Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta"

Transkriptio

1 Kannanotto 1/ (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti pitkäaikaisia vakuutussopimuksia, jotka kattavat turvan elämisen, kuolemisen tai molempien varalta. Sopimusten pitkäaikaisuudesta johtuen vakuutusyhtiöiden edellytetään harjoittavan henkivakuutustoimintaa huolellisesti, varovaisesti ja turvaavasti. Jos toimintaympäristössä tapahtuu sellaisia muutoksia, joita vakuutusyhtiöt eivät vakuutusta myönnettäessä olisi voineet huolellisellakaan arvioinnilla ottaa huomioon, vakuutussopimuksia on mahdollista muuttaa vakuutussopimuslain mukaan edellyttäen, että sopimuksen sisältö ei olennaisesti muutu. Tässä kannanotossa Finanssivalvonta ilmaisee näkemyksensä niistä seikoista, jotka henkivakuutusyhtiöiden on syytä ottaa huomioon, kun ne harkitsevat tekevänsä muutoksia henkivakuutussopimustensa ehtoihin. Henkivakuutuksella tarkoitetaan tässä kannanotossa riskihenkivakuutuksia, säästöhenkivakuutuksia ja yksilöllisiä eläkevakuutuksia sekä vapaaehtoisia ryhmäeläkevakuutuksia. Vakuutussopimus Vakuutussopimuslain (VSL) 20 a :n 1 momentin mukaan henkilövakuutuksen vakuutusehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenantajalla on oikeus muuttaa vakuutusehdoissa yksilöidyllä perusteella vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja. Lisäksi VSL:n 20 a :n 2 momentin mukaan henkivakuutuksen vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja voidaan muuttaa vain, jos muutokseen on erityistä syytä yleisen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen vuoksi eikä vakuutussopimuksen sisältö muutu olennaisesti alkuperäiseen sopimukseen verrattuna. VSL:n 20 a :n 3 momentin mukaan vakuutuksenantajalla on lisäksi oikeus tehdä henkilövakuutuksen vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön. VSL:n säännösten pakottavuutta koskevan 3 pykälän 1 momentin mukaan sopimusehto, joka poikkeaa VSL:n säännöksistä muun vakuutetun tai vakuutuskorvaukseen oikeutetun kuin vakuutuksenottajan vahingoksi, on mitätön. Pykälän 2 momentin mukaan sopimusehto, joka poikkeaa VSL:n säännöksistä vakuutuksenottajan vahingoksi, on mitätön kuluttajaa kohtaan sekä sellaista muuta luonnollista henkilöä taikka oikeushenkilöä kohtaan, joka huomioon ottaen hänen elinkeinotoimintansa tai muun toimintansa laatu ja laajuus sekä olosuhteet muutoin on vakuutuksenantajan

2 Kannanotto 1/ (5) sopijapuolena rinnastettavissa kuluttajaan. Mitä momentissa säädetään, ei koske ryhmävakuutusta. VSL:n 4 :n mukaan ryhmävakuutukseen sovelletaan muun muassa tämän kannanoton soveltamisen kannalta olennaisia 20 ja 20 a :n säännöksiä. VSL:n 3 :n 1 momentin ja 4 :n nojalla voidaan todeta, että ryhmäeläkevakuutuksiin sovelletaan VSL:n 20 a :ää vakuutuksenantajan ja -ottajan välisessä sopimussuhteessa, jos muuta ei ole sovittu. Vakuutuksenantaja ja -ottaja eivät kuitenkaan voi sopia vakuutettua sitovasti lain säännöksiä huonommista ehdoista. 3 Finanssivalvonnan kannanotto 3.1 Vakuutussopimuksen ehtojen muuttaminen vapaaehtoisin järjestelyin Henkivakuutussopimusten vakuutusehtoja voidaan muuttaa vapaaehtoisin järjestelyin sopimalla asiakkaan kanssa olemassa olevan sopimuksen muuttamisesta tai uudesta sopimuksesta, jolla korvataan olemassa oleva sopimus kokonaan tai osittain. Finanssivalvonta korostaa, että vapaaehtoista sopimusmuutosta tai uutta sopimusta entisen tilalle markkinoitaessa vakuutusyhtiön on annettava vakuutuksenottajille tasapuolista ja oikeaa tietoa siten, että muutoksesta tai uudesta sopimuksesta asiakkaalle syntyvä kuva ei ole harhaanjohtava. Vakuutuksenottajalle tulee selkeästi esittää sekä laskuperustekorkoisen että sijoitussidonnaisen vakuutuksen tai vakuutuksen osan edut ja haitat vakuutuksenottajan näkökulmasta. Vakuutuksenottajalle tarjottavien tai vakuutusehdoissa mainittujen vaihtoehtojen tulee tosiasiallisesti olla vakuutuksenottajan käytettävissä. Ryhmävakuutuksessa vakuutusehtojen muuttamisesta voidaan sopia lain säännöksestä poiketen, jos sopimusmääräys ei heikennä vakuutetun oikeuksia laissa säädetystä. Vakuutussopimuksen sopimusehtojen muuttamista koskevaa ehtokohtaa on myös sovellettava niin, että sen nojalla ei heikennetä vakuutettujen etuja VSL:ssa säädetystä. 3.2 Vakuutusehtojen yksipuoliset muutokset Yleistä Seuraavassa käsitellään asioita, jotka henkivakuutusyhtiön tulisi ottaa huomioon arvioidessaan, onko sillä vakuutussopimuslaissa tarkoitettu erityinen syy tehdä vakuutussopimuksiin muutoksia yleisen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta. Samoin käsitellään sitä, milloin suunniteltua muutosta voidaan pitää laissa tarkoitetulla tavalla olennaisena ja siten kiellettynä.

3 Kannanotto 1/ (5) Kun henkivakuutusyhtiö ilmoittaa vakuutusehtoihin tekemästään yksipuolisesta muutoksesta vakuutuksenottajille, sen tulee antaa näille VSL:n 20 a :n 5 momentissa tarkoitetut tiedot muutoksesta ja vakuutuksenottajan oikeudesta irtisanoa vakuutus. Finanssivalvonta suosittaa, että vakuutuksenottajille kerrotaan muutoksen perusteista, muutokseen oikeuttavasta vakuutusehtojen kohdasta ja muutoksen sisällöstä niin selkeästi, että heidän on saamiensa tietojen perusteella mahdollista arvioida muutoksen vaikutusta heidän vakuutussopimuksiinsa. Finanssivalvonta suosittaa myös, että vakuutuksenottajille kerrotaan heidän mahdollisuudestaan saattaa asia Vakuutuslautakunnan tai yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi Vakuutusehtojen muuttamisen edellytykset Finanssivalvonta tulkitsee VSL:n 20 a :n 1 momentin perusteella, että henkivakuutusyhtiö ei voi muuttaa sopimusta yksipuolisesti, jollei muuttamisoikeutta ole erikseen yksilöity vakuutusehdoissa. Tämä koskee myös ennen nykyisen vakuutussopimuslain voimaantuloa solmittuja vakuutussopimuksia. Henkivakuutuksen sopimusehtojen muutoksen perusteena voi VSL:n 20 a :n 2 mukaan olla yleisen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksesta johtuva erityinen syy. Muut syyt eivät oikeuta yksipuoliseen sopimusehtojen muuttamiseen. Näin ollen esimerkiksi vakavaraisuuden laskentaan liittyvä lainsäädännön muutos ei oikeuta sopimusehtojen muuttamiseen. Vakuutussopimuslain hallituksen esityksen perusteluista ja aikaisemmista esitöistä käy ilmi, että ehtojen muuttamiseen oikeuttavan muutoksen vahinkokehityksessä tai korkotasossa on oltava huomattava ja sellainen, että sitä ei ole voitu ennakolta ottaa huomioon tavanomaisessa riskinmäärityksessä eli jollain tavalla yllättävä. Vakuutusehtojen muuttamisen edellytyksiä arvioitaessa tulee ottaa huomioon sopimuksen tekemisen jälkeen tapahtunut vahinkokehitys tai korkotason muutos. Lyhytkestoiset, merkittävätkään muutokset vahinkokehityksessä tai korkotasossa eivät lähtökohtaisesti ole laissa tarkoitettuja erityisiä syitä ehtomuutokselle Vakuutusehtojen muutoksen olennaisuuden arviointi Jos voidaan arvioida, että yleisessä vahinkokehityksessä tai korkotasossa on tapahtunut VSL:n 20 a :n 2 momentissa tarkoitettu muutos, yhtiön on seuraavaksi arvioitava muutoksen olennaisuutta. Olennaista muutosta ehtoihin ei saa tehdä. Finanssivalvonta tulkitsee, että VSL:n 20 a :n 2 momentissa tarkoitettua tai ryhmävakuutuksen sitä vastaavan ehtokohdan mukaista sopimuksen sisällön muutoksen olennaisuutta arvioitaessa on otettava huomioon

4 Kannanotto 1/ (5) kaikkien niiden muutosten vaikutukset sopimuksen sisältöön, jotka tehdään yhdellä kertaa tai hyvin lyhyellä ajalla, vakuutuksen luonne, kuten vakuutuksen irtisanottavuus ja se, onko kyseessä yksilöllinen vai ryhmävakuutus, sekä vakuutuksen verokohtelu mahdollisessa irtisanomistilanteessa markkinoilta saatava yleinen korkotaso sekä sopimuksen tekohetken korkotaso. Finanssivalvonta tulkitsee sopimuksen sisällön olennaiseksi muutokseksi esimerkiksi sen, että vakuutuksenottajalle jo kertynyttä etuutta ja sille luvattua laskuperustekorkoa heikennetään laskuperustekorkoinen vakuutus muutetaan sijoitussidonnaiseksi vakuutukseksi vakuutuksenottajalta otetaan pois oikeus siirtää laskuperustekorkoisessa osassa muutoshetkellä olevia vakuutussäästöjä sopimuksen laskuperustekorkoisen ja sijoitussidonnaisen osan välillä riskiturvan tasoa olennaisesti alennetaan muutoksessa puututaan muuhun asiakkaan valintamahdollisuuteen, jota on markkinoinnissa erityisesti korostettu. 3.3 Muuta huomioon otettavaa Vahinkokehityksen parantuessa tai korkotason noustessa sopimusmuutoksia tulisi tarkastella uudestaan. Jos asiakas käyttää yhtiön yksipuolisesta sopimusmuutoksesta seuraavaa oikeuttaan ostaa sopimus takaisin, yhtiön ei tulisi vähentää takaisinostoarvosta takaisinostosanktiota. Finanssivalvonta suosittelee, että henkivakuutusyhtiöt ilmoittavat etukäteen Finanssivalvonnalle, kun ne suunnittelevat tässä kannanotossa tarkoitettuja muutoksia vakuutusehtoihin. Lisätietoja Kannanottoon liittyviä lisätietoja antavat johtava matemaatikko Jari Niittuinperä, puhelin , ja markkinavalvoja Päivi Turunen, puhelin , sekä sähköpostitse etunimi.sukunimi(at)fiva.fi.

5 Kannanotto 1/ (5) Tiedoksi Henkivakuutusyhtiöt (kotimaiset ja Suomessa toimintaa harjoittavat ulkomaiset yhtiöt) Oikeusministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Ehdotus vakuutussopimuslain uudistamiseksi

Ehdotus vakuutussopimuslain uudistamiseksi LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2007:10 Ehdotus vakuutussopimuslain uudistamiseksi Lausuntotiivistelmä OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2007:10 Ehdotus vakuutussopimuslain uudistamiseksi Lausuntotiivistelmä

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Eläkesäästäminen 2011

Eläkesäästäminen 2011 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen 2011 Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille yksityishenkilöille yleistä tietoa pitkäaikaissäästämissopimuksista

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

1 (1) TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS

1 (1) TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 1 (1) TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS Pohjolan ryhmävakuutus on kiinteä osa Metsä Groupin myöntämää TaimiTurva -palvelusopimusta. Sen avulla turvataan taimikon kehittyminen

Lisätiedot

Vakuuttamisvirheet ja korvauslupaukset vakuutuksenottajan oikeusturvana

Vakuuttamisvirheet ja korvauslupaukset vakuutuksenottajan oikeusturvana Vakuuttamisvirheet ja korvauslupaukset vakuutuksenottajan oikeusturvana Kaisa Nykänen 0121442 Oikeusinformatiikka Oikeustieteiden tiedekunta Lapin Yliopisto Syksy 2012 II Tiivistelmä Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT L1301 SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen 133 720 1 9.12 SISÄLLYSLUETTELO SOVELTAMISALUE...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA 1 (15) LAUSUNTO Nina Väänänen 11.6.2013 Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 3/2013-2.5.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA Finanssivalvonta on pyytänyt

Lisätiedot

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 L0901 sporttiturvan VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 Sisällysluettelo SOVELTAMISALUE...3 VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3

Lisätiedot

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005 N:o 28 33 SISÄLLYS N:o Sivu 28 Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta... 89 29 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta...

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen. Näitä ehtoja sovelletaan ennen 1.7.2012 alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

Lisätiedot

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus V1201 Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen 133 625 1 10.11 SISÄLLYSLUETTELO Vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen tuotekuvaus...3 Vapaaehtoisen

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2010 N:o 746 753 SISÄLLYS N:o Sivu 746 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta... 2537 747 Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä...

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 15/2013

Määräykset ja ohjeet 15/2013 Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi Dnro FIVA 6/01.00/2012 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Hannes Männistö. Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen pätemättömyys

Hannes Männistö. Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen pätemättömyys Hannes Männistö Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen pätemättömyys Helsingin yliopisto Perhe- ja jäämistöoikeuden projekti Pro gradu -tutkielma Professori Urpo Kangas 5.5.2014 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee tässä asiassa

Lisätiedot

KotiPlus-vakuutus. AIG Europe Limited sivuliikkeen puolesta. Juhani Talvia toimitusjohtaja AIG Europe Limited sivuliike

KotiPlus-vakuutus. AIG Europe Limited sivuliikkeen puolesta. Juhani Talvia toimitusjohtaja AIG Europe Limited sivuliike KotiPlus-vakuutus Vakuutusehdot AH1216 Vakuutuksenottajan ja AIG Europe Limited sivuliikkeen (jäljempänä AIG ) välinen vakuutussopimus muodostuu vakuutuskirjasta, vakuutuskohtaisista erityisistä ehdoista

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot 21e

Liikennevakuutusehdot 21e Liikennevakuutusehdot 21e 1.1.2013 Sisältö 1. Vakuutusehtojen soveltamisala 2. Vakuutuksen voimassaoloalue 3. Vakuutuksen sisältö 4. Vakuutussopimus 5. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen 6. Vakuutuskausi

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 11.3.2014 Marjo Ylönen FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

SIJOITUSSIDONNAISTEN SÄÄSTÖHENKIVAKUUTUSTEN KÄYTETTÄVYYS JA VERTAILTAVUUS SIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA

SIJOITUSSIDONNAISTEN SÄÄSTÖHENKIVAKUUTUSTEN KÄYTETTÄVYYS JA VERTAILTAVUUS SIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos SIJOITUSSIDONNAISTEN SÄÄSTÖHENKIVAKUUTUSTEN KÄYTETTÄVYYS JA VERTAILTAVUUS SIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Tekijä:

Lisätiedot

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt NASDAQ OMX Helsinki Yhtenäiset tiedottamissäännöt 1. syyskuuta 2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 1 TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 YLEISSÄÄNNÖS...

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

Matkavakuutusehdot 1.1.2015

Matkavakuutusehdot 1.1.2015 Matkavakuutusehdot 1.1.2015 Sisältö Matkavakuutusehdot 1.1.2015 sivu 3 6 Yleiset sopimusehdot 1. Keskeiset käsitteet 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen

Lisätiedot

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT SUOMEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN KESKUSLIITTO 20.12.1999 VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 2 1. JOHDANTO...4 2. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT...5 2.1 MILLOIN

Lisätiedot