TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS"

Transkriptio

1 1 / 8 Hallitus , OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: Osoite: Salmisaarenaukio 2 FIN Helsinki 2. VUOKRALAINEN Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri kuntayhtymä HUS- Tilakeskus, Lohja (jäljempänä Vuokralainen") Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: Osoite: PL HUS 3. VUOKRAUSKOHDE Tällä vuokrasopimuksella (jäljempänä Vuokrasopimus ) Vuokranantaja vuokraa Vuokralaiselle pinta-alaltaan 1. noin 146,5 m² suuruisen liiketilan 2, 2. noin 57,5 m² suuruisen liikevaraston 1 sekä 3. noin 47 m² suuruisen liikevaraston 2 (jäljempänä yhdessä Sannin Vuokratilat ), jotka on merkitty ohjeellisesti liitteenä olevaan pohjapiirrokseen (liite 1). Sannin Vuokratilat sijaitsevat Asunto Oy Vihdin Nummelan Sannin omistamalle tontille (kiinteistötunnus ) rakennetussa rakennuksessa osoitteessa Vihdintie 1, Nummela. Lisäksi Vuokranantaja vuokraa tällä Vuokrasopimuksella Vuokralaiselle pinta-alaltaan yhteensä noin 193 m² suuruiset liiketilat numerot 3 6 (jäljempänä yhdessä Marleenan Vuokratilat ), jotka on merkitty ohjeellisesti liitteenä olevaan pohjapiirrokseen (liite 2). Marleenan Vuokratilat sijaitsevat Asunto Oy Vihdin Nummelan Marleenan omistamalle tontille (kiinteistötunnus ) rakennetussa rakennuksessa osoitteessa Vihdintie 1, Nummela. Sannin Vuokratilat ja Marleenan Vuokratilat jäljempänä yhdessä Vuokratilat. Edellä todetun lisäksi Vuokranantaja vuokraa Vuokralaiselle tontin piha-alueelta kuusi (6) henkilökuntakäyttöön tarkoitettua pysäköintipaikkaa. Edellä mainittujen piha-alueen autopaikkojen vuokra on 25 euroa / autopaikka / kuukausi. Edellä mainittuihin autopaikan vuokriin lisätään kulloinkin voimassaolevan verokannan mukainen arvonlisävero ja vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951:10=100) noudattaen kohdan 6. mukaisia periaatteita.

2 2 / 8 4. VUOKRA-AIKA Vuokrasopimuksen mukainen vuokra-aika alkaa Sannin Vuokratilojen osalta , ellei Vuokranantaja ole viimeistään 3 kuukautta ennen em. ajankohtaa ilmoittanut vuokra-ajan aikaisemmasta tai myöhemmästä alkamisajankohdasta. Vuokrasopimuksen mukainen vuokra-aika alkaa Marleenan Vuokratilojen osalta , ellei Vuokranantaja ole viimeistään 5 kuukautta ennen em. ajankohtaa ilmoittanut vuokra-ajan aikaisemmasta tai myöhemmästä alkamisajankohdasta. Vuokranantajan näin ilmoittaman muutoksen johdosta Vuokralaisella ei ole oikeutta korvaukseen tai vuokranalennukseen. Vuokrasopimus on määräaikainen ja päättyy kymmenen vuoden kuluttua vuokra-ajan alkamisesta. Sopimus jatkuu tämän jälkeen toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. 5. VUOKRA Vuokralainen on velvollinen maksamaan Vuokratiloista kuukausittaista vuokraa, joka muodostuu pääomavuokrasta ja ylläpitovuokrasta. Vuokralaisen vuokranmaksuvelvollisuus alkaa vuokra-ajan alkaessa. Vuokralaisen on suoritettava vuokra ja siihen mahdollisesti liittyvät maksut kuukausittain ennakolta viimeistään kunkin kalenterikuukauden 5. päivänä. Vuokranmaksun viivästyessä suoritetaan maksamattomalle vuokralle viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään kulloinkin voimassa olevan korkolain säännösten mukaisesti Pääomavuokra Sannin Vuokratiloista ja Marleenan Vuokratiloista maksettava pääomavuokra on 15,80 euroa/m²/kk, joka sidotaan elinkustannusindeksiin tämän Vuokrasopimuksen kohdassa 6. mainitulla tavalla. Vuokranantaja hakeutuu kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverolliseksi, jolloin vuokraan lisätään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero Ylläpitovuokra Pääomavuokran lisäksi Vuokralainen sitoutuu maksamaan ylläpitovuokraa, joka on sidottu kiinteistön hoidosta aiheutuviin todellisiin kustannuksiin. Ylläpitovuokralla katetaan kiinteistön käytöstä aiheutuvat ns. normaalit käyttö- ja ylläpitokulut kuten kiinteistösähkö, lämmitys, puhtaanapito, vesi, jätevesi, jätehuolto mahdollisine laitevuokrineen, piha-alueiden huolto, rakennuksen ja taloteknisten laitteiden huolto ja ylläpitokorjaukset sekä ylläpidon ja ylläpitokorjausten järjestämisen ja valvonnan kulut (ns. teknisen managementin kulut) sekä kiinteistövakuutus ja kiinteistövero. Vuokralainen maksaa ylläpitovuokraa vuokraamansa pinta-alan mukaisessa suhteessa asuntoosakeyhtiön hallituksen päättämän ylläpitovuokramäärän mukaisesti.

3 3 / 8 Sopimuksen tekohetkellä Asunto Oy Nummelan Sannin tilojen arvioitu vuoden 2013 ylläpitovuokra on 3,00 /m 2 /kk+ ALV ja Asunto Oy Nummelan Marleenan tilojen arvioitu vuoden 2014 ylläpitovuokra on 3,50 /m2/kk+ ALV. Tämän lisäksi Vuokralaisen maksettavaksi tulevan vesimaksun suuruus on Vuokrasopimuksen tekohetkellä 20 e / työntekijä / kk. Selvyyden vuoksi todetaan, että Vuokralaisen maksettavaksi ei sisällytetä ylläpitovuokrassa tai muuten kiinteistön peruskorjauksista aiheutuvia kustannuksia tai muita investointiluonteisia kustannuksia, joiden katsotaan sisältyvän sovittuun pääomavuokraan. Peruskorjauksella tarkoitetaan toimenpidettä, jossa korjataan tai vaihdetaan alkuperäistä tasoa vastaavaan kuntoon rakennusosa, joka on saavuttanut elinkaarensa lopun. Elinkaarella tarkoitetaan rakennusosalle tyypillistä käyttöikää, kun vallitsevat olosuhteet otetaan huomioon. Peruskorjaus kohdistuu kiinteistön rakenteisiin, taloteknisiin järjestelmiin tai niiden osiin. Peruskorjauksia ovat esim. ikkunoiden uusiminen, lämmönsiirrinten uusiminen, vesikatteen uusiminen, iv-kojeen uusiminen, vesijohdon runkolinjan tai koko järjestelmän uusiminen, piha-asfaltin uusiminen, julkisivusaumausten uusiminen sekä kuntotutkimusten ja kuntoarvioiden tekeminen. 6. VUOKRAN SITOMINEN INDEKSIIN Pääomavuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951:10=100) ja perusindeksinä käytetään joulukuun 2012 pistelukua Vuokra tarkistetaan ensimmäisen kerran vuonna 2015 vertaamalla viimeisintä saatavilla olevaa kalenterikuukauden indeksiä (tarkistusindeksi) perusindeksiin. Tämän jälkeen vuokra tarkistetaan kerran vuodessa tammikuussa. Tarkistuksessa tarkistusindeksinä käytetään edellisen kalenterivuoden marraskuun pistelukuja. Mikäli elinkustannusindeksi laskee, ei vuokraa lasketa. Mikäli elinkustannusindeksin laskeminen lopetetaan, sidotaan pääomavuokra kuluttajaindeksiin (1972=100) tai vastaavaan laskentaperusteeseen noudattaen soveltuvin osin edellä mainittuja periaatteita. Mikäli tämä ei ole mahdollista, Vuokranantaja ja Vuokralainen sopivat yhteisesti vastaavan tarkistusperusteen siten, että Vuokrasopimuksen tarkoittama taloudellinen lopputulos puolin ja toisin saavutetaan. 7. VUOKRATTAVIEN TILOJEN KUNNOSTUS Vuokranantaja toteuttaa Vuokratilojen kunnostustyöt päivätyn hankesuunnitelman mukaiseen laatu- ja varustetasoon (liite 3) Vuokralaisen kustannuksella. Vuokralaisen vastattavaksi tulevat Vuokratilan kunnostuskustannukset ovat yhteensä euroa, johon lisätään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero. Selvyyden vuoksi todetaan, että em. Vuokratilan kunnostuskustannukset sisältävät Vuokralaisen edellyttämän Vuokratiloihin asennettavan ns. päällekarkausjärjestelmän asennuskustannuksineen. Vuokralainen maksaa vuokrasopimuksen mukaisesti tilojen muutostöiden kustannukset 10 vuodessa. Tilojen muutostöiden vuokra on 1.316,67 euroa (alv 0 %) kuukaudessa.

4 4 / 8 Hankesuunnitelman mukaiset kunnostustoimenpiteet suoritetaan vuokra-ajan alkamiseen mennessä, ja todetaan tulleen suoritetuksi vuokrakohteen käyttöönoton myötä. Vuokralaisen ja Vuokranantajan väliset hankintarajat määräytyvät liitteenä 3 olevan hankesuunnitelman mukaan. Vuokralaisen tarpeiden johdosta tapahtuvasta edellä mainitun tason ylittämisestä aiheutuvista kustannuksista vastaa Vuokralainen. 8. ERILLISKORVAUKSET Vuokralaisen yksinomaisessa käytössä olevien tilojen aiheuttama sähkön kulutuksesta vastaa Vuokralainen. Vuokralainen tekee energialaitoksen kanssa oman sopimuksen Vuokratilojen sähköstä mukaan lukien mahdollisten kompressorilaitteiden, omassa käytössä olevien sähkökäyttöisten ovien ja eritasonostimien ja muiden vastaavien laitteiden energiankulutus. Vuokralainen vastaa asentamiensa koneiden ja laitteiden hoidosta ja korjauksista. Vuokralaisen liiketoimintaan liittyvien viranomaismääräysten muutoksista aiheutuvista investoinneista vastaa kustannuksellaan Vuokralainen. Vuokralainen tekee vuokraamiaan tiloja ja omaa toimintaansa koskevat sähkö-, ATK-, telepalvelu-, siivous-, turvallisuus-, vartiointi yms. sopimukset sekä vakuutukset ja vastaa niiden kustannuksista. 9. VAKUUTUKSET Vuokralaisen tulee omalla kustannuksellaan ottaa ja pitää koko vuokra-ajan voimassa vakuutukset irtaimistonsa, hallussaan olevan kolmannen osapuolen irtaimiston ja haluamassaan laajuudessa toimintaansa kohdistuvien vahinkojen varalle. Vuokranantaja ei ole LHVL:n mukaan velvollinen korvaamaan Vuokralaisen tai tämän hallussa olevalle kolmannen tahon irtaimistolle tai Vuokralaisen toiminnalle aiheutunutta vahinkoa ellei vahinko ole aiheutunut Vuokranantajan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Kyseinen omaisuus tai toiminnan keskeytymisestä Vuokralaiselle aiheutuneet vahingot eivät vakuutusehtojen mukaan tule myöskään korvattavaksi kiinteistön vakuutuksesta / kiinteistön täysarvovakuutuksesta. Vuokranantaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, joita Vuokratiloissa aiheutuu Vuokralaisen työntekijöille, asiakkaille tai kolmansille, eikä Vuokralaisen toiminnanvastuun piiriin kuuluvista vahingoista. Vuokranantaja ei vastaa mistään liukastumisvahingoista vuokrakohteessa, ellei kyseessä ole Vuokranantajan tuottamus. Selvyyden vuoksi todetaan, että liukastumisvahingot yleisessä käytössä olevilla alueilla eivät kuulu Vuokralaisen vastuulle. 10. VAKUUS Ei vakuutta.

5 5 / VUOKRATILOJEN KUNNOSSAPITO JA VUOKRALAISEN MUUTOSTYÖT Vuokralaisen tulee huolellisesti hoitaa Vuokratiloja. Vuokranantajalla on oikeus tarkastaa Vuokratilojen kunto vuokra-aikana. Vuokran määrässä on otettu huomioon, että Vuokralaisella on korjaus- ja kunnossapitovastuu. Vuokralainen vastaa vuokraamiensa tilojen hoidosta kuten esim. lamput, ovet, ovipumput, yms. Samoin Vuokralainen vastaa oman toimintansa Vuokratiloille asettamien vaatimusten täyttämisestä sekä Vuokratiloille aiheuttamastaan kulutuksesta, rasituksesta ja korjaustarpeesta. Vuokralainen vastaa Vuokratilojen sisäpuolisesta siivouksesta, huollosta ja kunnossapidosta, tekemistään muutostöistä ja näiden kustannuksista. Vuokralainen vastaa suorittamiensa toimenpiteiden tai niiden laiminlyöntien Vuokranantajalle tai asuntoosakeyhtiöille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista täysimääräisesti. Vuokralaisen on pidettävä Vuokratilat sellaisessa kunnossa, ettei siitä aiheudu haittaa tai vahinkoa rakennukselle, rakennuksen mahdollisille muille vuokralaisille ja asukkaille, rakennusta käyttäville henkilöille tai Vuokranantajalle. Vuokralainen huolehtii kustannuksellaan myös itse hankkimiensa laitteiden ja muiden järjestelmien kunnossapidosta ja ylläpidosta. Vuokralainen vastaa hallinnassaan olevien tilojen ulkopuolellakin sellaisten rakennelmien, järjestelmien laitteiden yms. vastaavien kunnossapidosta, jos ne palvelevat ainoastaan Vuokralaisen toimintaa. Vuokralainen vastaa myös oman toimintansa aiheuttamista kustannuksista kuten esim. erillisjäähdyttimet sekä viranomaismääräysten aiheuttamista muutosvaatimuksista vuokratussa tilassa. Vuokralainen ei saa ilman Vuokranantajan lupaa suorittaa Vuokratiloissa muutostöitä eikä asentaa kiinteitä laitteita ja rakennelmia, lukuun ottamatta vähäisiä sisustuksellisia rakenteita ja muutostöitä, jotka eivät edellytä viranomaislupaa. Vuokralainen on velvollinen huomioimaan Vuokratilojensa muutostöissä, sisustamisessa, kalustamisessa ja tavaransijoittelussa viranomaisten ja kiinteistön omistajan edellyttämät kulkuyhteydet ja poistumisväylät. 12. VUOKRANANTAJAN KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT Vuokrasuhteen kestäessä Vuokranantaja on oikeutettu teettämään talossa ja Vuokratiloissa tavanmukaisia korjaus- ja muutostöitä ilmoitettuaan siitä etukäteen Vuokralaiselle. Olennaista haittaa tai häiriötä aiheuttaviin korjaus- tai muutostöihin Vuokranantaja saa ryhtyä ilmoitettuaan siitä kahta kuukautta ennen sanottua ajankohtaa. Tällaisessa tapauksessa Vuokralaisella ei ole sopimuksen purkuoikeutta.

6 6 / VUOKRANANTAJAN VASTUU TOIMENPITEISTÄÄN Vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä ajalta, jona Vuokratiloja ei ole voitu käyttää ja jona Vuokratilat ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa vain, jos se johtuu Vuokranantajan syyksi luettavasta laiminlyönnistä tai muusta seikasta. 14. TOIMINTAHÄIRIÖT Tilapäiset häiriöt sekä rakennuksen kunnossapidon kannalta tarpeelliset katkot ja rajoitukset vesi-, viemäri-, lämpö- ja sähkölaitteissa tai muut näihin verrattavat tapaukset eivät oikeuta Vuokralaista vaatimaan vuokranalennusta, eikä korvausta, ellei katko tai rajoitus ole johtunut Vuokranantajan tuottamuksesta. Vuokranantaja ei ole myöskään velvollinen korvaamaan Vuokralaisen omaisuudelle tai Vuokratiloissa olevalle kolmannen osapuolen omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta, ellei vahinko ole aiheutunut Vuokranantajan tuottamuksesta. Vuokranantaja ei vastaa vuodosta, viemäritukoksesta ja muusta sellaisesta syystä Vuokralaisen toiminnalle, omaisuudelle tai vuokratuissa tiloissa olevalle kolmannen osapuolen omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta, ellei vahinko ole aiheutunut Vuokranantajan tuottamuksesta. Vuokralaisella on velvollisuus ilmoittaa viasta tai häiriöstä mahdollisimman pian Vuokranantajalle tai tämän ilmoittamalle taholle. Vuokranantaja korjauttaa nämä viat ja häiriöt mahdollisimman nopeasti saatuaan Vuokralaiselta yksilöidyn ilmoituksen. Jos vika tai häiriö on aiheutunut Vuokralaisen tuottamuksesta, Vuokranantajalla on oikeus periä korjauskustannukset Vuokralaiselta. 15. POISMUUTTO Vuokralaisen tulee muuttaa pois Vuokratiloista ja luovuttaa Vuokratilat Vuokranantajan vapaaseen hallintaan Vuokrasopimuksen voimassaolon päättymispäivänä, joka on myös Vuokralaisen muuttopäivä. Vuokratilat tulee luovuttaa Vuokranantajalle siinä kunnossa kuin ne on luovutettu Vuokralaiselle vuokra-ajan alkaessa Vuokratilojen tavanomaista kulumista lukuun ottamatta. Vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan suorittamaan Vuokratiloissa perussiivouksen sekä poistamaan mm. Vuokratiloihin toimintaansa varten asennetut kalusteet, koneet ja laitteet, mainosvalot, teipit, kyltit yms. sekä korjaamaan niiden poistamisesta johtuvat jäljet, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Mikäli Vuokralainen laiminlyö edellä sovitun velvoitteensa, on Vuokranantajalla oikeus teettää tarvittavat työt Vuokralaisen kustannuksella. Vuokra-ajan päättyessä Vuokralainen ei saa korvausta mistään Vuokratiloihin tekemistään muutoksista tai parannuksista, asiakaspiirin vähentymisestä muuton johdosta, muuttokustannuksista tai muusta sellaisesta. Vuokranantajalla on oikeus käyttää kustannusten kattamiseen vuokravakuutta.

7 7 / 8 Vuokralainen on velvollinen maksamaan korvausta, joka on suuruudeltaan kaksinkertainen viimeisimpään kuukausivuokraan nähden, myös Vuokrasopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeiseltä ajalta, mikäli Vuokratilat ovat tuolloin edelleen Vuokralaisen hallinnassa. Korvauksen maksuun sovelletaan tällöin Vuokrasopimuksen ehtoja. 16. ARVONLISÄVERO Kaikkiin Vuokrasopimuksessa ilmoitettuihin hintoihin ja kustannuksiin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassaolevan verokannan mukaisena. Vuokralainen sitoutuu käyttämään Vuokratiloja arvonlisäverolain 30 :ssä ja 10 luvussa määritellyllä tavalla jatkuvasti vähennykseen oikeuttavaan toimintaan. Mikäli Vuokratilaa käytetään vähennykseen oikeuttamattomalla tavalla, Vuokralainen on velvollinen korvaamaan Vuokranantajalle tai Vuokratilat omistaville asunto-osakeyhtiöille siitä aiheutuvan vahingon täysimääräisesti. Arvonlisäveron vähennysoikeudella on Vuokranantajalle olennainen taloudellinen merkitys. Tämän vuoksi Vuokranantajalla on liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 482/1995 (jäljempänä LHVL ) 48 1 momentin 7-kohdassa mainittu oikeus purkaa Vuokrasopimus, ellei Vuokralainen, saatuaan purku-uhkaisen varoituksen, välittömästi korjaa Vuokratilojen käyttöä Vuokrasopimuksen mukaiseksi ja korvaa Vuokranantajalle syntynyttä vahinkoa. Jos vuokraustoiminnalle määrätään Vuokrasopimuksen voimaantulon jälkeen viranomaisten uusia veroja tai muita maksuja, lisätään ne vuokraan verojen tai maksujen maksuvelvoitteesta lukien. 17. VUOKRAOIKEUDEN SIIRTÄMINEN, EDELLEEN VUOKRAUS JA ALIVUOKRAUS Vuokralainen ei saa ilman Vuokranantajan kirjallista lupaa siirtää vuokraoikeuttaan, edelleen vuokrata tai muulla tavoin luovuttaa tai alivuokrata Vuokratiloja kolmannelle. Tämä koskee myös liikkeen luovutustilannetta. 18. VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN Jos Vuokrasopimus purkautuu voimassaoloaikana Vuokralaisesta johtuvasta syystä, Vuokralainen korvaa Vuokranantajalle kaikki purkautumisen johdosta syntyvät kulut, mahdollisesti saamatta jääneen vuokratuoton ja kustannukset täysimääräisesti, mukaan lukien mahdollisesta arvonlisäveron palautuksesta aiheutuvat kustannukset. Jos Vuokrasopimus vastaavasti purkautuu voimassaoloaikana Vuokranantajasta johtuvasta syystä, Vuokranantaja korvaa Vuokralaiselle kaikki purkautumisen johdosta syntyvät kulut, mahdollisesti maksettavaksi tulevan korvaavien tilojen vuokran ja kustannukset täysimääräisesti. 19. SOVELLETTAVA LAKI Ellei tässä Vuokrasopimuksessa tai liitteissä ole muuta sovittu, Vuokrasopimukseen sovelletaan lakia liikehuoneiston vuokrauksesta (LHVL 482/95).

8 8 / JAKELU Tätä Vuokrasopimusta on laadittu kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi Vuokralaiselle ja yksi Vuokranantajalle. 21. LIITTEET liite 1 Ohjeellinen pohjapiirros Sannin Vuokratiloista liite 2 Ohjeellinen pohjapiirros Marleenan Vuokratiloista liite 3 Hankesuunnitelma, päivätty PAIKKA JA AIKA Helsingissä,. päivänä kuuta ALLEKIRJOITUKSET Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri Lemminkäinen Talo Oy Hannu Lähteenmäki HUS-Tilakeskus tulosalueen johtaja Teuvo Koivisto Kiinteistöpäällikkö

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 9 Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Luonnos 1. OSAPUOLET Vuokranantaja Sponda Oyj Y -tunnus 0866692-3 Osoite Korkeavuorenkatu 45

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana... 8 Asuinhuoneiston

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana...

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki Hallitus 24.3.2014, LIITE 1 2014-03-18 Luonnos SAIRAALA- ALUEEN MÄÄRÄALAN MAANVUOKRASOPIMUS Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖTARKOITUS VUOKRANANTAJA Julkisen terveydenhuollon

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

Maakaasun toimitusehdot

Maakaasun toimitusehdot Maakaasun toimitusehdot Sisältö Maakaasun toimitusehdot 1.3.2006 1 Soveltamisala ja määritelmät... 3 2 Maakaasun toimitussopimuksen tekeminen ja muut tarvittavat sopimukset... 3 3 Maakaasuputkistot ja

Lisätiedot

Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous

Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous Ohje vuokravälittäjälle, vuokranantajalle, vuokralaiselle ja isännöitsijälle Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous Mitä on tavanomainen kuluminen? Yleiset periaatteet Tavanomaisella

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE SYKSY 2007 VASTAUS 1

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE SYKSY 2007 VASTAUS 1 VASTAUS 1 a) Vuokra määräytyy sen mukaan mikä siitä on sovittu; AHVL 27. Vaikka leskirouva Anni A on asunut kauan samassa vuokra-asunnossa ilman että vuokraa olisi kertaakaan korotettu, noudatetaan vuokrasopimuksessa

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot