Talous- ja konsernijaosto , LIITE 2 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1"

Transkriptio

1 Talous- ja konsernijaosto , LIITE 2 1 SOPIMUS HUS:N OMISTAMIEN UUDENMAAN SAIRAALAPESULAN OSAKKEIDEN MYYNNISTÄ CAREA KUNTAYHTYMÄLLE JA KASTEK OY:N TEKSTIILIHUOLTOTOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N TOIMINNAKSI 1. Sopijapuolet Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osakkeiden myyjä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, HUS Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osakkeiden ostaja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Carea Tekstiilihuoltotoimintojen luovuttaja Kastek Oy Tekstiilihuoltotoimintojen vastaanottaja Uudenmaan Sairaalapesula Oy 2. Sopimuksen tausta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) hallitus x.x.2015 ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (Carea) hallitus x.x.2015 ovat päättäneet osakekaupasta, johon Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n muut osakkeenomistajat ovat antaneet suostumuksensa. Kastek Oy:n hallitus x.x.2015 ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy;n hallitus x.x.2015 ovat päättäneet siirtää Carean omistaman Kastek Oy:n tekstiilihuoltotoiminnat Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n toiminnoiksi.

2 2 Uudenmaan Sairaalapesula Oy sitoutuu jatkamaan tekstiilihuoltotoimintaa Kastek Oy:n kiinteistössä siirtymäajan eli vuoden 2016 loppuun asti. Osapuolet voivat sopia siirtymäajan pidennyksestä tämän jälkeen eri sopimuksella. Liiketoiminnan siirrosta tehdään erillinen sopimus jossa Uudenmaan Sairaalapesula Oy ostaa Kastek Oy:n tekstiilihuollon liiketoiminnan ja siihen liittyvät koneet, laitteet ja irtaimiston. 3. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on sopia osakekaupan ehdoista ja niistä ehdoista ja periaatteista, jolla Kastek Oy:n tekstiilihuoltoliiketoiminta siirtyy yhtiön liiketoiminnaksi. 4. Sopimuksen kohde Sopimuksen kohteena on Kastek Oy:n tekstiilihuollon koko liiketoiminta, josta on selvitys liitteenä 1 olevassa tasekirjassa tilikaudelta sekä tämän sopimuksen 7-kohdassa mainittu henkilökunta, 8-kohdassa mainittu omaisuus sekä 11- ja 12-kohdissa mainitut sopimukset. 5. Toimintojen siirtämisajankohta sekä niihin liittyvät vastuut ja taloudelliset seuraamukset Kastek Oy:n tekstiilihuollon liiketoiminta siirretään yhtiön toiminnaksi alkaen. Kastek vastaa ennen päättyvistä toimeksiannoista tai niiden osista ja mahdollisesti aiheuttamista vahingonkorvausseuraamuksista. Toimintojen laskutuksesta sovitaan seuraavaa: Keskeneräiset työt laskutetaan siten, että Kastek laskuttaa ennen valmistuneet työt, jonka jälkeen laskutus siirtyy yhtiölle. Kastek vastaa ennen vastaanotetuista hyödykkeistä ja muista kustannuksista. Yhtiö vastaa edellä mainituista asioista alkaen. 6. Korvaus liiketoimintojen siirtämisestä HUS myy Carea:lle 270 osaketta omistamistaan Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osakkeistaan yhteishintaan euroa. Kauppahinta suoritetaan rahana. Osakkeiden omistusoikeus ja osakkeen tuomat hallinnoimisoikeudet siirtyvät ostajalle sen jälkeen, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu, kuitenkin aikaisintaan

3 3 Ostaja vastaa osakkeiden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron maksamisesta. Carea sitoutuu samalla HUS:n ja Helsingin kaupungin vuoden 2008 osakassopimuksen määräyksiin. Espoon kaupunki on sitoutunut em. osakassopimukseen ostaessaan HUS:lta Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osakkeita vuonna Carea sitoutuu lisäksi hankkimaan tarvitsemansa tekstiilihuoltopalvelut Uudenmaan Sairaalapesula Oy:ltä vähintään vuoden 2018 loppuun asti. Uudenmaan Sairaalapesula Oy ostaa Kastek Oy:n tekstiilihuollon liiketoiminnan, koneet ja laitteet sekä tekstiilit ja muun irtaimiston erikseen sovitusti. Kauppahinta suoritetaan rahana, kohta Henkilöstön asema ja eläkevastuut Kastek Oy:n tekstiilihuollon henkilökunnan siirtyessä Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n henkilökunnaksi sovitaan seuraavaa: - Siirtyvän henkilökunnan osalta noudatetaan työsopimuslain 1 luvun 10 :n liikkeenluovutussäännöksiä. - Kastek Oy:n tekstiilihuollon siirtyvän henkilöstön luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät Uudenmaan Sairaalapesula Oy:lle. - Kastek Oy:n toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleva tekstiilihuollon henkilökunta siirtyy toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen. Liitteessä 2 on luettelo siirtyvistä henkilöistä. - Kastek Oy:n määräaikaisissa työsuhteessa olevat tekstiilihuollon henkilöt siirtyvät Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n palvelukseen, mikäli työntekijän määräaikainen työsopimus on voimassa jälkeen. Määräaikainen työsopimus on voimassa siirtohetkellä voimassa olevan työsopimuksen määräajan loppuun. - Kastek Oy maksaa mennessä Uudenmaan Sairaalapesula Oy:lle lomamääräytymisvuotena ansaitut ja pitämättömät lomat, jotka siirtyvä henkilöstö pitää yhtiön palveluksessa ollessaan mennessä. - Kastek Oy maksaa mennessä Uudenmaan Sairaalapesula Oy:lle henkilöstön ansaitsemat, pitämättä olevat vuosilomat ja lomarahat ja kaikki pitämättä olevat säästövapaat. - Vuosiloman ansaintaan hyväksytään Kastek Oy:n mennessä hyväksytyt palvelusajat.

4 4 - Muut henkilöstön asemaan vaikuttavat asiat on kirjattu tämän sopimuksen liitteenä 3 olevaan Kastek Oy:n, Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n ja työntekijäjärjestöjen yhdessä tekemään muistioon. - Uudenmaan Sairaalapesula Oy ottaa vastatakseen liitteessä 4 mainitut eläkevastuut toiminnan siirtämisestä lähtien. Kastek Oy vastaa liitteessä 5 mainituista eläkevastuista. - Kastek Oy vastaa mahdollisesti mennessä sairauseläkkeelle siirtyvien eläkekustannuksista Luovutettava omaisuus Kastek Oy luovuttaa Uudenmaan Sairaalapesula Oy:lle liitteessä 6 mainitut koneet, laitteet, tekstiilit ja kuljetuskaluston. Lisäksi Uudenmaan Sairaalapesula Oy:lle siirtyy ilman eri korvausta luovutushetkellä Kastek Oy:n tekstiilihuollon hallussa oleva muu omaisuus lukuun ottamatta kiinteistöä. Omaisuus omistuksineen ja hallintaoikeuksineen siirtyy Siirrettävät vastuut Kastek Oy vastaa ajalta ennen mahdollisesti kohdistuvista oikeudellisista vaatimuksista, veloista ja muista sen kaltaisista vaatimuksista. 10. Vuokrattavat tilat Uudenmaan Sairaalapesula Oy vuokraa Kastek Oy:ltä liitteen 7 mukaisella vuokrasopimuksella osoitteessa Jylpyntie 34, Kotka sijaitsevan pesularakennuksen ja kattilalaitosrakennuksen vähintään vuoden 2016 loppuun yhteensä euron + ALV kuukausivuokralla. Vuokrakohteen laajuustiedot ilmenevät liitteenä olevasta vuokrasopimuksesta. Vuokrasopimusta voidaan jatkaa samoin ehdoin, jos tuotantotoiminta jatkuu samoissa tiloissa vuoden 2016 jälkeen. Tällöin vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 3 kk irtisanomisajalla. Kiinteistöllä on suoritettu Kastek Oy:n ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n edustajien kesken x.x.2015 kemikaalien varastointiin, jätehuoltojärjestelyihin ja mahdollisiin ympäristöriskeihin liittyen katselmus, jonka muistio on liitteenä 8. Jos Kastek Oy tai sen edeltäjät ovat harjoittaneet vuokrakohteessa pesulatoimintaa ja sen yhteydessä myös kemiallista pesua, Kastek Oy vastaa mahdollisista ympäristövahingoista, jotka ovat syntyneet ennen siitä riippumatta, että pesulatoiminta on luovutettu Uudenmaan Sairaalapesula Oy:lle (Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta /737). Lisäksi kiinteistöllä on maakaasulla toimiva kattilalaitos.

5 5 11. Siirrettävät myyntisopimukset Kastek Oy on tehnyt liitteessä 9 mainittujen toimijoiden kanssa pesulapalveluista sopimukset. Kastek Oy tekee mennessä kirjalliset liitteen 10 mallin mukaiset sopimukset niiden asiakkaidensa kanssa, joilta puuttuu kirjallinen sopimus. Sopimusten allekirjoituksen jälkeen Kastek Oy ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy ilmoittavat sopimusosapuolille toimintojen siirtämisestä alkaen yhtiön toiminnaksi. Kastek Oy hankkii muiden kuin omistaja-asiakkaidensa sopimusten siirrolle ao. kolmannen osapuolen hyväksymisen. 12. Siirrettävät hankintasopimukset Kastek Oy:n nykyiset hankintasopimukset siirretään Uudenmaan Sairaalapesula Oy:lle niiden jäljellä olevaksi voimassaoloajaksi. Kastek Oy hankkii sopimusten siirrolle kolmannen osapuolen hyväksymisen. Kastek Oy:n kiinteistöä koskeva sähkösopimus, maakaasusopimus, ja vesisopimus siirretään Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n vastattavaksi entisin ehdoin. 13. Palvelujen ostaminen Helsingin ja HUS:n (sekä Espoon kaupungin) välisessä osakassopimuksessa, johon Carea sitoutuu, on sovittu palvelujen ostamisesta. Yhtiö noudattaa osakassopimuksen ehtoja ja periaatteita. Carea sitoutuu lisäksi hankkimaan tarvitsemansa tekstiilihuoltopalvelut Uudenmaan Sairaalapesula Oy:ltä vähintään vuoden 2018 loppuun asti. Siirtymäaikana ja sen mahdollisena jatkoaikana noudatetaan nykyisen kustannustason mukaista hinnoittelua. Sen jälkeen hinnoittelussa noudatetaan, logistiikkakustannukset huomioon ottaen, omistajahinnoittelua. 14. Erimielisyydet Sopijapuolten erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluin. Elleivät sopijapuolet pääse neuvotteluteitse yksimielisyyteen, ratkaistaan asia Helsingin käräjäoikeudessa.

Luovutettava toiminta muodostuu Asikkalan kunnan tuottamista vesihuolto ja satamapalveluista.

Luovutettava toiminta muodostuu Asikkalan kunnan tuottamista vesihuolto ja satamapalveluista. SOPIMUS ASIKKALAN VESIHUOLTOLAITOKSEN JA SATAMIEN OMAISUUDEN, VELKOJEN SEKÄ TOIMINNAN LUOVUTTAMISESTA PERUSTETULLE ASIKKALAN VESI JA SATAMA OY:LLE APPORTTINA Osapuolet Luovuttaja Asikkalan kunta (jäljempänä

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN JA KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ 31.12.2014 1(7) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja (jäljempänä Luovutuskirja ) on

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2013] Luonnos 11.11.2013 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja

1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja Liikelaitos Salon Kaukolämmön toiminnan luovutus Luonnos 1 Osapuolet 1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja 2) Salon Kaukolämpö Oy

Lisätiedot

Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava)

Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava) 1 (13) Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava) Satama 2 (13) TURUN SATAMALIIKELAITOKSEN LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA...4 1 Osapuolet...4

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1 MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1) Maskun kunta 2) Nousiaisten kunta 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Maskun ja Nousiaisten kunnat haluavat purkaa Masku-Nousiaisten

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 9 Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Luonnos 1. OSAPUOLET Vuokranantaja Sponda Oyj Y -tunnus 0866692-3 Osoite Korkeavuorenkatu 45

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä:

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: OSAKASSOPIMUS 1 Protomo XXX Oy:n osakassopimus 1 Sopijapuolet Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 sekä 1.4 Protomo

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Hyrynsalmen kunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmon kaupunki,

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Kh 28.1.2013, 66 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on viime vuoden puolella käyty neuvottelut mahdollisuudesta,

Lisätiedot

Sopimus Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirtämisestä Kouvolan kaupungille (kumppanuussopimus)

Sopimus Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirtämisestä Kouvolan kaupungille (kumppanuussopimus) Kh 3.5.2010 Sopimus Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirtämisestä Kouvolan kaupungille (kumppanuussopimus) Osapuolet Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (kuntayhtymä) Sopimuksen

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0 Hallitus 30.5.2011, OHEISMATERIAALI 3 Sivu 1/10 V u o k r a s o p i m u s luonnos 16.5.2011/MeRi 1. Vuokranantaja VR Eläkesäätiö Vilhonkatu 13 00100 Helsinki Puh. 030 720 137 Y-tunnus 1017383-7. 2. Vuokralainen

Lisätiedot

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki Hallitus 24.3.2014, LIITE 1 2014-03-18 Luonnos SAIRAALA- ALUEEN MÄÄRÄALAN MAANVUOKRASOPIMUS Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖTARKOITUS VUOKRANANTAJA Julkisen terveydenhuollon

Lisätiedot

KÄTTÄ PIDEMPÄÄ YRI- TYSTEN MUUTOSTILAN- TEISIIN. Ohje luottamushenkilöille

KÄTTÄ PIDEMPÄÄ YRI- TYSTEN MUUTOSTILAN- TEISIIN. Ohje luottamushenkilöille KÄTTÄ PIDEMPÄÄ YRI- TYSTEN MUUTOSTILAN- TEISIIN Ohje luottamushenkilöille Helmikuu 2012 1 SISÄLTÖ SIVU SAATESANAT... 2 1. OSAKEKAUPPA... 3 2. LIIKKEEN LUOVUTUS... 3 3. FUUSIOT... 6 4. YRITYKSEN TOIMINNAN

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot