LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT"

Transkriptio

1 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta pidettävä liikkeen luovutuksena vai ei, mutta varsin usein kysytään myös niitä vaikutuksia, joita luovutuksella on yrityksen henkilökuntaan ja työnantajavastuiden jakautumiseen luovuttajan ja luovutuksensaajan kesken. Milloin kyseessä on liikkeen luovutus Työsopimuslain mukaan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, mikäli luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Myös EU on säätänyt liikkeen luovutusdirektiivin, jonka perusteella EY:n tuomioistuin on antanut useita liikkeen luovutusta koskevia ennakkoratkaisuja. Näillä ennakkoratkaisuilla onkin ollut merkittävä vaikutus suomalaiseen oikeuskäytäntöön ja siihen, milloin kyseessä katsotaan olevan liikkeen luovutus myös Suomessa. Liikkeen luovutukselle voidaankin asettaa kolme edellytystä, joiden kaikkien on täytyttävä, jotta kyseessä olisi liikkeen luovutus. Nämä edellytykset ovat oikeudellinen yhteys, toiminnallisen kokonaisuuden luovutus ja keskeytymättömyys. Loppu kädessä kysymys on kuitenkin kokonaisarvioinnista, joten kaikkien edellytysten ei tarvitse täyttyä yhtä selvästi. Koska liikkeen luovutuksen tunnusmerkistön täyttymisen arviointi täytyy kuitenkin tehdä aina kunkin yksittäistapauksen erityispiirteet huomioiden, ei tässä esityksessä ole ollut mahdollista käsitellä liikkeen luovutuksen tunnusmerkkejä kuin yleisluontoisesti. Oikeudellinen yhteys Oikeudellinen edellytys täyttyy esim. silloin, kun yritysten välillä on suora sopimussuhde ja uusi yritys hankkii ainakin osan vanhan yrityksen vaihto- tai käyttöomaisuudesta. Uudessa oikeuskäytännössä on lievennetty oikeudellisen edellytyksen olemassaolon kriteerejä, sillä EYT:n antaman ratkaisun mukaan kyseessä voi olla liikkeen luovutus, vaikka luovuttajan ja luovutuksen saajan välillä ei olisi lainkaan sopimussuhdetta, vaan tällöin käyttö- tai vaihto-omaisuus on voinut siirtyä luovuttajalta luovutuksen saajalle kolmannen osapuolen välityksellä (ks. esim. Daddy s Dance Hall -case 324/86). Kaikissa tapauksissa liiketoiminnan luovuttaminen ei edellytä yritykseltä omaa vaihtotai käyttöomaisuutta. Tällaisissa tapauksissa ei edellytetä käyttö- tai vaihtoomaisuuden siirtämistä edes kolmannen henkilön välityksellä, vaan riittävää on, että yrittäjät ovat tarkoittaneet siirtää liiketoiminnan vanhalta uudelle yrittäjälle.

2 2 Toiminnallinen kokonaisuus Toiminnallisen kokonaisuuden edellytys täyttyy, kun luovutuksen kohde voisi periaatteessa toimia myös itsenäisenä liiketoimintana. Tällöin merkitystä on mm. sillä, onko aineellista omaisuutta siirtynyt, mikä on siirtyneen aineettoman omaisuuden arvo, onko pääosa henkilöstöstä otettu luovutuksen saajan palvelukseen, onko asiakaskunta siirtynyt mukana, miten samankaltaista ennen luovutusta ja luovutuksen jälkeen harjoitettu liiketoiminta on ja kuinka pitkän ajan liiketoiminta on ollut keskeytyneenä. Erityisesti painoarvoa on annettu henkilökunnan siirtymiselle. Kyseessä saattaa olla liikkeen luovutus, jos henkilökuntaa tai joissakin tapauksessa jopa vain avainhenkilöstö on siirtynyt luovutuksen saajan palvelukseen. On kuitenkin mahdollista yhtä lailla, että kyseessä on liikkeen luovutus, vaikka henkilöstöä ei siirtyisi lainkaan. Tuotantovälineet voivat siirtyä joko suoraan luovuttajalta luovutuksen saajalle, kolmannen välityksellä tai siten, että sekä vanha että uusi yrittäjä käyttävät toimeksiantajan omistamia tuotantovälineitä. Se kummalla on asiassa painavampi merkitys, henkilöstön siirtymisellä vai tuotantovälineiden siirtymisellä, riippuu pitkälti kokonaisarvioinnista ja näiden henkilöstön ja tuotantovälineiden keskinäisestä painoarvosta. Se, kummalla on enemmän painoarvoa liiketoiminnan kannalta, on tällöin ratkaisevaa. Näin ollen jos liiketoiminnan kannalta tuotantovälineet ovat merkittävässä asemassa, kyseessä ei voine olla liikkeen luovutus, jos tuotantovälineet eivät merkittävässä määrin siirry. Tällöin katsotaan myös, ettei kokonaisuuden voida katsoa voivan säilyttävän identiteettiään, eikä kyse tällöin ole liikkeen luovutuksesta (ks. C-172/99, Oy Liikenne AB ja KKO 2001:44). Toiminnan identiteetin on säilyttävä myös luovutuksen yhteydessä. Näin ollen jos luovutettu toiminta sulautuu liikkeen luovutuksen yhteydessä erottamattomaksi osaksi vastaanottajan liiketoimintaa, kyseessä ei ole liikkeen luovutus (ks. KKO 2000:12). Jos toiminnan sisällössä tapahtuu luovutuksen yhteydessä hyvin olennaisia muutoksia, myös tällöin identiteetti voi kadota, jolloin kyseessä ei myöskään ole liikkeen luovutus (ks. KKO 2001:48, KKO 2001:49 ja 2002:54). Keskeytymättömyys Luovutettavan toiminnan on jatkuttava keskeytymättömänä, jotta kyseeseen voisi tulla liikkeen luovutus. On kuitenkin mahdollista, että kyseessä on silti liikkeen luovutus, vaikka luovutuksen yhteydessä toiminnassa olisi lyhyt katko, jonka aikana tehdään esim. korjaus- tai muutostöitä. Ulkoistaminen Kun yritys päättää itse luopua jonkin toiminnan suorittamisesta ja ostaa sen ulkopuoliselta, voidaan myös tällainen ulkoistaminen/alihankintaan siirtyminen katsoa liikkeen luovutukseksi. Arvioitaessa muodostaako tämä liikkeen luovutuksen, arviointikriteereinä käytetään samoja edellä mainittuja kriteerejä. Ulkoistamisten yhteydessä EYT on kiinnittänyt huomiota siihen, onko toiminta jatkunut ulkoisesti samankaltaisena, eli onko sitä esim. jatkettu samoissa tiloissa, samoin menetelmin ja samojen työntekijöiden kanssa (ks. C-392/92 Schmidt). Tämä kriteeri kuitenkin vain täydentää aiemmin esitettyjä muita kriteerejä (ks. C-127/96 Vidal).

3 3 Kun yritys on ulkoistanut jonkin toimintansa, saattaa eteen tulla tilanne, jossa alihankkija tai palveluntarjoaja vaihtuu. Yleensä tällaisessa tilanteessa ei tapahdu liikkeen luovutusta. Kuitenkin poikkeustapauksissa myös palveluntarjoajan vaihtuminen voi muodostaa liikkeen luovutuksen (ks. C-13/95 Süzen). Tällöin ratkaisevaa on, onko vanhan ja uuden palveluntarjoajan välillä siirtynyt merkittävä määrä liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvää omaisuutta, ja se, onko uusi palveluntarjoaja ottanut palvelukseensa lukumäärän ja pätevyyden osalta olennaisen osan niistä vanhan palveluntarjoajan työntekijöistä, jotka ovat työskennelleet vanhalta palveluntarjoajalta uudelle palveluntarjoajalle siirtyneissä tehtävissä. Molempien näiden kriteerien täyttyessä kyseeseen tulee liikkeen luovutus, mutta jos vain toinen näistä täyttyy, ratkaistaan asia sen perusteella, kummalla on enemmän painoarvoa liiketoiminnan luonne huomioon ottaen. Näin ollen esim. jos aineellisella omaisuudella on toiminnassa suuri merkitys ja sellaista omaisuutta ei siirry, kyseessä ei ole liikkeen luovutus (Oy Liikenne Ab ja KKO 2001:44). Näin ollen siis kuitenkin pelkästään jommankumman aineellisen omaisuuden tai pelkän henkilöstön siirtyminen voivat muodostaa liikkeen luovutuksen (ks. Schmidt ja Abler). Sopimusneuvotteluissa erityisesti huomioitava: Onko kysymyksessä liikkeen luovutus? Luovutuksen saajan vastuu luovutettavan liikkeen työsuhteista Liikkeen luovutuksessa työntekijät siirtyvät luovutuksen saajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Työntekijöillä ei ole tällöin oikeutta pysyä luovuttajan palveluksessa. Näin ollen työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle. Työsuhde luetaan voimassa olevaksi työsuhteeksi siitä riippumatta, onko palkanmaksu ja työnteko juuri tuolloin keskeytyneenä esimerkiksi lomautuksen, perhevapaan tai opintovapaan johdosta. Jos luovutuksen kohteena on vain liikkeen osa, siirtyminen koskee vain luovutettavaan osaan kuuluvia työntekijöitä. Jos työntekijä on tehnyt töitä sekä liikkeen luovutettavassa osassa että muilla osastoilla kiinnitetään huomiota siihen, mihin yksikköön hän organisatorisesti kuuluu (186/83, Botzen). Lisäksi huomiota kiinnitetään siihen, missä osassa liikettä työntekijä on pääsääntöisesti työskennellyt riippumatta siitä, mitä alkuperäiseen työsopimukseen on kirjattu. Ennen luovutusta erääntyneestä työntekijän palkka- tai muusta työsuhteesta johtuvasta saatavasta (esimerkiksi ylityökorvaukset, vuosilomapalkat ja lomaltapaluurahat) vastaavat luovuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti. Työntekijä voi periä palkkasaataviaan kummalta tahansa. Luovuttaja on kuitenkin luovutuksensaajalle vastuussa ennen luovutusta erääntyneestä työntekijän saatavasta, jollei muuta ole sovittu. Luovutus ei aiheuta mitään muutosta työsuhdesaatavien erääntymishetkeen, joten luovuttaja ei ole esimerkiksi velvollinen maksamaan lomakorvauksia luovutushetkellä pitämättömistä vuosilomista. Luovutuksensaaja vastaa sen sijaan yksinään luovutuksen jälkeen erääntyneistä saatavista. Asiaan ei vaikuta se, että työntekijä on saattanut ansaita suurimman osan

4 4 saatavaansa jo ennen luovutushetkeä. Jos työntekijä pitää esimerkiksi vuosilomansa heti luovutushetken jälkeen, luovutuksen saaja on yksin vastuussa koko lomapalkasta ja rahasta, vaikka loma onkin kertynyt ajalta, jonka työntekijä on työskennellyt luovuttajalle. Työntekijä tai luovutuksen saaja ei voi vaatia näitä saatavia luovuttajalta, ellei tästä ole erikseen osapuolten välillä sovittu. Tämän kaltaiset luovuttajalle siirtyvät työnantajavastuut voidaan ottaa huomioon esimerkiksi mahdollisessa kauppahinnassa. Luovutuksen saajalle siirtyvät vain luovutushetkellä voimassa oleviin työsuhteisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Poikkeuksena tästä pääsäännöstä on takaisinottovelvollisuus, joka ulottuu myös sellaisiin luovuttajan irtisanomiin työntekijöihin, joiden työsuhde on päättynyt ennen luovutushetkeä. Luovutuksen saajan tuleekin selvittää, onko luovuttaja irtisanonut ennen luovutushetkeä luovutettavan liikkeen piiristä työntekijöitä tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Sopimusneuvotteluissa erityisesti huomioitava: Ketkä työntekijöistä kuuluvat luovutettavan liikkeen piiriin? Jaetaanko vastuuta työntekijöiden palkka- ja muista saatavista osapuolten välisessä sopimuksessa työsopimuslain säännöksistä poikkeavasti? Onko luovuttaja irtisanonut luovutettavasta liikkeestä työntekijöitä, joihin luovutuksensaajan takaisinottovelvollisuus kohdistuisi? Onko luovuttajalla tiedossa mahdollisia työsuhdesaatavia koskevia riitoja, joista luovutuksensaaja voisi joutua vastuuseen? Työnantajan ja työntekijän irtisanomisoikeus liikkeen luovutustilanteessa Työntekijät siirtyvät liikkeen luovutuksen yhteydessä automaattisesti liikkeen luovuttajan palveluksesta luovutuksen saajan palvelukseen. Jos luovutuksen kohteena on vain liikkeen osa, siirtyminen koskee luovutettavassa osassa työskennelleitä henkilöitä. Lain perusteluissa todetaan, että työntekijällä ei ole oikeutta vastustaa siirtymistä. Jos työntekijä ei halua siirtyä luovutuksen saajan palvelukseen, hän voi kuitenkin irtisanoutua normaalia lyhyemmällä irtisanomisajalla. Liikkeen luovutuksessa siirtyvä työntekijä voi päättää työsopimuksensa luovutuspäivästä, jos hän on saanut tiedon luovutuksesta työnantajalta tai liikkeen uudelta haltijalta viimeistään kuukautta ennen luovutuspäivää. Tämä oikeus työntekijällä on riippumatta siitä, mitä irtisanomisaikaa häneen muuten sovelletaan. Jos työntekijälle on annettu tieto luovutuksesta myöhemmin, hän saa irtisanoa työsopimuksensa päättymään luovutuspäivästä tai viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun hän sai tiedon luovutuksesta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että riippuen siitä, milloin työntekijä on saanut tiedon luovutuksesta, hän voi päättää työsuhteen ilman mitään irtisanomisaikaa, eli heti tai kuukauden sisällä liikkeen luovutuspäivästä. Tämä on seikka, joka on huomioitava erityisesti avaintyöntekijöiden siirtymisen osalta. Tämä irtisanomisoikeus koskee myös määräaikaisia työsopimuksia. Sekä luovuttajalla että luovutuksen saajalla on mahdollisuus käyttää normaaleita irtisanomisperusteita myös liikkeen luovutuksen yhteydessä. Liikkeen luovuttajan ja luovutuksen saajan on arvioitava irtisanomisperusteita koko yrityksen, eikä vain luovutettavan osan, näkökulmasta.

5 5 Liikkeen luovuttajan on arvioitava mahdollisten tuotannollisten ja taloudellisten eli muiden kuin työntekijästä johtuvien irtisanomisperusteiden olemassaoloa taustanaan koko yritys ja mahdollisesti myös muut luovuttajan määräysvaltaan kuuluvat yhtiöt, eikä siis vain luovutettavan osan kannalta. Sama koskee työntekijän mahdollista uudelleen koulutusvelvollisuutta. Arvioitaessa luovutuksen saajan irtisanomisoikeutta huomioon on otettava se kokonaisuus, jonka puitteissa toiminta jatkuu luovutuksen jälkeen. Liikkeen luovutus merkitsee kahden yrityksen toimintojen yhdistämistä ja yhteensovittamista liikkeen luovutuksen jälkeen. Luovutuksen kohteena olevan liikkeen tai sen osan palveluksessa olevien työntekijöiden siirryttyä luovutuksen saajalle tällä on henkilöstöpoliittinen päätösvalta sopeuttaa tarvittava henkilöstö yrityksen toimintaan. Sopeutus voidaan tehdä irtisanomalla, lomauttamalla tai siirtämällä osa työntekijöistä muihin tehtäviin työsopimuslaissa säädetyin perustein. Luovutuksen saajalla on kuitenkin oltava näihin toimenpiteisiin työsopimuslain mukaiset perusteet. Sopimusneuvotteluissa erityisesti huomioitava: Huomioitava työntekijöiden erityinen irtisanoutumisoikeus ns. avainhenkilöstön osalta Kuuluuko luovutettavaan liikkeeseen työntekijöitä, joiden työsuhteen jatkaminen tulee arvioitavaksi. Mikäli näitä on, missä vaiheessa prosessia heidän työsuhteensa päätetään. Siirtyvien työntekijöiden työsuhteen ehdoista Työntekijät säilyttävät entiset työsuhteen ehtonsa liikkeen luovutuksesta huolimatta. Luovutuksen saajalla ei ole normaalia laajempaa oikeutta muuttaa työntekijöiden työsuhteen ehtoja luovutuksen perusteella, vaan muuttaminen edellyttää samoja perusteita kuin muissakin tilanteissa. Kaikissa tapauksissa kaikkien entisten ehtojen soveltaminen ei ole liikkeen luovutuksen jälkeen kuitenkaan enää mahdollista. Näin on ainakin silloin, kun luovutuksen saaja kuuluu eri lainsäädännön piiriin kuin luovuttajayritys. Esimerkiksi julkisen sektorin eläkejärjestelyt eivät ole sovellettavissa yksityisellä sektorilla ja päinvastoin. Tuomiossa KKO 1996:142 on otettu kantaa työntekijäin eläkeoikeuksiin tapauksessa, jossa valtion liikelaitos muutettiin lailla osakeyhtiöksi. Korkeimman oikeuden mukaan osakeyhtiö ei ollut vastuussa valtion eläkelain tasoisen eläkeetuuden järjestämisestä työntekijöiden siirtyessä osakeyhtiön palveluksessa työntekijäin eläkelain piiriin. Liikkeen luovutuksen saaja on kuitenkin vastuussa luovuttajan työntekijöilleen järjestämistä vapaaehtoisesta lisäeläketurvasta. Julkisen sektorin ulkoistamishankkeissa tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos työsopimussuhteisen kunnan työntekijän lisäeläke-etuus on lakiin perustuva oikeus, ei eläkkeen järjestämisvastuu siirry luovutuksensaajayritykselle. Jos taasen työsopimussuhteisen työntekijän lisäeläke perustuu työehtosopimukseen, järjestämisvelvollisuus säilyy luovutuksen saajalla työehtosopimuksen voimassaolokauden ajan. Mikäli työsopimussuhteisen työntekijän lisäeläke perustuu taasen työsopimukseen, järjestämisvastuu siirtyy sellaisenaan luovutuksen saajalle.

6 6 Siirtyvien työntekijöiden työsuhteen ehdot saattavat tasoltaan poiketa merkittävästi omien työntekijöiden työsuhteiden ehdoista. Oikeuskäytännön mukaan tämä ei kuitenkaan suoraan ole työnantajan noudatettavan tasapuolisuusvelvoitteen vastaista. Oikeuskäytännössä on kuitenkin edellytetty, että työnantajan on pyrittävä tasaamaan näitä työsuhteen ehdoissa olevia eroja. Työsuhteisiin sovellettava työehtosopimus liikkeen luovutuksen jälkeen Liikkeen luovutuksen yhteydessä on tavanomaista, että liikkeen luovuttaja ja luovutuksen saaja ovat sidottuja eri työehtosopimuksiin, jolloin syntyy helposti erimielisyyttä siitä, mitä työehtosopimusta luovutuksen saaja soveltaa uusiin työntekijöihin. Liikkeen luovutustilanteessa luovutuksen saaja on sidottu siihen työehtosopimukseen, johon luovuttaja oli sidottu siihen saakka, kunnes työehtosopimuskausi päättyy. Voimassa olevan työehtosopimuskauden jälkeen työnantaja voi alkaa soveltamaan sitä työehtosopimusta, jota hän soveltaa muiden vastaavien työntekijöiden työsuhteissa yrityksessään. Työehtosopimuksen noudattamisvelvollisuus ei riipu siitä, onko luovutuksen saaja järjestäytynyt vai järjestäytymätön. Asiaan ei vaikuta myöskään se, onko luovutuksen saaja jo ennestään sidottu johonkin toiseen työehtosopimukseen. Käytännössä voi aiheutua vaikeuksia siitä, että työntekijät mieltävät ainakin osan vanhan työehtosopimuksen perusteella heille myönnetyistä oikeuksista saavutetuiksi eduiksi, joita ei voi heiltä ottaa pois siitä huolimatta, ettei uusi työehtosopimus sisällä vastaavia etuja. Tällaiset edut eivät kuitenkaan sido luovutuksen saajaa, ellei niitä ole taattu työntekijöille jollain muullakin tavalla, kuten työsopimuksiin otetuilla sopimusehdoilla. Sopimusneuvotteluissa erityisesti huomioitava: Haluaako luovutuksen saaja muuttaa siirtyvien työntekijöiden työehtoja joltain osin? Miltä osin se on tässä tilanteessa mahdollista? Mitä työntekijöiden lisäetuja halutaan liikkeen luovutuksen yhteydessä heikentää (esim. eläke-etuja)? Onko luovutuksen saaja sidottu johonkin työehtosopimukseen? Muuttuuko työntekijöiden työehtosopimus liikkeen luovutuksen jälkeen? Työntekijän oikeus korvaukseen liikkeenluovutustilanteissa Työsopimuslain 7:6 :n mukaan työnantajan katsotaan olevan vastuussa työsuhteen päättymisestä, jos työsopimus päätetään siksi, että työntekijän työehdot heikkenevät olennaisesti liikkeen luovutuksen johdosta. Työnantajan vastuu konkretisoituu tapauksissa, joissa liikkeenluovutuksen seurauksena työsuhteen ehdot heikkenevät. Mikä tahansa työsuhteiden heikkeneminen ei kuitenkaan johda työnantajan vastuuseen, vaan ehtojen heikkeneminen tulee olla olennaista. Olennaisuuden täyttyminen tulee arvioida tapauskohtaisesti. Korkein oikeus arvioi päätöksessään 2009:28 näiden edellytysten täyttyneen. Tapauksessa työntekijä oli toiminut metalliteollisuutta harjoittavan yrityksen

7 7 työpaikkaravintolan työntekijänä. Hänen työsuhteeseensa oli noudatettu metalliteollisuuden työehtosopimusta. Yritys oli luopunut henkilöstöravintolastaan ja työntekijät olivat siirtyneet Amican palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Tällöin häntä koskevaksi työehtosopimukseksi vahvistui majoitus- ja ravitsemusalan työehtosopimus. Kyseisen sopimuksen mukaan maksettava palkka oli korkeimman oikeuden arvion mukaan noin 300 euroa alempi. Kyseinen palkan aleneminen täytti laissa tarkoitetun olennaisuuden vaatimuksen. Ehtojen täyttyessä työntekijä voi itse päättää työsuhteensa mutta hänellä on oikeus työnantajan maksamaan korvaukseen. Korvauksen suuruus määräytyy työnantajaa velvoittavan irtisanomisajan mukaan. Vastaavalta ajalta maksetaan työntekijälle myös lomakorvaus. Luovutuksensaaja ei näissä tilanteissa ole toiminut työsopimuslain tai työsopimuksen vastaisesti. Näin ollen tilanteessa eivät täyty työsopimuslain 12 luvun 1 ja 2 :ssä asetetut vahingonkorvausvelvollisuuden edellytykset. Työnantajan tiedottamisvelvollisuus yhteistoimintalain mukaan Yhteistoimintalain mukainen tiedotusvelvollisuus koskee sekä liikkeen luovuttajaa että luovutuksen saajaa. Molempien on ilmoitettava niiden työntekijöiden edustajille, joita liikkeen luovutus koskee, luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta, luovutuksen syyt, siitä työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset sekä suunnitellut työtekijöitä koskevat toimenpiteet. Lainkohdan mukaan luovuttajan tulee antaa tiedot hyvissä ajoin ennen luovutuksen tai sulautumisen toteuttamista. Luovutuksen saajan on puolestaan annettava tiedot viimeistään viikon kuluttua luovutuksen toteutumisesta. Halutessaan luovutuksen saaja voi tiedottaa asiasta jo ennen luovutuksen toteutumista. Luovutuksen toteutumishetkenä pidetään sitä hetkeä, jolloin luovutuksensaaja tosiasiallisesti ottaa luovutetun yrityksen haltuunsa eikä esimerkiksi kaupantekopäivää. Luovutuksen saajan on varattava henkilöstön edustajille tilaisuus esittää tarkentavia kysymyksiä sen jälkeen, kun hän on antanut heille em. tiedot. Uudessa yhteistoimintalaissa onkin korostettu luovutuksen saajan velvollisuutta vuoropuheluun henkilöstöryhmien edustajien kanssa. Lähtökohtaisesti kysymykset tulee esittää siinä tilaisuudessa, jossa luovutuksen saaja tiedottaa em. asioista, mutta lienee myös sallittua esittää kysymyksiä kohtuullisen ajan kuluessa tiedotustilaisuuden jälkeenkin Luovutuksen saajan vastaamisvelvollisuus liittyy tiedottamisvelvollisuuden piiriin kuuluviin asioihin. Usein osa kysymyksistä saattaa koskea sellaisia asioita, joista on käytävä erikseen varsinaiset yhteistoimintaneuvottelut, kuten työtehtävien muutokset ja siirtymiset tehtävistä toiseen. Tällaisten asioiden osalta riittää, että työnantaja kertoo alustavasti, onko tarkoituksena tehdä kyseisen kaltaisia muutoksia ja viittaa myöhemmin käytäviin neuvotteluihin. Luovutuksen saajalla on usein tarve toteuttaa siirtyneitä työntekijöitä koskevia toimenpiteitä, kuten työtehtävien muutoksia, siirtoja tehtävistä toiseen tai jopa työvoiman vähentämisiä. Nämä toimenpiteet kuuluvat joko YTL 8 luvun

8 8 (Yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä) tai YTL 6 luvun (Yritystoiminnan muutoksista aiheutuvat henkilöstövaikutukset ja töiden järjestelyt) mukaisen neuvotteluvelvoitteen piiriin.. Muuta huomioitavaa Luovutuksen saajan kannattaa tehdä ns. Due Diligence selvitykset kohteesta ennen sopimuksen tekoa. Sopimukseen on syytä ottaa myyjän vakuutukset siitä, että o myyjä ilmoittaa siirtyvien työntekijöiden ehdot ja vakuuttaa niiden oikeellisuuden o myyjä sitoutuu siihen, että toimintaa jatketaan luovutuksen hetkelle asti normaalina o myyjä ei nosta siirtyvien työntekijöiden palkkoja tai muuten paranna työsuhteiden ehtoja vahingoittamistarkoituksessa ennen luovutushetkeä o myyjä ei muuta määräaikaisissa työsuhteissa olevien työsopimuksia vahingoittamistarkoituksessa toistaiseksi voimassa oleviksi ennen luovutushetkeä Alihankkijan vaihtotilanteessa ei yleensä ole mahdollisuutta selvittää mm. työntekijöiden palkkoja o Toimeksiantajallakaan ei ole mitään oikeudellista keinoa selvittää aiemman alihankkijan työntekijöiden työsuhteiden ehtoja

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN 1.1. 2018 ALKAEN 1. Sopimuksen osapuolet 1) Lieksan kaupunki luovuttajana 2) Lieksan Kiinteistöt

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA YRITYSJÄRJESTELYISSÄ. Juhani Ekuri Asianajaja, varatuomari

TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA YRITYSJÄRJESTELYISSÄ. Juhani Ekuri Asianajaja, varatuomari TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA YRITYSJÄRJESTELYISSÄ Juhani Ekuri Asianajaja, varatuomari Esityksen rakenne Mikä on liikkeen luovutus Liikkeen luovutuksen työoikeudelliset vaikutukset ja niihin varautuminen Työn

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015

Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015 Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015 Attendo Oy turvallinen työnantaja Suomen suurimpia sosiaali- ja terveydenhoitoalan työnantajia Osa Attendo-konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin hoivapalveluiden

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn 1.1.2017 alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet 2 1. Sopimuksen osapuolet 1) Joensuun, Kiteen, Lieksan ja Outokummun kaupungit, Heinäveden ja Rääkkylän

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus: Pirkanmaa2019 Henkilöstöinfot 4.4. ja , Hämeenkyrön kunta

Sote- ja maakuntauudistus: Pirkanmaa2019 Henkilöstöinfot 4.4. ja , Hämeenkyrön kunta Sote- ja maakuntauudistus: Pirkanmaa2019 Henkilöstöinfot 4.4. ja 11.2017, Hämeenkyrön kunta 13.4.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Pirkanmaa2019: yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen 13.4.2017 2 www.pirkanmaa2019.fi

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS 1 Henkilöstösopimuksen perusteet Lakkautettavan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstö, Siikaisten kunnan peruspääoman

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 197/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi henkilökunnan aseman järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton

Lisätiedot

SOPIMUS AVOIN YHTIÖ PIENKOTI KOTIONNI IKOLA & KYLKISALO:N ASUMISPALVELUTOIMINNAN SIIRTYMISESTÄ LAPUAN KAUPUNGIN TUOTTAMAKSI 1.9.

SOPIMUS AVOIN YHTIÖ PIENKOTI KOTIONNI IKOLA & KYLKISALO:N ASUMISPALVELUTOIMINNAN SIIRTYMISESTÄ LAPUAN KAUPUNGIN TUOTTAMAKSI 1.9. SOPIMUS AVOIN YHTIÖ PIENKOTI KOTIONNI IKOLA & KYLKISALO:N ASUMISPALVELUTOIMINNAN SIIRTYMISESTÄ LAPUAN KAUPUNGIN TUOTTAMAKSI 1.9.2015 ALKAEN OSAPUOLET Avoin yhtiö Pienkoti Kotionni Ikola & Kylkisalo Y-tunnus

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA. Lainopillinen asiamies Markus Äimälä

AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA. Lainopillinen asiamies Markus Äimälä AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA Lainopillinen asiamies KKO 2008:50 Työntekijä oli ollut työnantajalle pätevää syytä ilmoittamatta poissa työstä viisi perättäistä työpäivää sekä niitä seuranneet

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMENETTELY LIIKKEEN LUOVUTUKSESSA

YHTEISTOIMINTAMENETTELY LIIKKEEN LUOVUTUKSESSA 1 YHTEISTOIMINTAMENETTELY LIIKKEEN LUOVUTUKSESSA Ennen kuin työnantaja päättää yhteistoimintamenettelyn piiriin kuluvasta asiasta, siitä on neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi.

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT 1 Sopimuksen soveltamisala Sopimuksen perusteella määräytyvät henkilöstön asema ja työehdot

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

1. Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdot? (Rosin)

1. Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdot? (Rosin) Henkilöstöasiat käytännössä Erikoistumisjakso 16.4.2015 Kaikki harjoitustyön (HO-tuomion esittelyn ja arvioinnin) jättäneet ovat saaneet korvaavuuden yhdestä tentin kysymyksestä, joten heidän tulee tässä

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN LUONNOS 4.12.104 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON SAIRAALA-, KUNTOUTUS- JA HOIVAPALVELUT -OSASTON FYSIATRIAN POLIKLINIKKATOI- MINNAN LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

Lisätiedot

Työntekomuodot ja työelämän sääntely

Työntekomuodot ja työelämän sääntely Työntekomuodot ja työelämän sääntely STTK Luottamusmies 2015 seminaari 7.5.2015 Asianajaja Jarkko Pehkonen Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy Työlainsäädännön kehitysvaiheet Työsuojelu Työaikasuojelu

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE 1 (3) YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE OSA-AIKAISTETUN TYÖNTEKIJÄN OI- KEUDESTA YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISEEN HYVITYKSEEN NEUVOTTELU- MENETTELYN LAIMINLYÖNTITILANTEESSA XXXXXX on pyytänyt 6.6.2011 yhteistoiminta-asiamieheltä

Lisätiedot

Esityksen tarkoituksena on Euroopan talousalueesta

Esityksen tarkoituksena on Euroopan talousalueesta 1992 vp- HE 109 Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen liittyvien työoikeudellisten säännösten muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Lain soveltamisala yms. Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Lain soveltamisala (2 ) - Työntekijämäärä säännöllisesti vähintään

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE Y/4/2009 24.9.2009 1(6) TYÖN TILAPÄINEN JA PYSYVÄ VÄHENTYMINEN Työn tilapäinen tai pysyvä vähentyminen vaikuttaa

Lisätiedot

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen JHL Kaakkois-Suomen aluetoimisto Ritva Miettinen 1 Vuorotteluvapaan vaikutus eläkkeeseen Jos suunnittelet vuorotteluvapaan pitämistä,

Lisätiedot

Henkilöstömuutokset juridisesta näkökulmasta. HENRY Foorumi 4.11.2014

Henkilöstömuutokset juridisesta näkökulmasta. HENRY Foorumi 4.11.2014 Henkilöstömuutokset juridisesta näkökulmasta HENRY Foorumi 4.11.2014 Sisältö Käsiteltävät muutostilanteet Liikkeen luovutus Ulkoistaminen Työsuhteen ehtojen muuttaminen Sivu2 Liikkeen luovutus Sivu3 Liikkeen

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

Ennakkoverolippumiehet

Ennakkoverolippumiehet Ennakkoverolippumiehet Pääsäännön yhteenveto 1. Infra-alalla ei tule käyttää ennakkoverolippumiehiä konekuskeina. 2. Jos otat tai olet ottanut henkilön ajamaan yrityksesi omistamaa työkonetta (esim. kaivukone,

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös 23.8.2016 Maakuntauudistuksen projektiryhmän päätös 23.8.2016 Säädetään erikseen siitä,

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle Yhteistoimintalain ja konserniyhteistyön keskeinen sisältö Johdanto... 13

Sisällys. Lukijalle Yhteistoimintalain ja konserniyhteistyön keskeinen sisältö Johdanto... 13 Sisällys Lukijalle........................................................ 11 Yhteistoimintalain ja konserniyhteistyön keskeinen sisältö..... 13 1. Johdanto..................................................

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Sote ja maakuntauudistus henkilöstön asema, uudet työnantajakonsernit

Sote ja maakuntauudistus henkilöstön asema, uudet työnantajakonsernit Sote ja maakuntauudistus henkilöstön asema, uudet työnantajakonsernit Kuormitus hallintaan, Kuntatalo 5.6.2017 Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas Maakunnille siirtyvä henkilöstö tehtäväalueittain

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE välillä. päivänä kuuta 2017 1 Sopijapuolet Luovuttaja

Lisätiedot

YT-menettely liikkeen luovutuksessa. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

YT-menettely liikkeen luovutuksessa. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä YT-menettely liikkeen luovutuksessa Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Liikkeenluovutus pähkinänkuoressa Liikkeenluovutus on työoikeuden alalle kehittynyt käsite, jolla on seuraava

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

4. Joensuun kaupungille siirtyvän henkilöstön määrän määrittely

4. Joensuun kaupungille siirtyvän henkilöstön määrän määrittely Luonnos 29.10.2013 SOPIMUS HENKILÖSTÖN SIIRROSTA JOENSUUN KAUPUNGILLE OUTOKUMMUN KAUPUNGIN IRTISANOUTUESSA LIPERIN JA OUTOKUMMUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSESTA 1.1.2014 ALKAEN -henkilöstöhallinnolliset

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VARASTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VARASTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA 1 SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VARASTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA 1 Johdanto 1.1 Sopijapuolet Luovuttaja: Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Osoite: PL 1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN PALVELUTUOTANNON SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN PALVELUTUOTANNON SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE Liikkeenluovutusasiakirja SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN PALVELUTUOTANNON SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA HELSINGIN

Lisätiedot

1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja

1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja Liikelaitos Salon Kaukolämmön toiminnan luovutus Luonnos 1 Osapuolet 1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja 2) Salon Kaukolämpö Oy

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

Työvoiman vähentämistilanteet. Eija Mali Työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Työvoiman vähentämistilanteet. Eija Mali Työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työvoiman vähentämistilanteet Eija Mali Työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Käydään läpi: Yhteistoimintamenettely Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet Eija Mali, OAJ 2 Yhteistoimintamenettely

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS LIITE 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

SOPIMUS ENONKOSKEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAAN KUULUVIEN TOIMINTOJEN (sosiaalipalvelut) LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE

SOPIMUS ENONKOSKEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAAN KUULUVIEN TOIMINTOJEN (sosiaalipalvelut) LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE 1 SOPIMUS ENONKOSKEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAAN KUULUVIEN TOIMINTOJEN (sosiaalipalvelut) LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE 1. Sopimuksen osapuolet 1.1.Luovuttaja: Enonkosken

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA 1 (7) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet Sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan toiminnan ja

Lisätiedot

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 SOPIMUS HUS:N OMISTAMIEN UUDENMAAN SAIRAALAPESULAN OSAKKEIDEN MYYNNISTÄ CAREA KUNTAYHTYMÄLLE JA KASTEK OY:N TEKSTIILIHUOLTOTOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ UUDENMAAN

Lisätiedot

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sisältö 1. Uusi työehtosopimus - Palkankorotukset 1.4.2012 - Palkankorotukset 1.5.2013 2. Muuta ajankohtaista - Ensihoidon muutokset - Järjestäytymisessä

Lisätiedot

00, OS NeuvottelulYläSavon SOTE kuntayhtymän ruokapalveluhenkilöstön siirtyminen Iisalmen kaupungin palvelukseen alkaen

00, OS NeuvottelulYläSavon SOTE kuntayhtymän ruokapalveluhenkilöstön siirtyminen Iisalmen kaupungin palvelukseen alkaen Neuvottelupöytakirja 1 (6),,,, 00, OS NeuvottelulYläSavon SOTE kuntayhtymän ruokapalveluhenkilöstön siirtyminen Iisalmen kaupungin palvelukseen 1.1.2017 alkaen Aika 21.3.2016 klo 8:00-10:00 Paikka Iisalmen

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011 Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 15110 LAHTI www.paijat-hame.fi/fi/paketti Heta henkilöstötyöryhmä

Lisätiedot

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta:

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta: LOHJAN KAUPUNGIN JA PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYS-PALVELUJEN HENKILÖSTÖSOPIMUS Yhtymähallitus 18.9.2012 liite 109 Sopijaosapuolet: Lohjan yhdistymishallitus Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Tehy ry / Okkeri päivitetty LAKI YHTEISTOIMINNASTA YRITYKSISSÄ Yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä, 8 luku

Tehy ry / Okkeri päivitetty LAKI YHTEISTOIMINNASTA YRITYKSISSÄ Yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä, 8 luku Tehy ry / Okkeri päivitetty 21.1.2016 LAKI YHTEISTOIMINNASTA YRITYKSISSÄ Yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä, 8 luku TYÖSOPIMUSLAKI Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet,

Lisätiedot

SOPIMUS HENKILÖSTÖN SIIRROSTA SIUN SOTELLE ALKAEN - henkilöstöhallinnolliset periaatteet

SOPIMUS HENKILÖSTÖN SIIRROSTA SIUN SOTELLE ALKAEN - henkilöstöhallinnolliset periaatteet SOPIMUS HENKILÖSTÖN SIIRROSTA SIUN SOTELLE 1.1.2017 ALKAEN - henkilöstöhallinnolliset periaatteet 2 1. Sopimuksen osapuolet 1) Joensuun, Kiteen, Lieksan, Nurmeksen ja Outokummun kaupungit, Heinäveden,

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13. Johdanto. Soveltamisala

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13. Johdanto. Soveltamisala SISÄLLYS Esipuhe 11 1 Johdanto 2 Soveltamisala 3 Yhteistoiminnan Lyhenteet 13 15 1.1 Vuoden 1978 yhteistoimintalaki....................... 15 1.2 Uusi yhteistoimintalaki...............................

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE

KANGASALAN KUNTA LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE KANGASALAN KUNTA 6.6.2016 LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE Sisällys 1. SOPIJAPUOLET... 1 2. MÄÄRITELMÄT... 1 3. SOPIMUKSEN TAUSTA... 1 4. LIIKKEENLUOVUTUS

Lisätiedot

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 Yhteistoimintalain soveltamisedellytykseksi säädettyä henkilöstömäärää laskettaessa oli otettava huomioon

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

Sopimus Tyks Loimaan / Vakka-Suomen sairaalan vuodeosastoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Loimaan / Uudenkaupungin kaupungille

Sopimus Tyks Loimaan / Vakka-Suomen sairaalan vuodeosastoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Loimaan / Uudenkaupungin kaupungille Sivu 1 / 5 Sopimus Tyks Loimaan / Vakka-Suomen sairaalan vuodeosastoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Loimaan / Uudenkaupungin kaupungille 1. OSAPUOLET Luovuttaja VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Alkusanat. Helsingissä

Alkusanat. Helsingissä MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Muutosturvan tavoitteena on parantaa taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanotun työntekijän asemaa ja edistää

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 082, 22/03/2001 s. 0016-0020

Virallinen lehti nro L 082, 22/03/2001 s. 0016-0020 Neuvoston direktiivi 2001/23/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Seuraamukset ja pakkokeinot Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Hyvitys (62 ) - Työnantaja irtisanoo, lomauttaa, osa-aikaistaa

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

YRITYSKAUPPA. Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa?

YRITYSKAUPPA. Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa? YRITYSKAUPPA Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa? Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti ja Yrityksen eli ns. oikeushenkilön myynti. Yrityksen myynti Yrityksen myynti tarkoittaa

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 6/2005 Tast 21.2.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA Tulopoliittisen

Lisätiedot

Henkilöstön siirtyminen uuteen maakuntaan. Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, KT Uudenmaan maakuntaparlamentti

Henkilöstön siirtyminen uuteen maakuntaan. Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, KT Uudenmaan maakuntaparlamentti Henkilöstön siirtyminen uuteen maakuntaan Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, KT Uudenmaan maakuntaparlamentti 24.11.2017 Henkilöstöä siirtyy maakuntakonserniin 1.1.2020 2 Maakunnille siirtyvä

Lisätiedot

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO Nro 1426-07 Mikonkatu 4, PL 34 Ään. 5-2 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 8.11.2007 13/2007

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO Nro 1426-07 Mikonkatu 4, PL 34 Ään. 5-2 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 8.11.2007 13/2007 TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO Nro 1426-07 Mikonkatu 4, PL 34 Ään. 5-2 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 8.11.2007 13/2007 Lausunnonpyytäjä: Asia: Turun ja Porin työsuojelupiirin työsuojelutoimisto Vuosilomalain

Lisätiedot

Laki. EV 31/1996 vp- HE 199/1995 vp. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi merimieslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Laki. EV 31/1996 vp- HE 199/1995 vp. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi merimieslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta EV 31/1996 vp- HE 199/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi merimieslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on vuoden 1995 valtiopäivillä annettu hallituksen

Lisätiedot

JOURNALISTILIITON VUOKRATYÖOHJE 23.5.2012

JOURNALISTILIITON VUOKRATYÖOHJE 23.5.2012 JOURNALISTILIITON VUOKRATYÖOHJE 23.5.2012 SAATTEEKSI Vuokratyö on uudenlainen työn tekemisen muoto, joka näyttää leviävän työmarkkinoilla, myös journalistisessa työssä. Erityisesti Ruotsissa jo monta sataa

Lisätiedot

Jokilatvojen Tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon HENKILÖSTÖSOPIMUS

Jokilatvojen Tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon HENKILÖSTÖSOPIMUS Jokilatvojen Tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon HENKILÖSTÖSOPIMUS Jokilatvojen Tilapalveluiden Kuntayhtymän jäsenkuntien palveluksessa olevan kiinteistönhoidon henkilöstön siirtymisestä perustettavan

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

2 Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin TT-STTK irtisanomissuojasopimus ja todettiin, että se tulee voimaan 1.6.2002.

2 Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin TT-STTK irtisanomissuojasopimus ja todettiin, että se tulee voimaan 1.6.2002. TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO TIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika Paikka Läsnä 1 Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa ja että kaikki osanottajat

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala Luottamusmiessopimus PT-STTK 1 Soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan Palvelutyönantajain jäsenyrityksissä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäseninä olevien toimihenkilöjärjestöjen jäseniin, ellei 10

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Työntekijän palkkaaminen 25.10.2017 Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Uuden työntekijän tarve? Toimiako yksin vai toiminko työantajana ja kasvatan yritystä? Kysynnän ja tarjonnan suhde? Kasvaako yritys

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot