Henkilöstömuutokset juridisesta näkökulmasta. HENRY Foorumi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstömuutokset juridisesta näkökulmasta. HENRY Foorumi 4.11.2014"

Transkriptio

1 Henkilöstömuutokset juridisesta näkökulmasta HENRY Foorumi

2 Sisältö Käsiteltävät muutostilanteet Liikkeen luovutus Ulkoistaminen Työsuhteen ehtojen muuttaminen Sivu2

3 Liikkeen luovutus Sivu3

4 Liikkeen luovutus Yrityksen, liikkeen tai näiden toiminnallisen osan luovuttaminen toiselle työnantajalle, jos luovutettava pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena Päämääränä luovutuksen kohteena olevan liiketoiminnan jatkaminen luovuttajan ja luovutuksensaajan välisin sopimuksin Välttämättömät elementit Työnantajatahon vaihtuminen Oikeudellinen yhteys osapuolten välillä Toiminnallisen kokonaisuuden luovutus Sivu4

5 Liikkeen luovutus Ratkaisevaa kokonaisarvio, mutta käytännössä ratkeaa toiminnallisen kokonaisuuden perusteella myös aputoiminnosta luopuminen voi olla liikkeen luovutus koskee myös julkissektoria ulkoistamiseen ja sisäistämiseen soveltuvat samat kriteerit Työsopimuslain 1 luvun 10 :ssä KKO 1997:105: Liikkeen luovutuksen käsitettä tulkittava liikkeenluovutusdirektiivin tavoitteiden mukaisesti ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamista ratkaisuista ilmenevällä tavalla Süzen (C-13/95): Liiketoimintakokonaisuuden käsite viittaa sellaiseen henkilöiden ja muiden tekijöiden muodostamaan organisoituneeseen yhdistelmään, jonka avulla on mahdollista harjoittaa omiin itsenäisiin tavoitteisiinsa tähtäävää liiketoimintaa Sivu5

6 Liikkeen luovutuksen oikeusvaikutukset Mikäli järjestely muodostaa työoikeudellisen liikkeen luovutuksen, työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät luovutuksensaajalle luovutushetkellä Pakottavaa oikeutta Lähtökohtaisesti entisin työsuhteen ehdoin TES:n noudattaminen sopimuskauden loppuun saakka Normaali irtisanomissuoja Sivu6

7 Liikkeen luovutuksen henkilöstövaikutukset Lähtökohta on siirtyminen ns. vanhoina työntekijöinä Hallinnanluovutushetkellä voimassa olevien työ- ja virkasuhteiden ehdoin (sopimuskauden päättymiseen saakka) Irtisanominen liikkeen luovutuksen yhteydessä Työntekijä Luovuttajatyönantaja Erityinen irtisanoutumisoikeus Luottamusmiehen asema Ei oikeutta irtisanoa liikkeen luovutuksen perusteella Luovutuksensaajatyönantaja Ei oikeutta irtisanomiselle ilman perusteltua syytä Sivu7

8 Muut henkilöstöön vaikuttavat asiat Työehtosopimusten valinta ja vertailu Henkilöstöasioihin liittyvien sidosryhmien informointi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Palkanlaskenta Työterveyshuolto Työeläkeyhtiöt Muut vakuutusyhtiöt Työsopimusten uusiminen? Sopimusten, käytäntöjen ja perinteiden yhdenmukaistaminen? Henkilöstöasioiden järjestäminen? Yhtenäisen henkilöstöpolitiikan ja periaatteiden luominen? Sivu8

9 Liikkeen luovutus ja YT-lain asettamat vaatimukset Tiedotusvelvollisuus liikkeen luovutuksen yhteydessä Hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista Määrämuotoinen sisältö Luovutuksen ajankohta Luovutuksen syyt Työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset Luovutuksensaajalla vastaava tiedotusvelvollisuus (seitsemän vuorokauden sisällä luovutuksesta) Luovutuksensaajalla lisäksi keskusteluvelvollisuus ( vuoropuhelu ) Sovelletaan myös sulautumiseen ja jakautumiseen Tiedotusvelvollisuuden laiminlyönti kriminalisoitu Suunnitellut työntekijöitä koskevat toimenpiteet Mikäli liikkeen luovutuksesta aiheutuu henkilöstövaikutuksia työnantaja velvollinen käymään varsinaiset YT-neuvottelut Sivu9

10 Ulkoistaminen Sivu 10

11 Ulkoistaminen Toiminnan ulkoistamisella tarkoitetaan organisaatioiden välistä työnjakoa ja erikoistumista Ulkoistamisen tavoitteena on yleensä toimialarationalisoinnin kautta tapahtuva työn tuottavuuden parantaminen Yleisesti käytetty termi, jota ei kuitenkaan ole määritelty tarkasti ja yksiselitteisesti ( outsourcing, contracting out ) Mahdollistaa nopean ja perustavaa laatua olevan muutoksen niin yrityksille kuin julkiselle sektorille Sivu 11

12 Ulkoistaminen ja liikkeenluovutus Ulkoistusten ja toimialarationalisointiin perustuvien yritysjärjestelyjen toteutuksen keskeisen viitekehyksen muodostaa liikkeenluovutus ja siihen liittyvät lait Koska kyse on osapuolten välisistä tehtävienjaoista, sopimuksista, luottamuksellisuudesta jne., sovelletaan ulkoistamiseen useita eri säädöksiä Järjestelyjen yhteiset piirteet Luovuttaja luopuu jostakin toiminnosta Vastaanottaja toimittaa luovutetun toiminnan luovuttajalle Vastaanottaja ottaa liiketoimintaa vastaan Luovutettavan toiminnon henkilökunta siirtyy vastaanottajalle Sivu 12

13 Ulkoistamisen henkilöstövaikutukset Suuri osa työhön vaikuttavista perusasioista voi muuttua: Työnantaja Toimintatavat Palkitsemisjärjestelmät Johtamiskulttuuri Työehtosopimus Muut käytännöt Sivu 13

14 Ulkoistaminen Ulkoistuksella mahdollisesti saavutettavia hyötyjä: Yrityksen rakenteen selkeytyminen Keskittyminen strategian mukaiseen toimintaan Pääomien vapauttaminen Kustannussäästöt Toiminnan laadun paraneminen ja kehittäminen Yrityskuvan ja asiakastyytyväisyyden paraneminen Nopeampi reagointi kysynnän vaihteluihin Riskin siirtäminen ulkopuolisen toimijan kannettavaksi Edellä luetellut seikat ovat esimerkkejä onnistuneen ulkoistuksen mahdollisuuksista Mutta ulkoistukseen liittyy myös riski päinvastaisesta Sivu 14

15 Onnistunut ulkoistaminen Syvälliseen liiketoimintaosaamiseen pohjautuva perusteltu strategia mitä ulkoistetaan ja miksi? Potentiaalisten palveluntarjoajien tunnistaminen - markkinatietous Huolellisesti valmisteltu tarjouspyyntö edellytys täsmällisten ja vertailukelpoisten tarjousten saamiselle Ulkoistettavan liiketoiminnan syvällisesti tunteva(t) avainhenkilö(t) alusta lähtien mukana prosessissa Strategisesti ja toiminnallisesti oikea ulkoistettavan liiketoiminnan rajaaminen (siirtyvä liiketoiminta siirtyvät henkilöt) Ulkoistuksen rajat kaikkea ei voi ulkoistaa => toimintaansa ulkoistavan yrityksen tulee aina varmistaa riittävän oman liiketoimintaosaamisen säilyminen ulkoistuksen jälkeenkin! Palveluntarjoajan ohjaaminen, tehokkuus, kilpailuttaminen Sivu 15

16 Työsuhteen ehtojen muuttaminen Sivu 16

17 Työsuhteen ehtojen muuttaminen Työsopimus on sopimus, jonka ehtojen muutoksista tulee sopia yhdessä työntekijän kanssa Ehtojen yksipuolinen muuttaminen mahdollista vain irtisanomisperusteella ja irtisanomisaikaa noudattaen TES:n vähimmäisvaatimukset Ellei työntekijä hyväksy muutosta, työnantajan vaihtoehtona työsopimuksen irtisanominen tai suunnitellusta ehtomuutoksesta luopuminen Myös työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi mahdollista irtisanomisperusteella ja irtisanomisaikaa noudattaen Muutosta edeltäneiden keskustelujen dokumentointi Muutokset työsopimuksen liitteeksi tai uusi työsopimus Osapuolet, tausta, asia, päiväys, allekirjoitukset YT-laista aiheutuvat vaatimukset Sivu 17

18 Työsuhteen ehtojen muuttaminen (ilman irtisanomisperustetta) Direktio-oikeus työnantajan oikeus järjestellä töitä ja työmenetelmiä sekä oikeus antaa työnjohtomääräyksiä Työntekijällä velvollisuus noudattaa direktio-oikeuden perusteella annettua määräystä (muutoin työnantajalle voi syntyä oikeus päättää työsopimus) Pelkän direktio-oikeuden perusteella ei ole mahdollista muuttaa olennaisia työsopimuksen mukaisia ehtoja tai muutoin vakiintuneita ehtoja (esim. KKO:2010:60) Työntekijän suostumus Nimenomainen ilmoitus Hiljainen suostumus Mahdollisuus rajallisiin muutoksiin Työnantajan yksityiskohtaisesti selvitettävä muutoksen vaikutus palkkaan ja muihin työsuhteen ehtoihin Mahdollisesti sitovan TES:n mukainen vähimmäistaso Sivu 18

19 Irtisanomisperusteinen muutos Irtisanomisperusteiset muutokset Oikeuskäytännössä on hyväksytty, että työnantaja, jolla on kollektiiviperusteinen oikeus irtisanoa työsopimus, voi irtisanomisen lievempänä vaihtoehtona muuttaa yksipuolisesti työsuhteen (olennaisiakin) ehtoja Oikeudellisesti menettely merkitsee vanhan työsopimuksen irtisanomista ja uuden työsuhteen samanaikaista tarjoamista Mikäli työntekijä hyväksyy muutoksen, työsuhde jatkuu voimassa uusin muutetuin ehdoin irtisanomisajan päätyttyä Mikäli työntekijä kieltäytyy, on työnantajalla oikeus irtisanoa työntekijä (edellyttäen luonnollisesti, että irtisanomisperuste on olemassa) Mikäli irtisanomisperuste ei täyty, on työntekijällä oikeus kieltäytyä uusista työtehtävistä Sivu 19

20 Irtisanomisperusteinen muutos Työnantaja voi tuotannollisista (taloudellisista) ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä järjestellä toimintaansa esimerkiksi siten, että työtehtäviä lakkautetaan tai yhdistetään muiden työntekijöiden tehtäviin Työntekijän toimenkuvan laatu ja laajuus muuttuu niin, että se lakkaa kokonaan erillisenä tehtävänä irtisanomisperuste muodostuu (esim. KKO 1994:17) Olennaista on, että ensisijaiset ja pääasialliset tehtävät vähenevät Työtekopaikkaa koskevat muutokset Joskus jo vähäiset muutokset entiseen tehtäväkokonaisuuteen riittävät esim. kielitaitovaatimukset Ei kuitenkaan vain pelkkä tehtävänimikkeen muuttamien Sivu 20

21 Irtisanomisperusteinen muutos Muuttaminen individualistisilla perusteilla myös mahdollista (harvinaisempaa) Työnantajalla direktio-oikeus muuttaa työjärjestelyjä, josta työntekijä kieltäytyy (Helsingin hovioikeus , dnro S 06/350) Määräaikaista työsopimusta ei yleensä voi irtisanoa, jolloin myöskään irtisanomismenettelyn käyttäminen määräaikaisen työsuhteen muuttamiseen ei ole mahdollista Liikkeen luovutuksessa työnantajan oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät muuttumattomana uudelle omistajalle sisältäen työehtojen muuttamisen Sivu 21

22 Kiitos! Riitta Sedig Partner, Law Services Page 22

23 EY Assurance Tax Law Transactions Advisory EY lyhyesti EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. EY viittaa globaaliin organisaatioomme ja saattaa viitata yhteen tai useampaan Ernst & Young Global Limitedin jäsenyhtiöön, joista kukin on erillinen oikeushenkilö. Ernst & Young Global Limited, joka on Yhdistyneen kuningaskunnan lakien mukainen yhtiö (company limited by guarantee), ei tarjoa palveluja asiakkaille. Lisätietoja organisaatiostamme löytyy osoitteesta ey.com Ernst & Young Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa olevat tiedot on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan yleisluonteisena tiedon lähteenä. Mikäli tarvitsette asiantuntijaneuvoja, suosittelemme ottamaan yhteyttä asiantuntijaan, joka voi avustaa yksittäisissä kysymyksissä. ey.com/fi

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

Työnantajan oikeudesta muuttaa työsuhteen ehtoja yksipuolisesti

Työnantajan oikeudesta muuttaa työsuhteen ehtoja yksipuolisesti Pasi Lilja Työnantajan oikeudesta muuttaa työsuhteen ehtoja yksipuolisesti 1. Yleistä ja lopputyön tavoitteista Suomi on avoin kansantalous, jonka bruttokansatuotteesta noin puolet muodostuu vientituloista.

Lisätiedot

Yt-neuvotteluohjeisto

Yt-neuvotteluohjeisto 1 Yt-neuvotteluohjeisto Ohjeita työvoiman vähentämisestä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla koskeviin neuvotteluihin 2 Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Yt-kutsun tullessa... 3 Neuvotteluvelvoitteet

Lisätiedot

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4 1 TYÖSUHDEOPAS SEFEn työsuhdeopas esittelee työelämän tärkeimmät säännökset. Opas on tukenasi, kun teet työsopimusta tai kun muuten haluat varmistua työsuhteesi ehdoista ja myös, jos työsuhteen päättymisessä

Lisätiedot

KÄTTÄ PIDEMPÄÄ YRI- TYSTEN MUUTOSTILAN- TEISIIN. Ohje luottamushenkilöille

KÄTTÄ PIDEMPÄÄ YRI- TYSTEN MUUTOSTILAN- TEISIIN. Ohje luottamushenkilöille KÄTTÄ PIDEMPÄÄ YRI- TYSTEN MUUTOSTILAN- TEISIIN Ohje luottamushenkilöille Helmikuu 2012 1 SISÄLTÖ SIVU SAATESANAT... 2 1. OSAKEKAUPPA... 3 2. LIIKKEEN LUOVUTUS... 3 3. FUUSIOT... 6 4. YRITYKSEN TOIMINNAN

Lisätiedot

Selvitys CSC:n juridisesta ja hallinnollisesta asemasta. Loppuraportti 27.5.2014

Selvitys CSC:n juridisesta ja hallinnollisesta asemasta. Loppuraportti 27.5.2014 Selvitys CSC:n juridisesta ja hallinnollisesta asemasta Loppuraportti 27.5.2014 Johdon tiivistelmä CSC:n toiminnan nykytila CSC toimii voittoa tavoittelemattomana erityistehtävää toteuttavana valtion sidosyksikkönä

Lisätiedot

VANHAT VALINTAKOKEET MALLI LAPIN YLIOPISTO, OIKEUSTIEDE

VANHAT VALINTAKOKEET MALLI LAPIN YLIOPISTO, OIKEUSTIEDE VANHAT VALINTAKOKEET MALLI LAPIN YLIOPISTO, OIKEUSTIEDE Sisältää vain alkuosan edellisvuosien materiaalista. SÄHKÖINEN ASIOINTI JA VIESTINTÄ TYÖSUHDETURVA KANSAINVÄLISEN YKSITYISOIKEUDEN PERUSTEET PERHEOIKEUS

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet palvelussuhteessa

Oikeudet ja velvollisuudet palvelussuhteessa Oikeudet ja velvollisuudet palvelussuhteessa Työnantajan oikeudet Työnantajan työn johto- ja valvontaoikeus eli ns. direktiooikeus pitää sisällään sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Se sisältää oikeuden

Lisätiedot

Työsuhdeturva viestintäalalla

Työsuhdeturva viestintäalalla Työsuhdeturva viestintäalalla Mediaunioni MDU Suomen Journalistiliitto Toimihenkilöunioni TU Viestintäalan ammattiliitto Viestinnän Keskusliitto Esipuhe Tämä opas on syntynyt Viestinnän Keskusliiton, Viestintäalan

Lisätiedot

Vartiainen-Hynönen / Rehn 26.4.2001 1 (2)

Vartiainen-Hynönen / Rehn 26.4.2001 1 (2) Vartiainen-Hynönen / Rehn 26.4.2001 1 (2) Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille TYÖSOPIMUSLAKI AMMATTIYHDISTYSKOULUTUSTA 1 Työsopimuslaki Uusi työsopimuslaki tulee voimaan 1. päivänä

Lisätiedot

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus 1 Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus Lahti 23.1.2008 Työelämän sääntelyä Hyvät tilaisuuden osanottajat hyvät yhteistyökumppanit! Kiitos kutsusta! Ajattelin käyttää tilaisuutta joustavasti. Vaikka

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

Työsuhdeturva viestintäalalla 2012

Työsuhdeturva viestintäalalla 2012 Työsuhdeturva viestintäalalla 2012 Mediaunioni MDU Suomen Journalistiliitto Ammattiliitto Pro TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Viestinnän Keskusliitto Esipuhe Pidät kädessäsi Viestinnän Keskusliiton,

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla teknologiateollisuudessa tekstiä tekstiä Sisällysluettelo

Lisätiedot

PALKKATYÖN JA YRITTÄJYYDEN VÄLIMAASTOSSA

PALKKATYÖN JA YRITTÄJYYDEN VÄLIMAASTOSSA PALKKATYÖN JA YRITTÄJYYDEN VÄLIMAASTOSSA Median välittämä kuva näennäisyrittäjyydestä Terhi Virkkala Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 4. uudistettu painos ISBN 952-213-135-0 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta.

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta. 1 of 26 27/05/2011 11:40 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 26.1.2001/55 26.1.2001/55 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työsopimuslaki

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Selvitys Turun ammattikorkeakoulun ylläpitomuotojen vaihtoehdoista

Selvitys Turun ammattikorkeakoulun ylläpitomuotojen vaihtoehdoista Selvitys Turun ammattikorkeakoulun ylläpitomuotojen vaihtoehdoista 14.4.2011 1. Lähtökohdat selvitystyölle s. 2 2. Kansalliset linjaukset s.2 3. Ammattikorkeakoulun perustehtävät ja strateginen ohjaus

Lisätiedot

Työlainsäädännön. perusteita työvalmentajille. Jaana Paanetoja VATES KIRJAT

Työlainsäädännön. perusteita työvalmentajille. Jaana Paanetoja VATES KIRJAT Työlainsäädännön perusteita työvalmentajille Jaana Paanetoja VATES KIRJAT Julkaisija VATES-säätiö Oltermannintie 8, 00620 Helsinki Puh. (09) 7527 551 Raportti on julkaistu Työsuojelurahaston tuella. ISBN

Lisätiedot

Paras-opas 1. Paras-opas. Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa

Paras-opas 1. Paras-opas. Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa Paras-opas 1 Paras-opas Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Förbundet för den offentliga

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN IRTISANOMINEN TALOUDELLISIN JA TUOTANNOLLISIN PERUSTEIN

TYÖNTEKIJÄN IRTISANOMINEN TALOUDELLISIN JA TUOTANNOLLISIN PERUSTEIN TYÖNTEKIJÄN IRTISANOMINEN TALOUDELLISIN JA TUOTANNOLLISIN PERUSTEIN MITEN MÄÄRÄYTYVÄT PERUSTEET, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VOIDAAN IRTISANOA TALOUDELLISILLA JA TUOTANNOLLISILLA PERUSTEILLA? Pro gradu-tutkielma Helsingin

Lisätiedot

IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001

IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 Irtisanomissuojasopimus 2001 JORMA RUSANEN IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 Irtisanomissuojasopimus 2001-1 2 - Irtisanomissuojasopimus 2001 Saatteeksi Tämä kirja on tarkoitettu käytännön oppaaksi liittojen

Lisätiedot

IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA

IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA Kauppatieteiden osasto Yritysjuridiikka Kaisa Vauhkonen 0269866 IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA NOTICE ON BASES OF PRODUCITVE AND ECONOMICAL

Lisätiedot

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen 2. Tarkistettu painos. 2014 PDF sähköinen kirja TJS Opintokeskus ISBN 978-952-5091-24-3 Kannen sarja-asu KEDM Taitto: Taittopalvelu Yliveto Oy Seppo Koskinen Potkut?

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry Yleiset sopimukset ja Irtisanomissuojasopimus 2002

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry Yleiset sopimukset ja Irtisanomissuojasopimus 2002 Sisällys Sivu YLEISET SOPIMUKSET... 4 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Soveltamisala... 4 Perusoikeudet... 4 Työnjohto-oikeus... 4 Osapuolten oikeus tutustua työpaikkoihin... 4 Ennakkoilmoitus työtaisteluista...

Lisätiedot

Työsopimuksen sisällöstä sopiminen

Työsopimuksen sisällöstä sopiminen Työsopimuksen sisällöstä sopiminen Professori Seppo Koskinen 23.3.2011 1 Työsopimuksen sisällöstä sopiminen Alustuksen rakenne 1. Yleistä työsopimuksessa sovitun ehdon sitovuudesta, olennaisuudesta ja

Lisätiedot