Toimitilan vuokrasopimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitilan vuokrasopimus"

Transkriptio

1 Sopimusnumero: Sivu 1 (5) LUONNOS Toimitilan vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Nimi: SENAATTI-KIINTEISTÖT / Itä-Suomen alue Osoite: PL KUOPIO HETU/Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Kerman Sari Puh: Pankkiyhteys: Danske Bank IBAN: FI BIC: DABAFIHH Nordea IBAN: FI BIC: NDEAFIHH Pohjola Pankki IBAN: FI BIC: OKOYFIHH 2. Vuokralainen Nimi: Ilomantsin kunta Osoite: Soihtulantie ILOMANTSI HETU/Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Esko Oikarinen Puh: Vuokrauskohde Nimi ja osoite: KIINT OY ILOMANTSIN VIRASTOTALO Käyttötarkoitus: Hallinnollinen kiinteistö: Virallinen Kunta/kaupunki: Kylä/kaup.osa: Kiinteistötunnus: Pinta-ala, tunnus: m² (n): Toimistotila /KIINT Ilomantsi-Ilomants/KUNTA ? OY ILOMANTSIN VIRASTOTALO Erittely: Kohde htm 2 /m 2 /kk Ilomantsin kunta / 2.krs, ,50 8, ,00 Ilomantsin kunta, Perusturva, k-krs , 026 ja ,60 8,00 612,80 Yhteensä 335, ,80 4. Vuokra-aika Vuokratun tilan pinta-alaa ei ole tarkistusmitattu eikä vuokran määrittelyssä ole käytetty perusteena pelkästään pinta-alaa. Vuokralaisella on oikeus käyttää ns. yhteiskäyttötiloja (portaat, käytävät). 4.1 Alkaminen: kellarikerroksen osalta ja 2. kerroksen osalta Voimassaolo: Toistaiseksi 4.3 Irtisanomisaika: 6 kk irtisanomispäivä:

2 Pääomavuokran lisäksi vuokralainen maksaa ylläp ito vuokran todellisten kulujen mukaan. Ylläp ito vuokra koostuu hoito- ja kunnossap ito vuokrasta ja sisältää kiinteistösähkön ja toimintasähkön sekä kiinteistö veron. Liitteessä 1 luetellut rakennelmat, rakenteet ja verkostot on huo mioitu rakennusten pääoma- ja ylläpitovuokrassa. Pääomavuokralla raho itetaan kiinteistövarallisuud en asianmukaisen kunnon edellyttämät omistajavastuuseen kuuluvat peruskorjaukset ja omistajatehtävät Sopimusnumero: Sivu 2 (5) 5. Vuokra 5.1 Vuokra: 2680,80 /kk 8,00 /m Vuokran lisäksi vuokralainen maksaa: Selite Määrä Yks.hinta /kk Veroll. sähkömaksu 335,00 0,80 268,00 Sähkökorvaus maksetaan vuokran yhteydessä ja sitä tarkistetaan vuokranantajan ilmoituksen perusteella tariffien ja/tai todellisen kulutuksen muuttuessa. Kaikki hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina. 5.3 Vuokranmaksu: Vuokra ja muut erilliskorvaukset maksetaan etukäteen laskutuskuukauden 2. päivänä. Vuokran maksaminen alkaa viimeistään silloin, kun vuokralainen on ottanut tilat käyttöönsä. 5.4 Viivästyskorko: Viivästyskorko on korkolain mukainen. Viivästyskoron lisäksi vuokralainen maksaa perimisestä aiheutuvat kulut perimispalkkioineen. 5.5 Arvonlisävero: Vuokraan ja käyttökorvauksiin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Vuokralainen sitoutuu käyttämään tiloja arvonlisäverolain 4. luvun 30 :ssä ja 10. luvussa määritellyllä tavalla jatkuvasti vähennykseen oikeuttavaan toimintaan. Mikäli tiloja käytetään vähennykseen oikeuttamattomalla tavalla, vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle siitä aiheutuneen vahingon, jonka suuruus määräytyy valtiolle palautettavaksi tulevan veron ja muiden maksujen mukaan. Tämän lisäksi vuokralainen on velvollinen korvaamaan kaikki muut sopimusrikkomuksesta aiheutuvat kulut. 6. Vuokrantarkistus Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin 1951:10= Perusvuokra: 2680,80 /kk 6.2 Tarkistus- 10 kuukausi: 6.3 Perusindeksi: 2013:1 Indeksin muutoksesta otetaan huomioon 100 %. Tarkistus suoritetaan vuosittain. Tarkistettua vuokraa maksetaan tammikuun alusta alkaen vuokranantajan kirjallisen ilmoituksen perusteella. Mikäli indeksin pisteluku alenee, vuokraa ei alenneta. Indeksiin sidottu perusvuokra sisältää vuokran toimitiloista. Julkisen viranomaisen tämän sopimuksen tekemisen jälkeen määräämät mah-

3 Virhe. Asiakirja muuttujaa e i ole anne ttu. Sopimusnumero: Sivu 3 (5) dolliset vuokraustoimintaan välittömästi liittyvät uudet verot ja maksut voidaan vuokranantajan ilmoituksesta lisätä vuokraan. 7. Vuokrauskohteen kunto Vuokrakohde vuokrataan ja vuokralainen hyväksyy sen siinä kunnossa kuin se on vuokrasopimuksen alkamishetkellä. Vuokralainen ei saa suorittaa vuokrauskohteessa muutos- ja korjaustöitä ilman vuokranantajan kirjallista lupaa. Tilapäiset häiriöt vesi-, viemäri-, ilmanvaihto-, lämpö- ja sähkölaitteissa tai tilapäiset katkokset em. järjestelmissä taikka kiinteistön hoidon kannalta tarpeelliset korjaukset eivät oikeuta vuokralaista korvauksen saantiin tai vuokran alennukseen. Vuokranantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokralaisen omaisuudelle tai toiminnalle syntyneitä vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet em. syistä. 8. Vuokrauskohteen luovutus Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan kirjallista lupaa luovuttaa vuokraoikeuttaan, vuokrauskohdetta tai sen osaa toiselle. 9. Muut ehdot 9.1 Vastuurajataulukko 9.2 Muutostyöt Vuokralainen vastaa kustannuksellaan vuokraamiensa tilojen valaisinhuollosta; hankkii ja vaihtaa lamput, loisteputket ja sytyttimet sekä huolehtii valaisinten puhdistuksesta. Kohteen pelastussuunnitelma toteutetaan vuokranantajan ja kaikkien kohteen käyttäjien yhteistyönä. Kustannukset jaetaan huoneistopinta-alojen suhteesa. Tarkempi vastuunjako ilmenee vastuurajaliitteestä. Vuokralainen huolehtii kustannuksellaan tuottamiensa ongelma- ja prosessijätteiden keräyksestä, säilytyksestä ja hävittämisestä kulloinkin voimassa olevien jätehuoltomääräysten ja mahdollistan muiden määräysten ja säädösten mukaisesti. Vuokranantaja ja vuokralainen pyrkivät toimimaan hyvässä yhteistyössä. Osapuolet ovat säännöllisesti yhteydessä toisiinsa, jotta molempien osapuolien tarpeet tulevat huomioiduksi vuokrasuhteen aikana. Vuokranantaja ja vuokralainen syventävät yhteistyötään ympäristötavoitteiden aikaan saamiseksi ja energiakulutuksen vähentämiseksi. Tavoitteena on vähentää tilojen tuottamaa ympäristökuormitusta ja syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen määrää sekä pienentää kokonaisuudessaan ekologista rasitusta. Vuokralainen ja vuokranantaja vastaavat kiinteistön ylläpidosta ja uusimisesta liitteenä olevan vastuurajataulukon mukaisesti. Vuokralainen vastaa vuokralaisen prosessia palvelevien laitteiden, koneiden tms. ylläpidosta ja uusimisesta ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Vuokralaisen pyynnöstä tehtävät muutos- ja korjaustyöt ovat täysimääräisesti vuokravaikutteisia ja niistä sovitaan tarkemmin erikseen. Vuokralainen maksaa tiloista sopimuksen mukaista vuokraa myös tällaisen korjauksen ajalta, vaikka tilat eivät ole käytettävissä.

4 Sopimusnumero: Sivu 4 (5) 9.3 Viranomaismääräykset 9.4 Vuokra-alueen hoitaminen 9.5 Vastuu vahingosta 9.6 Vuokrasuhteen päättyminen 9.7 Erimielisyyksien ratkaiseminen Vuokralainen on velvollinen hakemaan ja pitämään voimassa toimintaansa varten tarvittavat luvat. Vuokralainen vastaa siitä, että huoneistossa ja vuokratuissa tiloissa harjoitettava toiminta täyttää kulloinkin voimassa olevien säädösten, määräysten ja toimintaa koskevien lupien ehdot ja toimimaan siten, ettei toiminta tai vuokralaisen toiminnassaan käyttämät materiaalit ja aineet aiheuta vahinkoa tai vaaraa rakennuksen muille vuokralaisille, käyttäjille tai ulkopuolisille. Vuokralainen vastaa vuokrasuhteen aikana vuokralaisen toimintaa koskevien säädösten, viranomaismääräysten tai lupien muuttumisesta johtuvien muutostöiden kustannuksista. Vuokralaisen tulee huolehtia, että jätteen, kemikaalien tai muun ympäristölle haitallisen aineen joutuminen vuokrakohteen maaperään, rakennuksiin tai rakenteisiin estetään riittävän tehokkaasti. Mikäli vuokralaisen, edelleenvuokralaisen tai alivuokralaisen toiminnasta on aiheutunut vuokrakohteen maaperän, rakennuksen tai rakenteiden pilaantumista tai muita haitallisia ympäristövaikutuksia, vuokralainen on velvollinen huolehtimaan kohteen puhdistamisesta. Mikäli vuokralainen laiminlyö tässä tarkoitetun velvollisuutensa, vuokranantajalla on oikeus tutkia ja puhdistaa saastunut kohde vuokralaisen lukuun ja periä toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset vuokralaiselta. Vuokralainen vastaa kuten LHVL:n 23 :ssä on huoneiston vahingoittumisesta sanottu, kaikista vahingoista, jotka vuokralainen tai vuokralaisen luvalla rakennuksissa ja alueella oleskelevat henkilöt aiheuttavat tahallisesti, laiminlyönnillään tai huolimattomuudellaan vuokrakohteelle tai vuokranantajalle. Vuokrasopimuksen päättyessä vuokralaisen on poistettava vuokrakohteesta kaikki hallitsemansa, omistamansa tai kolmannen omaisuus ja jätettävä kohde siivottuna vuokranantajan vapaaseen hallintaan. Vuokratiloissa pidetään poismuuton yhteydessä katselmus. Tilojen tulee olla tavanomainen kuluminen huomioon ottaen hyvässä kunnossa. Vuokralainen vastaa kustannuksellaan sellaisten katselmuksessa havaittujen puutteellisuuksien tai vikojen korjaamisesta jotka eivät johdu luonnollisesta kulumisesta. Vuokrasuhteen päättyessä vuokralainen sitoutuu palauttamaan kaikki vuokratilan avaimet muuttopäivänä vuokranantajalle. Mikäli vuokralainen laiminlyö tässä kohdassa mainitut velvoitteet, vuokranantajalla on oikeus suorittaa ne vuokralaisen kustannuksella. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan vuokralaisen ja vuokranantajan välisillä neuvotteluilla.

5 Sopimusnumero: Sivu 5 (5) 10. Liitteet Pohjapiirustukset vuokratuista tiloista Vastuurajataulukko Muutoin noudatetaan lakia liikehuoneiston vuokrauksesta. 11. Allekirjoitukset Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Vuokrasopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Vuokranantaja Kuopiossa / 2013 Vuokralainen Ilomantsissa / 2013 Senaatti-kiinteistöt Itä-Suomen alue Ilomantsin kunta Jyrki Reinikainen aluejohtaja Esko Oikarinen perusturvajohtaja Sari Kerman vuokrauspäällikkö

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Y-tunnus: 2543730-5 c/o Titanium Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 46 C 00100 HELSINKI Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi

Lisätiedot

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 9 Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Luonnos 1. OSAPUOLET Vuokranantaja Sponda Oyj Y -tunnus 0866692-3 Osoite Korkeavuorenkatu 45

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0 Hallitus 30.5.2011, OHEISMATERIAALI 3 Sivu 1/10 V u o k r a s o p i m u s luonnos 16.5.2011/MeRi 1. Vuokranantaja VR Eläkesäätiö Vilhonkatu 13 00100 Helsinki Puh. 030 720 137 Y-tunnus 1017383-7. 2. Vuokralainen

Lisätiedot

IT palvelujen tilamuutos

IT palvelujen tilamuutos TURUN KAUPUNKI IT palvelujen tilamuutos Hankekuvaus 17.3.2015 Hankekuvaus IT palveluiden tilamuutoksesta Sisällys 1. Kuvaus nykytilanteesta... 2 2. Kuvaus muutostarpeesta... 2 2.1 Tilat... 2 2.2 Työskentely...

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX.2014. Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat.

NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX.2014. Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat. NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja 1.2 Vuokralainen 2 VUOKRAUSKOHDE 2.1 Kohde Naantalin kaupunki, Tilalaitos. XXXXX Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa

Lisätiedot

LUONNOS 11.12.2014 ALIVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA: CUMULUS OY. Hämeentie 19. 00500 Helsinki. y-tunnus:0753722-4 VUOKRALAINEN:

LUONNOS 11.12.2014 ALIVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA: CUMULUS OY. Hämeentie 19. 00500 Helsinki. y-tunnus:0753722-4 VUOKRALAINEN: LUONNOS 11.12.2014 ALIVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA: CUMULUS OY Hämeentie 19 00500 Helsinki y-tunnus:0753722-4 VUOKRALAINEN: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri (HUS) PL 100, 00029 HUS VUOKRAUKSEN KOHDE:

Lisätiedot

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Valkeakosken kaupungin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki Hallitus 24.3.2014, LIITE 1 2014-03-18 Luonnos SAIRAALA- ALUEEN MÄÄRÄALAN MAANVUOKRASOPIMUS Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖTARKOITUS VUOKRANANTAJA Julkisen terveydenhuollon

Lisätiedot

8.1.2015. Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat hakea.

8.1.2015. Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat hakea. myyntipaikkojen avoin haku 1 (13) 1. Hakemuksen perustiedot Vuokrauksen kohteet Hietalahden kauppahalli Myyntipaikka nro 2 ja 3 + kylmiötila Myyntipaikka nro 4 + kylmiötila Myyntipaikka nro 5 + kylmiötila

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

Sepänkannas I I K 4545-4547 Smedsede I I

Sepänkannas I I K 4545-4547 Smedsede I I Sepänkannas III Smedsede III 25 25 5 Metriä K 55 57 TONTTIEN HAKUMENETTELY Tonttia haetaan täyttämällä tonttihakemus. Tonttihakemuksen voi postittaa kuntaan osoitteella: Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO Sisällysluettelo 1. Alkusanat s. 5 2. Yleistä vuokrasopimuksen ehdoista s. 6 3. Asunnon

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 1 SOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 Kalenteripiste T. Oja Ky, jäljempänä yritys Matkanivantie 106, 86300 Oulainen, 0400-608

Lisätiedot

Metsähalltus, Suomen valtion edustajana Osoite: Syväyksenkatu 22, 89600 SUOMUSSALMI Y ritys- ja yhteisötunnus: 01 16726-7

Metsähalltus, Suomen valtion edustajana Osoite: Syväyksenkatu 22, 89600 SUOMUSSALMI Y ritys- ja yhteisötunnus: 01 16726-7 .IMETSAHALLITUS 1/5 VUOKRASOPIMUS Käyttöoikeus VUOKRANANT AJA Metsähalltus, Suomen valtion edustajana Osoite: Syväyksenkatu 22, 89600 SUOMUSSALMI Y ritys- ja yhteisötunnus: 01 16726-7 Yhteyshenkilö sopimuksen

Lisätiedot

Asunnonvuokraus.com. Asunnonvuokraajan tietopaketti

Asunnonvuokraus.com. Asunnonvuokraajan tietopaketti Asunnonvuokraajan tietopaketti Huoneistoon muuttaminen Vuokranantajan on pidettävä huoneisto vuokralaisen saatavana sinä päivänä, jona vuokralaisella on oikeus saada se hallintaansa. Jollei huoneisto ole

Lisätiedot

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Erityisehdot 01.07.2015

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Erityisehdot 01.07.2015 Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Erityisehdot 01.07.2015 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Savon Kuituverkko Oy valokuituliittymän erityisehdot 1. Määrittely Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun toiminnan luovutus 18102013 LUONNOS SITOUMUKSETTA!

Turun ammattikorkeakoulun toiminnan luovutus 18102013 LUONNOS SITOUMUKSETTA! Turun ammattikorkeakoulun toiminnan luovutus 18102013 LUONNOS SITOUMUKSETTA! Sisällys Turun ammattikorkeakoulun toiminnan luovutus... 3 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Luovutettava

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 1 Soveltamisala... 2 2 Tavoitteellinen sopimussuhde... 2 3 Sopimustehtävien suorittaminen... 2 4 Tilaajavastuulain velvoitteiden täyttäminen... 2 5 Sopijapuolten

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana... 8 Asuinhuoneiston

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana...

Lisätiedot

DIGITAN ANALOGISTEN VALTAKUNNALLISTEN RADIOPALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

DIGITAN ANALOGISTEN VALTAKUNNALLISTEN RADIOPALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT DIGITAN ANALOGISTEN VALTAKUNNALLISTEN RADIOPALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1 SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan kun viestintämarkkinalain tarkoittama teleyritys ( Asiakas ) ostaa Digita

Lisätiedot