Velkojan tulee olla ammattitaitonsa puolesta ammattimainen sijoittaja.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Velkojan tulee olla ammattitaitonsa puolesta ammattimainen sijoittaja."

Transkriptio

1 1. SOPIMUS MULTIFIRE PÄÄOMALAINAN EHDOISTA SOPIJAPUOLET Velkoja Sijoittaja X ( ) ( Yritys X ) Kotipolku 1 a Rahala Velallinen Hedgehog Oy Vesannontie 9 A Helsinki / VELKOJA Velkojan tulee olla ammattitaitonsa puolesta ammattimainen sijoittaja LAINAN PÄÄOMAEHTOISUUS JA ETUOIKEUSASEMA Hedgehog Oy:n (myöhemmin Yhtiö tai velallisyhtiö ) purkautuessa ja konkurssissa velka ja sille laskettu korko tai muu hyvitys voidaan maksaa takaisin vain kaikkia muita tavallisia velkojia huonommalla etuoikeudella, mutta kuitenkin ennen osakkeenomistajille tulevaa jako osuutta. Yhtiön toiminnan aikana lainan pääoman takaisinmaksu on kokonaan tai osittain sallittua vain, jos takaisinmaksun jälkeen velallisen viime päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaisen sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää täysi kate. Mikäli takaisinmaksu ei ole kokonaisuudessaan mahdollista, takaisinmaksu suoritetaan MultiFire pääomalainojen suhteessa. MultiFire pääomalainojen velkojilla on osuutensa mukainen etuoikeus MultiFire lainojen pääomaan verrattuna muihin mahdollisiin Yhtiön pääomalainoihin. Lainan koron tai muun hyvityksen maksu on kokonaan tai osittain sallittua vain, jos maksettava määrä voidaan käyttää voitonjakoon velallisen viime päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan. Lainalle maksettava korko tai muu hyvitys vähentää määrää viimeksi päättyneeltä tilikaudelta, joka voidaan käyttää voitonjakoon. Lainalle maksettava korko tai muu hyvitys maksetaan ennen 1

2 osinkoa. MultiFire pääomalainojen velkojilla on osuutensa mukainen etuoikeus MultiFire lainojen tuottoon verrattuna muihin Yhtiön pääomalainoihin. Pääomalaina kirjataan Yhtiön oman pääoman erilliseksi eräksi TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO Velallisyhtiön tilintarkastajan velvollisuutena on todeta vuosittaisen säännönmukaisen tilintarkastuksen yhteydessä, voidaanko lainan lyhennystä ja korkoa maksaa yhtiökokoukselle vahvistettavaksi esitetyn taseen ja tämän velkakirjan ehtojen mukaisesti. Tilintarkastaja toimittaa asiasta vapaamuotoisen lausunnon velkojalle LAINAN TAKAISINMAKSU 4.1 ERÄÄNTYMINEN Lainan pääoma maksetaan takaisin kerralla erillisessä lainasopimuksessa ilmenevänä päivänä. Takaisinmaksun rajoitteita on olemassa ja ne on esitetty alla kohdassa IRTISANOMINEN Lainan irtisanominen on mahdollista puolin ja toisin. Takaisinmaksun rajoitteita on olemassa ja ne on esitetty alla kohdassa VELKOJAN OIKEUS IRTISANOA LAINA Velkoja voi irtisanoa koko lainan korkoineen takaisin maksettavaksi kuluvan vuoden lopussa ilmoittamalla irtisanomisesta kirjallisesti viimeistään 15. päivänä joulukuuta. Kertynyt korko lasketaan, kuten tämän sopimuksen kohdissa 5.1 KORON MÄÄRÄYTYMINEN on kuvattu. Korkoa kerrytetään lainalle irtisanomiskuukauden viimeiseen arvonlaskentapäivään asti. Kertynyt korko ja lainan pääoma maksetaan velkojan pankkitilille viimeistään 14:ä päivänä irtisanomiskuukautta seuraavaa kuuta. Mikäli palauttaminen ei ole kokonaisuudessaan mahdollista, suoritetaan se kuten näiden sopimusehtojen liitteessä on esitetty. MultiFire pääomalainojen velkojilla on osuutensa mukainen etuoikeus MultiFire lainojen kokonaispääomaan verrattuna muihin Yhtiön pääomalainoihin YHTIÖN OIKEUS IRTISANOA LAINA Yhtiöllä on oikeus lyhentää lainan pääoma kokonaan tai osittain sovittua lainan takaisin maksua aikaisemmin. Mikäli Yhtiö käyttää oikeuttaan, Yhtiön on ilmoitettava velkojalle siitä kirjallisesti yksi kuukausi etukäteen. 2

3 LAINAN ERÄÄNTYMINEN HETI MAKSETTAVAKSI Velkojalla on oikeus vaatia pääomalainan pääoma ja vaatimushetkeen laskettava korko heti maksettavaksi, jos 1. Yhtiö rikkoo tätä sopimusta tai tässä sopimuksessa esitettyjä ehtoja noudattavaa lainasopimusta olennaisella tavalla tai antaa ennen tai jälkeen sopimuksen allekirjoittamisen olennaisesti vääriä tietoja; 2. Yhtiö on jättänyt suorittamatta pääoman lyhennyksen tai koron maksun, vaikka maksaminen olisi tämän sopimuksen mukaan Yhtiön velvollisuus; tai 3. Yhtiö luopuu olennaisesta liiketoiminnan osasta, joka vaikuttaa MultiFire sijoitustuotteen tuottoon; tai 4. Yhtiö antaa olennaisesti harhaanjohtavia tietoja; tai 5. Jos MultiFire sijoitustuotteen tuotto tai yhtiön taloudellinen tilanne heikkenee oleellisesti vaarantaen tulevat koron tai pääoman maksut. Irtisanominen tulee tapahtua kirjallisesti Yhtiölle. Kohdan 4.3 rajoitteet koskevat lainan maksamista myös tässä tapauksessa LAINAN TAKAISIN MAKSUA KOSKEVAT RAJOITTEET OSAKEYHTIÖLAKI Lainan pääoman palauttaminen on sallittua vain, jos takaisinmaksun jälkeen velallisen viime päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaisen sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää täysi kate. Mikäli lainanlyhennystä tai sen osaa ei voida maksaa osakeyhtiölain pääomalainaa koskevien säännösten takia, lyhennys tai sen maksamaton osa siirtyy maksettavaksi seuraavan kalenterivuoden huhtikuun 1. päivänä SIJOITUSTOIMINNAN RISKIT Lainan takaisinmaksu on mahdollista kokonaisuudessaan vain jos MultiFire sijoitustoimininnan varallisuus lainan osalta kattaa lainan pääoman. Lainan pääoma sidotaan sijoitustoimintaan, jolloin on mahdollista että lainan voimassaoloaikana sijoitustoiminnan riskialttiin luonteen vuoksi lainan pääomalle ei jää täyttä katetta. Kaikkien MultiFire pääomalainojen pääomien summa on kokonaisuudessaan siirretty Yhtiön hallinnoimille sijoitustileille. Mikäli sijoitustoiminta lainan voimassaoloaikana tuottaa tappioita, ei lainan takaisinmaksu ole tällöin kokonaisuudessaan mahdollista. Takaisinmaksutilanteessa takaisin maksettava summa määräytyy kuten näiden sopimusehtojen liitteessä on esitetty. Lainan takaisinmaksu on mahdollista kokonaan, mikäli lainaosuuden arvo on takaisinmaksuhetkellä suurempi kuin lainan merkintähetkellä. Muutoin laina voidaan maksaa takaisin vain osittain. 3

4 5. 5 KORKO KORON MÄÄRÄYTYMINEN Velallinen on velvollinen maksamaan velasta koko laina ajan vuotuista korkoa, jonka suuruus on sidottu Yhtiön MultiFire sijoitustoiminnan muodostavan kaupankäynnin yhteenlaskettuun tuottoon. Tuotto muodostuu transaktionaalisista tuotoista, sijoitustoiminnan seurauksena saaduista osingoist, arvopaperivälittäjien maksamista ja perimistä koroista ja välittömistä veroista. Sopimukselle syntyvän koron määräytyminen on kuvattu näiden sopimusehtojen liitteessä. Liitteessä on kuvattu yksityiskohtaisesti kuinka korko määräytyy sekä tilanne jossa korkoa ei sijoitustoiminnan tuoton pienuuden tai sijoitustoiminnan tappiollisuuden vuoksi makseta. Velallinen toimittaa velkojalle kuukausittaisen MultiFire sijoitusstrategian tuottoraportin, josta ilmenee velkaosuuden arvo. Tama on toteutettu tekemalla sijoittajien raporttipalvelu johon on paasy salasanakirjautumisen kautta KORKOKAUSI Korkokausi määritellään näiden lainasopimusehtojen mukaisessa erillisessä lainasopimuksessa. Korkokausi voi olla pituudeltaan vähintään yksi kuukausi mutta enintään se voi olla Yhtiön tilikausi, joka on KORON MAKSAMINEN Korkokausia on erilaisia ja ne määritellään näiden sopimusehtojen mukaisessa erillisessä lainasopimuksessa. Korko maksetaan sen ajan kuluessa korkokauden päättymisestä, joka kyseisessä lainasopimuksessa on määritelty. Jos korkoa tai sen osaa ei voida maksaa osakeyhtiölain pääomalainaa koskevien säädösten takia, korko tai sen maksamaton osa siirtyy maksettavaksi 21 päivää seuraavan Yhtiön tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen VIIVÄSTYSKORKO Mikäli lainanlyhennyksen tai koron maksu viivästyy, velallisen on vaadittaessa maksettava viivästyneelle määrälle viivästyskorkoa vuotuisen koron tapaan laskettuna. Jos viivästyskorkoa tai sen osaa ei voida maksaa osakeyhtiölain pääomalainaa koskevien säännösten takia, viivästyskorko tai sen osa siirtyy maksettavaksi 21 päivää seuraavan Yhtiön tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen VAKUUDEN ASETTAMINEN 4

5 Laina on vakuudeton SEURANTA Velallinen on velvollinen tiedottamaan liiketoiminnastaan siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista velaksi annettujen varojen käytön valvomiseksi ja velallisen taloudellisen aseman seuraamiseksi. Tiedottamisen oikeellisuutta valvoo Yhtiön tilintarkastaja, joka on sopimuksen allekirjoitushetkellä KHT Riku Kärnä. Velkojilla on oikeus nimetä puoleltaan yksi yhteinen valvoja, jolla on oikeus olla läsnä velallisyhtiön hallituksen kokouksissa ja jolle toimitetaan ilman eri pyyntöä hallitukselle toimitettava kokous ja muu aineisto. Velallinen on velvollinen antamaan valvojalle sen ohjeiden mukaan kaikki tarvittavat tiedot pois lukien Yhtiön liikesalaisuudet, joihin kuuluvat muun muassa Yhtiön sovelluskehitys, sijoitusmenetelmät ja sijoitustoiminnassa käytettävät arvopaperit. Valvoja on salassapitovelvollinen velallisyhtiöstä tietoonsa saamista asioista. Valvojalla on lisäksi oikeus saada velallisen tilintarkastajalta velallista koskevia edellä tarkoitettuja tietoja. Hedgehog Oy julkaisee internet sivuillaan päivittäisen salkkuraportin, josta ilmenee yksityiskohtaiset tiedot MultiFire2 sijoitusten tilasta. Raportissa on esitetty luettelo arvopapereista ja niiden osuuksista sijoitussalkussa sekä käteisvarojen osuus sijoitussalkusta ynnä eri valuuttojen osuus siitä. Raportista ilmenee myöskin sijoitusaste ja vivun määrä MUUT LAINAEHDOT 1. Velallinen sitoutuu siihen, ettei se tilinpäätöstä laatiessaan tai muutoinkaan tilikauden aikana ryhdy sellaisiin normaalista poikkeaviin toimenpiteisiin, jotka vaikuttaisivat velallisyhtiön tulosta heikentävästi ja jakokelpoisia varoja heikentävästi siten, että pääomalainan koron tai lyhennyksen määrä vaarantuu. 2. Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisenä asteena. 10. LIITTEET LIITE HEDGEHOG OY:N MULTIFIRE 2 PÄÄOMALAINASOPIMUKSEEN 5

6 1. PAIKKA JA PÄIVÄYS Helsingissä 26.päivänä syyskuuta ALLEKIRJOITUKSET Hedgehog Oy Asiakas 6

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6 1 (24) TÄYTTÖOHJEET LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLIDOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan

Lisätiedot

ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT

ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT ASPO OYJ VVK 2009 8.6.2009 1 (7) ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT I LAINAEHDOT 1. Lainan määrä Lainan määrä on enintään 15.000.000 euroa. Laina lasketaan liikkeeseen Euroclear Finland Oy:n

Lisätiedot

YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot

YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä YkkösBonus MasterCard -luottokorttien käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) kortinhaltijalle myöntämään

Lisätiedot

Käyttölainan yleiset ehdot

Käyttölainan yleiset ehdot n yleiset ehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä ehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) asiakkaalleen (jäljempänä velallinen ) myöntämään käyttölainaan. Nämä käyttölainan yleiset ehdot on otettu

Lisätiedot

Käyttölainan yleiset ehdot

Käyttölainan yleiset ehdot Käyttölainan yleiset ehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä ehtoja sovelletaan Sampo Pankki Oyj:n (jäljempänä pankki ) asiakkaalleen (jäljempänä velallinen ) myöntämään käyttölainaan. Nämä käyttölainan

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

Ferratum myöntää lainaa suomalaisille 20-vuotta täyttäneille henkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti.

Ferratum myöntää lainaa suomalaisille 20-vuotta täyttäneille henkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Yleiset lainaehdot Alla on määritelty ne ehdot, joilla Ferratum Finland Oy (jäljempänä Ferratum tai luotonantaja) myöntää lainan sitä hakevalle henkilölle (jäljempänä asiakas). Lainan hakeminen ja myöntäminen

Lisätiedot

Todellisella vuosikorolla korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen.

Todellisella vuosikorolla korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen. MasterCard- luottokorttien käyttöehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä MasterCard -luottokorttien käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) kortinhaltijalle myöntämään luottotiliin ja siihen

Lisätiedot

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA ("YLEISSOPIMUS")

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA (YLEISSOPIMUS) SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA ("YLEISSOPIMUS") Kuntarahoitus Oyj ("sopijapuoli" tai "Kuntarahoitus") ja ("asiakas" tai "sopijapuoli") sopivat tällä yleissopimuksella niistä yleisistä

Lisätiedot

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi 28.2.2005 Vaihdettava pääomalaina 2005 sekä Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Järjestäjä 1(91) Tämän listalleottoesitteen on laatinut Evox

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot Kuluttajat

Yleiset korttiehdot Kuluttajat Yleiset korttiehdot Kuluttajat (1.6.2014) 06/2014 Sopimuksen osapuolet ovat kortinhaltija ja kortinmyöntäjänä SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike. Sopimus koostuu korttihakemuksesta, jäljempänä esitetyistä

Lisätiedot

YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA

YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA Näitä yleisiä luottoehtoja sovelletaan Ferratum Finland Oy:n (jäljempänä Ferratum) myöntämiin Ferratum Joustava -luottoihin. Ferratum Joustava -luottoa koskeva luottosopimus

Lisätiedot

Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien

Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien 1 (9) Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien Joukkovelkakirjalainan ehdot on laadittu englanniksi ja käännetty suomeksi. Jos ehtojen alkuperäisen englanninkielisen version

Lisätiedot

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 10.10.2011 OHJELMAESITE Tämän Evli Pankki Oyj:n joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun käytettävän velkaohjelman ( Velkaohjelma ) puitteissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY... I RAHASTOSOPIMUS... I TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY:N RAHASTOSOPIMUS.....1 1.1 Vastuunalainen Yhtiömies...

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja.

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Puitesopimus limiittiluotosta (yleiset ehdot) Tässä sopimuksessa määritellään limiittiluottosopimukseen sovellettavat yleiset ehdot. Nostettavan luoton ja sen takaisinmaksuehdot tulee sopia osapuolten

Lisätiedot

Visa-luottotilin ehdot

Visa-luottotilin ehdot Visa-luottotilin ehdot Voimassa 3.2.2015 alkaen. 1. Ehtojen soveltamisala ja määritelmät Näitä ehtoja sovelletaan Ikano Bank AB (julk), Suomen sivuliikkeen (jäljempänä luotonantaja) kortinhaltijalle myöntämään

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013 Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) Nordea Pankki Suomi Oyj:n (pankki) korttiehtojen ja Nordean euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleisten ehtojen lisäksi tähän luottoon sovelletaan

Lisätiedot

PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11)

PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11) PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11) Käytössä 1.3.2014 alkaen. Korttiin liitettävä luotto on jatkuvakäyttöinen luotto. Luotonantajana on Pohjola Pankki Oyj (jäljempänä "pankki"), joka kuuluu OP-Pohjola-ryhmään.

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS YKSITYISHENKILÖ takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS 2 3 Mikä on takaus 4 Yksityistakaajan suoja 5 Pankilla on velvollisuus antaa tietoja 6 Takaajan oma vastuukyky

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot