CAD/CAM perusteet ja muottien työstäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CAD/CAM perusteet ja muottien työstäminen"

Transkriptio

1 CAD/CAM perusteet ja muottien työstäminen Heikki Tikka, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Muottien ja muiden työkalujen työstäminen pyritään useimmiten tekemään niin tarkasti ja niin hyvällä pinnanlaadulla kuin mahdollista. Muottipesissä on myös usein hankalia sisäpuolisia muotoja, kuten pienisäteisiä pyöristyksiä syvissä kohdissa, ripamuotoja ja syviä kartioreikiä. Tällöin kasvavat sekä työstökoneen että työstörataohjelmistojen vaatimukset. Tämä teksti esittää joitain peruslähtökohtia siihen, kuinka vaatimuksia on mahdollista toteuttaa. Muottipesän saa työstettyä parhaiten viisiakselisella työstökoneella, koska viisiakselisesti on mahdollista tavoittaa syviä (ulko tai sisäpuolisia) muotoja pienihalkaisijaisella terällä ilman, että terän pituutta kasvatetaan kohtuuttomasti. (Katso seuraava kuva.) Jos muottiin tulee karkaistuja osia, ne saa parhaiten jyrsittyä suurnopeustekniikalla. Suurnopeustyöstökoneita on sekä kolmi että viisiakselisia. Kuva 1. Vasemmalla: Kolmiakselinen työstö. Terällä ei tavoita nurkkapyöristystä, vaikka työstökoneeseen on valittu erikoispitkä työkalunpidin ja pitkä terä. Oikealla: Viisiakselinen työstö. Tällä tavoin työstö onnistuu. Kuvassa 2 on esitetty tyypillisiä CAM ohjelmistoihin kuuluvia kokonaisuuksia: 2 4 akselinen sorvaus, 2½ 5 akselinen jyrsintä, lankasahaus, lävistys ja taivutus, kappaleiden asettelu levyleikkauskoneita varten sekä koordinaattimittaus. Muottien valmistuksessa tarvitaan perusohjelmisto, jossa on hyvät valmiudet tuottaa luotettavia viisiakselisia jyrsinkoneen työstöratoja. Sen lisäksi tarvitaan ohjelmisto lankasahan ja mahdollisesti koordinaattimittauskoneen ohjelmointiin, jos perusohjelmisto ei näitä osioita jo sisällä. Heikki Tikka, Tuula Höök CAD/CAM perusteet ja muottien työstäminen 1

2 5-axis Milling 3-axis Milling Turning 2- to 4- axis Wire cutting 2½-axis Punching Milling Bending BASIC SYSTEM Nesting CMM Kuva 2. CAM ohjelmistojen työalueita. Sorvausja jyrsintä kuuluvat useimmiten samaan ohjelmistopakettiin. Meistotyökoneille, sekä koordinaattimittauskoneiden ja levyleikkauskoneiden ohjelmointiin käytetään usein erikoisohjelmistoja. Tunnetuimmat muottien valmistukseen sopivat yleiskäyttöiset CAD/CAM järjestelmät tai CAM ohjelmistot ovat: CATIA, Cimatron, MasterCAM, NX, Pro/E, Tebis TopSolid, VISI, software.com WorkNC, VX, Kuva 3 esittää CAD/CAM ohjelmoinnin vaiheittain. Vaiheet on selostettu tarkemmin seuraavissa kappaleissa. CAD malli ja CAD tuotantomalli On tavallista, että CAD malli sisältää enemmän tietoa kuin olisi koneistuskeskusten ohjelmoimiseksi tarpeellista. Mallista tarvitaan ainoastaan piirteet, jotka muodostavat kappalegeometrian. Näiden piirteiden muodostamaa geometriaa kutsutaan tuotantomalliksi. CAD geometrian täytyy olla jatkuva. Se ei saisi sisältää epäjatkuvuuskohtia, kuten reikiä pintojen välillä tai päällekkäisiä pintoja. CAM ohjelmisto ei välttämättä osaa laskea työstörataa oikein pinnoissa olevien vikakohtien ympäristössä. Työkalu voi jopa tehdä liikkeen kappaleen sisään. Kuva 3. CAM ohjelmoinnin vaiheet. Heikki Tikka, Tuula Höök CAD/CAM perusteet ja muottien työstäminen 2

3 Sopivan työstökoneen, työkalujen ja työstöparametrien valinta Seuraavassa vaiheessa valitaan kappaleen eri muodoille tarkoituksenmukaisimmat työstökoneet. CAM ohjelmoinnin käytännöt vaihtelevat työstökoneesta toiseen. Työstörataa ei välttämättä voi siirtää suoraan koneelta toiselle. Työstökoneen valinta on useimmiten sitonut myös työkaluvaihtoehdot, koska eri koneilla on erilaiset valikoimat työkaluja, kiinnittimiä ja työkalunpitimiä. Ympäristösäännökset pakottavat koneistamot kierrättämään jätemateriaalia. On mahdollista, että osalla työstökoneista käsitellään vain tiettyjä materiaaleja, jotta kierrättäminen sujuisi helpommin. Jätemateriaaleja kierrätetään ryhmissä. Koneistamossa voidaan erotella esimerkiksi rakenneteräkset, työkaluteräkset, ruostumattomat teräkset ja alumiiniseokset eri säiliöihin. Tällöin yksi työstökone on rauhoitettu alumiiniseoksille, toinen rakenneteräksille jne. Leikkuunesteet valitaan myös usein työstettävän materiaalin ominaisuuksien perusteella. Työstöradan generointi CAM ohjelmoijalla on käytössään jokin CAM ohjelmisto, jolla hän mallintaa työkierrot ja yksittäiset radat. CAM ohjelmiston generoima työstörata on pohjana postprosessorin generoimille komentosarjoille. CAM ohjelmiston työstöratasimulointi ei useimmiten huomioi postprosessori eli PP komentoja, vaikka ne voivat olla toisenlaisia kuin radan ohjelmoija on ennakoinut. PP komennot ovat parametreja, joilla kontrolloidaan esimerkiksi karan pyörimisnopeutta, leikkuunopeutta, työkalujen ja palettien vaihtamista, syöttönopeutta, jäähdytysnesteen kiertoa jne. Parametrit ovat osin yhteisiä kaikille työstökoneille, jopa riippumatta niiden ohjauksen tyypistä, mutta on myös joitakin konekohtaisia parametreja. Tästä syystä NC ohjelma ei ole yleiskäyttöinen. Simulointi ja työstöradan muokkaaminen Eräs tärkeimpiä syitä simuloinnin tekemiseen on, että sillä voidaan havaita ennalta kohdat, joissa työstökoneen terä on vaarassa törmätä työkappaleeseen tai kiinnittimeen. Huolella tehty simulointi nopeuttaa tuotannon ylösajoa. Työstökoneen käyttäjä voi luottaa simuloinnin tulokseen ja käyttää NC ohjelmaa minimitestauksen jälkeen. CL ja APT CL (Cutter Location Data) ja APT (Automatically Programmed Tools) ovat standardeja CAM ohjelmistojen tulostuksia. Ne koostuvat yleiskäyttöisistä lausekkeista, joilla määritellään työstökoneen työkierto postprosessoria tai suoraan työstökonetta varten. CL on IBM standardi 1950 luvulta. APT on MIT (Massachusetts Institute of Technology) kehittämä työstökoneiden ohjelmointikieli. Se on laadittu vuonna 1955 yhteistyössä AIA (Aerospace Industries Association) kanssa. APT kieli oli ensimmäinen ohjelmointikieli, jolla voitiin määritellä työkalun geometria ja geometrian mukaiset liikkeet sekä kääntää ne CL muotoon. APT sisältää myös postprosessorikomennot. Postprosessointi Viimeinen ohjelmointivaihe on CAM ohjelmiston tulostuksen muuttaminen jonkin tietyn työstökoneen ymmärtämään muotoon. Tätä vaihetta kutsutaan postproses soinniksi. Postprosessoinnin tuloste on standardia ISO tekstiä. Se siirretään työstökoneelle joko suoraan tai lähiverkon kautta. Jokaisella työstökonetyypillä täytyy olla oma postprosessori. Postprosessoreita ohjelmoivat tyypillisesti pienet ohjelmistotalot tai yksittäiset CAD/CAM käyttäjät. Postprosessorin kustannukset voivat joissain tapauksissa ylittää CAM ohjelmiston hankintakustannukset. Postprosessorien saatavuus ja hinta tulisi varmistaa, jos päätös uuden CAM ohjelmiston hankinnasta on ajankohtainen. Heikki Tikka, Tuula Höök CAD/CAM perusteet ja muottien työstäminen 3

4 Jyrsinnän koneistusparametrit Jyrsinnässä käytetään pyörivää työkalua. Työkalun akseli ja pyörimisakseli ovat molemmat Z suuntaisia. Jyrsintä jaetaan yleisesti kahteen vaiheeseen: rouhinta ja hienotyöstö. Työkalun liikerata eli työstörata koostuu kaariliikkeistä ja lineaarisista liikkeistä. Useimmat työstökoneet ohjataan kolmella liikeakselilla, jolloin puhutaan kolmiakselisesta työstöstä. Kolmiakselisen työstökoneen työkalun liike generoidaan kerroksittain kahdella samanaikaisesti ohjattavalla akselilla (X ja Y). Z eli työkalun akselin suunta määrää koneistettavan kerroksen paksuuden. Perusgeometriat, kuten taso, reikä ja ura on helppo rouhia ja viimeistellä. Kolmiakseliseen jyrsintään kuuluu näiden lisäksi muutamia erikoistyökiertoja, kuten taskunjyrsintä ja kierteitys. Suurnopeusjyrsinnän ohjaamiseen tarvitaan perustoimintojen lisäksi joitain lisätoimintoja, joilla ohjataan työkalun liike työstöradan nurkkakohdissa. Suurnopeusjyrsinnässä on tärkeää pitää työstövoimat tasaisina. Sitä käytetään tavallisesti karkaistuille materiaaleille. Työstöparametrit, kuten leikkuunopeus, työkalun syöttönopeus ja lastun paksuus vaikuttavat työstettävän kappaleen pinnanlaatuun. Työkalun materiaalilla ja lastuamisnesteen laadulla on myös oma vaikutuksensa. Fyysisten parametrien lisäksi ohjelmoijan käytössä on valikoima CAM ohjelmiston sisäisiä parametreja. Työstöradan laskentaan valitut parametrit vaikuttavat työstettävän kappaleen pinnankarheuteen ja lastunmuodostukseen. Lisäksi niillä on vaikutusta ohjelmien pituuteen ja työstössä kuluvaan aikaan. Ohjelmiston sisäisiä parametreja ovat: Scallop Height (Cusp Height) eli työkalun liikeratojen väliin jäävän työstämättömän materiaalin korkeus suhteessa kappaleen valmiiksi työstyneeseen pintaan (Kuva 4) Constant Step Over eli työkalun liikeratojen välinen etäisyys The cutting geometry of tool tip eli työkalun terägeometria Tolerance, toleranssit (TOL, OUTTOL, INTOL) Maximum Sweep eli työkalun yhden yksittäisen liikkeen maksimipituus Näiden lisäksi valitaan työstämismenetelmä, eli valitaan esimerkiksi kolmi tai viisiakselisen työstön välillä Parametrit on tarkoituksella jätetty kääntämättä, koska useimmat CAM ohjelmistot ovat englanninkielisiä eikä vakiintuneita suomennoksia niiden käyttämille parametreille ole olemassa. Scallop Height (Cusp Height) parametrilla vaikutetaan työkappaleen pinnankarheuteen yhdessä työkalun terägeometrian ja CAD geometrian kanssa. Scallop height parametrilla kontrolloidaan työkalujen liikeratojen välistä etäisyyttä mitattuna suoraan terän liikesuuntaa vastaan. CAM ohjelmisto laskee liikeratojen etäisyyttä siten, että niiden väliin jäävän työstämättömän alueen korkeus pysyy parametrilla asetetuissa rajoissa. Valmiiksi työstetylle pinnalle muodostuneen tekstuurin korkeus riippuu työkalun terägeometrian ja liikeratojen välisen etäisyyden lisäksi siitä, millä tavoin liikeradat on laskettu (esimerkiksi mihin suuntaan ja kuinka monta kertaa jokin työstettävä pinta ylitetään). Scallop height parametrilla laskettu työkalun liikeratojen välinen etäisyys ei ole vakio. Jos etäisyys halutaan pitää vakiona, käytetään Constant Step Over parametria. Scallop height ja Constant step over parametreja ei voi käyttää yhtä aikaa. Heikki Tikka, Tuula Höök CAD/CAM perusteet ja muottien työstäminen 4

5 Kuva 4. Työkalun liikeratojen väliin jäävän työstämättömän materiaalin korkeutta kutsutaan nimellä Scallop Height (myös Cusp Height). Muoto muodostuu työkalun terägeometrian, liikeratojen välisen etäisyyden ja työstettävien pinnanmuotojen yhteisvaikutuksena. Tool tip cutting geometry eli työkalun terägeometria Length The axis of tool Diameter Corner Flat radius nose Kuva 5. Työkalun leikkaava muoto konstruoidaan parametreilla. Vasemmalla: APTparametrit. Työkalun geometria määritetään CAM ohjelmiston laskenta algoritmeja varten joukkona parametreja. Parametreja käytetään sekä varsinaisessa työstöratalaskennassa että työstöradan simuloinnissa. Parametrisoidun geometrian on vastattava todellista geometriaa niin lähelle kuin mahdollista. Muussa tapauksessa työstörata ei tuota työkappaleeseen tarkkaa lopputulosta eikä simulointi tai erikseen laskettu törmäystarkastelu vastaa todellisuutta. Työkalun liikerata koostuu lyhyistä kaarista ja janoista. Janat määritellään alku ja loppupisteinä. Kaaren määrittely sisältää alku ja loppupisteen lisäksi säteen pituuden. Jotta kaaret ja janat voitaisiin konstruoida, CAM ohjelmisto pilkkoo CAD mallin pinnat lyhyisiin, työkalun liikkeen suuntaisiin segmentteihin. Työstöradan toleranssi määrittää, kuinka tarkasti segmentit seuraavat CAD mallin pintoja. Toleranssi vaikuttaa segmenttien pituuteen ja niiden kautta työstöradan pisteiden väliseen etäisyyteen. Toleranssi vaikuttaa myös työstöradan kokoon: mitä pienempi toleranssi, sen lyhyemmät pistevälit ja sitä enemmän rivejä. CAM työstöradan toleranssi ei ole sama kuin kappaleen mittatoleranssi tai geometrinen toleranssi, joilla määritetään työstettävän kappaleen mittojen ja muotojen tarkkuutta. CAM työstöradan toleranssi voi olla CAD mallin pintojen suhteen symmetrinen (TOL) tai asettua niiden ulkopuolelle (OUTTOL) tai sisäpuolelle (INTOL). Jos toleranssi määritetään tiukaksi, CAM ohjelmisto voi jakaa pinnat hyvin lyhyisiin segmentteihin, mutta segmenttien pituus riippuu myös CAD mallin pinnan muodoista. Laakeat ja tasomaiset pinnat tuottavat pitkiä segmenttejä siitä huolimatta, että toleranssi on tiukka. Heikki Tikka, Tuula Höök CAD/CAM perusteet ja muottien työstäminen 5

6 Kuva 6. Toleranssi määrää, kuinka kauaksi työstöradan yksittäiset liikkeet voivat asettua CAD mallin pintoihin verrattuna. Toleranssi vaikuttaa työstöradan segmenttien pituuteen ja kappaleen pinnanlaatuun työkalun liikeradan suunnassa. Kuva 7. Esimerkki kolmiakselisen rouhintatyöstön APT CL tiedostosta. Jokainen piste on määritelty X, Y ja Z koordinaatteina sekä työkalun avaruuskulmana X, Y ja Z akselien suhteen. Koordinaatit ja kulmat ovat luetellussa järjestyksessä. Ohjelman tunnistaa rouhinnaksi siitä, että Z koordinaatti pysyy samana. Kyseessä voisi olla myös tason viimeistelytyökierto. Kolmiakseliseksi ohjelman tunnistaa siitä, että työkalu pysyy koko ajan Z akselin suuntaisena eli Z akselin suuntainen kulma on 1 ja X ja Y akselien suuntaiset kulmat 0. Kuva 8. Kolmiakselista APT CL koodia, jossa yksittäinen ympyränkaarimäärittely keskellä. Viimeinen parametri on kaaren säde. Työstöradan voi useilla CAM ohjelmilla laskea siten, että se koostuu niin haluttaessa pelkistä janoista tai siten, että ympyränkaaria on käytetty maksimaalisesti hyödyksi. Ympyränkaaria käyttäen saadaan lyhennettyä ohjelman rivien määrää merkittävästi ilman, että heikennetään toleranssia. Heikki Tikka, Tuula Höök CAD/CAM perusteet ja muottien työstäminen 6

7 Kuva 9. Viisiakselisen viimeistelytyöstön APT CL koodia. Työkalun avaruuskulma muuttuu tietyllä, ohjelmoidulla tavalla liikkeen edetessä lineaarisesti kontrollipisteestä toiseen. Työkalun liikeradan segmenttien pituuteen voidaan vaikuttaa Maximum Sweep parametrilla. Parametri asettaa segmenttien pituudelle ylärajan. CAM ohjelmisto voi tällöin jakaa tasomaiset tai laakeasti kaareutuvat pinnat pitkiin segmentteihin ja siitä huolimatta tuottaa lyhyitä työstöratasegmenttejä. Seuraavassa kuvassa on esitetty kolmi ja viisiakselisen työstön periaatteellinen ero. Kolmiakselisessa työstökoneessa työkalun pyörimisakselin suunta ja työkalun orientaatio on sidottu. Työstökoneen rakenteesta riippuen kara asettuu työpöytään nähden vaaka tai pystysuuntaan. Jos työstökoneessa on useampia kuin kolme ohjattavaa akselia, kara tai työpöytä ovat kallistettavia. viisiakselinen työstökone antaa mahdollisuuden ajaa työkalun akselia työstettävän pinnan normaalin suuntaisena, jolloin työkappaleen pinnan laatu paranee kolmiakseliseen työstöön verrattuna. (Katso jäljempänä oleva kuva). viisiakselisten työstökoneiden kaikkia akseleita ei kuitenkaan eduista huolimatta aina ohjata täysin vapaasti. On tavallista, että jokin kallistusakseleista sidotaan tiettyyn kulmaan työstötarkkuuden parantamiseksi. Kuva 10. Vasemmalla: Kaarevan pinnan työstäminen kolmiakselisesti. Työkalun liikeratojen välille muodostuu enemmän jäännösmateriaalia kuin viisiakselisessa työstössä (kuvassa oikealla). Viisiakselisessa työstökoneessa voidaan ajaa työkalua työstettävän pinnan normaalin suuntaisena. Heikki Tikka, Tuula Höök CAD/CAM perusteet ja muottien työstäminen 7

8 Viimeistelytyöstön jälkeen työkappaleen pintojen tulisi olla tavoitellussa pinnankarheudessa. Lisäksi niissä tulisi olla asetetuissa toleransseissa olevat mitat ja muodot. Perustana on oikea CAD data, mutta myös työstöprosessilla, työstökoneella, työstöterillä, kiinnittimillä ja valituilla työstöparametreilla on vaikutusta. Työstön lopputulos riippuu CAM ohjelmoijan ja työstökoneen käyttäjän ammattitaidosta. CAM ohjelmoija pystyy vaikuttamaan työstöprosessiin, työstöliikkeiden suuntiin ja työstövaiheisiin. Kappaleen pinnanlaatu syntyy näiden valintojen sekä CAM ohjelmistoon mallinnettujen työkaluparametrien ja CAD tiedoston laadun yhteisvaikutuksena. Joissain vanhoissa työstökoneissa on hyvin pieni muistikapasiteetti, jolloin ei välttämättä ole lainkaan mahdollista pyrkiä suuriin työstötarkkuuksiin ohjelman sisäisin parametrein. Pitkät ohjelmat vaativat myös pitkän ajoajan. Tarkka NC ohjelma tuottaa hyvän pinnanlaadun, mutta lisää samalla kustannuksia suuren konetuntimäärän kautta. Jyrsinnän työkierrot CAM ohjelmisto on hyvä työkalu työstöratojen tekemiseen. Se ei ole automaatti, joka luo työstöradat itsenäisesti. On tärkeää, että ohjelmoijalla on käytännön kokemusta ja tietotaitoa työstämisestä. Tällöin hän osaa laatia tehokkaita ohjelmia. Seuraavan kuvan yksinkertaiset esimerkit havainnollistavat tyypillisiä jyrsinnän työkiertoja. Näitä työkiertoja käytetään, jos on esimerkiksi tarpeen kiinnittää huomiota työstövoimiin. CAM ohjelmistojen parametrit vaikuttavat jossain määrin työkalun liikeradan muodostumiseen, mutta työstöradan perusmuoto määräytyy erilaisten laskentamenetelmien kautta. Kuva 11. Esimerkkejä jyrsinnän työkierroista. Näitä työkiertoja voi soveltaa sekä rouhinnassa että hienotyöstössä. Pinnan jyrsintä tehdään vähintään kolmiakselisesti. Työstörata voidaan laskea etenemään edestakaisin (zig zag tai lace), vain yhteen suuntaan (zig tai nolace) tai spiraalimaisesti valittuun suuntaan. Yhteen suuntaan etenevä työkalu palautetaan takaisin pikaliikkeellä työstettävän pinnan yläpuolelta. Jos jyrsittävät pinnat rajoittuvat kappaleessa oleviin muihin pintoihin, täytyy ne useissa ohjelmissa huomioida jollakin tapaa, ettei työkalu pyri etenemään työstettävän kappaleen sisälle. Ongelma voidaan rajata kysymykseksi, millä tavoin työkalun liike kontrolloidaan pintojen reunoilla. Useissa tapauksissa jyrsittävänä on joukko pintoja, joita käsitellään yhtenä pintana. Rouhintaan käytetään mahdollisimman isokokoisia ja jäykkiä työkaluja, koska tavoitteena on poistaa materiaalia mahdollisimman halvalla ja nopeasti. Isot rouhintatyökalut jättävät työstettävälle alueelle jäännösmateriaalia, erityisesti sisänurkkiin. Osa CAM ohjelmista tunnistaa jäännösmateriaalin ja Heikki Tikka, Tuula Höök CAD/CAM perusteet ja muottien työstäminen 8

9 pystyy laskemaan sen poistamiseksi rouhintatyökierron pienemmällä työkalulla. Jäännösmateriaalityökierto lyhentää työstöaikaa merkittävästi verrattuna vanhaan tapaan ajaa koko työalue pienemmällä työkalulla uudelleen. Kuva 12. Esimerkki, jossa jyrsitään kaksoiskaareva pinta yhden suuntaisilla liikeradoilla (NOLACE) Työkalu palautetaan pikaliikkeellä työstettävän pinnan yläpuolelta. Kuva 13. On tavallista käyttää rouhintatyökierrossa suurihalkaisijaisia työkaluja, joilla on mahdollista poistaa materiaalia tehokkaasti. Tällöin työkappaleen nurkkiin jää paljon työstämättä jäänyttä materiaalia. Tämä nk. jäännösmateriaali poistetaan jäännösmateriaalityökierrolla pienempihalkaisijaista työkalua käyttäen. Viisiakselisen jyrsinnän erityispiirteitä Viisiakselista jyrsintää on erityisen käytännöllistä soveltaa viimeistelytyöstöön. Sopivasti valitulla työkalun terägeometrialla ja työkalun orientaatiolla saavutetaan tehokkaasti haluttu pinnanlaatu. Viisiakselisessa työstössä on muutama perusstrategia: Työkalun pyörimisakselin ajaminen pinnan suuntaisena (swarfcut) Työkalun pyörimisakselin ajaminen työstettävän pinnan normaalin suuntaisena Työkalun pyörimisakselin suuntaaminen CAM ohjelmistossa määritettyä avaruuspistettä kohti Työkalun pyörimisakselin suuntaaminen CAM ohjelmistossa määritettyä käyrää kohti sen lähimpään pisteeseen Työkalun pyörimisakselin ajaminen CAM ohjelmistossa määritetyn käyrän suuntaisena Heikki Tikka, Tuula Höök CAD/CAM perusteet ja muottien työstäminen 9

10 Kaikissa näissä vaihtoehdoissa on useimmiten mahdollista rajoittaa työkalun akselin kallistuskulma suhteessa XY, YZ tai XZ tasoihin. Parhaat CAM ohjelmistot laskevat työkalun asemaa suhteessa työstettävään kappaleeseen väistäen sen pintoja. Tällöin törmäysten välttäminen ei ole pelkästään CAM ohjelmoijan ammattitaidon ja simuloinnin varassa. Useimmiten on kuitenkin tarpeen noudattaa varovaisuuden strategiaa, harkita työkalun liikkeiden asettaminen huolella sekä sen lisäksi tehdä törmäystarkastelu simuloimalla. Joissain tapauksissa on paras käyttää viisiakselista työstökonetta kuten kolmiakselista konetta. Tällöin työkalu asemoidaan johonkin hyvään työstöasentoon viisiakselisuutta hyödyntäen ja lukitaan se siihen. Työstörata etenee tämän jälkeen kolmiakselisen työstöradan tavoin. Lukitut akselit ovat jäykkiä ja sallivat enemmän työstövoimien aiheuttamaa kuormitusta kuin vapaat akselit. Työkierron aikana voidaan poistaa enemmän materiaalia ja lopputulos on siitä huolimatta tarkka. Erot kolmiakselisen ja neljä tai viisiakselisen työstökoneen välillä: Viisiakseliset työstökoneet ovat suurempia ja vaativat laajemmat liikeradat kuin kolmiakseliset työstökoneet Moniakselisessa työstökoneessa on mahdollista ohjata kaikkia neljää tai viittä akselia yhtä aikaa. On myös mahdollista lukita osa akseleista ja ohjata vain kahta tai kolmea akselia yhtä aikaa. Lukitut akselit tarjoavat vähemmän liikevapautta, mutta jäykemmän rakenteen. Pitkät terät vähentävät törmäyksen mahdollisuutta työkalun pitimen tai karan kanssa. Viisiakselisella koneella voidaan jyrsiä työkappaletta yhdellä kiinnityksellä kaikilta sivuilta. Tämä vaatii runsaasti tilaa koneen työalueelle. Kolmiakselisessa koneessa työkappaletta voidaan joutua kääntämään ja paikoittamaan useita kertoja. Viisiakselisen koneen rakenteen on oltava kolmiakselista konetta jäykempi. Karan on oltava riittävän jäykkä pystyäkseen kantamaan eri suunnista tulevia työstövoimia. Kuva 14. Viisiakselisen työstökoneen karan ja työkalun suuntaa kontrolloidaan työkappaleen pinnan normaalin suuntaan. Hyvä ja tehokas tapa jyrsiä avoimia kaksoiskaarevia pintoja. Heikki Tikka, Tuula Höök CAD/CAM perusteet ja muottien työstäminen 10

11 Kuva 15. Viisiakselisella työstökoneella on mahdollista ohjata työkalua myös pinnan suuntaisena siten, että työstämiseen käytetään pääasiassa työkalun sivua Kuva 16. Viisiakselinen jyrsintä muotin valmistuksessa. Työkalun akseli on ohjattu työstettävän pinnan normaalin suuntaan siten, ettei kallistuskulmia ole lainkaan rajattu. Kuvan 1 tapauksessa jyrsintä sujuu ongelmitta. Kuvan 2 tapaus on jo ongelmallinen. Heti, kun työkalu on ohittanut nurkkapyöristyksen, se nousee kohtisuoraan asentoon ja työkalun varsi tai pidin iskeytyy työkappaleen pintaa vasten. Työkappaleen pinnan normaalin suuntaan ohjattu työstäminen on harvoin sopiva vaihtoehto muottisovelluksiin. Kuva 17. Jos työstetään ulkopuolisia muotoja, on edellisen kuvan vaihtoehtoa turvallisempaa ohjata työkalun akselia työkappaleen ympäri hahmoteltua käyrää kohti Heikki Tikka, Tuula Höök CAD/CAM perusteet ja muottien työstäminen 11

12 Kuva 18. Sisäpuoliset muodot voidaan työstää ohjaamalla työkalun akselia käyrän suuntaisesti tai käyrän lähimpään pisteeseen (vasen kuva) tai pisteen kautta (oikea kuva). Jotkin viisiakselisen työstöradan ohjelmointiin tarkoitetut CAM ohjelmistot osaavat tehdä automaattisen törmäystarkastelun ja ohjata työkalun liikkeen väistämään työkappaletta. Jos käyttäjää avustavia työkaluja ei ole, on pyrittävä olemaan riittävän huolellinen ja ottaa kaikki muodot huomioon. Kuva 19. etäisyydestä. Lastuamisnopeus riippuu liikkuvien osien, esimerkiksi kallistuvan pöydän ja karan välisestä Kuva 20. Lastuamisnopeuden tulisi olla vakio kaikkialla kappaleessa. Jos työkalut ovat pitkiä, akselin liikuttamiseen saattaa kulua pitempi aika kuin on ohjemoitu. Tällöin työkalun todellinen orientaatio ei ole ohjelmoidun mukainen. Heikki Tikka, Tuula Höök CAD/CAM perusteet ja muottien työstäminen 12

13 Kuva 21. Kallistuva työkalu. Työkalun orientaatio ohjataan työstettävän pinnan normaalin suuntaan. Työkalua voidaan kallistaa hieman eteenpäin työkalun liikkeen suunnassa, jolloin asento on lastunmuodostuksen kannalta parempi. Lopputulos on hieman kovera. Pallopääterissä ei ole keskikohtaa, jossa lastuamisnopeus olisi nolla. Kuva 22. Kallistettu työkalu on muuten hyvin ohjattu, mutta takareuna aiheuttaa törmäyksen alasäin kaarevalla pinnalla. Joitain viisiakselisen työstön asettamia ehtoja NC ohjauksen toiminnalle: Prosessorin ja sen laskennan nopeuden on oltava suurempi kuin perinteisessä kolmiakselisessa työstössä Huono NC ohjaus aiheuttaa huonon pinnanlaadun Säteen ja pituuden kompensointi ei välttämättä onnistu samaan aikaan Osa ohjauksista pystyy ajamaan työkalun viisiakselisesti, mutta vain kolmea akselia voi käyttää samanaikaisesti Joissain ohjauksissa on välttämätöntä käyttää vakiolastuamisnopeutta lineaarisiin tai rotaatioliikkeisiin Heikki Tikka, Tuula Höök CAD/CAM perusteet ja muottien työstäminen 13

14 Tulevaisuudessa voi olla mahdollista laskea työstörata ja säätää lastuamisnopeutta tarkkailemalla aikaisemmin työstettyjä pintoja. Reaaliaikainen työstö on tulossa. Kappalegeometria syötetään suoraan NC ohjaukselle ja lastuaminen alkaa samalla, kun työstöradan laskeminen alkaa. Viisiakselisia työstökoneita on saatavilla kahtena perusrakenteena. Rakenteet aiheuttavat työstöradan ohjelmoinnissa huomioitavia yksityiskohtia. Rakenne 1: Pyörimisakselit sijaitsevat työpöydässä (työkappale pyörii ja kallistuu): Kara voi olla pienikokoinen, jolloin pienet yksityiskohdat ovat melko hyvin saavutettavissa pienellä ja/tai lyhyellä työkalulla Kohtuuhintainen Sopii pienille työkappaleille Törmäykset kiinnittimien kanssa tavanomaisia Inertiavoimat rajoittavat työstönopeuksia, koska pöytä työkappaleineen on massiivinen liikuteltava Kuva 23. Kiinteä kara yhdistettynä pyörivään ja kallistuvaan pöytään Rakenne 2: Kara pyörii ja kallistuu: Tavallisesti ohjataan karan kallistuskulmia Sopii hyvin suurille työkappaleille, erityisesti portaalirakenteisena Vaatii suuren työalueen. Koneet ovat suuria ja kalliita. Törmäykset on melko helppo välttää Karan voimaa voidaan säätää, jos kallistuskulmat ovat suuria. Monimutkainen rakenne, jossa karamoottori sijaitsee karan vaihdettavan osan ulkopuolella. Yksinkertaisimmassa rakenteessa kara ja moottori on pakattu yhteen, jolloin koko rakenne liikkuu. Rouhinnassa tarvittavat suuret työstövoimat voivat rajoittaa sovelluskohteiden valintaa. Osa akseleista voidaan kuitenkin lukita kuormituksen vähentämiseksi. Heikki Tikka, Tuula Höök CAD/CAM perusteet ja muottien työstäminen 14

15 Kuva 24. Pyörivä ja kallistuvakarainen viisiakselinen työstökone. Uusimmat, kevyeen koneistukseen suunnitellut moniakseliset konekonstruktiot ovat nk. heksapodeja. Koneen liikkeet sekä pöydän tai karan pyöriminen ja kallistuminen on toteutettu kuuden vapausasteen teleskooppivarsin. Seuraavassa kuvassa on kaksi esimerkkiä. Kuva 25. Hexapodi (6 vapausastetta), jossa kara on lukittu teleskooppeihin kiinnitettyyn pöytään. Kara liikkuu, kuten robotti. Karaa voidaan myös pyörittää tai liikuttaa lineaarisesti, kuten työstökoneessa. Laite on rakennettu kuudesta lineaarisesta servoteleskoopista. Heikki Tikka, Tuula Höök CAD/CAM perusteet ja muottien työstäminen 15

VALMISTUSTEKNIIKAN JATKOKURSSI 2006 Koneistettavan kappaleen mallintaminen ja työstön ohjelmointi

VALMISTUSTEKNIIKAN JATKOKURSSI 2006 Koneistettavan kappaleen mallintaminen ja työstön ohjelmointi VALMISTUSTEKNIIKAN JATKOKURSSI 2006 Koneistettavan kappaleen mallintaminen ja työstön ohjelmointi 1. Mitä mallinnetaan ja miksi? 2-ulotteisen muotoviivan avulla tehtävät muodot kuten taskujen jyrsinnät

Lisätiedot

Asetusaikojen minimointi NCkoodin

Asetusaikojen minimointi NCkoodin Asetusaikojen minimointi NCkoodin simuloinnilla Pauli Manninen , vuodesta 1992 Ratkaisut NC-ohjelmointiin, NC-simulointiin, DNC-liitännät, NC-ohjelmoinnin automatisointi Palvelut NC-ohjelmointi, menetelmäsuunnittelu,

Lisätiedot

Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo

Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo VER CAD/CAM Software with world class precision and control... Mitä uutta Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo 1) Parannettu muistinhallinta 32 ja 64 bitin järjestelmissä 3 2) Konesimulointi Optio

Lisätiedot

Keernojen erottaminen

Keernojen erottaminen Keernojen erottaminen Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin rakenne Koneistettavuus CAD työkalut harjoituksessa Keernojen erottaminen Mallinnuksen vaiheet Harjoituksessa

Lisätiedot

Kuva 2. Lankasahauksen periaate.

Kuva 2. Lankasahauksen periaate. Lankasahaus Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Lankasahaus perustuu samaan periaatteeseen kuin uppokipinätyöstökin. Kaikissa kipinätyöstömenetelmissä työstötapahtuman peruselementit ovat kipinätyöstöneste,

Lisätiedot

Uppokipinätyöstö. http://www.valuatlas.fi ValuAtlas & CAE DS Muotin osien valmistus. Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök

Uppokipinätyöstö. http://www.valuatlas.fi ValuAtlas & CAE DS Muotin osien valmistus. Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Uppokipinätyöstö Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Uppokipinätyöstö on työstömenetelmä, jolla on mahdollista 1. Valmistaa pienisäteisiä sisäpuolisia pyöristyksiä. 2. Valmistaa päästöllisiä syviä

Lisätiedot

Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö.

Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö. Jakopinta perusteet JuhoTaipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö.

Lisätiedot

Työstäminen robotilla Zenex perustettu 1986 Erikoistunut teknisiin ohjelmistoihin Mastercam CAM-ohjelmisto Mathcad laskentaohjelmisto KeyCreator CAD (ent. CADKEY) Työstörataohjelmien hallinta, DNC etc.

Lisätiedot

Monitoimisorvien NC-ohjelmointi. Kari Kuutela Pathtrace Oy www.cam.fi

Monitoimisorvien NC-ohjelmointi. Kari Kuutela Pathtrace Oy www.cam.fi Monitoimisorvien NC-ohjelmointi Kari Kuutela Pathtrace Oy www.cam.fi Monitoimisorvaus 2008 2008 www.cam.fi Turku Pathtrace Oy, vuodesta 1992 Ratkaisut NC-ohjelmointiin, NC-simulointiin, DNCliitännät, NC-ohjelmoinnin

Lisätiedot

Perusteet 5, pintamallinnus

Perusteet 5, pintamallinnus Perusteet 5, pintamallinnus Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_4.pdf (Sama piirustus kuin harjoituksessa basic_4). Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja

Lisätiedot

EdgeCAM Tuotantokoneistus

EdgeCAM Tuotantokoneistus EdgeCAM on yksi maailman johtavista valmistusjärjestelmistä, valmiina ratkaisemaan sinun tuotannollisen koneistuksen tarpeet. Nyt myös 4- ja 5-akselinen työstö. EdgeCAM Tuotantokoneistus EdgeCAM on yksinkertainen

Lisätiedot

Liikkuva keerna. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Liikkuva keerna

Liikkuva keerna. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Liikkuva keerna Liikkuva keerna Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloitusmalli start_movingcore_x.sldprt. Tehtävänäsi on hellittää kappaleen muodot siten, että vastapäästölliset muodot voi valmistaa liikkuvilla

Lisätiedot

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut 2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut Shortcut Menut Shortcut menut voidaan aktivoida seuraavista paikoista. Shortcut menun sisältö riippuu siitä, mistä se aktivoidaan. 1. Shortcut menu suunnitellusta linjasta

Lisätiedot

Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök. Tilavuusmallinnus 3: Peilaus ja patternointi

Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök. Tilavuusmallinnus 3: Peilaus ja patternointi Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök Tilavuusmallinnus 3: Peilaus ja patternointi 1 Tilavuusmallinnus 1 Tilavuusmallinnus 3: Peilaus ja patternointi Harjoitusten yleisohje Tutki

Lisätiedot

Painevalut 1. Teoriatausta Knit. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_1.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset

Painevalut 1. Teoriatausta Knit. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_1.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset Painevalut 1 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae piirustus diecasting_1_1.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta teknisesti hyvälaatuinen ruisku tai painevalukappale,

Lisätiedot

Mittatarkkuutta 3D-mallien työstöön

Mittatarkkuutta 3D-mallien työstöön Mittatarkkuutta 3D-mallien työstöön WorkNC CAM-ohjelmisto tarjoaa helppokäyttöisyyttä ja automaattista huipputarkkuutta. Sillä voidaan tuottaa jyrsintä- ja porausohjelmat työvälineiden, muottien, elektrodien

Lisätiedot

JOUSTAVA YKSITTÄISVALMISTUS. Konepajamiehet 19.4.2011 Kauko Lappalainen

JOUSTAVA YKSITTÄISVALMISTUS. Konepajamiehet 19.4.2011 Kauko Lappalainen JOUSTAVA YKSITTÄISVALMISTUS Konepajamiehet 19.4.2011 Joustava yksittäisvalmistusautomaatio Target Erävalmistuksen ja yksittäisvalmistuksen tavoitteiden erot Toistuva erävalmistus tai volyymituotanto tuotantolaitteiston

Lisätiedot

Vain muutamalla klikkauksella Tehokas mallintaminen

Vain muutamalla klikkauksella Tehokas mallintaminen Katso yksityiskohtaisempia tietoja osoitteesta www.mastercam.fi/mill CNC Software, Inc. kantaa vastuunsa ympäristöystävällisyyden kehittämisessä. Näin tuetaan sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä

Lisätiedot

Painevalut 3. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_2.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset

Painevalut 3. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_2.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset Painevalut 3 Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloituskappale start_diecasting_3_2.sldprt ja mallinna siihen kansi. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_2.sldprt Kuva 1:

Lisätiedot

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Ruiskuvalumuotin kanavisto 1

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Ruiskuvalumuotin kanavisto 1 http://www.valuatlas.net ValuAtlas & CAE DS 2007 Muotinsuunnitteluharjoitukset Ruiskuvalumuotin kanavisto 1 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Ruiskuvalumuotin kanavistot: kylmäkanavat

Lisätiedot

Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla

Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö,

Lisätiedot

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Metallisen kestomuottikappaleen suunnittelua 1, kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae kokoonpano start_assembly_1_x.sldasm tai sitä vastaava neutraalimuotoinen tiedosto. Tehtävänäsi

Lisätiedot

mastercam focus tutorials Kuvantojen, tasojen ja työkoordinaatiston käyttö

mastercam focus tutorials Kuvantojen, tasojen ja työkoordinaatiston käyttö mastercam focus tutorials Kuvantojen, tasojen ja työkoordinaatiston käyttö Marraskuu 2007 Mastercam X2 MR2 Kuvantojen, tasojen ja työkoordinaatiston käyttö Päiväys: Marraskuu 2007 Copyright 2007 CNC Software,

Lisätiedot

Moniakseliratojen harjoituskirja

Moniakseliratojen harjoituskirja Moniakseliratojen harjoituskirja Mastercam X Moniakseliratojen harjoituskirja Huhtikuu 2010 ii MASTERCAM X2 / Moniakseliratojen harjoituskirja Mastercam moniakseliratojen harjoituskirja Päivämäärä: tammikuu

Lisätiedot

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan.

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan. MAB: Koordinaatisto geometrian apuna Aluksi Geometriassa tulee silloin tällöin eteen tilanne, jossa piirroksen tekeminen koordinaatistoon yksinkertaistaa laskuja. Toisinaan taas tilanne on muuten vaan

Lisätiedot

Tilavuusmallinnus 2, pursotuksin ja pursotetuin leikkauspinnoin muotoiltuja kappaleita

Tilavuusmallinnus 2, pursotuksin ja pursotetuin leikkauspinnoin muotoiltuja kappaleita Tilavuusmallinnus 2, pursotuksin ja pursotetuin leikkauspinnoin muotoiltuja kappaleita Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Ota piirustus solids_2_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja

Lisätiedot

Mitä uutta SURFCAM 2015 R1

Mitä uutta SURFCAM 2015 R1 Mitä uutta SURFCAM Mitä uutta Sisältö Yleinen/Järjestelmä 3 Uusi asennusohjelma >>...3 Toiminnollisuus 4 Parannettu piirrustustason tuki >>...4 Parannettu värityksen tuki >>...5 Inline -koodi erillisenä

Lisätiedot

Jabro Tools tuotevalikoima

Jabro Tools tuotevalikoima Tervetuloa! Jabro Tools tuotevalikoima Koodiavain nimityksille Jabro VHM Yleiskäyttö Työkalumerkintä alkaa J Esim: J40 Jabro Tornado Suurnopeusjyrsintä High Speed Machining Työkalumerkintä alkaa JH Esim:

Lisätiedot

Porausta tehdään erilaisilla työstökoneilla niin sorvissa, porakoneissa kuin koneistuskeskuksissa.

Porausta tehdään erilaisilla työstökoneilla niin sorvissa, porakoneissa kuin koneistuskeskuksissa. Poraus Tampereen Teknillinen Yliopisto Heikki Tikka Porausta tehdään erilaisilla työstökoneilla niin sorvissa, porakoneissa kuin koneistuskeskuksissa. Porausta ovat: poraus ydinporaus väljennys kalvinta

Lisätiedot

Työkoordinaatistot. Tammikuu 2015

Työkoordinaatistot. Tammikuu 2015 Työkoordinaatistot Tammikuu 2015 Mastercam X8 Työkoordinaatistot KÄYTTÖEHDOT Päivämäärä: Tammikuu 2015 Copyright 2015 CNC Software, Inc. Zenex Computing Oy. Ohjelmisto: Mastercam X8 Tämän dokumentin käytöstä

Lisätiedot

Moniakseliratojen harjoituskirja 2. Helmikuu 2015

Moniakseliratojen harjoituskirja 2. Helmikuu 2015 Moniakseliratojen harjoituskirja 2 Helmikuu 2015 Mastercam X8 Moniakseliset työstöradat - osa 2 KÄYTTÖEHDOT Päivämäärä: Helmikuu 2015 Copyright 2015 CNC Software, Inc. Zenex Computing Oy. Ohjelmisto: Mastercam

Lisätiedot

2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat

2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat 2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat Laskentatavat Yleistä - vaakageometrian suunnittelusta Paalu Ensimmäinen paalu Ensimmäisen paalun tartuntapiste asetetaan automaattisesti 0.0:aan. Tämä voidaan muuttaa

Lisätiedot

Moniakseliratojen perusteet

Moniakseliratojen perusteet Moniakseliratojen perusteet Moniakseliratojen perusteet Helmikuu 2011 Varmista, että käytössäsi ovat viimeisimmät tiedot! Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän oppaan painamisen jälkeen. Tämän oppaan viimeisin

Lisätiedot

Vain muutamalla klikkauksella CAD-tiedostojen muutosten tunnistus ja työstöratojen päivitys

Vain muutamalla klikkauksella CAD-tiedostojen muutosten tunnistus ja työstöratojen päivitys Lis ät w ieto w. ja M os as oi te tte rc am ess.fi a w Vain muutamalla klikkauksella CAD-tiedostojen muutosten tunnistus ja työstöratojen päivitys Tehokas mallintaminen uusi mallinnusydin tekee työstä

Lisätiedot

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae piirustus fin_basic_6_3.pdf. Käytä piirustukseen merkittyjä mittoja ja mallinna kappale pinta ja tilavuusmallinnustyökaluja

Lisätiedot

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Ruiskuvalumuotin kanavisto 2

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Ruiskuvalumuotin kanavisto 2 Ruiskuvalumuotin kanavisto 2 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Ruiskuvalumuotin kanavistot: kylmäkanavat Ruiskuvalumuotin täyttäminen CAD työkalut harjoituksessa Ruiskuvalumuotin

Lisätiedot

Automaattiset työstöradat

Automaattiset työstöradat Lisätietoja www.mastercam.fi\router Vain muutamalla klikkauksella Tehokas mallintaminen NC Software, Inc. kantaa vastuunsa ympäristöystävällisyyden kehittämisessä. Näin tuetaan sosiaalisesti ja ekologisesti

Lisätiedot

Konesimulointi. Helmikuu 2015

Konesimulointi. Helmikuu 2015 Konesimulointi Helmikuu 2015 Mastercam X8 Machine Simulation KÄYTTÖEHDOT Päivämäärä: Helmikuu 2015 Copyright 2015 CNC Software, Inc. Zenex Computing Oy Ohjelmisto: Mastercam X8 Tämän dokumentin käytöstä

Lisätiedot

Apollo SPEEDY Syöttölaite

Apollo SPEEDY Syöttölaite Perkkoonkatu 5 Puh. 010 420 72 72 www.keyway.fi 33850 Tampere Fax. 010 420 72 77 palvelu@keyway.fi Apollo SPEEDY Syöttölaite PLC - Ohjaus Askelmoottori Syöttö pituus : 1 12 m Vahva, alumiini rakenne Moottori

Lisätiedot

KESKEISET NC-KOODIT TOIMINNAN MUKAAN RYHMITELLEN

KESKEISET NC-KOODIT TOIMINNAN MUKAAN RYHMITELLEN KESKEISET NC-KOODIT TOIMINNAN MUKAAN RYHMITELLEN Tämän dokumentin lopussa on teollisuudessa hyvin yleisen Fanucohjauksen NC-koodia oppilaitoksen laboratoriossa olevalle kolmiakseliselle Robodrill-työstökoneelle.

Lisätiedot

Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma

Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Kone- ja metallialan perustutkinto, Koneistaja Valmistustekniikan koulutusohjelma Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Kaikille

Lisätiedot

CAD/CAM Software with world class precision and control. What s Uusi

CAD/CAM Software with world class precision and control. What s Uusi What s Uusi SURFCAM V5.2 Mitä Uutta Page 1 of 19 Toukokuu 2011 Mitä uutta - SURFCAM V5.2 Sisällysluettelo 1) Uusi - Millturn valikko 3 2) Uusi HSM Z-rouhinta rata 4 3) Uusi - Valintojen multi maskaus 6

Lisätiedot

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004 Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla Ryhmä C Aleksi Mäki 350637 Simo Simolin 354691 Mikko Puustinen 354442 1. Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

Suorakulmainen kolmio

Suorakulmainen kolmio Suorakulmainen kolmio 1. Määritä terävä kulma α, β ja γ, kun sinα = 0,5782, cos β = 0,745 ja tanγ = 1,222. π 2. Määritä trigonometristen funktioiden sini, kosini ja tangentti, kun kulma α = ja 3 β = 73,2

Lisätiedot

SISÄLTÖ Venymän käsite Liukuman käsite Venymä ja liukuma lujuusopin sovelluksissa

SISÄLTÖ Venymän käsite Liukuman käsite Venymä ja liukuma lujuusopin sovelluksissa SISÄLTÖ Venymän käsite Liukuman käsite Venymä ja liukuma lujuusopin sovelluksissa 1 SISÄLTÖ 1. Siirtymä 2 1 2.1 MUODONMUUTOS Muodonmuutos (deformaatio) Tapahtuu, kun kappaleeseen vaikuttaa voima/voimia

Lisätiedot

Muotin kiinnittäminen

Muotin kiinnittäminen Muotin kiinnittäminen Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Teoriatausta Muotin perusrakenne Muotin standardiosat Kone ja laiteympäristö CAD työkalut harjoituksessa Muotin kiinnittäminen Mallinnuksen

Lisätiedot

HandlingTech. Automations-Systeme ENSIAPU TYÖKALUN RIKKOUTUESSA. www.handlingtech.de/eromobil

HandlingTech. Automations-Systeme ENSIAPU TYÖKALUN RIKKOUTUESSA. www.handlingtech.de/eromobil HandlingTech ENSIAPU TYÖKALUN RIKKOUTUESSA www.handlingtech.de/eromobil eromobil - Ratkaisu työkalujen rikkoutumistilanteisiin Uusi eromobil Kompakti, monipuolinen, käytännöllinen Perustamisvuodestaan

Lisätiedot

UUSIN FREJOTH ACRA SILTATYYPPINEN KONEISTUSKESKUS - TÄYNNÄ UUSIA INNOVATIIVISIA RATKAISUJA NOPEAAN JA RASKAASEEN LASTUAMISEEN &

UUSIN FREJOTH ACRA SILTATYYPPINEN KONEISTUSKESKUS - TÄYNNÄ UUSIA INNOVATIIVISIA RATKAISUJA NOPEAAN JA RASKAASEEN LASTUAMISEEN & NOPEA SILTATYYPPINEN PYSTYKARAINEN KONEISTUSKESKUS UUSIN FREJOTH ACRA SILTATYYPPINEN KONEISTUSKESKUS - TÄYNNÄ UUSIA INNOVATIIVISIA RATKAISUJA NOPEAAN JA RASKAASEEN LASTUAMISEEN & Rensi Finland Oy Yrittäjäntie

Lisätiedot

X7 MU1 uudet piirteet

X7 MU1 uudet piirteet X7 MU1 uudet piirteet MastercamMastercam X7 ylläpitopäivitys 1 (MU1) sisältää seuraavat parannukset. Se on kaikkien Mastercam ylläpidossa olevien asiakkaiden käytettävissä. X7 MU1 ylläpitopäivityksen voi

Lisätiedot

Valetun koneenosan 3D CAD suunnittelun perusteet

Valetun koneenosan 3D CAD suunnittelun perusteet Valetun koneenosan 3D CAD suunnittelun perusteet Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Valetun koneenosan suunnittelutiedostot (3D CAD mallit) rakentuvat kolmelle tasolle. Tasot ovat 1.) kappaleen

Lisätiedot

Teleskooppikatsomo. Suunnittelu

Teleskooppikatsomo. Suunnittelu Teleskooppikatsomo Suunnittelu Katsomon rakenne ja mitoitus SYVYYS (elementin etenemä) NOUSU (kahden elementin lattiapinnan korkeusero) LEVEYS (elementti ja lohko) PORRAS (sijoitus vapaasti elementtiin)

Lisätiedot

SAHAT. Rensi Finland Oy Yrittäjäntie 28 01800 KLAUKKALA www.rensi.fi

SAHAT. Rensi Finland Oy Yrittäjäntie 28 01800 KLAUKKALA www.rensi.fi SAHAT AUTOMAATTINEN URANTYÖSTÖKONE JIH-AUTO 10SM JIH-AUTO 10SM URANTYÖSTÖKONE Syöttö Kuularuuvi Uran maksimikoko vaakasyöttö 200mm, leveys 50mm, korkeus 50mm Terän koko 255x25.4 mm Työpöydän koko 835 mm

Lisätiedot

LIITE 9: Kansilinjan prosessikuvaus Page 1 of 6 RISKIKARTOITUS KANSILINJAN PROSESSIKUVAUS

LIITE 9: Kansilinjan prosessikuvaus Page 1 of 6 RISKIKARTOITUS KANSILINJAN PROSESSIKUVAUS LIITE 9: Kansilinjan prosessikuvaus Page 1 of 6 RISKIKARTOITUS KANSILINJAN PROSESSIKUVAUS o Kuivasolu KJS (kansijyrsinsolu) valun pintojen jyrsintä ja viimeistely, ryhmäpuolen pinnan viimeistely jää Johnfordille.

Lisätiedot

Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus

Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Avaa piirustus fin_sandbasic_1_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia Kysymyksiä ja vastauksia Hammasteknikko -lehti teki sähköpostihaastattelun jyrsimisestä ja jyrsimiseen liittyvistä asioista. Kysymyksiin vastasi Tero Rakkolainen. Tero Rakkolainen Turun Teknohammas Oy

Lisätiedot

Johdanto Tuotteesta Kurssit

Johdanto Tuotteesta Kurssit Johdanto Ryhmämme tehtävänä oli suunnitella ja valmistaa vaateripustimen keskiosa, joka sopisi muiden ryhmien suunnittelemiin osiin koska joka ryhmällä oli oma osansa suunniteltavana, lähtökohdat antoivat

Lisätiedot

Vektorilla on suunta ja suuruus. Suunta kertoo minne päin ja suuruus kuinka paljon. Se on siinä.

Vektorilla on suunta ja suuruus. Suunta kertoo minne päin ja suuruus kuinka paljon. Se on siinä. Koska varsinkin toistensa suhteen liikkuvien kappaleiden liikkeen esittäminen suorastaan houkuttelee käyttämään vektoreita, mutta koska ne eivät kaikille ehkä ole kuitenkaan niin tuttuja kuin ansaitsisivat,

Lisätiedot

Yleisimmät kysymykset Koneenmäärittelystä

Yleisimmät kysymykset Koneenmäärittelystä Yleisimmät kysymykset Koneenmäärittelystä Kysymys: Mihin tarvitsen Mastercamissa Koneenmäärittelyä? Olemme pärjänneet hyvin ilman sitäkin. Vastaus: Työstökoneiden valmistajat ja teollisuus pyrkivät yhdistämään

Lisätiedot

Harjoitus Bones ja Skin

Harjoitus Bones ja Skin LIITE 3 1(6) Harjoitus Bones ja Skin Harjoituksessa käsiteltävät asiat: Yksinkertaisen jalan luominen sylinteristä Luurangon luominen ja sen tekeminen toimivaksi raajaksi Luurangon yhdistäminen jalka-objektiin

Lisätiedot

Versio 9 > X toimintokartta. (päivitetty tammikuu 2011)

Versio 9 > X toimintokartta. (päivitetty tammikuu 2011) Versio 9 > X toimintokartta (päivitetty tammikuu 2011) Analysoi Analysoi-Dynaaminen Analysoi-Ketju Analysoi-Kulma Analysoi-Number Analysoi-Piste Analysoi-Pisteiden väli Analysoi-Profiili Analysoi-Vain

Lisätiedot

Ensimmäinen osa: Rautalankamallinnus. Rautalankamallinnus

Ensimmäinen osa: Rautalankamallinnus. Rautalankamallinnus Ensimmäinen osa: Rautalankamallinnus Rautalankamallinnus Tampereen ammattiopisto - CAD -perusharjoitukset Rautalankamallinnus I: Jana, suorakulmio ja ympyrä Harjoitusten yleisohje Valitse suunnittelutilan

Lisätiedot

Periaatteet. ValuAtlas Muotin valmistus Tuula Höök. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

Periaatteet. ValuAtlas Muotin valmistus Tuula Höök. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Periaatteet Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Onnistunut muotin suunnittelu tapahtuu muotin valmistajan, valuyrityksen ja valettavan tuotteen suunnittelijan välisenä yhteistyönä. Yhteistyön käytännön

Lisätiedot

HiTechnic -kompassisensorin käyttäminen NXT-G -ympäristössä

HiTechnic -kompassisensorin käyttäminen NXT-G -ympäristössä NXT -kompassisensori NXT -roboteihin on saatavilla kahdenlaisia kompasseja: Wiltronics kompassit (tilaukset: http://www.wiltronics.com.au/) ja HiTechnic kompassit (NMC1034 Compass) (tilaukset: http://www.hitechnic.com/products).

Lisätiedot

Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök. Tilavuusmallinnus 2: Pyörähdyssymmetria

Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök. Tilavuusmallinnus 2: Pyörähdyssymmetria Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök Tilavuusmallinnus 2: Pyörähdyssymmetria 1 Tilavuusmallinnus 1 Tilavuusmallinnus 2: Pyörähdyssymmetria Harjoitusten yleisohje Tutki mallinnettavan

Lisätiedot

http://www.valuatlas.net ValuAtlas Kestomuottivalujen suunnittelu Seija Meskanen, Tuula Höök

http://www.valuatlas.net ValuAtlas Kestomuottivalujen suunnittelu Seija Meskanen, Tuula Höök Täysmuottikaavaus Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Täysmuottikaavaus on menetelmä, jossa paisutetusta polystyreenistä (EPS) valmistettu, yleensä pinnoitettu

Lisätiedot

KALVINTA, HIENOPORAUS JA SILOVALSSAUS

KALVINTA, HIENOPORAUS JA SILOVALSSAUS KALVINTA, HIENOPORAUS JA SILOVALSSAUS UOP Pikateräskalvaimet MAPAL Kalvinta ja hienoporaus timanttityökalut BAUBLIES Silovalssaus Puh. 029 006 130 www.maantera.fi ax. 029 006 1130 e-mail: maantera@maantera.fi

Lisätiedot

Dynaaminen jyrsintä Varmista, että sinulla on viimeisimmät tiedot.

Dynaaminen jyrsintä Varmista, että sinulla on viimeisimmät tiedot. Dynaaminen jyrsintä Dynaaminen jyrsintä Maaliskuu 2011 Varmista, että sinulla on viimeisimmät tiedot. Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän oppaan painamisen jälkeen. Ota yhteyttä Mastercam-edustajaasi.

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

Ratkaisu: Maksimivalovoiman lauseke koostuu heijastimen maksimivalovoimasta ja valonlähteestä suoraan (ilman heijastumista) tulevasta valovoimasta:

Ratkaisu: Maksimivalovoiman lauseke koostuu heijastimen maksimivalovoimasta ja valonlähteestä suoraan (ilman heijastumista) tulevasta valovoimasta: LASKUHARJOITUS 1 VALAISIMIEN OPTIIKKA Tehtävä 1 Pistemäinen valonlähde (Φ = 1000 lm, valokappaleen luminanssi L = 2500 kcd/m 2 ) sijoitetaan 15 cm suuruisen pyörähdysparaboloidin muotoisen peiliheijastimen

Lisätiedot

Solmu 3/2001 Solmu 3/2001. Kevään 2001 ylioppilaskirjoitusten pitkän matematiikan kokeessa oli seuraava tehtävä:

Solmu 3/2001 Solmu 3/2001. Kevään 2001 ylioppilaskirjoitusten pitkän matematiikan kokeessa oli seuraava tehtävä: Frégier n lause Simo K. Kivelä Kevään 2001 ylioppilaskirjoitusten pitkän matematiikan kokeessa oli seuraava tehtävä: Suorakulmaisen kolmion kaikki kärjet sijaitsevat paraabelilla y = x 2 ; suoran kulman

Lisätiedot

Taso 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste, suora

Taso 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste, suora Taso 1/5 Sisältö Taso geometrisena peruskäsitteenä Kolmiulotteisen alkeisgeometrian peruskäsitteisiin kuuluu taso pisteen ja suoran lisäksi. Intuitiivisesti sitä voidaan ajatella joka suunnassa äärettömyyteen

Lisätiedot

IsoCAM ohjelmisto ja BUNGARD -piirilevyjyrsin

IsoCAM ohjelmisto ja BUNGARD -piirilevyjyrsin H. Honkanen / M.Karppinen IsoCAM ohjelmisto ja BUNGARD -piirilevyjyrsin IsoCAM -> Avaa IsoCAM -> File -> Load Files (F3) [ Siirretään PADS :sta saadut tiedostot ] Huom! Tiedostoista siirretään vain : art

Lisätiedot

NC tekniikka materiaali sisällysluettelo

NC tekniikka materiaali sisällysluettelo NC tekniikka materiaali / Osmo Maksimainen Sivu 1/ 43 NC tekniikka materiaali sisällysluettelo NC materiaali sisältää teoriaa, kuvia ja ohjelmia. Kuvat vastaavat sisällöltään nykyaikaista konepaja-käytäntöä.

Lisätiedot

1 Laske ympyrän kehän pituus, kun

1 Laske ympyrän kehän pituus, kun Ympyrään liittyviä harjoituksia 1 Laske ympyrän kehän pituus, kun a) ympyrän halkaisijan pituus on 17 cm b) ympyrän säteen pituus on 1 33 cm 3 2 Kuinka pitkä on ympyrän säde, jos sen kehä on yhden metrin

Lisätiedot

Tasogeometria. Tasogeometrian käsitteitä ja osia. olevia pisteitä. Piste P on suoran ulkopuolella.

Tasogeometria. Tasogeometrian käsitteitä ja osia. olevia pisteitä. Piste P on suoran ulkopuolella. Tasogeometria Tasogeometrian käsitteitä ja osia Suora on äärettömän pitkä. A ja B ovat suoralla olevia pisteitä. Piste P on suoran ulkopuolella. Jana on geometriassa kahden pisteen välinen suoran osuus.

Lisätiedot

Perusteet 2, keernallisia kappaleita

Perusteet 2, keernallisia kappaleita Perusteet 2, keernallisia kappaleita Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Avaa piirustus fin_sandbasic_2_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta a) kappaleen rakennemalli

Lisätiedot

Vaihtolava-ajoneuvot. Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista

Vaihtolava-ajoneuvot. Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Vaihtolava-ajoneuvoja pidetään vääntöherkkinä. Vaihtolava-ajoneuvojen kanssa voidaan käyttää erilaisia kuormalavoja erilaisiin

Lisätiedot

Avainsanat: geometria, kolmio, ympyrä, pallo, trigonometria, kulma

Avainsanat: geometria, kolmio, ympyrä, pallo, trigonometria, kulma OuLUMA - Jussi Tyni OuLUMA, sivu 1 Ihastellaan muotoja Avainsanat: geometria, kolmio, ympyrä, pallo, trigonometria, kulma Luokkataso: lukio Välineet: kynä, paperia, laskin Tavoitteet: Tarkoitus on arkielämään

Lisätiedot

Keskeiset aihepiirit

Keskeiset aihepiirit TkT Harri Eskelinen Keskeiset aihepiirit 1 Perusmääritelmät geometrisiä toleransseja varten 2 Toleroitavat ominaisuudet ja niiden määritelmät 3 Teknisiin dokumentteihin tehtävät merkinnät 4 Geometriset

Lisätiedot

TAO:n 5-akselinen oppimisympäristö

TAO:n 5-akselinen oppimisympäristö TAO:n 5-akselinen oppimisympäristö 2 Historiaa Hankeselvitys 2003 2004 Lobbaus kaupunki 08.2004 Toimintaympäristötukihakemus 10.2004 Rahoituspäätös 11.2004 Hankkeen aloitus 01.2006 Hankkeen päättäminen

Lisätiedot

JYRSIN SISÄLLYSLUETTELO:

JYRSIN SISÄLLYSLUETTELO: JYRSIN OH6MP 1 JYRSIN SISÄLLYSLUETTELO: -Mikä jyrsin? -Tekniset tiedot. -Asetukset. -Tiedostomuodot: --Jyrsimen JYR-muoto. --Muunnos-ohjelmat. --PCX-tiedosto. --DXF-tiedosto. --PIC-tiedosto. --JYRVIRI-ohjelma.

Lisätiedot

Ensimmäisen asteen polynomifunktio

Ensimmäisen asteen polynomifunktio Ensimmäisen asteen polnomifunktio Yhtälön f = a+ b, a 0 määrittelemää funktiota sanotaan ensimmäisen asteen polnomifunktioksi. Esimerkki. Ensimmäisen asteen polnomifuktioita ovat esimerkiksi f = 3 7, v()

Lisätiedot

45 90 45 30 mm mm mm mm 305 305 x 335 305 x 305. Moottori Nopeus Pienin Ø kw AC m/min mm

45 90 45 30 mm mm mm mm 305 305 x 335 305 x 305. Moottori Nopeus Pienin Ø kw AC m/min mm Perkkoonkatu 5 Puh. 010 420 72 72 www.keyway.fi 33850 Tampere Fax. 010 420 72 77 palvelu@keyway.fi Meba Eco-Line 335 DGA 600 45 90 45 30 305 305 x 335 305 x 305 335 500 x 335 335 x 335 330 320 x 335 320

Lisätiedot

Suurempi Kapasiteetti: VM-30/35 isoilla poikkiliikkeellä optimoitu suorituskyky isoihin kappaleisiin.

Suurempi Kapasiteetti: VM-30/35 isoilla poikkiliikkeellä optimoitu suorituskyky isoihin kappaleisiin. Pystykarainen koneistuskeskus DIGIMA BM VM 35 Suurempi Kapasiteetti: VM-30/35 isoilla poikkiliikkeellä optimoitu suorituskyky isoihin kappaleisiin. VM-30/35 on paras valinta isoille ja raskaille muoteille.

Lisätiedot

Vektorit. Kertausta 12.3.2013 Seppo Lustig (Lähde: avoinoppikirja.fi)

Vektorit. Kertausta 12.3.2013 Seppo Lustig (Lähde: avoinoppikirja.fi) Vektorit Kertausta 12.3.2013 Seppo Lustig (Lähde: avoinoppikirja.fi) Sisällys Vektorit Nimeäminen Vektorien kertolasku Vektorien yhteenlasku Suuntasopimus Esimerkki: laivan nopeus Vektorit Vektoreilla

Lisätiedot

TULEVAISUUS ON DYNAAMINEN

TULEVAISUUS ON DYNAAMINEN X9 Tuoteluettelo TULEVAISUUS ON DYNAAMINEN KÄYTÖSSÄ KOETELTU KÄYTÖSSÄ HYVÄKSYTTY Be dynamic MILL LATHE MILL-TURN SWISS WIRE ROUTER DESIGN DYNAAMINEN... 2 MILL... 4 MASTERCAM X9 LUOTETTAVUUS. PITKÄJÄNTEISYYS.

Lisätiedot

TULEVAISUUS ON DYNAAMINEN

TULEVAISUUS ON DYNAAMINEN X9 Tuoteluettelo TULEVAISUUS ON DYNAAMINEN KÄYTÖSSÄ KOETELTU KÄYTÖSSÄ HYVÄKSYTTY Be dynamic MILL LATHE MILL-TURN SWISS WIRE ROUTER DESIGN DYNAAMINEN... 2 MASTERCAM X9 MILL... 4 LATHE... 8 MILL-TURN...10

Lisätiedot

Perässäkäveltävään Power-Unit 60 kiinnitettävät lisälaitteet. Maredo Power-Unit 60 + pystyleikkuri PuT 20

Perässäkäveltävään Power-Unit 60 kiinnitettävät lisälaitteet. Maredo Power-Unit 60 + pystyleikkuri PuT 20 Perässäkäveltävään Power-Unit 60 kiinnitettävät lisälaitteet Maredo: PuT 20 -pystyleikkuri Maredo Power-Unit 60 + pystyleikkuri PuT 20 PuT 20 pystyleikkurissa on vakiona 0,8 cm paksu kovametalli pystyleikkuuterä.

Lisätiedot

Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA

Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA Usein kuultu väite on, ettei ammattitaitoisia koneistajia ole riittävästi Osaamista on mahdollista parantaa asiantuntevalla koulutuksella. Koulutamme koneistajista

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Lauri Karppi j82095. SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI.

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Lauri Karppi j82095. SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI. VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA Oskari Uitto i78966 Lauri Karppi j82095 SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI Sivumäärä: 14 Jätetty tarkastettavaksi: 25.02.2008 Työn

Lisätiedot

KONELUETTELO RAAHE, KONEPAJA

KONELUETTELO RAAHE, KONEPAJA 1(8) KONELUETTELO RAAHE, KONEPAJA Portaali CNC -polttoleikkauskone Eko-Flamecut - leikkausvahvuus 200 mm - vesipöytä 3000 x 9000 mm - poltettujen osien puhdistusrumpu LEVYN TAIVUTUS: Hydraulinen C-puristin

Lisätiedot

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit Physica 9 1 painos 1(6) : 161 a) Kupera linssi on linssi, jonka on keskeltä paksumpi kuin reunoilta b) Kupera peili on peili, jossa heijastava pinta on kaarevan pinnan ulkopinnalla c) Polttopiste on piste,

Lisätiedot

on radan suuntaiseen komponentti eli tangenttikomponentti ja on radan kaarevuuskeskipisteeseen osoittavaan komponentti. (ks. kuva 1).

on radan suuntaiseen komponentti eli tangenttikomponentti ja on radan kaarevuuskeskipisteeseen osoittavaan komponentti. (ks. kuva 1). H E I L U R I T 1) Matemaattinen heiluri = painottoman langan päässä heilahteleva massapiste (ks. kuva1) kuva 1. - heilurin pituus l - tasapainoasema O - ääriasemat A ja B - heilahduskulma - heilahdusaika

Lisätiedot

Suora 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste

Suora 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste Suora 1/5 Sisältö KATSO MYÖS:, vektorialgebra, geometriset probleemat, taso Suora geometrisena peruskäsitteenä Pisteen ohella suora on geometrinen peruskäsite, jota varsinaisesti ei määritellä. Alkeisgeometriassa

Lisätiedot

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan -

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - kulutusteräkset Miilux kulutusterästen käyttökohteita ovat kaikki kohteet, joissa teräkseltä vaaditaan hyvää kulumiskestävyyttä

Lisätiedot

Aloitusopas. Desktop CNC-/3D-System STEPCRAFT 300 / 420 / 600. Alkuperäiset ohjeet:

Aloitusopas. Desktop CNC-/3D-System STEPCRAFT 300 / 420 / 600. Alkuperäiset ohjeet: Aloitusopas Desktop CNC-/3D-System STEPCRAFT 300 / 420 / 600 Alkuperäiset ohjeet: Stepcraft 01.10.2013 Käännös: SLOWorks Ky 11.6.2015 1 Valmistaja: STEPCRAFT GmbH & Co. KG Kalkofen 6 58638 Iserlohn Saksa

Lisätiedot

Teoreettisia perusteita I

Teoreettisia perusteita I Teoreettisia perusteita I - fotogrammetrinen mittaaminen perustuu pitkälti kollineaarisuusehtoon, jossa pisteestä heijastuva valonsäde kulkee suoraan projektiokeskuksen kautta kuvatasolle - toisaalta kameran

Lisätiedot

Rexroth Engineering Työkalumme tehokkaaseen suunnitteluun ja järjestelmien optimointiin

Rexroth Engineering Työkalumme tehokkaaseen suunnitteluun ja järjestelmien optimointiin Rexroth Engineering Työkalumme tehokkaaseen suunnitteluun ja järjestelmien optimointiin Rexroth Engineering Rexroth tarjoaa kattavan valikoiman työkaluja suunnitteluun, tuote- ja teknologiavalintaan, mitoitukseen,

Lisätiedot

KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET

KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET TkT Harri Eskelinen Elektroniikkasuunnittelijan ei tarvitse osata itse valmistaa koteloita, mutta mitä enemmän tietää valmistusmenetelmistä

Lisätiedot

Avaruuden kolme sellaista pistettä, jotka eivät sijaitse samalla suoralla, määräävät

Avaruuden kolme sellaista pistettä, jotka eivät sijaitse samalla suoralla, määräävät 11 Taso Avaruuden kolme sellaista pistettä, jotka eivät sijaitse samalla suoralla, määräävät tason. Olkoot nämä pisteet P, B ja C. Merkitään vaikkapa P B r ja PC s. Tällöin voidaan sanoa, että vektorit

Lisätiedot