ATJ Aistinvaraisen arvioinnin sanasto 1(11)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ATJ Aistinvaraisen arvioinnin sanasto 1(11)"

Transkriptio

1 ATJ Aistinvaraisen arvioinnin sanasto 1(11) aisti sense Kyky ottaa vastaan ja käsitellä ärsykkeitä. aistimus sensation Ärsykkeen aikaansaama aistinsolujen reaktio, joka välittyy hermoimpulssina aivoihin ja ilmenee havaintona. aistinsolu reseptori sensory receptor Solu, joka vastaanottaa fysikaalisia tai kemiallisia ärsykkeitä ja muuntaa ne hermoimpulsseiksi. aistinelin sense organ Aistinsoluja sisältävä elin. aistinvarainen arviointi aistinvarainen analyysi sensory evaluation sensory analysis Näytteen aistittavien ominaisuuksien mittaaminen ihmisen aistein. Aistinvarainen arviointi käsittää aistinvaraisen menetelmän valinnan, arvioinnin toteuttamisen ja tulosten tulkinnan. aistinvarainen kuluttajatutkimus sensory consumer testing Aistinvarainen menetelmä. Kuluttajatutkimus, jossa tuotteen hyväksyttävyyttä ja miellyttävyyttä tai paremmuutta sekä kuluttajan mieltymystä mitataan kuluttajaraadin avulla. aistinvarainen menetelmä sensory method Dokumentoitu menettelytapa aistittavien ominaisuuksien mittaamiseksi. Ks. analyyttiset aistinvaraiset menetelmät Ks. aistinvarainen kuluttajatutkimus aistittava ominaisuus sensory property sensory attribute Tuotteen tai näytteen ulkonäköön, hajuun, makuun ja rakenteeseen liittyvä aistein havaittava ominaisuus. analyyttinen aistinvarainen menetelmä laboratoriomenetelmä analytical sensory method Ne aistinvaraiset menetelmät, joissa koulutettu raati arvioi näytteiden aistittavia ominaisuuksia vakioiduissa olosuhteissa. Esim. kuvailevat menetelmät. Analyyttisilla aistinvaraisilla menetelmillä ei mitata näytteiden miellyttävyyttä eikä arvioijien mieltymyksiä. ankkuri anchor Asteikon ankkurointikohdan sanallinen kuvaus tai esimerkkinäyte. ankkurointi anchoring Asteikon määrittely sanallisesti tai esimerkkinäyttein joko kokonaan tai osittain. ankkurointikohta anchoring point Sanallisesti ja/tai esimerkkinäytteen avulla määritelty asteikon kohta, johon vertaamalla näytteet sijoitetaan asteikkoon. aromaattinen aromatic Kemiallista rakennetta kuvaava termi. Aromaattisessa yhdisteessä on yksi tai useampia bentseenirenkaita. aromi haju aroma 1. Haju (positiivinen). 2. Elintarvikkeen ominaisuus. 3. Tuotteesen lisätty hajua tuottava valmiste (aromiuute). aromikas arominen aromic Hyvänhajuinen, voimakastuoksuinen, tuoksuva

2 ATJ Aistinvaraisen arvioinnin sanasto 2(11) aromipyörä aroma wheel Tuotteeseen tai tuoteryhmään liittyvien aromien luokittelu ympyrämuotoon. Sisäkehällä aromit jaetaan ryhmiin ja luokittelua tarkennetaan ulommilla kehillä aina yksittäisiin aromeihin asti. arvioida evaluate rate Suorittaa arviointi. arvioija raadin jäsen assessor panellist Aistinvaraista arviointia tekevä, arviointiin koulutettu henkilö. Raadin jäsen. arviointi evaluation rating 1. Näytteen ominaisuuksien mittaaminen aistinvaraisella menetelmällä. 2. Numeerisen arvon antaminen näytteen aistittavalle ominaisuudelle 3. Arviointitulos arviointijärjestys sample order Järjestys, jonka mukaisesti arvioija arvioi näytteet. arviointikoppi (sensory) booth Arviointia varten rakennettu arviointipaikka, jossa arvioija voi arvioida näytteet itsenäisesti, häiriöttä ja aina samanlaisissa oloissa arviointilomake form Lomake (sähköinen tai paperi), johon arvioija merkitsee arviointituloksen. arviointitulos score rating Arvioinnin tuloksena saatava, yleensä numeerinen, ennalta määrättyjen perusteiden (asteikko) mukaisesti annettu arvo. asiantuntija expert Kokenut tuotteen raaka-aineiden ja valmistuksen osaaja. Ei erityisesti aistinvaraisen arvioinnin tuntija. asiantuntijaraati expert panel Tuotteen asiantuntijoista koottu ryhmä, joka arvioi tuotteen laatua. Ei yleensä vastaa koulutettua raatia. asteikko aistinvarainen asteikko scale sensory scale Aistittavien ominaisuuksien mitta-asteikko. Asteikon esitystapa voi olla numeerinen, sanallinen, kuvallinen, jana tai muu graafinen asteikko. ennakointivirhe error of anticipation Psykologinen arviointivirhe. Voimakkuudeltaan nousevaa tai laskevaa näytesarjaa arvioitaessa syntyvä virhe, kun arvioija ennakoi ärsykkeen tai sen muutoksen. erottaminen discrimination Kahden ärsykkeen havaitseminen erilaisina. Ks. havaitseminen, tunnistaminen, nimeäminen erotuskynnys discrimination threshold difference threshold Pienin havaittava ärsykkeen voimakkuuden muutos. Ks. kynnys erotustesti difference test discrimination test Testi, jolla selvitetään onko kahden näytteen välillä aistinvaraisesti havaittavaa eroa. Soveltuu pienten, juuri havaittavien erojen selvittämiseen. Erotustestejä ovat mm. paritesti, kolmitesti ja on - ei ole -testi

3 ATJ Aistinvaraisen arvioinnin sanasto 3(11) esikoe preliminary test Alustava testi, jonka avulla selvitetään sopivatko valitut tutkimusmenetelmät ja/tai koeolosuhteet tutkittavana olevan ongelman ratkaisuun. flavori maku (yleiskieli) flavour, flavor (am.) Suun kautta saatujen aistimusten kokonaisuus, johon kuuluvat maku, nielun kautta aistittu haju sekä kemotunto. flavoriprofiili flavour profile Kuvaileva menetelmä. Rekisteröity, käyttöoikeuden omistaa Arthur D. Little Inc. graafinen asteikko graphical scale graphic scale Asteikko, jossa arvioitavan ominaisuuden määrä ilmaistaan kuvan avulla etäisyytenä tai pinta-alana. Yleisesti käytössä oleva graafinen asteikko on jana-asteikko. haju smell odour 1. Hajuaistin aistimus. 2. Tuotteen aistittava ominaisuus. hajuaisti sense of smell olfaction Aisti. Hajuepiteelissä sijaitsevien aistinsolujen kyky reagoida haihtuviin ärsykkeisiin. hajuepiteeli olfactory epithelium olfactory mucosa Nenäontelon yläosan limakalvossa sijaitseva solukerros, jossa sijaitsevat hajuaistin aistinsolut. hajuhermo olfactory nerve I aivohermo, joka välittää hajuimpulsseja nenästä aivoihin. Muodostuu hajuaistinsolujen viejähaarakkeista, jotka päätyvät hajukäämiin. hajukäämi olfactory bulb Hajuepiteelin yläpuolella oleva aivojen osa, johon hajuhermo päättyy ja josta hajuinformaatio välittyy eteenpäin aivoihin. havainto perception Aistimuksen aiheuttama tietoisuus ulkomaailmasta tai sisäisestä tilasta. havaitseminen perception Havainnon saaminen. Ks. erottaminen, tunnistaminen, nimeäminen havaitsemiskynnys ärsytyskynnys detection threshold stimulus threshold Pienin havaittava ärsykkeen voimakkuus. Ks. kynnys hedoninen testi hedonic test affective test Aistinvaraisessa kuluttajatutkimuksessa käytettävä menetelmä, jolla mitataan miellyttävyyttä, mieltymystä tai paremmuutta. Esim. miellyttävyysasteikko, mieltymysasteikko ja paremmuustesti. heikentyminen suppression inhibition Samanaikaisten ärsykkeiden toistensa aistittua voimakkuutta vähentävä vaikutus. hermoimpulssi nerve impulse Hermostossa etenevä solukalvon ionitasapainon hetkellinen muutos joka välittää informaatiota. huomaaminen detection Vähintään havaitsemiskynnyksen suuruisen ärsykkeen aikaansaama aistimus.

4 ATJ Aistinvaraisen arvioinnin sanasto 4(11) hyväksyttävyys acceptability Kuluttajan ilmaisema tuotteen hyväksymisen aste, jota arvioidaan mm. miellyttävyys- tai pitämisasteikon avulla. Ks. kuluttajatesti, kuluttajatutkimus jana-asteikko line scale line-marking scale Graafinen asteikko, joka esitetään janana. Yleensä sanallisesti ankkuroitu. Muuttuja saa rajattoman määrän erilaisia arvoja. Arvioija merkitsee janalle arvioitavan ominaisuuden voimakkuuden, joka muunnetaan numeeriseksi mittaamalla merkin etäisyys janan alkupisteestä. järjestysasteikko ordinal scale Mitta-asteikko, jota käytettäessä muuttujan arvojen keskinäinen järjestys tunnetaan, mutta arvojen välistä etäisyyttä ei tunneta. järjestystesti ranking test Aistinvarainen menetelmä, jossa arvioija asettaa näytteet nousevaan tai laskevaan järjestykseen kysytyn ominaisuuden suhteen. järjestysvirhe time-order error Psykologinen arviointivirhe. Näytteiden arviointijärjestyksen vaikutus arviointiin. Näytteiden arviointi yhdessä arviointijärjestyksessä antaa eri tuloksen kuin samojen näytteiden arviointi toisessa järjestyksessä. Vältetään esittämällä näytteet satunnaisessa järjestyksessä tai siten, että jokainen näyte esiintyy yhtä usein näytesarjan kaikissa paikoissa. kaksinapainen asteikko bipolar scale Asteikko, jonka ääripäät edustavat toisilleen vastakohtaisia ominaisuuksia. Esim. juokseva - sakea. kaksisuuntainen testi two-tailed test two-sided test Kaksisuuntaisen testin vaihtoehtohypoteesi on kaksisuuntainen, kun näytteiden välisen eron suuntaa ei tiedetä. Tällöin vaihtoehtohypoteesi on A B, kun nollahypoteesi on A = B. kemiallinen aisti chemical sense Kyky ottaa vastaan ja käsitellä kemiallisia ärsykkeistä. Makuaisti, hajuaisti sekä kemotunto kuuluvat kemiallisiin aisteihin. kemotunto chemesthesis chemosensory Tuntoaistin osa, joka ottaa vastaan kemiallisia ärsykkeitä. irritation kolmitesti triangle test Erotustesti, jossa on kaksi näytettä (A ja B). Näytteet esitetään raadille kolmen näytteen sarjana (AAB, ABA, ABB, BAA, BAB, BBA) satunnaistetusti. Sarjan näytteistä kaksi on samanlaista ja yksi erilainen. Tehtävänä on valita erilainen näyte. Yksisuuntainen testi, johon kuuluu pakkovalinta. koodaus coding Näytteiden merkitseminen arviointia varten numeroin tai kirjaimin. Tavoitteena on, että näytteet voidaan arvioida tuntemattomina. Yleisesti koodina käytetään kolminumeroisia satunnaislukuja.

5 ATJ Aistinvaraisen arvioinnin sanasto 5(11) koulutettu raati aistinvarainen raati trained panel sensory panel Aistinvaraista arviointia tekevä, koulutettu ja harjaantunut arvioijien ryhmä. kuluttaja consumer Henkilö, joka käyttää hyödykkeitä. kuluttajaraati consumer panel Tuotteen käyttäjistä tai mahdollisista käyttäjistä (kohderyhmästä) valittu joukko, joka osallistuu (aistinvaraiseen) kuluttajatutkimukseen. kuluttajatesti consumer test Tuotteen hyväksyttävyyttä mittaava kuluttajatutkimuksessa käytettävä testi. kuluttajatutkimus consumer research Tutkimus, jolla selvitetään kuluttajien asenteita ja käyttäytymistä. Ks. Aistinvarainen kuluttajatutkimus kuuloaisti sense of hearing Aisti. Sisäkorvassa sijaitsevien vastaanotinten kyky reagoida akustisiin ärsykkeisiin. kuvaileva menetelmä profiilimenetelmä descriptive analysis profiling Analyyttinen aistinvarainen menetelmä, jossa koulutettu raati arvioi näytteiden aistittavien ominaisuuksien voimakkuutta. kuvallinen asteikko pictorial scale Valinta-asteikko, jossa muuttujan asteikolla saamat arvot esitetään kuvin. Yleisesti käytössä oleva kuvallinen asteikko on kasvonilmeasteikko. kvantitatiivinen kuvaileva analyysi Quantitative Descriptive Analysis Kuvaileva menetelmä. Rekisteröity, käyttöoikeuden omistaa Tragon Corp. (QDA ) kynnys threshold Ärsykeen voimakkuuden arvo, jonka kohdalla ärsykkeen aikaansaama havainto muuttuu. Kynnys määritetään ärsykkeen fysikaalisen voimakkuuden ja sen havaitsemistodennäköisyyden funktion avulla. Yleisesti kynnyksen arvona käytetään funktion kohtaa, jossa 50% arvioijista tekee havainnon ärsykkeestä. Esim. käytettäessä paritestiä kynnyksen arvo on ärsykkeen voimakkuus, joka havaitaan 50%:ssa arvaustodennäköisyyden ylittävistä vastauksista eli 75%:ssa kaikista vastauksista. Ks. erotuskynnys, havaitsemiskynnys, tunnistamiskynnys, ärsytyshuippu laatuasteikko quality scale Numeerinen tai sanallinen asteikko, jolla mitataan tuotteen aistittavien ominaisuuksien laatu verrattuna tavoiteltuun laatuun. Laatuasteikko on luokka-asteikko, jossa laatuluokat ovat laatutason mukaisessa järjestyksessä ja ne on määritelty sanallisesti, kuvin tai esimerkkinäyttein. lehtinysty foliate papilla Harjanteen tapainen makunysty. Lehtinystyjä on lähinnä kielen sivuilla. luokitteleva muuttuja kvalitatiivinen muuttuja categorical variable qualitative variable Luokka- ja järjestysasteikolla mitattava muuttuja. Ei saa numeerisia arvoja

6 ATJ Aistinvaraisen arvioinnin sanasto 6(11) luokittelu grading Näytteen tai näytteiden sijoittaminen luokkiin ennalta määrättyjen perusteiden mukaisesti. Voi perustua myös aistittaviin ominaisuuksiin. luokka-asteikko luokitteluasteikko nominal scale Mitta-asteikko, jota käytettäessä muuttujan arvot luokitellaan yksikäsitteisesti luokkiin jonkun ominaisuuden mukaan. Luokilla ei välttämättä ole keskinäistä järjestystä. maku taste 1. Makuaistin aistimus. Makuja ovat makea, suolainen, hapan ja karvas sekä umami. 2. Tuotteen aistittava ominaisuus. 3. Yleiskielessä: flavori. makuaisti sense of taste Aisti. Makusilmuissa sijaitsevien makuaistinsolujen kyky reagoida ärsykkeisiin, jotka ovat liuenneena sylkeen. makunysty taste papilla Kielen nysty, jonka sivupinnalla on makusilmuja. Kielen pinnalla on neljä erilaista nystytyyppiä: sieni-, lehti-, valli- ja rihmanysty, joista rihmanysty ei ole makunysty. makusilmu taste bud Makuaistinsolujen ryhmittymä, joita on eniten makunystyissä. Niukemmin muualla suuontelon limakalvossa ja kurkunpäässä. miellyttävyysasteikko pleasantness scale Aistinvaraisessa kuluttajatutkimuksessa käytettävä tuotteen miellyttävyyttä mittaava asteikko. Käytetään myös hyväksyttävyyden mittaamiseen. mieltymysasteikko pitämisasteikko liking scale Aistinvaraisessa kuluttajatutkimuksessa käytettävä tuotteesta pitämistä mittaava asteikko. Käytetään myös hyväksyttävyyden mittaamiseen. mitta-asteikko scale scale of measurement Ominaisuuden mittaamiseen käytettävä väline. Voi olla tyypiltään luokka-, järjestys-, välimatka- tai suhdeasteikko. Mitta-asteikon tyypistä riippuu, kuinka täsmällistä tietoa asteikko antaa mitattavasta ominaisuudesta ja mitkä toimenpiteet ja laskutoimitukset soveltuvat aineiston kuvaukseen. mukautuminen adaptation Ärsykkeen aistitun voimakkuuden väheneminen edeltävän, jatkuvan tai toistuvan ärsytyksen seurauksena. nimeäminen identification Nimen antaminen havainnolle. Edellyttää vertaamista aikaisempaan kokemukseen ja nimen hakua muistista. Ks. havaitseminen, erottaminen, tunnistaminen nollahypoteesi null hypothesis Väittämä, jonka mukaan tutkittavalla asialla ei ole vaikutusta vallitsevaan tilanteeseen. Esim. Tutkittavat näytteet eivät poikkea toisistaan. Nollahypoteesia testataan vaihtoehtohypoteesin avulla. numeerinen asteikko numerical scale Valinta-asteikko, jossa muuttujan asteikolla saamat arvot esitetään numeroin. Yleensä sanallisesti ankkuroitu.

7 ATJ Aistinvaraisen arvioinnin sanasto 7(11) numeerinen muuttuja kvantitatiivinen muuttuja numerical variable quantitative variable Välimatka- tai suhdeasteikolla mitattava muuttuja. Saa numeerisia arvoja. näköaisti sense of vision Aisti. Silmän verkkokalvolla sijaitsevien näköaistinsolujen kyky reagoida sähkömagneettisen säteilyn näkyvään osaan, näkyvään valoon. odotusvirhe error of stimulus Psykologinen arviointivirhe. Näytteisiin liittyvän tiedon ja ennakkokäsityksen sekä edellisten arviointien vaikutus arviointiin. Vältetään esittämällä näytteet tuntemattomina ja koodattuina. On - ei ole testi A not A -test Paritesti, jossa näytteet esitetään peräkkäin. Arvioija tutustuu ensin yhteen näytteeseen (A tai B). Näyte otetaan pois, jonka jälkeen arvioija saa toisen näyteen (A tai B). Arvioijan tehtävänä on sanoa, onko toinen näyte samanlainen vai erilainen kun ensimmäinen. pakkovalinta forced choice Testin ominaisuus, joka edellyttää vastaajan valitsevan yhden annetuista vastausvaihtoehdoista, viimekädessä arvaamalla. Pakkovalintaa edellyttävissä testeissä kaikki annetut vastaukset ovat merkityksellisiä tulosten käsittelyssä. paneeli rakennuskuitulevy :) Ks. raati paremmuustesti preference test Kuluttajan mieltymystä tuotteeseen mittaava testi, jossa kuluttaja valitsee annetuista tuotteista paremman tai parhaan. Käytetään aistinvaraisessa kuluttajatutkimuksessa. pari-kolmitesti duo-trio test Erotustesti, jossa arvioijalle esitetään vertailunäyte (A tai B) sekä kaksi näytettä (A ja B). Tehtävänä on valita näyte, joka on sama kuin vertailunäyte. Yksisuuntainen testi, johon kuuluu pakkovalinta. paritesti parivertailutesti difference paired comparison directional paired comparison test simple difference test Erotustesti, jossa on kaksi näytettä (A ja B). Näytteet esitetään raadille pareina (AA, BB, AB, BA) satunnaistetusti. Arvioijan tehtävänä on ilmoittaa, ovatko parin näytteet samanlaisia vai erilaisia. Yksisuuntainen testi, johon kuuluu pakkovalinta. 2-alternative forced choice, 2-AFC Erotustesti, jossa on kaksi näytettä (A ja B). Testillä selvitetään eroavatko näyteet toisistaan jonkin aistittavan ominaisuuden suhteen. Näytteet esitetään raadille pareina (AB, BA) satunnaistetusti. Arvioijan tehtävänä on ilmoittaa, kumpi parin näytteistä on voimakkaampi. Yksisuuntainen tai kaksisuuntainen testi, johon kuuluu pakkovalinta.

8 ATJ Aistinvaraisen arvioinnin sanasto 8(11) parivertailutesti paired preference (kuluttajatutkimuksessa) test Erotustesti, jossa on kaksi näytettä (A ja B). Testillä selvitetään eroavatko näyteet toisistaan miellyttävyyden tai mieltymyksen suhteen. Näytteet esitetään kuluttajaraadille pareina (AB, BA) satunnaistetusti. Tehtävänä on ilmoittaa, kumpi parin näytteistä on miellyttävämpi. Kaksisuuntainen testi. peittyminen masking Ärsykkeen havaitsemisen vaikeutuminen tai estyminen toisen, samanaikaisesti vaikuttavan ärsykkeen vuoksi. perusmaku basic taste primary taste Makuaistilla aistittavat maut: makea, suolainen, hapan ja karvas sekä umami. pisteytys rating Arviointi numeerisella asteikolla profiili sensory profile Kuvailevan menetelmän tulos. Näytteen kuvailun esittäminen, yleensä graafisesti. psykologinen arviointivirhe psychological error of judgement Aistien toimintaan ja/tai arvioijan käyttäytymiseen liittyvä systemaattinen virhe arvioinnissa. Ks. ennakointivirhe, järjestysvirhe, odotusvirhe, rajoittamisvirhe, tottumisvirhe, vastakohtavaikutus, yleistämisvirhe raati arviointiryhmä (sensory) panel Ryhmä henkilöitä, jotka on tietyin perustein valittu suorittamaan aistinvaraista arviointia. Ks. koulutettu raati Ks. kuluttajaraati rajamenetelmä method of limits method of minimal changes Menetelmä, jossa ärsykkeen voimakkuutta vaihdellaan nousevana ja laskevana sarjana. Arvioijan tehtävänä on ilmoittaa, kun hän havaitsee ärsykkeen tai ei enää havaitse ärsykettä. Kehitetty aikanaan havaitsemiskynnysten määrittämiseen. rajoittamisvirhe response restriction dumping effect Vastausvaihtoehtojen rajoittaminen siten, että jotakin aistittavaa ominaisuutta ei kysytä, aiheuttaa virheen muiden aistittavien ominaisuuksien arvioinnissa. rakenne texture Näytteen rakenteellisista ominaisuuksista johtuvat aistittavat ominaisuudet. Rakennetta aistitaan tunto, näkö ja kuuloaistin avulla. Rakenneominaisuuksia ovat esim. kovuus, rapeus, karkeus, mehukkuus. rakenteen kuva texture profile Kuvaileva menetelmä. Rekisteröity, käyttöoikeuden omistaa General Foods. rihmanysty filiform papilla Kielen pinnalla oleva nysty, joita on koko kielen yläpinnan alueella. Rihmanystyt eivät sisällä makusilmuja, vaan liittyvät ruoan hienontamiseen ja liikutteluun suussa ja tekevät kielen pinnan karkeaksi. ristiinmukautuminen cross-adaptation Ärsykkeen aistitun voimakkuuden väheneminen edeltävän, jatkuvan tai toistuvan ärsytyksen seurauksena, kun ärsykkeet ovat eri yhdisteitä, mutta aiheuttavat saman aistimuksen.

9 ATJ Aistinvaraisen arvioinnin sanasto 9(11) sanallinen asteikko verbaalinen asteikko verbal scale Valinta-asteikko, jossa muuttujan asteikolla saamat arvot esitetään sanallisesti. satunnaistaminen randomisation Arviointijärjestyksen muodostaminen siten, että näytteet asetetaan arvioijakohtaisesti satunnaisesti vaihtuvaan järjestykseen satunnaislukujen avulla. sieninysty fungiform papilla Sienen muotoinen makunysty, joita on kielen pinnassa kauttaaltaan. Runsaasti etenkin kielen kärjessä ja reunoilla. Spectrum menetelmä Spectrum method Kuvaileva menetelmä. Rekisteröity, käyttöoikeuden omistaa Sensory Spectrum Inc. strukturoitu asteikko structured scale Asteikko, jonka jokainen muuttujan arvo on ankkuroitu. suhdearviomenetelmä method of magnitude estimation Arviointi asteikolla, jonka arvot jokainen arvioija päättää itse niin, että näytteiden aistittavien ominaisuuksien tai niiden miellyttävyyksien voimakkuudet ovat suoraan suhteessa toisiinsa. Esim. näytteen A makeus saa arvon 3 ja näytteen B makeus arvon 9, jolloin näyte B on kolme kertaa niin makea kuin näyte A. suhdeasteikko ratio scale Mitta-asteikko, jota käytettäessä muuttujan arvojen väliset etäisyydet ja asteikon absoluuttinen nollapiste tunnetaan. suutuntuma mouth-feel Näytteen aiheuttama tuntoaistimus suun limakalvolla arvioinnin aikana ja sen jälkeen. synergia synergy Kahden ärsykkeen yhdessä aiheuttama aistitun voimakkuuden lisääntyminen suuremmaksi kuin molempien aistittu voimakkuus yhteensä. tottumisvirhe error of habituation Psykologinen arviointivirhe. Voimakkuudeltaan nousevaa tai laskevaa näytesarjaa arvioitaessa syntyvä virhe, kun arvioija pitäytyy edellisessä arvionnissa, vaikka ärsykkeen voimakkuus muuttuu. tunnistaminen recognition Havainnon kokeminen tuttuna, ennen koettuna. Edellyttää vertaamista aikaisempaan kokemukseen. Ei edellytä havainnon nimeämistä. Ks. havaitseminen, erottaminen, nimeäminen tunnistamiskynnys recognition thershold Pienin ärsykkeen voimakkuus, jolla ärsyke voidaan tunnistaa. Yleensä kyseessä on näytteen nimeäminen, joten täsmällisempi termi on nimeämiskynnys - identification threshold. Ks. kynnys tuntoaisti sense of touch tactile sense Aisti. Sisäelimissä, ihossa sekä ihonalaisissa kudoksissa sijaitsevien vapaiden hermopäätteiden kyky reagoida kosketukseen, kemialliseen ärsytykseen, lämpötilaan, paineeseen, liikkeeseen, kipuun ja asentoon.

10 ATJ Aistinvaraisen arvioinnin sanasto 10(11) tuoksu fragrance scent Yleensä kukkiin, kosmetiikkaan ja parfyymeihin liittyvä (miellyttävä) haju. tuottamismenetelmä method of adjustement ad libitum mixing Menetelmä, jossa arvioija tuottaa annetuista komponenteista näytteen, joka vastaa vertailunäytettä tai on miellyttävin. Tulos perustuu tuotettujen näytteiden pitoisuusmäärityksiin. ulkonäkö appearance Näytteen näkyvät aistittavat ominaisuudet. Esim. väri, muoto, koko ja pinnan kiiltävyys. umami umami Maku. Natriumglutamaatille ja ribonukleiinihapoille tyypillinen maku. Umami on japaninkielinen termi, jonka käännös voisi olla suunnilleen maistuva tai maittava (englanniksi savoury, meaty). Umamia on mm. sienissä, tomaatissa, lihassa ja merilevässä. vaihtoehtohypoteesi vakioärsykemenetelmä alternative hypothesis method of constant stimulus Nollahypoteesin vastainen väittämä. Nollahypoteesi ja vaihtoehtohypoteesi yhdessä kattavat kaikki mahdolliset tutkimustulokset. Menetelmä, jossa ärsykkeen eri voimakkuuksia verrataan pareittain vakiovoimakkuuteen. Arvioijan tehtävänä on ilmoittaa, kumpi ärsyke on voimakkaampi. Kehitetty aikanaan erotuskynnysten määrittämiseen. valinta-asteikko category scale Asteikko, jossa muuttujan arvon kaikki vaihtoehdot on esitetty. Arvioija valitsee yhden (tai useammman) annetuista arvoista. Vaihtoehtojen määrä on yleensä vallinysty circumvallate papilla Makunysty, joita on kielen takaosassa muodostaen sinne V- kirjaimen muotoisen 'vallin'. vapaavalintainen profiili free choice profiling Kuvaileva menetelmä. vastakohtavaikutus kontrastivirhe contrast effect Psykologinen arviointivirhe. Aistittavan ominaisuuden voimakkuuden arviointi miedommaksi voimakkaan näytteen jälkeen ja voimakkaammaksi miedon näytteen jälkeen. voimakkuuden keston mittaaminen time-intensity method TI Aistittavan ominaisuuden voimakkuuden arviointi ajan funktiona. Esim. jatkuva aromin voimakkuuden arviointi alkaen siitä hetkestä kun näyte laitetaan suuhun jatkuen pureskelun ajan ja päättyen näytteen sylkemiseen. voimakkuusasteikko intensity scale Asteikko, jolla mitataan tuotteen aistittavien ominaisuuksien voimakkuuksia. voimistuminen enhancememt Ärsykkeen aistitun voimakkuuden lisääntyminen toisen samanaikaisen ärsykkeen johdosta. välimatka-asteikko interval scale Mitta-asteikko, jota käytettäessä muuttujan arvojen väliset etäisyydet tunnetaan. yhteisvaikutus yhdysvaikutus interaction Ärsykkeen vaikutus jonkin toisen ärsykkeen aiheuttamaan ärsytykseen ja/tai havaitsemiseen.

11 ATJ Aistinvaraisen arvioinnin sanasto 11(11) yksinapainen asteikko unipolar scale Asteikko, jonka ääripäät ovat saman ominaisuuden eri voimakkuuksia. Esim. hieman makea - erittäin makea. yksisuuntainen testi one-tailed test one-sided test Yksisuuntaisen testin vaihtoehtohypoteesi on yksisuuntainen, kun tiedetään ennakolta, mihin suuntaan ero näytteiden välillä on mahdollinen. Vaihtoehtohypoteesi on esim. A > B, kun nollahypoteesi on A = B. yleistämisvirhe halo-effect Jonkin aistittavan ominaisuuden arvioinnin vaikutus toiseen, siitä riippumattomaan ominaisuuteen. ärsyke stimulus Aistinsolua ärsyttävä energia, joka voi olla fysikaalista tai kemiallista. Tekijä, joka johtaa aistinsolun reaktioon, ärsytykseen. ärsytys stimulation Ärsykkeen aikaansaama aistinsolun reaktio, joka synnyttää hermoimpulssin. ärsytyshuippu terminal threshold Pienin ärsykkeen voimakkuus, jonka jälkeen ärsykkeen aikaansaama havainto ei enää voimistu. Ks. kynnys