Siellä Missä Sinäkin Helsingin Taksi-Data Oy, Asesepänkuja 2, HELSINKI, puh. (09) , y-tunnus:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "0100 0700 Siellä Missä Sinäkin Helsingin Taksi-Data Oy, Asesepänkuja 2, 00620 HELSINKI, puh. (09) 792 240, y-tunnus: 0838031-9"

Transkriptio

1 Helsingin Taksi-Data Oy / Taksi Helsinki Liikenne- ja viestintäministeriö Asia: Viite: Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausuntopyyntö , LVM/1237/03/2014 Johdanto Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Tässä lausunnossa käsitellään esityksen tavoitteita, vaikutuksia ja toimenpideehdotuksia maamme taksielinkeinon ja erityisesti Helsingin taksiliikenteen näkökulmista katsottuna. Hallituksen esityksen tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset Hallituksen esityksen lakimuutoksista ensisijaiseksi tavoitteeksi todetaan julkisen sektorin vastuulla olevien henkilökuljetuspalveluiden hankinnan tehostaminen ja siten kustannussäästöjen aikaansaaminen. Tavoite on kannatettava. Lakiesitys hakee ratkaisuja pääasiallisesti taksiliikenteen tai suoraan sen kanssa kilpailevan liikenteen kapasiteettia kasvattamalla. Esityksen mukaisesti (1) kiintiölupamenettely ei jatkossa koske esteettömiä eli liikuntarajoitteisille soveltuvia takseja ja (2) pienoislinja-autoissa sallitaan taksamittarin käyttö virallisesti eikä niiltä ei enää edellytetä viiden matkustajan vähimmäismäärää tilausliikenteessä. Huomioitavaa on, että näillä kahdella mainitulla ehdotuksella ei sinänsä ole suoraa merkitystä julkisen sektorin henkilökuljetusten hankinnoille, koska hankinta tapahtuu valtaosin palveluostoina. Ne eivät nykyisinkään ole sidoksissa taksilupiin, taksamittareihin tai enimmäishintoihin.

2 Taksin nykytilanne Esityksen toimenpide-ehdotuksiin olisi voinut sisältyä myös konkreettinen esimerkki tai esimerkkejä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä, jonka avulla tehostetaan merkittävästi julkisen sektorin vastuulla olevaa henkilökuljetushankintaa. Taksialan nykytilanne ei ole helppo. Samoin kuin kaupan ja ravintola-aloilla, myös taksien liiketoimintaympäristö on vallitsevan taloustilanteen johdosta hyvin haasteellinen ja liikevaihtotrendi on laskeva. Helsingin taksien lukumäärä, noin 1350 autoa, on pysynyt samana vuodesta 2010 lähtien. Ajettujen matkojen lukumäärä on laskenut tasosta 17 %. Helsingin taksiliikenne on monitahoinen kokonaisuus, joka koostuu vuosittain 7-8 miljoonasta ajetusta matkasta. Matkojen keskipituus on noin 10 kilometriä ja keskihinta hieman yli 20 euroa. Helsingin Taksi-Data Oy (myöhemmin Taksi Helsinki) välittää ja ohjaa taksiliikennettä kokonaisvaltaisesti. Helsingin taksien asiakkaista elinkeinoelämän ja yksityisten kuluttajien osuus on 75 %, ulkomaisten matkailijoiden 15 % ja julkisen sektorin vain 10 %. Taksi Helsingin tilausvälityskeskuksen ja liikenneohjauksen työllistävä vaikutus on yli 60 henkilötyövuotta. Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen sekä taksien jatkuva saatavuus varmistetaan ajovuorojärjestelmällä. Operatiivisesta palvelusta, liikenteen sujuvuudesta ja kuluttajasuojan toteutumisesta vastaavat omavalvonta- ja taksitarkastajajärjestelmämme. Laatujärjestelmämme mukaiseen laatusopimukseen on sitoutunut yli 3600 kuljettajaa ja autoilijaa. Taksi Helsingin tietojärjestelmä ohjaa ja tuottaa seurantatietoa koko taksiliikenteestä reaaliaikaisesti ja alueellisesti ympäri vuoden. Taksi Helsingin ICT-investoinnit ovat olleet yli 5 miljoonaa euroa 2010-luvulla. Arvioitaessa taksikapasiteetin riittävyyttä, esille nousee kaksi toisistaan poikkeavaa näkemystä: 1. Näkemys: taksikapasiteettia on liikaa markkinoihin nähden ja lupakiintiöt ovat pikemmin ylisuuret kuin riittämättömät. Tämä johtuu 2010 luvun aikana tapahtuneesta liikennevolyymin vähenemisestä. Tätä näkemystä vahvistavat myös Uudenmaan ELY-keskuksen viime vuosien lupamääräpäätökset.

3 Ratkaisuehdotus 1 2. Näkemys: etenkin esteetöntä taksikalustoa on liian vähän kohtaamaan vanhusten ja liikuntarajoitteisten kasvava kuljetustarve. Tätä näkemystä tukee liikenne- ja viestintäministeriön esityksen valmistelutyö. Kasvanut tarve johtuu väestörakenteen muuttumisesta ja palveluiden keskittämisestä. Esityksessä ehdotetaan esteettömän kaluston vapauttamista lupakiintiöjärjestelmästä. Esteettömien taksien määrän kasvu näkyisi saatavuuden paranemisena esteettömässä liikenteessä, mutta toisaalta taas ylikapasiteetin edelleen kasvuna muussa taksiliikenteessä. Tämä perustuu siihen, että esteettömät taksit saavat harjoittaa myös muuta kuin esteetöntä liikennettä. Maamme nykyisessä taloudellisessa tilanteessa, joka ei ennakoi kysynnän lisääntymistä, ylikapasiteetin edelleen kasvu aiheuttaisi helsinkiläisille takseille suuria taloudellisia vaikeuksia. Osa yrityksistä joutuisi lopettamaan toimintansa. Harmaan talouden ilmiöiden riski kasvaisi merkittävästi. Myös taksamittareiden käyttö pienoislinja-autoissa lisäisi taksiliikenteen ja siihen rinnastettavan liikenteen ylikapasiteettia. Helsingin taksien työllistävä vaikutus vähenisi yli 500 henkilötyövuodella. Markkinoille syntyisi myös korvaavia työpaikkoja, mutta niiden pysyvyydestä ei olisi varmuutta, eikä muutosvaiheen merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia voitaisi välttää. Nykyiset lupakiintiöt tulisi analysoida tarkasti ja selvittää vallitsevan kysyntätilanteen mukainen tarvittava lupamäärä kokonaisuutena sekä sen jakautuminen tavanomaisten ja esteettömien taksilupien välillä. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa olisi perusteltua pienentää tavanomaisten lupien kiintiötä ja kasvattaa väestörakenteen kehityksen mukaisesti esteettömien lupien kiintiötä. Normaalin poistuman kautta tavanomaisten lupien määrä olisi suhteellisen nopeasti pienentyneen kiintiön mukainen. Ratkaisuehdotuksemme varmistaa taksipalveluiden jatkuvan ja riittävän saatavuuden sekä julkisen että yksityisen sektorin asiakaskohderyhmillemme. Taksi Helsinki toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa teknologiakumppaneidensa kanssa optimaalisen ja matkojen yhdistelyliikenteeseen soveltuvan esteettömän taksikaluston kehittämiseksi.

4 Ratkaisuehdotus 2 Nykyisin suuri osa esteettömistä autoista on Caddy -mallia, jonka soveltuvuuden varsinaiseen esteettömään käyttöön ovat kyseenalaistaneet sekä Invalidiliitto että Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Caddy -malli ei myöskään palvele vajaan liikuntakyvyn omaavia vanhuksia riittävästi. Suositamme, että esteettömän taksikaluston määritelmää täsmennetään. Nykyinen esteettömän taksin määritelmä ei esimerkiksi tue kustannustehokkuutta lisäävää matkojen yhdistämistä (esteettömässä ajoneuvossa on vain yksi pyörätuolipaikka). Esityksessä ei tuoda esille konkreettisia tapoja lisätä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä julkisen sektorin henkilökuljetusten tehokkaammaksi järjestämiseksi. Edellä mainitun johdosta on perusteltua mainita Kelan ja taksielinkeinon yhteishanke. Suomalainen taksielinkeino on tehnyt merkittäviä investointeja Kelakuljetusten tehostamiseksi. Toimintansa joulukuussa aloittava 2014 pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan taksien uusi yhteinen tilausvälityskeskus Helsingin-Uudenmaan Taksit Oy (HUT Oy), tuottaa Kelalle osapuolien arvion mukaisesti 6 miljoonan euron säästöt vuodessa. Tällä Uudenmaan taksien kaikkien aikojen suurimmalla investoinnilla mahdollistetaan yhteistyö Kelan kanssa pitkällä aikavälillä. Valtakunnallisesti taksiala on tehnyt vastaavat mittavat investoinnit. Nämä investoinnit ja tilausvälityspalvelut tuottavat Kelalle vuosittain kymmenien miljoonien säästöt. Säästöillä on ratkaiseva merkitys liikenne- ja viestintäministeriön säästötavoitteiden saavuttamisessa. Taksialan kehittämä ICT-teknologia on hyvin hyödynnettävissä myös muissa julkisissa yhteistyöhankkeissa ja yhteisliikennemuodoissa. Suomen taksiorganisaatioiden ICT-infrastruktuuri ja -innovaatiot ovat maailman huippuluokkaa. Pienoislinja-autot takseina Helsingin liikenteessä ovat ongelma Pienoislinja-autot harjoittavat jo nyt laittomasti taksiliikennettä Helsingissä etenkin viikonloppuisin. Pienoislinja-autot soveltuvat heikosti kaupunkiliikenteeseen niin kokonsa kuin ympäristövaikutusten johdosta. Pienoislinja-autojen CO2-päästöt ovat kaksinkertaiset verrattuna henkilöautoihin. Kun taksit ajavat 130 miljoonaa kilometriä vuodessa, on pienelläkin siirtymällä pienoislinja-autoihin suuri ympäristövaikutus.

5 Takseja koskevat enimmäishinnat eivät esityksen mukaan koskisi taksamittareilla varustettuja linja-autoja. Näin luotaisiin vääristynyt kilpailutilanne, jota ajoneuvojen toisistaan poikkeava verotuskohtelu edelleen kärjistäisi. Eriarvoinen verokohtelu koskee sekä kaluston hankintaa että käyttöä. On myös huomioitava, että linja-auton kuljettajia eivät koske taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain (695/2009) määräykset, kuten paikallistuntemus. Toimijoiden määrän lisääntyminen, etenkin toimijoiden, jotka eivät ole Taksi Helsingin omavalvonta- ja tarkastajatoiminnan piirissä, aiheuttaisi viranomaisille erittäin suuren ja hyvin vaikeasti hallittavan valvontavelvoitteen syntymisen. Lakiesityksen selvitystyö ei ole riittävä Lakiesityksen laatimisen yhteydessä tehdyt selvitykset eivät ole riittävät. Liikenne- ja Viestintäministeriön esityksessä on tuotu esille kansainvälisiä esimerkkejä liberalisoinnista taksiliikenteessä. Esityksessä todetaan useamman kerran, että kyseiset liberalisointipäätökset on tehty ilman riittävän perusteellista selvitystä ja siten useassa maassa lainsäädäntöä on jouduttu paikkaamaan jälkikäteen erityisesti harmaan talouden torjumiseksi. Jos lakiesitys toteutuu suoraan esitetyssä muodossaan, on nykyinen luotettava taksijärjestelmämme suuressa vaarassa. Myös esimerkiksi taksielinkeinon Kela-yhteistyöhön liittyvien investointien toteutus vaarantuisi. Kysymyksessä eivät ole pienet muutokset vaan kokonaisvaltainen uhka taksielinkeinolle ja sen työllistävälle vaikutukselle. Vakava asia edellyttää perusteellisemman selvityksen. Helsingissä Kunnioittaen Helsingin Taksi-Data Oy / Taksi Helsinki Jukka Kuusisto Hallituksen puheenjohtaja Arto Marttinen Toimitusjohtaja

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi joukkoliikennelakia sekä

Lisätiedot

LTT:n arvioimat mallit LIITE 1

LTT:n arvioimat mallit LIITE 1 LTT:n arvioimat mallit LIITE 1 Nykyinen malli Liberaalimpi malli Vapaa malli Alalle tulo liikennelupa liikennelupa rekisteröinti tai ilmoitus Hakijaa koskevat vaatimukset ammattitaito = kurssi + käytännön

Lisätiedot

Yhteiskunnan korvaamien kuljetusten tehostaminen esiselvitys Pirkanmaan alueella

Yhteiskunnan korvaamien kuljetusten tehostaminen esiselvitys Pirkanmaan alueella Yhteiskunnan korvaamien kuljetusten tehostaminen esiselvitys Pirkanmaan alueella Heikki Liimatainen, Pasi Metsäpuro, Lasse Nykänen Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen teknillinen yliopisto Alkusanat

Lisätiedot

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Takseille myönnettävä autove- tilanteita, joissa Liikenteen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004 Lausunnot Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta 1. Elisa Oyj...2 2. Finnet Liitto ry...6 3. Helsingin

Lisätiedot

Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015

Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015 Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 1/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Viennin rahoitus ISSN-L 1799-8093 ISSN 1799-8093 (nid.)

Lisätiedot

Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa

Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa Heikki Viinikka 165 292 Itä-Suomen yliopisto Historia- ja maantieteiden laitos Yhteiskuntamaantieteen pro gradu tutkielma Marraskuu

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Toimenpide-ehdotukset... 5 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 3.1 Tavoitteena laajapohjainen kotimainen omistajuus... 7 3.2 Listautumiset Suomessa... 9 Sijoittajien

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia. Väliraportti

Lentoliikennestrategia. Väliraportti Lentoliikennestrategia Väliraportti 17.12.2013 1 Sisällysluettelo 1. Lentoliikennestrategian tavoitteet... 2 Lentoliikennestrategian valmistelu... 3 3. Lentoliikenteen merkitys... 3 4. Lentoliikenteen

Lisätiedot

Päätös 1 (20) Dnro 6/KKV14.00.10/2015 Julkinen versio 20.4.2015

Päätös 1 (20) Dnro 6/KKV14.00.10/2015 Julkinen versio 20.4.2015 Päätös 1 (20) 1 Asia... 2 2 Asian vireilletulo... 2 3 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta... 2 4 Kilpailuoikeudellinen arviointi... 2 4.1 Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn... 2

Lisätiedot

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu Ramboll Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu 31.1.2008 Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 9 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annettua lakia. Pienten riippumattomien

Lisätiedot

KAUPAN SUURYKSIKÖN VAIKUTUSTEN SELVITYS JA ARVIOINTI / S-MARKET NURMES SISÄLTÖ:

KAUPAN SUURYKSIKÖN VAIKUTUSTEN SELVITYS JA ARVIOINTI / S-MARKET NURMES SISÄLTÖ: KAUPAN SUURYKSIKÖN VAIKUTUSTEN SELVITYS JA ARVIOINTI / S-MARKET NURMES 1 SISÄLTÖ: 1. LÄHTÖKOHTIEN ARVIOINTI...2 1.1 MITEN HANKE SOPII NYKYISIIN TAVOITTEISIIN?...2 1.2 MITKÄ OVAT HANKKEEN TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUDET?...2

Lisätiedot

Pysäkiltä vai kotoa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden suunta Pohjois-Karjalassa

Pysäkiltä vai kotoa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden suunta Pohjois-Karjalassa R T S Pysäkiltä vai kotoa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden suunta Pohjois-Karjalassa 1 Pysäkiltä vai kotoa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden suunta Pohjois-Karjalassa Rural Transport

Lisätiedot

Helsinki 14.12.2007 Selvitysmies Raimo Sailas LIIKENNEINVESTOINTIEN RAHOITUSSELVITYS

Helsinki 14.12.2007 Selvitysmies Raimo Sailas LIIKENNEINVESTOINTIEN RAHOITUSSELVITYS Helsinki 14.12.2007 Selvitysmies Raimo Sailas LIIKENNEINVESTOINTIEN RAHOITUSSELVITYS 2 1. Toimeksianto Sain liikenneministeri Anu Vehviläiseltä 20.9.2007 seuraavan toimeksiannon: Liikenneministeri Anu

Lisätiedot

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma Kannen kuvat: Kiehimäjoen sillat, Paltamo (Martti Juntunen 2004) Oulun lentoasema, Oulunsalo

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annettu lausunto Viennin rahoitus (1/2015) 258/54/2012

Kertomusluonnoksesta annettu lausunto Viennin rahoitus (1/2015) 258/54/2012 Kertomusluonnoksesta annettu lausunto Viennin rahoitus (1/2015) 258/54/2012 Työ- ja elinkeinoministeriö, 27.2.2015. Valtiovarainministeriö, ei lausuntoa. 1 TEM/149/00.07.02.01/2015 27.2.2015 Lausunto VTV:n

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

MUISTIO STM 21.10.2011 Vammaisjärjestöt 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

MUISTIO STM 21.10.2011 Vammaisjärjestöt 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 2 (27) Sisältö 1 Tiivistelmä 3 2 Lähtökohta 5 3 Vammaisten henkilöiden liikkuminen perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta 6 3.1 Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

TELAKKATEOLLISUUSTYÖRYHMÄ 2009

TELAKKATEOLLISUUSTYÖRYHMÄ 2009 TELAKKATEOLLISUUSTYÖRYHMÄ 2009 MIETINTÖ 31.12.2009 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan 4)

Lisätiedot

Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti

Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti Julkaisuja 12/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Digi-TV Suomessa. Suomalaisten toimijoiden näkemykset digitaalisen television nykytilasta ja suositukset etenemisstrategiasta 2002-2004

Digi-TV Suomessa. Suomalaisten toimijoiden näkemykset digitaalisen television nykytilasta ja suositukset etenemisstrategiasta 2002-2004 Digi-TV Suomessa Suomalaisten toimijoiden näkemykset digitaalisen television nykytilasta ja suositukset etenemisstrategiasta 2002-2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMEKSIANNON LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...3 2 TOIMIJOIDEN

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Luonnos 23.5.2012 2 1. JOHDANTO... 5 2. VIESTINTÄPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 7 3. SUOMALAINEN MEDIAMAISEMA... 12 3.1 Televisiotaloudet... 12 3.2 Televisiotoimialan

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 17 Hilkka Heinonen (toim.) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 17 Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010

Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 8/2005 ISSN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen yhteenveto Esipuhe Pääministeri Matti Vanhanen asetti

Lisätiedot