Lausuntopyyntö 1{5) Liikenne- ja viestintäministeriö. Kilpailutuksiin ovat voineet ottaa osaa taksit ja joukkoliikenneyrittäjät.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausuntopyyntö 1{5) Liikenne- ja viestintäministeriö. Kilpailutuksiin ovat voineet ottaa osaa taksit ja joukkoliikenneyrittäjät."

Transkriptio

1 e5!uomen Estesltömål jå Fnåriti]ksit ry. Suomen Esteettömät ja Paaritaksit ry Pinninkatu Tampere Lausuntopyyntö 1{5) ,4 LVM/1237 /03/2014 HARE: LVMO28:OO/2O1.4 Liikenne- ja viestintäministeriö Suomen Esteeffömät ja Paaritaksit ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esitykseksi I 4 Lv W 1237 / 03 /20 I 4 HARE : LVM028 :A 0 /20 I 4. Asia: Vastaus lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Suomen Esteettömät japazitaksit ry käsittelee lausunnossaan taksilain muutosesitystä sekä joukkoliikennelakiin sisältyvän, vlihintään viiden henkilön kuljettamista tilausliikenteenä enintii?in 16-paikkaisellalinja-autolla edellynämän vaatimuksenkumoavaa såiånnöstä. Saatekirje Liikenne- ja viestintåiministeriön hallituksen esitykseksi tekemä luonnos muuttaisi toteutuessaan merkittävästi suomalaista henkilöliikennettä. Esteettömien taksien kiintiöiden vapauttaminen sekä enintiiän l6-paikkaisten joukkoliikenneautojen muuttaminen taksin omaisiksi tulisi muuttamaan merkittävästi taksielinkeinoa. Vaikutus nykyisiin esteettömällä kalustolla toimiviin yrittäjiin ja yrityksiin muuttuisi lyhyellä varoitusajalla radikaalisti. Koko liiketoiminnan pohja putoaisi pois kun alalle tulijoiden rajoittaminen loppuisi kokonaan. Mielestämme ongelma ei ole kuljetuskaluston tarjonta, koska niihin ovat voineet ottaa osaa taksit ja joukkoliikenneautot. Esimerkiksi useat sairaanhoitopiirit ovat kilpailuttaneet pyörätuoli- ja paarikuljetukset. Myös kunnat ja kaupungit ovat jiirjestäneet kilpailutuksia vammais- ja koulukuljetuksista. Kilpailutuksiin ovat voineet ottaa osaa taksit ja joukkoliikenneyrittäjät. Kuljetuskustannusten alentuminen sillä, että kuljetuksia hoitavaa kalustoa tulisi esityksen mukaan lisiä on mielestiimme viiärä suunta. Joukkoliikennelain muutoksilla ei helpoteta julkisesti rahoitettujen henkilökuljetusten kustannuspaineita. Jo n1-t esimerkiksi esteetöntä taksikalustoa on suomessa viihintåiän kaksinkertainen määrä siihen nähden mitä esteettömiä lupia on myönnetty (1223 kpl). Nykyisen taksilupakäytännön mukaan taksiluvalla on aina voinut toimia myös esteettömällä- tai invataksilla. Esteettömiä takseja on jo nyt lähes joka paikkakunnalla enemmän kuin mitä alueen kiintiössä on esteettömiä lupia. Lisääntyväkuljetuskalusto tuo lisiiå kiinteitä kustannuksia kuljetusten taqoajille javähentää kuljetusten määrää kuljetusyksikköä kohden. Tämä tulee johtamaan va.rmasti myös kuljetushintojen nousemiseen. Jos rakennemuutos tarkoittaa taksien mäarän säiintelyn poistamista, niin vapaassa markkinataloudessa on myös samaan aikaan poistettava ajo- ja päivystysvelvoite sekä enimmäishinnat. Esitysta esteettömien- ja invataksien kiintiöiden poistamisesta nykytilanteessa pidämme kovin erikoisena ratkaisuna emmekä voi sitii hyviiksyä. Esteettömät- ja invataksit ovat myös takseja ja näihin taksilupiin on määrätty kalustorajoitus. Tä11ä miiärällisen rajoitusten poistolla esteettömät- ja invataksit laitettaisiin nykyilannetta vaikeampaan tilanteeseen ehkä jopa taloudellisesti mahdottomaan.

2 Esteettömien- ja invataksien kiintiöiden vapauttaminen tulisi tapahtua samaan aikaan muun 2(5) taksiliikenteen vapauttamisen kanssa, koska taksiliikennettä harjoittavia yriuajiä tulee kohdella tasapuolisesti. Mielestämme esteettömien taksien vapauttaminenmäåräsääntelystäei ole perusteltua. Emme myöskään hyväksy sitä, että eninttiiin 16- paikkaisilta joukkoliikenneautoilta poistuisi viiden henkilön rajoitus yksityishenkilön tilatessa. Yhteiskunnan ostamat kul.ietukset ovat aina kilpailutettuja tai sovittuja suoraostoja. Enintään 16- paikkaisilla pienois linja-autoilla on voinut tähänkin asti toimia yhteiskunnan ostamien kuljetusten suorittajina kaikissa kuljetuksissa. Yrityssopimuksilla on voitu kuljettaa myös vain yhtä matkustajaa ja näin ollen toimia taksitllppisesti. Yksityisten kuluttajien kohdalla on ollut rajoituksena matkustajien määränä våihintään viisi. TZimåikiiän rajoitus ei ole koskenut matkojen ketiutusta. Joukkoliikenneluvilla toimiville enintään 16- paikkaisille pienois linja-autoille tulisi lakiuudistuksen myötä lisävapautena vain yksityishenkilöiden tarvitsemien alle viiden henkilön kuljetusten suorittaminen. Tällä oikeuksien lisäyksellä ei ole mitään siiästövaikutusta yhteiskunnan ostamiin kuljetuksiin. Mielesttimme tässä vaiheessa on turha kiirehtiä enintään 16- paikkaisten pienois linjaautoj en kulj etusoikeuksien lisiiiimistä. Joukkoliikenneautoilla ei ole mitäån laatukriteereita tai sidonnaisuuksia mihinkzuin tiettyyn toimintaalueeseen. Joukkoliikenneautojen on mahdollista harjoittaa liikennöintiään täysin vastaavalla tavalla kuin taksiliikennettä, mutta ilman taksiliikenteen harjoittamiseen liittyviä velvoitteita ja raioituksia. Pienois linja-autoissa voi olla jo nyt linja-auton taksamittari. Yleensä nämä mittarit vastaavat ulkonäöltiiän taksin taksamittaria. Joukkoliikennelaissa ei ole nyt eikä myöskäån esityksessä minkiiiinlaista ilmoitusvelvollisuutt a, mitä taksoitusta pikkubussit käyttävät. Tämä tulee aiheuttamaan asiakkaille vaikeita tilanteita silloin, kun joukkoliikenneautolla toimitaan taksityyppisesti. Hinta voi olla asiakkaalle moninkertainen verrattuna taksin hinnoitteluun, koska pikkubus seilla ei ole miäriteltyä enimmäi shintaa. KELA on puolustanut nykyistä taksijårjestelmiiä, koska he katsovat saavansa nykyjärjestelmällä kuljetukset kohtuuhinnalla. Nykyinen järjestelmä tuo myös s?iäst<ijä tilausten keskittamisellä ja matkojen yhdistelyllä. Joukkoliikenneautoilla suoritettavat KELA kuljetukset eivät tuo säästrijä, koska he ajavat valtah,tqalla ja näin ollen kuljetuksiin ei voida yhdistellä muita matkustajia siiästrijen saamiseksi. Koska joukkoliikenneautot alavat ns. KELAn tuttutaksikuljetuksia valtakirjalla, niin tässä toiminnassa menetetäiin aina mahdollisuus yhdistelyyn joka toisi yhteiskunnalle huomattavia säästöjä LIIKENTEENHARIOITTAJAT Laadukkaan jakannattavan kuljetuspalvelun tuottaminen nykyisellä Valtioneuvoston vahvistamalla enimmäistaksalla on haastavaa. Taksiluvalle määrät1-t raskaat hiljaisen ajan päir,ystykset vievät kilpailukykyä verrattuna joukkoliikenneluvalla toimiviin enintäiin 16- paikkaisiin autoihin. Joukkotiikenneluvan omaavilla ynttäjillä ei ole minkäänlaista päivystysvelvollisuutta. Taksit sen sijaan hoitavat myös hiljaisen ajan päivystyksen koko maan kattavasti. Kilpailutuksissa mälirätty hintakatto ei anna todellista kuvaa markkinoista. Kun kilpailutuksessa laitetaan hintakatto, niin kilpailutuskohteelle käy usein niin, että tarjouksia ei tule. Jotta yriuäjän olisi järkevää oilaa osaa kilpailutuksiin, niin kuljetuksia olisi oltava tarjolla mieluummin koko päiväksi. Mikäli kuljetusrajoitus poistuisi enintään 16-paikkaisilta pienoislinja-autoilta, niin heille tulisi myös määrätä sama hiljaisen ajan päivystysvelvoite kuin takseille.

3 YLETSET 3(s) Maaseudulla on jo nyt niin suuret taksikiintiöt, että vaikka esteettömien kiintiöjärjestelmä purettaisiin emme usko niiden miiärän lis2äntyviin. Päinvastoin, sieltä siirtyisi esteettömällä kalustolla liikennöiviä yrittajiä kaupunkeihin ja suurempiin kuntakeskuksiin. Tämä aiheuttaisi sen, että esteetöntä kalustoa ei enää olisi saatavissa pienemmillä paikkakunnilla kuten ttihän asti. Taksien mäiiriin voimakas lisääntyminen viihentäisi autokohtaista suoritetta, joka johtaisi siihen, että hintoja pitriisi nostaa. Hirurat nousisivat koska auton ja kuljettajan kustannukset pitäisi hoitaa pienemmällä ajosuoritteella. Pienempi suorite, mutta samat kiinteät kulut. Maaseudulla päivystys loppuisi ja taksi tulisi ldhimmästä kuntakeskuksesta, esim 50 km päästä. Kustannus lyhyellä kuljetuksella maaseudulla tulisi tavattoman kalliiksi niin yhteiskunnalle kuin yks ityi s elle til aaj all e. N1't kun esityksenä on VM:n puolelta autoveron alennuksen poistaminen ja jos vielä sääntelykin puretaan, niin uskomme autokaluston vanhenevan taksikäytössä. 1+6 hengen esteettömät Caddy malliset autot tulisivat aikaamyöten poistumaan. Taksikäyttöön tulisi vanhempia enemmän saastuttavia autoja ja matkustajien liikenneturvallisuus huononisi. Nykyisin taksiasiakkaat matkustavat uusimmalla turvallisuusteknologialla varustetuilla takseilla. TAKSILIIKENNELAKI Taksilupien hakijoita on yleensä enemmåin kuin lupia on vapailna kiintiöissä. Tarveharkinnasta luovufiiin ja tilalle tuli kiintiöt turvaamaan taksielinkeinon harjoittajia. Taksiyrittäjiä velvoittaa mm. ajovuorovelvoite sekä enimmäishinta kuljetukselle. Kiintiöt tarvitaan rajoittamaan taksien määräå., muuten takseja tulisi niin paljon, että hintakatto kuljetuksesta pitiiisi poistaa. Jos hintakattoa ei poistettaisi, niin se loukkaisi perustuslaissa olevaa omaisuudensuojaa. Toisaalta perustuslaissa oleva miiäräys elinkeinon harjoittamisen vapaudesta vaatii vapauttamaan alan siiäntelystä. Ajatus taksilain muuttamisesta vain siten, ettii esteettömien- ja invataksien miiärän rajoittaminen poistettaisiin on mahdoton lakimuutos. Koska taksilupa on aina yleinen ja vaikka taksiluvassa on kalustorajoitus, niin esteettömällä taksilla voidaan suorittaa kaikkia taksikuljetuksia. MTruT LAIT Ajoneuvolakirajoittaataksamiuarin kåyön vain takseihin. Linja-autoissa käyetåiiin jatkuvasti taksamittareita. Esim KELA vaatii taksamittarikuitin linja-autolla suoritetusta kuljetuksesta. TAKSILUPAKIINTIÖT Suomessa on noin kpl taksilupa4 joista 1223 kpl on esteetöntä taksilupaa. Esteettömien- ja invataksien kalustorajoitettujen taksilupien määrä on keskimätuin I2oÄ kaikista taksiluvista. Todellisuudessa esteetöntä- ja invataksikalustoa on noin puolet enemmän, eli noin 20-25% suomessa toimivista takseista. Ely-keskusten kiintiömiiärissä näkyy vain kalusto joille on myönnetty esteetön taksilupa, ei siis niitä, jotka harjoittavat esteetöntä taksitoimintaa tavallisella taksiluvalla.

4 TAKSILUVALLISTEN JA JOUKKOLIINNELUVALLISTEN EROT 4(5) Taksit Takseille on miäritelty Taksilain 17$ seuraavat laatuvaatimukset: Taksipalvelui en laatuvaatimukset Taksiliikennettä harjoitettaessa on noudatettava seuraavia laatuvaatimuksia: 1) vahvistetut ajoluorot ajetaan; 2) liikenteeseen käytettävä auto on ominaisuuksiltaan, kunnoltaan ja varustukseltaan asianmukainen; 3 ) kulj ettaj an pukeutuminen on asianmukaista; 4) kuljettaja käyttäyyy asiakasta kohtaan asiallisesti ja kohteliaasti ja ottaa huomioon asiakkaan erityiset tarpeet; 5) kuljeftaja valitsee asial<kaankannatta edullisimman jatarkoituksenmukaisimman reitin, jos asiakas jijf,tää valinnan kuljettajall e, tai ajaa asiakkaan ehdottamaa reittiä; 6) kuljettaja noudattaa liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellytttimää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran j a vahingon välttämiseksi; 7) kuljettaja noudattaa vaitiolovelvollisuutta asiakkaan yksityislyden turvaamiseksi; 8) asiakkaalla on oikeus maksaa käteisellä tai yleisimmillä luotto- ja maksukorteilla; 9) noudatetaan vahvistettua taksaa tai niitä hintoja, joista on sovittu; 10) varmistetaan asiakkaan turvallinen autoon tulo ja siitä poistuminen ja tarjotaan hänelle hänen tarvitsemaansa apua; 11) tarjotaan ja annetaan apua matkatavaroita lastattaessa ja purettaessa. - Taksiautossakäyttövoimavero - päivystysvelvollisuus myös hiljaisena aikana - asemapaikka määrätty liikenneluvassa - Taksinkuljettajilla on viranomaisen myöntämä henkilöauton ammattiajolupa - suoritettu taksinkuljettajakurssi sekä kaupunkituntemus ym. - henkilöauton ammattiajolupaa ei voi saad4 mikäli on sellaisia rikkeitä jonka 'r,uoksi poliisiviranomainen/trafi sen evää. - suoritettutaksiliikenteenjatkokoulutus - Tilausvälitysyhtir;illäonomatlaatuvaatimuksensa - Tilausvälitysyhtiöillä on laadunvarmistamiseksi taksitarkastajatoimintaa, joilla voidaan selvittää asial<kailtatulleitapalautteita. Joukko liikenneautotlkulj ettaj at - eipäivystysvelvollisuutta - eiasemapaikkasidonnaisuutta - ei vahvistettuaajotuorca - ei laatukriteereitä, huom. esim. pukeutuminen - eisuoritettuakaupunkituntemusta - ei säädeltyä enimmäishintaa kuljetukselle - autoissa ei välttämättä voi maksaa yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla - mahdollisuus harmaaseen talouteen koska ei taksamittana josta raporfti verottajalle - joukkoliikenneautossa ei autoveroa eikä vuotuista ajoneuvoveroa - kuljettajana voi toimia henkilö, jolla ei ole mahdollisuutta saada taksiin oikeuttavaa henkilöauton ammattiajolupaa rikkeiden / rikosten vuoksi. - kilpailutuksissa joukkoliikenneautot ovat paikkalukunsa vuoksi paremmassa asemassa, koska yleensä kalusto pisteytetiiiin paikkalu'r.un mukaan

5 NYKYTILAN ARVTOTNTT s(5) Mielestiimme nykyisin on kaikkea kuljetuspalvelua tarjolla riittävästiiaitirkevälla hinnoittelulla. Ongelmana ei ole kuljetusten tarjonta vaan yhteiskunnan ostamien kuljetusten kilpailufus. Yhteiskunnallisten toimijoiden olisi opittava rakentamaan kilpailutukset jiirkevästi niin, että taksiyrittäjillä olisi entistä enemmän halukkuutta ottaa niihin osaa. Näin saataisiin myöskin yhtei skunnan maksamien kulj etusten kustannukset edelleen pienenemään. Suomen Esteettömät ja Paaritaksit Ry:n esifys Kyseessä olevassa esityksessä LVM haluaa uudistuksen tulevan voimaan hyvin lyhyellä siirtymiiajalla. Koska kyseessä olisi eriuain raju vaikutus nykyisiin yrittäjiin, niin olisi viihintäinkin kohtuullista saada pitka siirtymäaika. Mikäli esteettömien taksilupien kiintiöistii luovuttaisiin ja enintään 16- paikkaisten joukkoliikenneautoien henkilömåiiirästä tilausliikenteessä luovuttaisiin, niin sillä ei olisi mitiiiin merkitystä julkisesti rahoitettujen kuljetusten kulujen pienentiimiseksi. Sillä niimä autothan hoitavat nykyisinkin juuri näitä kuljetuksia. Päinvastoin se heikentäisi myös mm. tavallisten henkilömallisten taksien elinkeinoa j a toimeentuloa. Kyseessä oleva esitys myös romuttaisi hyvin toimivan taksijärjestelmtin päivystysvelvoitteineen ym. Nykyisellä esteettömien autojen mti:irällä ja tilausvälitysyhtiöiden teknologiaa kuljetusten yhdistelyissä h1wäksi käyttäen saadaan yhteiskunnan maksamien kuljetusten kustannukset pienenemärin. Tämåihän on jo todistetusti tullut julki KELAn maksamissa kuljetuksissa. Samaa palvelua tuottavilla liikenteenharjoittajilla tulee olla samat edellyykset toimia markkinoilla. Esityksen muutoksilla luodaan jopa kolmet erilaiset särurökset koskemaan saman palvelun tarjoajia riippuen lupatyypistä. Ei ole lainkaan tutkittu sitä mikä olisi vaikutus nykyisten yrrtysten liiketoimintaolosuhteisiin näillä esitetyilla rajuilla muutoksilla. Vastustamme esteettömien taksilupien kiintiöiden vapauttamista sekä eninteiän 16- paikkaisten joukkoliikenne autojen henkilöm?iårän (5) poistamista tilausliikenteessä. Tampereella Kunnioittaen,,'? t,r' *-.-^ /"'#h 4'* Petri Viteli hallituksen puheenj ohtaj a

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi joukkoliikennelakia sekä

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi joukkoliikennelakia sekä

Lisätiedot

Taksiliikennelaki 2.3.2007/217

Taksiliikennelaki 2.3.2007/217 Taksiliikennelaki 2.3.2007/217 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tavoitteet Tämän lain tavoitteena on turvata laadukkaiden taksiliikennepalvelujen saatavuus. 2

Lisätiedot

0100 0700 Siellä Missä Sinäkin Helsingin Taksi-Data Oy, Asesepänkuja 2, 00620 HELSINKI, puh. (09) 792 240, y-tunnus: 0838031-9

0100 0700 Siellä Missä Sinäkin Helsingin Taksi-Data Oy, Asesepänkuja 2, 00620 HELSINKI, puh. (09) 792 240, y-tunnus: 0838031-9 Helsingin Taksi-Data Oy / Taksi Helsinki Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Asia: Viite: Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

LTT:n arvioimat mallit LIITE 1

LTT:n arvioimat mallit LIITE 1 LTT:n arvioimat mallit LIITE 1 Nykyinen malli Liberaalimpi malli Vapaa malli Alalle tulo liikennelupa liikennelupa rekisteröinti tai ilmoitus Hakijaa koskevat vaatimukset ammattitaito = kurssi + käytännön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Takseille myönnettävä autoveron alennus ehdotetaan poistettavaksi. Isojen erikoisvarusteltujen

Lisätiedot

Kuljetusten Kustannukset Kuriin Kunnissa ja Kelassa. Ehdotus LVM:n johtamalle ohjausryhmälle yhteiskunnan korvaamien kuljetusten kehittämiseksi

Kuljetusten Kustannukset Kuriin Kunnissa ja Kelassa. Ehdotus LVM:n johtamalle ohjausryhmälle yhteiskunnan korvaamien kuljetusten kehittämiseksi Kuljetusten Kustannukset Kuriin Kunnissa ja Kelassa Ehdotus LVM:n johtamalle ohjausryhmälle yhteiskunnan korvaamien kuljetusten kehittämiseksi 21.5.2014 Sisällys 1. Taustaa 1 2. Hankkeen tavoite 3 3. Pilottialueet

Lisätiedot

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Takseille myönnettävä autove- tilanteita, joissa Liikenteen

Lisätiedot

JULKISIN VAROIN HANKITTAVIEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUIDEN UUDET KONSEPTIT

JULKISIN VAROIN HANKITTAVIEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUIDEN UUDET KONSEPTIT Vastaanottaja Liikenne- ja viestintäministeriö Asiakirjatyyppi RAPORTTI Päivämäärä Maaliskuu 2012 PAREMPAA VÄHEMMÄLLÄ JULKISIN VAROIN HANKITTAVIEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUIDEN UUDET KONSEPTIT Lainsäädäntö

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004 Lausunnot Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta 1. Elisa Oyj...2 2. Finnet Liitto ry...6 3. Helsingin

Lisätiedot

Palveluauto. Suomen Palvelutaksit ry:n jäsen- ja edotusleh 2 2014. Vapaudella ei ole hintaa, s. 3 Uudet taksat, s. 6-7

Palveluauto. Suomen Palvelutaksit ry:n jäsen- ja edotusleh 2 2014. Vapaudella ei ole hintaa, s. 3 Uudet taksat, s. 6-7 Palveluauto Suomen Palvelutaksit ry:n jäsen- ja edotusleh 2 2014 Vapaudella ei ole hintaa, s. 3 Uudet taksat, s. 6-7 Muutoksen tuulet puhaltavat, s. 4 Matkojen yhdistely päivän sana, s. 10 Tässä lehdessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taksinkuljettajan ammattipätevyydestä

Lisätiedot

SUVI-TUULI MANSIKKAMÄKI RYHMÄKULJETUSTEN OPTIMOINTI. Diplomityö

SUVI-TUULI MANSIKKAMÄKI RYHMÄKULJETUSTEN OPTIMOINTI. Diplomityö SUVI-TUULI MANSIKKAMÄKI RYHMÄKULJETUSTEN OPTIMOINTI Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. lokakuuta

Lisätiedot

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Luonnos 15.6.2012 Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksen tarkoituksena

Lisätiedot

Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI Päivä Sivu 13.5.2013 1 (41) Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Miten vaikeavammaisten kuljetuspalvelut pitäisi järjestää? Joukkoliikenteen rahoituksesta yli neljännes tulee yhteiskunnalta

SOSIAALITURVA. Miten vaikeavammaisten kuljetuspalvelut pitäisi järjestää? Joukkoliikenteen rahoituksesta yli neljännes tulee yhteiskunnalta Lokakuu 15/01 SOSIAALITURVA Kimppakyytejä vanhuksille ja vammaisille Miten vaikeavammaisten kuljetuspalvelut pitäisi järjestää? Joukkoliikenteen rahoituksesta yli neljännes tulee yhteiskunnalta Sosiaaliset

Lisätiedot

ON SE NII VIIMESEN PÄÄLLE MUKAVA MIES

ON SE NII VIIMESEN PÄÄLLE MUKAVA MIES 9.1.2009 ON SE NII VIIMESEN PÄÄLLE MUKAVA MIES selvitys vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluasiakkaiden tuttutaksioikeuksista Tampereella 2008 Sipponen Tarja Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä tammikuu

Lisätiedot

Yhteiskunnan korvaamien kuljetusten tehostaminen esiselvitys Pirkanmaan alueella

Yhteiskunnan korvaamien kuljetusten tehostaminen esiselvitys Pirkanmaan alueella Yhteiskunnan korvaamien kuljetusten tehostaminen esiselvitys Pirkanmaan alueella Heikki Liimatainen, Pasi Metsäpuro, Lasse Nykänen Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen teknillinen yliopisto Alkusanat

Lisätiedot

1. Arvio jätelain 37 :n edellytysten täyttymisestä alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella

1. Arvio jätelain 37 :n edellytysten täyttymisestä alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella 1 LIITE 2 ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON ARVIO JÄTELAIN 37.1 :N EDELLYTYSTEN TÄYTTYMISESTÄ KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSSÄ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSSÄ 1. Arvio jätelain 37 :n edellytysten

Lisätiedot

Lausuntokokoelma Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta Lausunnonantajat Sisällysluettelo

Lausuntokokoelma Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta Lausunnonantajat Sisällysluettelo Lausuntokokoelma Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta Lausunnonantajat Sisällysluettelo 1. DNA Finland Oy...2 2. Elinkeinoelämän Keskusliitto...4 3. Elisa...5 4. Eniro...9

Lisätiedot

Henkilökuljetusten uudistaminen. Ohjausryhmän loppuraportti

Henkilökuljetusten uudistaminen. Ohjausryhmän loppuraportti Henkilökuljetusten uudistaminen Ohjausryhmän loppuraportti Julkaisuja 9/2015 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Koulukuljetusten järjestäminen kunnissa. Kehittämispäällikkö Juha Karvonen Suomen Kuntaliitto

Koulukuljetusten järjestäminen kunnissa. Kehittämispäällikkö Juha Karvonen Suomen Kuntaliitto Koulukuljetusten järjestäminen kunnissa Kehittämispäällikkö Juha Karvonen Suomen Kuntaliitto 1 2 Kysely koulukuljetuksista esi- ja peruskoululaisille Kysely tehtiin kunnan sivistystoimesta vastaavalle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastusja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait ajoneuvojen

Lisätiedot

TOTEUTUUKO LIIKKUMISEN VAPAUS?

TOTEUTUUKO LIIKKUMISEN VAPAUS? TOTEUTUUKO LIIKKUMISEN VAPAUS? Kokemuksia ja näkemyksiä vammaisten henkilöiden liikkumisen mahdollisuuksista Suomessa Invalidiliitto Jouni Puumalainen Annika Laisola-Nuotio Mika Ala-Kauhaluoma Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston vaatimusmäärittely 18.8.2014

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston vaatimusmäärittely 18.8.2014 Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston vaatimusmäärittely 18.8.2014 1 Sisällys 1 Johdanto... 4 1.1 Matkojenyhdistelyn yleiskuvaus... 4 1.2 Osapuolet... 4 1.3 Kuljetuspalvelun prosessi... 5 2 Yhdistelyjärjestelmän

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020. Kouvolan kaupunki. 19.12.2014 Kouvolan kaupunki

Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020. Kouvolan kaupunki. 19.12.2014 Kouvolan kaupunki Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020 Kouvolan kaupunki 19.12.2014 Kouvolan kaupunki Sisällys 1 Joukkoliikenteen järjestäminen... 3 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Joukkoliikenteen organisointi Kouvolassa...

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIITON LAUSUNTO HENKILÖLIIKENNE- LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSISTA

LINJA-AUTOLIITON LAUSUNTO HENKILÖLIIKENNE- LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSISTA Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki Viite: LVM/1237/03/2014, 27.06.2014 LINJA-AUTOLIITON LAUSUNTO HENKILÖLIIKENNE- LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSISTA Pyydettynä lausuntona Linja-autoliitto lausuu liiton hallituksen

Lisätiedot

LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1 LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 Hallituksen esitys Eduskunnalle ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN

Lisätiedot