen vuokrakauden alkua vuokralaisen omistuksessa ja hallinnassa, joten vuokralainen vastaanottaa ja hyväksyy kohteen sellaisena kuin se vuokrasopimuksen alkamishetkellä on. Vuokralainen vastaa toimintansa vuokratiloille asettamien viranomaisvaatimusten täyttämisestä. Vuokranantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokralaisen omaisuudelle tai toiminnalle kohteessa aiheutuneista toiminnan keskeytyksistä, häiriöistä tai katkoista aiheutuneita vahinkoja Ellei tässä sopimuksessa tai sen liitteissä ole toisin sovittu, vuokrasuhteeseen sovelletaan lakia liikehuoneiston vuokrauksesta (482/95) Vuokralainen on todennut vuokrattavien rakennusten laitteineen olevan siinä kunnossa, kuin paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia, ja hyväksyy sen siinä kunnossa kuin se vuokrasopimusta allekirjoitettaessa on.

4 Vuokralainen on velvollinen hoitamaan kiinteistöä huolellisesti ja huolehtimaan siitä, että kiinteistön käyttäjät noudattavat riittävää huolellisuutta toimiessaan vuokratuissa tiloissa Vuokralainen ei saa suorittaa kiinteistössä muutos- tai parannustöitä ilman vuokranantajan kirjallista lupaa Vuokrasuhteen kestäessä vuokranantaja on oikeutettu tekemään kiinteistössä tavanmukaisia korjaus- ja muutostöitä ilmoitettuaan siitä etukäteen vuokralaiselle Vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä ajalta, jolloin vuokran kohdetta ei ole voitu käyttää vuokrasopimuksessa tarkoitettuun käyttöön, jos se johtuu siitä, että vuokranantaja ei ole huolehtinut tämän sopimuksen mukaisista velvoitteistaan Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan kirjallista lupaa siirtää vuokraoikeuttaan tai luovuttaa vuokran kohdetta toiselle, ellei tämän johdu terveydenhuollon lainsäädännön muutoksista Vuokralaisella on oikeus vuokranantajaa enempää kuulematta hakea vuokraoikeutensa vakuudeksi maakaaren 14 luvun 1 :ssä tarkoitettu erityisen oikeuden kirjaaminen Vuokralainen vastaa oman irtaimistonsa ja toimintansa vaatimien vakuutusten (keskeytysvakuutus mukaan lukien) kustannuksista Vuokralaisella on tiedossa alueen ja sitä lähellä olevan maa-alueen saastumista koskevat tiedot ja näiden korjaamista koskeneet aiemmat toimenpiteet. Vuokralainen vastaa kiinteistöä ja maa-aluetta koskevan kaupan perusteella siitä, että alueella ei tämän hetkisen tiedon mukaan ole saastunutta ja pilaantunutta maata. Vuokralainen vastaa aiemmin hallinta-aikanaan syntyneistä maan saastumisista aiheutuneista puhdistuskustannuksista omalta osaltaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Vuokralainen vastaa vuokra-aikana alueelle tai kiinteistöille aiheuttamistaan vahingoista, mikäli ne voidaan osoittaa vuokralaisen toiminnoista aiheutuneiksi Vuokrasuhteen päättyessä vuokralainen luovuttaa kohteen toimintakuntoisena poislukien vuokran kohteen tavanomaisesta käytöstä johtuva kuluminen ja luovuttaa samalla vuokranantajalle kiinteistöä koskevan dokumentaation.

5 5 Tämä vuokrasopimus on laadittu ja allekirjoitettu kolmena samansanaisena kappaleena, yksi vuokralaiselle ja kaksi vuokranantajalle. Kinos Property Investment Oy tai Mikkelin kaupunki määräämänsä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Liitteet 1. Vuokrattavat rakennukset , päivitetty Sairaanhoitopiirin vuokrattava maa-aluekartta Moision sairaala-alueen tie- ja piha-alueiden kunnossapito 4. Vastuunjakotaulukko

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Kauppakirja. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkeli (Y 0825508-3)

Kauppakirja. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkeli (Y 0825508-3) 1 Kauppakirja 1. Myyjä 2. Ostaja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkeli (Y 0825508-3) Perustettavan yhtiön lukuun, omistajinaan Kinos Property Investment Oy tai määräämänsä ja Mikkelin kaupunki

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Y-tunnus: 2543730-5 c/o Titanium Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 46 C 00100 HELSINKI Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

Toimitilan vuokrasopimus

Toimitilan vuokrasopimus Sopimusnumero: 31009 Sivu 1 (5) LUONNOS Toimitilan vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Nimi: SENAATTI-KIINTEISTÖT / Itä-Suomen alue Osoite: PL 1054 70101 KUOPIO HETU/Y-tunnus: 1503388-4 Yhteyshenkilö: Kerman

Lisätiedot

Papinniemen leirintäalue (jälj. Leirintäalue tai Vuokrauskohde ). Leirintäalue käsittää: Maa-alue merkitty on merkitty karttaliitteeseen 1.

Papinniemen leirintäalue (jälj. Leirintäalue tai Vuokrauskohde ). Leirintäalue käsittää: Maa-alue merkitty on merkitty karttaliitteeseen 1. LEIRINTÄALUEEN VUOKRASOPIMUS Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Kiinteistö Oy Papinniemen Leirintäalue Yritys- ja yhteisötunnus: ei perustettu/rekisteröity Kotipaikka ja osoite: Parikkala, c/o Parikkalan

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 9 Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Luonnos 1. OSAPUOLET Vuokranantaja Sponda Oyj Y -tunnus 0866692-3 Osoite Korkeavuorenkatu 45

Lisätiedot

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0 Hallitus 30.5.2011, OHEISMATERIAALI 3 Sivu 1/10 V u o k r a s o p i m u s luonnos 16.5.2011/MeRi 1. Vuokranantaja VR Eläkesäätiö Vilhonkatu 13 00100 Helsinki Puh. 030 720 137 Y-tunnus 1017383-7. 2. Vuokralainen

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. Vuokranantaja:

MAANVUOKRASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. Vuokranantaja: MAANVUOKRASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Vuokranantaja: Vuokralainen: Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Yritys- ja yhteisötunnus: 0215925-0 Kotipaikka ja osoite: Savonlinna, Keskussairaalantie 6, 57170

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. RANTAMAKASIINI Merimasku 2014

NAANTALIN KAUPUNKI. RANTAMAKASIINI Merimasku 2014 NAANTALIN KAUPUNKI RANTAMAKASIINI Merimasku 2014 Merimaskun Rantamakasiini, tontti ja vierasvenesatama Rakennus Naantalin kaupunki myy tarjousten perusteella Merimaskun Kirkonsalmen rannassa sijaitsevan

Lisätiedot

(Käännös) MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijaosapuolet Vuokranantaja: Paraisten kaupunki, Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen

(Käännös) MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijaosapuolet Vuokranantaja: Paraisten kaupunki, Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (Käännös) MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijaosapuolet Vuokranantaja: Paraisten kaupunki, Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen Vuokraaja: Sjörövarnästet Ab, Y-tunnus 0915416-1 Pärnäsintie

Lisätiedot

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO Kerimäen kunta (kunta), 0164792-2, ja Kerimäen kunnasta oleva perustettava kalastajien kiinteistöyhtiö Kerimäen kalatalo Oy (yritys), sopivat Kerimäen kunnan Jouhenniemen kylässä

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX.2014. Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat.

NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX.2014. Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat. NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja 1.2 Vuokralainen 2 VUOKRAUSKOHDE 2.1 Kohde Naantalin kaupunki, Tilalaitos. XXXXX Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa

Lisätiedot

c/o Y-Säätiö Pitkänsillanranta 3 A, 9 krs 00530 HELSINKI y-tunnus: 2527125-3 yhteyshenkilö: kiinteistöpäällikkö Juha Niskanen, p.

c/o Y-Säätiö Pitkänsillanranta 3 A, 9 krs 00530 HELSINKI y-tunnus: 2527125-3 yhteyshenkilö: kiinteistöpäällikkö Juha Niskanen, p. VUOKRASOPIMUS Kiinteistö Oy Väinöläkoti (jäljempänä yhtiö) ja Espoon kaupunki (jäljempänä kaupunki) ovat sopineet tässä sopimuksessa ja sen liitteissä määriteltyjen Kiinteistö Oy Väinöläkodissa sijaitsevien

Lisätiedot

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Valkeakosken kaupungin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 1 SOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 Kalenteripiste T. Oja Ky, jäljempänä yritys Matkanivantie 106, 86300 Oulainen, 0400-608

Lisätiedot

Sepänkannas I I K 4545-4547 Smedsede I I

Sepänkannas I I K 4545-4547 Smedsede I I Sepänkannas III Smedsede III 25 25 5 Metriä K 55 57 TONTTIEN HAKUMENETTELY Tonttia haetaan täyttämällä tonttihakemus. Tonttihakemuksen voi postittaa kuntaan osoitteella: Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Osastopäällikkö 33, 11.6.2014. Toimisto- ja koulutus- sekä terapiatiloina

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Osastopäällikkö 33, 11.6.2014. Toimisto- ja koulutus- sekä terapiatiloina HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) RASTILAN RAVINTOLAN YLÄKERRAN VUOKRASOPIMUS Sopimuksen numero HEL 2014-007699 Kaupungin päätös Osastopäällikkö 33, 11.6.2014 Vuokra-alueen käyttötarkoitus Vuokranantaja

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

Vuokranantaja Parikkalan kunta, 1913642-6 os. Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA

Vuokranantaja Parikkalan kunta, 1913642-6 os. Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto MAANVUOKRASOPIMUS 1. Johdanto 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Parikkalan kunta, 1913642-6 os. Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA Vuokralainen Kiinteistö Oy Onnenlähde,

Lisätiedot

KIINTEISTÖLEASINGSOPIMUS

KIINTEISTÖLEASINGSOPIMUS KROGERUS DRAFT 12.2.2014 KIINTEISTÖLEASINGSOPIMUS Karhunmäen koulu Kuntarahoitus Oyj ja Joensuun kaupunki 24.3.2015 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TAUSTA... 3 3 SOPIJAPUOLTEN

Lisätiedot

IT palvelujen tilamuutos

IT palvelujen tilamuutos TURUN KAUPUNKI IT palvelujen tilamuutos Hankekuvaus 17.3.2015 Hankekuvaus IT palveluiden tilamuutoksesta Sisällys 1. Kuvaus nykytilanteesta... 2 2. Kuvaus muutostarpeesta... 2 2.1 Tilat... 2 2.2 Työskentely...

Lisätiedot

Vuokranantaja: Kangasalan kunta 1923299-5 PL 50 36201 Kangasala. xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja: Kangasalan kunta 1923299-5 PL 50 36201 Kangasala. xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 1(6) MAANVUOKRASOPIMUS (malli Savikontie) 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kangasalan kunta 1923299-5 PL 50 36201 Kangasala Vuokralainen: xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1. 77 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Gumbölen Ratsastuskeskus Oy:n lainalle

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1. 77 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Gumbölen Ratsastuskeskus Oy:n lainalle Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1 1764/02.07.00/2013 Kaupunginhallitus 134 22.4.2013 Kaupunginhallitus 142 6.5.2013 77 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Gumbölen Ratsastuskeskus Oy:n lainalle Valmistelijat

Lisätiedot

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki Hallitus 24.3.2014, LIITE 1 2014-03-18 Luonnos SAIRAALA- ALUEEN MÄÄRÄALAN MAANVUOKRASOPIMUS Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖTARKOITUS VUOKRANANTAJA Julkisen terveydenhuollon

Lisätiedot

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO Sisällysluettelo 1. Alkusanat s. 5 2. Yleistä vuokrasopimuksen ehdoista s. 6 3. Asunnon

Lisätiedot