YLEISET VASTATAKUUEHDOT VAKUUDENANTAJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISET VASTATAKUUEHDOT VAKUUDENANTAJA"

Transkriptio

1 1 (7) YLEISET VASTATAKUUEHDOT VAKUUDENANTAJA 1. Määrittelyt Näitä yleisiä vastatakuuehtoja sovelletaan, ellei niistä joiltain osin ole takuuasiakirjassa tai muutoin kirjallisesti toisin sovittu tai sovita. Näissä yleisissä vastatakuuehdoissa käytetään seuraavia määritelmiä: Edunsaaja Finnvera Sopimus Ulkomainen ostaja tai muu ulkomainen edunsaaja, jonka hyväksi vakuus annetaan. Finnvera Oyj Takuuasiakirjassa mainittu vientikauppaa koskeva sopimus. Euroopan keskuspankin julkaisema kurssi Euroopan keskuspankin valuutoille kyseisenä päivänä julkaisema viitekurssi. Mikäli kyseinen päivä ei ole Euroopan keskuspankin pankkipäivä, käytetään kurssina sen edellisenä pankkipäivänään julkaisemaa viitekurssia. Takuu Takuuasiakirja Takuumaksu Tarjous Vakuudenantaja Vakuus Viejä Finnveran vakuudenantajalle myöntämä vientitakuu, johon sovelletaan alla lueteltuja yleisiä vastatakuuehtoja ja takuuasiakirjassa mainittuja erityisiä ehtoja. Finnveran vakuudenantajalle antama takuutarjous siihen kuuluvine muine asiakirjoineen. Takuuasiakirjan mukainen takuumaksu. Takuuasiakirjassa mainittu vientikauppaa koskeva tarjous. Pankki tai muu vakuudenantaja, joka antaa viejän puolesta vakuuden. Ulkomaisen edunsaajan hyväksi annettu vakuus, jonka tulee olla sekä määrältään että voimassaoloajaltaan rajattu. Takuuasiakirjassa mainittu viejä.

2 2 (7) 2 Takuutapahtuma Vakuudenantajalla on, sikäli kun 8. kohdasta ei muuta johdu, oikeus korvaukseen takuun perusteella silloin, kun edunsaaja on ottanut vakuuden käyttöön. 3 Korvattava tappio 3.1 Korvattava tappio Korvattava tappio lasketaan siten, että tappiosta vähennetään tarjoukseen tai sopimukseen liittyvät kuittauskelpoiset vastasaatavat sekä vakuudenantajan saamat suoritukset, joita ei jouduta palauttamaan. 3.2 Tappio Tappion muodostavat - taatun käyttöönotetun vakuuden määrä, - korko 12 % p.a. käyttöönotetun vakuuden määrälle vakuuden maksupäivästä korvauksen maksupäivään saakka sekä - vakuuden maksamisesta vakuudenantajalle aiheutuneet välittömät kulut. 3.3 Takuukate Takuu kattaa koko korvattavan tappion. 4 Vakuudenantajan velvollisuudet 4.1 Takuumaksun maksaminen 4.2 Vakuuden ehtojen muuttaminen 4.3 Huolellisuusvelvollisuus 4.4 Ilmoitusvelvollisuus Vakuudenantaja on velvollinen maksamaan takuumaksun, mikäli viejä ei sitä maksa. Vakuudenantajan on saatava Finnveran kirjallinen suostumus vakuuden ehtojen muutoksille. Vakuudenantaja on tappion torjumiseksi ja rajoittamiseksi velvollinen noudattamaan hyvän pankkitavan edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta sekä tarvittaessa neuvottelemaan toimenpiteistä Finnveran kanssa. Vakuudenantajan on välittömästi ilmoitettava Finnveralle kirjallisesti sekä tietoonsa tulleesta seikasta, joka saattaa johtaa vakuuden käyttöönottoon, että vakuuden käyttöönotosta. Vakuudenantajan on välittömästi ilmoitettava Finnveralle kirjallisesti kaikista tietoonsa tulleista olennaisista muutoksista, jotka liittyvät vakuudenantajan ja viejän omistussuhteisiin, liiketoimintaan ja kaupparekisteritietoihin.

3 3 (7) 4.5 Perintävelvollisuus 5 Korvauksen hakeminen ja maksaminen 5.1 Korvauksen hakeminen 5.2 Selvitysvelvollisuus 5.3 Korvauspäätöksen tekeminen 5.4 Ennakkokorvaus Vakuudenantaja on vaadittaessa velvollinen huolehtimaan käyttöönotetun vakuuden perinnästä sekä ennen korvauksen maksamista että sen jälkeen. Perinnän toteuttamistavasta on neuvoteltava Finnveran kanssa, joka ratkaisee asian, ellei yksimielisyyteen päästä. Finnveran huolehtiessa perinnästä vakuudenantajan on vaadittaessa annettava kohtuullisesti käytettävissä olevin keinoin Finnveralle sen tarvitsemaa apua ja tukea saatavan perimisessä. Vakuudenantajan on säilyttääkseen oikeutensa korvaukseen haettava kirjallisesti korvausta kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, jona vakuudenantaja on suorittanut vakuuden perusteella maksun. Korvauksen hakemisen yhteydessä vakuudenantajan on annettava Finnveran tai tämän valtuuttaman käytettäväksi kaikki kohtuullisesti saatavissa olevat takuutapahtumaa koskevat tiedot, asiakirjat ja muut tarpeelliset selvitykset. Mikäli vakuudenantajan Finnveralle toimittama korvaushakemus ei sisällä asian ratkaisemiseksi tarpeellisia selvityksiä, Finnvera pyytää vakuudenantajalta tarpeelliset ja kohtuullisesti hankittavissa olevat lisäselvitykset. Finnvera tekee korvauspäätöksen kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vakuudenantajan korvaushakemus on saapunut Finnveralle. Mikäli vakuudenantaja ei ole toimittanut Finnveralle tai sen valtuuttamalle vaadittuja selvityksiä, Finnvera tekee korvauspäätöksen käytettävissä oleviin selvityksiin perustuen. Finnvera voi siitä huolimatta, ettei tappion lopullinen määrä ole vielä selvillä, tehdä ennakkokorvauspäätöksen ja maksaa ennakkokorvauksen takaisinmaksusitoumusta vastaan. Korvauspäätöstä tehdessään Finnvera voi muuttaa ennakkokorvauspäätöstä kaikilta osin, mikäli lisäselvitykset antavat siihen aihetta. Mikäli ennakkokorvaus ylittää myöhemmin vahvistettavan lopullisen korvauksen, vakuudenantajan on korvauspäätöksessä asetetussa

4 4 (7) ajassa palautettava liikaa saamansa määrä takaisinmaksusitoumuksessa sovittuine korkoineen ja kuluineen sekä 10 kohdassa tarkoitettuine viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen. Finnvera voi vaatia ennakkokorvauksen takaisinmaksun turvaamiseksi muun kuin kohdassa 1. tarkoitetun vakuuden. 5.5 Kuittausoikeus 5.6 Korvauksen maksaminen 5.7 Sovellettava valuuttakurssi Finnveralla on oikeus käyttää maksettava korvaus vakuudenantajalta olevien saataviensa kuittaamiseen. Korvaus suoritetaan samana valuuttana, jona vakuudenantaja on suorittanut maksun vakuuden perusteella. Mikäli kuittauskelpoisten vastasaatavien tai vakuudenantajan saamien suoritusten maksuvaluutta on muu kuin vakuuden maksuvaluutta, käytetään korvauksen laskennassa Euroopan keskuspankin tälle valuutalle julkaisemaa korvauspäätöspäivän kurssia. 5.8 Oikeuksien siirto Vakuudenantajan on korvauksen suorittamisen yhteydessä tai sen jälkeen vaadittaessa siirrettävä vakuus kaikkine siihen liittyvine oikeuksineen ja asiakirjoineen Finnveralle tai tämän valtuuttamalle. 6 Perintäkulujen korvaaminen ja suoritusten tilittäminen 6.1 Perimiskulut Finnvera korvaa vakuudenantajalle perinnästä aiheutuneet ulkopuoliselle maksetut kulut. Korvattavista perintäkuluista tulee esittää muun selvityksen ohella maksutosite. 6.2 Perittyjen varojen tilitysvelvollisuus Finnvera korvaa perimiskulut vain siltä osin kuin tappion määrä on riidaton. Finnvera korvaa perimiskulut siinä valuutassa, jossa kulut on maksettu. Vakuudenantaja sitoutuu viipymättä tilittämään Finnveralle takuuseen liittyvät takaisin perityt varat, joista perimiskulut on vähennetty.

5 5 (7) 7 Suoritusten kohdistaminen Edunsaajalta tai muulta maksuvelvolliselta saatu vakuuteen liittyvä suoritus kohdistetaan seuraavassa järjestyksessä: 1. perinnästä aiheutuneet ulkopuoliselle maksetut kulut 2. viivästyskorkosaatavat 3. korkosaatavat 4. pääomasaatavat 8 Finnveran vapautuminen vastuusta 8.1. Korvausoikeuden menetys 5. muut mahdolliset erät. Tästä kohdistamisjärjestyksestä voidaan poiketa, mikäli siten edistetään perinnän tarkoituksenmukaista ja tehokasta suorittamista. Finnvera vapautuu kaikesta takuuseen liittyvästä vastuustaan sekä korvausvelvollisuudestaan ja vakuudenantaja on velvollinen maksamaan takaisin takuun perusteella maksetun korvauksen 16 %:n vuotuisine korkoineen korvauksen maksupäivästä lukien ja korvaamaan kaiken Finnveran takuuvastuusta vapautumisen perusteen johdosta kärsimän vahingon, mikäli viejä ei ole maksanut takuumaksua eikä myöskään vakuudenantaja kirjallisen maksukehoituksen saatuaan ole maksukehotuksessa mainitussa määräajassa maksanut kyseistä maksua, korvaushakemus ei ole saapunut Finnveralle edellä 5.1 kohdasssa mainitun ajan kuluessa, vakuudenantaja ei ole noudattanut yleisiä vastatakuuehtoja tai takuuasiakirjan ehtoja, vakuudenantaja on ilmoittanut väärin tai salannut seikan, jolla vakuudenantaja käsitti tai hänen olisi pitänyt käsittää olevan merkitystä takuuhakemuksen käsittelyn, tappion syntymisen tai tappion määrän suhteen, vakuudenantaja tai se, joka toimii tämän valtuuttamana, on jossakin suhteessa, jolla on merkitystä Finnveralle, menetellyt tahallisen vahingoittamisen tarkoituksessa, vilpillisesti tai törkeän huolimattomasti.

6 6 (7) 8.2 Vähäinen rikkomus Finnvera voi kuitenkin, jos vakuudenantajan rikkomus on katsottava syyllisyyden asteen tai laiminlyönnin merkityksen suhteen vähäiseksi, päättää maksaa korvausta tai olla perimättä jo maksettua korvausta takaisin joko kokonaan tai osittain. 9 Finnveran takautumisoikeus viejään (Ei koske vakuudenantajaa) 9.1 Takautumisoikeus Finnveralla on kaiken sen osalta, mitä Finnvera on antamansa takuun perusteella joutunut maksamaan pääomaa, korkoa, viivästyskorkoa ja muita mahdollisia suorituksia, mukaan lukien perimiskulut ja tappion rajoittamisesta aiheutuneet kustannukset, täysi takautumisoikeus viejään. Edellä tarkoitetulle takautumissaatavalle lasketaan 16 %:n vuotuinen korko Finnveran korvauksen maksupäivästä. Mikäli korvausvaluutta on muu kuin euro, käytetään takautumissaatavan laskennassa Euroopan keskuspankin maksuvaluutalle julkaisemaa korvauksen maksupäivän kurssia. 9.2 Takautumissaatavasta tehtävät vähennykset Finnveralle korvauksen maksamisen jälkeen tilitetyt erät, jotka on saatu perityksi takaisin, saa viejä edellyttäen, että viejä on maksanut 9.1 kohdassa tarkoitetun takautumissaatavan, muussa tapauksessa kyseiset erät vähennetään viejältä perittävästä takautumissaatavasta. Kyseisten erien osalta otetaan vähennyksenä huomioon Finnveralle tilitetty euromääräinen vasta-arvo. 9.3 Kuittausoikeus Mikäli Finnveralle on syntynyt tai syntyy korvausvelvollisuus viejään nähden jonkin muun takuun tai takauksen perusteella, Finnvera on oikeutettu käyttämään maksettavan korvauksen kohdassa 9.1 tarkoitetun takautumissaatavansa kuittaamiseen. 10 Maksujen viivästyminen 11 Korko ja viivästyskorko 12 Takuuoikeuksien siirto Finnvera perii Finnveralle maksettavien suoritusten viivästyessä viivästyneille määrille 16 % vuotuista viivästyskorkoa sekä aiheutuneet perimiskustannukset. Korko ja viivästyskorko määräytyy 30 päiväisen kuukauden ja 360 päiväisen vuoden mukaan. Takuu on voimassa ainoastaan takuuasiakirjassa ilmoitetun vakuudenantajan hyväksi, ellei Finnvera ole kirjallisesti suostunut takuun siirtämiseen.

7 7 (7) 13 Vakuudenantajan valitusoikeus 14 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu 14.1 Sovellettava laki Riitojen ratkaisu 14.3 Takautumisoikeutta koskevat riidat Takuuoikeuksien siirto ei vapauta siirtäjää takuuehtojen mukaisista velvollisuuksista eikä siirronsaaja saa Finnveraa kohtaan parempaa oikeutta kuin mitä siirtäjällä olisi ollut. Jos vakuudenantaja ei tyydy Finnveran korvauspäätökseen, vakuudenantajan tulee kuuden kuukauden kuluessa korvauspäätöksestä todisteellisesti tiedon saatuaan nostaa korvauspäätöstä koskeva kanne toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Mikäli vakuudenantaja ei saata asiaa vireille edellä mainitussa ajassa tai näin vireille saatettua asiaa ei ajeta loppuun, asia jää Finnveran korvauspäätöksen varaan. Finnveran ennakkokorvauspäätöksestä ei voi valittaa. Takuuseen sovelletaan Suomen lakia, mikäli takuuasiakirjassa ei ole toisin määrätty. Takuuseen perustuvat riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa, mikäli takuuasiakirjassa ei ole toisin määrätty. Yleisten vastatakuuehtojen 9. kohdasta johtuvat takautumisoikeutta koskevat riidat käsitellään aina Helsingin käräjäoikeudessa soveltaen Suomen lakia. Finnvera Oyj Pääkonttorit Viennin rahoitus PL 1010 (Eteläesplanadi 8) Kotipaikka KUOPIO PL HELSINKI Y-tunnus HELSINKI PL 1127 (Haapaniemenkatu 40) KUOPIO

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja.

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Puitesopimus limiittiluotosta (yleiset ehdot) Tässä sopimuksessa määritellään limiittiluottosopimukseen sovellettavat yleiset ehdot. Nostettavan luoton ja sen takaisinmaksuehdot tulee sopia osapuolten

Lisätiedot

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013 Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) Nordea Pankki Suomi Oyj:n (pankki) korttiehtojen ja Nordean euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleisten ehtojen lisäksi tähän luottoon sovelletaan

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Käyttölainan yleiset ehdot

Käyttölainan yleiset ehdot Käyttölainan yleiset ehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä ehtoja sovelletaan Sampo Pankki Oyj:n (jäljempänä pankki ) asiakkaalleen (jäljempänä velallinen ) myöntämään käyttölainaan. Nämä käyttölainan

Lisätiedot

Käyttölainan yleiset ehdot

Käyttölainan yleiset ehdot n yleiset ehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä ehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) asiakkaalleen (jäljempänä velallinen ) myöntämään käyttölainaan. Nämä käyttölainan yleiset ehdot on otettu

Lisätiedot

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään.

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luottoehdot Suomen Rahoitusyhtiö Oy 1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luotonantaja Suomen Rahoitusyhtiö

Lisätiedot

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta RT 16-10686 LVI 03-10288 Ratu 421-T KH X4-00261 ohjetiedosto marraskuu 1998 1(7) RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT REYS-8 1995 pienurakka, erikoistyöt, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA

YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA Näitä yleisiä luottoehtoja sovelletaan Ferratum Finland Oy:n (jäljempänä Ferratum) myöntämiin Ferratum Joustava -luottoihin. Ferratum Joustava -luottoa koskeva luottosopimus

Lisätiedot

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA ("YLEISSOPIMUS")

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA (YLEISSOPIMUS) SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA ("YLEISSOPIMUS") Kuntarahoitus Oyj ("sopijapuoli" tai "Kuntarahoitus") ja ("asiakas" tai "sopijapuoli") sopivat tällä yleissopimuksella niistä yleisistä

Lisätiedot

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS 1. Tietoja palveluntarjoajasta ja valvontaviranomaisen yhteystiedot Nimi: Pohjola Pankki Oyj Y-tunnus: 0199920-7 Osoite: PL 308, Teollisuuskatu 1 b, 00101

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7 Tili- ja maksupalveluehdot Sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot... 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot... 12 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot... 19 E-laskun

Lisätiedot

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo 41063FI 2015.05 Sivu 2 / 114 Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot 10 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen

Lisätiedot

MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9)

MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9) MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9) Käytössä 1.12.2010 alkaen. Korttiin liitettävä luotto on jatkuvakäyttöinen luotto. Luotonantajana on Pohjola Pankki Oyj (jäljempänä "pankki"), joka kuuluu OP-Pohjolaryhmään.

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007).

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007). Korttitapahtumalla maksua tai varojen nostoa, jossa kortti on fyysisesti läsnä tai annetaan kortin tiedot (maksunsaaja-aloitteiset maksut) tapahtuman hyväksymiseksi. Jos korttitietoja käytetään ainoastaan

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Visa-luottotilin ehdot

Visa-luottotilin ehdot Visa-luottotilin ehdot Voimassa 3.2.2015 alkaen. 1. Ehtojen soveltamisala ja määritelmät Näitä ehtoja sovelletaan Ikano Bank AB (julk), Suomen sivuliikkeen (jäljempänä luotonantaja) kortinhaltijalle myöntämään

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Määritelmät. Sopimuksen sisältö. Järjestelmän toimitus

Yleiset sopimusehdot. Määritelmät. Sopimuksen sisältö. Järjestelmän toimitus 1 (5) Yleiset sopimusehdot 1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Smarthome by EKE (aiemmin ebts ) -kotiautomaatiojärjestelmien toimituksiin, mikäli osapuolet ovat siitä kirjallisesti tai muulla tavalla

Lisätiedot

YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA

YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA Näitä yleisiä luottoehtoja sovelletaan Ferratum Finland Oy:n (jäljempänä Ferratum) myöntämiin Ferratum Joustava -luottoihin. Ferratum Joustava -luottoa koskeva luottosopimus

Lisätiedot

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot