Jätehuoltolautakunta Li itteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätehuoltolautakunta 4.4.2013. Li itteet"

Transkriptio

1 Jätehuoltolautakunta Li itteet

2 Jätehuoltolautakunta Lute 13 Ohje jätehuoitoasamieheiie

3 Ohje jätehuoltoasiamiehelle Jätehuoltoasiamies noudattaa viranhaltijapäätöksissään tämän ohjeen mukaista linjaa. Jätehuoltolautakunta tarkistaa ja päivittää ohjeen tarpeen mukaan. 1. KOTITALOUDEN JÄTEMAKSUJA KOSKEVAT KOHTUULLISTAMISET Jäteastian tyhjennysmaksuja ei kohtuullisteta tai poisteta jälkikäteen, jos tyhjennykset ovat tapahtuneet laskutuksen mukaisesti. Kimppa-astiaan kuuluvan kiinteistön osuutta jäteastian tyhjennysmaksussa ei kohtuullisteta tai poisteta jälkikäteen, jos tyhjennykset ovat tapahtuneet laskutuksen mukaisesti ja laskutus on tapahtunut jäterekisteriin ilmoitettujen tietojen perusteella. (Virheelliset laskutukset voidaan korjata ilman viranhaltijapäätöstäkin.) Asuinrakennuksen aluekeräys- tai jäteasemamaksuja voidaan kohtuullistaa vain, jos asuinrakennus on tilapäisesti asumatta (asukas sairaalassa, työkomennus ulkomailla tai merellä tms.) Kohtuullistaminen tehdään pääasiassa vuodeksi kerrallaan, mutta mikäli pidempi kohtuullistaminen on tarkoituksenmukaista, voi kohtuullistaminen koskea korkeintaan kolmea vuotta kerrallaan. Jos asunto on asuttu koko laskutuskauden, maksuja ei kohtuullisteta esim. vähäisen käytön tai asukasmäärän perusteella. Käytön määrää on mahdoton valvoa kiinteistökohtaisesti ja maksu perustuu ylläpidon kustannuksiin. Vapaa-ajan asunnon aluekeräys- ja jäteasemamaksuja voidaan kohtuullistaa jos vapaa-ajan asunto on täysin käyttämätön ja käyttämättömyys johtuu vapaa-ajan asunnon käyttökelvottomasta kunnosta (tulipalo, myrskytuho tms.) tai muusta erityisestä ja perustellusta syystä (vakava sairastuminen, ulkomaan työkomennus, vapaa-ajan asunto on myynnissä tms.). Maksuja voidaan tällöin kohtuullistaa tai poistaa hakemuksen perusteella pääsääntöisesti vuodeksi, mutta maksimissaan kolmeksi vuodeksi. Jotta käyttökunnoton vapaa-ajan asunto voitaisiin vapauttaa jätemaksuista kokonaan, olisi kiinteistön haltijan saatava kunnan rakennusvalvonnan vahvistus käyttökunnottomuudesta. Kunnan rajalla sijaitsevien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen aluekeräys- tai jäteasemamaksuja voidaan kohtuullistaa tai poistaa tilanteessa, jossa kiinteistö käyttää lähinaapurin kanssa yhteistä jäteastiaa ja jäteastia sijaitsee kunnan rajan ulkopuolella. Tällöin jäteastian tulee sijaita saman kulkutien varrella tai alle kilometrin etäisyydellä kiinteistöstä ja lähempänä kuin lähin aluekeräyspiste. Jätehuollon perusmaksu poistetaan vain, jos rakennus on käyttökelvoton ja asumaton. (Asumattomilta asuinrakennuksilta ei taksan mukaan peritä perusmaksua.) Perusmaksu voidaan määrätä taksanmukaisesti, vaikka aluekeräys- tai jäteasemamaksut poistettaisiin tai kohtuullistettaisiin. Perusmaksulla ylläpidetään lakisääteiset jätehuoltopalvelut.

4 2. JÄTEASTIAN TYHJENNYSVÄLEJÄ KOSKEVAT HAKEMUKSET Jätehuoltomääräysten mukaisista tyhjennysväleistä ei pääsääntöisesti poiketa. Pisin tyhjennysväli taajamassa on kaksi viikkoa tai neljä viikkoa, jos biojäte kompostoidaan tai kerätään erikseen. Haja-asutusalueella pisin tyhjennysväli on neljä viikkoa tai kahdeksan viikkoa, jos biojäte kompostoidaan tai kerätään erikseen. Kahdeksan viikon jäteastiantyhjennysvälin voi myöntää taajama-alueen kiinteistölle, jos jäteastiaan ei laiteta biojätettä. Jätemäärän tulee olla perustellusta syystä erittäin vähäinen (esim. ruokapalvelu). 2. SAKOKAIVOJEN TYHJENNYSVÄLEJÄ KOSKEVAT HAKEMUKSET Valtioneuvoston asetuksessa jätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla määrätään, että talousjätevesien saostussäiliöiden lietteenpoisto on tehtävä kerran vuodessa. Määräys koskee sekä mustien että harmaiden vesien saostussäiliöitä. Jätehuoltomääräykset edellyttävät samaa. Koska asetuksessa ei ole poikkeamismahdollisuutta, ei pidennyksiä voida myöntää mikäli lietettä on syntynyt. Ellei saostuskaivossa ole lietettä asumattomuuden tai käyttämättömyyden perusteella, voidaan tyhjennysväliä pidentää tilapäisen asumattomuuden tai käyttämättömyyden johdosta niin, että tyhjennysväli pitenee asumattomuuden tai käyttämättömyyden ajan.

5 Jätehuoftolautakunta Lute 14 Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen, Sauvon kunta

6 Tarkastelu jätelain 37 :n mukaisten vaatimusten täyttymisestä Sauvon alueella 1. Yhdyskuntajäte Jätehuoltopalvelujen kattavuus Sauvon alueella jätteenkuljetuspalveluita tarjoaa käytännössä kaksi yksityistä yritystä. Yksityisten jätehuoltosopimusten ulkopuolella olevia kiinteistöjä on paljon. Jäterekisterin mukaan 960 kiinteistöä 2640:stä kunnan vastuulle kuuluvasta kiinteistöstä kuuluu kunnan paikkaavaan jätteenkuljetusjärjestelmään. Tämä on 36 % kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvista kiinteistöistä Sauvossa. Jätehuoltopalvelujen kattavuudesta ovat lausuneet mm. kuljetusyritysten edustajat, Ympäristö Yritysten Liitto ry sekä Salon Jätehuolto Oy. Kuljetusyritysten edustajat tuovat esiin, että palvelun tarjoajia on alueella useita. Salon jätehuolto Oy luettelee 10 yritystä ja Ympäristö yritysten liitto 11 yritystä, jotka toimivat alueella. Lausunnoissa ei oteta kantaa kunnan paikkaavaan järjestelmään. Kohtuullisuus Jätelaitosyhdistyksen ja Suomen Kuntaliiton valtakunnallisen hintavertailun 2011 mukaan kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa 240 l sekajäteastian tyhjennyskustannus asiakkaalle on keskimäärin 8,07 /tyhjennys (sis. alv 23%). Vastaava kustannus 600/660 l sekajäteastialle on 12,90 /tyhjennys (sis. alv 23 %). Jätelaitosyhdistys ja Suomen Kuntaliitto ovat vertailleet myös kunnan kilpailuttaman järjestelmän maksuja vuodelta 2011: 240 l sekajäteastian tyhjennyksen keskiarvoksi saatiin kunnan järjestelmässä 6,51 / tyhjennys (sis. alv. 23 %) ja 600/660 l sekajäteastialle 11,51 /tyhjennys (sis. alv 23%). Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen hintojen kohtuullisuutta on vaikea arvioida, sillä maksut ovat yrityksen ja asiakkaan keskenään sopimat eivätkä ne ole julkisesti saatavilla. Jätehuoltoasiamiehen tietoon tulleiden yksittäisten vuotta 2012 koskevien laskujen sekä toisen alueella toimivan yrityksen antamien hintatietojen perustella Sauvossa yksityisten jätteenkuljettajien sekajäteastian tyhjennyshinnat eivät merkittävästi poikkea valtakunnallisesta ns. sopimusperusteisten alueiden keskiarvosta. Kunnan paikkaavan järjestelmän maksut Sauvossa vuonna 2013 ovat 240 l sekajäteastialle 9,66 /tyhjennys (sis. alv. 24 %) ja 660 l sekajäteastialle 13,68 /tyhjennys (sis. alv. 24 %). Paikkaavan järjestelmän piiriin kuuluu noin 36 % kaikista kunnan jätehuoltovastuun piiriin kuuluvista kiinteistöistä Sauvossa. Repaleinen ja asiakasmäärältään epävarma paikkaava kuljetusurakka ei tuota kilpailutuksessa asiakkaan kannalta hyvää tulosta. Luotettavuus Jätteenkuljetus on peruspalvelu, jonka on toimittava kaikissa oloissa, kaikkina aikoina ja kaikilla alueilla. Vastuu jätehuollon toimivuudesta on kunnalla. Sauvon kunnassa ei ole tullut tietoon, että jätteenkuljetusyritykset olisivat lyöneet laimin sopimuksiaan kotitalouksien kanssa. Asiakkaiden näkökulmasta jätehuolto on toiminut hyvin ja joustavasti sekä yksityisten kuljetusyrittäjien kohdalla että kunnan paikkaavan järjestelmän kohdalla. Syrjimättömyys Sauvon kunnan alueella ei ole alueita, joille ei olisi tehty yksityisiä jätehuoltosopimuksia, lukuun ottamatta yksittäisiä saarilla sijaitsevia kyliä. Merkittävä osa haja-asutuksen jätehuollosta toimii yrittäjien hoitamien yhteisastioiden avulla. Kattavien hintatietojen puuttuessa syrjäisimpien alueiden jäteastioiden tyhjennyshintoja ei ole pystytty vertaamaan taajaman hintatasoon.

7 Joidenkin teiden huono kunto, kapeus tai jyrkkyys estää jätteenkuljetuksen näiden teiden varrella sijaitsevilta kiinteistöiltä, mutta tämä ei ole kuljetusjärjestelmästä johtuva ongelma. Niiltä kiinteistöiltä, jotka eivät voi käyttää sijainnistaan johtuen kiinteistökohtaista jäteastiaa tai lähinaapurin kanssa yhteistä jäteastiaa, viedään jätteet suoraan jäteasemalle jäteasemamaksua vastaan. Jätteenkuljetuksessa noudatetaan jätehuoltomääräyksiä ja se kuljetetaan kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan Jätteenkuljetusyrityksillä on tiedossaan jätehuoltomääräysten vaatimukset mm. jätejakeiden keräilyvelvoitteiden ja tyhjennysvälien suhteen. Yritykset informoivat näistä asiakkaitaan, mutta yrityksillä ei ole lain suomaa mahdollisuutta velvoittaa asiakasta näitä noudattamaan. Jätehuoltomääräysten toteutumisen systemaattinen valvonta on vaikeaa kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Yleisesti arvioidaan, että yksi henkilö tuottaa kotitalousjätettä n. 200 kg vuodessa (Tietoa kuntien jätehuollosta 2011, Jätelaitosyhdistys ry). Sauvon asukasmäärä on n henkilöä, jonka mukaan kotitalousjätteen kokonaismäärä Sauvossa olisi 600 tonnia/vuosi. Sauvon alueella toimiva yrittäjä ajaa tyhjennyksiä myös Paimion alueella, jolloin erittelyä Sauvon alueella syntyneistä jätteistä ei ole mahdollista saada. Sauvo-Paimio alueen väkiluku on henkilöä. Huomioon pitää lisäksi ottaa alueen loma-asukkaat. Vapaa-ajanasuntoja Paimio-Sauvo alueella on yhteensä 1800 ja näistä 1350 on alueen ulkopuolella vakituisesti asuvien hallussa. Näiden tuottama jätemäärä voidaan arvioida vastaavan yhteensä 700 vakituisen asukkaan vuotuista jätemäärää. Arvioitu kotitalousjätteen määrä alueella olisi siis 2850 tonnia vuodessa. Yhteismäärältään Sauvo-Paimion alueelta on kotitalousjätettä Rouskis Oy:lle toimitettu vuonna tonnia, vuonna tonnia ja vuonna tonnia. Jätehuollon yleisen toimivuuden ja alueellisen kehittämisen edistäminen kunnassa Jätehuollon toimivuutta ja alueellista kehittämistä voivat edistää sekä kunta että yksityiset yritykset. Näiden lähtökohdat ovat kuitenkin erilaiset. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätehuollon toimivuus on annettu täysin yksityisten yrittäjien ja kotitalouksien itsensä harteille. Yritysten liiketoiminnan tavoite on luoda pääomaa tai voittoa omistajilleen tai ainoastaan ylläpitää omaa toimintaansa. Yrityksiä eivät koske samat vastuut kuin kuntia jätehuollon järjestäjänä. Kunta on lain velvoittamassa vastuussa jätehuollon kokonaisuudesta ja toimivuudesta. Se vastaa osaltaan valtakunnallisten ja alueellisten jätesuunnitelmien (jätelaki 87,88 ) toteutumisesta. Sauvon kunta on myös sitoutunut paikalliseen jätepoliittiseen ohjelmaan (Kv ), jossa edellytetään mm. jätteen energiahyötykäytön ja materiaalikierrätyksen lisäämistä. Tavoitteet edellyttävät, että jätevirrat olisivat kokonaisuutena hallinnassa. Yritykset ovat lausunnoissaan painottaneet, että yritysten innovaatiot ja yritysten kehittäminen lakkaavat, mikäli kuljetukset kilpailutetaan. Jätteiden käsittelyyn liittyvien innovaatioiden ei kuitenkaan pitäisi olla riippuvia kuljetusjärjestelmästä, sillä kunnan vastuulle kuuluva jäte on aina vietävä kunnan määräämään vastaanottopaikkaan kuljetusjärjestelmästä riippumatta (jätelaki 35 ). Mikäli nämä vastaanottopaikat ovat muita kuin kunnan ylläpitämä vastaanottopaikka, ovat ne kilpailutettu erikseen hankintalain mukaisesti. Kuljetusten kilpailuttamisessa kuljetuskalustoon liittyvät innovaatiot ja ominaisuudet, kuten päästöjen rajoittamiseen liittyvät tekniikat, astioiden punnitus, monilokerokeräys tms. voidaan määritellä tarjouspyynnössä, jolloin kuljetuskalustoaan kehittävät yritykset todennäköisesti menestyvät. Ilman kilpailutusta jätteenkuljetuskalustolle ei ole vaatimuksia ja kaluston ei tarvitse kehittyä. Jotta kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus toimii Sauvossa, sen tukena on oltava kunnan järjestämä paikkaava järjestelmä. Paikkaavan järjestelmän ylläpito kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen ohella ei ole kustannustehokasta ja aiheuttaa ylimääräistä ajoa, joka olisi vältettävissä, mikäli kaikki kiinteistöt voitaisiin reitittää keskitetysti. Vaara tai haitta ympäristölle tai terveydelle Jätehuollon toimimattomuus on riski ympäristölle ja terveydelle sekä yleiselle viihtyvyydelle.

8 Sauvon kunnassa ei ole tullut tietoon sellaista jätteiden aiheuttamaa vaaraa tai haittaa ympäristölle, jonka voisi varmuudella todeta johtuvan kuljetusjärjestelmästä. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä mahdollistaa kuitenkin jätehuoltomääräyksistä laistamisen esim. jäteastian tyhjennysvälien suhteen, mikä voi altistaa laittomien kaatopaikkojen syntyyn. Myös ns. vapaamatkustus on helpompaa kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, sillä jäterekisterin tietojen ajan tasalla pitäminen, ja sitä kautta valvonta, on vaikeaa. Vaara tai haitta ympäristölle tai terveydelle saattaisi aiheutua tilanteessa, jossa kiinteistön haltija ei pysty maksamaan laskujaan jätteenkuljetusyritykselle ja palvelu lakkaa. Kunnan järjestämässä jätehuollossa jätehuolto ei lakkaa maksamattomien laskujen vuoksi, mikäli kiinteistöllä asutaan. (Kunnan järjestämässä jätehuollossa jätemaksut ovat julkisoikeudellisia ja tulevat ulosottoon ilman oikeuden päätöstä.) Vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan Kotitaloudet saavat nykyjärjestelmässä valita itse kuljetusyrityksen tyhjentämään jäteastiansa. Yksittäisen kotitalouden asema palvelun kilpailuttajana ei kuitenkaan ole erityisen vahva. Kuljetusyrityksiä toimii alueella kaksi kunnan järjestämän paikkaavan kuljetuksen lisäksi. Ottaen huomioon että jo 36 % kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvista kiinteistöistä Sauvossa on mukana kunnan paikkaavassa järjestelmässä, olisi koko kunnan keskitetty kilpailutus kotitalouksien kannalta myönteistä. Sauvossa toimivien jätteenkuljetusyritysten toiminta nykyisellä järjestelmällä on turvattua. Yrityksillä on vakiintunut asema ja ne saavat määrätä sopimusehtonsa itse suoraan kotitalouden kanssa. Uusia jätteenkuljetusalan yrityksiä alueelle ei ole syntynyt eivätkä muut yritykset ole alueelle laajentaneet. Valvonnan, tiedottamisen ja jätehuoltoviranomaisen rekisterin ylläpidon kannalta kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on hankala. Ajantasaista tietoa jätehuoltoon liittyneistä ei ole saatavilla. Kuljetusyrittäjiltä pyydetään rekisteriin tiedot kolmen kuukauden välein. Yrittäjien tiedot ovat hyvin eritasoisia ja tietojen paikkaansa pitävyydessä on ollut ongelmia. 2. Asumisessa syntyvät lietteet viemäriverkoston ulkopuolella Salo-Paimio-Sauvo alueella on jätehuoltoasiamiehen selvityksen mukaan 15 yritystä joiden toimialana on mm. sako- ja umpikaivojen tyhjentäminen. Jätehuoltoasiamiehen kyselyiden tuloksena kaksi yritystä mainitsi Sauvon toimialueekseen. Moni yrittäjä jätti vastaamatta kyselyihin kokonaan. Osa sako- ja umpikaivoista tyhjennettäneen maatalousyrittäjien toimesta. Viemäriverkon ulkopuolella Sauvossa on arviolta n asuin- ja lomarakennusta. Nykyisen ns. jätevesiasetuksen (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 209/2011) mukaan sekä mustien että harmaiden vesien saostussäiliöt olisi tyhjennettävä lietteestä vähintään kerran vuodessa. Alueella toimivat yritykset toimittavat lietettä Salon keskuspuhdistamolle, jonne Sauvon alueella toimiva yritys on toimittanut 850 m 3 :ta lietettä vuonna Yhteensä Salon keskuspuhdistamolle on vuoden 2011 aikana toimitettu m 3 :ta haja-asutuksen lietettä Sauvo-Paimio-Salo alueelta. Sako- ja umpikaivon tyhjennyksistä tai tyhjentäjistä ei ole pidetty rekisteriä. Myöskään puhdistamoilla ei ole tietoa siitä minkä kunnan alueen kiinteistöiltä saapuva liete on peräisin. Jätelaissa vaadittujen ehtojen arviointi on näin ollen vaikeaa. Sako- ja umpikaivolietteiden keräyksestä Salon Paimion ja Sauvon alueilla on meneillään selvitys, jonka on määrä valmistua mennessä.

9 Jätehuoltolautakunta Lute 15 Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen, Paimion kaupunki

10 Tarkastelu jätelain 37 :n mukaisten vaatimusten täyttymisestä Paimion alueella 1. Yhdyskuntajäte Jätehuoltopalvelujen kattavuus Paimion alueella jätteenkuljetuspalveluita tarjoaa kolme yksityistä kuljetusyritystä. Keskustaajamassa on valinnanvaraa, mutta haja-asutusalueella palveluntarjoajat näyttävät jakaantuneen niin, että vaihtoehdoksi jää yksi yritys. Jäterekisterin mukaan 290 kiinteistöllä 3205:stä kunnan vastuulle kuuluvalla kiinteistöllä ei ole jätteenkuljetussopimusta yksityisen kuljetusyrityksen kanssa vaan nämä kuuluvat kunnan paikkaavaan jätteenkuljetusjärjestelmään. Tämä on noin 9 % kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvista kiinteistöistä Paimiossa. Jätehuoltopalvelujen kattavuudesta ovat lausuneet mm. kuljetusyritysten edustajat, Ympäristö Yritysten Liitto ry sekä Salon Jätehuolto Oy. Kuljetusyritysten edustajat tuovat esiin, että palvelun tarjoajia on alueella useita. Salon jätehuolto Oy luettelee 10 yritystä ja Ympäristö yritysten liitto 11 yritystä, jotka toimivat alueella. Lausunnoissa ei oteta kantaa kunnan paikkaavaan järjestelmään. Kohtuullisuus Jätelaitosyhdistyksen ja Suomen Kuntaliiton valtakunnallisen hintavertailun 2011 mukaan kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa 240 l sekajäteastian tyhjennyskustannus asiakkaalle on keskimäärin 8,07 /tyhjennys (sis. alv 23 %). Vastaava kustannus 600/660 l sekajäteastialle on 12,90 /tyhjennys (sis. alv 23 %). Jätelaitosyhdistys ja Suomen Kuntaliitto ovat vertailleet myös kunnan kilpailuttaman järjestelmän maksuja vuodelta 2011: 240 l sekajäteastian tyhjennyksen keskiarvoksi saatiin kunnan järjestelmässä 6,51 / tyhjennys (sis. alv. 23 %) ja 600/660 l sekajäteastialle 11,51 /tyhjennys (sis. alv 23 %). Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen hintojen kohtuullisuutta on vaikea arvioida, sillä maksut ovat yrityksen ja asiakkaan keskenään sopimat eivätkä ne ole julkisesti saatavilla. Jätehuoltoasiamiehen tietoon tulleiden yksittäisten hintatietojen perusteella alueen keskustaajaman hinnat kotitalouksille eivät poikkea merkittävästi ns. sopimusperusteisten alueiden valtakunnan keskitasosta. Kunnan paikkaavan järjestelmän maksut Paimiossa vuonna 2013 ovat 240 l sekajäteastialle 9,66 /tyhjennys (sis. alv. 24 %) ja 660 l sekajäteastialle 13,68 /tyhjennys (sis. alv. 24 %). Paikkaavan järjestelmän piiriin kuuluu noin 10 % kaikista kunnan jätehuoltovastuun piiriin kuuluvista kiinteistöistä Paimiossa. Repaleinen ja asiakasmäärältään epävarma paikkaava kuljetusurakka ei tuota kilpailutuksessa asiakkaan kannalta hyvää tulosta. Luotettavuus Jätteenkuljetus on peruspalvelu, jonka on toimittava kaikissa oloissa, kaikkina aikoina ja kaikilla alueilla. Vastuu jätehuollon toimivuudesta on kunnalla. Paimion kaupungissa ei ole tullut tietoon, että jätteenkuljetusyritykset olisivat lyöneet laimin sopimuksiaan kotitalouksien kanssa. Asiakkaiden näkökulmasta jätehuolto on toiminut hyvin ja joustavasti sekä yksityisten kuljetusyrittäjien kohdalla että kunnan paikkaavan järjestelmän kohdalla. Syrjimättömyys Paimion kaupungin alueella ei ole alueita, joille ei olisi tehty yksityisiä jätehuoltosopimuksia. Kattavien hintatietojen puuttuessa syrjäisimpien alueiden jäteastioiden tyhjennyshintoja ei ole pystytty vertaamaan taajamien hintatasoon.

11 Joidenkin teiden huono kunto, kapeus tai jyrkkyys estää jätteenkuljetuksen näiden teiden varrella sijaitsevilta kiinteistöiltä, mutta tämä ei ole kuljetusjärjestelmästä johtuva ongelma. Niiltä kiinteistöiltä, jotka eivät voi käyttää sijainnistaan johtuen kiinteistökohtaista jäteastiaa tai lähinaapurin kanssa yhteistä jäteastiaa, viedään jätteet suoraan jäteasemalle jäteasemamaksua vastaan. Jätteenkuljetuksessa noudatetaan jätehuoltomääräyksiä ja se kuljetetaan kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan. Jätteenkuljetusyrityksillä on tiedossaan jätehuoltomääräysten vaatimukset mm. jätejakeiden keräilyvelvoitteiden ja tyhjennysvälien suhteen. Yritykset informoivat näistä asiakkaitaan, mutta yrityksillä ei ole lain suomaa mahdollisuutta velvoittaa asiakasta näitä noudattamaan. Jätehuoltomääräysten toteutumisen systemaattinen valvonta on vaikeaa kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Yleisesti arvioidaan, että yksi henkilö tuottaa kotitalousjätettä n. 200 kg vuodessa (Tietoa kuntien jätehuollosta 2011, Jätelaitosyhdistys ry). Paimion asukasmäärä on n henkilöä, jonka mukaan kotitalousjätteen kokonaismäärä Paimiossa olisi 2120 tonnia/vuosi. Paimion alueella toimiva yrittäjä ajaa tyhjennyksiä myös Sauvon alueella, jolloin erittelyä Paimion alueella syntyneistä jätteistä ei ole mahdollista saada. Sauvo-Paimio alueen väkiluku on henkilöä. Huomioon pitää lisäksi ottaa alueen kesäasukkaat. Vapaa-ajanasuntoja Paimio-Sauvo alueella on yhteensä 1800 ja näistä 1350 on alueen ulkopuolella vakituisesti asuvien hallussa. Näiden tuottama jätemäärä voidaan arvioida vastaavan yhteensä 700 vakituisen asukkaan vuotuista jätemäärää. Arvioitu kotitalousjätteen määrä alueella olisi siis 2850 tonnia vuodessa. Yhteismäärältään Sauvo-Paimion alueelta on kotitalousjätettä Rouskis Oy:lle toimitettu vuonna tonnia, vuonna tonnia ja vuonna tonnia. Paimion kaupungin ympäristöviranomaisessa on vireillä asia, jossa selvitetään erään alueella toimivan kuljetusyrityksen noutamien jätteiden toimittamista jätehuoltomääräysten vastaiseen vastaanottopaikkaan. Kuljetusyritys ei ole noudattanut ympäristönsuojelun viranhaltijan kehotuksia selvittää asiaa viranomaiselle. Jätehuollon yleisen toimivuuden ja alueellisen kehittämisen edistäminen kunnassa Jätehuollon toimivuutta ja alueellista kehittämistä voivat edistää sekä kunta että yksityiset yritykset. Näiden lähtökohdat ovat kuitenkin erilaiset. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätehuollon toimivuus on annettu täysin yksityisten yrittäjien ja kotitalouksien itsensä harteille. Yritysten liiketoiminnan tavoite on luoda pääomaa tai voittoa omistajilleen tai ainoastaan ylläpitää omaa toimintaansa. Yrityksiä eivät koske samat vastuut kuin kuntia jätehuollon järjestäjänä. Kunta on lain velvoittamassa vastuussa jätehuollon kokonaisuudesta ja toimivuudesta. Se vastaa osaltaan valtakunnallisten ja alueellisten jätesuunnitelmien (jätelaki 87,88 ) toteutumisesta. Paimion kaupunki on myös sitoutunut paikalliseen jätepoliittiseen ohjelmaan (Kv ), jossa edellytetään mm. jätteen energiahyötykäytön ja materiaalikierrätyksen lisäämistä. Tavoitteet edellyttävät, että jätevirrat olisivat kokonaisuutena hallinnassa. Yritykset ovat lausunnoissaan painottaneet, että yritysten innovaatiot ja yritysten kehittäminen lakkaavat, mikäli kuljetukset kilpailutetaan. Jätteiden käsittelyyn liittyvien innovaatioiden ei kuitenkaan pitäisi olla riippuvia kuljetusjärjestelmästä, sillä kunnan vastuulle kuuluva jäte on aina vietävä kunnan määräämään vastaanottopaikkaan kuljetusjärjestelmästä riippumatta (jätelaki 35 ). Mikäli nämä vastaanottopaikat ovat muita kuin kunnan ylläpitämä vastaanottopaikka, ovat ne kilpailutettu erikseen hankintalain mukaisesti. Kuljetusten kilpailuttamisessa kuljetuskalustoon liittyvät innovaatiot ja ominaisuudet, kuten päästöjen rajoittamiseen liittyvä tekniikka, astioiden punnitus, monilokerokeräys tms. voidaan määritellä tarjouspyynnössä, jolloin kuljetuskalustoaan kehittävät yritykset todennäköisesti menestyvät kilpailutuksessa. Ilman kilpailutusta jätteenkuljetuskalustolle ei ole vaatimuksia ja kaluston ei tarvitse kehittyä.

12 Jotta kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus toimii Paimiossa, sen tukena on oltava kunnan paikkaava järjestelmä. Paikkaavan järjestelmän ylläpito kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen ohella ei ole kustannustehokasta ja aiheuttaa ylimääräistä ajoa, joka olisi vältettävissä, mikäli kaikki kiinteistöt voitaisiin reitittää keskitetysti. Vaaran tai haitan aiheutuminen ympäristölle tai terveydelle Jätehuollon toimimattomuus on riski ympäristölle ja terveydelle sekä yleiselle viihtyvyydelle. Paimion kaupungissa ei ole tullut tietoon sellaista jätteiden aiheuttamaa vaaraa tai haittaa ympäristölle, jonka voisi varmuudella todeta johtuvan kuljetusjärjestelmästä. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä mahdollistaa kuitenkin jätehuoltomääräyksistä laistamisen esim. jäteastian tyhjennysvälien suhteen, mikä altistaa laittomien kaatopaikkojen syntyyn. Myös ns. vapaamatkustus on helpompaa kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, sillä jäterekisterin tietojen ajan tasalla pitäminen, ja sitä kautta valvonta, on vaikeaa. Vaara tai haitta ympäristölle tai terveydelle saattaisi aiheutua tilanteessa, jossa kiinteistön haltija ei pysty maksamaan laskujaan jätteenkuljetusyritykselle ja yritys lopettaa palvelun. Kunnan järjestämässä jätehuollossa jätehuolto ei lakkaa maksamattomien laskujen vuoksi, mikäli kiinteistöllä asutaan. (Kunnan järjestämässä jätehuollossa jätemaksut ovat julkisoikeudellisia ja tulevat ulosottoon ilman oikeuden päätöstä.) Vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan Kotitaloudet saavat nykyjärjestelmässä valita itse kuljetusyrityksen tyhjentämään jäteastiansa. Yksittäisen kotitalouden asema ei ole palvelun kilpailuttajana erityisen vahva varsinkaan haja-asutusalueella. Keskitetty kilpailuttaminen vaikuttaisi erityisesti haja-asutusalueen kotitalouksien asemaan myönteisesti. Paimiossa toimivien jätteenkuljetusyritysten toiminta nykyisellä järjestelmällä on turvattua. Yrityksillä on vakiintunut asema ja ne saavat määrätä sopimusehtonsa itse suoraan kotitalouden kanssa. Uusia jätteenkuljetusalan yrityksiä alueelle ei ole syntynyt eivätkä muut yritykset ole alueelle laajentaneet. Valvonnan, tiedottamisen ja jätehuoltoviranomaisen rekisterin ylläpidon kannalta kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on hankala. Ajantasaista tietoa jätehuoltoon liittyneistä ei ole saatavilla. Kuljetusyrittäjiltä pyydetään rekisteriin tiedot kolmen kuukauden välein. Yrittäjien tiedot ovat hyvin eritasoisia ja tietojen paikkaansa pitävyydessä on ollut ongelmia. 2. Asumisessa syntyvät lietteet viemäriverkoston ulkopuolella Salo-Paimio-Sauvo alueella on jätehuoltoasiamiehen selvityksen mukaan 15 yritystä joiden toimialana on mm. sako- ja umpikaivojen tyhjentäminen. Jätehuoltoasiamiehen kyselyiden tuloksena kolme yritystä mainitsi Paimion toimialueekseen. Moni yrittäjä jätti vastaamatta kyselyihin kokonaan. Osa sako- ja umpikaivoista tyhjennettäneen maatalousyrittäjien toimesta. Viemäriverkon ulkopuolella Paimiossa on noin 2000 asuin- ja loma-asuinkiinteistöä. Noin 300 näistä kuuluu vesiosuuskuntien paineviemärin piiriin. Sako- ja umpikaivolietettä arvellaan syntyvän noin 1000 kiinteistöllä. Nykyisen ns. jätevesiasetuksen (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 209/2011) mukaan sekä mustien että harmaiden vesien saostussäiliöt olisi tyhjennettävä lietteestä vähintään kerran vuodessa. Alueella toimivat yritykset toimittavat lietettä sekä Salon keskuspuhdistamolle että Biovakka Oy:lle Turun Topinojalle. Vuonna 2011 Salon keskuspuhdistamolle Salo-Paimio-Sauvo alueelta tuotiin n m 3 :ta haja-asutuksen lietettä. Sako- ja umpikaivon tyhjennyksistä tai tyhjentäjistä ei ole pidetty erikseen rekisteriä. Myöskään puhdistamoilla ei ole tietoa siitä minkä kunnan alueen kiinteistöiltä kuormissa saapuva liete on peräisin.

13 Sako- ja umpikaivolietteiden keräyksestä Salon Paimion ja Sauvon alueilla on meneillään Turun Seudun jätehuolto Oy:n ja Rouskis Oy:n yhteinen selvitys, jonka on määrä valmistua mennessä.

14 iätehuoltolautakunta Lute 16 Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen, Salon kaupunk

15 Tarkastelu jätelain 37 :n mukaisten vaatimusten täyttymisestä Salon alueella 1. Yhdyskuntajäte Jätehuoltopalvelujen kattavuus Salon kantakaupungin alueella, Halikossa, Muurlassa ja Suomusjärvellä jätteenkuljetussopimuksia on tehnyt käytännössä vain yksi yritys, jolla on n. 98 % osuus kotitalouksien sopimuksista. Lisäksi alueella noin 450 kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvaa kiinteistöä on jättänyt jätehuoltosopimuksen tekemättä. Kiikalassa, Perniössä Perttelissä ja Kuusjoella jätteenkuljetuspalveluissa on valinnan varaa pääteiden varsilla ja taajamissa kahden tai kolmen yrityksen välillä, mutta syrjäisempien alueiden asukkaille ei käytännössä ole vaihtoehtoja kuin yksi. Lisäksi n kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvaa kiinteistöä on jättänyt näillä alueilla jätehuoltosopimuksen tekemättä. Särkisalossa päättyi kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Noin puolet alueen 1100 kiinteistöistä on tähän mennessä solminut jätteenkuljetussopimuksen yksityisen yrittäjän kanssa. Kaikki tietoon tulleet sopimukset ovat solmittu yhden yrityksen kanssa. Salon alueella kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta joudutaan paikkaamaan kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella yhteensä 3270 kiinteistölle :stä kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvasta kiinteistöstä. Tämä on noin 15 % kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvista kiinteistöistä. Jätehuoltopalvelujen kattavuudesta ovat lausuneet mm. kuljetusyritysten edustajat, Ympäristö Yritysten Liitto ry sekä Salon Jätehuolto Oy. Kuljetusyritysten edustajat tuovat esiin, että palvelun tarjoajia on alueella useita. Salon jätehuolto Oy luettelee 10 yritystä ja Ympäristö yritysten liitto 11 yritystä, jotka toimivat alueella. Lausunnoissa ei oteta kantaa Salon kaupungissa muodostuneisiin monopoleihin tai kunnan paikkaavaan järjestelmään. Kohtuullisuus Jätelaitosyhdistyksen valtakunnallisen hintavertailun 2011 mukaan kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa 240 l sekajäteastian tyhjennyskustannus asiakkaalle on keskimäärin 8,07 /tyhjennys (sis. alv 23%). Vastaava kustannus 600/660 l sekajäteastialle on 12,90 /tyhjennys (sis. alv 23 %). Jätelaitosyhdistys ry on vertaillut myös kunnan kilpailuttaman järjestelmän maksuja vuodelta 2011: 240 l sekajäteastian tyhjennyksen keskiarvoksi saatiin kunnan järjestelmässä 6,51 / tyhjennys (sis. alv. 23 %) ja 600/660 l sekajäteastialle 11,51 /tyhjennys (sis. alv 23%). Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen hintojen kohtuullisuutta on vaikea arvioida, sillä maksut ovat yrityksen ja asiakkaan keskenään sopimat eivätkä ne ole julkisesti saatavilla. Jätehuoltoasiamiehen tietoon tulleiden yksittäisten hintatietojen perusteella jäteastian tyhjennyshinnat kotitalouksille Salossa eivät poikkea merkittävästi ns. sopimusperusteisten alueiden valtakunnan keskitasosta. Kunnan paikkaava jätehuolto on järjestetty aluekeräyspisteiden avulla muualla paitsi Kiskon ja Särkisalon alueilla. Kiskossa kiinteistökohtaisen paikkaavan keräyksen maksut vuonna 2013 ovat 240 l sekajäteastialle 8,72 /tyhjennys (sis. alv. 24 %) ja 660 l sekajäteastialle 12,39 /tyhjennys (sis. alv. 24 %). Paikkaavan järjestelmän piiriin kuuluu noin 90 % kunnan jätehuoltovastuun piiriin kuuluvista kiinteistöistä Kiskossa. Repaleinen ja asiakasmäärältään epävarma paikkaava kuljetusurakka ei tuota kilpailutuksessa asiakkaan kannalta hyvää tulosta. Kiskossa tämä on selvästi nähtävissä, sillä jätteenkuljetuksen kustannukset nousivat 20 % verraten aiempaan tilanteeseen, jossa kunta kilpailutti koko alueen jätteenkuljetukset. Kiskossa kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa on jätehuoltosopimuksia tehty lähes ainoastaan yhden kuljetusyrityksen kanssa, joka on sama kuin kunnan paikkaavaa kuljetusurakkaa hoitava yritys.

16 Luotettavuus Jätteenkuljetus on peruspalvelu, jonka on toimittava kaikissa oloissa, kaikkina aikoina ja kaikilla alueilla. Vastuu jätehuollon toimivuudesta on kunnalla. Eräässä jätehuoltolautakunnalle saapuneessa lausunnossa kerrotaan, että jätteenkuljetus Salon hajaasutusalueella on ollut epäluotettavaa, eikä sovittuja tyhjennyksiä ole tehty. Toisaalta useissa kannanotoissa ollaan erittäin tyytyväisiä saatuun palveluun. Syrjimättömyys Salon kaupungin alueella ei ole alueita, joille ei olisi tehty yksityisiä jätehuoltosopimuksia. Tosin on havaittavissa, että jätteenkuljetusyritykset eivät ole tehneet sopimuksia kattavasti koko kunnan alueella vaan alueet ovat jakautuneet yritysten kesken. Merkittävä osa haja-asutusalueen jätehuollosta toimii yrityksen ylläpitämien yhteisastioiden avulla. Esimerkiksi Särkisalon alueella kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on suurelta osin järjestetty yrittäjän ylläpitämien yhteisastioiden avulla, huolimatta jätelautakunnan päätöksestä ( ) luopua aluekeräysastioista Särkisalossa ja järjestää Särkisalon jätehuolto kiinteistökohtaisesti. Kattavien hintatietojen puuttuessa syrjäisimpien alueiden jäteastioiden tyhjennyshintoja ei ole pystytty vertaamaan taajamien hintatasoon. Suurin jätteenkuljetusyritys Salossa ilmoittaa lausunnossaan, että seutukunnan hinnat ovat samat keskusta-alueella ja haja-asutusalueella. Joidenkin teiden huono kunto, kapeus tai jyrkkyys estää jätteenkuljetuksen näiden teiden varrella sijaitsevilta kiinteistöiltä, mutta tämä ei ole kuljetusjärjestelmästä johtuva ongelma. Jätteenkuljetuksessa noudatetaan jätehuoltomääräyksiä ja se kuljetetaan kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan Jätteenkuljetusyrityksillä on tiedossaan jätehuoltomääräysten vaatimukset mm. jätejakeiden keräilyvelvoitteiden ja tyhjennysvälien suhteen. Yritykset informoivat näistä asiakkaitaan, mutta yrityksillä ei ole lain suomaa mahdollisuutta velvoittaa asiakasta näitä noudattamaan. Jätehuoltomääräysten toteutumisen systemaattinen valvonta on vaikeaa kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Yleisesti arvioidaan, että yksi henkilö tuottaa kotitalousjätettä n. 200 kg vuodessa (Tietoa kuntien jätehuollosta 2011, Jätelaitosyhdistys ry). Salon asukasmäärä on n henkilöä, jonka mukaan kotitalousjätteen kokonaismäärä Salossa olisi tonnia/vuosi. Huomioon pitää lisäksi ottaa alueen kesäasukkaat. Loma-asuntoja Salon alueella on yhteensä n ja näistä n on alueen ulkopuolella vakituisesti asuvien hallussa. Näiden tuottama jätemäärä voidaan arvioida vastaamaan yhteensä 2400 vakituisen asukkaan vuotuista jätemäärää eli 480 tonnia/vuosi. Arvioitu kotitalousjätteen määrä alueella olisi siis tonnia vuodessa. Rouskis Oy:lle on toimitettu kunnan vastuulle kuuluvaa jätettä Salon alueelta vuonna tonnia, vuonna tonnia ja vuonna tonnia. Tämän arvion perusteella vuodessa n tonnia jätteestä päätyy muualle kuin kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan. Jätehuollon yleisen toimivuuden ja alueellisen kehittämisen edistäminen kunnassa Jätehuollon toimivuutta ja alueellista kehittämistä voivat edistää sekä kunta että yksityiset yritykset. Näiden lähtökohdat ovat kuitenkin erilaiset. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätehuollon toimivuus on annettu täysin yksityisten yrittäjien ja kotitalouksien itsensä harteille. Yritysten liiketoiminnan tavoite on luoda pääomaa tai voittoa omistajilleen tai ainoastaan ylläpitää omaa toimintaansa. Yrityksiä eivät koske samat vastuut kuin kuntia jätehuollon järjestäjänä. Kunta on lain velvoittamassa vastuussa jätehuollon kokonaisuudesta ja toimivuudesta. Se vastaa osaltaan valtakunnallisten ja alueellisten jätesuunnitelmien (jätelaki 87,88 ) toteutumisesta. Salon kaupunki on myös sitoutunut paikalliseen jätepoliittiseen ohjelmaan (Kv ), jossa edellytetään mm.

17 jätteen energiahyötykäytön ja materiaalikierrätyksen lisäämistä. Tavoitteet edellyttävät, että jätevirrat olisivat kokonaisuutena hallinnassa. Yritykset ovat lausunnoissaan painottaneet, että yritysten innovaatiot ja yritysten kehittäminen lakkaavat, mikäli kuljetukset kilpailutetaan. Jätteiden käsittelyyn liittyvien innovaatioiden ei kuitenkaan pitäisi olla riippuvia kuljetusjärjestelmästä, sillä kunnan vastuulle kuuluva jäte on aina vietävä kunnan määräämään vastaanottopaikkaan kuljetusjärjestelmästä riippumatta (jätelaki 35 ). Mikäli nämä vastaanottopaikat ovat muita kuin kunnan ylläpitämä vastaanottopaikka, ovat ne kilpailutettu erikseen hankintalain mukaisesti. Kuljetusten kilpailuttamisessa kuljetuskalustoon liittyvät innovaatiot ja ominaisuudet, kuten päästöjen rajoittamiseen liittyvät tekniikat, punnitusmahdollisuus, monilokerokeräys tms. voidaan määritellä tarjouspyynnössä, jos ne edistävät jätehuollon toimivuutta. Tällöin yritykset, jotka panostavat kalustonsa kehittämiseen, todennäköisesti menestyvät. Ilman kilpailutusta jätteenkuljetuskalustolle ei ole vaatimuksia ja kaluston ei tarvitse kehittyä. Vaaran tai haitan aiheutuminen ympäristölle tai terveydelle Jätehuollon toimimattomuus on riski ympäristölle ja terveydelle sekä yleiselle viihtyvyydelle. Salon kaupungissa ei ole tullut tietoon sellaista jätteiden aiheuttamaa vaaraa tai haittaa ympäristölle, jonka voisi varmuudella todeta johtuvan kuljetusjärjestelmästä. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä mahdollistaa kuitenkin jätehuoltomääräyksistä laistamisen esim. jäteastian tyhjennysvälien suhteen, mikä altistaa laittomien kaatopaikkojen syntyyn. Myös ns. vapaamatkustus on helpompaa kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, sillä jäterekisterin tietojen ajan tasalla pitäminen, ja sitä kautta valvonta, on vaikeaa. Vaara tai haitta ympäristölle tai terveydelle saattaisi aiheutua tilanteessa, jossa kiinteistön haltija ei pysty maksamaan laskujaan jätteenkuljetusyritykselle. Kunnan järjestämässä jätehuollossa jätehuolto ei lakkaa maksamattomista laskuista huolimatta, mikäli kiinteistöllä asutaan ja jätettä syntyy. (Kunnan järjestämässä jätehuollossa jätemaksut ovat julkisoikeudellisia ja tulevat ulosottoon ilman oikeuden päätöstä.) Vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan Kotitaloudet saavat nykyjärjestelmässä valita itse kuljetusyrityksen tyhjentämään jäteastiansa. Yksittäisen kotitalouden asema ei ole palvelun kilpailuttajana erityisen vahva, sillä Salossa yritykset eivät havaintojen mukaan solmi sopimuksia toisen yrityksen toimialueelle. Salossa toimivien jätteenkuljetusyritysten toiminta nykyisellä järjestelmällä on turvattua. Yrityksillä on vakiintunut asema ja ne saavat määrätä sopimusehtonsa itse suoraan kotitalouden kanssa. Uusia jätteenkuljetusalan yrityksiä alueelle ei ole syntynyt eivätkä muut yritykset ole alueelle laajentaneet. Valvonnan, tiedottamisen ja jätehuoltoviranomaisen rekisterin ylläpidon kannalta kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on ongelmallinen. Ajantasaista tietoa jätehuoltoon liittyneistä ei ole saatavilla. Kuljetusyrittäjiltä pyydetään rekisteriin tiedot kolmen kuukauden välein. Yrittäjien tiedot ovat hyvin eritasoisia ja tietojen paikkaansa pitävyydessä on ollut ongelmia. Osalta yrityksiä tietoja ei saada. 2. Asumisessa syntyvät lietteet viemäriverkoston ulkopuolella Salo-Paimio-Sauvo alueella on jätehuoltoasiamiehen selvityksen mukaan 15 yritystä joiden toimialana on mm. sako- ja umpikaivojen tyhjentäminen. Jätehuoltoasiamiehen kyselyiden tuloksena kahdeksan yritystä mainitsi toimialueekseen Salon tai osia Salon alueesta. Moni yrittäjä jätti kokonaan vastaamatta kyselyihin. Osa sako- ja umpikaivoista tyhjennettäneen maatalousyrittäjien toimesta. Salon kaupungin kiinteistötietojen mukaan Salossa on viemäriverkon ulkopuolella noin asuin- ja lomakiinteistöä. Nykyisen ns. jätevesiasetuksen (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä

18 viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 209/2011) mukaan sekä mustien että harmaiden vesien saostussäiliöt olisi tyhjennettävä lietteestä vähintään kerran vuodessa. Alueella toimivat yritykset toimittavat lietettä Salon keskuspuhdistamolle, jonne vuonna 2011 toimitettiin Salo-Sauvo-Paimio alueelta kerättyjä haja-asutuksen lietteitä noin m 3 :ta. Sako- ja umpikaivon tyhjennyksistä tai tyhjentäjistä ei ole pidetty rekisteriä. Myöskään puhdistamoilla ei ole tietoa siitä minkä kunnan alueen kiinteistöiltä kuormissa saapuva liete on peräisin. Jätelaissa vaadittujen ehtojen täyttymisen arviointi on näin ollen vaikeaa. Sako- ja umpikaivolietteiden keräyksestä Salon, Paimion ja Sauvon alueilla tehdään Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ja Rouskis Oy:n yhteinen selvitys, jonka on määrä valmistua mennessä.

19 Jätehuoltolautakunta Liitteet Lausunnot Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen, Sauvon kunta Jãtteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen, Paimion kaupunki Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen, Salon kaupunki

20 / RitvaSinervo Ajokatu 14 SAAPUNUT salo SALON <AUPUNK YMPARISTONSUOJELU 2 Salon kaupunki Jätelautakunta PL 77, Salo Lausunto jätekuljetusjärjestelmästä Perustelut Me sopimusperusteisen jätkuljetusjärjestelmän puolesta adressin allekirjoittaneet henkilöt (yhteensä 205 henkilöä) vaadimme, että Jätelautakunta valitsee edelleen sopimus- eli kiinteistökohtaisen jätekuljetusjärjestelmän. Olemme olleet tyytyväisiä nykyiseen sopimusperusteiseen jätekuljetusjärjestelmään ja yksityistenjätehuoltoyrittajien palveluun. Emme näe mitään tarvetta muuttaa järjestelmää kilailutettuun jätekuljetus jarjestelmään. Haluamme edelleen ova päättämässa mitenkä taloutemme jätteet kerätään ja kuljetetaan edelleen jatkokäsiteltäväksi. Salossa im;?d J>rn-Y Ritva Sinervo Adressin allekirjoittaneiden henkilöiden yhdyshenkilä Liitteet: Adressi (7 sivua)

21 iätehuoltolautakunta Salo Lassila & Tikanoja Oyj LAUSUNTO Antti Slipola Vaskikatu TURKU Sauvon kunta 145/ /2013 PL SALO LAUSUNTO JATTEENKULETUSJARJESTELMASTA SAUVON KUNNAN ALUEELLA. Lausunto Salon jätehuoltolautakunta on pyytänyt lausunnon siitä, minkälainen jätteenkuljetusjärjestelmä Sauvon kunnan alueella on käytossä. Sekä mikäli kunta haluaa jatkaa kiinteistön haltijan järjestämää (entinen - miten - miten kyseinen maui edistää jätehuollon yleista toimivuutta kunnassa, kunta varmistaa sen, että kyseinen maui tukee jätehuollon alueellista miten kunta arvioi mallin vaikutukset myönteisiksi koskien erityisesti kotitalouksien asemaa sekä yritysten ja viranomaisten toimintaa (jätelaki 41) Lassila & Tikanoja Oyj (myöhemmin L&T) perustelee miksi Sauvon kunnan alueella pitäisi jatkaa kiinteiston haltijan järjestämää (entinen sopimusperusteinen jätehuolto) jätteenkuljetusta perustuvat seuraavin lain kohtiin: 1. iätelaki 35.2, kiinteistoittäinen jätteenkuljetuksen järjestäminen 2. iätelaki 37, perusteetjatkaa kiinteistön haltijan valitsemaa jätteenkuljetusta ja arvioitu tarvittava 3. Jätelaki 41, jätteen luovuttaminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai alueelliseen 4. Jätelaki 149,4, aikaisempien lakien soveltaminen 5. Asukkaiden ja asiakkaiden mielipide sekä palvelutasot 6. Jätelaki 143 asiakasrekisteri 7. Lute, 1 Innolinkin tekemä tutkimus, halutuin kuljetusjärjestelmä 8. Lute, 2 kiinteistokohtaisen keräyksen ympäristovaikutukset 9. Yleisesti Suomessa on jatkettu kaikkialla nykyistä sopimusperusteista jätteenkuljetusta vastaanottopaikkaan. jäteautomäara koko Sauvon kunnan alueella. kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ymparistolle ja sopimusperusteinen järjestelmä) tulee vielä selvittää seuraavat asiat. Saapunut Salon kaupunki

22 Perustelut: Kohta 1, Jätelaki 35.2 Laissa vedotaan kuijetuspalvelujen kattavuuteen ja luotettavuuteen kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin sekä, että on noudatettava kunnan jätehuoftomääräyksiä ja jäte on toimitettava kunnan määräämään vastaanotto- ja kasittelypaikkaan. Vastineena kohtaan 1, L&T esittää, että jätehuolto on jo nyt järjestetty koko Sauvon kunnan alueella ja lisäksi kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Jätteenkuljetusliikkeet ovat toimittaneet materiaalit Sauvon kunnan määräämiin vastaanottopisteisiin. Jätteenkuljetusliikkeitä ja sako- ja umpikaivon huoltoliikkeitä on mielestämme riittävästi, jotta palvelut saadaan katettua koko kunnan alueella tasavertaisesti ja kohtuullisesti. Kohta 2, Jätelaki 37 Tässä lain kohdassa kunnalla on mahdollisuus pitää kiinteistön haltijan valitsema jätteenkuljetus kunhan se täyttää 352 momentin edellytykset, sekä jätteen kuljetus edistää jatehuollon yleistä toimivuutta kunnassa eikä aiheuta varaa tai haittaa terveydelle ja ymparistolle. Vastineena kohtaan 2 L&T esittää, että nykyinen järjestelmä tukee ja edistää jätehuollon kehitystä. Esimerkkinä tästä on pienkiinteistöille tarjottava hyötykäytön lisäämiseen tähtäävä nelilokeropalvelu. Kierrätyksen myötä hävitettävän ja loppusijoitukseen menevän jätteen määrä vähenee ja hyötykäyttoon menevän osuus kasvaa vii 50 %. Sauvon alueella ei toistaiseksi ole käytössä jätteiden kerayksessa vaakausläriestelmä, jolloin kiinteistö maksaa jätteestään painon mukaan. Tällainen järjestelmä ei ole mahdollinen kunnallisessa mallissa. L&T näkee, etta jo näiliä järjestelmiilä kunnan jätehuoltoa voidaan edelleen kehittää nykyisen jätteenkuljetuksen puitteissa. Tämä kuitenkin edeliyttää, että kuljetusjärjestelmä pysyy kiinteistön haltijan maaräysvallassa ja yksityisiliä yrityksilla on mahdollisuus tarjota uusia paivelumuotoja, joita ei ole sidottu vuosiksi eteenpäin. Kuljetusliikkeet parantavat jatkuvasti myös työntekijöidensä työturvailisuusolosuhteita. Kaluston osalta käytämme keräyksissä 2- tai 4-lokeroautoja, jäteautoissa käytämme biohajoavia öljyjä. Suunnitelmissa on myös tutkia kaasulia toimivien autojen käyttomahdollisuuksia. iätteiden- ja hyötyjatteiden kerayksessa käytettävä kalustotarve. Sauvon kunnan alue pysytaan hoitamaan jätteiden osalta vajaaila pakkaavalla jäteautolla. Lisäksi tarvitaan lokeroauto osan viikosta keräämään hyötyjätteitä. Kokonaisuudessaan varsinaisten jätteiden ja hyötyjätteiden keräyksessä tarvitaan vajaa 1 jäteauto. Sako- ja umpikaivojen tyhjentäviä yrityksiä on useita ja myös erittäin hyviä Sauvon kunnan alueella toimivia yrityksiä.

23 Kohta 3, Jätelaki 41 iätelaki edellyttää, että kiinteistön haltijan on luovutettava 32 mukaisesti kunnan vastuulla oleva jäte alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen ja kunnan järjestämaan alueelliseen vastaanottopa kkaa n. Vastineena tähän kohtaa L&T toteaa, että koko Sauvon kunnan alueella on kiinteistöittàinen jätteenkuljetusja näissä toimitaan Sauvon kunnan antamien määräysten mukaisesti. Mahdollinen kuljetusjärjestelmän muutos el vaikuta tähän kohtaan. Kunta vol edelleen kiinteistön haltijan kuljetusjärjestelmässä määrätä, minne jätteet toimitetaan. Kohta 4, Jätelaki 149,4 Tässä laissa oleellisin muutos, mikä vaikuttaa kuljetusjarjestelmään on siirtyminen kiinteistön haltijan hoitamasta jätteenkuljetuksesta kunnan järjestämäan kuljetukseen. Uuden jätelain mukaan kunnan tulee tehdä päätos vuoden kuluessa, mutta kuitenkin mennessä siirtyykö kunta kunnan järjestämään kuljetukseen vai jatkaako se kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetuksessa. Mikäli kunta paattaa siirtyä kunnan järjestamään kuljetukseen on siirtymäaika minimissään kolme (3) vuotta ja enimmillaan viisi (5) vuotta. L&T esittää, että Salon jätelautakunta tekee päätöksen jatkaa kiinteistön haltijan hoitamaa jätteenkuljetusta Sauvon kunnan alueella mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteet. Kunnalla on ama mahdollisuus ottaa asia uudelleen käsiteltäväksi, mikäli jätelain vaatimukset eivàt toteudu. Lisäksi varmuus kiinteistön haltijan oikeudesta päättää jätteenkeräyksestä antaa keräysliikkeille mahdollisuuden lisätã kierrätystoimintaa ja kehittäã keräyskalustoa teknisesti ja ympäristövstävällisesti. Kohta 5 asukkaiden ja asiakkaiden mielipide sekä palvelutaso iärjestettyjen mielipidemittausten mukaan Sauvon kunnan alueella valtaosa ihmisistä/asukkaista haluaa itse päättää, mikä kuijetusyritys kerää heidän jätteensä. Tämäkin tieto puoltaa nykyisen toimivan kuljetusjärjestelmän jatkamista Sauvon kunnan alueella. Koska sekä tuotanto että asiakaspaivelu Jo laskutus hoidetaan yksityisten yritysten omia resursseja kayttäen, ei jätteen kuljetuksen järjestämisestö koidu kunnalle enää Iisäkuiuja näiden tekijöiden järjestdmiseen. Vksityisillä kuljetusiiikkeillä on haluaja myos tarvetta tarkkaillaja jatkuvasti parantaa palveluntasoaja asiakkaiden tiedottamista muun muassa seuraamalla reklamaatioiden määrääja kehittämällä asiakaspalvelua ja laskutusta asiakasystävällisempään suuntaan. Korkea Jo Iaadukas palvelutaso on myös L& T:n kilpailuvaitti. Lisäksi asiakkaista kilpailevat yksityiset yritykset Iisäävät kuluttajien valinnanvapautta. Hyvaa paivelua vaatimalla asiakkaat edistävät yritysten Iaatukriteerien kehittämistä. Panostamaila tuotannon Iisäämiseen yritykset myös tarjoavat uusia työpaikkoja, mikä taos osaltaan saattaa houkuttaa kuntaan jopa uusia asukkaita. Työpaikkojen iisääminen on varmastijokaisen kunnan agendassa tänä paivanä.

24 kohta 6 jäterekisteri, jätelaki 143 Maaa0 102% Tjrm. 9%) Kuluttajat Kuluttajien ja kuntapaättajien kanta siten, että kustannukset rekisterin muodostamisessa saataisiin pienemmiksi. kuljetusyritysten kanssa helpottamaan viranomaisvalvontaa molemmissa kuljetusjärjestelmissä. jatkuvuudesta myös tulevaisuudessa. Vritykset luovat työpaikkoja sekä suoraan että alihankinnan kautta, ktsnhan niiliä on varmuus toiminnan Uusi jätelaki velvoittaa jätehuoltoviranomaisen pitämään jätekuljetusrekisteriä yhteistyössä L&T pyrkii palvelemaan ja auttamaan Salon jätehuoltolautakuntaa jätteenkuljetusrekisterin laadinnassa Lute 7, taulukko halutuin kuljetusjärjestelmä L&T semiti kuluttajien kierrãtysaserdeita Innolinkin toimesta (n=1 000)ja kuntapaättajien kierrätysasenteta 9112 Aula Researchm toimesta (fl: 1416> 87,2 % kukittajista on erittäin t tyvals3a ta tyytväisiãjätehuoroon kokonaisuudessaan Turku 90.3% (ri % kuluttapsta hakiaa se valita palvekin toüiiittajan TuricuO7.3% ekjisin tapa jätteen flyodyntâmseen - aleiz1 71 % T.#tJ 70% 188 (16 err,qaane % - Kaçaa 11% ft0!.).heiuis tape tajiteffa jàtteet Sf8,al3 68% # 77!, A).e.14o81es3 2&1 % (rij 17.7 %) 85 % kuntapäotlájism on erittáin tyytyvãisiä tai ty väisiájtehuoitoon kokonaisuudessa Tuilcu&3%(n158) 69 % pàattasta pitaa tárkeana vapaata TuilculZ% Miehjism tape játteen hyodyntámiseen -. P 1errZ4 7$ % (I s.j Q - PoT e* gj % 17!.) - S9n1*i afle I % )iij 0 % kaia jteyrittápen kesken Kuntapäättajät

25 LuTE 8, kiinteistökohtaisen keräyksen ympäristovaikutukset Kiinteistökohtaisen kerayksen ymparistovaikutukset Jatteiden syntypaikkalajittelua ja kiinteistokohtaista Jatteenkerays jârjestelmää on kntisoitu sillä, että se lisäã Iiikennöintiä ja C02- pãästujä. Keskitetyild kwinan jarjestamalta j8tehuoflolla sáastetäán yhden ashan keraityssá tutkimuksen mukaan CO 2 paástöja non 14 % (Rambob. Hokkanen 2008). Játeautojen osuus kaupunklkeskoksen 6utolilkenteestá On vajaa I % eli mainittu 14 % vãhennys kaupungin koko autoenteen paástãissit on abe I prome. Jos kehitetaân kiinteistökohtaista lajittelue ja siirrytáán2-lokeroja 4- lokeroautoihin, säástetaitn C02 pitástöistá 50-75% Syntypaikkalajitteh, atheuttamat C02 pitástót syóvát kierrótyksen ymparstohyodyis ainoastaan 2-5 % kaatopaikkaan tai sekajatteen pontoon verrattuna. 9. Yleisesti tähän asti Suomessa käsitellytjätteenkuljetusjärjestelmät ovat päätyneet kiinteistön haltijan hoitamaan keräykseen eli sopimusperusteiseen jätteenkuljetukseen. Edellä mainittuihin asioihin vedoten ehdotamme, että Salon jätelautakunta tekee päatoksen, joka sallii Sauvossa kiinteistön haltijan (ns. sopimusperusteinen jätehuolto) jatkossakin valita palvelun tuottajan. Kunnioittaen Antti Siipola Lassila & Tikanoja Oyj i

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 173 13.05.2013 Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar 139/14.06/2013

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu Lausuntopyyntö Sivu 1/2 10.7.2015 Dnro 88/14.06/2013 LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINNOT JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA Ympäristönsuojeluviranomainen Kunta Jakeluosoite Postinumero ja -toimipaikka Lietteiden

Lisätiedot

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Rakennus- ja ympäristölautakunta 68 15.12.2016 LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE RYSY 68 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Päijät-Hämeen jätelautakunta

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(44) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 5/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(44) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 5/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(44) KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.10.2010 kello 13.00 14.25 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 19 Asianro 7629/14.06.00/2013 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2014 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat

JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat 2 1. Johdanto Alueellisena jätehuoltoviranomaisena toimiva Tampereen kaupungin

Lisätiedot

Ylä Savon jätehuoltolautakunta. Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot. Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä

Ylä Savon jätehuoltolautakunta. Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot. Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä Ylä Savon jätehuoltolautakunta Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä Mielipiteet Jätteenkuljetus Kiuruveden taajamassa. Anja

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 16 Asianro 7006/02.05.00/2014 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Vs. palvelupäällikkö Leena Karppinen

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 24 Asianro 6572/02.05.00.00/2016 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Maksuluokkaan III kuuluvat asunnot taloyhtiössä, joissa on järjestetty hyötyjätteiden erilliskeräys tai joissa on vähintään 10 asuntoa.

Maksuluokkaan III kuuluvat asunnot taloyhtiössä, joissa on järjestetty hyötyjätteiden erilliskeräys tai joissa on vähintään 10 asuntoa. V Perusmaksu/ LTE 1 12 Perusmaksun/n perusteet Tässä taksan luvussa määrätään jätelain 78 :n tarkoittamasta jätehuollon perusmaksusta. Kotkassa maksusta käytetään nimikettä perusmaksu ja muissa kunnissa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU

OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU Teijo Myllylä Syväsuontie 10 46800 Myllykoski Kymen jätelautakunta Valtakatu 33 45700 Kuusankoski OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU

Lisätiedot

OHEISMATERIAALI 1. Sivu 1

OHEISMATERIAALI 1. Sivu 1 Sivu 1 Lausuntojen ja kannanottojen huomiointi Vapaa-ajanasuntojen jätehuollon järjestäminen Kymen jätelautakunnan alueella Dno 10133/14.06.02/2016 Nähtävillä oloaika 23.5.-22.6.2016 OHEISMATERIAALI 1

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Kuljetusjärjestelmästä päättäminen

Kuljetusjärjestelmästä päättäminen 1 (10) OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Päijät-Hämeen jätelautakunta 16.02.2017 6 Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä D/3175/14.06.00.00/2016 Perusteluosa Aiempi käsittely Päijät-Hämeen jätelautakunnan

Lisätiedot

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä.

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. JÄTEMAKSUTAKSA 2014 1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan 19.12.2008 vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. Jätemaksut veloitetaan samanaikaisesti ja samalla laskulla

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 107/2010 vp. Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait. LA 107/2010 vp Lauri Oinonen /kesk

Eduskunnalle. LAKIALOITE 107/2010 vp. Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait. LA 107/2010 vp Lauri Oinonen /kesk LAKIALOITE 107/2010 vp Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait Eduskunnalle Tämä on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 199/2010 vp. Yksityisillä jätehuoltoyrityksillä on ollut merkittävä rooli

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jätelain 10 ja 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kahden yhdyskuntajätehuoltoa koskevan jätelain säännöksen muuttamista. Ensinnäkin

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN 18.2.2016 Jätehuollon tehtävät ja roolit kunnassa Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät Jätehuollon palvelutehtävät Omistajaohjaus (kunnat)

Lisätiedot

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon Dnro TRE: 8148/11.02.04/2015 23.3.2016 Mehiläinen Oy Mediverkko-yhtiöt c/o Jätekonsultointi Sawa Oy Angervontie 8 04260 Kerava Asia: Viite: Täydennyspyyntö Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNTA ASKONKATU LAHTI LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNTA ASKONKATU LAHTI LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA 1 PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNTA 30.11.2016 ASKONKATU 2 15100 LAHTI LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA Asianosaisuus Taustaa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Jätetaksa alkaen

Jätetaksa alkaen Ylä-Savon jätehuoltolautakunta Jätetaksa 1.1.2015 alkaen LUONNOS Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä 2015 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto Oy hoitaa omistajakuntiensa

Lisätiedot

Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tarkastelu Laukaan kunnassa

Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tarkastelu Laukaan kunnassa Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tarkastelu Laukaan kunnassa 1.3.2017 SISÄLLYS MÄÄRITELMIÄ... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Aiempi jätteenkuljetusjärjestelmää koskeva päätöksenteko... 4 1.2

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 2 Perämeren jätelautakunnan 11.3.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 1.4.2014 Tornion ja Kemin kaupungeissa

Lisätiedot

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista RAKYL 141 Jätelain

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016 Tekninen lautakunta 60 04.05.2016 Jätehuoltomääräykset 358/00.01.01.00/2016 TELA 60 Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia, sitovia säännöksiä, jotka annetaan jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte,

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2015 Ympäristötoimiala Hallinto Erillisellä liitteellä ilmoitettu htv suunnitteluluku, jota ei saa ylittää

Henkilöstösuunnitelma 2015 Ympäristötoimiala Hallinto Erillisellä liitteellä ilmoitettu htv suunnitteluluku, jota ei saa ylittää Hallinto 2015 2016 2017 2018 Vakanssit (virat/toimet) 26*) - Eläköitymisen hyödyntäminen vakanssisuunnittelussa *) Yksi toimistosihteeri (100013) ja yksi suunnitteluavustaja (607031) jäävät eläkkeelle

Lisätiedot

Jätteenkuljettajan on annettava em. tiedot vuosittain tai jätehuoltoviranomaisen pyynnöstä neljännesvuosittain (jätelaki 39 2 mom).

Jätteenkuljettajan on annettava em. tiedot vuosittain tai jätehuoltoviranomaisen pyynnöstä neljännesvuosittain (jätelaki 39 2 mom). Alueellinen jätelautakunta 11 14.04.2015 Alueellinen jätelautakunta 21 08.09.2015 Jätehuollon kuljetusrekisteri 190/58/583/2015 JLTK 11 Selostus: Jätelain 143 edellyttää kunnan jätehuoltoviranomaisen ylläpitävän

Lisätiedot

HUOM! Kohdat, joita on muutettu, on esitetty harmaalla pohjalla.

HUOM! Kohdat, joita on muutettu, on esitetty harmaalla pohjalla. LIITE 1 HUOM! Kohdat, joita on muutettu, on esitetty harmaalla pohjalla. JÄTEMAKSUTAKSA 1.4.2011 ALKAEN I YLEISTÄ 1 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (jätelaitos) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko. PALVELUHINNASTO Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2017 alkaen Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.fi/ omakukko MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

Selvitystyö sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän nykytilasta

Selvitystyö sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän nykytilasta JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA Selvitystyö sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän nykytilasta Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 93905-P25419 Raportti Kojo Riitta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Inarin kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Inarin kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

Päivämäärä Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestäminen, kuljetusjärjestelmä

Päivämäärä Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestäminen, kuljetusjärjestelmä Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 95 Dno Päivämäärä 28.02.2017 Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestäminen, kuljetusjärjestelmä OUKA/1594/14.06.00/2013 Ote pöytäkirjasta 6/2017 Sivu 1 Päätöshistoria

Lisätiedot

Uusia ohjeita jätehuoltomääräysten laatimiseen

Uusia ohjeita jätehuoltomääräysten laatimiseen Uusia ohjeita jätehuoltomääräysten laatimiseen kehittämisinsinööri Tuulia Innala projekti-insinööri Henna Luukkonen Kuntamarkkinat 11.9.2013 Hankkeen tausta eli miksi jätehuoltomääräysohjeet vaativat tarkistamista?

Lisätiedot

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Tommi Kukkonen Jäteneuvoja Taloyhtiön jätehuolto Puhas Oy Perustettu 1997, aiempi nimi Joensuun seudun jätehuolto Oy Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista LUOTTAMUKSELLINEN Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista Eduskunnan talousvaliokunta Mikko Alkio, asianajaja 26.10.2016 Sidosyksikkö ja ulosmyynnin rajanveto Kunta / hankintayksikkö

Lisätiedot

Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö

Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö HARKO jätehuoltoprojekti Kuntamarkkinat 10.9.2015 Heli Haapea HARKO jätehuolto: Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö aktiiviaika 9/2014-6/2015

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28.10.2015, Koli Itä-Suomen jätelogistiikka Jätekukko Oy Tuottaa omistajakuntiensa puolesta niille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät tilanne 2015,

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Ympäristötoimiala Lautakunta: Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta Sopimuksen tarkoitus: Tällä sopimuksella lautakunta ja Turun kaupungin ympäristötoimialan johto sekä ympäristönsuojelun

Lisätiedot

SOPIMUSPERUSTEISEN KULJETUSJÄRJESTELMÄN TARKASTAMINEN: SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN KULJETUSTEN UUDELLEEN KÄSITTELY

SOPIMUSPERUSTEISEN KULJETUSJÄRJESTELMÄN TARKASTAMINEN: SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN KULJETUSTEN UUDELLEEN KÄSITTELY Saarijärven seudun jätelautakunta 19 02.07.2013 Saarijärven seudun jätelautakunta 42 17.12.2014 Saarijärven seudun jätelautakunta 19 03.03.2015 SOPIMUSPERUSTEISEN KULJETUSJÄRJESTELMÄN TARKASTAMINEN: SAKO-

Lisätiedot

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 27.4.2016 Kauttua Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Mineraalien kaivu 59 % Rakentaminen 19 % Palvelut ja kotitaloudet 3 % Teollisuus

Lisätiedot

Raportti PHJ:n kilpailuttamista kiinteistökeräysurakoista

Raportti PHJ:n kilpailuttamista kiinteistökeräysurakoista PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY Raportti PHJ:n kilpailuttamista kiinteistökeräysurakoista raportointikaudelta 1.1. - 31.12.2015 26.4.2015 Jakelu: Hallitus Jätelautakunta Kuntien ympäristönsuojelusihteerit

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n valitusta koskeva lausunto asia 00923/16/1203

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n valitusta koskeva lausunto asia 00923/16/1203 Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n valitusta koskeva lausunto asia 00923/16/1203 Forssan kaupungin jätelautakunta esittää Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n (LHJ) valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä 1.2.2016 2 Sisällys Yleistä... 3 Jätehuoltoon liittyminen... 4 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä... 5 Jäteastioihin soveltumattomat jätteet...

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

Tietoa kotitalouksien jätehuollosta Kiinteistöittäinen keräys ja jätelajien vastaanottohinnat

Tietoa kotitalouksien jätehuollosta Kiinteistöittäinen keräys ja jätelajien vastaanottohinnat Tietoa kotitalouksien jätehuollosta 2016 Kiinteistöittäinen keräys ja jätelajien vastaanottohinnat 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Kyselyn toteutus... 4 3. Jätemaksut kiinteistöittäisessä keräyksessä ja

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus

JÄTEMAKSUTAKSA Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus JÄTEMAKSUTAKSA 2017 Hyväksytty: Pohjanmaan jätelautakunta, 13.12.2016, 22 1 Jätetaksan perusteet Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Eino Järvisen ja Ari Turusen valituksia koskeva lausunto

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Eino Järvisen ja Ari Turusen valituksia koskeva lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Eino Järvisen ja Ari Turusen valituksia koskeva lausunto Forssan kaupungin jätelautakunta esittää valituksen hylkäämistä siinä esitettyine väitteineen aiheettomana seuraavin

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistaminen Outokummussa ja tarkistaminen muissa kunnissa

Kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistaminen Outokummussa ja tarkistaminen muissa kunnissa Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2016 1 (1) 15 Asianro 6556/14.06.00.00/2016 Kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistaminen Outokummussa ja tarkistaminen muissa kunnissa Palvelupäällikkö Saija

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

Jätetaksa Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä

Jätetaksa Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä Jätetaksa 2014 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä 1 Johdanto Kunnan on järjestettävä jätelain mukaisesti sille kuuluva jätehuolto. Kunnan vastuu jätehuollon järjestämisessä perustuu

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset alkaen

Kunnalliset jätehuoltomääräykset alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 22 Asianro 6556/14.06.00.00/2016 Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Lakimies Amanda Nikkilä Jätehuolto tänään ja huomenna, LHJ:n omistajapäivä KHO:2016:19 Jätelaki Siirtymäsäännös Jätteenkuljetus

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467

Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467 Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467 Seutukunnan kunnille sekä kuntayhtymille on tullut

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta 27.4.2016 Haja-asutuksen talousjätevesien käsittelyä koskevaa sääntelyä ehdotetaan kohtuullistettavan ja selkeytettävän Hallitusohjelman kirjaus

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin JÄTETAKSA alkaen Luonnosehdotus

Mikkelin kaupungin JÄTETAKSA alkaen Luonnosehdotus Mikkelin kaupungin JÄTETAKSA 1.1.2016 alkaen Luonnosehdotus 29.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO LUKU 1 YLEISTÄ... 3 1 JÄTEHUOLTOVIRANOMAINEN JA JÄTEYHTIÖ... 3 2 KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS... 3 3 JÄTEMAKSUT

Lisätiedot

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto 11.10.2011 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn suunnittelu- ja neuvontahanke 2010-2011 Hannu Mattila Projektineuvoja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 20.8.2015 Kokoustiedot Aika Tiistai 8.9.2015 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Jätteenkuljetus. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä

Jätteenkuljetus. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä Jätteenkuljetus Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä 1 Yleistä Kunnan järjestämisvastuulla olevien jätteiden kuljetukset voidaan jätelain mukaan hoitaa joko kunnan järjestämänä

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2017 Sisältö Yleistä jätehuoltomääräyksistä 3 Jätehuoltoon liittyminen 5 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä 9

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 ROVANIEMI Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011 Sivu 1 22 Palkka ja taloushallinnon henkilöstöä koskevat järjestelyt liikkeenluovutuksessa Rovaniemen kaupunginhallitus

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta

Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta Ympäristövaliokunta 18.5.2015 Ympäristöneuvos Riitta Levinen Eduskunnan lausumat EV 360/2010 vp 1. Eduskunta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA Luonnos 11.11.2011 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA Tämä sopimus pohjautuu Hangon, Tammisaaren ja Karjaan kaupunkien sekä Pohjan, Inkoon, Siuntion, Sammatin, Nummi-Pusulan ja Vihdin kuntien sopimukseen

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Uusi rytmi jätehuoltoon

Uusi rytmi jätehuoltoon Uusi rytmi jätehuoltoon Porvoon Kiinteistöyhdistys, Loviisa 3.11.2016 Tuija Klaus Parasta jätehuoltoa kuntalaisille Jätelaki Yhtiöt ovat saaneet tehtäväkseen hoitaa muun muassa pääosan kuntien jätehuoltoon

Lisätiedot

ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON TALOUSARVIOESITYS VUODELLE Jätehuoltojaoston palvelukokonaisuus

ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON TALOUSARVIOESITYS VUODELLE Jätehuoltojaoston palvelukokonaisuus Jätehuoltojaosto 1 ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 1. Jätehuoltojaoston palvelukokonaisuus Alueellinen jätehuoltojaosto toimii jätelain (646/2011) 23 :n mukaisena kuntien

Lisätiedot

Kuljetusten kilpailutuksen tarjousten vertailu ja päätösehdotus

Kuljetusten kilpailutuksen tarjousten vertailu ja päätösehdotus TARJOUSTEN VERTAILU 1 (8) Kuljetusten kilpailutuksen tarjousten vertailu ja päätösehdotus 1. Jämsän kaupungin ruoka- ja ateriakuljetukset umpeutuvat 31.5.2012 ja uuden 1.6.2012 alkavan sopimuskauden (3+1

Lisätiedot

Lausunto kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmästä / Päijät-Hämeen jätelautakunta

Lausunto kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmästä / Päijät-Hämeen jätelautakunta Tekninen lautakunta 166 13.12.2016 Lausunto kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmästä / Päijät-Hämeen jätelautakunta 1707/14.06.00/2016 Tekla 13.12.2016 166 Valmistelija: rakennuspäällikkö Ari Matteinen,

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas Tanja Toivola, Marjo-Riitta Kojo(Toim.) Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas ISBN 952-11-1929-2 ISSN 1238-8602 Suomen ympäristökeskus, Ympäristöministeriö, Suomen Kuntaliitto 2004 Y m p ä r i

Lisätiedot

JÄTETAKSA. voimassa alkaen Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä.

JÄTETAKSA. voimassa alkaen Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä. LUONNOS 15.9.2016 JÄTETAKSA voimassa 1.1. 2017 alkaen Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä. Taksa on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa x.x.2016, x.

Lisätiedot

Jätelain muutokset. Seija Paajanen, ympäristöinsinööri Suomen Kuntaliitto

Jätelain muutokset. Seija Paajanen, ympäristöinsinööri Suomen Kuntaliitto Jätelain muutokset Seija Paajanen, ympäristöinsinööri Suomen Kuntaliitto Haja-asutusalueiden jätehuollon haasteet, KOKOEKO, 2.2.2005, Mediteknian auditorio, Kuopio Uudet säädökset (www.finlex.fi) Laki

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

12 Esitys kuntavastuullisen sako- ja umpikaivolietteiden jätehuoltopalvelujen taksaksi alkaen

12 Esitys kuntavastuullisen sako- ja umpikaivolietteiden jätehuoltopalvelujen taksaksi alkaen Tampere Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (8) 12 Esitys kuntavastuullisen sako- ja umpikaivolietteiden jätehuoltopalvelujen taksaksi 01.01.2017 alkaen TRE:6885/02.04.03/2016 Valmistelija / lisätiedot: Anu Toppila

Lisätiedot

SOPIMUS SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNNASTA

SOPIMUS SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNNASTA SOPIMUS SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNNASTA Tällä sopimuksella sovitaan siitä, että Jätekukko Oy:n (jäljempänä jäteyhtiö) osakaskuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii Savo-Pielisen jätelautakunta

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Liite 8/Jätela 1.12.2016 57 JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 1.12.2016 Voimaantulo 1.1.2017 I YLEISTÄ

Lisätiedot