1) PANKKIEN TILITAPAHTUMAMAKSUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1) PANKKIEN TILITAPAHTUMAMAKSUT"

Transkriptio

1 1) PANKKIEN TILITAPAHTUMAMAKSUT Soveltuuko kulutusluottoja koskeva KSL 7 luku (pankkiluotto) vuonna 1993 kyllä Millainen käytäntö sivuuttaa OikTL 1 luvun säännökset? Pankkikäytäntö voi synnyttää sopimuksia, mutta voiko asiakas tietää siitä (tietoisuus yleensä sitovuusperusteena koronnostotapaukset KKO:ssa)? Kustannusvastaavuus ei riitä perimisen oikeusperusteeksi Edellytysopin kynnys ei ylity tällä tavoin (liikeriski)

2 Luottoehdot tulevat velkakirjan osana osapuolia sitoviksi Sopimusta tulkitaan kuitenkin laatijan vahingoksi Tarkoitetaanko viivästyneen maksun perimistä Pankki muuttanut yksipuolisesti käytäntöään, mikä ei sido A:ta Peritty summa ei ole aivan vähäinen A ei ole reklamoinut mikä merkitys olisi voinut havaita tiliotteesta ei ole puhdas liikesuhde KSL 7:11 Mitä kulutusluottosopimuksessa on mainittava luoton myöntämiseen liittyvät maksut, korot, ja muut kustannukset

3 2) TENTTITAPAUS 1992 PANKKIKRIISIN SYVÄNTEESSÄ Ratkaisu nykyisen lainsäädännön mukaan KSL 7:1.3 yksityishenkilön asuntoluottoon soveltuu KSL 7 L (kulutusluotot) Onko lisävakuudesta lauseke luottosopimuksessa. Tämä edellytyksenä kulutusluottosuhteessa. Onko yllättävä tai ankara ehto sovittelu Liiketoimintariski vakuuden arvioinnissa Miten vaikuttaa luotonsaantiin? - Työttömyys vaikutus viivästyskoron sovitteluun (KorkoL 11 ) Kulutusluoton viivästyminen KSL 7:16 voidaan eräännyttää luotto ennenaikaisesti

4 1 kk laiminlyönti usean viivästyserän osuus 5 % luotosta laiminlyönti Sosiaalinen suorituseste voi vapauttaa [intressipunninta] Onko pankki informoinut takaajaa (TakausL 12 ) takauksen sovittelu, jos täti voi osoittaa kausaaliyhteyden erehtymiseen Oikeuserehdyksen relevanssi OikTL30 Onko pankki perustellussa vilpittömässä mielessä? [selonotto] pätemättömyys Onko toissijainen takaus [ei mainittu omavelkaiseksi] On täytetakaus (Takauslaki 3 ) Asunto-osakkeet ovat asuntoluoton vakuutena Tallettajan suoja ei vaikuta ehtoihin

5 3) VELAKSIANTOSITOUMUS EDULLISIN EHDOIN [KORKOTASO VAIHTELEE] LUOTONSAAJA SITOUTUNUT EHTOIHIN Ei ole pääsopimusta edellyttävä esisopimus (yksipuolinen) Ei ole lahjanlupaus, vaikka ehdot edullisia (vrt. verolain ¾ - sääntö) Liikesuhteen jatkuvuus luottosuhteen pysyvyyden edellytyksenä Edellytysoppi molempien osapuolten mieltämien edellytysten näkökulmasta. Voi johtaa sovitteluun tai olla itsenäinen pätemättömyysperuste (Pöyhönen 1988) Luottosopimus konsensuaalisopimus (ei vaadi reaalisuoritusta) KKO 1991:43 Sopimus asuntoluoton saamisesta Mikä oli positiivisen sopimusintressin korvaus (mm. muuttokustannukset)

6 Oliko luotonsaaja antanut oikeita tietoja (OikTL 30 ) Luottamussuhde KKO 1994:9 Luoton markkinointi lehdessä Tässä oikeustapauksessa osapuolina liikemiehet (ei KSL 7 luku) Siksi sopimus ilmeisesti pätevä Sovittelukynnys korkea - olojen muutos (rauenneet edellytykset) ei riittävä Voiko vakuuksia vaatia jälkikäteen? Ei (ei ole lisävakuus) B voi vaatia luontoissuoritusta tai vahingonkorvausta (Ehtojen heikkeneminen, sopimuksentekokulut, luoton saamisen viivästyskulut) Korvaava suoritus Sopimusehtojen huonontumisesta korvaus

7 4) VELKAKIRJA 1 Väite ennen luovutusta tapahtuneesta lakkaamisesta maksun johdosta heikko väite (VKL 15 ) Velkakirjassa määrättynä aikana tehtävän lyhennyksen suorittamiseen voi vedota myös bona fide olevaa luovutuksensaajaa vastaan, jolle vk suorituksen eräännyttyä luovutetaan X (luovutuksensaaja) ei saa väitesuojaa erääntyneiden maksujen osalta (vuosittaiset erääntyneet)

8 VELKAKIRJA 2 Velkakirjan tunnusmerkit: yksipuolisuus, ehdottomuus, abstraktisuus VKL ja väitesuojasäännökset eivät koske dokumenttia, joka on riippuvainen kausasta Tässä velkasuhteen olemassaolo riippuu kaustasta Jos A on maksanut velan autokaupasta, velkasuhdetta ei ole (ei mitään väitesuojaa)

9 VELKAKIRJA 3 Vanhentumisväite VKL 17 :n mukaan vahva väite (tehokas bona fide luovutuksensaajaa vastaan) Velka vanhenee 3 v. erääntymisestä Merkitystä ei vk:n päiväyksellä Todistustaakka vanhentumisesta velallisella. Vanhentuu, kun ei katkaistu Jos ei pysty näyttämään vanhentumista, esille kysymys valeasiakirjasta. Jos X on vilpittömässä mielessä valeasiakirjaluonteesta, A maksuvelvollinen

10 5) KAKSI ASIAA: Toimivallan ylitys toimeksiantovaltuutuksessa Saantosuoja vk:n osalta Toimeksiantovaltuutus (OikTL 11.2 ) Tertius (L-saaja C) ei saa bona fides suojaa; sopimus ei pätevä VKL 14 : Luovutuksensaajan vilpittömän mielen syntyminen. Koskeeko luovutuslegitimaatio myös valtuutettuna esiintyvää ja hänen osaltaan sekä toimivaltaa että kelpoisuutta?

11 Oppikirja: Suojaa vajaavaltaisuudesta, edustusvallan puuttumisesta ja konkurssista aiheutuvat, oikeustoimikelpoisuuden rajoituksena ilmenevät virheet; Selonottovelvollisuus käsittää kuitenkin sen, onko syytä uskoa valtuutuksen olevan oikea ja riittävän laaja Tavallinen vk Ei sovelleta saantosuojaa C ei saa pitää vk:aa Velkakirjaoikeudellinen tarkastelu ei muuta sitä, mikä on oikeustoimiopillinen analyysi Panttaus: Luovutussäännökset soveltuvat myös vk:n panttaukseen (VKL 10 )

12 JUOKSEVA VELKAKIRJA B A C omistaja valtuutettu siirronsaaja Kysymys omistusoikeudesta Sai luovuttaa vain pantiksi Saannossa (C) on kompetenssivirhe

13 6. KYSYMYS PALJOLTI SAAMISEN LAKKAAMISESTA; MYÖS VELKAKIRJAOIKEUTTA Yhtymys eli konfuusio B:n velka lakkaa C:n ja D:n osuus mk:aan (yhteisvastuu) Kuittaus Yleiset edellytykset (samanlaatuisuus; perimiskelpoisuus, vastakkaisuus / C:n vastasaatavan vanhentuneisuus Ovatko olleet vanhentumattomina päällekkäisiä Testamentinsaaja ei ole paremmassa asemassa kuin aikaisempi velkoja. (Ei luovutusta inter vivos) Mahdollisesti kuitattavissa

14 Vanhentuminen Vanhentuminen koskee velkakirjasaatavia 3 v. erääntymisestä tai oikeusperusteen synnystä 10 v. Onko sidonnaisuus alkanut , jolloin olisi vanhentunut ilman katkaisutointa Velkakirjan allekirjoitus ehkä vain valmistelutoimi. Jos velkakirja on luovutettu A:lle , D:n sidonnaisuus alkoi vasta tuolloin

15 7) mk:n MAKSU SIJAIS- SUORITUKSENA B vapautuisi velasta A:lle. Kyseessä valmisteleva toimi; maksu olisi tapahtunut vasta, kun B olisi C:n suorituksen johdosta vapautunut vk:sta Datio solvendi causa, ei datio in solutum Syntyykö väitesuojaa? Oli mahdollista tehdä perusteväite Autokaupan pätemättömyys tai peitellyn takauksen pätemättömyys Jos voi näyttää toteen väitteensä, ei maksuvelvollisuutta B:n maksuvaatimus edellyttää autokaupan pätevyyttä. B perui sopimuksen maksutavasta

16 Mikäli A ei myönnä vk:n olevan pätemätön, C:llä kaksi velkojaa: maksutalletus Jos C jo maksanut vk:n, ei uutta maksua B:lle, ellei pitänyt tietää pätemättömyydestä

17 8) DEBENTUURILAINA: VKL 34 A:n vaatimus X:ää kohtaan Jos maksu ennen erääntymistä muulle kuin pääsitoumuksen haltijalle, velallinen ei saa VKL 19 :n maksusuojaa Tässä pankki maksoi erääntymisen jälkeen ja oli ilmeisesti bona fide. Vaatimus ei menesty A:n vaatimus B:tä kohtaan A:n ja B:n välillä talletussopimus (KK 12 luku) B tuottamusperusteisessa korvausvastuussa A:lle (ekskulpaatio) Vaatimus menestyy

18 A:n vaatimus C:tä kohtaan Kun C hankkinut maksuliput yli kuukausi ennen erääntymistä, hän ei saa VKL 23.3 :n mukaan saantosuojaa C ei ole VKL 27 :n johdosta suojattu A:n vaatimuksilta vaikka olisi bona fide C:llä vahingonkorvaus- tai perusteettoman edun palautusvastuu A:lle Vaatimus menestyy B ja C solidaarisessa vastuussa A:lle. Viimekätisessä vastuussa B

19 9) KOMBINOIDUSTI MAKSUVÄLINEITÄ JA VELVOITEOIKEUTTA A:n ja B:n sopimus vuokranmaksusta on laillinen. Myös määräaikainen sopimus on luvallinen. VKL 7 : Velallisella on optio-oikeus, kun ulkomaan maksuväline Tämä voidaan sulkea pois efektiivilausekkeella Velvoitteen sisältönä nimenomaisesti tietty määrä ulkomaan valuuttaa Tässä saattoi valita Muunto eräpäivän tai maksupäivän mukaan Viivästyksessä uhri voi valita itselleen edullisemman kurssin

20 A ei ole viivästynyt; siksi hän voi valita olisi tullut suorittaa mk A voi vaatia perusteetonta etua 200 mk IndRajL ei koske kertasuoritusta optio-oikeuksin Tilimaksu edellyttää tavalla tai toisella saatua suostumusta; AsHVL:n mukaan on aina oikeus tilimaksuun (AsHVL 35 ) Milloin maksu tapahtunut Lähtökohta viemävelkaperiaate Rahan oltava velkojan disponoitavissa eräpäivänä Erityisnormeissa vaihtelevia ratkaisuja AsHVL:ssa vuokralaiselle edullinen vaihtoehto: riittää kun suoritus tapahtunut eräpäivänä ei vaadita maksun saapumista perille

21 10) VÄÄRENNETTY VK VKL 9 A vastaa D:lle pääsääntöisesti siirtämänsä velkakirjan pätevyydestä Väärennös B vapautuu VKL 17 :n mukaan maksuvelvollisuudesta A on siirtänyt D:lle pätemättömän vk:n (olennaista, onko D in concreto pätevä velkoja) A:n on saatettava D asemaan, jossa tämä olisi ollut, jos vk olisi ollut pätevä Mutta kun B maksukyvyttömäksi todettu, ei syntynyttä vahinkoa

22 erääntyneen maksun kuittaus A vastaa D:lle siirtämänsä vk:n pätevyydestä. Jos B saa kuittauksen osalta maksusuojan, on D:lle siirretty pätemätön vk. VKL 9 :n mukainen vastuu (edellyttäen, että kaikki vaatimukset täyttyvät) Onko B lyhentänyt velkaansa kuittaamalla ennen velkakirjan luovutusta D:lle? Soveltuuko VKL 16 vai 18

23 VKL 16 Kuittaus D:tä sitova, jos - eräpäivä vk:ssa - luovutus eräpäivän jälkeen D ei voi olettaa, ettei vk:aan merkittyä aikataulua olisi noudatettu: koskee myös kuittausmahdollisuutta D:llä ei liioin VKL 9.1 :n vilpittömän mielen vaatimusta VKL 18 Kuittaus luovutuksen jälkeen Jos (uusi) velkoja tietoinen kuittauksesta, ei kaupanvastuu (VKL 9.1 ) toteudu

24 erääntyneen velan osa VKL 9.2 (vastuu velallisen maksukyvystä) Ei ilman eri sitoumusta (huom. kuitenkin OikTL 30 :n mahdollisuus) A ei vastaa D:lle velkakirjan suorittamisesta --- D voi valvoa perussuhteesta johtuvan saatavan C:n konkurssissa

25 11) ULKOMAAN VALUUTTA VK:ssa Velallisella valintaoikeus valuuttaan, mikäli ei ole viivästynyt Efektiivilauseke valintaoikeutta ei ole => suoritettava kruunuissa, ellei velkoja hyväksy markkoja ---- Jos suorittaa väärälle velkojalle, viivästys suhteessa oikeaan velkojaan A) Tavallinen vk - Onko maksu luovutuksen jälkeen luovuttajalle pätevä? (VKL 29 ) On, jos velallinen bona fide luovutuksesta (Denuntiaation merkitys) Vk:n hallinnalla ei merkitystä

26 - Maksu L-saajalle (VKL 30 ) pätevä, jos vetoaa luovutukseen ja maksaja bona fide, ellei vahvaa pätemättömyysperustetta Tässä ei tietoa, onko luovutuksessa pätemättömyysperustetta B) Juokseva vk - Jos vk:aa ei esitetä tai maksusta anneta kuittia, voi kieltäytyä maksusta (VKL 21 ) - Jos suorittaa haltijalle, saa bona fide suojan Jos velkojasta epäselvyyttä, viivästyksen välttää tallettamalla maksun ulosotonhaltijalle

27 12) SISÄLSIKÖ VK MÄÄRÄYKSIÄ ERÄÄNTYMI- SESTÄ; ELLEI MÄÄRÄYSTÄ, MAKSETTAVA VAADITTAESSA (VKL 5.1 ) Tässä tapauksessa saattoi vaatia milloin tahansa Jos oli erääntymisehto, sitä noudatettava; jos sidottu sopimusrikkomukseen, voi olla kohtuuton (OikTL 36 ) Jos on kulutusluotto, ei voisi erääntyä tässä tilanteessa (KSL 7:16) Viivästyskorko korkolain mukaan yleensä riippumaton tuottamuksesta Yhteiskunnallisilla solidaarinen vastuu Merkitystä ei sillä, mihin tarkoitukseen luotto oli otettu ei poista vastuuta eikä muuta osavastuuksi Velkasitoumus on voitu antaa vakuustarkoituksessa Tässä velkasuhteen kausa on täyttynyt myös C:n osalta (tuli kiinteistön hyväksi) Kun valuuttaväite virheellinen, ei väitesuoja aktualisoidu

28 Suojaan vaikuttaisi - velkakirjan laatu - luovutus (inter vivos vai perhesaanto) - Y:n vilpitön mieli (läheissuhde aiheuttaa helposti mala fide -presumption Velallisten keskinäinen suhde: Se, joka maksanut yli oman osuutensa, saa regressin muita kohtaan (VKL 2.2 ) Osuuksien suuruus riippuu velallisten välisistä tosiasiallisista suhteista. A:n lopullinen osuus 2/3 B:n lopullinen osuus 1/3 C:n lopullinen osuus 0

29 13) C SITOUTUNUT YHTEISVASTUUSEEN (VKL 2.1 ) A ja C alkuperäisiä velkasuhteen osapuolia. C:llä rajoittamaton väitteidenteko-oikeus (VKL 1 ) C:n sitoumuksen kausana kauppasopimus jos C voi osoittaa, että kauppahintavelka mk, vain tämä maksettava C:n kuittausoikeus ei perustu VKL 18 ja 28 :n soveltamiseen (vastasaatava kohdistuisi velkakirjan luovuttajaan) saatavat ovat vastakkaiset A voi tehdä perusteväitteitä väite vk:n kokonaispätemättömyydestä on aiheeton A allekirjoittanut vakuustarkoituksessa; ei pitänytkään saada valuuttaa Tilanne toisin, jos D ei ole saanut rahaa. faktoissa epätietoisuutta Jos A voi osoittaa, että D sai vain mk, C:n kuittausoikeus rajoittuu tähän Laissa ei määräystä siitä, millaisella kynällä allekirjoitettava

30 14) Velkoja 1 Velkoja 2 Velkoja 3 B C D Velkakirjan luonne B:n merkintä vk:ssa ei ole prokurasiirto (siirto perittäväksi) Yritys muuntaa vk tavalliseksi vk:ksi Juoksevan vk:n muunto (VKL 12 ) muunnon on merkintänä tehtävä velallinen tai hänen on se hyväksyttävä; Tässä tapauksessa vk on yhä haltijavk. D on oikea velkoja (suhteessa velalliseen) (VKL 13.1 ) A (velallinen) E (edunvalvoja)

31 - Vahvat väitteet juoksevissa vk:ssa VKL 17 :ssä; mm. se, että vk on holhottavan tai sieluntoiminnaltaan häiriintyneen antama. Luettelo ei tyhjentävä - A oli ilmeisesti täyttä ymmärrystä vailla jo vk:aa annettaessa; E (= A) ei ole maksuvelvollinen Vrt. kuitenkin pätemättömyysastetta OikTL 33 :ään perustuva väite olisi heikko väite eli E maksuvelvollinen --- Jos D ei voi periä vk:aa, voi kääntyä saantomiesten puoleen lähinnä C, viime kädessä A:han palauten Peruste: VKL 9 kaupanvastuu (C / B) Perusteeton etu (A)

32 Kuittaus Vaatimus tarkoittaa VKL 18 :n väitettä, ei väitettä jo tapahtuneesta kuittauksesta (VKL 15 ) I Vaarantuuko A:n vastasaamisen periminen B:ltä ja tiesikö D ilmeisesti tästä? ei ole näin (luultavasti) Yleisten kuittausedellytysten on myös täytyttävä (ilmeisesti täyttyvät) II Jos pääsaatava ja vastasaatava perustuivat samaan oikeussuhteeseen ja D tästä tietoinen, olisi kuittausmahdollisuus. Näin ei ilmeisesti ole

33 15) TAVALLINEN VK Vastike voidaan antaa ulkopuolisellekin henkilölle tai takaajaksi kirjoittautuneelle Vastikeväite on tehokas vain, mikäli Valuuttaväite Vastiketta ei ole suoritettu sovitulla eli kausan edellyttämällä tavalla - Onko ilmaisuerehdys (OikTL 32 ) eli olivatko A ja C kirjoittaneet nimensä vääriin paikkoihin paperilla? Ilmaisuerehdys on heikko pätemättömyysperuste; tiesikö B tai olisiko pitänyt tietää (mahdollisesta erehdyksestä)? Ilmaisu sitoisi oikaistussa muodossa A katsottaisiin takaajaksi C katsottaisiin päävelalliseksi A:n vastuu olisi TakL mukaan vanhentunut OikTL 33 ei sovellu tapaukseen (tunnusmerkistö ei täyty)

34 Haltijavk (a) Jos lyhennys suoritettu ennen vk:n siirtoa, kyseessä B:n väitesuoja - Maksuväite yleensä heikko (VKL 15.1 ). B:n vilpitön mieli estää väitteen tehon - Jos maksusta tehty vk:aan merkintä, jota ei ole voitu helposti poistaa, ja merkintä poistettu, maksuun voidaan vedota B:n vilpittömästä mielestä huolimatta (VKL 15.3 ) - Määräaikaislyhennystä koskeva väite on VKL 16 :n mukaan vahva (b) - Jos C lyhensi velkaa siirron jälkeen, tarkasteltava velallisen maksusuojaa Maksu ehkä tehty väärälle velkojalle (X) siten, että velallinen vapautunut suoritusvelvollisuudesta VKL 20 : Jos erääntynyt maksu, ja C ja A bona fide velkojanvaihdoksessa Päävelallinen ei aina saa käyttää takaajan väitettä; A:n väite koski päävelkaa on myös A:n oma väite Väite sallittu C:n poissaolo ei näin vaikuta

35 16) a) Ei huolimattomuutta ryöstötilanteessa Onko ilmoitettu asianmukaisesti? Sairaalahoito tietynlainen force majeure Ks. myös KSL 7:19 ei vastanne b) Kortin hallinta ei sellaisenaan valtuuta haltijaa Säilytys ollut huolimatonta (ks. KKO 1924 II 69) eikä katoamisilmoitusta Kortti olisi pitänyt palauttaa KSL 7:19 vastaa

36 c) Ehto ankarasta vastuusta ei sido KSL 7:19 ja 7:20 Huom. myös yleiset valtuutusta koskevat normit ja periaatteet Tuottamusarvostelu: Kortti palautettu, ilmoitettu yhtiölle mutta onko se väärä henkilötaho? (vrt. KKO 1983 II 72) Muissa kuin kulutusluotoissa ankara vastuu sinänsä luvallinen, mutta OikTL 36 voi tulla sovellettavaksi

37 17) ELETÄÄN VUOTTA 1993 OMAVELKAINEN TAKAUS Voidaan vaatia takaajalta velan eräännyttyä Ilmaisu vuodeksi 1992 tulkinnanvarainen Vastuu 1992 syntyneistä veloista vai vaatimukset esitettävä vuonna 1992 Jos hyväksytään jälkimmäinen vaihtoehto, C:n vaatimus on myöhässä --- Takaaja voi tehdä päävelkaa koskevia väitteitä Velkoja C eikä X Oy Väärennösväite kääntää todistustaakan C:n tulisi näyttää nimikirjoitus oikeaksi (aidoksi) Väitesuojaa C ei voisi saada, vaikka X Oy:n saaminen A:lta olisi siirretty juoksevan vk:n nojalla

38 B saattaa olla vastuussa siitä, että A on antanut jonkun muun käyttää luottokorttiaan Takaus tässä laaja: A:n veloista C:lle Takaajan suorittama defensiivinen kuittaus (vastasaatava velkojalta) yleisten kuittausedellytysten mukaan (TakausL 27 ) B:n vastasaatava C:n B:lle aikanaan antama mk:n takaussitoumus C:n ja B:n saatavat samanlaatuisia ja vastakkaisia Onko B:n saatava perimiskelpoinen (C:n takausvelka vanhentunut) Oliko takaus vanhentunut yleisen 3 vuoden vanhentumisen perusteella (VanhL 4 ) vai takausta koskevan 3 v:n perusteella (TakausL 19 ). Ei kuittausoikeutta

39 18) LUOTTOKORTTIYHTEISÖ A KORTINHALTIJAT = KATESUHDE A:n lunastettava ostotodisteet jäsenyrityksiltä; kortinhaltijat ovat velvollisia maksamaan A:lle luoton korkoineen ja kuluineen määräajan jälkeen B sitoutunut hyväksymään A:n luottokortit maksuvälineiksi huoltamoillaan A velvollinen lunastamaan B:ltä ostotositteet ja kantamaan luottotappion vaaran ostajien maksukyvystä B:n ja kortinhaltijain välillä ei ole pysyvää sidonnaisuutta - Jos ei toisin sovittu, A ei voi vaatia B:ltä tositteita Rahoitusjärjestely ei tarkoita sitä, että A saa väkisin tyrkyttää luottoa B:lle; Kyse ei olisi todellisesta vastuun ottamisesta; B menettäisi korttisaatavansa A perisi suoritukset kortinhaltijoilta, mutta B ei saisi konkurssivalvonnassa juuri mitään etuoikeudettomana velkojana Siis mikä on perimistehtävän ja rahoitusvastuun funktio Vrt. KL Analogia; B velvollinen antamaan tositteet käteissuoritusta vastaan

40 19) TAKAUKSESTA VOIDAAN SOPIA SUULLISESTI; ALLEKIRJOITUKSEN PUUTE EI VAIKUTA PÄTEVYYTEEN jälkeen C:llä ei ole vapaata peruutusoikeutta. Ks. kuitenkin OikTL 39 Lakikirjassa olevat KKO-ratkaisut Ratkaiseva ajankohta, jolloin valuutta luovutetaan päävelalliselle peruuttamismahdollisuus on voinut olla avoin Erityisenä asianhaarana voi olla väärien tietojen antaminen käyttötarkoituksesta (petollinen viettely) Täytetakaus aiheuttaa vastuun vain määrästä, jota ei saada esinevakuudesta Ei ole asuntoluotto; ei tarvitse olla täytetakaus; ei täytetakaus, vaikka viitattu as-osakkeisiin Ilmoituksella voi olla silti se vaikutus, että sovelletaan esinevakuusedellytyssääntöjä

41 Riippuu olosuhteista, edellyttääkö takauksen pätevyys reaalivakuuden olemassaoloa Jos arvo vähäinen, petollinen viettely kysytään pankin vilpitöntä mieltä -TakausL 12 Pankin tiedonantovelvollisuus. Onko velallisen taloudesta kerrottu riittävästi? Jos laiminlyönti, kausaalisuus täyttyy takausta sovitellaan

42 20) OMAVELKAINEN YHTEISTAKAUS SOLIDAARINEN JA ENSISIJAINEN VASTUU Kolmen takaajan edellytys relevantti. Vaaran kantaa yleensä velkoja. Koskiko tiettyä henkilöä? Jos kyseessä OikTL 39 (ks. KKO 1969 II 83), koko takaussitoumus olisi voitu peruuttaa eli sitomattomuus kumppanuusedellytyksen puuttumisen vuoksi Tässä ei liene tällainen poikkeustapaus Edellytysopin sovellus velkoja tiesi tai tämän olisi pitänyt tietää edellytyksestä - laajemmin kuin yleensä sopimusoikeudessa - mitä ilmenee luottoasiakirjasta A:n ja mahdollisesti X:n vastuu vähenee takautumisoikeuden vähenemisen määrällä (4.000 mk) Vrt. takauslaki 31 ; regressin jakautuminen normaalisti

43 Prokuristilla kelpoisuus edustaa päämiestä pääsääntöisesti kaikessa liikkeen hoitamisessa Takaus on yhteydessä liiketoimintaan, ei saa olla oy:n tarkoituksen vastainen Tässä ei luultavasti palvele oy:n tarkoitusta A:n vastuu putoaa 4.000:een Takaus erillisessä asiakirjassa Takaajien vastuu säilyy in dubio uudistettaessa päävelkaa, ellei ehtoja muuteta Tässä takaus voimassa

44 21) OMAVELKAISESSA TAKAUKSESSA TAKAAJA VASTUUSSA VELAN ERÄÄNNYTTYÄ Ei tarvitse ensin realisoida panttia, ellei takauslain 3.2 asuntoluotto Sopimuslojaliteetti: onko pantti helposti realisoitavissa ja millaista omaisuutta takaaja joutuisi realisoimaan? Pantista luopuminen TakausL 18 Velallisen antamaa vakuutta ei saa vapauttaa, vaan on olemassa takaajan hyväksi Takaaja vapautuu siltä osin kuin vakuudella oli arvoa Erilliset takaukset aiheuttavat solidaarisen vastuun Kukin vastaa vain omasta osuudestaan, jos yksi vapautettu TakausL 18

45 Takaus vanhenee 3 vuodessa päävelan erääntymisestä (TakL 19) Vk:n eräpäivä Alkup. vanh. aika Uuden ep:n mukaan olisi takaus vanhentunut Maksuajan pidentäminen A:n ja B:n sopimuksin ei sinänsä vapauttanut C:tä Kun sopimus tehtiin vasta lokakuussa 2000 (päävelan eräännyttyä), vanhentuminen on alkanut kulua C pääsisi vapaaksi

46 22) OMAVELKAINEN TAKAUS; SUORITUSTA VOI VAATIA TAKAAJALTA SAMALLA KUIN VELALLISELTA Takaajalla samat väitteet kuin velallisella, vaikka velallinen olisi luopunut niistä B voi vastustaa, vaikka A hyväksyi Takausta ei ole siirretty vaan vk tällöin takaus seuraa vk:aa Uusi velkoja voi saada väitesuojaa myös takaajan väitteiltä Juoksevia vk:ja koskevat säännöt soveltuvat (tässä) myös takaukseen (tässä haltijavk) Väärennösväite on vahva väite myös juoksevissa vk:ssa (pankin vilpitön mieli ei vaikuta); VKL 17 Tod. taakka nimikirjoituksen aitoudesta velkojalla; takaajan esitettävä vastanäyttöä Olennaista, että B sai väärennöksestä tiedon vasta sitouduttuaan takaukseen Voi yrittää tähän vedota

47 Luoton käyttötarkoituksella on sinänsä merkitystä Jos petollinen viettely (OikTL 30 ) velallisen ja takaajan välillä, velkojan osalta vilpittömän mielen suoja VKL 15 estää pätemättömyyteen vetoamisen Y-pankkiin nähden edellyttäen, että vilpittömän mielen väite on oikea Kuittausvaatimus: Defensiivinen kuittaus velalliselta (eikä takaajalta) olevalla vastasaatavalla sallittu TakausL 27

48 23) SITOUMUS VELKOJALLE TAKAAJAN JA VELALLISEN PROBLEMATIIKKA VOI KUITENKIN HEIJASTUA VELKOJAAN Ehkä antanut liioiteltuja tietoja tulevista liiketoimista B silti liian kevytmielinen mennessään takaukseen? Vekselivastuun väistäminen ei aiheuta petollista viettelyä Käyttötarkoitus C:n kannalta vilpitön mieli suojaa (OikTL 33 ) Takaaja voi vedota velalliseen Takaaja voi vedota velkojaan, jos tiesi tai olisi pitänyt tietää tästä (OikTL 30 ) Nyt C:n vilpitön mieli suojaa Luottotiedot Ei ole ollut takauksen ehto mutta edellytys C on voinut lähteä siitä, että vaatimus on täyttynyt; tiedot vain välitetty

49 Merkitystä ei ole sillä, mikä on saamistodiste, kun vk:aa ei ole siirretty Vilpittömän mielen arviointi sen ajankohdan mukaan, jolloin pankissa tehtiin luottopäätös ( ) Kuitenkin OikTL 39 Merkitystä sillä, mitä tiesi, kun valuuttaa ei vielä ollut myönnetty Kysymys yleispanttauksen sitovuudesta täyttääkö TakausL 5 vaatimuksen? Aika- ja e-katto Voidaan periä vakuuden arvosta sen mukaan, millainen takaussitoumus Voidaan ehkä sovitella sen mukaan, onko tiennyt, miten takaus palvelee B:n tavoitteita TakausL 7 ( Muut olosuhteet takausta annettaessa ) Luotonantajan tiedonantovelvollisuus

50 24) Vastatakaus: takaajan regressin vakuudeksi annettu takaus Kun vastatakaus on tässä omavelkainen, takaaja voi vedota vastatakaukseen heti oman suorituksen tehtyään Vastatakaus oli annettu A:lle Vastatakaus ei näin ole D:n hyväksi, kun vastatakaajalta ei suostumusta takaajan vaihdokseen (sitoumuksen tulkinta) Jos vastatakaus kuitenkin voimassa myös D:n hyväksi, (joutuu maksamaan vain mk eli D:n maksaman määrän Velkakirjojen osalta vaatimus on ennenaikainen: D ei ollut lyhentänyt velkaa vaan oli antanut lisävakuuden B:n perillisten väittämä perusteeton: velvollisuus hankkia takaajan kuoltua uusi takaaja koski (takauksen raukeamisen uhalla) vain laillista takausta vanhan lain mukaan

51 25) OMAVELKAINEN TAKAUS VOI OLLA MÄÄRÄAIKAINEN JA KOSKEA MÄÄRÄSUMMAA Kuolema ei lakkauta velkaa eikä takausta Ei liioin eräännytä (PK 21:10) Miten pitkä on luottokortin maksuaika (A:n ja L:n sopimus) Jos päävelka ei erääntynyt, vaade takaajaa kohtaan on ennenaikainen - Takaaja voi käyttää päävelallisen väitteitä Väärennösväite ei välttämättä ratkaise A:n eikä B:n maksuvelvollisuutta Onko A ostanut huonekalut on ratkaisevaa ja onko hän valtuuttanut toisen (kuten C:n) käyttämään korttiaan - Hinnanalennus; onko reklamaatiota Ostaja ilmeisesti menettänyt oikeutensa (yli 3 kk). Jos olisi vielä avoinna, myös B voisi reklamoida

52

53 L on samassa asemassa kuin X oy vaikka hintasaatava olisi siirretty L.lle Tavallisen vk:n siirto ei tuota väitesuojaa Kulutustavaran kaupassa ei väitesuojalauseke ole pätevä Mistä takaus annettu (KSL 7:13 7:20) B ei vastuussa C:n luottokorttiveloista; takaus ei siirry päävelallisen kuollessa kuolinpesän velkojalle On kuitenkin mahdollista, että A on eläessään luovuttanut kortin tällöin on A:n velka

54 26) Takaus kassanhoitajan mahdollisesta kassavajauksesta - Päävelka edellyttää rikollista toimintaa; onko takaus hyvän tavan vastainen ja siten pätemätön; tähän voitaneen vedota - Petollinen viettely (OikTL 30 ) Onko A vilpillisessä mielessä Todistustaakka pätemättömyydestä B:llä - Jos takauskumppanuusedellytys nimenomainen ehto, takaaja ei vastuussa, jos ehto ei toteudu. Edellytysopilla operoiminen mahdollista, mutta velkojan on tunnettava tämä edellytys. Jos voidaan tähän vedota vähenee regressin putoamisen suhteessa ehto pätemättömyys (Tentissä ) TakL 19. Vanhentuminen

55 27) E Alaikäinen ei voi velvoittautua takaukseen on tosin voinut täysi-ikäisenä hyväksyä takauksen B Riski takaajan alaikäisyyden vaikutuksista velkojalla D:n vastuu putoaa mk:aan ellei tiennyt kassatakaajan alaikäisyyttä A KKO 1968 II 85 edellytti toisen henkilön antavan samanlaisen takauksen Ei kahta kanssatakaajaa eikä ketään nimenomaista henkilöä A:n vastuu supistuu siihen määrään, johon kanssatakauskin ulottuu Riski E:n takauksesta velkojalla 1 2 B voi vaatia mk joko A:lta tai D:ltä A vastaa mk:sta D:n kanssa, jos D tiesi E:n alaikäisyydestä Voiko A vapautua kanssatakausedellytyksen raukeamisen vuoksi kokonaan

56 28) Tenttipäivä Onko pääsaatava vanhentunut? Jos on, ei takaajakaan vastuussa 10 v. katkaisematonta vanh. aikaa - A:n maksukyvyttömyys Jos on ollut esim. konkurssi, jossa pääsaatava valvottu ennen , pääsaatava ei ole vanhentunut - Vanhentuminen voidaan katkaista tunnustamalla velka vk:n laskeminen uudelleen liikkeelle Takaaja vapautuu vastuusta, kun vk palautuu velalliselle Liikkeellelasku elpymisongelma

57 Elpyykö takaajan suoritus Onko vk:ssa ehtoja Juokseva vk takaus voi elpyä Tavallinen vk ei elvy Onko itse takaussitoumus vanhentunut Joulukuussa 87 tapahtunut vaatimus on katkaissut vanhentumisen Onko maksukyvyttömyys todettu Jos on, takaus vanhentunut Onko eräpäivä omavelkaisessa Jos on, takaus on vanhentunut

58 29) Kun annettu molemmat vakuudet, pantti ensisijainen, jos täytetakaus asuntoluottotilanne (lain 3 ) sopimuslojaliteetti Jos pantit eivät arvottomia, niistä luopuminen rajoittaa B:n vastuuta (TakausL 18.2 ) A:n kuolema ei sinänsä vaikuta A:n takaussitoumukseen Tilanne toinen, jos A:n oikeudenomistajat pyrkineet vapautumaan vastuusta ja velkojat laiminlyöneet valvonnan Kp haettu konkurssiin

59 B:n vastuu puolittuu Yleispanttauslauseke Ei vastuuta B:lle, jos A:lle myönnettyjä luottoja ei käytetty yhteisten yritysten tarpeisiin. Kysymys yleispanttaussitoumuksen sisällöstä PK 21:4 Millaisesta takauksesta perilliset vastaavat

60 30) - A ei voi vaatia mitään vastatakaajalta (ei sopimussuhdetta) Maksukyvyttömyyspohdinnalla ei merkitystä - C voi tehdä perusteväitteen Ei ehkä tuntenut kausaa Vk:aa ei annettu rikoksen vuoksi eikä A tehnyt suoritusta ilmaiseksi Väite hylätään - Kun ei täytetakaus, ei lähtökohtaisesti voi vaatia pantin realisointia Entä sopimuslojaliteetti mitä takaaja joutuisi myymään

61 - Takaajan oikeus velkojan vakuuksiin Saa ehdottoman subrogaation päävelallisen myöntämiin vakuuksiin myös niihin, joista ei tiennyt takaukseen mennessään tai jotka annettiin vasta takauksen jälkeen Takauksen määrä vähenee palautetun vakuuden määrällä - Väite takauksen määrästä Jos voi näyttää väitteen toteen, se menestyy (sopijapuolten suhde) - avositoumus - ilmaisuerehdys (OikTL 32.1 )

62 33) a b c Takaus Velkojan tulisi vaatia maksua takauksen voimassaoloaikana. TakL 19.2 Jäljennöksen lähettäminen ei pidennä voimassaoloaikaa perintä myöhässä 3 v. erityinen vanhentumisaika käynnisti Tämä vanhentuminen huomioon ex officio Muotovaatimusväite väärä Vekselitakaus (aval) vekselioikeudellisia vaikutuksia Voidaan antaa normaali takaus vekselistä Hyväksyjän allekirjoitus ei kuulu vekselin muotovaatimuksiin Allekirjoituksen selvyys ei vaatimus

63 d Vekseli protestoitava 2 arkipäivän kuluessa erääntymisestä: takautumisoikeus asettajaan ja siirtäjiin Ei ilmene, mikä viikonpäivä oli eräpäivä Protestin laiminlyönti Hyväksyjä B jää yhä vekselivastuuseen X on siten takausvastuussa --- C on joka tapauksessa vapautunut vanhentumisen vuoksi e Hyväksyjään ei ole vanhentunut Defensiivinen kuittaus sallittu myös velalliselta olevalta vastasaamisella. TakausL 27.2 Vrt. LuottolaitosL 54 jos ei voisi ulosmitata, ei yksityishenkilön tilivaroja voi kuitata UL 4:6 palkan ja eläkkeen ulosmittaus

64 34) VEKSELISAAMINEN VANHENTUU 3 vuodessa 1 vuodessa hyväksyjään ep:stä siirtäjään asettajaan protestista B ja X vapaat vekselivastuusta A:n sitoumus vanhentui Mikä ajankohta lähemmin talvella 1984? Jos vekselisaaminen vanhentunut, VeksL 74 perusteettoman edun palautus B ei voi olla palautusvastuussa Onko X hyödynsaaja? Kyllä Velkomusprosessi, jossa Z:lla todistustaakka

65 36) VeksL 1 34 Mainittava sen nimi, jonka maksettava se on Kun maksaja hyväksyy maksukehotuksen, hänestä tulee hyväksyjä (päävelallinen) Hyväksyminen ei silti muotovaatimus Nimen merkitseminen maksavaksi ei synnytä vekselivastuuta X ei vastuussa Vekseli-sana muotovaatimusta, ei otsikointi Protestin ottamista ei tarvita hyväksymättä jättämisen vuoksi Protesti maksamatta jättämisen vuoksi vaikuttaa takautumisvastuuseen Myös asettaja vastuussa

66 37) UUDEN VEKSELIN MUOTOMÄÄRÄYS ITSENÄISEN ARVIOINNIN KOHTEENA Rahalajin puuttumista koskeva huomautus aiheuttaa vekselin pätemättömyyden Jos ep oli to, pe tai la protesti on oikein suoritettu Väite valuutan saamatta jäämisestä perusväite (VeksL 17 ) A voi tehdä pankkia vastaan väitteen valuutan osalta Muotovirheen vuoksi dokumentti on vekselinä pätemätön Vekseli on kuitenkin A:n osalta saatavan osoittaja Vanha vekseli menettänyt tehonsa Takaaja D ei vastuussa velasta, joka syntynyt takaussitoumuksen päättymisen jälkeen

67 42) ONKO ASIAKIRJA VK kirjallinen rahamääräinen allekirjoitettu - Sana velkakirja korvaa maksulupauksen Täydentämisenvarainen vk Rahalaji tulkinnan avulla Tulkinta laatijan vahingoksi Sitoutuneelle edullisempi tulkinta Kansalaisuus + asiakirjan kieli Laatimispaikan valuutta Tuomioistuimella ratkaisupakko Kiistikö B allekirjoituksen Velkojalla todistustaakka Humalatila ei yleensä vaikuta Oikeustoimikelvottomuus OikTLK33

68 Onko humalatila vaikuttanut velkasitoumuksen antamiseen - Väite vk:n väärästä sisällöstä - Vanhentumisväite Täydentäminen virheellisesti Erhekirjoitus (OikTL 32.1 ) Velallisen näytettävä väitteensä puhe tai kausa ei ole Mitään ei ilmene vk:sta Mikä on vanhentumisaika? Todistustaakka vanhentumisesta B:llä Jos A väittää katkaisseensa vanhentumisen, tästä todistustaakka

69 43) I II Takaaja maksoi velkojan työntekijälle Vastatakaaja maksoi alkup. takaajalle ---- Yleistakaus ollut maksuaikana voimassa Lain spesiaalinormit eivät katkaisseet maksuvelvollisuutta - Perimissiirto ei aiheuta väitesuojaa

70 Takaajan tekemään maksuun liittyvä vk:n siirto takaajalle ei ole tyyppiinsä puolesta saanto, johon väitesuoja voisi liittyä (vk A C) Koskeeko sääntö myös vk-luovutusta ensitakaajan ja vastatakaajan välisessä siirrossa? On takaukseen perustuvaa luovutusta B voi myönteisen vastauksen perusteella esittää vastikeväitteen D:tä kohtaan Jos D voi esittää näyttöä, velkomus hyväksytään. Ei väitesuojaa - X:llä ollut vk:n ja valtakirjan perusteella perimislegitimaatio. Palautumisvaatimus hylätään

71 44) VK:N ALLEKIRJOITUS Vanhentunut syyskuussa -01 Vanhentumista ei huomioon Ex officio; väitettä ei tehty I (silloinen laki). Miten nykyisin? A:n väite vk:n kausasta Jos voi näyttää väitteen toteen, velkomus hylätään Ei väitesuojaa, koska ei vk:n siirtoa II Onko lisätty nolla vai täydentänyt vk:n sopimuksenvastaisesti määrä voi alentua - Vk:n hävittämisellä ei itsenäistä merkitystä; ei merkitsisi jo syntyneen velkasuhteen lakkaamista C:n väite ei totta, koska vk X:llä - B:n ilmoitus tarkoittaa avositoumuksen antamista

72 - B:n alaikäisyys vapauttaa hänet, mutta ratkaiseva ajankohta on vk:n antohetki velkojalle; voitu antaa myöhemmin - A ja B rinnakkaisvelallisia A:lla ei oikeutta luovuttaa vk:aa velkojalla. Väite menestyy OikTL 35.1 Siirronsaaja voisi saada vilpittömän mielen suojan

73 45) A LUOTTOA B:lle EP C toissijainen takaus D omavelkainen takaus E takaus F takaus E maksoi mk takautumisoikeus - B (TakausL 28 ) Ei ole maksanut ennenaikaisesti eikä siten menettänyt regressiä - Täysimääräinen takautumisoikeus (TakausL 31 ) C:tä ja D:tä kohtaan aikaisempi takaus eri asiakirja

74 E ja F rinnakkaistakaajia Sama asiakirja luo olettaman yhtäläisestä vastuusta Voi vaatia F:ltä mk:aan regressiä --- C toissijainen takaaja C:n takaus erääntyy vasta, kun B:n maksukyvyttömyys on todettu C ja D velvolliset maksamaan aikaisempina takaajina koko E:n maksaman määrän E on maksanut alle oman osuutensa; ei vielä tällä perusteella saa regressiä F:ää kohtaan Nyt vastuussa B ja D -

75 46) - B ei vetoa velan pätemättömyyteen (ei kiistä velkaa) Maksukyvyttömyys ei vapauttamisperuste geld muss mann haben Ylivoimainen este vapautusperuste sopimussuhteessa KorkoL 10.2 C:n takaussitoumus täyttää (yleis)takauksen tunnusmerkistön ja on luonteeltaan toissijainen B:n maksukyvyttömyyttä ei ole todettu (TakL 21 )

76 A voi ajaa kannetta samanaikaisesti B:tä ja C:tä kohtaan (TakL 36 ) Tuomio voi kohdistua C:hen ehdollisesti C:n maksettava, kun B:n maksukyvyttömyys todettu ulosmittauksessa tai muutoin Yleistakaus ( kaikki velat ) Ei nykylain (TakL 5 ) mukaan mitätön, vaikka ei mkylärajaa eikä aikarajoitusta Koskee kuitenkin vain päävelkoja, joiden myöntämisen yhteydessä takaus on annettu tai jotka syntyneet sitä ennen ja olivat takaajan tiedossa

77 Ko velka ei ole takauksen piirissä Vastatakauksen perusteella ei päävelkoja voi vaatia mitään (suojaa C:tä) Oikeuserehdyksellä ei siksi tässä merkitystä Jos C olisi ollut takausvastuussa ja D joutunut maksamaan C:lle, olisi tullut esiin informoimisvelvollisuus (TakL 12 )

78 47) Takaajan regressioikeus - Humalatilaväite Voi olla oikeustoimikelvottomuutta merkitsevä, yleensä ei Onko OikTL 30 (petollinen viettely) OikTL 31 (kiskominen) OikTL 33 (kunnianvastaisuus ja arvottomuus Ei voi tehdä vastikeväitettä (vk:aan merkitty vastike saatu)

79 - Vk siirretty C:lle Väitesuoja heikkoihin ja vahvoihin väitteisiin - Vk luovutettu inter vivos Entä C:n bona fide luovutus lahjana lähisukulaiselle Jos C saa väitesuojan, se ulottuu myös X:n (takaajan) väitteisiin, koska takaus juoksevassa vk:ssa Tällöin X olisi ollut maksuvelvollinen C:lle X:llä olisi regressioikeus B:hen Jos C ei saa väitesuojaa, X on maksanut olemattoman velan. Tällöin hänellä ei ole regressioikeutta B:hen Olisiko B:n tullut valistaa X:ää tehottomuustilanteesta - Olisiko takaajan ennen maksua tullut tiedustella B:ltä pätevyystilannetta?

80 48) - Onko pätevää päävelkaa A:n ja B:n välillä? Jos on, voidaan hakea heti omavelkaiselta takaajalta - B aiheutti vahingon - työpaikalla - työnantajalle - virheellä tai laiminlyönnillä aiheutuiko työssä näkökohtia: arkipäivä, ei lomakausi Jos vahinko vapaa-ajalla, B vastaa täysimääräisesti - Jos vahinko työssä tehtynä, sovelletaan VahL 4:1.3 TSL 12.1:ssä viittaus VahL 4:1:een

81 Työntekijän korvausvelvollisuus työnantajalle Mikä harkitaan kohtuulliseksi huomioon ottaen... Lievä tuottamus ei korvausta Tahallisuus täysi korvaus, ellei erityistä syytä Ilmeistä, ettei lievä tuottamus Takausvastuu siis olemassa, koska ainakin jonkinasteinen pätevä päävelka Takausvastuuseen voidaan mennä jo syntyneestä rikosvahingosta (vahingonteko) Onko B:tä aiheettomasti painostettu. Irtisanomiseen on ollut perusteensa

82 Oliko takausvastuu painostusketjun tulos Ei sinänsä vaikutusta, ettei B palaa työpaikkaan Edellytysopillista kantavuutta mukana, mutta B on itse irtisanoutunut B:n maksuvelvollisuus vahingon syntymisestä Erääntyy vaadittaessa sekä velalliseen että takaajaan Kun vahinko kohdistui työn antajaan eikä sivulliseen, ei kanavointisääntöä - 21 v. kulunut eikä reklamoitu väitteidentekomahdollisuus

83 KorkoL 4.3 (11 % korko) - Ei sovittu viivästyskorosta - Maksimina vaadittu määrä - Koronmaksun alkaminen Jos tahallinen vahinko, alkaa vahingon tapahtumisesta (tämä mahdollista) Jos ei-tahallinen vahinko, KorkoL 7 (erityistä selvitystä vaativa asia) 30 p esittämisestä vrk (Milloin vaatimus kohdistettiin takaajaan)

84 49) MAKSUSUOJA TAV. VK:n + HALTIJA VK:n SIIRTOTILANTEESSA Takaaja maksoi haltijavk:n VKL 19.1 maksusuoja (bona fides) Koskeeko myös takaajan maksua (ilmeisesti) Säännöt omavelkaisessa ja toissijaisessa takauksessa (oli erääntynyt) TakL 26.1 Takaajalle maksusuoja Ei luultavasti tiennyt ongelmista Velallinen maksoi tavallisen vk:n Maksajalle bf-suoja

85 Suoja ei ulotu siihen, että luovutusta rasittaa vahva pätemättömyysperuste Riippuu siitä, oliko pakottaminen lievää (OikTL 29 ) vai törkeää (OikTL 28 ) - Pätemättömyys perimisvaltakirjaa laadittu [ - Jos B joutuu maksamaan uudelleen, voi vaatia maksua takaisin X:ltä ]

86 50) 1. TakausL 16 - Olisiko valvonta johtanut jako-osaan konkurssissa - Todistustaakka valvonnan laiminlyömisen vaikutuksista velkojalla 2. Takaus Ilman takaajan suostumusta voidaan sopia vain vähäisistä takaajan asemaan vaikuttavia muutoksia - Tässä ei voi sanoa, soveltuuko maksuajan lykkäämiseen eli vanheniko takaus 3. Esinevakuus ei ollut takauksen edellytys tai ehto Kun ei olisi ollut velallisen antama pantti, takaajalla olisi ollut siihen kohdistuva oikeus vain niin sovittaessa 4. Edellytysopin ulottuvuudet Oliko velkoja bona fide (oikeus) erehdyksestä

87 Petollisesta viettelystä Jos mala fide, voi seurata pätemättömyys Luotonantajalla kuluttajatakauksessa tiedonantovelvollisuus (TakausL 12 ) Onko tässä kuluttajatakaus? Käsittää myös oikeusvaikutusten selvittelyn Kirjainsymbolit viittaavat siihen, ettei ole luotonantaja Jos ei ole kuluttajatakaus, sovellettavaksi tulee yleinen siviilioikeudellinen tiedonantovelvollisuus. Siihen ei säännönmukaisesti kuulu oikeuserehdyksen poistamista Voiko velkojan passiivisuus johtaa OikTL 33 :n soveltamiseen?

88 51) TAVALLISET VK:t VK N:o 1 VKL 27 Luovutuksensaajalla ei väitesuojaa. C:n asema = B:llä Velallisen näytettävä tavaran kelvottomuus VK N:o 2 VKL 27 Luovutuksensaaja ei saa väitesuojaa, ellei toisin ole säädetty. Ks. OikTL 34 Valeasiakirjan siirronsaajan vilpitöntä mieltä suojataan Tässä näyttää vilpittömän mielen suoja toteutuvan VK N:o 3 Kuittaustilanteeseen soveltuu VKL 28. Velallisella on kuittausoikeus paitsi - hankkinut vastasaatavan saatuaan tiedon luovutuksesta - vastasaaminen erääntyy em. ajan jälkeen ja myöhemmin kuin velkakirja

89 52) ONKO KYSEESSÄ PETOLLINEN VIETTELY Vaikuttiko valheellinen tieto takaajan asemaan (Luotto ei tuonut reaalista lisää velallisen varallisuuteen) Heikko pätemättömyysper. - oliko tavaratalo bona fide - tietoisuus samastuu D:n tiedoisuuden kanssa D perimissiirron saaja Arvioitava OikTL 39 :n valossa tiedonsaantihetken myöhennystä (KKO 1962 II 107)

90 53) I TakL 20 Entisen sijaan tullut takaus vapauttaa aikaisemman, jos yksityistakaaja Omistiko kolmanneksen yrityksestä (TakL 2 ) Tuliko uusi takaus entisen tilalle (TakL 20 ) II Ks. KKO 1992:114 Riski siitä, että vakuuden realisointi peräytyy oikeudellisen virheen vuoksi takaajalla III TakL 27 Defensiivinen kuittaus sallittu, kun velkojana vastasaamisen osalta velallinen (vrt. Ruotsin HD)

91 55) - ALUKSI VELKASUHTEEN PÄTEVYYS VELKOJA JA VELALLISEN VÄLILLÄ LOPUKSI KYSYMYS KAUPANVASTUUSTA - Tav. velkakirja Luovutus ei tuota luovutuksensaajalle parempaa oikeutta kuin oli luovuttajalla 1. Alaikäisyys LK: pätemätön Voiko pätevöityä Hyväksyminen täysi-ikäisenä Koronmaksu 2. Valuuttaväite yleensä tehokas Jos oli tarkoitus antaa rahat toiselle, ei voi tehdä väitettä 3. Tulokseton ulosmittaus näyttö varattomuudesta Kaupanvastuu (VKL 9 ) Ei voi vedota pätemättömyysperusteeseen, jos tiesi tai olisi pitänyt tietää

92 - Luovuttaja vastaa L-saajalle saamisen pätevyydestä, ei velallisen maksukyvystä. Jos lahja, kaupanvastuu ei sovellu - Kaupanvastuu voisi koskea em. varauksin alaikäisyyttä tai valuutan luovuttamista - Velallinen maksukyvytön Tällöin ei luovuttajakaan olisi saanut mitään perityksi eikä kaupanvastuuta

93 56) TAKAUS EDELLYTTÄÄ PÄTEVÄÄ PÄÄVELKAA Rikosperusteinen korvausvastuu voi olla takauksen päävelkana Millainen painostus on ollut ja miten se pätemättömyytenä rasittaa (heikko vai vahva pp.) - Perimiskulut kuuluvat takausvastuun piiriin vain, jos niin sovitaan. Ei tässä - Läheistakaus millainen harkintakyky Tässä ei sovitteluun viittaavaa Ei liioin kuluttajatakausta ja sen sovittelua tiedonantovirheen vuoksi - Jos takaaja ei maksanut omilla varoillaan, ei synny regressiä Ei selviä tässä - Regressistä voi luopua. Välienselvittely ei tässä ehkä sitä, mutta se on mahdollista, vaikkei ositusta

94 57) 1. Allekirjoitusvaatimus ei ole laissa. Tavanomainen oikeus On ainakin suullinen velaksianto Vahvistavat tekijät: takaus + valuutan anto 2. Tahdonilmaisu tulkinnanvarainen KKO 1962 II 49 Suorituslupaus Tulevasta velaksiannosta ei yleensä tällaista dokumenttia 3. Päiväys ei kuulu muotovaatimuksiin Euromääräisyys. Miten kauan voinut olla Kellastuminen; miten vanha dokumentti vanhentumista ajatellen 4. Onko joku muu saanut valuutan?

95 58) - Onko takaajan maksettava epävarma saatava TakL 29. Päävelallinen kiistänyt velan ilman riittävää näyttöä. Takaaja saa regressin. Ei merkitystä, vaikka vastasaatava ja kuittaustilanne myöhemmin vahvistettu. - Takaajalla ei ole oikeutta ulkopuolisen antamaan panttiin - Takaajien keskinäiset suhteet TakausL 31.2 Aikaisemmalta takaajalta saa kaiken maksamansa Ei saa enempää kuin on vaatinut Koskeeko epävarman saatavan maksamista koskeva sääntö (TakL 29 ) myös takaajien välistä suhdetta (ilmeisesti)

96 59) VKL 2 (REGRESSIOIKEUS) - Yhteisvastuu, ellei muusta sovittu - Oikeus vaatia muilta pääluvun mukaista osuutta, ellei muusta sovittu - Onko pätevä velkasuhde Valuuttaväite ei välttämättä tehokas - Onko B hyötynyt muita enemmän onko regressi pääluvun mukaista Avioliitoissa erillisvarallisuus Ei ole konfuusio Jälkitasaus (VKL 2.2 ) a Joku ilmeisesti maksukyvytön b Jonkun oleskelupaikka tuntematon c Maksua ei kuukaudessa esitetystä vaatimuksesta Ei ilmeistä maksukyvyttömyyttä Tulokseton ulosmittausyritys / konkurssi) 1 kk ei kulunut vaatimuksesta - Onko oleskelupaikka tuntematon?

Seuraava vuoden 2003 vanhentumislain perusteella laadittu teksti korvaa velvoiteoikeuden aineopintotentissä Velvoiteoikeuden oppikirjan sivut 203-225.

Seuraava vuoden 2003 vanhentumislain perusteella laadittu teksti korvaa velvoiteoikeuden aineopintotentissä Velvoiteoikeuden oppikirjan sivut 203-225. Tutkintovaatimusten kohdan 3 tarkoittama opintomoniste Seuraava vuoden 2003 vanhentumislain perusteella laadittu teksti korvaa velvoiteoikeuden aineopintotentissä Velvoiteoikeuden oppikirjan sivut 203-225.

Lisätiedot

YKSITYISVELALLISEN MAKSUVELVOLLISUUDEN LAKKAAMINEN

YKSITYISVELALLISEN MAKSUVELVOLLISUUDEN LAKKAAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma Juridiikka 2012 Pauliina Kaivonen, Annette Niemi YKSITYISVELALLISEN MAKSUVELVOLLISUUDEN LAKKAAMINEN velkojen lopullinen vanhentuminen OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle velan vanhentumista ja julkista haastetta koskevan lainsäädännön uudistamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki velan vanhentumisesta

Lisätiedot

Velvoiteoikeus. Keskeistä lainsäädäntöä. Velvoite

Velvoiteoikeus. Keskeistä lainsäädäntöä. Velvoite Velvoiteoikeus Keskeistä lainsäädäntöä Velkakirjalaki (622/1947) Korkolaki (633/1982) Laki velan vanhentumisesta (728/2003) Velvoiteoikeudellinen lainsäädäntö on monin paikoin dispositiivistä. Poikkeuksena

Lisätiedot

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS YKSITYISHENKILÖ takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS 2 3 Mikä on takaus 4 Yksityistakaajan suoja 5 Pankilla on velvollisuus antaa tietoja 6 Takaajan oma vastuukyky

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

Mikko Hannula VELAN VANHENTUMINEN

Mikko Hannula VELAN VANHENTUMINEN Mikko Hannula VELAN VANHENTUMINEN Liiketalous ja matkailu 2012 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Mikko Hannula Opinnäytetyön nimi Velan vanhentuminen Vuosi 2012

Lisätiedot

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012 Antti Kolehmainen Perhe- ja perintöoikeus 1. Parisuhdeoikeus 2. Perintöoikeus 3. Edunvalvontaoikeus 4. Lapsioikeus KURSSIN TAVOITTEET 1. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden

Lisätiedot

Sopimusoikeus SL 2010 Antti Kolehmainen

Sopimusoikeus SL 2010 Antti Kolehmainen Sopimusoikeus SL 2010 Antti Kolehmainen KURSSIN TAVOITTEET Kokonaiskuva seuraavista asioista: 1. Sopimusoikeudellisen yleisistä opeista 2. Sopimuksen syntyminen eri sopimuksen tekotavat 3. Sopimuksen pätevyyden

Lisätiedot

HE 178/2007 vp. kuin lakisääteinen velkajärjestely.

HE 178/2007 vp. kuin lakisääteinen velkajärjestely. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain ja velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ Markus Kemppainen Insolvenssioikeus Maisteritutkielma Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2015 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

Työsopimuslakiin perustuvan saatavan vanhentuminen

Työsopimuslakiin perustuvan saatavan vanhentuminen Laura Korpinen Työsopimuslakiin perustuvan saatavan vanhentuminen 1. Johdanto Kirjoituksessa tarkastellaan sitä, miten työsopimuslakiin (55/2001, TSL ) perustuva työntekijän saatava vanhenee, mitä vaikutuksia

Lisätiedot

Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2005. Luottojen arvopaperistaminen Suomessa oikeudelliselta kannalta

Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2005. Luottojen arvopaperistaminen Suomessa oikeudelliselta kannalta Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2005 Luottojen arvopaperistaminen Suomessa oikeudelliselta kannalta Jarno Tepora Julkaisija: Helsinki: Roschier Holmberg & Waselius, 1995 Julkaisu: Juhlajulkaisu Roschier

Lisätiedot

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2/2002 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT EHDOTUS KONKURSSILAIKSI 22.11.2002 LAKIEHDOTUKSET 37 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Lisätiedot

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE 12.6.2013 (suomenkieliset pyrkijät) Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti.

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VELKAOPAS

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VELKAOPAS Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VELKAOPAS 1 Velka pitää maksaa Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS 1 Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8 Asuntolaina...9 Takaus... 11 Vahingonkorvaus

Lisätiedot

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ Jukka Pentikäinen TUTKIELMA ESINEOIKEUS SYKSY 2009 I Sisällys SISÄLLYS...I LÄHTEET...IV 1 Johdanto...

Lisätiedot

Yleinen sopimus- ja vahingonkorvausoikeus. T-76.632 Tietotekniikkaoikeus Kevät 2005 Aura Soininen

Yleinen sopimus- ja vahingonkorvausoikeus. T-76.632 Tietotekniikkaoikeus Kevät 2005 Aura Soininen Yleinen sopimus- ja vahingonkorvausoikeus T-76.632 Tietotekniikkaoikeus Kevät 2005 Aura Soininen Sopimusoikeuden perusteet Sopimuksia sääntelevä lainsäädäntö Laissa varallisuusoikeudellisista oikeustoimista

Lisätiedot

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Vakuutusehdot Voimassa 1.3.2015 alkaen Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Sisällysluettelo 1 Eräät keskeiset käsitteet...2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutus sopimuksen tekemistä...2 2.1 LähiTapiolan

Lisätiedot

Näytesivut. 5.1 Yleistä

Näytesivut. 5.1 Yleistä 5 VELAN VANHENTUMINEN 5.1 Yleistä Velkojan tulee käyttää saamisoikeuttaan lain mukaisessa määräajassa. Jos velkoja on passiivinen, saaminen vanhentuu ja lakkaa sen jälkeen, kun lainmukainen määräaika on

Lisätiedot

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tentit kahdessa osassa keväästä 2014 alkaen (Sähköinen monivalinta ja kirj.tapaukset)

Tentit kahdessa osassa keväästä 2014 alkaen (Sähköinen monivalinta ja kirj.tapaukset) 1 Velvoiteoikeus Oikeudenalojen perusteet Tentit kahdessa osassa keväästä 2014 alkaen (Sähköinen monivalinta ja kirj.tapaukset) 18.3.2015 1. A Oy oli ostamassa B Oy:ltä biodieseljalostamoa. A halusi tehdä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2010 N:o 746 753 SISÄLLYS N:o Sivu 746 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta... 2537 747 Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2005 N:o 795 797. Laki. N:o 795. asuntokauppalain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2005 N:o 795 797. Laki. N:o 795. asuntokauppalain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2005 N:o 795 797 SISÄLLYS N:o Sivu 795 Laki asuntokauppalain muuttamisesta... 3973 796 Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä

Lisätiedot

Ohje markkamääräisissä luotoissa käytettävien vakiosopimusten ehdoista

Ohje markkamääräisissä luotoissa käytettävien vakiosopimusten ehdoista Nro RAHOITUSTARKASTUS OHJE 102.1 Dnro 50/520/96 Antopäivä: 28.5.1996 Voimassaoloaika: 15.8.1996 lukien toistaiseksi Korvaa ohjeet: Luottolaitoksille 102.1 Dnro 1/117/94 14.2.1994 102.2 Dnro 2/117/94 14.2.1994

Lisätiedot

KASVATTAJAN VASTUU JA VEROTUS. Varatuomari Marja Blomqvist Orivesi 20.1.2007

KASVATTAJAN VASTUU JA VEROTUS. Varatuomari Marja Blomqvist Orivesi 20.1.2007 KASVATTAJAN VASTUU JA VEROTUS Varatuomari Marja Blomqvist Orivesi Sisältö 1. Yleistä 2. Sopimukset 3. Virhe koirassa kasvattajan vastuu 4. Kasvatustoiminnan verotus 5. Oikeussuojakeinot 1. Yleistä 1. Lähtökohdat

Lisätiedot

St1-etuohjelman säännöt

St1-etuohjelman säännöt St1-etuohjelman säännöt 1. YLEISTÄ St1-etuohjelma on St1 Oy:n (jäljempänä St1) asiakkailleen yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa tarjoama hyvitysohjelma, jossa ohjelman piiriin kuuluvan luottokortin (jäljempänä

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen Perintö- ja lahjaverotus KL 2012 Antti Kolehmainen Kurssin sisältö I OSA: Perintö ja lahjaverotus II OSA Jäämistösuunnittelu TAVOITTEET: I OSA Perintö ja lahjaverotus - Tavoitteena ymmärtää järjestelmän

Lisätiedot

Todistustaakasta riita-asioissa

Todistustaakasta riita-asioissa Todistustaakasta riita-asioissa Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2014 Työryhmä KäT Pauliina Hermunen (pj.) Viskaali Outi Anttila KäT Inka Grönqvist AA Olli Hoppu HOL Risto Jalanko Viskaali Heikki

Lisätiedot