MAANVUOKRASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. Vuokranantaja:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANVUOKRASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. Vuokranantaja:"

Transkriptio

1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Vuokranantaja: Vuokralainen: Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Yritys- ja yhteisötunnus: Kotipaikka ja osoite: Savonlinna, Keskussairaalantie 6, Savonlinna Savonlinnan Keskussairaalan Kiinteistö Oy Yritys- ja yhteisötunnus: Kotipaikka ja osoite: Savonlinna, Keskussairaalantie 6, Savonlinna 1.1 VUOKRAUSKOHDE Tällä sopimuksella vuokrataan noin m2 suuruinen määräala Savonlinnan kaupungin 13 kaupunginosan korttelissa 30 sijaitsevasta tontista numero 10. Kiinteistötunnus (H-talo) 2 VUOKRASUHTEEN KESTO 2.1 Vuokra-aika 3 VUOKRAKOHTEEN KÄYTTÖ 3.1 Toiminnan määrittely 3.2 Rakentaminen Vuokra-aika alkaa ja päättyy Vuokra-aika on 50 vuotta. Vuokra-alue luovutetaan vuokralaiselle käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 3 luvun mukaiseen muun asuntoalueen käyttötarkoitukseen. Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että sillä on kaikki kiinteistön käytössä tarvittavat viranomaisluvat ja että se noudattaa toimintaansa liittyviä lainsäädännön ja viranomaisten mahdollisesti asettamia vaatimuksia ja määräyksiä. Vuokralai nen ei saa rakentamistoimenpiteillä eikä muillakaan toimenpiteillä aiheuttaa vuokranantajalle tai kolmansille vahinkoa tai haittaa normaalia enempää. Vuokra-alueella sijaitsee vuokralaisen omistama asuinrakennus ns. H-talo.

2 2 3.4 Vuokralaisen velvoitteita. 3.5 Alivuokraus Vuokralaisella on oikeus kustannuksellaan rakentaa vuokra-alueelle olemassa olevan asuinrakennuksen lisäksi asemakaavan, rakennusjärjestyksen, hyväksyttyjen piirustusten ja rakennusluvan mukainen asuinrakennus tai olemassa olevan asuinrakennuksen laajennus sekä tarpeelliset talousrakennukset. Vuokra-alueella sijaitsevan asuinrakennuksen/-rakennusten huoneistojen lukumäärää ei ole rajoitettu tällä sopimuksella. Vuokralainen vastaa kustannuksellaan kaikista rakentamiseen liittyvistä toimenpiteistä ymmärrettynä sanan laajimmassa merkityksessä sekä toimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista. Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että vuokrauskohdetta ei käytetä tämän sopimuksen, asemakaavan, lainsäädännön tai muiden säännösten vastaiseen käyttötarkoitukseen. Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että vuokra-alue ei vuokralaisen toimesta eikä muutoinkaan pilaannu sekä ehkäisemään ja estämään pilaantumisen aiheuttamia vahinkoja. Mikäli vuokra-alue tai osa siitä on kuitenkin vuokra-aikana ympäristönsuojelulain (86/2000) 75 :n tarkoittamalla tavalla pilaantunut, vuokralainen on velvollinen huolehtimaan alueen puhdistamisesta siten kuin sanotun lain 75 :ssä säädetään. Mikäli vuokralainen laiminlyö suojeluvelvollisuutensa, vuokranantajalla on oikeus toteuttaa puhdistaminen vuokralaisen lukuun ja periä toimenpiteestä aiheutuneet kustannukset vuokralaiselta. Vastaavasti vuokralainen on velvollinen korvaamaan kolmannelle osapuolelle tai vuokranantajalle pilaantumisen aiheuttaman ympäristövahingon tai muut ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain (737/1994) mukaiset vahingon ehkäisemisestä aiheutuneet kustannukset. Vuokralaisella ei ole oikeutta alivuokrata tai muutoin luovuttaa vuokra-aluetta tai osaa siitä kolmannelle, ellei vuokranantaja anna tähän kirjallista suostumustaan. 4 VUOKRAKOHTEEN KUNNOSTUS JA KUNNOSSAPITO 4.1 Yleistä Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan rakennusten ja vuokra-alueen kunnossapidosta, siisteydestä ja turvallisuudesta. Valmiita rakennuksia ei saa osaksikaan purkaa ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Vuokralainen huolehtii tarpeelliseksi katsottujen vuokra-alueen perusparannustöiden tekemisestä ja vastaa töiden kustannuksista. Oleellisiin perusparan nustöihin tulee saada vuokranantajan kirjallinen suostumus.

3 Kunnossapitovelvollisuudesta tai perusparannuksista taikka muista suorittamistaan töistä johtuvista kustannuksista tai toiminnan keskeytymisestä vuokralaisella ei ole oikeutta saada korvausta eikä vuokranmaksussa hyvitystä. Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrasuhteen päättyessä saada korvausta sopimuksen vuokra-alueen arvoa nostaneista perusparannuksista tai muista töistä Katselmukset Vuokranantajalla on oikeus toimittaa vuokra-alueella katselmuksia sen selvittämiseksi, ovatko vuokra-alue ja sillä sijaitsevat rakennukset sopimuksen mukaisessa kunnossa ja noudatetaanko tämän sopimuksen määräyksiä myös muutoin. Katselmuksesta tulee ilmoittaa ennalta vuokralaiselle. Jos tarkastus on aiheuttanut muistutuksia, on puutteellisuudet korjattava vuokranantajan määräämässä kohtuullisessa ajassa. 5 MAKSUT 5.1 Vuokra Vuokralainen maksaa vuokranantajalle vuokraa alkaen 3.500,00 euroa vuodessa. Vuodelta 2011 maksettavan vuokran määrä on 583,00 euroa. Vuotuinen vuokra maksetaan yhdessä erässä vuokranantajan osoittamalle tilille. Vuotuisen vuokran eräpäivä on Indeksiehto Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin seuraavasti: Kohdan 5.1 mukaista vuosivuokraa (perusvuokra) muutetaan virallisen elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti. Vuokran muutoksen suuruus ilmenee, kun perusindeksiä verrataan tarkistusindeksiin. Mikäli tarkistusindeksin luku on korkeampi kuin perusindeksin luku, perusvuokraa korotetaan vastaavasti. Mikäli tarkistusindeksin luku on pienempi kuin perusindeksin luku, vuokraa ei alenneta. Tarkistettu vuosivuokra lasketaan seuraavasti: Perusindeksinä on vuoden 2011 syyskuun indeksiluku. Tarkistusindeksi on kunkin vuoden lokakuun indeksiluku. Tarkistettu vuosivuokra saadaan, kun tarkistusindeksi jaetaan perusindeksillä ja kerrotaan perusvuokralla. Tarkistettua vuokraa maksetaan tarkistusajankohtaa seuraavan tammikuun alusta lukien. Ensimmäisen kerran tarkistettua vuokraa maksetaan alkaen. Mikäli vuokralainen siirtää vuokraoikeutensa kolmannelle henkilölle, vuokranantajalla on oikeus korottaa vuokran määrä vastaamaan siirtoajankohdan käypää vuokraa. Mikäli käyvän vuokran määrästä ei päästä

4 sopimukseen osapuolten välillä, määritellään käypä vuokran kahden riippumattoman kiinteistövälittäjän antamien arvioiden keskiarvon perusteella. Ilmoitus vuokrankorottamisesta on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun siirrosta on ilmoitettu vuokranantajalle. Korotettua vuokraa periään ilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta lukien Muut maksut Vuokralainen maksaa mahdollisesta kiinteistön muodostuksesta ja rekisteröinnistä perittävät maksut. 6 LUNASTAMINEN Vuokranantaja on velvollinen vuokrasuhteen päätyttyä lunastamaan käyvästä arvosta itselleen vuokra-alueella olevat vuokralaisen omistamat rakennukset ja hänen rakentamansa pysyvään käyttöön tarkoitetut laitteet ja laitokset, ellei tässä sopimuksessa ole toisin sovittu. Mikäli sopijapuolet eivät pääse sopimukseen käyvän arvon määrästä, määrittelee käyvän arvon sopijapuolten yhdessä nimeämä asiantuntija. Mikäli sopijapuolet eivät pysty yhdessä nimeämään asiantuntijaa, nimeää asiantuntijan keskuskauppakamari. Lunastusvelvollisuus ei käsitä laitteita tai laitoksia, joita on käytetty muuhun kuin vuokrasopimuksen mukaiseen käyttötarkoitukseen. Vuokralainen on velvollinen poistamaan tällaiset laitteet ja laitokset kustannuksellaan vuokra-alueelta sekä siistimään niihin liittyvän vuokra-alueen kahden kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä 7 MUUT SOPIMUSEHDOT 7.1 Kadun kunnossa- ja puhtaanapito 7.2 Vuokraoikeuden siirto 7.3 Viivästyskorko Vuokralaisen velvollisuus pitää kunnossa ja puhtaana kiinteistöön rajoittuva katu määräytyy sen mukaan kuin laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta on säädetty sekä asianomaisessa kunnallisessa säännössä määrätään. Vuokralaisella on oikeus siirtää vuokraoikeus vuokranantajaa kuulematta kolmannelle. Se, jolle vuokraoikeus on siirretty, on velvollinen ilmoittamaan siirrosta vuokranantajalle 3 kuukauden kuluessa siitä, kun siirto on tapahtunut. Ilmoituksen oheen on liitettävä jäljennökset siirtoasiakirjoista. Siirronsaaja on velvollinen kirjauttamaan oikeutensa siten kuin maakaaressa (540/95) on säädetty. Mikäli vuokran tai muun tähän sopimukseen perustuvan maksun suorittaminen viivästyy, erääntyneille saataville maksetaan korkolain (633/73) 4 :n mukainen viivästyskorko eräpäivästä maksupäivään saakka.

5 5 7.4 Sopimuksen purkaminen 7.5 Vakuus 7.6 Vuokralaisen muut velvoitteet Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus maanvuokralain (258/66) 21 :ssä mainituilla perusteilla. Vuokralainen ei aseta vuokranantajalle erillistä vakuutta tämän sopimuksen tarkoittamien velvolli suuksiensa ja suoritustensa täyttämisen sekä vuokranantajalle vuokralaisen sopimusrikkomuksesta mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamisen vakuudeksi Vuokralainen on velvollinen tekemään kaukolämpö-, vesi-, viemäri- ja sähköverkostoon liittymisestä liityntäsopimukset sekä maksamaan liittymisestä perittävät maksut Vuokralainen rakentaa kustannuksellaan vuokra-alueelle asfaltoinnin/pinnoitteen ja maisemoinnin sekä tarpeellisen sadevesiviemäröinnin. 7.7 Vuokranantajan velvoitteet 7.71 Vuokranantaja luovuttaa alueen nykykunnossa vuokralaisen käyttöön alkaen Mikäli vuokranantaja edelleen vuokraa aluetta vuokrakauden loputtua, on vuokralaisella etuoikeus neuvotella sopimusehdoista ja jatkaa vuokralaisena. Vuokranantaja sitoutuu ilmoittamaan vuokralaiselle kirjallisesti viimeistään kahdeksantoista (18) kuukautta ennen vuokrakauden päättymistä, onko se kiinnostunut vuokraamaan aluetta edelleen. Vuokralaisen on ilmoituksen saatuaan viiveettä ja joka tapauksessa viimeistään kaksitoista (12) kuukautta ennen vuokrakauden päättymistä ilmoitettava vuokranantajalle, haluaako se käyttää etuoikeuttaan neuvotella sopimusehdoista ja jatkaa vuokralaisena vuokrakauden loputtua, on vuokralaisella siihen etuoikeus. 7.8 Erimielisyyksien selvittäminen Tästä sopimuksesta aiheutuvat mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan ensiasteena kiinteistön sijaintipaikan käräjäoikeudessa. 8 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO 9 HYVÄKSYMINEN Tämä sopimus tulee voimaan heti, kun kumpikin sopijapuoli on allekirjoittanut sen.

6 6 Tämän sopimuksen hyväksymme ja sitoudumme sitä noudattamaan. 10 JAKELU Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi (1) vuokranantajalle ja yksi(1) vuokralaiselle. 11 PAIKKA JA AIKA Savonlinnassa toukokuun xx. päivänä ALLEKIRJOITUKSET Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Savonlinnan Keskussairaalan Kiinteistö Oy

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Valkeakosken kaupungin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

Vuokranantaja Parikkalan kunta, 1913642-6 os. Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA

Vuokranantaja Parikkalan kunta, 1913642-6 os. Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto MAANVUOKRASOPIMUS 1. Johdanto 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Parikkalan kunta, 1913642-6 os. Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA Vuokralainen Kiinteistö Oy Onnenlähde,

Lisätiedot

Sepänkannas I I K 4545-4547 Smedsede I I

Sepänkannas I I K 4545-4547 Smedsede I I Sepänkannas III Smedsede III 25 25 5 Metriä K 55 57 TONTTIEN HAKUMENETTELY Tonttia haetaan täyttämällä tonttihakemus. Tonttihakemuksen voi postittaa kuntaan osoitteella: Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Mynämäen kunta (Y-2048364-4) Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki Vuokralainen: Mynämäen Vanhustentaloyhdistys ry (Y-1969703-9) Keskuskatu

Lisätiedot

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen hakemuksen allekirjoittamista ja palauttamista. LINNAVUORI (13) TOTTIJÄRVI (22) NOKIAN KAUPUNKI Harjukatu 21,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. RANTAMAKASIINI Merimasku 2014

NAANTALIN KAUPUNKI. RANTAMAKASIINI Merimasku 2014 NAANTALIN KAUPUNKI RANTAMAKASIINI Merimasku 2014 Merimaskun Rantamakasiini, tontti ja vierasvenesatama Rakennus Naantalin kaupunki myy tarjousten perusteella Merimaskun Kirkonsalmen rannassa sijaitsevan

Lisätiedot

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 1 SOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 Kalenteripiste T. Oja Ky, jäljempänä yritys Matkanivantie 106, 86300 Oulainen, 0400-608

Lisätiedot

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO Kerimäen kunta (kunta), 0164792-2, ja Kerimäen kunnasta oleva perustettava kalastajien kiinteistöyhtiö Kerimäen kalatalo Oy (yritys), sopivat Kerimäen kunnan Jouhenniemen kylässä

Lisätiedot

v U 0 k r a S 0 P imu S

v U 0 k r a S 0 P imu S 1 (6) v U 0 k r a S 0 P imu S Kuhmon kaupunki vuokraa tällä sopimuksella asuntotarkoitukseen pinta-alaltaan 9510 m 2 suuruisen sanotun kaupungin Iivantiiran kylässä sijaitseaan Iivanrivi -nimisen tilan

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

6.1 Vuotuinen vuokra (perusvuokra) 1.1.2016-31.12.2025 on xxxx euroa ja 1.1.2026-31.12.2045 xxxx euroa.

6.1 Vuotuinen vuokra (perusvuokra) 1.1.2016-31.12.2025 on xxxx euroa ja 1.1.2026-31.12.2045 xxxx euroa. HUVILAPALSTAN VUOKRASOPIMUS Liite 13 1. VUOKRANANTAJA Raahen kaupunki, 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe 2. VUOKRALAINEN 3. VUOKRAUKSEN KOHDE 4. KÄYTTÖTARKOITUS 5. VUOKRA-AIKA 6. VUOKRAMAKSU Alueen nimi: Alue

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Y-tunnus: 2543730-5 c/o Titanium Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 46 C 00100 HELSINKI Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos 24.11.2014 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/hankkeet-ja-kilpailut

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX.2014. Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat.

NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX.2014. Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat. NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja 1.2 Vuokralainen 2 VUOKRAUSKOHDE 2.1 Kohde Naantalin kaupunki, Tilalaitos. XXXXX Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa

Lisätiedot

Papinniemen leirintäalue (jälj. Leirintäalue tai Vuokrauskohde ). Leirintäalue käsittää: Maa-alue merkitty on merkitty karttaliitteeseen 1.

Papinniemen leirintäalue (jälj. Leirintäalue tai Vuokrauskohde ). Leirintäalue käsittää: Maa-alue merkitty on merkitty karttaliitteeseen 1. LEIRINTÄALUEEN VUOKRASOPIMUS Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Kiinteistö Oy Papinniemen Leirintäalue Yritys- ja yhteisötunnus: ei perustettu/rekisteröity Kotipaikka ja osoite: Parikkala, c/o Parikkalan

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 9 Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Luonnos 1. OSAPUOLET Vuokranantaja Sponda Oyj Y -tunnus 0866692-3 Osoite Korkeavuorenkatu 45

Lisätiedot

KIINTEISTÖLEASINGSOPIMUS

KIINTEISTÖLEASINGSOPIMUS KROGERUS DRAFT 12.2.2014 KIINTEISTÖLEASINGSOPIMUS Karhunmäen koulu Kuntarahoitus Oyj ja Joensuun kaupunki 24.3.2015 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TAUSTA... 3 3 SOPIJAPUOLTEN

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki Hallitus 24.3.2014, LIITE 1 2014-03-18 Luonnos SAIRAALA- ALUEEN MÄÄRÄALAN MAANVUOKRASOPIMUS Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖTARKOITUS VUOKRANANTAJA Julkisen terveydenhuollon

Lisätiedot

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti)

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ KAUPAN KOHDE KAUPAN MUUT EHDOT Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0 Hallitus 30.5.2011, OHEISMATERIAALI 3 Sivu 1/10 V u o k r a s o p i m u s luonnos 16.5.2011/MeRi 1. Vuokranantaja VR Eläkesäätiö Vilhonkatu 13 00100 Helsinki Puh. 030 720 137 Y-tunnus 1017383-7. 2. Vuokralainen

Lisätiedot

Toimitilan vuokrasopimus

Toimitilan vuokrasopimus Sopimusnumero: 31009 Sivu 1 (5) LUONNOS Toimitilan vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Nimi: SENAATTI-KIINTEISTÖT / Itä-Suomen alue Osoite: PL 1054 70101 KUOPIO HETU/Y-tunnus: 1503388-4 Yhteyshenkilö: Kerman

Lisätiedot

c/o Y-Säätiö Pitkänsillanranta 3 A, 9 krs 00530 HELSINKI y-tunnus: 2527125-3 yhteyshenkilö: kiinteistöpäällikkö Juha Niskanen, p.

c/o Y-Säätiö Pitkänsillanranta 3 A, 9 krs 00530 HELSINKI y-tunnus: 2527125-3 yhteyshenkilö: kiinteistöpäällikkö Juha Niskanen, p. VUOKRASOPIMUS Kiinteistö Oy Väinöläkoti (jäljempänä yhtiö) ja Espoon kaupunki (jäljempänä kaupunki) ovat sopineet tässä sopimuksessa ja sen liitteissä määriteltyjen Kiinteistö Oy Väinöläkodissa sijaitsevien

Lisätiedot

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ Hyväksytty: Tekninen lautakunta 21.4.2015.. Voimassa : 1.5.2015 alkaen, torikartta 1.5.2014 alkaen Tämä torisääntö koskee Mikkelin Hallitustoria sekä Anttolan, Haukivuoren

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti)

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot