ATJ Aistinvaraisen arvioinnin sanasto 1(11)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ATJ Aistinvaraisen arvioinnin sanasto 1(11)"

Transkriptio

1 ATJ Aistinvaraisen arvioinnin sanasto 1(11) aisti sense Kyky ottaa vastaan ja käsitellä ärsykkeitä. aistimus sensation Ärsykkeen aikaansaama aistinsolujen reaktio, joka välittyy hermoimpulssina aivoihin ja ilmenee havaintona. aistinsolu reseptori sensory receptor Solu, joka vastaanottaa fysikaalisia tai kemiallisia ärsykkeitä ja muuntaa ne hermoimpulsseiksi. aistinelin sense organ Aistinsoluja sisältävä elin. aistinvarainen arviointi aistinvarainen analyysi sensory evaluation sensory analysis Näytteen aistittavien ominaisuuksien mittaaminen ihmisen aistein. Aistinvarainen arviointi käsittää aistinvaraisen menetelmän valinnan, arvioinnin toteuttamisen ja tulosten tulkinnan. aistinvarainen kuluttajatutkimus sensory consumer testing Aistinvarainen menetelmä. Kuluttajatutkimus, jossa tuotteen hyväksyttävyyttä ja miellyttävyyttä tai paremmuutta sekä kuluttajan mieltymystä mitataan kuluttajaraadin avulla. aistinvarainen menetelmä sensory method Dokumentoitu menettelytapa aistittavien ominaisuuksien mittaamiseksi. Ks. analyyttiset aistinvaraiset menetelmät Ks. aistinvarainen kuluttajatutkimus aistittava ominaisuus sensory property sensory attribute Tuotteen tai näytteen ulkonäköön, hajuun, makuun ja rakenteeseen liittyvä aistein havaittava ominaisuus. analyyttinen aistinvarainen menetelmä laboratoriomenetelmä analytical sensory method Ne aistinvaraiset menetelmät, joissa koulutettu raati arvioi näytteiden aistittavia ominaisuuksia vakioiduissa olosuhteissa. Esim. kuvailevat menetelmät. Analyyttisilla aistinvaraisilla menetelmillä ei mitata näytteiden miellyttävyyttä eikä arvioijien mieltymyksiä. ankkuri anchor Asteikon ankkurointikohdan sanallinen kuvaus tai esimerkkinäyte. ankkurointi anchoring Asteikon määrittely sanallisesti tai esimerkkinäyttein joko kokonaan tai osittain. ankkurointikohta anchoring point Sanallisesti ja/tai esimerkkinäytteen avulla määritelty asteikon kohta, johon vertaamalla näytteet sijoitetaan asteikkoon. aromaattinen aromatic Kemiallista rakennetta kuvaava termi. Aromaattisessa yhdisteessä on yksi tai useampia bentseenirenkaita. aromi haju aroma 1. Haju (positiivinen). 2. Elintarvikkeen ominaisuus. 3. Tuotteesen lisätty hajua tuottava valmiste (aromiuute). aromikas arominen aromic Hyvänhajuinen, voimakastuoksuinen, tuoksuva

2 ATJ Aistinvaraisen arvioinnin sanasto 2(11) aromipyörä aroma wheel Tuotteeseen tai tuoteryhmään liittyvien aromien luokittelu ympyrämuotoon. Sisäkehällä aromit jaetaan ryhmiin ja luokittelua tarkennetaan ulommilla kehillä aina yksittäisiin aromeihin asti. arvioida evaluate rate Suorittaa arviointi. arvioija raadin jäsen assessor panellist Aistinvaraista arviointia tekevä, arviointiin koulutettu henkilö. Raadin jäsen. arviointi evaluation rating 1. Näytteen ominaisuuksien mittaaminen aistinvaraisella menetelmällä. 2. Numeerisen arvon antaminen näytteen aistittavalle ominaisuudelle 3. Arviointitulos arviointijärjestys sample order Järjestys, jonka mukaisesti arvioija arvioi näytteet. arviointikoppi (sensory) booth Arviointia varten rakennettu arviointipaikka, jossa arvioija voi arvioida näytteet itsenäisesti, häiriöttä ja aina samanlaisissa oloissa arviointilomake form Lomake (sähköinen tai paperi), johon arvioija merkitsee arviointituloksen. arviointitulos score rating Arvioinnin tuloksena saatava, yleensä numeerinen, ennalta määrättyjen perusteiden (asteikko) mukaisesti annettu arvo. asiantuntija expert Kokenut tuotteen raaka-aineiden ja valmistuksen osaaja. Ei erityisesti aistinvaraisen arvioinnin tuntija. asiantuntijaraati expert panel Tuotteen asiantuntijoista koottu ryhmä, joka arvioi tuotteen laatua. Ei yleensä vastaa koulutettua raatia. asteikko aistinvarainen asteikko scale sensory scale Aistittavien ominaisuuksien mitta-asteikko. Asteikon esitystapa voi olla numeerinen, sanallinen, kuvallinen, jana tai muu graafinen asteikko. ennakointivirhe error of anticipation Psykologinen arviointivirhe. Voimakkuudeltaan nousevaa tai laskevaa näytesarjaa arvioitaessa syntyvä virhe, kun arvioija ennakoi ärsykkeen tai sen muutoksen. erottaminen discrimination Kahden ärsykkeen havaitseminen erilaisina. Ks. havaitseminen, tunnistaminen, nimeäminen erotuskynnys discrimination threshold difference threshold Pienin havaittava ärsykkeen voimakkuuden muutos. Ks. kynnys erotustesti difference test discrimination test Testi, jolla selvitetään onko kahden näytteen välillä aistinvaraisesti havaittavaa eroa. Soveltuu pienten, juuri havaittavien erojen selvittämiseen. Erotustestejä ovat mm. paritesti, kolmitesti ja on - ei ole -testi

3 ATJ Aistinvaraisen arvioinnin sanasto 3(11) esikoe preliminary test Alustava testi, jonka avulla selvitetään sopivatko valitut tutkimusmenetelmät ja/tai koeolosuhteet tutkittavana olevan ongelman ratkaisuun. flavori maku (yleiskieli) flavour, flavor (am.) Suun kautta saatujen aistimusten kokonaisuus, johon kuuluvat maku, nielun kautta aistittu haju sekä kemotunto. flavoriprofiili flavour profile Kuvaileva menetelmä. Rekisteröity, käyttöoikeuden omistaa Arthur D. Little Inc. graafinen asteikko graphical scale graphic scale Asteikko, jossa arvioitavan ominaisuuden määrä ilmaistaan kuvan avulla etäisyytenä tai pinta-alana. Yleisesti käytössä oleva graafinen asteikko on jana-asteikko. haju smell odour 1. Hajuaistin aistimus. 2. Tuotteen aistittava ominaisuus. hajuaisti sense of smell olfaction Aisti. Hajuepiteelissä sijaitsevien aistinsolujen kyky reagoida haihtuviin ärsykkeisiin. hajuepiteeli olfactory epithelium olfactory mucosa Nenäontelon yläosan limakalvossa sijaitseva solukerros, jossa sijaitsevat hajuaistin aistinsolut. hajuhermo olfactory nerve I aivohermo, joka välittää hajuimpulsseja nenästä aivoihin. Muodostuu hajuaistinsolujen viejähaarakkeista, jotka päätyvät hajukäämiin. hajukäämi olfactory bulb Hajuepiteelin yläpuolella oleva aivojen osa, johon hajuhermo päättyy ja josta hajuinformaatio välittyy eteenpäin aivoihin. havainto perception Aistimuksen aiheuttama tietoisuus ulkomaailmasta tai sisäisestä tilasta. havaitseminen perception Havainnon saaminen. Ks. erottaminen, tunnistaminen, nimeäminen havaitsemiskynnys ärsytyskynnys detection threshold stimulus threshold Pienin havaittava ärsykkeen voimakkuus. Ks. kynnys hedoninen testi hedonic test affective test Aistinvaraisessa kuluttajatutkimuksessa käytettävä menetelmä, jolla mitataan miellyttävyyttä, mieltymystä tai paremmuutta. Esim. miellyttävyysasteikko, mieltymysasteikko ja paremmuustesti. heikentyminen suppression inhibition Samanaikaisten ärsykkeiden toistensa aistittua voimakkuutta vähentävä vaikutus. hermoimpulssi nerve impulse Hermostossa etenevä solukalvon ionitasapainon hetkellinen muutos joka välittää informaatiota. huomaaminen detection Vähintään havaitsemiskynnyksen suuruisen ärsykkeen aikaansaama aistimus.

4 ATJ Aistinvaraisen arvioinnin sanasto 4(11) hyväksyttävyys acceptability Kuluttajan ilmaisema tuotteen hyväksymisen aste, jota arvioidaan mm. miellyttävyys- tai pitämisasteikon avulla. Ks. kuluttajatesti, kuluttajatutkimus jana-asteikko line scale line-marking scale Graafinen asteikko, joka esitetään janana. Yleensä sanallisesti ankkuroitu. Muuttuja saa rajattoman määrän erilaisia arvoja. Arvioija merkitsee janalle arvioitavan ominaisuuden voimakkuuden, joka muunnetaan numeeriseksi mittaamalla merkin etäisyys janan alkupisteestä. järjestysasteikko ordinal scale Mitta-asteikko, jota käytettäessä muuttujan arvojen keskinäinen järjestys tunnetaan, mutta arvojen välistä etäisyyttä ei tunneta. järjestystesti ranking test Aistinvarainen menetelmä, jossa arvioija asettaa näytteet nousevaan tai laskevaan järjestykseen kysytyn ominaisuuden suhteen. järjestysvirhe time-order error Psykologinen arviointivirhe. Näytteiden arviointijärjestyksen vaikutus arviointiin. Näytteiden arviointi yhdessä arviointijärjestyksessä antaa eri tuloksen kuin samojen näytteiden arviointi toisessa järjestyksessä. Vältetään esittämällä näytteet satunnaisessa järjestyksessä tai siten, että jokainen näyte esiintyy yhtä usein näytesarjan kaikissa paikoissa. kaksinapainen asteikko bipolar scale Asteikko, jonka ääripäät edustavat toisilleen vastakohtaisia ominaisuuksia. Esim. juokseva - sakea. kaksisuuntainen testi two-tailed test two-sided test Kaksisuuntaisen testin vaihtoehtohypoteesi on kaksisuuntainen, kun näytteiden välisen eron suuntaa ei tiedetä. Tällöin vaihtoehtohypoteesi on A B, kun nollahypoteesi on A = B. kemiallinen aisti chemical sense Kyky ottaa vastaan ja käsitellä kemiallisia ärsykkeistä. Makuaisti, hajuaisti sekä kemotunto kuuluvat kemiallisiin aisteihin. kemotunto chemesthesis chemosensory Tuntoaistin osa, joka ottaa vastaan kemiallisia ärsykkeitä. irritation kolmitesti triangle test Erotustesti, jossa on kaksi näytettä (A ja B). Näytteet esitetään raadille kolmen näytteen sarjana (AAB, ABA, ABB, BAA, BAB, BBA) satunnaistetusti. Sarjan näytteistä kaksi on samanlaista ja yksi erilainen. Tehtävänä on valita erilainen näyte. Yksisuuntainen testi, johon kuuluu pakkovalinta. koodaus coding Näytteiden merkitseminen arviointia varten numeroin tai kirjaimin. Tavoitteena on, että näytteet voidaan arvioida tuntemattomina. Yleisesti koodina käytetään kolminumeroisia satunnaislukuja.

5 ATJ Aistinvaraisen arvioinnin sanasto 5(11) koulutettu raati aistinvarainen raati trained panel sensory panel Aistinvaraista arviointia tekevä, koulutettu ja harjaantunut arvioijien ryhmä. kuluttaja consumer Henkilö, joka käyttää hyödykkeitä. kuluttajaraati consumer panel Tuotteen käyttäjistä tai mahdollisista käyttäjistä (kohderyhmästä) valittu joukko, joka osallistuu (aistinvaraiseen) kuluttajatutkimukseen. kuluttajatesti consumer test Tuotteen hyväksyttävyyttä mittaava kuluttajatutkimuksessa käytettävä testi. kuluttajatutkimus consumer research Tutkimus, jolla selvitetään kuluttajien asenteita ja käyttäytymistä. Ks. Aistinvarainen kuluttajatutkimus kuuloaisti sense of hearing Aisti. Sisäkorvassa sijaitsevien vastaanotinten kyky reagoida akustisiin ärsykkeisiin. kuvaileva menetelmä profiilimenetelmä descriptive analysis profiling Analyyttinen aistinvarainen menetelmä, jossa koulutettu raati arvioi näytteiden aistittavien ominaisuuksien voimakkuutta. kuvallinen asteikko pictorial scale Valinta-asteikko, jossa muuttujan asteikolla saamat arvot esitetään kuvin. Yleisesti käytössä oleva kuvallinen asteikko on kasvonilmeasteikko. kvantitatiivinen kuvaileva analyysi Quantitative Descriptive Analysis Kuvaileva menetelmä. Rekisteröity, käyttöoikeuden omistaa Tragon Corp. (QDA ) kynnys threshold Ärsykeen voimakkuuden arvo, jonka kohdalla ärsykkeen aikaansaama havainto muuttuu. Kynnys määritetään ärsykkeen fysikaalisen voimakkuuden ja sen havaitsemistodennäköisyyden funktion avulla. Yleisesti kynnyksen arvona käytetään funktion kohtaa, jossa 50% arvioijista tekee havainnon ärsykkeestä. Esim. käytettäessä paritestiä kynnyksen arvo on ärsykkeen voimakkuus, joka havaitaan 50%:ssa arvaustodennäköisyyden ylittävistä vastauksista eli 75%:ssa kaikista vastauksista. Ks. erotuskynnys, havaitsemiskynnys, tunnistamiskynnys, ärsytyshuippu laatuasteikko quality scale Numeerinen tai sanallinen asteikko, jolla mitataan tuotteen aistittavien ominaisuuksien laatu verrattuna tavoiteltuun laatuun. Laatuasteikko on luokka-asteikko, jossa laatuluokat ovat laatutason mukaisessa järjestyksessä ja ne on määritelty sanallisesti, kuvin tai esimerkkinäyttein. lehtinysty foliate papilla Harjanteen tapainen makunysty. Lehtinystyjä on lähinnä kielen sivuilla. luokitteleva muuttuja kvalitatiivinen muuttuja categorical variable qualitative variable Luokka- ja järjestysasteikolla mitattava muuttuja. Ei saa numeerisia arvoja

6 ATJ Aistinvaraisen arvioinnin sanasto 6(11) luokittelu grading Näytteen tai näytteiden sijoittaminen luokkiin ennalta määrättyjen perusteiden mukaisesti. Voi perustua myös aistittaviin ominaisuuksiin. luokka-asteikko luokitteluasteikko nominal scale Mitta-asteikko, jota käytettäessä muuttujan arvot luokitellaan yksikäsitteisesti luokkiin jonkun ominaisuuden mukaan. Luokilla ei välttämättä ole keskinäistä järjestystä. maku taste 1. Makuaistin aistimus. Makuja ovat makea, suolainen, hapan ja karvas sekä umami. 2. Tuotteen aistittava ominaisuus. 3. Yleiskielessä: flavori. makuaisti sense of taste Aisti. Makusilmuissa sijaitsevien makuaistinsolujen kyky reagoida ärsykkeisiin, jotka ovat liuenneena sylkeen. makunysty taste papilla Kielen nysty, jonka sivupinnalla on makusilmuja. Kielen pinnalla on neljä erilaista nystytyyppiä: sieni-, lehti-, valli- ja rihmanysty, joista rihmanysty ei ole makunysty. makusilmu taste bud Makuaistinsolujen ryhmittymä, joita on eniten makunystyissä. Niukemmin muualla suuontelon limakalvossa ja kurkunpäässä. miellyttävyysasteikko pleasantness scale Aistinvaraisessa kuluttajatutkimuksessa käytettävä tuotteen miellyttävyyttä mittaava asteikko. Käytetään myös hyväksyttävyyden mittaamiseen. mieltymysasteikko pitämisasteikko liking scale Aistinvaraisessa kuluttajatutkimuksessa käytettävä tuotteesta pitämistä mittaava asteikko. Käytetään myös hyväksyttävyyden mittaamiseen. mitta-asteikko scale scale of measurement Ominaisuuden mittaamiseen käytettävä väline. Voi olla tyypiltään luokka-, järjestys-, välimatka- tai suhdeasteikko. Mitta-asteikon tyypistä riippuu, kuinka täsmällistä tietoa asteikko antaa mitattavasta ominaisuudesta ja mitkä toimenpiteet ja laskutoimitukset soveltuvat aineiston kuvaukseen. mukautuminen adaptation Ärsykkeen aistitun voimakkuuden väheneminen edeltävän, jatkuvan tai toistuvan ärsytyksen seurauksena. nimeäminen identification Nimen antaminen havainnolle. Edellyttää vertaamista aikaisempaan kokemukseen ja nimen hakua muistista. Ks. havaitseminen, erottaminen, tunnistaminen nollahypoteesi null hypothesis Väittämä, jonka mukaan tutkittavalla asialla ei ole vaikutusta vallitsevaan tilanteeseen. Esim. Tutkittavat näytteet eivät poikkea toisistaan. Nollahypoteesia testataan vaihtoehtohypoteesin avulla. numeerinen asteikko numerical scale Valinta-asteikko, jossa muuttujan asteikolla saamat arvot esitetään numeroin. Yleensä sanallisesti ankkuroitu.

7 ATJ Aistinvaraisen arvioinnin sanasto 7(11) numeerinen muuttuja kvantitatiivinen muuttuja numerical variable quantitative variable Välimatka- tai suhdeasteikolla mitattava muuttuja. Saa numeerisia arvoja. näköaisti sense of vision Aisti. Silmän verkkokalvolla sijaitsevien näköaistinsolujen kyky reagoida sähkömagneettisen säteilyn näkyvään osaan, näkyvään valoon. odotusvirhe error of stimulus Psykologinen arviointivirhe. Näytteisiin liittyvän tiedon ja ennakkokäsityksen sekä edellisten arviointien vaikutus arviointiin. Vältetään esittämällä näytteet tuntemattomina ja koodattuina. On - ei ole testi A not A -test Paritesti, jossa näytteet esitetään peräkkäin. Arvioija tutustuu ensin yhteen näytteeseen (A tai B). Näyte otetaan pois, jonka jälkeen arvioija saa toisen näyteen (A tai B). Arvioijan tehtävänä on sanoa, onko toinen näyte samanlainen vai erilainen kun ensimmäinen. pakkovalinta forced choice Testin ominaisuus, joka edellyttää vastaajan valitsevan yhden annetuista vastausvaihtoehdoista, viimekädessä arvaamalla. Pakkovalintaa edellyttävissä testeissä kaikki annetut vastaukset ovat merkityksellisiä tulosten käsittelyssä. paneeli rakennuskuitulevy :) Ks. raati paremmuustesti preference test Kuluttajan mieltymystä tuotteeseen mittaava testi, jossa kuluttaja valitsee annetuista tuotteista paremman tai parhaan. Käytetään aistinvaraisessa kuluttajatutkimuksessa. pari-kolmitesti duo-trio test Erotustesti, jossa arvioijalle esitetään vertailunäyte (A tai B) sekä kaksi näytettä (A ja B). Tehtävänä on valita näyte, joka on sama kuin vertailunäyte. Yksisuuntainen testi, johon kuuluu pakkovalinta. paritesti parivertailutesti difference paired comparison directional paired comparison test simple difference test Erotustesti, jossa on kaksi näytettä (A ja B). Näytteet esitetään raadille pareina (AA, BB, AB, BA) satunnaistetusti. Arvioijan tehtävänä on ilmoittaa, ovatko parin näytteet samanlaisia vai erilaisia. Yksisuuntainen testi, johon kuuluu pakkovalinta. 2-alternative forced choice, 2-AFC Erotustesti, jossa on kaksi näytettä (A ja B). Testillä selvitetään eroavatko näyteet toisistaan jonkin aistittavan ominaisuuden suhteen. Näytteet esitetään raadille pareina (AB, BA) satunnaistetusti. Arvioijan tehtävänä on ilmoittaa, kumpi parin näytteistä on voimakkaampi. Yksisuuntainen tai kaksisuuntainen testi, johon kuuluu pakkovalinta.

8 ATJ Aistinvaraisen arvioinnin sanasto 8(11) parivertailutesti paired preference (kuluttajatutkimuksessa) test Erotustesti, jossa on kaksi näytettä (A ja B). Testillä selvitetään eroavatko näyteet toisistaan miellyttävyyden tai mieltymyksen suhteen. Näytteet esitetään kuluttajaraadille pareina (AB, BA) satunnaistetusti. Tehtävänä on ilmoittaa, kumpi parin näytteistä on miellyttävämpi. Kaksisuuntainen testi. peittyminen masking Ärsykkeen havaitsemisen vaikeutuminen tai estyminen toisen, samanaikaisesti vaikuttavan ärsykkeen vuoksi. perusmaku basic taste primary taste Makuaistilla aistittavat maut: makea, suolainen, hapan ja karvas sekä umami. pisteytys rating Arviointi numeerisella asteikolla profiili sensory profile Kuvailevan menetelmän tulos. Näytteen kuvailun esittäminen, yleensä graafisesti. psykologinen arviointivirhe psychological error of judgement Aistien toimintaan ja/tai arvioijan käyttäytymiseen liittyvä systemaattinen virhe arvioinnissa. Ks. ennakointivirhe, järjestysvirhe, odotusvirhe, rajoittamisvirhe, tottumisvirhe, vastakohtavaikutus, yleistämisvirhe raati arviointiryhmä (sensory) panel Ryhmä henkilöitä, jotka on tietyin perustein valittu suorittamaan aistinvaraista arviointia. Ks. koulutettu raati Ks. kuluttajaraati rajamenetelmä method of limits method of minimal changes Menetelmä, jossa ärsykkeen voimakkuutta vaihdellaan nousevana ja laskevana sarjana. Arvioijan tehtävänä on ilmoittaa, kun hän havaitsee ärsykkeen tai ei enää havaitse ärsykettä. Kehitetty aikanaan havaitsemiskynnysten määrittämiseen. rajoittamisvirhe response restriction dumping effect Vastausvaihtoehtojen rajoittaminen siten, että jotakin aistittavaa ominaisuutta ei kysytä, aiheuttaa virheen muiden aistittavien ominaisuuksien arvioinnissa. rakenne texture Näytteen rakenteellisista ominaisuuksista johtuvat aistittavat ominaisuudet. Rakennetta aistitaan tunto, näkö ja kuuloaistin avulla. Rakenneominaisuuksia ovat esim. kovuus, rapeus, karkeus, mehukkuus. rakenteen kuva texture profile Kuvaileva menetelmä. Rekisteröity, käyttöoikeuden omistaa General Foods. rihmanysty filiform papilla Kielen pinnalla oleva nysty, joita on koko kielen yläpinnan alueella. Rihmanystyt eivät sisällä makusilmuja, vaan liittyvät ruoan hienontamiseen ja liikutteluun suussa ja tekevät kielen pinnan karkeaksi. ristiinmukautuminen cross-adaptation Ärsykkeen aistitun voimakkuuden väheneminen edeltävän, jatkuvan tai toistuvan ärsytyksen seurauksena, kun ärsykkeet ovat eri yhdisteitä, mutta aiheuttavat saman aistimuksen.

9 ATJ Aistinvaraisen arvioinnin sanasto 9(11) sanallinen asteikko verbaalinen asteikko verbal scale Valinta-asteikko, jossa muuttujan asteikolla saamat arvot esitetään sanallisesti. satunnaistaminen randomisation Arviointijärjestyksen muodostaminen siten, että näytteet asetetaan arvioijakohtaisesti satunnaisesti vaihtuvaan järjestykseen satunnaislukujen avulla. sieninysty fungiform papilla Sienen muotoinen makunysty, joita on kielen pinnassa kauttaaltaan. Runsaasti etenkin kielen kärjessä ja reunoilla. Spectrum menetelmä Spectrum method Kuvaileva menetelmä. Rekisteröity, käyttöoikeuden omistaa Sensory Spectrum Inc. strukturoitu asteikko structured scale Asteikko, jonka jokainen muuttujan arvo on ankkuroitu. suhdearviomenetelmä method of magnitude estimation Arviointi asteikolla, jonka arvot jokainen arvioija päättää itse niin, että näytteiden aistittavien ominaisuuksien tai niiden miellyttävyyksien voimakkuudet ovat suoraan suhteessa toisiinsa. Esim. näytteen A makeus saa arvon 3 ja näytteen B makeus arvon 9, jolloin näyte B on kolme kertaa niin makea kuin näyte A. suhdeasteikko ratio scale Mitta-asteikko, jota käytettäessä muuttujan arvojen väliset etäisyydet ja asteikon absoluuttinen nollapiste tunnetaan. suutuntuma mouth-feel Näytteen aiheuttama tuntoaistimus suun limakalvolla arvioinnin aikana ja sen jälkeen. synergia synergy Kahden ärsykkeen yhdessä aiheuttama aistitun voimakkuuden lisääntyminen suuremmaksi kuin molempien aistittu voimakkuus yhteensä. tottumisvirhe error of habituation Psykologinen arviointivirhe. Voimakkuudeltaan nousevaa tai laskevaa näytesarjaa arvioitaessa syntyvä virhe, kun arvioija pitäytyy edellisessä arvionnissa, vaikka ärsykkeen voimakkuus muuttuu. tunnistaminen recognition Havainnon kokeminen tuttuna, ennen koettuna. Edellyttää vertaamista aikaisempaan kokemukseen. Ei edellytä havainnon nimeämistä. Ks. havaitseminen, erottaminen, nimeäminen tunnistamiskynnys recognition thershold Pienin ärsykkeen voimakkuus, jolla ärsyke voidaan tunnistaa. Yleensä kyseessä on näytteen nimeäminen, joten täsmällisempi termi on nimeämiskynnys - identification threshold. Ks. kynnys tuntoaisti sense of touch tactile sense Aisti. Sisäelimissä, ihossa sekä ihonalaisissa kudoksissa sijaitsevien vapaiden hermopäätteiden kyky reagoida kosketukseen, kemialliseen ärsytykseen, lämpötilaan, paineeseen, liikkeeseen, kipuun ja asentoon.

10 ATJ Aistinvaraisen arvioinnin sanasto 10(11) tuoksu fragrance scent Yleensä kukkiin, kosmetiikkaan ja parfyymeihin liittyvä (miellyttävä) haju. tuottamismenetelmä method of adjustement ad libitum mixing Menetelmä, jossa arvioija tuottaa annetuista komponenteista näytteen, joka vastaa vertailunäytettä tai on miellyttävin. Tulos perustuu tuotettujen näytteiden pitoisuusmäärityksiin. ulkonäkö appearance Näytteen näkyvät aistittavat ominaisuudet. Esim. väri, muoto, koko ja pinnan kiiltävyys. umami umami Maku. Natriumglutamaatille ja ribonukleiinihapoille tyypillinen maku. Umami on japaninkielinen termi, jonka käännös voisi olla suunnilleen maistuva tai maittava (englanniksi savoury, meaty). Umamia on mm. sienissä, tomaatissa, lihassa ja merilevässä. vaihtoehtohypoteesi vakioärsykemenetelmä alternative hypothesis method of constant stimulus Nollahypoteesin vastainen väittämä. Nollahypoteesi ja vaihtoehtohypoteesi yhdessä kattavat kaikki mahdolliset tutkimustulokset. Menetelmä, jossa ärsykkeen eri voimakkuuksia verrataan pareittain vakiovoimakkuuteen. Arvioijan tehtävänä on ilmoittaa, kumpi ärsyke on voimakkaampi. Kehitetty aikanaan erotuskynnysten määrittämiseen. valinta-asteikko category scale Asteikko, jossa muuttujan arvon kaikki vaihtoehdot on esitetty. Arvioija valitsee yhden (tai useammman) annetuista arvoista. Vaihtoehtojen määrä on yleensä vallinysty circumvallate papilla Makunysty, joita on kielen takaosassa muodostaen sinne V- kirjaimen muotoisen 'vallin'. vapaavalintainen profiili free choice profiling Kuvaileva menetelmä. vastakohtavaikutus kontrastivirhe contrast effect Psykologinen arviointivirhe. Aistittavan ominaisuuden voimakkuuden arviointi miedommaksi voimakkaan näytteen jälkeen ja voimakkaammaksi miedon näytteen jälkeen. voimakkuuden keston mittaaminen time-intensity method TI Aistittavan ominaisuuden voimakkuuden arviointi ajan funktiona. Esim. jatkuva aromin voimakkuuden arviointi alkaen siitä hetkestä kun näyte laitetaan suuhun jatkuen pureskelun ajan ja päättyen näytteen sylkemiseen. voimakkuusasteikko intensity scale Asteikko, jolla mitataan tuotteen aistittavien ominaisuuksien voimakkuuksia. voimistuminen enhancememt Ärsykkeen aistitun voimakkuuden lisääntyminen toisen samanaikaisen ärsykkeen johdosta. välimatka-asteikko interval scale Mitta-asteikko, jota käytettäessä muuttujan arvojen väliset etäisyydet tunnetaan. yhteisvaikutus yhdysvaikutus interaction Ärsykkeen vaikutus jonkin toisen ärsykkeen aiheuttamaan ärsytykseen ja/tai havaitsemiseen.

11 ATJ Aistinvaraisen arvioinnin sanasto 11(11) yksinapainen asteikko unipolar scale Asteikko, jonka ääripäät ovat saman ominaisuuden eri voimakkuuksia. Esim. hieman makea - erittäin makea. yksisuuntainen testi one-tailed test one-sided test Yksisuuntaisen testin vaihtoehtohypoteesi on yksisuuntainen, kun tiedetään ennakolta, mihin suuntaan ero näytteiden välillä on mahdollinen. Vaihtoehtohypoteesi on esim. A > B, kun nollahypoteesi on A = B. yleistämisvirhe halo-effect Jonkin aistittavan ominaisuuden arvioinnin vaikutus toiseen, siitä riippumattomaan ominaisuuteen. ärsyke stimulus Aistinsolua ärsyttävä energia, joka voi olla fysikaalista tai kemiallista. Tekijä, joka johtaa aistinsolun reaktioon, ärsytykseen. ärsytys stimulation Ärsykkeen aikaansaama aistinsolun reaktio, joka synnyttää hermoimpulssin. ärsytyshuippu terminal threshold Pienin ärsykkeen voimakkuus, jonka jälkeen ärsykkeen aikaansaama havainto ei enää voimistu. Ks. kynnys

IV Näytteiden välisten erojen mittaaminen

IV Näytteiden välisten erojen mittaaminen IV Näytteiden välisten erojen mittaaminen Raija-Liisa Heiniö ja Anja Lapveteläinen 1. Johdanto Erotustestit on kehitetty näytteiden välisten pienten erojen havaitsemiseen: ne ovat erityisen herkkiä testejä.

Lisätiedot

Aistinvarainen arviointi tuotekehityksessä

Aistinvarainen arviointi tuotekehityksessä Aistinvarainen arviointi tuotekehityksessä Ihmisen aistijärjestelmä Kolme tärkeää osa-aluetta: Aistinreseptorisolut, jotka vastaanottavat aistimuksia Hermosyyt, jotka välittävät aistimen ärsytyksestä syntyviä

Lisätiedot

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa Aistit. Aistien maailma Ympäristön havainnointi tapahtuu aistien välityksellä. Tarkkailemme aistien avulla jatkuvasti enemmän tai vähemmän tietoisesti

Lisätiedot

Johdatus aisteihin. Tunti 1

Johdatus aisteihin. Tunti 1 Johdatus aisteihin Tunti 1 MIKÄ ON SAPERE? (tämä vain opettajalle tiedoksi) Sapere on latinaa ja tarkoittaa maistella, tuntea Sapere on ravitsemuskasvatusta, jossa ruokaa käsitellään aistien näkökulmasta

Lisätiedot

2. Makuaisti Makusilmuja kaikkialla suuontelossa, eniten kielessä.

2. Makuaisti Makusilmuja kaikkialla suuontelossa, eniten kielessä. 1. Ihon aistit 1. Kipuaisti (vapaita hermopäitä lähes kaikkialla elimistössä). 2. Kylmäaisti 3. Kuuma-aisti 4. Kosketusaisti 1. Vapaat hermopäätteet (esim. karvatupen pinnassa aistivat liikettä) 2. Meissnerin

Lisätiedot

Aistinvaraisen arvioinnin hyödyntäminen tuotekehityksen tukena

Aistinvaraisen arvioinnin hyödyntäminen tuotekehityksen tukena 6-8.6.2016 Aistinvaraisen arvioinnin hyödyntäminen tuotekehityksen tukena Kari Solala, Pasilankatu 2, FI-00240 Helsinki, Finland // www.makery.fi Esityksen rakenne Yleistä aisteista ja niiden merkityksestä

Lisätiedot

AISTITTAVAN LAADUN ARVIOINTIPALVELUIDEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

AISTITTAVAN LAADUN ARVIOINTIPALVELUIDEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (AMK) Bio- ja elintarviketekniikka Elintarviketekniikka 2012 Rosita Johansson AISTITTAVAN LAADUN ARVIOINTIPALVELUIDEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Johdatus tilastotieteeseen Tilastollisten aineistojen kerääminen ja mittaaminen. TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1

Johdatus tilastotieteeseen Tilastollisten aineistojen kerääminen ja mittaaminen. TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1 Johdatus tilastotieteeseen Tilastollisten aineistojen kerääminen ja mittaaminen TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1 ja mittaaminen Tilastollisten aineistojen kerääminen Mittaaminen ja mitta-asteikot TKK (c)

Lisätiedot

Tilastollisten aineistojen kerääminen ja mittaaminen

Tilastollisten aineistojen kerääminen ja mittaaminen Ilkka Mellin Tilastolliset menetelmät Osa 1: Johdanto Tilastollisten aineistojen kerääminen ja mittaaminen TKK (c) Ilkka Mellin (2007) 1 ja mittaaminen >> Tilastollisten aineistojen kerääminen Mittaaminen

Lisätiedot

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia, 3 op 9 luentoa, 3 laskuharjoitukset ja vierailu mittausasemalle Tentti Oppikirjana Rinne & Haapanala:

Lisätiedot

Kvantitatiiviset menetelmät

Kvantitatiiviset menetelmät Kvantitatiiviset menetelmät HUOM! Tentti pidetään tiistaina.. klo 6-8 Vuorikadulla V0 ls Muuttujien muunnokset Usein empiirisen analyysin yhteydessä tulee tarve muuttaa aineiston muuttujia Esim. syntymävuoden

Lisätiedot

Mittaaminen menettely (sääntö), jolla tilastoyksikköön liitetään tiettyä ominaisuutta kuvaava luku, mittaluku.

Mittaaminen menettely (sääntö), jolla tilastoyksikköön liitetään tiettyä ominaisuutta kuvaava luku, mittaluku. 1/11 4 MITTAAMINEN Mittaaminen menettely (sääntö), jolla tilastoyksikköön liitetään tiettyä ominaisuutta kuvaava luku, mittaluku. Mittausvirhettä johtuen mittarin tarkkuudesta tai häiriötekijöistä Mittarin

Lisätiedot

MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen

MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen TILASTOLLISTEN MUUTTUJIEN TYYPIT 1 Mitta-asteikot Tilastolliset muuttujat voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: kategorisiin ja numeerisiin muuttujiin. Tämän lisäksi

Lisätiedot

AISTINVARAINEN ARVIOINTI AMMATTIKEITTIÖSSÄ

AISTINVARAINEN ARVIOINTI AMMATTIKEITTIÖSSÄ Johanna Nyman AISTINVARAINEN ARVIOINTI AMMATTIKEITTIÖSSÄ Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Syyskuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 29.9.2011 Tekijä(t) Johanna

Lisätiedot

Sosiaalisten verkostojen data

Sosiaalisten verkostojen data Sosiaalisten verkostojen data Hypermedian jatko-opintoseminaari 2008-09 2. luento - 17.10.2008 Antti Kortemaa, TTY/Hlab Wasserman, S. & Faust, K.: Social Network Analysis. Methods and Applications. 1 Mitä

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

Limsan sokeripitoisuus

Limsan sokeripitoisuus KOHDERYHMÄ: Työn kohderyhmänä ovat lukiolaiset ja työ sopii tehtäväksi esimerkiksi työkurssilla tai kurssilla KE1. KESTO: N. 45 60 min. Työn kesto riippuu ryhmän koosta. MOTIVAATIO: Sinun tehtäväsi on

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

Tilastollisen analyysin perusteet Luento 3: Epäparametriset tilastolliset testit

Tilastollisen analyysin perusteet Luento 3: Epäparametriset tilastolliset testit Tilastollisen analyysin perusteet Luento 3: Epäparametriset tilastolliset testit s t ja t kahden Sisältö t ja t t ja t kahden kahden t ja t kahden t ja t Tällä luennolla käsitellään epäparametrisia eli

Lisätiedot

Kuulohavainnon perusteet

Kuulohavainnon perusteet Kuulohavainnon ärsyke on ääni - mitä ääni on? Kuulohavainnon perusteet - Ääni on ilmanpaineen nopeaa vaihtelua: Tai veden tms. Markku Kilpeläinen Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto Värähtelevä

Lisätiedot

Liisa Jaara ELINTARVIKELAADUN SEURANTA TEOLLISUUDESSA PUOLUSTUSVOIMIEN AISTINVARAISEN ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN

Liisa Jaara ELINTARVIKELAADUN SEURANTA TEOLLISUUDESSA PUOLUSTUSVOIMIEN AISTINVARAISEN ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN Liisa Jaara ELINTARVIKELAADUN SEURANTA TEOLLISUUDESSA PUOLUSTUSVOIMIEN AISTINVARAISEN ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemisja talousala Kevät 2006 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Aistinvaraisten arviointimenetelmien käyttöönotto

Aistinvaraisten arviointimenetelmien käyttöönotto Piia Manninen Aistinvaraisten arviointimenetelmien käyttöönotto Alaotsikko Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Bio- ja elintarviketekniikka Insinöörityö 13.4.2011 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely. Sisällönanalyysi/sisällön erittely. Sisällön erittely. Juha Herkman

Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely. Sisällönanalyysi/sisällön erittely. Sisällön erittely. Juha Herkman Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely Juha Herkman 25.11.2010 Helsingin yliopisto, viestinnän laitos Sisällönanalyysi/sisällön erittely Sisällönanalyysi (SA), content analysis Veikko Pietilä: Sisällön

Lisätiedot

Saperesta ruokailoa koko perheelle. Asiakasraati 22.9.2010 Aila Koistinen 1

Saperesta ruokailoa koko perheelle. Asiakasraati 22.9.2010 Aila Koistinen 1 Saperesta ruokailoa koko perheelle Asiakasraati 22.9.2010 Aila Koistinen 1 Sapere -menetelmän taustaa Jaques Puisaisin (ransk. kemisti ja etnologi) kehittämä 5 aistin löytämiseen ja niiden kautta kokemukselliseen

Lisätiedot

Eväitä elämään lähiluonnosta hanke Toimintatuokiokortti

Eväitä elämään lähiluonnosta hanke Toimintatuokiokortti Aihe 3. luokan koulupäivä metsässä Tavoitteet englanti: verbit, luontosanasto, värit matematiikka: mittayksiköt ja geometria ympäristötieto: jokamiehenoikeudet käytetään kaikkia aisteja luonnon havainnoimisessa

Lisätiedot

Tilastollisten aineistojen kerääminen ja mittaaminen. Tilastollisten aineistojen kerääminen ja mittaaminen

Tilastollisten aineistojen kerääminen ja mittaaminen. Tilastollisten aineistojen kerääminen ja mittaaminen TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 1 ja mittaaminen Johdatus tilastotieteeseen ja mittaaminen TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 2 ja mittaaminen: Mitä opimme? 1/3 Tilastollisen tutkimuksen kaikki mahdolliset kohteet

Lisätiedot

ABHELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ABHELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Tilastollinen testaus Tilastollinen testaus Tilastollisessa testauksessa tutkitaan tutkimuskohteita koskevien oletusten tai väitteiden paikkansapitävyyttä havaintojen avulla. Testattavat oletukset tai

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tilastollinen testaus Testaukseen

Lisätiedot

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI LTKY012 Timo Törmäkangas JAKAUMAN MUOTO Vinous, skew (g 1, γ 1 ) Kertoo jakauman symmetrisyydestä Vertailuarvona on nolla, joka vastaa symmetristä jakaumaa (mm. normaalijakauma)

Lisätiedot

SPSS-pikaohje. Jukka Jauhiainen OAMK / Tekniikan yksikkö

SPSS-pikaohje. Jukka Jauhiainen OAMK / Tekniikan yksikkö SPSS-pikaohje Jukka Jauhiainen OAMK / Tekniikan yksikkö SPSS on ohjelmisto tilastollisten aineistojen analysointiin. Hyvinvointiteknologian ATK-luokassa on asennettuna SPSS versio 13.. Huom! Ainakin joissakin

Lisätiedot

TAKAVARIKKO TULLISSA

TAKAVARIKKO TULLISSA TAKAVARIKKO TULLISSA KOHDERYHMÄ: Työ on suunniteltu lukiolaisille. Erityisesti työ soveltuu kurssille KE2. KESTO: n. 30 min. Riippuen näytteiden määrästä ja ryhmän koosta. MOTIVAATIO: Tullin haaviin on

Lisätiedot

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI LTKY012 Timo Törmäkangas KURSSIN SISÄLTÖ Johdanto Mittaaminen ja aineiston hankinta Mitta-asteikot Otanta Aineiston esittäminen ja data-analyysi Havaintomatriisi Yksiulotteisen

Lisätiedot

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä.

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KESTO: 15min 1h riippuen työn laajuudesta ja ryhmän koosta. MOTIVAATIO: Arkipäivän kemian ilmiöiden tarkastelu

Lisätiedot

Metsämuuronen: Tilastollisen kuvauksen perusteet ESIPUHE... 4 SISÄLLYSLUETTELO... 6 1. METODOLOGIAN PERUSTEIDEN KERTAUSTA... 8 2. AINEISTO...

Metsämuuronen: Tilastollisen kuvauksen perusteet ESIPUHE... 4 SISÄLLYSLUETTELO... 6 1. METODOLOGIAN PERUSTEIDEN KERTAUSTA... 8 2. AINEISTO... Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 ALKUSANAT E-KIRJA VERSIOON... SISÄLLYSLUETTELO... 6 1. METODOLOGIAN PERUSTEIDEN KERTAUSTA... 8 1.1 KESKEISTEN KÄSITTEIDEN KERTAUSTA...9 1.2 AIHEESEEN PEREHTYMINEN...9 1.3

Lisätiedot

SPELTTIVEHNÄN AISTINVARAISET OMINAISUUDET JA MIELLYTTÄVYYSTUTKIMUS

SPELTTIVEHNÄN AISTINVARAISET OMINAISUUDET JA MIELLYTTÄVYYSTUTKIMUS Opinnäytetyö SPELTTIVEHNÄN AISTINVARAISET OMINAISUUDET JA MIELLYTTÄVYYSTUTKIMUS Elina Tenhu Elintarviketekniikka 2011 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusohjelma: Bio- ja elintarviketekniikka TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely. Sisällönanalyysi/sisällön erittely. Sisällön erittely. Juha Herkman

Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely. Sisällönanalyysi/sisällön erittely. Sisällön erittely. Juha Herkman Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely Juha Herkman 10.1.008 Helsingin yliopisto, viestinnän laitos Sisällönanalyysi/sisällön erittely Sisällönanalyysi (SA), content analysis Veikko Pietilä: Sisällön

Lisätiedot

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE Asumisterveysasetus - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2016) Vesa Pekkola

Lisätiedot

Kyselylomakkeiden käyttötapoja:

Kyselylomakkeiden käyttötapoja: Kyselylomakkeen laatiminen FSD / Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto / KvantiMOTV http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kyselylomake/laatiminen.html Tiivistelmän keskeiset

Lisätiedot

Teema 3: Tilastollisia kuvia ja tunnuslukuja

Teema 3: Tilastollisia kuvia ja tunnuslukuja Teema 3: Tilastollisia kuvia ja tunnuslukuja Tilastoaineiston peruselementit: havainnot ja muuttujat havainto: yhtä havaintoyksikköä koskevat tiedot esim. henkilön vastaukset kyselylomakkeen kysymyksiin

Lisätiedot

Havaintopsykologia I. Havaintopsykologia: Miksi ja miten? Markku Kilpeläinen. Markku Kilpeläinen

Havaintopsykologia I. Havaintopsykologia: Miksi ja miten? Markku Kilpeläinen. Markku Kilpeläinen Kurssilla painotetaan hieman eri asioita kuin kirjassa. Tentissä painotukset vastaavat suunnilleen luentojen painotuksia. Tentissä menestyy hyvin luentojen perusteella ja lukemalla kirjasta asiat, joita

Lisätiedot

Otannasta ja mittaamisesta

Otannasta ja mittaamisesta Otannasta ja mittaamisesta Tilastotiede käytännön tutkimuksessa - kurssi, kesä 2001 Reijo Sund Aineistot Kvantitatiivisen tutkimuksen aineistoksi kelpaa periaatteessa kaikki havaintoihin perustuva informaatio,

Lisätiedot

Psykologia tieteenä. tieteiden jaottelu: TIETEET. EMPIIRISET TIETEET tieteellisyys on havaintojen (kr. empeiria) tekemistä ja niiden koettelua

Psykologia tieteenä. tieteiden jaottelu: TIETEET. EMPIIRISET TIETEET tieteellisyys on havaintojen (kr. empeiria) tekemistä ja niiden koettelua Psykologia tieteenä tieteiden jaottelu: FORMAALIT TIETEET tieteellisyys on tietyn muodon (kr. forma) seuraamista (esim. logiikan säännöt) matematiikka logiikka TIETEET LUONNON- TIETEET fysiikka kemia biologia

Lisätiedot

TASAVIRTAPIIRI - VASTAUSLOMAKE

TASAVIRTAPIIRI - VASTAUSLOMAKE TASAVIRTAPIIRI - VASTAUSLOMAKE Ryhmä Tekijä 1 Pari Tekijä 2 Päiväys Assistentti Täytä mittauslomake lyijykynällä. Muista erityisesti virhearviot ja suureiden yksiköt! 4 Esitehtävät 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

1. Johdanto Todennäköisyysotanta Yksinkertainen satunnaisotanta Ositettu otanta Systemaattinen otanta...

1. Johdanto Todennäköisyysotanta Yksinkertainen satunnaisotanta Ositettu otanta Systemaattinen otanta... JHS 160 Paikkatiedon laadunhallinta Liite III: Otanta-asetelmat Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Todennäköisyysotanta... 2 2.1 Yksinkertainen satunnaisotanta... 3 2.2 Ositettu otanta... 3 2.3 Systemaattinen

Lisätiedot

Ilkka Mellin Tilastolliset menetelmät. Osa 3: Tilastolliset testit. Tilastollinen testaus. TKK (c) Ilkka Mellin (2007) 1

Ilkka Mellin Tilastolliset menetelmät. Osa 3: Tilastolliset testit. Tilastollinen testaus. TKK (c) Ilkka Mellin (2007) 1 Ilkka Mellin Tilastolliset menetelmät Osa 3: Tilastolliset testit Tilastollinen testaus TKK (c) Ilkka Mellin (2007) 1 Tilastolliset testit >> Tilastollinen testaus Tilastolliset hypoteesit Tilastolliset

Lisätiedot

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI LTKY012 Timo Törmäkangas LUENNOT Luento Paikka Vko Päivä Pvm Klo 1 L 304 8 Pe 21.2. 08:15-10:00 2 L 304 9 To 27.2. 12:15-14:00 3 L 304 9 Pe 28.2. 08:15-10:00 4 L 304 10 Ke 5.3.

Lisätiedot

Conjoint-analyysi. Juuso Heinisuo 27.5.2005 Tiedonhallinan laitos Hypermedian jatko-opintoseminaari 2004-05

Conjoint-analyysi. Juuso Heinisuo 27.5.2005 Tiedonhallinan laitos Hypermedian jatko-opintoseminaari 2004-05 Conjoint-analyysi Juuso Heinisuo 27.5.2005 Tiedonhallinan laitos Hypermedian jatko-opintoseminaari 2004-05 Conjoint: Taustaa 1 Conjoint-analyysi esiintyi ensimmäistä kertaa markkinatutkimuksessa 70-luvulla

Lisätiedot

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ LIITE 3 OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Henkilökohtaisen palkanosan määräytymisjärjestelmällä tarkoitetaan niitä kriteerejä ja menettelytapoja,

Lisätiedot

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa 9. Vektorit 9.1 Skalaarit ja vektorit Skalaari on koon tai määrän mitta. Tyypillinen esimerkki skalaarista on massa. Lukumäärä on toinen hyvä esimerkki skalaarista. Vektorilla on taas suuruus ja suunta.

Lisätiedot

LAUSEKKEET JA NIIDEN MUUNTAMINEN

LAUSEKKEET JA NIIDEN MUUNTAMINEN LAUSEKKEET JA NIIDEN MUUNTAMINEN 1 LUKULAUSEKKEITA Ratkaise seuraava tehtävä: Retkeilijät ajoivat kahden tunnin ajan polkupyörällä maantietä pitkin 16 km/h nopeudella, ja sitten vielä kävelivät metsäpolkua

Lisätiedot

FYSP101/K1 KINEMATIIKAN KUVAAJAT

FYSP101/K1 KINEMATIIKAN KUVAAJAT FYSP101/K1 KINEMATIIKAN KUVAAJAT Työn tavoitteita tutustua kattavasti DataStudio -ohjelmiston käyttöön syventää kinematiikan kuvaajien (paikka, nopeus, kiihtyvyys) hallintaa oppia yhdistämään kinematiikan

Lisätiedot

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Fakta- ja näytenäkökulmat Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mikä on faktanäkökulma? sosiaalitutkimuksen historia: väestötilastot, kuolleisuus- ja syntyvyystaulut. Myöhemmin kysyttiin ihmisiltä tietoa

Lisätiedot

Kuvasommittelun lähtökohta

Kuvasommittelun lähtökohta KUVASOMMITTELU Kuvasommittelun lähtökohta jäsentämisen ja järjestämisen tarve hahmottaa maailmaa, sen yksityiskohtia ja kokonaisuuksia paremmin. Kuvassa jäsentäminen tapahtuu sommittelullisin keinoin.

Lisätiedot

Oulun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 18.1.2012 Tehtävät ja ratkaisut

Oulun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 18.1.2012 Tehtävät ja ratkaisut Oulun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 18.1.2012 Tehtävät ja ratkaisut (1) Kolmen peräkkäisen kokonaisluvun summa on 42. Luvuista keskimmäinen on a) 13 b) 14 c) 15 d) 16. Ratkaisu. Jos luvut

Lisätiedot

Perusnäkymä yksisuuntaiseen ANOVAaan

Perusnäkymä yksisuuntaiseen ANOVAaan Metsämuuronen 2006. TTP Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä Taulukko.51.1 Analyysiin mukaan tulevat muuttujat Mja selite Merkitys mallissa F1 Ensimmäinen faktoripistemuuttuja Selitettävä muuttuja

Lisätiedot

2 k -faktorikokeet. Vilkkumaa / Kuusinen 1

2 k -faktorikokeet. Vilkkumaa / Kuusinen 1 2 k -faktorikokeet Vilkkumaa / Kuusinen 1 Motivointi 2 k -faktorikoe on k-suuntaisen varianssianalyysin erikoistapaus, jossa kaikilla tekijöillä on vain kaksi tasoa, matala (-) ja korkea (+). 2 k -faktorikoetta

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 2 vastaukset Harjoituksen aiheena on BNF-merkinnän käyttö ja yhteys rekursiivisesti etenevään jäsentäjään. Tehtävä 1. Mitkä ilmaukset seuraava

Lisätiedot

Mat-2.104 Tilastollisen analyysin perusteet. Testit suhdeasteikollisille muuttujille. Avainsanat:

Mat-2.104 Tilastollisen analyysin perusteet. Testit suhdeasteikollisille muuttujille. Avainsanat: Mat-.04 Tilastollise aalyysi perusteet / Ratkaisut Aiheet: Avaisaat: Testit suhdeasteikollisille muuttujille Hypoteesi, Kahde riippumattoma otokse t-testit, Nollahypoteesi, p-arvo, Päätössäätö, Testi,

Lisätiedot

Integrointi ja sovellukset

Integrointi ja sovellukset Integrointi ja sovellukset Tehtävät:. Muodosta ja laske yläsumma funktiolle fx) x 5 välillä [, 4], kun väli on jaettu neljään yhtä suureen osaan.. Määritä integraalin x + ) dx likiarvo laskemalla alasumma,

Lisätiedot

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteita o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva

Lisätiedot

Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (2/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (3/5)

Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (2/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (3/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Aiemmin olemme jo antaneet muuttujille alkuarvoja, esimerkiksi: int luku = 123; Alkuarvon on oltava muuttujan tietotyypin mukainen, esimerkiksi int-muuttujilla kokonaisluku,

Lisätiedot

Lasten ja aikuisten omenamieltymykset

Lasten ja aikuisten omenamieltymykset Lasten ja aikuisten omenamieltymykset Monipuolinen omena seminaari Laila Seppä Tutkijatohtori Helsingin yliopisto Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos Aistinvaraisen tutkimuksen laboratorio Esityksen

Lisätiedot

RUOKA JA AISTIT 08/08/16. Marjasta elämykseksi - Sisältö. Makuverstaan teemoja kevät 2016 MAKUVERSTAS SEINÄJOELLA KEVÄT 2016

RUOKA JA AISTIT 08/08/16. Marjasta elämykseksi - Sisältö. Makuverstaan teemoja kevät 2016 MAKUVERSTAS SEINÄJOELLA KEVÄT 2016 08/08/16 Marjat, elintarvikkeet ja makuelämykset - Ruokaverstaan toiminta 5.8.2016, Ranua Marjasta elämykseksi - Sisältö Ruoka ja nautinto Hilla ja aistit Ruokaverstas kehitystyökaluna Työpaja MAKUVERSTAS

Lisätiedot

Tilastollisen analyysin perusteet Luento 2: Tilastolliset testit

Tilastollisen analyysin perusteet Luento 2: Tilastolliset testit Tilastollisen analyysin perusteet Luento 2: Tilastolliset testit Sisältö Tilastollisia testejä tehdään jatkuvasti lukemattomilla aloilla. Meitä saattaa kiinnostaa esimerkiksi se, että onko miesten ja

Lisätiedot

SOUS VIDE KYPSENNYSMENETELMÄN VAIKUTUS KIRJOLOHEN AISTITTAVAAN LAATUUN

SOUS VIDE KYPSENNYSMENETELMÄN VAIKUTUS KIRJOLOHEN AISTITTAVAAN LAATUUN Opinnäytetyö (YAMK) Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma 2012 Sirkka-Liisa Havunen SOUS VIDE KYPSENNYSMENETELMÄN VAIKUTUS KIRJOLOHEN AISTITTAVAAN LAATUUN 2 OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kohdistettujen hyökkäysten torjunta lisää tervettä järkeä!

Kohdistettujen hyökkäysten torjunta lisää tervettä järkeä! Kohdistettujen hyökkäysten torjunta lisää tervettä järkeä! Ylitarkastaja Sari Kajantie Keskusrikospoliisi Selvityksen lähtökohta: Nykyinen suojausparadigma on väärä Havaitaan ja torjutaan satunnaisesti

Lisätiedot

TIEDONINTRESSI. Hanna Vilkka. 10. huhtikuuta 12

TIEDONINTRESSI. Hanna Vilkka. 10. huhtikuuta 12 TIEDONINTRESSI Hanna Vilkka JÜRGEN HABERMASIN TEORIA TIEDONINTRESSEISTÄ Kokemukset organisoituvat yhteiskunnalliseksi tiedoksi pysyvien ja luonnollisten maailmaa kohdistuvien tiedon intressien avulla.

Lisätiedot

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HEINÄKUU 2016

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HEINÄKUU 2016 Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 12.10.2016 Viite 82116477-001 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HEINÄKUU 2016 KEKKILÄ OY

Lisätiedot

Latinalaiset neliöt. Latinalaiset neliöt. Latinalaiset neliöt. Latinalaiset neliöt: Mitä opimme? Latinalaiset neliöt

Latinalaiset neliöt. Latinalaiset neliöt. Latinalaiset neliöt. Latinalaiset neliöt: Mitä opimme? Latinalaiset neliöt TKK (c) Ilkka Mellin (005) Koesuunnittelu TKK (c) Ilkka Mellin (005) : Mitä opimme? Tarkastelemme tässä luvussa seuraavaa kysymystä: Miten varianssianalyysissa tutkitaan yhden tekijän vaikutusta vastemuuttujaan,

Lisätiedot

Erityislapset partiossa

Erityislapset partiossa Erityislapset partiossa Neuropsykiatristen häiriöiden teoriaa ja käytännön vinkkejä Inkeri Äärinen Psykologi Teoriaa Neuropsykiatrinen häiriö on aivojen kehityksellinen häiriö, joka vaikuttaa usein laaja-alaisesti

Lisätiedot

Tilastollisen analyysin perusteet Luento 11: Epäparametrinen vastine ANOVAlle

Tilastollisen analyysin perusteet Luento 11: Epäparametrinen vastine ANOVAlle Tilastollisen analyysin perusteet Luento 11: Epäparametrinen vastine ANOVAlle - Sisältö - - - Varianssianalyysi Varianssianalyysissä (ANOVA) testataan oletusta normaalijakautuneiden otosten odotusarvojen

Lisätiedot

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

Matemaattisten menetelmien hallinnan tason testi.

Matemaattisten menetelmien hallinnan tason testi. Matemaattisten menetelmien hallinnan tason testi. Jokaisessa tehtävässä on vain yksi vaihtoehto oikein.. Laskutoimitusten a) yhteen- ja vähennyslaskun b) kerto- ja jakolaskun c) potenssiin korotuksen järjestys

Lisätiedot

Hypoteesin testaus Alkeet

Hypoteesin testaus Alkeet Hypoteesin testaus Alkeet Keijo Ruotsalainen Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta Matematiikan jaos Johdanto Kokeellinen tutkimus: Varmennetaan teoreettista olettamusta fysikaalisen systeemin käyttäytymisestä

Lisätiedot

Kenguru 2013 Student sivu 1 / 7 (lukion 2. ja 3. vuosi)

Kenguru 2013 Student sivu 1 / 7 (lukion 2. ja 3. vuosi) Kenguru 2013 Student sivu 1 / 7 NIMI RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne Selkoheuristiikat 1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä sivua kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohja rakenteet ja toiminnot toteutettu niin, että

Lisätiedot

Lohkoasetelmat. Heliövaara 1

Lohkoasetelmat. Heliövaara 1 Lohkoasetelmat Heliövaara 1 Kiusatekijä Kaikissa kokeissa, kokeen tuloksiin voi vaikuttaa vaihtelu joka johtuu kiusatekijästä. Kiusatekijä on tekijä, jolla mahdollisesti on vaikutusta vastemuuttujan arvoon,

Lisätiedot

Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina. Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi

Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina. Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi Kansainväliset arviointitutkimukset Arvioinnin kohteena yleensä aina (myös) lukutaito Kansallisista

Lisätiedot

Kognitiivinen psykologia tutkii tiedonkäsittelyä. Neuropsykologia tutkii aivojen ja mielen suhdetta MITEN AIVOT TOIMIVAT?

Kognitiivinen psykologia tutkii tiedonkäsittelyä. Neuropsykologia tutkii aivojen ja mielen suhdetta MITEN AIVOT TOIMIVAT? SISÄLLYS I IHMINEN KÄSITTELEE JATKUVASTI TIETOA 10 1 Kognitiivinen psykologia tutkii tiedonkäsittelyä 12 Ympäristöön sopeudutaan kognitiivisten toimintojen avulla Kaikki asiat eivät tule tietoisuuteen

Lisätiedot

Toiminnallinen taso: Luodaan sääntöjä ominaisuuksien perusteella

Toiminnallinen taso: Luodaan sääntöjä ominaisuuksien perusteella Harjoite 10: LUOKITELLAAN KUVIOITA Tavoiteltava toiminta: Materiaalit: Eteneminen: Kognitiivinen taso: P: Aikajärjestys, IR: Suhteet, sarjan järjestäminen Toiminnallinen taso: Luodaan sääntöjä ominaisuuksien

Lisätiedot

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 1 Johdanto Tutkimus käsittelee testausmenetelmästandardin SFS-EN 12697-3 Bitumin talteenotto, haihdutusmenetelmää.

Lisätiedot

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteet o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva

Lisätiedot

Kuulohavainto ympäristössä

Kuulohavainto ympäristössä Weber-Fechner Kivun gate control fys _ muutos hav _ muutos k fys _ taso Jos tyypillisessä sisätilavalaistuksessa (noin 100 cd/m2), voi havaita seinällä valotäplän, jonka kirkkaus on 101 cd/m2). Kuinka

Lisätiedot

Algebra I, Harjoitus 6, , Ratkaisut

Algebra I, Harjoitus 6, , Ratkaisut Algebra I Harjoitus 6 9. 13.3.2009 Ratkaisut Algebra I Harjoitus 6 9. 13.3.2009 Ratkaisut (MV 6 sivua 1. Olkoot M ja M multiplikatiivisia monoideja. Kuvaus f : M M on monoidihomomorfismi jos 1 f(ab = f(af(b

Lisätiedot

Päätöksenteko ja analyyttinen hierarkiaprosessi, AHP

Päätöksenteko ja analyyttinen hierarkiaprosessi, AHP Päätöksenteko ja analyyttinen hierarkiaprosessi, AHP 1. AHP ja päätöksenteko Kykymme mallintaa kompleksista ongelma- tai ilmiökokonaisuutta ovat rajalliset. Tämä näkyy selvästi, kun mitataan taloudellisia

Lisätiedot

Tutkimusasetelma, mittaaminen ja otanta

Tutkimusasetelma, mittaaminen ja otanta Statistical Analysis with Statgraphics This two-day one-credit course is a hands-on introduction to the interactive statistical software Statgraphics for students who have a basic knowledge of statistics.

Lisätiedot

Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 (lukion 1. vuosi)

Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 (lukion 1. vuosi) Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 Nimi Ryhmä Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

Myyntiin hyväksynnän arviointilomake lihatuotteille

Myyntiin hyväksynnän arviointilomake lihatuotteille Tatu Kankaanpää Myyntiin hyväksynnän arviointilomake lihatuotteille Opinnäytetyö Kevät 2016 SeAMK Elintarvike ja maatalous Bio- ja elintarviketekniikka 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä

Lisätiedot

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset 15.7. 14.11.2014 Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Avaintulokset 2500 2000 Ylös vaellus pituusluokittain: 1500 1000 500 0 35-45 cm 45-60 cm 60-70 cm >70 cm 120

Lisätiedot

NELIÖJUURI. Neliöjuuren laskusääntöjä

NELIÖJUURI. Neliöjuuren laskusääntöjä NELIÖJUURI POLYNOMIFUNKTIOT JA -YHTÄLÖT, MAA2 Tarkoittaa positiivista tai nollaa Määritelmä, neliöjuuri: Luvun a R neliöjuuri, merkitään a, on se ei-negatiivinen luku, jonka neliö (eli toiseen potenssiin

Lisätiedot

Eksimeerin muodostuminen

Eksimeerin muodostuminen Fysikaalisen kemian Syventävät-laboratoriotyöt Eksimeerin muodostuminen 02-2010 Työn suoritus Valmista pyreenistä C 16 H 10 (molekyylimassa M = 202,25 g/mol) 1*10-2 M liuos metyylisykloheksaaniin.

Lisätiedot

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI LTKY012 Timo Törmäkangas KAKSIULOTTEISEN EMPIIRISEN JAKAUMAN TARKASTELU Jatkuvat muuttujat: hajontakuvio Koehenkilöiden pituus 75- ja 80-vuotiaana ID Pituus 75 Pituus 80 1 156

Lisätiedot

SPSS-perusteet. Sisältö

SPSS-perusteet. Sisältö SPSS-perusteet Sisältö Ikkunat 3 Päävalikot 5 Valikot 6 Aineiston käsittely 6 Muuttujamuunnokset 7 Aineistojen kuvailu analyysit 8 Havaintomatriisin luominen ja käsittely 10 Muulla sovelluksella tehdyn

Lisätiedot

Lukion matematiikkakilpailun alkukilpailu 2015

Lukion matematiikkakilpailun alkukilpailu 2015 Lukion matematiikkakilpailun alkukilpailu 015 Avoimen sarjan tehtävät ja niiden ratkaisuja 1. Olkoot a ja b peräkkäisiä kokonaislukuja, c = ab ja d = a + b + c. a) Osoita, että d on kokonaisluku. b) Mitä

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

Talousveden kemiallisten määritysmenetelmien oikeellisuus, täsmällisyys ja toteamisraja - vaatimukset STMa 461/2000

Talousveden kemiallisten määritysmenetelmien oikeellisuus, täsmällisyys ja toteamisraja - vaatimukset STMa 461/2000 Talousveden kemiallisten määritysmenetelmien oikeellisuus, täsmällisyys ja toteamisraja - vaatimukset STMa 461/2000 Ylitarkastaja Heli Laasonen, FT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira

Lisätiedot

1. a. Ratkaise yhtälö 8 x 5 4 x + 2 x+2 = 0 b. Määrää joku toisen asteen epäyhtälö, jonka ratkaisu on 2 x 1.

1. a. Ratkaise yhtälö 8 x 5 4 x + 2 x+2 = 0 b. Määrää joku toisen asteen epäyhtälö, jonka ratkaisu on 2 x 1. ABIKertaus.. a. Ratkaise yhtälö 8 5 4 + + 0 b. Määrää joku toisen asteen epäyhtälö, jonka ratkaisu on. 4. Jaa polynomi 8 0 5 ensimmäisen asteen tekijöihin ja ratkaise tämän avulla 4 epäyhtälö 8 0 5 0.

Lisätiedot

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS bukkaalinen fentanyylitabletti Sinulle on määrätty Effentora -lääkettä syövän läpilyöntikipukohtausten hoitoon. Tämän esitteen

Lisätiedot