Susproc: Case Pääsuunnittelijan tehtävät ja toimintatavat. Tarja Mäkeläinen ja Mirkka Rekola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Susproc: Case Pääsuunnittelijan tehtävät ja toimintatavat. Tarja Mäkeläinen ja Mirkka Rekola 22.2.2010"

Transkriptio

1 Susproc: Case Pääsuunnittelijan tehtävät ja toimintatavat Tarja Mäkeläinen ja Mirkka Rekola

2 Tutkimusmenetelmät Haastattelut 3 ark.toimistoa, 1 rakennesuun. toimisto Prosessin kuvaaminen >> analysointi Kaaviot / mallinnukset / hahmotuskuvaukset Round table keskustelu Simulaatiopäivässä eri alojen edustajien näkemyksiä pääsuunnittelijan roolista ja odotuksia pääsuunnittelijan toiminnalle Vertailu kansainväliseen tutkimukseen 2

3 Tutkimuksen lähtökohtia Pääsuunnittelu edelleen turbulenssitilassa. Pääsuunnittelijan vastuu ja valta Pääsuunnittelu hankesuun.vaiheessa ja proj.vaiheessa (PS 01 / PS 08 luonnos) Tietomallihankkeen suunnittelujohtaminen Ongelma: vähän seurantatietoa suunnitteluprojektin proj.suunnitteluun pääsuunnittelijalle Pääsuunnittelun variaatiot Rak.tyyppikohtaista, vaativuustasot (A2 pätevyysluokitus), Hankemuotokohtaista Tilaajakohtaista Aluekohtaista (rakennusvalvonnan vaatimukset) Persoonakohtaista 3

4 Hankkeen tehtäväkokonaisuudet Jokaisen hankkeen johtamis- tai suunnittelutehtäviä tekevän on osaltaan myötävaikutettava toisten tehtävien onnistumiseen. Tämä edellyttää aktiivista tiedottamista, osallistuvaa tiimityötä ja yhteishenkeä. Tarveselvitys Hankkeen valmistelu Hankesuunnittelu osallistuu avustaa Suunnittelun valmistelu Suunnittelun käynnistäminen tekee Ehdotussuunnittelu tekee tekee tekee Rakennuslupatehtävät Yleissuunnittelu Tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu tekee Rakentamisen valmistelu Rakentamisen ohjaus - suun.asiantuntijavalvonta tekee osallistuu tekee Lähde: Ohjeita tehtäväluettelon käyttöön / , lausuntokierros Toteutussuunnittelu tekee 4 Rakentaminen Käyttöönotto Takuuajan tehtävät

5 Tulokset: Pääsuunnittelun luonne HS Organisointia 70 Lähde 1: RakMk PS 01 tehtäväluettelo 7 vaihetta 33 (+7) tehtäväkokonaisuutta 119 tehtävää Lähde 2: Pääsuunnittelun TELU -luonnos Koordinointia ja suunnittelusisällön arviointia 81 Ohjausta vaihetta 42 tehtäväkokonaisuutta 199 tehtävää Organisointia 20 Valvontaa 16 Ohjausta, 2 5 Koordinointia ja suunnittelusisällön arviointia 56 Valvontaa,10

6 Haastatteluissa painotuttiin kysymyksiin Miten tehtävät suoritetaan? Mikä pääsuunnittelijan tehtävässä oleellista? Hyvä pääsuunnittelutapa? Suunnitteluryhmän toiminta Miten kestävän kehityksen huomioiminen vaikuttaa hankkeeseen? Miten vaikuttaa pääsuunnittelijan tehtäviin? Voiko PS edistää kestävän kehityksen tavoitteiden huomioonottamista ja toteutumista? Kestävän kehityksen osaamistaso tällä hetkellä suunnittelijoilla? 6

7 Pääsuunnittelijan toiminnan osa-alueet TEKNINEN TASO asiakirjat sopimukset pöytäkirjat SISÄLTÖ- TASO suunnitelman ja hankkeen asiasisältö pääsuunnittelijan suunnitteluammattitaito KOMMUNIKAATIOTASO PERSOONATASO, KARISMA tiedonkulku ryhmätyö yhteishenki johtajuus henkilökohtaiset ominaisuudet 7

8 Johtopäätöksiä PS:n tehtävästä ja toiminnasta Juridisesta vastuusta johtuen pääsuunnittelijan työn tekninen suorittaminen on korostunut asiakirjoin ja allekirjoituksin osoitettava, että tehtävät on hoidettu Toteutuu lain kirjain, entä lain henki...? Pääsuunnittelijan rooli on ennen muuta johtamis- ja koordinaatiotehtävä: Suunnittelun kokonaisuus ja laatu muodostuu koko suunnittelutiimin, osittain jopa kaikkien hankkeen osallistujien yhteistyönä 8

9 Prosessimallinnus Standardoitu prosessimallinnusmentelmä Business Process Modeling Notation (BPMN) monipuolinen kuvauskieli, sovelluksia bisnesmallinnuksesta ohjelmistokehitykseen kehittäjä (ohjelmistotuotannon yhteydessä tunnettu) OMG (Object Modeling Group) malleja yksinkertaisesta monimutkaiseen voidaan esittää tehtäviä, iteraatioita, kommunikaatiota ja prosessiin liittyvää tietoa 9

10 Pääsuunnittelijan prosessi? Alkupiste, loppupiste, ja siinä välissä tehdään suunnittelun ohjausta? Astetta monipuolisemmin esitettynä RT-kortiston tehtävänimikkeitä mukaellen: 10

11 Kuvausta edelleen laajentaen: S LVI Suunnitteluryhmä RAK ARK PS 11

12 Suunnitelmien yhteensovittaminen Muu aineisto Tieto tietomallit S LVI Suunnitteluryhmä RAK ARK PS Projektinjohto 12

13 Johtopäätöksiä PS:n tehtävästä ja toiminnasta Pääsuunnittelijan prosessimallissa vain vähän tehtäviä kertyy pääsuunnittelijalle itselleen Sen sijaan pääsuunnittelijan pitää saada hyvin paljon asioita tapahtumaan ja toteutumaan prosessin muissa osissa Tässä vaikuttamistehtävässä kommunikaatio ja johtamisominaisuudet ovat avainasemassa! Pääsuunnittelijan tehtävillä tavoiteltavat asiat eivät tule tehdyiksi yksittäisillä toimenpiteillä eivätkä ajoitu projektissa ajallisesti yksittäisiin kohtiin tehtävää pitäisi enemmänkin käsitellä ja käsittää tiettyinä projektissa jatkuvina prosesseina kuin yksittäisinä tehtävinä 13

14 Tulokset: PS tehtävien "prosessimaisuus" 14

15 Tulokset: PS:n prosessin kuvaus / hahmotus Pääprosessi x, vaiheessa C5 osa osa osa asiakas ala ala ala asiakas sivu tuki 15

16 Tulokset: PS:n prosessin kuvaus / hahmotus esimerkki Pääprosessi: Ohjaus- ja johtamisprosessi, vaiheessa C5 Osaprosessi: Suunnitelmien iteroinnin johtaminen Työvaihe Osapros: Yhteensovittamista huolehtiminen Tilaaja/ rak.kons, + rak.valvonta: Yksityiskoht. vaatimukset Alaprosessi: tehtävä Sivuprosessi: Suunnitelmien iterointi, ratkaisujen tuottaminen Tukiprosessi: kokouskäytännöt, viestintäteknologia Tilaaja/ rak.kons,+ rak.valvonta: Tuloksen hyväksyntä 16

17 Pääsuunnittelun pää-, osa-, sivu- ja tukiprosessit /esimerkki 1. Palveluprosessit hankkeen päätöksentekoa varten - Tiedon tuottaminen oikeassa muodossa oikean aikaan - Johtaminen 1.1. Palveluprosessi tilaajalle - Projektivaatimusten hallinta - Viestintä-, kommunikointi- ja raportointiprosessi 1.2. Palveluprosessi käyttäjälle / kera-toimintojen rajapinnat 1.3. Palveluprosessi hankinnalle ja rakentamiselle / kera-toimintojen rajapinnat 2. Suunnittelun ohjausprosessi 2.1. Tavoitteiden hallinnan prosessi - Tavoitteiden asetanta ja päätöksenteko / kera-toiminnot tavoitteille - Muutosten hallinta - Workplace prosessi 2.2. Suunnitteluvaatimusten hallinnan prosessi - Vaatimusten asetanta ja päätöksenteko / kera-toiminnot vaatimuksille - Rakennuslupaprosessi - Aikataulun hallinta ja koordinointiprosessi / suun.proj.johtaminen - kera-toiminnoille aikaa 2.3. Suunnittelun yhteistyöprosessin johtaminen / kera-toimintojen kriittiset pisteet - Viestintä-, kommunikointi- ja raportointiprosessi 2.4.Suunnittelun innovointiprosessin johtaminen / kera-toiminnot päätöksenteossa - Luova suunnitteluprosessi - kera-toiminnot sisältöratkaisujen suunnitteluun /analysointiin 17

18 Pääsuunnittelija ja kestävä rakentaminen Kestävä rakentaminen ei pääsuunnittelijan työn näkökulmasta juurikaan poikkea yleisesti hyvästä tai laadukkaasta rakentamisesta ei oikeastaan tuo pääsuunnittelijalle uusia tehtäviä, vaan pääsuunnittelijan tehtäviin uutta asiasisältöä Eri työvaiheissa PS voi tuoda toiminnallaan esiin kestävän kehityksen tavoitteita ja rohkaista sen mukaisia ratkaisuvaihtoehtoja oltava riittävästi kokemusta ja (sen tuomaa) karismaa Kestävä rakentaminen ei voi olla yksittäisten toimijoiden aktiivisuuden varassa. Sen sijaan se on saatava määräyksiin ja ohjeistuksiin, jotta se saadaan vallitsevaksi toimintatavaksi laajalla rintamalla Kriittiset vaiheet: tavoitteiden asettaminen ja tavoitteisiin sitoutuminen huoltokirja - suunnittelijan kosketuspinta rakennuksen käyttöön 18

19 Kansainvälinen tutkimus linjassa suomalaisten havaintojen kanssa suunnittelun johdon rooli nähty pitkään yhtenä projektinjohdon osaalueena näkökulma varsin tekninen ja valvova (aikataulut, kustannukset, ja muiden tavoitteiden saavuttaminen) näkökulma rajoittunut ja vanhentunut! moniteknisen osaajaryhmän luovan työn johtaminen vaatii pääasiassa jotain muuta tuottaakseen tavoitellut (ja valvotut) raja-arvot suunnittelun johtaja: innostaja, mahdollistaja, hengen luoja,... from controller to coach! lisää tutkimusta tarvitaan tästä johtamisen pehmeästä puolesta mitä keinoja tähän johtamiseen? lisää kompetenssia tälle alueelle kestävien periaatteiden integroiminen suunnitteluun haaste myös suunnittelun johtamiselle suunnittelun johto tärkeä rooli laadukkaan kestävän suunnittelun ja sitä myötä rakentamisen tuottamisessa! 19

20 Jatkotutkimuksen/kehittämisen kohteita Pääsuunnittelun ohjauspotentiaalia ja keinoja tulee analysoida tarkemmin Tehtävään olisi tuotava enemmän myös pehmeillä keinoilla johtamista Voidaanko nämä kirjata tehtävälistoihin ja kuvauksiin? Mitkä ovat konkreettiset keinot? Pääsuunnittelun statuksen kohottaminen ei lain vaatima pakko, vaan mahdollisuus tilaajalle ja projektille tuotettava palvelu, jolla on mahdollista vaikuttaa! Miten ammattikunta motivoidaan ottamaan heille kuuluva asema? Vallan ja vastuun epätasapaino ratkaistava 20

21 Jatkotutkimuksen/kehittämisen kohteita Pääsuunnittelijan tehtävät prosesseina: prosessien määritteleminen mitkä ovat eri prosessit ja mitä niihin kuuluu kestävän rakentamisen tuottaminen ja valvominen yhdeksi prosessiksi Suunnittelumuotojen kehittäminen? on olemassa toteutusmuotoja pitäisikö erilaisiin hankkeisiin olla myös erilaisia suunnittelumuotoja? ovatko ne jo jopa olemassa, mutta ei nimettyjä? Suunnitteluyhteistyö (collaborative design) johtamisyhteistyö ( collaborative management ) pääsuunnittelijan ja rakennuttajakonsultin yhteistyö, yhteisymmärrys ja samaan suuntaan johtaminen Kaikkien suunnittelijoiden tietotason kohottaminen kestävän kehityksen asioissa 21

Suunnittelun johtaminen. Nykymuotoinen pääsuunnittelutehtävä

Suunnittelun johtaminen. Nykymuotoinen pääsuunnittelutehtävä Pääsuunnittelija ja suunnittelun johtaminen rakennushankkeessa Juha Posti, arkkitehti SAFA Toimitusjohtaja, Parviainen Arkkitehdit Oy juha.posti@parviainenark.fi 362 Nykymuotoinen pääsuunnittelutehtävä

Lisätiedot

Pääsuunnittelija laadukkaan suunnitteluprosessin. varmistajana. 11. Pääsuunnittelijakoulutus. Stevan Pesic

Pääsuunnittelija laadukkaan suunnitteluprosessin. varmistajana. 11. Pääsuunnittelijakoulutus. Stevan Pesic Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelija laadukkaan suunnitteluprosessin varmistajana 11. Pääsuunnittelijakoulutus Stevan Pesic CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI

Lisätiedot

Pääsuunnittelijan tehtävät tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa tehtäväluetteloiden PS01 ja PS12 vertailu

Pääsuunnittelijan tehtävät tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa tehtäväluetteloiden PS01 ja PS12 vertailu Pääsuunnittelijan tehtävät tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa tehtäväluetteloiden PS01 ja PS12 vertailu Pääsuunnittelija PS Pro -tutkielma Sasu Hälikkä Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy Espoossa

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot

12.Pääsuunnitelijakoulutus

12.Pääsuunnitelijakoulutus AaltoUniversityProfessionalDevelopment-AaltoPRO 12.Pääsuunnitelijakoulutuksen tutkielmat 12.Pääsuunnitelijakoulutus HaromaR.,Högström P.,Jääskeläinen O., KalioT.,Karvinen S.,KoivistoP.,KurthM., MahlbergN.,Räisänen

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Mia Salonen OOPEAA Office for Peripheral Architecture 17.05.2015 Tiivistelmä Tutkielma

Lisätiedot

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 1 (2) 22.9.2011 Valtiovarainministeriö JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 Valtiovarainministeriö on varannut Espoon kaupungille mahdollisuuden

Lisätiedot

LAURI KAUNISVIRTA KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN KORJAUSRAKENTAMISPROSESSI PROJEKTINJOHTOURAKOINNISSA. Diplomityö

LAURI KAUNISVIRTA KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN KORJAUSRAKENTAMISPROSESSI PROJEKTINJOHTOURAKOINNISSA. Diplomityö LAURI KAUNISVIRTA KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN KORJAUSRAKENTAMISPROSESSI PROJEKTINJOHTOURAKOINNISSA Diplomityö Tarkastajat: Professori Teuvo Tolonen DI Suvi Sillfors-Utriainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun

Lisätiedot

Osio 4: Suunnittelun ohjaus ja yhteensovittaminen

Osio 4: Suunnittelun ohjaus ja yhteensovittaminen Osio 4: Suunnittelun ohjaus ja yhteensovittaminen 4.1 Kuka yleensä ( ensisijaisesti) johtaa suunnittelua hankkeissanne? Tilaaja Kaikki vastaajat 40% (49/124) 48% (16/33) 39% (33/85) 25% (2/8) 40% (2/5)

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite H Projektimenetelmät 1 / 70 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.2015 3.0 Tarjouspyynnön liite Hanketoimisto 3.01 Tarjouspyynnön liite Korjattu

Lisätiedot

Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa. Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. 11. Pääsuunnittelukoulutus

Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa. Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. 11. Pääsuunnittelukoulutus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa - Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa 11. Pääsuunnittelukoulutus

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

Leanistäkö lisää virtaa pääsuunnitteluprosessin

Leanistäkö lisää virtaa pääsuunnitteluprosessin Leanistäkö lisää virtaa pääsuunnitteluprosessin läpiviemiselle? PS PRO Tutkielma Nina Väistö arkkitehti SAFA KVA Arkkitehdit Oy Helsinki 28.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO Tiivistelmä

Lisätiedot

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Sini Riihijärvi Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (englanti) Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA

ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Heidi Pehu-Lehtonen ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA

Lisätiedot

SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA. Diplomityö

SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA. Diplomityö SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Jarmo Laitinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennustekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 4. joulukuuta

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka

AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka Jaakko Kinnari SUUNNITELMIEN YHTEENSOVITTAMINEN JA TIEDONVAIHDON

Lisätiedot

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Toimitilajohtamisesta työympäristöjohtamiseen...4 3. Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys työympäristöjohtamisessa...8 4. Lähtökohtana

Lisätiedot

Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen. Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015

Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen. Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015 Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015 Erkki Vuopala Vuorelma Arkkitehdit Oy 7.5.2015 Tiivistelmä Tietomallipohjainen suunnittelu yleistyy rakennusalalla, niin

Lisätiedot

PUHETTA TUOTANNOSSA - TUOTANTOJOHTAJIEN NÄKEMYKSIÄ TAMPEREEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLISTA

PUHETTA TUOTANNOSSA - TUOTANTOJOHTAJIEN NÄKEMYKSIÄ TAMPEREEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLISTA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Hallintotiede PUHETTA TUOTANNOSSA - TUOTANTOJOHTAJIEN NÄKEMYKSIÄ TAMPEREEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLISTA Hallintotiede Pro gradu tutkielma Helmikuu 2014 Ohjaaja: Juha

Lisätiedot

BIG ROOM kokonaissuunnittelussa ja energialaskennassa

BIG ROOM kokonaissuunnittelussa ja energialaskennassa Katariina Kosonen 27.02.2014 1 (6) PRE / Model Nova BIG ROOM kokonaissuunnittelussa ja energialaskennassa Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma Janne Jauhiainen TIETOJOHTAMINEN KETTERÄSSÄ OHJELMISTOKEHITYKSESSÄ (SCRUM): CASE

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa Tommi Kaipainen Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Koulutusohjelma Raportin palautuksen tai esityksen päivämäärä

Lisätiedot

Samuli Niiranen ja Esa-Matti Tolppanen: Potilastietojärjestelmät vallitsevien olojen arvostelusta kohti niiden korjaamista

Samuli Niiranen ja Esa-Matti Tolppanen: Potilastietojärjestelmät vallitsevien olojen arvostelusta kohti niiden korjaamista Samuli Niiranen ja Esa-Matti Tolppanen: Potilastietojärjestelmät vallitsevien olojen arvostelusta kohti niiden korjaamista Tampere ja Espoo 17.12.2013 Kirjoittajat Samuli Niiranen Niirasen työuraan ovat

Lisätiedot

VALVONNAN TYÖNJAKO ASIAKASVIRASTON JA PALVELUKESKUKSEN VÄLILLÄ CASE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

VALVONNAN TYÖNJAKO ASIAKASVIRASTON JA PALVELUKESKUKSEN VÄLILLÄ CASE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos VALVONNAN TYÖNJAKO ASIAKASVIRASTON JA PALVELUKESKUKSEN VÄLILLÄ CASE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro gradu

Lisätiedot

ILKKA HAAVISTO TIETOMALLINTAMINEN KORJAUSRAKENTAMISEN RAKENNE- SUUNNITTELUSSA

ILKKA HAAVISTO TIETOMALLINTAMINEN KORJAUSRAKENTAMISEN RAKENNE- SUUNNITTELUSSA ILKKA HAAVISTO TIETOMALLINTAMINEN KORJAUSRAKENTAMISEN RAKENNE- SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Jarmo Laitinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä Riku Venno Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu-tutkielma Ohjaaja: Pirkko

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot