7. Tutkimuksen teko. Kevät 2005 Empiirinen ohjelmistotutkimus / Taina. Kevät 2005 Empiirinen ohjelmistotutkimus / Taina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7. Tutkimuksen teko. Kevät 2005 Empiirinen ohjelmistotutkimus / Taina. Kevät 2005 Empiirinen ohjelmistotutkimus / Taina"

Transkriptio

1 Johdanto Tämä luku perustuu kirjaan C. Wohlin et al., Experimentation in Software Engineering, An Introduction, Kluwer Academic Publishers, ISBN Tähän asti olemme käsitelleet empiirisen ohjelmistotutkimuksen lakeja, mutta 1. luvun esittelyn lisäksi emme ole ottaneet kantaa, miten näitä lakeja pitäisi validoida. Tämän luvun tarkoituksena on antaa lyhyt johdatus lakien validointiin: eot:n tekoon. 1 Ohjelmistotekniikka on hyvin laaja tietojenkäsittelytieteen osa-alue. Se lähes kaikkea mahdollista alkaen hyvin teknisistä asioista, kuten tietokannat ja päättyen hyvin ihmisläheisiin asioihin, kuten projektinhallinnan henkilöhallinta. Tästä huolimatta kaikkea ohjelmistotekniikkaa pitää tutkia, ei pelkästään helposti formuloitavia kysymyksiä. 2 Ohjelmistotekniikan tutkimusmenetelmät Voidaksemme tehdä tutkimusta, meidän on tiedettävä mitä menetelmiä on tarjolla, milloin menetelmiä voidaan käyttää ja mitä rajoituksia menetelmillä on. Tietojenkäsittelytieteen ns. kovat tutkimusmenetelmät sopivat joihinkin ohjelmistotekniikan alueisiin, mutta myös pehmeitä menetelmiä tarvitaan. 3 Ohjelmistotekniikan tutkimusmenetelmät 2 Basili (1993) ja Glass (1994) ovat esittäneet neljä ohjelmistotekniikan tutkimusmenetelmää: Järjestelmällinen menetelmä (scientific method) Insinöörimenetelmä (engineering method) Empiirinen menetelmä (empirical method) Analyyttinen menetelmä (analythical method) 4 Järjestelmällinen menetelmä Järjestelmällisessä menetelmässä rakennetaan havaintoihin perustuva (rakennus)malli tutkittavasta kohteesta. Mallin avulla tutkittavasta kohteesta selvitetään sen ominaisuuksia. Malli voi olla esimerkiksi simulaattori. Järjestelmällistä menetelmää käytetään mm. tietoliikenneverkkosimulaattoreissa Insinöörimenetelmä Insinöörimenetelmässä nykyjärjestelmistä saatujen tulosten perusteella esitetään järjestelmien parannusehdotuksia. Sovittujen parannusten vaikutukset evaluoidaan järjestelmistä. Insinöörimenetelmä on yleisin ohjelmistotutkimuksen menetelmä. Ns. best practices ovat insinöörimenetelmää 5 6 1

2 Empiirinen menetelmä Analyyttinen menetelmä Empiirisessä menetelmässä rakennetaan malli (hypoteesi), joka evaluoidaan empiirisesti, kuten tapaustutkimuksilla tai ohjatuilla kokeilla. Empiiristä menetelmää käytetään sosiaalitieteissä ja psykologiassa - ja tietenkin tällä kurssilla. 7 Analyyttisessa menetelmässä tutkittavasta asiasta esitetään formaali teoria, matemaattinen malli, jota verrataan havaintoihin. Analyyttinen menetelmä on laskennallisen tietojenkäsittelytieteen menetelmä. Ohjelmistotekniikassa sitä käytetään esim. lasilaatikkotestaustutkimuksessa. 8 Menetelmien käyttö 7.2. Empiiriset menetelmät Vaikka tämä kurssi käsittelee empiiristä menetelmää, myös muille menetelmille on käyttöä ohjelmistotekniikassa. Menetelmät eivät myöskään ole toisiaan poissulkevia. Samassa tutkimuksessa voidaan käyttää montaa menetelmää. Joskus sama tulos voidaan validoida usealla menetelmällä. Esim. jotkut lait on validoitu myös insinöörimenetelmällä 9 Empiirinen tutkimus on joko kvalitatiivista (qualitative) tai kvantitatiivista (quantitative). Kvalitatiivinen tutkimus pyrkii tulkitsemaan ilmiön merkityksen saamiensa kuvausten/selitysten avulla. Tutkimuksessa hyväksytään, että ilmiö voidaan tulkita monella tavalla. Jokainen perusteltu tulkinta voi olla oikea. 10 Kvantitatiivinen tutkimus Kvantitatiivinen tutkimus pyrkii kuvaamaan jonkin suhteen numeroina tai vertaamaan kahta tai useampaa ryhmää. Tutkimuksessa pyritään löytämään syyseuraussuhde ilmiölle ja sen selitykselle. Kvalitatiivista tutkimusta pidetään yleensä oikeana empiirisenä tutkimuksena, sillä vain siinä voidaan käyttää tilastollisia menetelmiä analyysin apuna. 11 Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus eivät ole toisiaan poissulkevia. Niillä tutkitaan eri asioita. Kvantitatiivinen tutkimus pyrkii selittämään, mitä vaikutusta tutkittavalla ilmiöllä on. Kvalitatiivinen tutkimus pyrkii selittämään, miksi vaikutus on sellainen kuin se on. Menetelmiä voidaan käyttää rinnakkain. Kvantitatiivisella tutkimuksella saadaan lukuarvoja, kvalitatiivisella selitysehdotus. 12 2

3 Menetelmätyypit Menetelmätyypit ja tutkimustyypit Empiiriset menetelmätyypit on käsitelty 1. luvussa havainnoinnin yhteydessä: (Projektissa voidaan kerätä mittaustietoja.) Kyselytutkimuksella (survey) selvitetään tietyn populaation käytöstä. Tapaustutkimuksessa (case study) projektia tarkkaillaan ulkopuolelta. Ohjatussa kokeessa ([field] experiment) selvitetään ohjatusti syy-seuraussuhdetta. Strategia Kyselytutkimus Tapaustutkimus Ohjattu koe Kvalitatiivinen / kvantitatiivinen Molemmat Molemmat Kvantitatiivinen Ohjatut kokeet ovat puhtaasti kvantitatiivisia, sillä niissä mitataan muuttujien arvoja. Muut tyypit voivat olla joko kvalitatiivisia tai kvantitatiivisia Kyselytutkimus Kyselytutkimuksen teko Kyselytutkimukset ovat helpoin eot:n tutkimustapa. Niillä selvitetään pääasiassa subjektiivisia mielipiteitä. Tavoitteena kyselytutkimuksella on valita otoksella vastaajat ja myöhemmin yleistää tulos laajempaan populaatioon. Kyselytutkimukset ovat suosittuja selvitettäessä ison populaation suhtautumista johonkin asiaan. 15 Kyselytutkimus tehdään seuraavissa vaiheissa: 1. Selvitetään, mitä populaation ominaisuutta halutaan evaluoida. 2. Valitaan otos populaation jäsenistä. 3. Kehitetään aihetta käsittelevä kyselylomake, jonka otokseen valitut täyttävät. Lomakkeen kysymykset liittyvät suoraan haluttuun evaluointiin. 16 Kyselytutkimuksen teko 2 Kyselytutkimuksen ominaisuuksia 4. Annetaan otokseen valittujen vastata kyselyyn haastatteluna ja/tai täyttämällä kyselylomake. 5. Kerätään kyselystä saadut tiedot ja analysoidaan ne sopivin tilastollisin menetelmin. 6. Kootaan tulokset ja esitellään ne. Kyselytutkimus antaa onnistuessaan tilannekatsauksen nykytilanteesta. 17 Kyselytutkimus kohdistuu lähes aina populaation otokseen. Tuloksia pyritään yleistämään koko populaatioon. Kyselyillä saadaan kerättyä paljon tietoa, mutta hyvä kysely pyrkii minimoimaan kerättävän tiedon määrän. Kysymysten laatu ratkaisee, ei määrä! Yhdellä kyselyllä voidaan tutkia useita keskenään sukua olevia asioita. 18 3

4 Kyselytutkimusten tavoite Kyselytutkimusten tavoite on jokin kolmesta vaihtoehdosta: Kuvaava tavoite: pyritään selvittämään otoksella jonkin ilmiön yleinen jakauma. Selittävä tavoite: pyritään antamaan selitys jollekin populaation ominaisuudelle. Tutkiva tavoite: käytetään kyselytutkimusta esitutkimuksena aihetta syvällisemmin luotaavalle tutkimukselle. Tapaustutkimus Tapaustutkimuksessa tarkkaillaan yksittäistä kohdetta tai ilmiötä valitun aikajakson yli. Aikajakson aikana tapaustutkimuksen tekijä kerää kohteesta tai ilmiöstä yksityiskohtaista tietoa. Tietojen keruussa pyritään häiritsemään kohdetta mahdollisimman vähän Tapaustutkimusten piirteitä Vertaava tapaustutkimus Tapaustutkimusten hyvä puoli on niiden suunnittelun ja toteutuksen helppous. Tutkimukseen osallistujien ei tarvitse valmistautua. Riittää, että kukin toimii tavalliseen tapaan. Tapaustutkimusten huono puoli on tulosten kehno skaalautuvuus. Tuloksia on vaikea yleistää, sillä tapaustutkimuksista puuttuu ohjaus. 21 Tapaustutkimus voidaan tehdä vertaavana, jossa tutkittavaa ilmiötä verrataan ennalta määrättyyn vertailukohtaan (baseline). Vertailukohta vastaa tutkimuksessa nollatilaa. Esimerkiksi uuden ohjelmointikielen hyvyyttä tutkittaessa vertailukohta voisi olla sopiva vanhalla kielellä tehty ohjelmisto. 22 Vertaava tapaustutkimus 2 Keräävä tapaustutkimus Vertaava tapaustutkimus muistuttaa ohjattua koetta, sillä molemmissa on testattava ryhmä ja verrokkiryhmä (vertailukohta). Erona on valvonta ja tutkittavat muuttujat. Tapaustutkimuksia ei valvota, ja niiden muuttujien arvoja ei voida juurikaan asettaa etukäteen. 23 Tapaustutkimus voi olla myös keräävä. Tällöin mitataan useaa samankaltaista ilmiötä, ja pyritään mittausten avulla vetämään johtopäätöksiä myös vastaaviin tarkkailemattomiin ilmiöihin. Siinä missä vertaava tapaustutkimus muistuttaa ohjattua koetta, keräävä tapaustutkimus muistuttaa kyselytutkimusta. 24 4

5 Tapaustutkimuksen etuja Tapaustutkimuksen haittoja Tapaustutkimuksen etuja: Tutkimuksilla voidaan tutkia todellisia projekteja todellisissa ympäristöissä. Tutkimukset voivat olla mittakaavaltaan huomattavasti ohjattuja kokeita suurempia. Koska tutkimuksia ei valvota, niissä voi sattua odottamattomia tapahtumia. Nämä antavat tutkijoille sellaista tietoa, jota ei saada millään ohjatuissa kokeissa. 25 Tapaustutkimuksen haittoja: Pienet tapaustutkimukset ovat yleensä arvottomia skaalautumisongelman takia. Tulokset ovat satunnaiset, eikä niitä voida yleistää isoihin projekteihin. Pienissä tapauksissa kannattaa käyttää hallitumpaa ohjattua koetta. Tapahtumien syyt saattavat jäädä hämärään, jos tutkittavaan ilmiöön liittyy paljon samankaltaisia parametreja. 26 Ohjattu koe Ohjattuja kokeita käytetään, kun tutkimuksessa halutaan minimoida satunnaisuus. Ohjatussa kokeessa tarkkaillaan kahta tai useampaa ryhmää satunnaisesti valittuja ryhmäläisiä. Yksi ryhmistä on verrokkiryhmä (baseline group), johon muiden ryhmien tuloksia verrataan. Ryhmien valinta Ryhmät valitaan sellaisiksi, että ne eroavat toisistaan vain yhdellä parametrilla. Esimerkiksi jos ohjattu koe käsittelee uuden ohjelmointikielen hyvyyttä, verrokkiryhmässä on tietyn ohjelmoijan vanhalla ohjelmointikielellä tehdyt ohjelmat, ja toisessa ryhmässä ovat uudella ohjelmointikielellä tehdyt saman ohjelmoijan samat ohjelmat Ohjattujen kokeiden käyttö Ohjatun kokeen parametrit Ohjattuja kokeita voidaan käyttää validoimaan teoreemia, validoimaan yleisesti tunnettuja asioita, tutkimaan olioiden välisiä suhteita, validoimaan mallien oikeellisuutta, validoimaan mittauksia. Ohjatulla kokeella voidaan selvittää, millä ehdoilla testattava väite on tosi. 29 Ohjatussa kokeessa tutkittavilla ryhmillä on kahdenlaisia parametreja. Riippumattomat parametrit ovat niitä, joita ryhmille voidaan asettaa vapaasti. Jokin tai jotkin riippumattomista parametreista asetetaan kullekin ryhmälle eri arvoihin. Muut parametrit pysyvät ryhmissä samoina Riippuvat parametrit ovat niitä, joiden arvo riippuu riippumattomien parametrien arvoista. Kokeessa tarkkaillaan näitä. 30 5

6 Ohjatun kokeen työvaiheet Ohjatun kokeen työvaiheet ovat: 1. Kelpoisuusselvitys: Selvitetään, onko ohjattu koe oikea lähestymistapa ongelman validointiin. 2. Määrittely: Kuvataan ongelma, hypoteesi ja tavoite. Nämä asettavat ohjatun kokeen omat reunaehdot. 3. Suunnittelu: Selvitetään parametrit. Valitaan ryhmät ja ryhmien osallistujat. Suunnitellaan koetapahtuma. 4. Toiminta: Toteutetaan koetapahtuma. Tarkkaillaan. 5. Analyysi ja tulkinta: Analysoidaan ja tulkitaan tulokset 6. Esitys ja yhteenveto: Esitetään tulokset ja tehdään niitä kuvaava yhteenveto. Menetelmien työvaiheiden havaintoja Ohjatun kokeen työvaiheet käyvät myös vertaavien tapaustutkimusten työvaiheiksi. Vastaavasti kartoituksen työvaiheet käyvät keräävien tapaustutkimusten työvaiheiksi Menetelmien vertailua Mittauksesta Kontrollissa Kartoitus Ei Tapaustutkimus Ei Ohjattu koe Kyllä Kaikissa menetelmissä on oleellista päättää, mitä mitataan, Mitattavissa Ei Kyllä Kyllä mitattavat suureet ovat kokeen parametreja miten mitataan, Kustannus Matala Keski Korkea mittaus ei saa häiritä koetta mihin asteikkoon mittaukset sijoittuvat ja Toistettavuus Korkea Matala Korkea miten mittauksia tulkitaan. tulkintakeinot (tilastotiede) riippuvat asteikosta Asteikot Asteikot 2 Kaikille mitattaville suureille ei voida tehdä kaikkia matemaattisia operaatioita. Esimerkiksi jos mitataan suureen arvoille ei ole määrätty etäisyyttä, arvoista ei voida laskea aritmeettista keskiarvoa. Mitä vahvempaan asteikkoon mitattava suure sopii, sitä vahvempia operaatioita siihen voidaan käyttää. Asteikot ovat heikoimmasta vahvimpaan Nominaaliasteikko (Nominal scale) alkioilla ei ole suuruusjärjestystä. Ordinaaliasteikko (Ordinal scale) alkioilla on järjestys, mutta ei etäisyyttä. Intervalliasteikko (Interval scale) alkioilla on etäisyys, mutta ei nollapistettä. Suhdeasteikko (Ratio scale) alkioilla on etäisyys ja nollapiste

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN 19.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 LAADULLINEN VAI MÄÄRÄLLINEN?... 2 2 TUTKIMUSPROSESSI... 3 2.1 Suunnittelu... 3 2.2 Toteutus... 5 3 EI-KOKEELLINEN TUTKIMUSASETELMA...

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Kustannusosakeyhtiö Tammi Helsinki Copyright sivu Sisällys 3 Sisällys JOHDANTO...7 OSA I Määrällisen tutkimuksen suunnittelu ja aineiston

Lisätiedot

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Kirjoittajat: Heli Valkeinen, Erikoistutkija, TtT, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos Heidi Anttila, Erikoistutkija, TtT, Terveyden

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin?

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Syksy 2013

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

Kysymykset, ongelmat ja tutkivan toiminnan lähtöoletukset

Kysymykset, ongelmat ja tutkivan toiminnan lähtöoletukset Kysymykset, ongelmat ja tutkivan toiminnan lähtöoletukset 1 Tutkimustavoilla on monia nimiä Käytännön tutkimustoiminnassa pyritään antamaan nimi erilaisille tutkimushankkeille (-ohjelmille, projekteille,

Lisätiedot

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2009 KvaliMOTV Kirjoittajat:

Lisätiedot

Tieto tietojenkäsittelytieteessä

Tieto tietojenkäsittelytieteessä Tieto tietojenkäsittelytieteessä Jesse Hauninen 14.4.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tiedosta kuulee puhuttavan jatkuvasti. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 13

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 13 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 13 Pirjo Koberg SUOMALAINEN HYVINVOINTI TUTKIMUS HYVINVOINTIPALVELUJEN TILANTEESTA JA KANSALAISTEN HYVINVOINNISTA SOSIAALIBAROMETRIEN MUKAAN VUOSINA

Lisätiedot

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Määritelmiä Laadullinen tutkimus voidaan määritellä eri tavoin eri lähtökohdista Voidaan esimerkiksi korostaa sen juuria antropologiasta

Lisätiedot

Mikä kirjallisuuskatsaus?

Mikä kirjallisuuskatsaus? ARI SALMINEN Mikä kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA OPETUSJULKAISUJA 62 JULKISJOHTAMINEN 4 VAASA 2011 III

Lisätiedot

SYSTEMOINTI eli TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU

SYSTEMOINTI eli TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU SYSTEMOINTI eli TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU LUENTOMATERIAALI Maija-Leena Saaranen Nivalan Ammattiopisto NAO 1 MITÄ ON TIETO? Tietoyhteiskunta, tietosysteemi, tietotyö, tietovarkaus, tietokone, tietotekniikka

Lisätiedot

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät 1 Mikä on prosessi? Prosessi on jokin tapahtumasarja, joka alkaa jostakin ja päätyy johonkin. Siinä voi olla (ja yleensä onkin) toimijoita,

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Turvallisuustekniikan laitos. Raportti 9 Institute of Occupational Safety Engineering. Report 9 Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Tampere 4 Tampereen

Lisätiedot

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET 21.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 TILASTOLLINEN PÄÄTTELY... 2 1.1 Tiekartta... 4 2 YHTÄ MUUTTUJAA KOSKEVA PÄÄTTELY... 5 2.1 Keskiarvon luottamusväli... 5 2.2

Lisätiedot

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla Vesa Vainio Kognitiotieteen pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

olla mukanaan tutkintovaatimusaineisto. Huomattavasta luottamuksesta aineistossa esiintyviin

olla mukanaan tutkintovaatimusaineisto. Huomattavasta luottamuksesta aineistossa esiintyviin 1 JHTT-tutkinto 2014 20. 21.9.2014 Osa III Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi Kysymykset 1-4 MALLIVASTAUKSET Osan kysymyksiin 1-4 annetut oikeat vastaukset antavat yhteensä 4 pistettä Kysymyksiin 1-4

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Arttu Salonen Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen kunnallishallinnossa

Arttu Salonen Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen kunnallishallinnossa Arttu Salonen Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen kunnallishallinnossa Toimijaverkostoteoreettinen näkökulma tietohallinnon rakenteisiin ja käytäntöihin Pro gradu -tutkielma Sosiologia Syksy 2012 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ

ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ 26 40-vuotiaiden ikäryhmässä tehdyt tilannearviot Espoon kaupungin aikuissosiaalityössä Julkinen versio Tiina Hofström Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

MITEN TÄÄ MUKA MITTAA MUSIKAALISUUTTA? Vertaileva tutkimus Kai Karman musikaalisuustestistä ja jäljittelyyn perustuvasta musikaalisuustestistä

MITEN TÄÄ MUKA MITTAA MUSIKAALISUUTTA? Vertaileva tutkimus Kai Karman musikaalisuustestistä ja jäljittelyyn perustuvasta musikaalisuustestistä MITEN TÄÄ MUKA MITTAA MUSIKAALISUUTTA? Vertaileva tutkimus Kai Karman musikaalisuustestistä ja jäljittelyyn perustuvasta musikaalisuustestistä Tiina Kolehmainen Musiikkitieteen kandidaatintutkielma 28.5.2009

Lisätiedot

Epäeettisestä tuomittavaan: korruptio ja hyvä veli -verkostot Suomessa

Epäeettisestä tuomittavaan: korruptio ja hyvä veli -verkostot Suomessa ARI SALMINEN VENLA MÄNTYSALO Epäeettisestä tuomittavaan: korruptio ja hyvä veli -verkostot Suomessa VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 182 Vaasan yliopisto University of Vaasa PL 700

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Juuso Ilander & Matti Latvala Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Huhtikuu 2015 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 TEOREETTINEN KEHYS 4 2.1 Asiantuntijuus 4 2.2

Lisätiedot