ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI 30.4.2013"

Transkriptio

1 ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI KUNTAJAKOSELVITTÄJÄN TEHTÄVÄKSIANTO KUNTAJOHTAJIEN ASETTAMILLE VALMISTELUTYÖRYHMILLE Yleistä Eduskunnan käsittelyssä oleva kuntarakennelaki raamittaa valmistelutyöryhmien työtä. Kuntajaon tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnon edellytyksiä. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta sekä riittävästä omasta palvelutuotannosta. Kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää edellä mainittuja kuntajaon kehittämisen tavoitteita sekä parantaa 1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta tai muutoin edistää kunnan toimintakykyä; 2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita; 3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai 4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta Selvitysten lähtökohtana on nykytila-analyysi kuntien tehtävistä ja vastuista. Sen perusteella arvioidaan mitä etuja ja haittoja mahdollinen kuntaliitos toisi mukanaan. Taustalle muodostetaan käsitys alueen kehityksestä vuoteen 2030 asti, kun tiedetään esim. väestön määrän ja rakenteen muutokset, palveluverkossa tapahtuva kehitys, työntekijöiden eläköityminen jne. Selvityksissä arvioidaan siis uuden kunnan perustamisen todennäköisiä etuja ja haittoja verrattuna nykyiseen viiden kunnan tilanteeseen. Tarkastelujakso Tarkastelu ulotetaan mahdollisuuksien mukaan vuoteen 2030 ja välitarkasteluna arvioidaan vuoden 2017 tilannetta. Lähtökohtana käytetään vuoden 2012 aineistoa tai tuoreinta tietoa. Valmistelutyöryhmät tekevät yhteistyötä tarpeellisilta osin. Lainsäädännön muutosten seuranta (esim. sote -kokonaisuus ja valtionosuusuudistuksen koelaskelmat) kuuluu kaikkien työryhmien tehtäviin. Muutoskaavailut pyritään arvioimaan ja ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan mm. palvelujen ja erityisesti lähipalveluiden arvioinneissa. 1

2 Ennakoinnin perustana käytettävä tilasto- ym. aineisto tuotetaan mahdollisimman laajasti keskitetysti. Työryhmien käyttöön on tilattu FCG:ltä oheisen liitteen mukainen ennakointiaineisto (palvelutarpeitten ennakointi, kuntatalouden ennakointi erikseen menojen ja tulojen osalta, odotekustannukset ja rekrytointitarve). Aineisto valmistuu noin kolmen viikon kuluessa lukuun ottamatta rekrytointitarpeita, joidenka toimitusaika on kuusi viikkoa. Valmistelutyöryhmät organisoivat työnsä päättämällään tavalla huomioimalla asetetun toimeksiannon ja erittäin lyhyen toteuttamisaikataulun (keskitytään olennaisiin kokonaisuuksiin) Valmistelutyöryhmien kokouskutsut lähetetään tiedoksi kuntajakoselvittäjälle ja pääsihteerille, jotka osallistuvat kokouksiin mahdollisuuksiensa mukaan. Valmistelutyöryhmät laativat väliraportin viimeistään ja loppuraportin viimeistään mennessä. Tiedottaminen valmistelusta kuluu työvaliokunnalle ja johtoryhmälle Lisätietoja tehtävästä antavat kuntajakoselvittäjä Ossi Repo, s-posti puhelin ja alkaen pääsihteeri Juhani Rouvinen, s-posti puhelin Toimistoapua kokousten järjestelyissä ja yhteyksien muodostamisessa ym vaativissa sihteerin tehtävissä antaa Helena Riikonen, s-posti puhelin Kuvaukset valmistelutyöryhmien tehtävistä: Taloustyöryhmä Työryhmä kartoittaa kuntien talouksien nykytilaa ja sen tulevia kehityssuuntia olemassa olevien haasteiden valossa. Työryhmä selvittää mahdollisia uhkatekijöitä, tarkastelee taloutta nykyisellä kuntarakenteella ja yhdistettynä yhdeksi kunnaksi sekä tuottaa tarpeelliseksi katsomaansa muuta tietoa kuntajakoselvityksen käyttöön. - pieni taloushistoria, vuodet tilinpäätösten yhteenveto -yhteinen tase -konsernitarkastelu -talous ennusteiden valossa 2017 ja 2030 Tuotettavan aineiston avulla arvioidaan kuntien yhdistymistä ja sen talousvaikutuksia siten, että kyetään kuvaamaan liitteen 1 kohdassa 9 esitettyjä asioita. 2

3 Työryhmä seuraa lisäksi valtionosuuslainsäädännön uudistustyötä ja hyödyntää koelaskelmat heti niiden valmistuttua. Kunnallistekniikka- ja maankäyttötyöryhmä Työryhmä selvittää kuntien maankäytön nykytilan, asukkaiden ja palveluiden sijoittumisen (työpaikat, pendelöinti jne.). Nykytilan analyysin tulee sisältää tarkastelu siitä, miten asutus ja palvelut ovat kehittyneet ja sijoittuneet (keskittymiskehitys?) eri kunnissa esim. vuodesta 2000 lähtien. Työryhmän tulee mm. Joensuun Seudun yleiskaava 2020 tavoitteiden ja toteutuksen perusteella hahmotella asutuksen, työpaikkojen ja palveluiden sijoittumisen kehityssuuntia. Lisäksi työryhmä ottaa huomioon alueen mahdolliset suurhankkeet. Etujen ja haittojen vertailu tehdään nykyisen kuntarakenteen ja yhden kunnan mallin välillä. Työryhmän tulee myös tarkastella kuntien teknisten palveluiden tuottamista ja siinä mahdollisesti saatavia rationalisointihyötyjä tai haittoja (kunnallistekniikka, henkilöstö ym). yhden kunnan tilanteessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon työryhmä Työryhmän tulee tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisen nykytilan kuvaus sekä ennakointi tulevista tarpeista. Työryhmän tulee erityisesti ottaa huomioon kuntien palvelutarpeiden, palvelujen tuottamistapojen ja henkilöstön rekrytoinnin muutokset väestön rakenteen muuttuessa. Tarkastelun tulee sisältää selvitys siitä, miten palvelujen järjestäminen toteutettaisiin tulevaisuudessa nykyisellä kuntajaolla tai mikäli selvitysalue olisi yhtenä kuntana (Kuntamaisema-aineisto?). Huom! Sotelinjaukset Kataisen asettamalta työryhmältä Sivistystyöryhmä Työryhmä selvittää sivistys- ja erityisesti koulutuspalveluiden (ml. varhaiskasvatus) järjestämisen nykytilan ja myös alueellisen sijainnin (huom. lähipalvelut ja niiden karttaesitys). Työryhmälle kuuluu selvityksen tekeminen myös kulttuuri-, nuoriso-, liikunta ym. vapaa-ajan toiminnoista. Tulevaisuuden palvelurakennetta tulee tarkastella palvelutarpeen muutoksia taustana käyttäen. Tarkastelu tulee tehdä nykyisen viiden kunnan toimintana tai yhden kunnan toimintana. Tulevaisuustyöryhmä (mukana elinkeinot) Työryhmä laatii Joensuun alueen tulevaisuudesta (v. 2030) kolme skenaarioita erilaisten kehitystrendien toteutuessa. 3

4 Tarkastelun sisältää mahdollisuuksien tulevaisuuskuvan (elinvoimaisuus keskeistä), nykyisen kehityksen mukaisen peruskuvan ja taantuvan kehityksen mukaisen arvion. Erityisesti työryhmän tulee pohtia näköpiirissä olevien mahdollisuuksien (esim. kansainvälistyminen, itäraja) ja uhkien (väestö vähenee, keskittyy ja vanhenee) vaikutuksia alueelle ja niiden tuomia haasteita kunnille ja seudulle. Työryhmä arvioi nykyisen kuntarakenteen ja yhden kunnan mallin eroavaisuuksia seudun kilpailukyvyn/elinvoimaisuuden kehittymisessä soveltaen esim. alla olevaa rakennetta: 1. Selvitysalueen yleiskuvaus (Huom. karttaesityksien hyödyntäminen) - alue - väestö (historia, nykytila ja ennuste 2030, muutoksen kuvaus: määrä, rakenne) 2. Megatrendit ja selvitysalueen uudet hankkeet ja avaukset (Onko merkittäviä isoja?) 3. SWOT - 1. uuden kunnan malli - 2. nykyinen malli 4. Skenaariot tavoitevuosi Mahdollisuuksien malli (positiivinen) - Nykytilan jatkuminen (realismia) - Taantuva malli (negatiivinen) 5. Yhteistyö - seutu - maakunta - Itä-Suomi - kansainvälisyys (lähialueyhteistyö) 6. Vaihtoehtojen tarkastelu - uusi Joensuu - jatketaan nykyisellään Demokratiatyöryhmä Työryhmä luonnostelee palvelujärjestelmien yhteensovittamisen ja hallinnon järjestämisen yhden kunnan mallissa soveltaen seuraavia teemoja: Johtamisjärjestelmä ja konserniohjaus Palveluiden järjestämistapa Luottamushenkilöorganisaatio Kunnanjohtajien asema Henkilöstötyöryhmä Työryhmä luonnostelee myös esityksen asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista lähipalveluiden järjestämisessä yhden kunnan mallissa ja vertaa esitystä nykytilanteeseen. Tarkastelunäkökulmina voivat olla esim. palvelualuerakenne ja aluelautakuntamalli. 4

5 Työryhmä kartoittaa kuntien nykyisen henkilöstön määrän ja rakenteen yhteistyössä muiden valmistelutyöryhmien kanssa. Myös konsernin ja yhteistyöorganisaatioiden osalta kartoitetaan tilanne tarpeellisilta osiltaan. Työryhmän tulee selvittää henkilöstön osaamis- ja rekrytointitarpeet huomioiden palvelutarpeen muutokset, nykyisen henkilöstön eläköitymisen, tuotantotapojen muutokset sekä kilpailulliset seikat (monikanavainen tuotantomalli). Henkilöstön osaamis- ja rekrytointiarvioissa tulee verrata nykykuntarakenteen tarpeita yhden kunnan malliin. Henkilöstön osalta tulee ottaa huomioon kuntajakolain mukainen viidenvuoden siirtymäaika ja mahdollinen tarve palkkojen harmonisointiin. Joensuussa 30. päivänä huhtikuuta 2013 Ossi Repo kuntajakoselvittäjä Liite 1. Luonnos yhdistymissopimuksessa käsiteltävistä asioista: 1. Joensuun alueen viiden kunnan yhdistymissopimus 1.1. Sopimuksen perusta 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo 2. Strateginen yhdistyminen 2.1. Lähtökohdat 2.2. Pääasiat sopimukseen 2.3. Yhdistymisen arvot (johtoryhmän asia) 2.3. Yhdistymisen visio (johtoryhmän asia) 2.4. Yhdistymisen tavoitteet (johtoryhmän asia) 3. Kuntajaon muuttamisen tavoitteet ja edellytykset 4. Yhdistymisen toteuttaminen 4.1. Uuden kunnan perustaminen 4.2. Nimi ja vaakuna 4.3. Yhdistymishallinto 5

6 4.4. Yhdistymishallituksen toimivalta 4.5. Yhdistymisen toteuttaminen Uuden kunnan perustaminen 5.1. Elinvoimainen ja toimintakykyinen uusi kunta 5.2. Yhteistyö ja osallistaminen 5.3. Yhdistymisen seuranta 6. Hallinnon periaatteet 6.1. Johtamisjärjestelmä ja konserniohjaus 6.2. Palveluiden järjestämistapa 6.3. Kunnanjohtajien asema 6.4. Luottamushenkilöorganisaatio 7. Henkilöstö 7.1. Viiden vuoden irtisanomissuoja 7.2. Henkilöstösopimus 7.3. Palkkojen harmonisointi 7.4. Valmisteluvaiheen yhteiset periaatteet 7.5. Muutostuki ja henkilöstöohjelma 7.6. Henkilöstön sijoittaminen 7.7. Henkilöstötyöryhmä 8. Palveluperiaatteet 8.1. Asukaslähtöiset palveluperiaatteet 8.2. Monikanavainen palveluverkosto 8.3 Asukaslähtöiset palveluprosessit 8.4. Tärkeät lähipalvelut 9. Taloudenhoidon periaatteet 9.1. Taloudenhoito ennen yhdistymistä 9.2. Yhdistymisavustuksen käyttö 6

7 9.3. Uuden kunnan taloudenhoidon periaatteet 10. Yhdistymisen muut järjestelyt Sopimukset Kunnalliset säännöt ja maksut 10.3 Kuntien omistamat yhtiöt ja yhteisöt Yhteisöjen ja säätiöiden kotipaikat 7

8 Sivu 8 / 8 ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU KONTIOLAHTI LIPERI OUTOKUMPU POLVIJARVI 4-10/2013; OSSI REPO

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus Naantalin kaupunki Maskun kunta Taivassalon kunta Kustavin kunta Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen, Oiva Myllyntaus ja Antero Ritvanen 26.11.2014

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014 Auran kunta Pöytyän kunta Sisällys 2 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 4 1.1 Sopimuksen tarkoitus 4 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen ja ajankohta

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄ 070514 IMATRA PARIKKALA RAUTJÄRVI RUOKOLAHTI LAPPEENRANTA LEMI LUUMÄKI SAVITAIPALE TAIPALSAARI

OHJAUSRYHMÄ 070514 IMATRA PARIKKALA RAUTJÄRVI RUOKOLAHTI LAPPEENRANTA LEMI LUUMÄKI SAVITAIPALE TAIPALSAARI OHJAUSRYHMÄ 070514 1 ICT-ryhmän raportti Keskeisiä havaintoja työskentelyn pohjaksi Raportti julkaistaan 8.5.2014 2 Etelä-Karjala: ICT-ympäristön yleiskuvaus ICT-kehitystarpeet toimialoittain Palkka- ja

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

Metropolialueen erityinen kuntajakoselvitys

Metropolialueen erityinen kuntajakoselvitys Metropolialueen erityinen kuntajakoselvitys Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus Espoon kaupunki Helsingin kaupunki Kauniaisten kaupunki Sipoon kunta Vantaan kaupunki 5.12.2014 Sisältö 1 Helsingin

Lisätiedot

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 1 Lausuntopyynnön liite 1. KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 Sisältö 1 Keskeiset ehdotukset... 2 Yleistä... 2 Kuntajaon kehittämistä ja uusien kuntien muodostamista ohjaavat säännökset...

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖSUUNNITELMA

ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖSUUNNITELMA ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖSUUNNITELMA Ohjausryhmä hyväksynyt työsuunnitelman

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Turun kaupunki Kaarinan kaupunki Raision kaupunki Liedon kunta Ruskon kunta

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Turun kaupunki Kaarinan kaupunki Raision kaupunki Liedon kunta Ruskon kunta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014 Turun kaupunki Kaarinan kaupunki Raision kaupunki Liedon kunta Ruskon kunta Sisällys 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat... 2 1.1 Sopimuksen

Lisätiedot

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI 1 ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI TULEVAISUUSTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Jäsenet Jere Penttilä, kunnanjohtaja, Kontiolahti, puheenjohtaja Kari Karjalainen,

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015 KU-ohjausryhmä 14.8.2015 Liite 3 YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys 1 Sisällysluettelo 1 Kuntajaon muuttamisen toteuttamistapa ja ajankohta... 4 1.1 Sopimuksen

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Työryhmien työskentelyn tavoitteet. Työryhmäseminaari, Kokemäki 13.2.2014 Anni Antila anni.antila@fcg.

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Työryhmien työskentelyn tavoitteet. Työryhmäseminaari, Kokemäki 13.2.2014 Anni Antila anni.antila@fcg. Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Työryhmien työskentelyn tavoitteet Työryhmäseminaari, Kokemäki 13.2.2014 Anni Antila anni.antila@fcg.fi Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Aija Tuimala johtaja, konsultointiliiketoiminta

Lisätiedot

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen Marraskuu 2014 ESIPUHE Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi -

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi - SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS - uuden kunnan perustamiseksi - Seinäjoen kaupungin valtuuston hyväksymä 21.5.2007 Nurmon kunnan valtuuston hyväksymä 21.5.2007

Lisätiedot

Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta

Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Esko Tonteri / luvut 1 5, 7 ja 9 10 Eero Laesterä ja Tuomas Hanhela, Perlacon Oy

Lisätiedot

Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari & Anni Antila 30.9.2014 Jyväskylä

Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari & Anni Antila 30.9.2014 Jyväskylä Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvityksen päätöstilaisuus Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari & Anni Antila 30.9.2014 Jyväskylä Valtiovarainministeriön määräys Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Mynämäen, Nousiaisten ja Vehmaan kuntien yhdistymisselvitys

Mynämäen, Nousiaisten ja Vehmaan kuntien yhdistymisselvitys Mynämäen, Nousiaisten ja Vehmaan kuntien yhdistymisselvitys Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen 21.12.2014 SISÄLLYS YHTEENVETO JA KUNTAJAKOSELVITTÄJIEN EHDOTUS 1 KUNTAJAKOSELVITYKSEN VIREILLEPANO

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Laukaa Hankasalmi. Jyväskylä. Muurame. Toivakka. Joutsa Luhanka

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Laukaa Hankasalmi. Jyväskylä. Muurame. Toivakka. Joutsa Luhanka ainen Laukaa Hankasalmi Jyväskylä Muurame Toivakka Joutsa Luhanka 1 Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjät: Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari, Jouko Luukkonen Kannen kuvat vasemmalta

Lisätiedot

Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys. Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007

Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys. Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007 Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007 Toukokuu 2008 Esipuhe Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta eli ns. puitelaki

Lisätiedot

Kuntalaistilaisuudet. 14.1. ja 15.1.2015 12.1.2015

Kuntalaistilaisuudet. 14.1. ja 15.1.2015 12.1.2015 Kuntalaistilaisuudet 14.1. ja 15.1.2015 12.1.2015 Taustaa Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa 22.6.2011 linjattu kuntauudistus. Tähän liittyvä kuntarakennelaki (478/2013), jossa säädetään

Lisätiedot

Selvitys Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntarakenteen muuttamisesta

Selvitys Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntarakenteen muuttamisesta 12.4.2011 ohjausryhmä Väliraportti valtuustoille Selvitys Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntarakenteen muuttamisesta Oy Audiapro Ab Aija Tuimala Toni Kirmula Atte Niittylä 1 Selvitys Jämijärven,

Lisätiedot

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 1 Sisällys 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KILPAILUKYKY... 5 2.1 Väestömäärän kehitys... 5

Lisätiedot

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Konsultin taustaraportti 15.11.2007 Markus Pauni, FCG Efeko Oy 2 Sisällys: 1 JOHDANTO... 3 2 UUDEN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Joensuun ja Outokummun kaupunkien, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien kuntajakoselvitys

Joensuun ja Outokummun kaupunkien, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien kuntajakoselvitys Joensuun ja Outokummun kaupunkien, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien kuntajakoselvitys Henkilöstöryhmän loppuraportti Henkilöstöryhmä on kokoontunut touko-elokuussa 2013 yhteensä viisi kertaa.

Lisätiedot

Joensuun ja Outokummun kaupunkien, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien kuntajakoselvitys. TALOUSTYÖRYHMÄN loppuraportti

Joensuun ja Outokummun kaupunkien, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien kuntajakoselvitys. TALOUSTYÖRYHMÄN loppuraportti Joensuun ja Outokummun kaupunkien, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien kuntajakoselvitys TALOUSTYÖRYHMÄN loppuraportti 1. TALOUSRYHMÄN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄT Kuntajakoselvittäjän ja kuntajohtajien

Lisätiedot

Vahvan kunnan kriteerit mitä ne ovat? Eväitä ja kipinöitä keskusteluun. Keskustelutilaisuus kuntauudistuksesta Toholampi 2.5.

Vahvan kunnan kriteerit mitä ne ovat? Eväitä ja kipinöitä keskusteluun. Keskustelutilaisuus kuntauudistuksesta Toholampi 2.5. Vahvan kunnan kriteerit mitä ne ovat? Eväitä ja kipinöitä keskusteluun Keskustelutilaisuus kuntauudistuksesta Toholampi 2.5.2013 Petri Jylhä Tämän päivän otsikoita: YLE.FI Asiantuntija Aulis Pöyhönen:

Lisätiedot

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Helsinki

Lisätiedot

[ YHDISTYMISSELVITYS ]

[ YHDISTYMISSELVITYS ] 2015 Focus Main Point Oy Anne Luomala [ YHDISTYMISSELVITYS ] Keuruun, Multian ja Mänttä-Vilppulan kuntarakenneselvityksen 1. vaiheen loppuraportti 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 Selvitystyön toteuttamisen

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Pekka Ala-Mäenpää Terttu Liesmäki Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Elokuu 2010 Kuntaliitosesiselvitys Alavus ja Töysä 1. JOHDANTO... 3 2. KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 2.1. Laki kunta-

Lisätiedot

SIVISTYSTYÖRYHMÄN loppuraportti

SIVISTYSTYÖRYHMÄN loppuraportti Joensuun ja Outokummun kaupunkien, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien kuntajakoselvitys SIVISTYSTYÖRYHMÄN loppuraportti Varhaiskasvatuspalvelut Koulutuspalvelut Vapaa-aikapalvelut Jukka Orenius,

Lisätiedot