LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT"

Transkriptio

1 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta pidettävä liikkeen luovutuksena vai ei, mutta varsin usein kysytään myös niitä vaikutuksia, joita luovutuksella on yrityksen henkilökuntaan ja työnantajavastuiden jakautumiseen luovuttajan ja luovutuksensaajan kesken. Milloin kyseessä on liikkeen luovutus Työsopimuslain mukaan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, mikäli luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Myös EU on säätänyt liikkeen luovutusdirektiivin, jonka perusteella EY:n tuomioistuin on antanut useita liikkeen luovutusta koskevia ennakkoratkaisuja. Näillä ennakkoratkaisuilla onkin ollut merkittävä vaikutus suomalaiseen oikeuskäytäntöön ja siihen, milloin kyseessä katsotaan olevan liikkeen luovutus myös Suomessa. Liikkeen luovutukselle voidaankin asettaa kolme edellytystä, joiden kaikkien on täytyttävä, jotta kyseessä olisi liikkeen luovutus. Nämä edellytykset ovat oikeudellinen yhteys, toiminnallisen kokonaisuuden luovutus ja keskeytymättömyys. Loppu kädessä kysymys on kuitenkin kokonaisarvioinnista, joten kaikkien edellytysten ei tarvitse täyttyä yhtä selvästi. Koska liikkeen luovutuksen tunnusmerkistön täyttymisen arviointi täytyy kuitenkin tehdä aina kunkin yksittäistapauksen erityispiirteet huomioiden, ei tässä esityksessä ole ollut mahdollista käsitellä liikkeen luovutuksen tunnusmerkkejä kuin yleisluontoisesti. Oikeudellinen yhteys Oikeudellinen edellytys täyttyy esim. silloin, kun yritysten välillä on suora sopimussuhde ja uusi yritys hankkii ainakin osan vanhan yrityksen vaihto- tai käyttöomaisuudesta. Uudessa oikeuskäytännössä on lievennetty oikeudellisen edellytyksen olemassaolon kriteerejä, sillä EYT:n antaman ratkaisun mukaan kyseessä voi olla liikkeen luovutus, vaikka luovuttajan ja luovutuksen saajan välillä ei olisi lainkaan sopimussuhdetta, vaan tällöin käyttö- tai vaihto-omaisuus on voinut siirtyä luovuttajalta luovutuksen saajalle kolmannen osapuolen välityksellä (ks. esim. Daddy s Dance Hall -case 324/86). Kaikissa tapauksissa liiketoiminnan luovuttaminen ei edellytä yritykseltä omaa vaihtotai käyttöomaisuutta. Tällaisissa tapauksissa ei edellytetä käyttö- tai vaihtoomaisuuden siirtämistä edes kolmannen henkilön välityksellä, vaan riittävää on, että yrittäjät ovat tarkoittaneet siirtää liiketoiminnan vanhalta uudelle yrittäjälle.

2 2 Toiminnallinen kokonaisuus Toiminnallisen kokonaisuuden edellytys täyttyy, kun luovutuksen kohde voisi periaatteessa toimia myös itsenäisenä liiketoimintana. Tällöin merkitystä on mm. sillä, onko aineellista omaisuutta siirtynyt, mikä on siirtyneen aineettoman omaisuuden arvo, onko pääosa henkilöstöstä otettu luovutuksen saajan palvelukseen, onko asiakaskunta siirtynyt mukana, miten samankaltaista ennen luovutusta ja luovutuksen jälkeen harjoitettu liiketoiminta on ja kuinka pitkän ajan liiketoiminta on ollut keskeytyneenä. Erityisesti painoarvoa on annettu henkilökunnan siirtymiselle. Kyseessä saattaa olla liikkeen luovutus, jos henkilökuntaa tai joissakin tapauksessa jopa vain avainhenkilöstö on siirtynyt luovutuksen saajan palvelukseen. On kuitenkin mahdollista yhtä lailla, että kyseessä on liikkeen luovutus, vaikka henkilöstöä ei siirtyisi lainkaan. Tuotantovälineet voivat siirtyä joko suoraan luovuttajalta luovutuksen saajalle, kolmannen välityksellä tai siten, että sekä vanha että uusi yrittäjä käyttävät toimeksiantajan omistamia tuotantovälineitä. Se kummalla on asiassa painavampi merkitys, henkilöstön siirtymisellä vai tuotantovälineiden siirtymisellä, riippuu pitkälti kokonaisarvioinnista ja näiden henkilöstön ja tuotantovälineiden keskinäisestä painoarvosta. Se, kummalla on enemmän painoarvoa liiketoiminnan kannalta, on tällöin ratkaisevaa. Näin ollen jos liiketoiminnan kannalta tuotantovälineet ovat merkittävässä asemassa, kyseessä ei voine olla liikkeen luovutus, jos tuotantovälineet eivät merkittävässä määrin siirry. Tällöin katsotaan myös, ettei kokonaisuuden voida katsoa voivan säilyttävän identiteettiään, eikä kyse tällöin ole liikkeen luovutuksesta (ks. C-172/99, Oy Liikenne AB ja KKO 2001:44). Toiminnan identiteetin on säilyttävä myös luovutuksen yhteydessä. Näin ollen jos luovutettu toiminta sulautuu liikkeen luovutuksen yhteydessä erottamattomaksi osaksi vastaanottajan liiketoimintaa, kyseessä ei ole liikkeen luovutus (ks. KKO 2000:12). Jos toiminnan sisällössä tapahtuu luovutuksen yhteydessä hyvin olennaisia muutoksia, myös tällöin identiteetti voi kadota, jolloin kyseessä ei myöskään ole liikkeen luovutus (ks. KKO 2001:48, KKO 2001:49 ja 2002:54). Keskeytymättömyys Luovutettavan toiminnan on jatkuttava keskeytymättömänä, jotta kyseeseen voisi tulla liikkeen luovutus. On kuitenkin mahdollista, että kyseessä on silti liikkeen luovutus, vaikka luovutuksen yhteydessä toiminnassa olisi lyhyt katko, jonka aikana tehdään esim. korjaus- tai muutostöitä. Ulkoistaminen Kun yritys päättää itse luopua jonkin toiminnan suorittamisesta ja ostaa sen ulkopuoliselta, voidaan myös tällainen ulkoistaminen/alihankintaan siirtyminen katsoa liikkeen luovutukseksi. Arvioitaessa muodostaako tämä liikkeen luovutuksen, arviointikriteereinä käytetään samoja edellä mainittuja kriteerejä. Ulkoistamisten yhteydessä EYT on kiinnittänyt huomiota siihen, onko toiminta jatkunut ulkoisesti samankaltaisena, eli onko sitä esim. jatkettu samoissa tiloissa, samoin menetelmin ja samojen työntekijöiden kanssa (ks. C-392/92 Schmidt). Tämä kriteeri kuitenkin vain täydentää aiemmin esitettyjä muita kriteerejä (ks. C-127/96 Vidal).

3 3 Kun yritys on ulkoistanut jonkin toimintansa, saattaa eteen tulla tilanne, jossa alihankkija tai palveluntarjoaja vaihtuu. Yleensä tällaisessa tilanteessa ei tapahdu liikkeen luovutusta. Kuitenkin poikkeustapauksissa myös palveluntarjoajan vaihtuminen voi muodostaa liikkeen luovutuksen (ks. C-13/95 Süzen). Tällöin ratkaisevaa on, onko vanhan ja uuden palveluntarjoajan välillä siirtynyt merkittävä määrä liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvää omaisuutta, ja se, onko uusi palveluntarjoaja ottanut palvelukseensa lukumäärän ja pätevyyden osalta olennaisen osan niistä vanhan palveluntarjoajan työntekijöistä, jotka ovat työskennelleet vanhalta palveluntarjoajalta uudelle palveluntarjoajalle siirtyneissä tehtävissä. Molempien näiden kriteerien täyttyessä kyseeseen tulee liikkeen luovutus, mutta jos vain toinen näistä täyttyy, ratkaistaan asia sen perusteella, kummalla on enemmän painoarvoa liiketoiminnan luonne huomioon ottaen. Näin ollen esim. jos aineellisella omaisuudella on toiminnassa suuri merkitys ja sellaista omaisuutta ei siirry, kyseessä ei ole liikkeen luovutus (Oy Liikenne Ab ja KKO 2001:44). Näin ollen siis kuitenkin pelkästään jommankumman aineellisen omaisuuden tai pelkän henkilöstön siirtyminen voivat muodostaa liikkeen luovutuksen (ks. Schmidt ja Abler). Sopimusneuvotteluissa erityisesti huomioitava: Onko kysymyksessä liikkeen luovutus? Luovutuksen saajan vastuu luovutettavan liikkeen työsuhteista Liikkeen luovutuksessa työntekijät siirtyvät luovutuksen saajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Työntekijöillä ei ole tällöin oikeutta pysyä luovuttajan palveluksessa. Näin ollen työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle. Työsuhde luetaan voimassa olevaksi työsuhteeksi siitä riippumatta, onko palkanmaksu ja työnteko juuri tuolloin keskeytyneenä esimerkiksi lomautuksen, perhevapaan tai opintovapaan johdosta. Jos luovutuksen kohteena on vain liikkeen osa, siirtyminen koskee vain luovutettavaan osaan kuuluvia työntekijöitä. Jos työntekijä on tehnyt töitä sekä liikkeen luovutettavassa osassa että muilla osastoilla kiinnitetään huomiota siihen, mihin yksikköön hän organisatorisesti kuuluu (186/83, Botzen). Lisäksi huomiota kiinnitetään siihen, missä osassa liikettä työntekijä on pääsääntöisesti työskennellyt riippumatta siitä, mitä alkuperäiseen työsopimukseen on kirjattu. Ennen luovutusta erääntyneestä työntekijän palkka- tai muusta työsuhteesta johtuvasta saatavasta (esimerkiksi ylityökorvaukset, vuosilomapalkat ja lomaltapaluurahat) vastaavat luovuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti. Työntekijä voi periä palkkasaataviaan kummalta tahansa. Luovuttaja on kuitenkin luovutuksensaajalle vastuussa ennen luovutusta erääntyneestä työntekijän saatavasta, jollei muuta ole sovittu. Luovutus ei aiheuta mitään muutosta työsuhdesaatavien erääntymishetkeen, joten luovuttaja ei ole esimerkiksi velvollinen maksamaan lomakorvauksia luovutushetkellä pitämättömistä vuosilomista. Luovutuksensaaja vastaa sen sijaan yksinään luovutuksen jälkeen erääntyneistä saatavista. Asiaan ei vaikuta se, että työntekijä on saattanut ansaita suurimman osan

4 4 saatavaansa jo ennen luovutushetkeä. Jos työntekijä pitää esimerkiksi vuosilomansa heti luovutushetken jälkeen, luovutuksen saaja on yksin vastuussa koko lomapalkasta ja rahasta, vaikka loma onkin kertynyt ajalta, jonka työntekijä on työskennellyt luovuttajalle. Työntekijä tai luovutuksen saaja ei voi vaatia näitä saatavia luovuttajalta, ellei tästä ole erikseen osapuolten välillä sovittu. Tämän kaltaiset luovuttajalle siirtyvät työnantajavastuut voidaan ottaa huomioon esimerkiksi mahdollisessa kauppahinnassa. Luovutuksen saajalle siirtyvät vain luovutushetkellä voimassa oleviin työsuhteisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Poikkeuksena tästä pääsäännöstä on takaisinottovelvollisuus, joka ulottuu myös sellaisiin luovuttajan irtisanomiin työntekijöihin, joiden työsuhde on päättynyt ennen luovutushetkeä. Luovutuksen saajan tuleekin selvittää, onko luovuttaja irtisanonut ennen luovutushetkeä luovutettavan liikkeen piiristä työntekijöitä tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Sopimusneuvotteluissa erityisesti huomioitava: Ketkä työntekijöistä kuuluvat luovutettavan liikkeen piiriin? Jaetaanko vastuuta työntekijöiden palkka- ja muista saatavista osapuolten välisessä sopimuksessa työsopimuslain säännöksistä poikkeavasti? Onko luovuttaja irtisanonut luovutettavasta liikkeestä työntekijöitä, joihin luovutuksensaajan takaisinottovelvollisuus kohdistuisi? Onko luovuttajalla tiedossa mahdollisia työsuhdesaatavia koskevia riitoja, joista luovutuksensaaja voisi joutua vastuuseen? Työnantajan ja työntekijän irtisanomisoikeus liikkeen luovutustilanteessa Työntekijät siirtyvät liikkeen luovutuksen yhteydessä automaattisesti liikkeen luovuttajan palveluksesta luovutuksen saajan palvelukseen. Jos luovutuksen kohteena on vain liikkeen osa, siirtyminen koskee luovutettavassa osassa työskennelleitä henkilöitä. Lain perusteluissa todetaan, että työntekijällä ei ole oikeutta vastustaa siirtymistä. Jos työntekijä ei halua siirtyä luovutuksen saajan palvelukseen, hän voi kuitenkin irtisanoutua normaalia lyhyemmällä irtisanomisajalla. Liikkeen luovutuksessa siirtyvä työntekijä voi päättää työsopimuksensa luovutuspäivästä, jos hän on saanut tiedon luovutuksesta työnantajalta tai liikkeen uudelta haltijalta viimeistään kuukautta ennen luovutuspäivää. Tämä oikeus työntekijällä on riippumatta siitä, mitä irtisanomisaikaa häneen muuten sovelletaan. Jos työntekijälle on annettu tieto luovutuksesta myöhemmin, hän saa irtisanoa työsopimuksensa päättymään luovutuspäivästä tai viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun hän sai tiedon luovutuksesta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että riippuen siitä, milloin työntekijä on saanut tiedon luovutuksesta, hän voi päättää työsuhteen ilman mitään irtisanomisaikaa, eli heti tai kuukauden sisällä liikkeen luovutuspäivästä. Tämä on seikka, joka on huomioitava erityisesti avaintyöntekijöiden siirtymisen osalta. Tämä irtisanomisoikeus koskee myös määräaikaisia työsopimuksia. Sekä luovuttajalla että luovutuksen saajalla on mahdollisuus käyttää normaaleita irtisanomisperusteita myös liikkeen luovutuksen yhteydessä. Liikkeen luovuttajan ja luovutuksen saajan on arvioitava irtisanomisperusteita koko yrityksen, eikä vain luovutettavan osan, näkökulmasta.

5 5 Liikkeen luovuttajan on arvioitava mahdollisten tuotannollisten ja taloudellisten eli muiden kuin työntekijästä johtuvien irtisanomisperusteiden olemassaoloa taustanaan koko yritys ja mahdollisesti myös muut luovuttajan määräysvaltaan kuuluvat yhtiöt, eikä siis vain luovutettavan osan kannalta. Sama koskee työntekijän mahdollista uudelleen koulutusvelvollisuutta. Arvioitaessa luovutuksen saajan irtisanomisoikeutta huomioon on otettava se kokonaisuus, jonka puitteissa toiminta jatkuu luovutuksen jälkeen. Liikkeen luovutus merkitsee kahden yrityksen toimintojen yhdistämistä ja yhteensovittamista liikkeen luovutuksen jälkeen. Luovutuksen kohteena olevan liikkeen tai sen osan palveluksessa olevien työntekijöiden siirryttyä luovutuksen saajalle tällä on henkilöstöpoliittinen päätösvalta sopeuttaa tarvittava henkilöstö yrityksen toimintaan. Sopeutus voidaan tehdä irtisanomalla, lomauttamalla tai siirtämällä osa työntekijöistä muihin tehtäviin työsopimuslaissa säädetyin perustein. Luovutuksen saajalla on kuitenkin oltava näihin toimenpiteisiin työsopimuslain mukaiset perusteet. Sopimusneuvotteluissa erityisesti huomioitava: Huomioitava työntekijöiden erityinen irtisanoutumisoikeus ns. avainhenkilöstön osalta Kuuluuko luovutettavaan liikkeeseen työntekijöitä, joiden työsuhteen jatkaminen tulee arvioitavaksi. Mikäli näitä on, missä vaiheessa prosessia heidän työsuhteensa päätetään. Siirtyvien työntekijöiden työsuhteen ehdoista Työntekijät säilyttävät entiset työsuhteen ehtonsa liikkeen luovutuksesta huolimatta. Luovutuksen saajalla ei ole normaalia laajempaa oikeutta muuttaa työntekijöiden työsuhteen ehtoja luovutuksen perusteella, vaan muuttaminen edellyttää samoja perusteita kuin muissakin tilanteissa. Kaikissa tapauksissa kaikkien entisten ehtojen soveltaminen ei ole liikkeen luovutuksen jälkeen kuitenkaan enää mahdollista. Näin on ainakin silloin, kun luovutuksen saaja kuuluu eri lainsäädännön piiriin kuin luovuttajayritys. Esimerkiksi julkisen sektorin eläkejärjestelyt eivät ole sovellettavissa yksityisellä sektorilla ja päinvastoin. Tuomiossa KKO 1996:142 on otettu kantaa työntekijäin eläkeoikeuksiin tapauksessa, jossa valtion liikelaitos muutettiin lailla osakeyhtiöksi. Korkeimman oikeuden mukaan osakeyhtiö ei ollut vastuussa valtion eläkelain tasoisen eläkeetuuden järjestämisestä työntekijöiden siirtyessä osakeyhtiön palveluksessa työntekijäin eläkelain piiriin. Liikkeen luovutuksen saaja on kuitenkin vastuussa luovuttajan työntekijöilleen järjestämistä vapaaehtoisesta lisäeläketurvasta. Julkisen sektorin ulkoistamishankkeissa tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos työsopimussuhteisen kunnan työntekijän lisäeläke-etuus on lakiin perustuva oikeus, ei eläkkeen järjestämisvastuu siirry luovutuksensaajayritykselle. Jos taasen työsopimussuhteisen työntekijän lisäeläke perustuu työehtosopimukseen, järjestämisvelvollisuus säilyy luovutuksen saajalla työehtosopimuksen voimassaolokauden ajan. Mikäli työsopimussuhteisen työntekijän lisäeläke perustuu taasen työsopimukseen, järjestämisvastuu siirtyy sellaisenaan luovutuksen saajalle.

6 6 Siirtyvien työntekijöiden työsuhteen ehdot saattavat tasoltaan poiketa merkittävästi omien työntekijöiden työsuhteiden ehdoista. Oikeuskäytännön mukaan tämä ei kuitenkaan suoraan ole työnantajan noudatettavan tasapuolisuusvelvoitteen vastaista. Oikeuskäytännössä on kuitenkin edellytetty, että työnantajan on pyrittävä tasaamaan näitä työsuhteen ehdoissa olevia eroja. Työsuhteisiin sovellettava työehtosopimus liikkeen luovutuksen jälkeen Liikkeen luovutuksen yhteydessä on tavanomaista, että liikkeen luovuttaja ja luovutuksen saaja ovat sidottuja eri työehtosopimuksiin, jolloin syntyy helposti erimielisyyttä siitä, mitä työehtosopimusta luovutuksen saaja soveltaa uusiin työntekijöihin. Liikkeen luovutustilanteessa luovutuksen saaja on sidottu siihen työehtosopimukseen, johon luovuttaja oli sidottu siihen saakka, kunnes työehtosopimuskausi päättyy. Voimassa olevan työehtosopimuskauden jälkeen työnantaja voi alkaa soveltamaan sitä työehtosopimusta, jota hän soveltaa muiden vastaavien työntekijöiden työsuhteissa yrityksessään. Työehtosopimuksen noudattamisvelvollisuus ei riipu siitä, onko luovutuksen saaja järjestäytynyt vai järjestäytymätön. Asiaan ei vaikuta myöskään se, onko luovutuksen saaja jo ennestään sidottu johonkin toiseen työehtosopimukseen. Käytännössä voi aiheutua vaikeuksia siitä, että työntekijät mieltävät ainakin osan vanhan työehtosopimuksen perusteella heille myönnetyistä oikeuksista saavutetuiksi eduiksi, joita ei voi heiltä ottaa pois siitä huolimatta, ettei uusi työehtosopimus sisällä vastaavia etuja. Tällaiset edut eivät kuitenkaan sido luovutuksen saajaa, ellei niitä ole taattu työntekijöille jollain muullakin tavalla, kuten työsopimuksiin otetuilla sopimusehdoilla. Sopimusneuvotteluissa erityisesti huomioitava: Haluaako luovutuksen saaja muuttaa siirtyvien työntekijöiden työehtoja joltain osin? Miltä osin se on tässä tilanteessa mahdollista? Mitä työntekijöiden lisäetuja halutaan liikkeen luovutuksen yhteydessä heikentää (esim. eläke-etuja)? Onko luovutuksen saaja sidottu johonkin työehtosopimukseen? Muuttuuko työntekijöiden työehtosopimus liikkeen luovutuksen jälkeen? Työntekijän oikeus korvaukseen liikkeenluovutustilanteissa Työsopimuslain 7:6 :n mukaan työnantajan katsotaan olevan vastuussa työsuhteen päättymisestä, jos työsopimus päätetään siksi, että työntekijän työehdot heikkenevät olennaisesti liikkeen luovutuksen johdosta. Työnantajan vastuu konkretisoituu tapauksissa, joissa liikkeenluovutuksen seurauksena työsuhteen ehdot heikkenevät. Mikä tahansa työsuhteiden heikkeneminen ei kuitenkaan johda työnantajan vastuuseen, vaan ehtojen heikkeneminen tulee olla olennaista. Olennaisuuden täyttyminen tulee arvioida tapauskohtaisesti. Korkein oikeus arvioi päätöksessään 2009:28 näiden edellytysten täyttyneen. Tapauksessa työntekijä oli toiminut metalliteollisuutta harjoittavan yrityksen

7 7 työpaikkaravintolan työntekijänä. Hänen työsuhteeseensa oli noudatettu metalliteollisuuden työehtosopimusta. Yritys oli luopunut henkilöstöravintolastaan ja työntekijät olivat siirtyneet Amican palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Tällöin häntä koskevaksi työehtosopimukseksi vahvistui majoitus- ja ravitsemusalan työehtosopimus. Kyseisen sopimuksen mukaan maksettava palkka oli korkeimman oikeuden arvion mukaan noin 300 euroa alempi. Kyseinen palkan aleneminen täytti laissa tarkoitetun olennaisuuden vaatimuksen. Ehtojen täyttyessä työntekijä voi itse päättää työsuhteensa mutta hänellä on oikeus työnantajan maksamaan korvaukseen. Korvauksen suuruus määräytyy työnantajaa velvoittavan irtisanomisajan mukaan. Vastaavalta ajalta maksetaan työntekijälle myös lomakorvaus. Luovutuksensaaja ei näissä tilanteissa ole toiminut työsopimuslain tai työsopimuksen vastaisesti. Näin ollen tilanteessa eivät täyty työsopimuslain 12 luvun 1 ja 2 :ssä asetetut vahingonkorvausvelvollisuuden edellytykset. Työnantajan tiedottamisvelvollisuus yhteistoimintalain mukaan Yhteistoimintalain mukainen tiedotusvelvollisuus koskee sekä liikkeen luovuttajaa että luovutuksen saajaa. Molempien on ilmoitettava niiden työntekijöiden edustajille, joita liikkeen luovutus koskee, luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta, luovutuksen syyt, siitä työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset sekä suunnitellut työtekijöitä koskevat toimenpiteet. Lainkohdan mukaan luovuttajan tulee antaa tiedot hyvissä ajoin ennen luovutuksen tai sulautumisen toteuttamista. Luovutuksen saajan on puolestaan annettava tiedot viimeistään viikon kuluttua luovutuksen toteutumisesta. Halutessaan luovutuksen saaja voi tiedottaa asiasta jo ennen luovutuksen toteutumista. Luovutuksen toteutumishetkenä pidetään sitä hetkeä, jolloin luovutuksensaaja tosiasiallisesti ottaa luovutetun yrityksen haltuunsa eikä esimerkiksi kaupantekopäivää. Luovutuksen saajan on varattava henkilöstön edustajille tilaisuus esittää tarkentavia kysymyksiä sen jälkeen, kun hän on antanut heille em. tiedot. Uudessa yhteistoimintalaissa onkin korostettu luovutuksen saajan velvollisuutta vuoropuheluun henkilöstöryhmien edustajien kanssa. Lähtökohtaisesti kysymykset tulee esittää siinä tilaisuudessa, jossa luovutuksen saaja tiedottaa em. asioista, mutta lienee myös sallittua esittää kysymyksiä kohtuullisen ajan kuluessa tiedotustilaisuuden jälkeenkin Luovutuksen saajan vastaamisvelvollisuus liittyy tiedottamisvelvollisuuden piiriin kuuluviin asioihin. Usein osa kysymyksistä saattaa koskea sellaisia asioita, joista on käytävä erikseen varsinaiset yhteistoimintaneuvottelut, kuten työtehtävien muutokset ja siirtymiset tehtävistä toiseen. Tällaisten asioiden osalta riittää, että työnantaja kertoo alustavasti, onko tarkoituksena tehdä kyseisen kaltaisia muutoksia ja viittaa myöhemmin käytäviin neuvotteluihin. Luovutuksen saajalla on usein tarve toteuttaa siirtyneitä työntekijöitä koskevia toimenpiteitä, kuten työtehtävien muutoksia, siirtoja tehtävistä toiseen tai jopa työvoiman vähentämisiä. Nämä toimenpiteet kuuluvat joko YTL 8 luvun

8 8 (Yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä) tai YTL 6 luvun (Yritystoiminnan muutoksista aiheutuvat henkilöstövaikutukset ja töiden järjestelyt) mukaisen neuvotteluvelvoitteen piiriin.. Muuta huomioitavaa Luovutuksen saajan kannattaa tehdä ns. Due Diligence selvitykset kohteesta ennen sopimuksen tekoa. Sopimukseen on syytä ottaa myyjän vakuutukset siitä, että o myyjä ilmoittaa siirtyvien työntekijöiden ehdot ja vakuuttaa niiden oikeellisuuden o myyjä sitoutuu siihen, että toimintaa jatketaan luovutuksen hetkelle asti normaalina o myyjä ei nosta siirtyvien työntekijöiden palkkoja tai muuten paranna työsuhteiden ehtoja vahingoittamistarkoituksessa ennen luovutushetkeä o myyjä ei muuta määräaikaisissa työsuhteissa olevien työsopimuksia vahingoittamistarkoituksessa toistaiseksi voimassa oleviksi ennen luovutushetkeä Alihankkijan vaihtotilanteessa ei yleensä ole mahdollisuutta selvittää mm. työntekijöiden palkkoja o Toimeksiantajallakaan ei ole mitään oikeudellista keinoa selvittää aiemman alihankkijan työntekijöiden työsuhteiden ehtoja

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA YRITYSJÄRJESTELYISSÄ. Juhani Ekuri Asianajaja, varatuomari

TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA YRITYSJÄRJESTELYISSÄ. Juhani Ekuri Asianajaja, varatuomari TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA YRITYSJÄRJESTELYISSÄ Juhani Ekuri Asianajaja, varatuomari Esityksen rakenne Mikä on liikkeen luovutus Liikkeen luovutuksen työoikeudelliset vaikutukset ja niihin varautuminen Työn

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn 1.1.2017 alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet 2 1. Sopimuksen osapuolet 1) Joensuun, Kiteen, Lieksan ja Outokummun kaupungit, Heinäveden ja Rääkkylän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMENETTELY LIIKKEEN LUOVUTUKSESSA

YHTEISTOIMINTAMENETTELY LIIKKEEN LUOVUTUKSESSA 1 YHTEISTOIMINTAMENETTELY LIIKKEEN LUOVUTUKSESSA Ennen kuin työnantaja päättää yhteistoimintamenettelyn piiriin kuluvasta asiasta, siitä on neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 197/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi henkilökunnan aseman järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN LUONNOS 4.12.104 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON SAIRAALA-, KUNTOUTUS- JA HOIVAPALVELUT -OSASTON FYSIATRIAN POLIKLINIKKATOI- MINNAN LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle Yhteistoimintalain ja konserniyhteistyön keskeinen sisältö Johdanto... 13

Sisällys. Lukijalle Yhteistoimintalain ja konserniyhteistyön keskeinen sisältö Johdanto... 13 Sisällys Lukijalle........................................................ 11 Yhteistoimintalain ja konserniyhteistyön keskeinen sisältö..... 13 1. Johdanto..................................................

Lisätiedot

Esityksen tarkoituksena on Euroopan talousalueesta

Esityksen tarkoituksena on Euroopan talousalueesta 1992 vp- HE 109 Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen liittyvien työoikeudellisten säännösten muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena

Lisätiedot

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös 23.8.2016 Maakuntauudistuksen projektiryhmän päätös 23.8.2016 Säädetään erikseen siitä,

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

SOPIMUS ENONKOSKEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAAN KUULUVIEN TOIMINTOJEN (sosiaalipalvelut) LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE

SOPIMUS ENONKOSKEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAAN KUULUVIEN TOIMINTOJEN (sosiaalipalvelut) LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE 1 SOPIMUS ENONKOSKEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAAN KUULUVIEN TOIMINTOJEN (sosiaalipalvelut) LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE 1. Sopimuksen osapuolet 1.1.Luovuttaja: Enonkosken

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13. Johdanto. Soveltamisala

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13. Johdanto. Soveltamisala SISÄLLYS Esipuhe 11 1 Johdanto 2 Soveltamisala 3 Yhteistoiminnan Lyhenteet 13 15 1.1 Vuoden 1978 yhteistoimintalaki....................... 15 1.2 Uusi yhteistoimintalaki...............................

Lisätiedot

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta:

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta: LOHJAN KAUPUNGIN JA PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYS-PALVELUJEN HENKILÖSTÖSOPIMUS Yhtymähallitus 18.9.2012 liite 109 Sopijaosapuolet: Lohjan yhdistymishallitus Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

00, OS NeuvottelulYläSavon SOTE kuntayhtymän ruokapalveluhenkilöstön siirtyminen Iisalmen kaupungin palvelukseen alkaen

00, OS NeuvottelulYläSavon SOTE kuntayhtymän ruokapalveluhenkilöstön siirtyminen Iisalmen kaupungin palvelukseen alkaen Neuvottelupöytakirja 1 (6),,,, 00, OS NeuvottelulYläSavon SOTE kuntayhtymän ruokapalveluhenkilöstön siirtyminen Iisalmen kaupungin palvelukseen 1.1.2017 alkaen Aika 21.3.2016 klo 8:00-10:00 Paikka Iisalmen

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

SOPIMUS HENKILÖSTÖN SIIRROSTA SIUN SOTELLE ALKAEN - henkilöstöhallinnolliset periaatteet

SOPIMUS HENKILÖSTÖN SIIRROSTA SIUN SOTELLE ALKAEN - henkilöstöhallinnolliset periaatteet SOPIMUS HENKILÖSTÖN SIIRROSTA SIUN SOTELLE 1.1.2017 ALKAEN - henkilöstöhallinnolliset periaatteet 2 1. Sopimuksen osapuolet 1) Joensuun, Kiteen, Lieksan, Nurmeksen ja Outokummun kaupungit, Heinäveden,

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Tehy ry / Okkeri päivitetty LAKI YHTEISTOIMINNASTA YRITYKSISSÄ Yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä, 8 luku

Tehy ry / Okkeri päivitetty LAKI YHTEISTOIMINNASTA YRITYKSISSÄ Yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä, 8 luku Tehy ry / Okkeri päivitetty 21.1.2016 LAKI YHTEISTOIMINNASTA YRITYKSISSÄ Yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä, 8 luku TYÖSOPIMUSLAKI Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet,

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE

KANGASALAN KUNTA LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE KANGASALAN KUNTA 6.6.2016 LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE Sisällys 1. SOPIJAPUOLET... 1 2. MÄÄRITELMÄT... 1 3. SOPIMUKSEN TAUSTA... 1 4. LIIKKEENLUOVUTUS

Lisätiedot

Henkilöstön asema sote-uudistuksessa. Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Suolahti 19.11.2014 Keski-Suomen Sote 2020 - hanke

Henkilöstön asema sote-uudistuksessa. Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Suolahti 19.11.2014 Keski-Suomen Sote 2020 - hanke Henkilöstön asema sote-uudistuksessa Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Suolahti 19.11.2014 Keski-Suomen Sote 2020 - hanke Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (Luonnos 18.8.2014) 1 Lain

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Sopimus Tyks Loimaan / Vakka-Suomen sairaalan vuodeosastoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Loimaan / Uudenkaupungin kaupungille

Sopimus Tyks Loimaan / Vakka-Suomen sairaalan vuodeosastoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Loimaan / Uudenkaupungin kaupungille Sivu 1 / 5 Sopimus Tyks Loimaan / Vakka-Suomen sairaalan vuodeosastoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Loimaan / Uudenkaupungin kaupungille 1. OSAPUOLET Luovuttaja VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula. www.dlapiper.com 2015 0

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula. www.dlapiper.com 2015 0 TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Päättämissopimus, lähtökohtia päättämissopimuksella työsuhde lakkaa ja irtisanomiseen liittyvät

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Laki. EV 31/1996 vp- HE 199/1995 vp. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi merimieslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Laki. EV 31/1996 vp- HE 199/1995 vp. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi merimieslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta EV 31/1996 vp- HE 199/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi merimieslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on vuoden 1995 valtiopäivillä annettu hallituksen

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTALAKI kommentaari

YHTEISTOIMINTALAKI kommentaari Helena Lamponen YHTEISTOIMINTALAKI kommentaari Alma Talent 2016 Helsinki Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Helena Lamponen Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2937-8 ISBN 978-952-14-2938-5

Lisätiedot

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ]

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ] SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI JA [ ] [ ]. päivänä [ ]kuuta 2016 Sopimus Työterveyspalvelu Viisarin liiketoiminnan siirtämisestä X Oy:lle SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3

Lisätiedot

Jokilatvojen Tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon HENKILÖSTÖSOPIMUS

Jokilatvojen Tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon HENKILÖSTÖSOPIMUS Jokilatvojen Tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon HENKILÖSTÖSOPIMUS Jokilatvojen Tilapalveluiden Kuntayhtymän jäsenkuntien palveluksessa olevan kiinteistönhoidon henkilöstön siirtymisestä perustettavan

Lisätiedot

(jäljempänä toimitusjohtaja)

(jäljempänä toimitusjohtaja) JOHTAJASOPIMUSMALLI Sopimusosapuolet (jäljempänä yritys) (jäljempänä toimitusjohtaja) Toimen aloittaminen ja tehtäväkuvaus Toimitusjohtaja johtaa ja valvoo yrityksen liiketoimintaa sekä hoitaa yrityksen

Lisätiedot

Mauri Saarinen TYÖSUHTEEN PELISÄÄNNÖT

Mauri Saarinen TYÖSUHTEEN PELISÄÄNNÖT Mauri Saarinen TYÖSUHTEEN PELISÄÄNNÖT Talentum Helsinki 2011 6., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja Mauri Saarinen Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1440-4 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA SANTASPORT FINLAND OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Markus Äimälä Mika Kärkkäinen Yhteistoimintalaki Talentum Helsinki 2015

Markus Äimälä Mika Kärkkäinen Yhteistoimintalaki Talentum Helsinki 2015 Yhteistoimintalaki Markus Äimälä Mika Kärkkäinen Yhteistoimintalaki Talentum Helsinki 2015 3., uudistettu painos 2015 Markus Äimälä, Mika Kärkkäinen ja Talentum Media Oy Taitto: Marja-Leena Saari ISBN

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki ja työsuhteen päättäminen

Yhteistoimintalaki ja työsuhteen päättäminen Yhteistoimintalaki ja työsuhteen päättäminen Keskiviikko 27.1.2010 klo 9.00-16.00 (aamukahvi klo 8.45 alkaen) Usein unohtuu, että yhteistoiminta yrityksissä on muutakin kuin työsuhteiden päättämistä. Lain

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Työsopimuksen tekeminen 13

SISÄLLYS. 1. Työsopimuksen tekeminen 13 SISÄLLYS 1. Työsopimuksen tekeminen 13 1.1 Työntekijän palkkaaminen... 13 1.1.1 Työn tarjoamisvelvollisuus... 13 1.1.2 Syrjintäkielto... 14 1.1.3 Työhönotossa kerättävät tiedot... 16 1.2 Työsopimuksen

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

Hyvän yhteistoiminnan periaatteet. Henkilöstön asema palvelutuotannon muutoksessa

Hyvän yhteistoiminnan periaatteet. Henkilöstön asema palvelutuotannon muutoksessa Hyvän yhteistoiminnan periaatteet Henkilöstön asema palvelutuotannon muutoksessa Sisältö 1. Maakuntauudistus ja Satasote muuttavat palvelutoimintaa ja rakenteita 2. Yhteistoiminta uudistuksen valmistelun

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista?

Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista? Henkilöstö: Mitä minulle tapahtuu? Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista? 1 2.12.2010 Keskeinen säännöstö

Lisätiedot

Muistio UUSI KOULUTUSVELVOLLISUUS JA TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖVOIMAN VÄHENTÄMISEN YHTEYDESSÄ

Muistio UUSI KOULUTUSVELVOLLISUUS JA TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖVOIMAN VÄHENTÄMISEN YHTEYDESSÄ 14.12.2016 1 (7) UUSI KOULUTUSVELVOLLISUUS JA TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖVOIMAN VÄHENTÄMISEN YHTEYDESSÄ Tuta-irtisanotun työntekijän koulutusvelvollisuus Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1366/2014 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

SOPIMUS SAVONLINNAN KAUPUNGIN PERUSTURVAN TOIMIALAAN KUULU- VIEN TOIMINTOJEN LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE

SOPIMUS SAVONLINNAN KAUPUNGIN PERUSTURVAN TOIMIALAAN KUULU- VIEN TOIMINTOJEN LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE 1 SOPIMUS SAVONLINNAN KAUPUNGIN PERUSTURVAN TOIMIALAAN KUULU- VIEN TOIMINTOJEN LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE 1. Sopimuksen osapuolet 1.1. Luovuttaja: Savonlinnan kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

Yliopiston näkökulma sivutoimiseen yrittäjyyteen. Henkilöstöasiantuntija Tanja Mikkonen

Yliopiston näkökulma sivutoimiseen yrittäjyyteen. Henkilöstöasiantuntija Tanja Mikkonen Yliopiston näkökulma sivutoimiseen yrittäjyyteen Henkilöstöasiantuntija Tanja Mikkonen 3.12.2012 Kilpaileva toiminta - työsopimus Kaikissa yliopiston työsopimuksissa on sovittu: Työsopimuslain 3 luvun

Lisätiedot

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS 19 Soveltamisala Tämä sopimus koskee Vantaan Viihdeorkesterin määräaikaisia muusikoita silloin

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

Pikaopas irtisanomis- ja lomautustilanteiden varalta

Pikaopas irtisanomis- ja lomautustilanteiden varalta 1 (17) 22.11.2012 Pikaopas irtisanomis- ja lomautustilanteiden varalta Tarkistuslista Mieti mm. seuraavia asioita, kun työpaikallasi lomautetaan tai irtisanotaan työntekijöitä: Määräaikaiset työsopimukset

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

Lomauttaminen? Irtisanominen?

Lomauttaminen? Irtisanominen? Lomauttaminen? Irtisanominen? Minäkö? Millä perusteella? Miten siitä selviää? Mitä sen jälkeen? Luottamusmiesseminaari, Kirkon alat ry, 11.- 12.5.2016 1 Lomautuksen perusteet Esityksen sisällöstä Menettelytavat

Lisätiedot

LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA 2.6.2016 21:59

LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA 2.6.2016 21:59 LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA LUONNOS 2 (10) 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Luovutettava liiketoiminta... 3 3.1 Luovutettava liiketoiminta... 3 3.2 Käyttöomaisuus...4 3.3

Lisätiedot

303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto

303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto 826/2015 303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että työaikapankkijärjestelmä otetaan käyttöön

Lisätiedot

Työlainsäädäntö uudistuu Helsingin seudun kauppakamari Sini Järvinen

Työlainsäädäntö uudistuu Helsingin seudun kauppakamari Sini Järvinen Työlainsäädäntö uudistuu 1.1.2017 Helsingin seudun kauppakamari Sini Järvinen Kilpailukykysopimukseen perustuvat muutokset 2 1) Nykyisten tes:n voimassaoloa jatketaan 12 kuukaudella Tällä aikavälillä ei

Lisätiedot

o) Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

o) Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 1 VALTUUSTON ESITYSLISTAN 20.6.2016 liite nro 12 PURKU- JA SIIRTOSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän purku- ja siirtosopimuksen ( Sopimus ) ovat tehneet seuraavat osapuolet: a) Heinäveden kunta b) Ilomantsin kunta

Lisätiedot

1. Pyhtään kunta (jäljempänä myyjä tai kunta ) Y-tunnus Versso Island Development Oy. (jäljempänä ostaja ) Y-tunnus

1. Pyhtään kunta (jäljempänä myyjä tai kunta ) Y-tunnus Versso Island Development Oy. (jäljempänä ostaja ) Y-tunnus 1 KIINTEISTÖN KAUPAN ESISOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet 1. Pyhtään kunta (jäljempänä myyjä tai kunta ) Y-tunnus 0162798-0 Siltakyläntie 175 49220 SILTAKYLÄ 2. Versso Island Development Oy (jäljempänä ostaja

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013

Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013 Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013 Johanna Uusitalo Työoikeuden asiantuntija, varatuomari Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot