ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI"

Transkriptio

1 ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnr 30968/06/2009 Kulemaan jhtanut sähkötapaturma Pedersöressä Tutkijaryhmä: Sakari Hatakka Björn Jhanssn

2 ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTIN TIIVISTELMÄ Onnettmuustapaus Kulemaan jhtanut sähkötapaturma Pedersöressä Tapahtuma-aika kl n. 09:30 Tapahtumapaikka Yhteenvet nnettmuudesta ja tutkinnan tulksista (mitä tapahtui, syyt, seuraukset) Muuntpiiri ANTFOLK Antflkvägen, ÄHTÄVÄ Jakeluverkkyhtiön klmesta kkeneesta sähköasentajasta kstuvan työryhmän tehtävänä li asentaa sähköliittymien etäluennan käyttöönttn liittyvä laite 20kV:n pylväsmuuntajan kanteen. Työkhde ertettiin muuntajan kanssa samassa pylväässä levalla pylväserttimella (kurmanerttimella) ja erttimen avausväli tarkastettiin silmämääräisesti. Jnkin aikaa työskenneltyään henkilönstkrissa llut asentaja sai sähköiskun. Ensiavusta hulimatta 53-vutias mies kuli tapahtumapaikalla. Erttimen yhden vaiheen katkaisupiiska ei llut auennut, ja uhri jutui saksi virtapiiriä, jka kulki avlinjasta muuntajan käämityksen kautta metalliseen henkilönstkriin ja edelleen maahan. Tapaturman keskeisin syy li, ettei jännitteettömyyttä tdettu sähkötyöturvallisuusvaatimusten mukaisesti eikä työmaaditusta tehty. Tekniikkaan liittyvä välillinen syytekijä li, että pylväserttimen timinta ei llut lutettavaa. Välillisenä syytekijänä vidaan pitää myös puutteellista henkilöstön ja sähkötöiden tekemisen turvallisuuden rganisintia sekä sähköturvallisuuden valvntaa. Tutkijaryhmän ehdttamat timenpiteet vastaavan nnettmuuden ehkäisemiseksi Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvnta tulee järjestää tinkimättömästi siten, kun se säädöksissä ja sähkötyöturvallisuusstandardissa edellytetään. Erityisesti humita n kiinnitettävä työkhteen työnaikaisen sähköturvallisuuden valvjan nimeämiseen, jännitteettömyyden tteamiseen ja työmaaditusvälineiden ikeaan käyttöön. Nimettyjen vastuuhenkilöiden n varmistettava ja valvttava, että annettua hjeistusta ikeiden ja vaadittujen työmenetelmien salta nudatetaan. Timinnanharjittajan n perusteltua kiinnittää enemmän humita sähköverkn hultn ja kunnssapitn myös sähkötyöturvallisuuden näkökulmasta. Kauppa- ja tellisuusministeriön päätöksen sähkölaitteistjen käyttööntsta ja käytöstä (KTMp 517/1996) 11 :ssä jakeluverklle vaadittua sähköturvallisuuden ylläpitävää kunnssapit-hjelmaa n tarpeen kehittää. Jakeluverkssa tunnistetuille hult- ja tarkastuskhteille tehtäviä timenpiteitä n täydennettävä sekä yksilöitävä ennaklta hjelman mukaisesti suritettavat hult- ja kunnssapittimenpiteet. Kunnssapithjelmassa suunnitellut timenpiteet n sidttava kalenteriaikaan ja tteutuneista timenpiteistä n pidettävä kirjaa. Verkn käytössä, työskenneltäessä verkssa tai verkn tarkastuksissa havaittujen vikjen ja puutteiden krjaamisen hallitsemiseksi n syytä luda järjestelmä, jhn tehdyt havainnt ja niiden krjaaminen tulevat kirjatuksi. Kun havaitaan sähköverkn käytön turvallisuuteen vaikuttavia puutteita, n niiden krjaamisen ryhdyttävä viipymättä. Tutkintaraprtin päiväys Tutkijaryhmän allekirjitukset ja nimenselvennykset Sakari Hatakka Björn Jhanssn

3 KUOLEMAAN JOHTANUT SÄHKÖTAPATURMA PEDERDÖRESSÄ TAUSTAA Jakeluverkkyhtiön (myöhemmin verkkyhtiö) alueella asennettiin jakelualueen sähköliittymien etäluettavien mittareiden käyttöönttn liittyviä "mittaustietjenlähettimiä". Laitteen asennus verknhaltijan 20/ 0,4 kv:n jakelumuuntajiin (pylväsmuuntajiin) tapahtuisi siten, että laite kiinnitetään pylväässä levan muuntajan kanteen ja kytketään muuntajan ensiöpulen yhteen vaiheeseen. Maaditus liitettäisiin muuntamn maaditukseen. Myöhemmässä vaiheessa laite liitettäisiin pienjännitejakeluun tiednsiirta varten. Työ li ennakkn suunniteltu ja tteutus käyty läpi asentajien kanssa. Lähetin kiinnitettäisiin ja kytkettäisiin muuntajan kannella tukieristimeen ajneuvn kytketystä henkilönstkrista. Maaditus liitettäisiin pylväskengillä pylväässä työskennellen. Kirjallista työhjetta työn selväpiirteisyyden vuksi työstä ei llut. Työssä tuli nudattaa sähkötyöturvallisuudesta annettuja määräyksiä ja standardin mukaisia turvallisia työmenetelmiä sekä työhön varattuja työvälineitä. Laitteiden asennuksia tehtäisiin lppukesän ja tulevan syksyn aikana 29 kappaletta. 2. TAPATURMAN TUTKINTA Tapaturma sattui n. kl Tapaturman uhrille annettiin ensiapua, mutta uhri juduttiin kuitenkin tteamaan kulleeksi tapahtumapaikalla. Pliisi tutki tapahtumapaikan heti tapaturman satuttua. Tukes sai tiedn tapaturmasta samana päivänä ja tutkintaryhmä nimettiin Vaasan työsujelupiiri sekä Tukes tutustuivat nnettmuuspaikkaan Tutkinnan aikana tehtiin yhteistyötä myös Pietarsaaren pliisin kanssa. Tukesin tutkintaryhmällä li käytössään seuraava materiaali: pliisin tutkintailmitus työsujelupiirin tarkastuskertmus ja tapaturmaselstus Ilmatieteen laitksen selvitys tapaturman aikaisesta säätilasta timinnanharjittajalta saadut selvitykset mm. henkilöstön sähköalan kulutuksesta, työkkemuksesta sekä tteutuneesta sähkötyöturvallisuuskulutuksesta laitteistn kunnssapitn ja tarkastuksiin liittyviä asiakirjja pylväserttimen asennus- ja käyttöhje 3. TAPAHTUMAPAIKAN KUVAUS Onnettmuus tapahtui pylväsmuuntamlla Antflkintiellä Pedersören Ähtävän kylässä. Muuntpiirin ANTFOLK muuntam n ns. 1-pylväsrakenteinen 20/ 0,4 kv:n pylväsmuuntam. Muuntamn liittyy avrakenteinen * katkaisupiiskilla varustettu käsikäyttöinen pylväsertin, jlla muuntaja ja sen jälkeiset verkn sat vidaan erttaa jännitteettömäksi jakeluverkn 20kV:n avlinjasta. Muuntajakannen yläpuliset laitteistn sat vat ksketussujaamattmia. *Katkaisupiiskat vat pylväserttimen apukskettimia, jtka avautuvat myöhemmin kun pääkskettimet. Kurmitusvirran aiheuttama valkaari jää palamaan/ sammuu apukskettimiin eikä vauriita itse kskettimia.

4 Muuntaja sijaitsee pylväässä n. 5 metrin krkeudella ympäröivästä maanpinnasta. Ertin n sijitettu pylvääseen n. 2 metriä muuntajan yläpulelle. Erttimen kautta muuntajalaitteist liittyy verknhaltija jakeluverkn 20 kv:n avlinjaan. Erttimen avaamista ja sulkemista varten pylvään alasassa n auki-/ kiinnilukittava käsihjain. Asutuksen välittömässä läheisyydessä sijaitseva muuntam li varustettu vaadituilla varituksilla ja merkinnöillä, pienjännitejhtjen yläpulella levalla keskijännitejhtjen läheisyydestä varittavalla keltaisella varitusraidalla ja pylvääseen kiinnitetyllä Hengenvaaratekstillä varustetulla kilvellä. 20 kv:n avlinja Pylväsertin Tietjenkeruulaite kiinnitettynä 20/0,4 kv:n muuntajan kanteen Erttimen käsihjain Kuva 1. Tapaturmapaikan 20/0,4kV pylväsmuuntam

5 4. TAPATURMAKETJU - TAPAHTUMAT ENNEN TAPATURMAA JA TAPATURMA Verkkyhtiössä valmisteltiin sähköliittymien etäluettavien mittareiden käyttööntta. Yrityksen sähkötöiden jhtaja li suunnitellut etäluentaan tarvittavan laitteen "mittaustietjenlähettimen" asennustyön ennakkn ja tteutus li käyty läpi asentajien kanssa. Asennustyö li suunniteltu tehtäväksi kahden asentajan työryhmässä. Kirjallista työhjetta työn selväpiirteisyyden vuksi ei laadittu. Työssä tuli nudattaa annettujen työhjeiden lisäksi sähkötyöturvallisuudesta annettuja määräyksiä ja standardin mukaisia turvallisia työvälineitä ja -menetelmiä. "Mittaustietjenlähettimet" asennettaisiin jakeluverkn 20kV:n pylväsmuuntajiin siten, että laite kiinnitetään muuntajan kanteen, liitetään muuntamn maaditukseen sekä muuntajan ensiöpulella yhteen vaiheeseen. Myöhemmin laite liitettäisiin pienjännitejakeluun. Asennustyö suritettaisiin siten, että lähetin kiinnitetään ja kytketään muuntajan kannella tukieristimeen henkilönstkrista ja maaditus liitettäisiin pylväskengillä pylväässä työskennellen. Lmakauden työjärjestelyistä jhtuen tapaturmaan jhtaneeseen työhön sallistui klmaskin asentaja. Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvjaa ei työryhmään määritelty. Asiakkaille li ennakkn ilmitettu työn vaatimasta sähkönjakelun keskeytyksestä. Klmesta kkeneesta sähköasentajasta kstuva työryhmä li ilmitetun ajankhdan mukaisesti maanantaina n. kl 09:00 asentamassa tietjenkeruulaitetta 20/0,4 kv:n pylväsmuuntajaan muuntpiiriin: ANTFOLK. Työryhmä li tapaturmapäivän aamuna aiemmin asentanut yhden keräilylaitteen. Paikalle tultaessa ja työn alitusta valmisteltaessa pyysi lähistön asukas siirtämään työn alittamista ja katka hetken. Pyynnön mukaisesti työn alittamista siirrettiin ja asentajat keskustelivat hetken tisen paikalle tulleen mieshenkilön kanssa. Ennen työskentelyn alittamista ei työryhmässä annettu kenenkään timesta työn alituslupaa. Erttimen käsihjain sijaitsi pylväässä niin krkealla, että erttimen käyttötimenpide auki hjaamista varten vaati asentajan B nusemista pylvääseen. Ertin avattiin ja lukittiin sitten jännitteen kytkemisen estämiseksi riippuluklla AUKI- asentn. Tietisina sähkötyöturvallisuusvaatimuksista, mutta vastin annettuja hjeita työskentely alitettiin tteamatta työkhteen jännitteettömyyttä ja työmaadittamatta khdetta. Käytössä lleeseen ajneuvn li tätä tarkitusta varten varatut työvälineet. Asentaja A alitti työskentelyn ajneuvn kytketyssä henkilönstkrissa, jnka itse hjaili muuntajan kannen taslle krissa levilla hallintalaitteilla. Oli työskennelty jnkin aikaa ja laite saatu kiinnitettyä muuntajan kanteen, kun pylvääseen kiipeämässä llut asentaja B havaitsi henkilönstkrissa työskennelleen asentajan A levan ikealla kädellään kiinni muuntajaa syöttävässä liitinkiskssa/ jhtimessa ja saavan sähköiskun. Asentaja B ilmitti havainnstaan lähistöllä levalle asentaja C:lle jka tällöin havaitsi, että työkhteesta katsen kauimmainen erttimen sammutuspiiska ei llut auki vaan laitteist li edelleen jännitteinen. Asentaja B laskeutui alas pylväästä. Ajneuv kipinöi ja savusi, tilanne arviitiin siten, että 20kV:n keskijännitelaitteistssa kiinni levaa asentajaa A ei vida auttaa jutumatta itse hengenvaaraan lähestymällä sana virtapiiriä levaa ajneuva.

6 Asentaja C pyysi paikalle tullutta ulkpulista henkilöä sittamaan hätänumern 112. Arvilta 2-3 minuutin kuluttua asentaja A irtsi jännitteisestä laitteiststa ja vajsi nstkrin phjalle. Asentajat B ja C ttivat uhrin alas krista ja elvytys alitettiin jatkaen sitä pelastusmiehistön tuln saakka. Pelastusmiehistön elvytysyrityksestä hulimatta juduttiin uhri tteamaan tapahtumapaikalla kulleeksi. Tapahtuman ajan muuntaja kävi piiskan kautta yhdellä vaiheella, mikä näkyi liittymissä valjen välkkymisenä, kunnes ertin suljettiin pelastustimien päätyttyä. Asentaja A sai sähköiskun muuntajan käämityksen kautta (kytkentä Dyn) ja virta kulki metallisesta henkilönstkrista ajneuvn tukijalkjen kautta maahan (ajneuv tuettu sratiehen). Ajneuvsta li nähtävissä virran kulkutie henkilönstkrista autn runkn. Krin ja nstvarren välinen eristesa li palanut ja hiiltynyt. Verkn maasulkusujaus ei ilmeisesti suuren vikaimpedanssin vuksi havainnut syntynyttä maasulkua (syöttävä sähköasema rakennettu 2004/ 2005, sujareleistys kestettu vunna 2008). Js laitteistn jännitteettömyys lisi tdettu ja työmaaditus tehty ennen työhön ryhtymistä, lisi nnettmuudelta vältytty. Työryhmään ABC ei määritellä työnaikaisen sähköturvallisuuden valvjaa Työn alittaminen/ valmistelu keskeytyy ja lmalta palaileva työryhmä keskustelee paikallisten kanssa Aurink paistaa työsuunnasta vasten työryhmää Asentaja A saa sähköiskun ja jää kiinni muuntajaa syöttävään 20 kv:n jhtimeen Asentajille A, B ja C sitetaan suunnitellut asennuskhteet muuntpiireissä, jiden kuluttajille n tiedtettu jakelukeskeytyksestä Työryhmä ABC saapuu suunnitellusti muuntpiiriin ANTFOLK työtä varten varatulla ajneuvlla, jka n varustettu mm. henkilönstkrilla, suurjännitteenkettimella ja työmaaditusvälineillä Pylväsertin avataan ja lukitaan AUKIasentn Työryhmä yrittää tdeta laitteistn jännitteettömyyden ylhäällä pylväässä levan erttimen avausväliä tarkastellen. Työkhteen jännitteettömyyttä ei tdeta suurjännitteenkettimella eikä khdetta työmaaditeta. Asentaja A nusee henkilönstkrilla muuntajankannen krkeudelle Asentaja B nusee pylvääseen ja havaitsee asentaja A:n saavan sähköiskun Asennustyön suunnitelma ja tteutus käydään läpi asentajien kanssa Sähkötöiden jhtaja suunnittelee "mittaustietjenlähettimien" asennustyön Pylväsertin tarkastetaan verkkyhtiön timesta vunna Valmistajan antamat asennus- ja hulthjeet eivät tule kaikin sin humiiduiksi. Ertin suljetaan. Myöhemmin vauriitunut pylväsertin krjataan. Asentaja C pyytää paikalle tullutta sivullista sittamaan hätänumern 112 Asentajat B ja C ttavat uhrin alas henkilönstkrista Uhri, asentaja A menehtyy tapahtumapaikalle elvytysyrityksistä hulimatta Kuva 2. Tapaturmaketju

7 5. EDELLYTYKSET TYÖSKENTELYLLE 5.1 Säätila, vaatetus ja varusteet Säätila Ilmatieteen laitksen havaintjen mukaan nnettmuuspaikkaa lähinnä leva havaintasema n Kruunupyyn lentasema, jka sijaitsee nnettmuuspaikasta nin 16 km phjiskilliseen. Asemalla tehdyt säähavainnt Kl 09:00 lämpötila: 15, 5 astetta suhteellinen ksteus: 99% näkyvyys: 30 km tuuli: tyyntä suurin tuulennpeus edellisen klmen tunnin aikana: 2 m/s ei sadetta Vaatetus työnantajalta saatu sähkötöihin sveltuva työvaatetus, turvajalkineet Varusteet ja välineet 5.2 Organisaatin timinta Verksttöitä varten yrityksen käytössä leva henkilönstkrilla varustettu ajneuv. Ajneuv li varustettu suurjännitteenkettimella ja työmaaditusvälineillä. Onnettmuuden tutkinnassa n selvitetty tapahtumien kulku sekä näihin vaikuttaneet asiat ja lsuhteet. Selvitys tapahtumien kulusta n edellä. Seuraavassa selvitetään menettelyjä säädösvaatimusten salta. Viitatut julkaisut vat (tteet liitteenä): 1. Sähköturvallisuuslaki STL (410/1996), jäljempänä STL(410/1996) 2. Kauppa- ja tellisuusministeriön päätös sähköalan töistä KTMp (516/1996, 1194/1999), jäljempänä KTMp 516/ Kauppa- ja tellisuusministeriön päätös sähkölaitteistjen käyttööntsta ja käytöstä KTMp (517/1996), jäljempänä KTMp 517/ TUKES-hje S , Sähkölaitteistjen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta kskevat standardit 5. Standardi SFS 6002 (2005), Sähkötyöturvallisuus standardin velvittavuus ilmenee KTMp 516/1996:stä ja Tukes-hjeesta 5.3 Käyttötöiden ja sähkötöiden jhtaminen sekä työnjak Jakeluverknhaltija n nimennyt palveluksessaan levan riittävän pätevyystdistuksen maavan henkilön käytön jhtajaksi. Käytön jhtajan jhdlla vidaan tehdä sähkölaitteistjen käyttötöitä. Jakeluverkssa tehtäviä sähkötöitä varten (kts. STL 410/1996 8, KTMp 516/ ) n timinnanharjittaja nimennyt riittävän pätevyystdistuksen maavan henkilön sähkötöiden jhtajaksi.

8 Käytön jhtajan ja sähkötöiden jhtajan velvitteet n annettu KTMp 516/ :ssä. Sähkölaitteistn haltijan ja timinnan harjittajan velvitteet käytön jhtajan ja sähkötöiden jhtajan salta n annettu KTMp 516/ :ssä. Työnantaja (työnantajan sijainen), sähkötöiden jhtaja ja käytön jhtaja hulehtivat yleisesti, että sähkötöissä ja sähkölaitteistjen käytössä ja hullssa nudatetaan työturvallisuuslakia, sähköturvallisuuslakia ja niiden perusteella annettuja säädöksiä ja määräyksiä. Sähkötöiden jhtaja vi hitaa tähän liittyviä tehtäviä itse tai hulehtia siitä, että n lemassa järjestelmä, jnka mukaan timittuna vaatimukset täyttyvät. Jkaista työtä varten tulee lla nimetty työstä vastaava henkilö tai käytöstä vastaava henkilö, esim. työnjhtaja, js sähkötöiden jhtaja tai käytön jhtaja ei itse suraan jhda töiden tekemistä (Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 liite X.4). Selvyyden ja käytännön töiden jhdn vuksi n yrityksessä käytössä järjestely, jssa kaikki sähkötöiden tekemiseen liittyvät työnjhdlliset tehtävät n keskitetty sähkötöiden jhtajalle, jlla n kiinteä ksketus surittavaan työhön. Sähkötöiden jhtaja sallistuu satunnaisesti mm. verkstvikjen krjauksiin. Onnettmuuspäivänä li sähkötöiden jhtaja vusilmalla. Työnjht li nnettmuuspäivänä järjestelty em. standardin mukaisesti niin, että tehtävien hit li käytön jhtajalla Työnaikaisen turvallisuuden valvnta Töiden jhtajan n hulehdittava siitä, että jkaiseen työkhteeseen nimetään man alansa sähkötöitä itsenäisesti tekemään kykenevä henkilö valvmaan työnaikaista sähköturvallisuutta. Standardissa tätä henkilöä nimitetään työnaikaisen sähköturvallisuuden valvjaksi. Hän vi sallistua työhön tai tehdä sen kknaisuudessaan itse. Olennaista n se, että työnaikaista turvallisuutta valvva henkilö n työkhteessa ja pystyy valvmaan työn turvallisuutta. Js työkhteessa n useita henkilöitä, pitää lla jka tilanteessa selvillä, kenelle työnaikaisen sähkötyöturvallisuuden valvnta kullinkin kuuluu. Js työn rganisinti ja tehtävät vat riittävän selväpiirteisiä niin, että valvnta vidaan määritellä suullisesti tai ennalta svitun käytännön mukaisesti ei kirjallista määrittelyä tarvita. Verkkyhtiön käytännön mukaan sellaisissa verksttöissä, jihin liittyy verkn käytön kannalta kirjallinen kytkentähjelma, niin tähän asiakirjaan nimetään työnaikaisen sähköturvallisuuden valvja. Muissa töissä nimeämiskäytännöstä n yrityksessä keskusteltu, mutta asentajat vat lleet vastahakisia ttamaan tehtävää vastuulleen. Yrityksen asentajan käsityksen mukaan "ammattihenkilöinä kukin vastaa masta työstään". Kska nnettmuuteen jhtanut työ li selväpiirteinen ja verkn käytön kannalta kytkentähjelmaa ei tarvittu, niin työaikaisen sähköturvallisuuden valvja ei tullut määritellyksi. 5.4 Työskentely työkhteessa Käytön jhtaja, sähkötöiden jhtaja ja työryhmän asentajat livat kaikki saman työnantajan palveluksessa. Sähköverkn käyttöturvallisuudesta hulehtii käytön jhtaja. Työryhmän sähköturvallisuuslain mukaisena töiden jhtajana timi sähkötöiden jhtaja. Sähkötöiden jhtajan llessa kesälmalla tehtävän hit li käytön jhtajalla. KTMp 516/ b määrää, että ennen kuin sähköalan työ alitetaan, n selvitettävä lutettavasti sähkölaitteistn rakenne, arviitava työhön liittyvät vaaratekijät ja ryhdyttävä sähköturvallisuuden kannalta tarvittaviin timenpiteisiin. KTMp 516/ f määrää, että työkhteena leva sähkölaitteist n ertettava jännitteettömäksi. Päätöksessä n lueteltu viisi timenpidettä, jtka n tehtävä ennen työn alittamista, jtta sähkölaitteist vidaan katsa jännitteettömäksi. Klmantena timenpiteenä n, että työkhteen jännitteettömyys tdetaan lutettavasti. Jännitteettömyyden tteamisesta n annettu lisähjeita standardin SFS 6002 khdassa Siinä tdetaan mm, että jännitteettömyys pitää tdeta niin läheltä työkhdetta kuin mahdllista.

9 Työvälineiden salta yrityksessä li keskusteltu käytössä levien työmaaditusvälineiden sveltuvuudesta pylväsmuuntamlla työskentelyyn. Asentajat näkivät, että käytössä levat kiintein eristyssauvin varustetut työmaaditusvälineet vat hankalia käyttää. Töiden jhdn ehdtn hje kuitenkin li, että maaditusvälineitä käytetään, kunnes tarkitukseen spivammat työmaaditusvälineet vat käytettävissä. Kaksia erityyppisiä työmaaditusvälineitä li kkeiltu. Sähkötyöturvallisuusstandardin vaatimus n, että mm. suurjännitelaitteistissa kaikki sat, jissa työskennellään pitää työmaadittaa (maadittaa ja iksulkea). Työmaadittamisella estetään työkhteen tuleminen vaarallisesti jännitteiseksi erttamiseen käytetyn kytkinlaitteen virheellisen käytön tai virhetiminnn takia tai muusta syystä (esim. jakeluverkissa laitteistn liitetyt generaattrit tms.). Vaaditun työnaikaisen sähköturvallisuuden valvjan lennainen tehtävä lisi llut mm. varmistua siitä, että mainitut sähköturvallisuustimenpiteet n suritettu ennen työn alittamista ja sen jälkeen ilmittaa työryhmälle, että turvallinen työskentely vidaan alittaa. 5.5 Työhön sallistuneiden asentajien ammattitait, kulutus ja pastus Kaikki työryhmän jäsenet livat työnantajan palveluksessa pitkään työskennelleitä kkeneita sähköasentajia, jilla li kymmenien vusien kkemus sähköverkkihin ja sähkönjakeluun liittyvistä sähkötöistä. Jakeluverkk ja sen rakenne li paikallisille asentajille hyvin tuttu. Sähköalan kulutuksen ja työkkemuksen perusteella he livat tietisia verksttöiden turvallisista työmenetelmistä, mm. jännitteettömyyden tteamisesta ja työmaadituksesta. Asentajilla li vimassaleva kauppa- ja tellisuusministeriön päätöksen sähköalan töistä (516/1996), lisäys sähkötyöturvallisuudesta (1194/1999) mukainen sähkötyöturvallisuuskulutus (Standardin SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus sisältö). Asentajat livat saaneet myös jännitetyökulutusta verksttöissä tarvittaviin työmenetelmiin. 5.6 Pylväsertin/ laitteistn kunnssapit Onnettmuuden jälkeen ertinta silmämääräisesti tarkasteltaessa li tdettavissa, että erttimen kahden laitimmaisen vaiheen piiskat livat pidempiä kuin keskimmäinen. Kaikkien piiskjen päissä li pikkipinnaltaan piiskaa paksumpia "palarpia". Erttimen kipinänsammutuslaitteistn napaelementin piiskan vetrauta li vääntynyt ja avausväli siten pienentynyt. Samin erttimen hjausputki li vääntynyt. Tukesin myöhemmin saaman selvityksen mukaan nnettmuuspaikan ertinta krjattaessa havaittiin, että sammutuspiiska li hitsaantunut vahvasti kiinni vetrautaan. Erttimen vauriista ei vida varmuudella sana missä määrin ne vat aiheutuneet avattaessa/ suljettaessa ertinta nnettmuuteen jhtaneen työn yhteydessä tai missä määrin vauriita n llut ennen nnettmuutta. Kauppa- ja tellisuusministeriön päätöksen sähkölaitteistjen käyttööntsta ja käytöstä (KTMp 517/1996) 11 :ssä vaaditaan sähkölaitteistille laitteistlukissa 2 ja 3 laadittavaksi sähköturvallisuuden ylläpitävä kunnssapit-hjelma. Verknhaltijan jakelu-, siirt- ja muu vastaavaa sähköverkk kuuluu laitteistlukkaan 3C. Vaatimukset täyttävässä kunnssapit- hjelmassa suunniteltujen timenpiteiden tulee lla kalenteriaikaan sidttuja. Tteutuneista hulttimenpiteistä sekä havaittujen vikjen ja puutteiden krjaamisesta tulee pitää kirjaa. Laitteistn käytön jhtajan n jhdettava ja valvttava sähkölaitteistn käyttö-, hult- ja kunnssapittöitä sekä hulehdittava, että hulttimenpiteiden surittamisen ja laitteistn turvallisen käytön kannalta n riittävät hjeet. Saman päätöksen 10 :n mukaan sähkölaitteistn haltijan n hulehdittava siitä, että laitteistn kunta ja turvallisuutta tarkkaillaan ja että havaitut puutteet ja viat pistetaan riittävän npeasti. Jakeluverklle laaditussa ylimalkaisessa hult- ja kunnssapit-hjelmassa ei le eritelty mm. pylväsmuuntamille suunniteltuja ennakkhulttimenpiteitä. Kunnssapit-

10 hjelma rakentuu pääsin yleistarkastuksiin. Esim. linjaerttimien salla hulln tarve n määritelty suritettavaksi tarpeen mukaan. Kuitenkin, laitteistn san valmistajan antamat hult-hjeet vat ensisijaisia ja asennushjeiden turvallisuuteen vaikuttavien mittjen (esim. erttimen avausväli) tulee säilyä laitteistn san kk elinkaaren ajan. Onnettmuuspaikan pylväsertin li tarkastettu verkkyhtiön timesta vunna Edellisen kerran ertin li aukihjattu vunna Työryhmässä li tiet, että vastaavantyyppisissä erttimissa kaikkien vaiheiden sammutuspiiskat eivät le aina auenneet pääkskettimien mukana avattaessa ertinta. Erttimia n pitänyt sulkea ja avata uudelleen, jtta kaikki vaiheet n saatu ertettua. Onnettmuuspaikan erttimen epälutettavasta timinnasta ei llut ennakkn tieta. Avausväli erttimessa Sammutuspiiska n takertunut vetrautaan Kuva 3. Erttimen sammutuspiiska n takertunut vetrautaan (Pliisin kuvasta)

11 6. YHTEENVETO TAPATURMAAN VAIKUTTANEISTA TEKIJÖISTÄ Tapaturmaan jhtanut välitön syy li, ettei työskentely työkhteessa llut sähkötyöturvallisuudesta annettujen säädösten ja sähkötyöturvallisuusstandardin vaatimusten mukaista. Työkhteen jännitteettömyyttä ei tdettu ennen työn alittamista eikä työmaaditusta tehty. Muita tapahtumien kulkuun ja tapaturmaan välillisesti vaikuttavia tekijöitä saattaa lla useita: erttimen puutteellinen kunt/ timinta. Työ keskeytyi/ häiriintyi, kun asentajat keskustelivat paikalla lleiden sivullisten kanssa. Työtä 'krdiniva' työnaikaisen sähköturvallisuuden valvja li nimeämättä, jllin työn alittaminen ei llut hallittua. työryhmän kknpan li lmakauden järjestelyistä jhtuen pikkeuksellinen sa työryhmästä li ensimmäistä päivää töissä kesälman jälkeen aamuaurink paisti kirkkaasti työsuunnasta, mikä saatti aiheuttaa sen, että varsin hutta metallinväristä jhtaneena levaa piiskaa ei havaittu vasten kirkasta taivasta verkkyhtiö kert, että alueella li llut uknilmaa nnettmuutta edeltävillä viikilla 7. TUTKIJARYHMÄN TOIMENPIDESUOSITUKSIA Tutkijaryhmän susitukset vastaavan nnettmuuden ehkäisemiseksi: Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvnta tulee järjestää tinkimättömästi siten, kun se säädöksissä ja sähkötyöturvallisuusstandardissa edellytetään. Erityisesti humita n kiinnitettävä työkhteen työnaikaisen sähköturvallisuuden valvjan nimeämiseen, jännitteettömyyden tteamiseen ja työmaaditusvälineiden ikeaan käyttöön. Nimettyjen vastuuhenkilöiden n varmistuttava ja valvttava, että annettua hjeistusta ikeiden ja vaadittujen työmenetelmien salta nudatetaan. Timinnanharjittajan n perusteltua kiinnittää enemmän humita sähköverkn hultn ja kunnssapitn myös sähkötyöturvallisuuden näkökulmasta. Kauppa- ja tellisuusministeriön päätöksen sähkölaitteistjen käyttööntsta ja käytöstä (KTMp 517/1996) 11 :ssä jakeluverklle vaadittua sähköturvallisuuden ylläpitävää kunnssapithjelmaa n tarpeen kehittää. Jakeluverkssa tunnistetuille hult- ja tarkastuskhteille tehtäviä timenpiteitä n täydennettävä sekä yksilöitävä ennaklta hjelman mukaisesti suritettavat hult- ja kunnssapittimenpiteet. Kunnssapit-hjelmassa suunnitellut timenpiteet n sidttava kalenteriaikaan ja tteutuneista timenpiteistä n pidettävä kirjaa. Verkn käytössä, työskenneltäessä verkssa tai verkn tarkastuksissa havaittujen vikjen ja puutteiden krjaamisen hallitsemiseksi n syytä luda järjestelmä, jhn tehdyt havainnt ja niiden krjaaminen tulevat kirjatuksi. Kun havaitaan sähköverkn käytön turvallisuuteen vaikuttavia puutteita, n niiden krjaamisen ryhdyttävä viipymättä.

12 LIITE Otteita julkaisuista: Sähköturvallisuuslaki /410 3 luku Sähköalan työt 8 Sähkölaitteiden krjaus- ja hulttöitä sekä sähkölaitteistjen rakennus-, krjaus-, hult- ja käyttötöitä saa tehdä seuraavilla edellytyksillä: 1) töitä jhtamaan nimetään lunnllinen henkilö, jlla n riittävä kelpisuus (töiden jhtaja); 2) itsenäisesti töitä surittavalla ja valvvalla lunnllisella henkilöllä n riittävä kelpisuus tai muuten riittävä ammattitait; sekä 3) käytössä n töiden tekemisen kannalta tarpeelliset tilat ja työvälineet sekä sähköturvallisuutta kskevat säännökset ja määräykset. Töiden jhtajaa ei vaadita ministeriön tarkemmin määräämissä kertalunteisissa töissä tai töissä, jista vi aiheutua vain vähäinen 5 :ssä tarkitettu vaara tai häiriö. Ministeriö vi lisäksi määrätä, millin töiden jhtajaa ei vaadita käyttö- ja hulttöissä. Ministeriö antaa tarkempia määräyksiä 1 mmentissa mainituista edellytyksistä. 9 Töiden jhtaja vastaa siitä, että 8 :n 1 mmentissa tarkitettu timinta n 5 :n ja 5 a luvun säännösten sekä 6 :n njalla annettujen määräysten mukaista. Töiden jhtajalla tulee lla tsiasiallinen mahdllisuus hulehtia tehtävästään. ( /1465) Töiden jhtajan tulee lla 8 :n 1 mmentissa tarkitetun timinnan harjittaja tai tällaista timintaa harjittavan palveluksessa, jllei ministeriö käyttö- ja hulttöistä muuta määrää. Ministeriö antaa tarkempia määräyksiä töiden jhtajan tehtävistä. Kauppa- ja tellisuusministeriön päätös sähköalan töistä KTMp (516/1996, 1194/1999) 1 Sähkötyöllä tarkitetaan sähkölaitteen krjaus- ja hulttöitä sekä sähkölaitteistn rakennus-, krjaus- ja hulttöitä. Käyttötyöllä tarkitetaan sähkölaitteistn käyttötimenpiteitä, niihin verrattavia krjaus- ja hulttöitä sekä sähkölaitteistn khdistuvia tarkastustimenpiteitä. 5 Sähkötöiden jhtajan n hulehdittava siitä, että 1) sähkötöissä nudatetaan sähköturvallisuuslakia (410/96) sekä sen njalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä, 2) sähkölaitteet ja -laitteistt vat sähköturvallisuuslaissa sekä sen njalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä edellytetyssä kunnssa ennen käyttööntta tai tiselle luvuttamista sekä 3) sähkötöitä tekevät henkilöt vat ammattitaitisia ja riittävästi pastetut tehtäviinsä. Käytön jhtajan n hulehdittava siitä, että 1) sähkölaitteistn käytössä ja hullssa nudatetaan sähköturvallisuuslakia sekä sen njalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä sekä

13 2) käyttötöitä tekevät henkilöt vat ammattitaitisia ja riittävästi pastetut tehtäviinsä Vaatimus ammattitaita edellyttävissä sähköalan töissä 11 Riittävän ammattitaitiseksi tekemään itsenäisesti man alansa sähkö- ja käyttötöitä ja valvmaan niitä katstaan henkilö, jka n kyseisiin töihin pastettu ja jka n: ) surittanut hyväksytysti sähköalan ppispimuskulutuksen; 4) surittanut sähköalan klmivutisen ammatillisen perustutkinnn tai vastaavan kulutuksen ja sen jälkeen hankkinut vuden työkkemuksen kyseisistä sähköalan töistä; 5) surittanut sähköalan kaksivutisen ammatillisen perustutkinnn tai vastaavan kulutuksen ja sen jälkeen hankkinut kahden vuden työkkemuksen kyseisistä sähköalan töistä; a luku Sähkötyöturvallisuus 29 a Tätä lukua svelletaan sähköalan työhön, js työstä vi aiheutua sähköiskun tai valkaaren vaara. Lukua svelletaan 10 :ssä tarkitettuun työhön kuitenkin vain sveltuvin sin siten, että vidaan riittävästi varmistua sähkötyöturvallisuudesta. Lukua svelletaan lisäksi muuhun työhön sähkölaitteistjen läheisyydessä siten kuin 29 b ja 29 h-29 k :ssä säädetään. 29 b Ennen kuin sähköalan työ tai muu työ sähkölaitteistn läheisyydessä alitetaan, n selvitettävä lutettavasti sähkölaitteistn rakenne, arviitava työhön liittyvät vaaratekijät ja ryhdyttävä sähkötyöturvallisuuden kannalta tarvittaviin timenpiteisiin. Sähköalan työssä n nudatettava vakiintuneita, turvallisiksi tdettuja työmenetelmiä. Js työ kuitenkin suritetaan pikkeuksellisella tai uudella menetelmällä, menetelmään liittyvät mahdlliset vaaratekijät n arviitava ja tettava humin. 29 c Jkaiseen työkhteeseen n nimettävä 11 :ssä tarkitettu henkilö valvmaan työaikaista sähköturvallisuutta. Hän vi sallistua työhön tai tehdä sen kknaisuudessaan itse. 29 d Sähköalan työtä varten n tarvittaessa laadittava tässä luvussa säädettyjä vaatimuksia täydentäviä työmenetelmäkhtaisia tai työkhtaisia kirjallisia hjeita. Työssä svellettavat vimassa levat standardit ja hjeet n pidettävä työntekijän käytettävissä. Työntekijälle n annettava kulutusta ja pastusta siten, että tiedt jatkuvasti vastaavat työn vaatimuksia. Tietjen ymmärtäminen n varmistettava kuulustelulla tai muulla sveltuvalla tavalla. 29 e Sähköalan työssä n käytettävä työhön tarkitettuja tai siihen muuten sveltuvia turvallisia työvälineitä ja varusteita, jiden turvallisuus n tarvittaessa varmistettava sekä ennen työn alittamista että työn kuluessa.

14 29 f Työkhteena leva sähkölaitteist n ertettava jännitteettömäksi. Sähkölaitteistn khdistuvia käyttötöitä saa kuitenkin tehdä sähkölaitteistn llessa jännitteinen, js työt tehdään riittävää hulellisuutta nudattaen siten, ettei aiheudu sähköiskun tai valkaaren vaaraa. Sähkölaitteist katstaan jännitteettömäksi, js seuraavat timenpiteet tehdään ennen työn alittamista: 1) työkhde ertetaan lutettavasti käyttöjännitteestä jkaisesta jännitteen syöttösuunnasta; 2) jännitteen kytkeminen työkhteeseen työn aikana estetään lutettavasti; 3) työkhteen jännitteettömyys tdetaan lutettavasti; 4) työkhde työmaaditetaan asianmukaisilla välineillä, js sähkölaitteistn nimellisjännite n yli 1000 vlttia taikka kyseessä n avjht tai suurivirtainen sähkökeskus; 5) työkhteen läheisyydessä levat sähkölaitteistn jännitteiset sat eristetään lutettavasti alueesta, jlla työskennellään tai jhn työtä tehtäessä vidaan ulttua ttaen humin työvälineet ja tarvikkeet. Jännitteen saa kytkeä työkhteena lleeseen sähkölaitteistn vasta, kun kaikki työt n lpetettu, työmaaditukset n purettu ja n muutenkin varmistuttu kytkemisen turvallisuudesta. 29 g Sähköalan työ saa 29 f :stä piketen khdistua sujaamattmiin jännitteisiin sähkölaitteistn siin, js sähkölaitteistn jännitteettömäksi erttamisesta aiheutuu suurta haittaa ja työ tehdään 2 mmentin mukaan siten, ettei aiheudu sähköiskun tai valkaaren vaaraa. Edellä 1 mmentissa tarkitetussa työssä n nudatettava seuraavaa: 1) työn surittavat 11 :ssä tarkitetut henkilöt, jilla n siihen erikiskulutus ja jtka n perehdytetty kyseiseen työmenetelmään; 2) työtä varten n lemassa riittävät kirjalliset hjeet; 3) työssä käytetään siihen tarkitettuja turvallisiksi tdettuja työvälineitä ja varusteita; 4) työntekijöiden ja muiden turvallisuus työn aikana varmistetaan lsuhteiden vaatimin erityisin turvallisuustimenpitein; sekä 5) työ ei lisää räjähdys-, pal- tai muuta vastaavaa vaaraa. 29 h Sähköalan työssä taikka työkhteeseen mentäessä tai sieltä pistuttaessa työn surittaja ei saa tahattmasti tai tietämättään ulttua sujaamattmiin jännitteisiin siin tai jutua niiden läheisyyteen. Turvallisen etäisyyden määrittelyssä n tettava humin sähkölaitteistn jännitetas, työvälineet ja työskentelytapa. Turvallinen työalue n tarvittaessa merkittävä varituskilvin ja rajattava lutettavin pumein tai sujuksin. Työalueen ulttuessa niin lähelle ksketussujaamattmia, jännitteisiä sähkölaitteistn sia, että sähkötyöturvallisuus vi vaarantua, sat n eristettävä lutettavasti työalueesta tai työssä n nudatettava, mitä 29 f ja 29 g :ssä säädetään. 29 i Tämän luvun sveltamisalaan kuuluvassa työssä n tettava humin Sumessa nudatettavat menettelytavat, vallitsevat työlsuhteet sekä sähkölaitteistjen rakenteelliset minaisuudet. Työn katstaan täyttävän tässä luvussa säädetyt turvallisuusvaatimukset, js se tehdään sveltaen standardeja tai julkaisuja, jiden vastaavuus turvallisuusvaatimuksiin n vahvistettu 29 j :n mukaisesti.

15 Turvallisuusvaatimusten täyttyminen n tarvittaessa 2 mmentista piketen mahdllista sittaa nudattaen, mitä 29 k :ssä säädetään. 29 j Tässä päätöksessä standardeilla tarkitetaan virallisen standardintielimen vahvistamia teknisiä eritelmiä, jtka vat julkisesti saatavilla. Sähköturvallisuusviranmainen vahvistaa turvallisuusvaatimuksia vastaavien standardien luetteln sähköturvallisuuden neuvttelukunnan lausunnn perusteella ja pitää luettela saatavilla. Js standardeja ei tiettyjen työmenetelmien tai sähkölaitteistjen salta le laadittu, vidaan sveltaa standardeihin verrattavia julkaisuja, jiden vastaavuus turvallisuusvaatimuksiin n vahvistettu 2 mmentin mukaisesti. Sähköturvallisuusviranmaisen tulee pistaa vahvistamastaan luettelsta viittaus standardiin tai julkaisuun taikka sen saan, js sen sveltamisesta aiheutuu lennaista vaaraa, sekä päivittää turvallisuusvaatimuksia vastaavien standardien luettel 2 mmentin mukaisesti. 29 k Turvallisuusvaatimusten täyttymisestä n laadittava kirjallinen selvitys ennen työn alittamista, js turvallisuusvaatimuksia vastaavista standardeista tai julkaisuista piketaan. Selvityksessä tulee esittää siltä sin kuin turvallisuusvaatimuksia vastaavista standardeista piketaan: 1) turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi valitut ratkaisut; 2) kuvaus siitä, miten ratkaisut täyttävät turvallisuusvaatimukset; sekä 3) selvityksen laatijan yksilöinti ja allekirjitus. Selvitystä vi täydentää sähköturvallisuuslain 23 :ssä tarkitetun sähkölaitteistn tarkastamiseen nimetyn valtuutetun laitksen tai tarkastajan lausunnlla siitä, täyttääkö sähkötyömenetelmä turvallisuusvaatimukset. Kauppa- ja tellisuusministeriön päätös sähkölaitteistjen käyttööntsta ja käytöstä KTMp ( , 517/1996) 2 Tässä päätöksessä tarkittaa: 3) lukan 3 sähkölaitteist a) sähkölaitteista räjähdysvaarallisessa tilassa, jssa vaarallisen kemikaalin valmistus, käsittely tai varastinti taikka räjähteen valmistus vaatii lupaa; b) lääkintätiljen sähkölaitteista sellaisessa sairaalassa tai terveyskeskuksessa taikka sellaisella yksityisellä lääkäriasemalla, jssa tehdään yleisanestesiaa tai laajapuudutusta edellyttäviä kirurgisia timenpiteitä; c) verknhaltijan jakelu-, siirt- ja muuta vastaavaa sähköverkka. 3 luku Sähkölaitteistjen käyttö Hult ja kunnssapit 10 Sähkölaitteistn haltijan n hulehdittava siitä, että laitteistn kunta ja turvallisuutta tarkkaillaan ja että havaitut puutteet ja viat pistetaan riittävän npeasti.

16 11 Lukkien 2 ja 3 sähkölaitteistille n laadittava ennalta sähköturvallisuuden ylläpitävä kunnssapit-hjelma. Muiden sähkölaitteistjen salta hjelma vidaan krvata laitteiden ja laitteistjen käyttö- ja hult-hjeilla. Tukes-hje S10-09 ( ) Sähkölaitteistjen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta kskevat standardit 1 YLEISTÄ Kauppa- ja tellisuusministeriön päätös 1193/1999 kskee sähkölaitteistjen turvallisuutta ja 1194/1999 sähkötyöturvallisuutta. Päätöksissä esitettyjen lennaisten turvallisuusvaatimusten katstaan täyttyvän, js svelletaan tiettyjä turvallisuusstandardeja tai vastaavia julkaisuja. Sähköturvallisuusviranmaisen eli Turvatekniikan keskuksen tehtävänä n vahvistaa tällaisten standardien ja julkaisujen luettel Sähköturvallisuuden neuvttelukunnan lausunnn perusteella. Tällä Tukes-hjeella Turvatekniikan keskus vahvistaa khdissa 2 ja 3 esitetyt standardiluettelt. 2 SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT Seuraavat standardit vastaavat kauppa- ja tellisuusministeriön päätöksessä 1193/1999 esitettyjä leellisia turvallisuusvaatimuksia: SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT Seuraavat standardit vastaavat kauppa- ja tellisuusministeriön päätöksessä 1194/1999 esitettyjä leellisia turvallisuusvaatimuksia: SFS 6002 (2005) Sähkötyöturvallisuus Luettelidun standardin edellinen pains KTMp 516/1996 (muuts 1194/1999) 29i :n mukaan "työssä n tettava humin Sumessa nudatettavat menettelytavat ja vallitsevat työlsuhteet". Tämän jhdsta standardin SFS 6002 uuden v painksen sveltamiseen n syytä siirtyä mahdllisimman pian ja viimeistään, kun työtä tekeville henkilöille annetaan seuraavan kerran KTMp 29d :n mukainen kulutus ja pastus, jka standardin mukaan tulee uusia enintään 5 vuden välein. 4 VOIMAANTULO Tämä Tukes-hje tulee vimaan ilmestyttyään ja n vimassa tistaiseksi, kuitenkin enintään saakka. Ohje uusitaan tavallisesti kerran vudessa standardien päivittymisen takia. Tämä Tukes-hje krvaa hjeen S , SFS standardi 6002 (2005), Sähkötyöturvallisuus SFS 6002 khta 4.2 Henkilöstö Työnantajan n hulehdittava työtä kskevan pastamisen lisäksi yleisestä sähkötyöturvallisuuteen liittyvästä kulutuksesta. Kaikille sähkötöitä tekeville henkilöille n annettava yleinen sähkötyöturvallisuuskulutus. SFS khta 4.3 Organisaati Kustakin työsurituksesta vastaa työstä vastaava henkilö. Js työ n jaettu sa-alueisiin, vi lla tarpeen nimetä henkilö, jka n vastuussa sa-alueen turvallisuudesta. Kknaisuudesta vastaa kuitenkin aina yksi henkilö.

17 Kansallinen lisävaatimus Sähkötöiden jhtaja tai käytön jhtaja timii myös työstä vastaavana henkilönä. Js sähkötöiden jhtaja tai käytön jhtaja ei vi timia kaikissa työkhteissa työstä vastaavana henkilönä, hänen n hulehdittava siitä, että työstä vastaavan henkilön tehtävien hitaminen määritellään erikseen kirjallisesti. Työstä vastaavan henkilön tehtävät vidaan siirtää kknaisuutena vain työnantajan edustajana timivalle itsenäiseen työhön kykenevälle sähköalan ammattihenkilölle. Yksittäisessä työkhteessa tapahtuva kyseiseen työhön liittyvien työn surittamispaikalla tehtävien sähköturvallisuustimien valvnta vidaan antaa erikseen nimetylle sähköturvallisuustimien valvjalle. Sähköturvallisuustimien valvjan n ltava itsenäiseen työhön kykenevä sähköalan ammattihenkilö, jka henkilökhtaisesti valv työn tekemisen sähköturvallisuutta tai tekee työn kknaisuudessaan itse. Sähköturvallisuustimien valvjan n ltava itsenäiseen työhön kykenevä sähköalan ammattihenkilö, jka henkilökhtaisesti valv työn tekemisen sähköturvallisuutta tai tekee työn kknaisuudessaan itse. Js esim. työryhmään kuuluu useita asentajia ilman varsinaista työnjhtajaa, n jku työryhmän jäsen nimettävä sähköturvallisuustimien valvjaksi. Samankaltaisissa tistuvissa tehtävissä vidaan sähköturvallisuustimien valvja nimetä yksikäsitteisellä pysyväismääräyksellä. Jäljempänä n määritelty mitkä työstä vastaavan henkilön tehtävät vidaan siirtää sähköturvallisuustimien valvjalle. Ennen kuin sähkölaitteistssa alitetaan työskentely, työstä vastaavan henkilön ja sähkölaitteistn käytöstä vastaavan henkilön pitää spia sekä työn tekemisen mahdllistavista sähköjärjestelmän järjestelyistä että sähkölaitteistissa tai niiden läheisyydessä tehtävästä työstä. Työstä ja sähkölaitteistn käytöstä vi vastata sama henkilö. Js työn suritus n vaativa, suunnittelu n tehtävä kirjallisesti Yhteydenpit ja tiednkulku Yhteydenpittaviksi luetaan kaikki ne tavat, jilla tietja siirretään tai vaihdetaan ihmisten välillä esim. suullisesti (mukaan luettuna puhelin, radipuhelin ja henkilöiden välinen viestintä), kirjallisesti (mukaan luettuna faksi) ja visuaalisesti (mukaan luettuna näyttötaulut, numernäyttötaulut, valt jne.). Sähkölaitteistn käytöstä vastaavalle henkilölle n annettava ennalta tiedt sähkölaitteistn khdistuvista töistä. Kaiken sähkölaitteistn turvalliseen käyttöön liittyvän tiednvälityksen pitää tapahtua täsmällisinä ilmituksina. Tällaisia tietja vat esim. verkn järjestelyt, kytkinlaitteiden tila (auki, kiinni, maaditettu) ja turvalaitteiden sijainti. Js tiedn välittämiseen n tarpeen käyttää muita välineitä, esimerkiksi radisignaaleja, tietkneita, valja jne., niitä saa käyttää vain kun n varmistettu, että tiednsiirt n lutettava eikä vi syntyä väärinkäsityksiä eikä anneta vääriä signaaleja. Kaikista ilmituksista pitää selvitä ilmituksen antajan nimi ja tarvittaessa sijaintipaikka. Jtta vältetään suullisessa tiednvälityksessä esiintyvät virheet, pitää vastaanttajan tistaa tiedt takaisin lähettäjälle, jnka pitää vahvistaa niitten levan ikein vastaantettu ja ymmärretty. Työtä ei saa alittaa eikä sähkölaitteista tehdä jälleen jännitteiseksi työn päätyttyä pelkästään merkkien tai ennalta svitun kellnajan perusteella. SFS 6002 khta Laitteistn jännitteettömyyden tteaminen Jännitteettömyys pitää tdeta sähkölaitteistn kaikista navista työalueella tai niin lähellä työaluetta kuin n käytännössä mahdllista. Jännitteettömäksi saatettujen sien tila n varmistettava paikallisissa hjeissa määriteltyjen käytäntöjen mukaisesti. Nämä hjeet sisältävät esimerkiksi laitteeseen sisäänrakennettujen jännitteenilmaisujärjestelmien tai erillisten jännitteenkettimien käytön. Erillisten jännitteenkettimien timinta pitää kkeilla välittömästi ennen käyttöä ja js mahdllista myös käytön jälkeen. Js kyseessä n kaapeleilla liitetyt sähkölaitteistt, ja jännitteettömiä kaapeleita ei vida varmasti tunnistaa työkhteessa, n käytettävä muita vakiintuneen käytännön mukaisia timenpiteitä turvallisuuden varmistamiseksi. Nämä vivat sisältää spivien kaapelin katkaisu- tai lävistyslaitteiden käytön. Kun sähkölaitteistn jännitteettömyyden varmistamiseen käytetään kauk-hjattuja maadituserttimia, kauk-hjaus- tai valvntajärjestelmän pitää siirtää lutettavasti viesti maadituserttimen kytkentäasennsta.

18 SFS Työmaadittaminen Suurjännitelaitteistissa ja eräissä pienjännitelaitteistissa (ks ) kaikki sat, jissa työskennellään pitää työmaadittaa. SFS 6002 khta 6.4. Työskentely jännitteisten sien läheisyydessä SFS Työalue susitellaan merkittäväksi spivilla lipuilla, köysillä, kilvillä jne. Viereiset jännitteiset kentät tai kennt vidaan myös erttaa selkeästi näkyvillä lisämerkeillä, esimerkiksi vien edessä levilla varituskilvillä.

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen.

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan

Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan 1/14 Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Tavoite: Minä ja työkaverit terveinä kotiin työpäivän jälkeen! 2 Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Sähkötapaturmien

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Katsastustoimipaikan laitevaatimukset

Katsastustoimipaikan laitevaatimukset Ohje 1 (5) TRAFI/ Antpäivä: 28.12.2011 Vimaantulpäivä: 2.1.2012 Vimassa: tistaiseksi Säädösperusta: LiikMp ajneuvjen katsastusluvista (1099/1998) 2 Muutstiedt: Kumaa hjeen 237/121/2001 Sveltamisala: Katsastustimipaikat

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Sähköturvallisuus pelastustöissä. Käyttötoimikunnan kokous 24.9.2009 Erkki Sohlberg

Sähköturvallisuus pelastustöissä. Käyttötoimikunnan kokous 24.9.2009 Erkki Sohlberg Sähköturvallisuus pelastustöissä Käyttötoimikunnan kokous 24.9.2009 Erkki Sohlberg 2 "Pelastustyön turvallisuus sähköverkossa" ohje- ja koulutusmateriaali pelastuslaitoksille Tavoitteet: saada yhtenäiset

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Vaaratilanteet - ilmoittaminen ja hyödyntäminen

Vaaratilanteet - ilmoittaminen ja hyödyntäminen 2012 Vaaratilanteet - ilmittaminen ja hyödyntäminen Tilastllisesti yhtä vakavaa tapaturmaa khden sattuu samankaltaisessa työssä: 1 10 30 600 Vakava tapaturma Lievä tapaturma Materiaalivahink Vaaratilanne

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016 1(9) 25.03.2015 Saarijärven kaupunki / tuttajapalvelut Perusturvaliikelaits Saarikka SSYP Kiinteistöt Oy TARJOUSPYYNTÖ Puitespimus 2015-2016 Tuntivelitusphjaiset rakennus-, sähkö-, LV- ja IV-työt Pyydämme

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Moottoroidun B-ryhmän varjoliitimen koulutusohjelma

Moottoroidun B-ryhmän varjoliitimen koulutusohjelma Mttridun B- varjliitimen kulutushjelma Tämä kulutushjelma n Sumen ilmailuliitt (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä kulutushjelma, jka tulee 1.1.2012 päivätyn mttridun varjliitimen kulutushjeen rinnalle.

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016 Krjaus- ja energia-avustushje 2016 28.1.2016 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuden 2016 krjausavustuksia myönnettäessä nudatetaan lakia asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

3. Kolmiulotteisten kohteiden esitys ja mallintaminen: jatkoa

3. Kolmiulotteisten kohteiden esitys ja mallintaminen: jatkoa . Klmiultteisten khteiden esitys ja mallintaminen: jatka Mnikulmiverkkn nähden ilmeisiä etuja vat: eksakti analyyttinen esitysmut klmiultteinen mudn mukkaaminen mahdllista vähemmän muistitilaa vaativa

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnro 4686/06/2006 Sähköradan vaihteenlämmitysmuuntajan suurjännitesulakkeen vaihtotyössä tapahtunut kuolemaan johtanut sähkötapaturma Keravalla Tutkijaryhmä: Asko Saarela Sakari

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

PERIAATTEITA VIKA- JA HÄIRIÖTILAN- TEIDEN SELVITTÄMISEKSI

PERIAATTEITA VIKA- JA HÄIRIÖTILAN- TEIDEN SELVITTÄMISEKSI SÄHKÖVERKKO EL 12.11.2008 Muisti Periaatteita vika ja häiriötilanteiden selvittämiseksi PERIAATTEITA VIKA- JA HÄIRIÖTILAN- TEIDEN SELVITTÄMISEKSI 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 VIKA- JA HÄIRIÖTILANTEET...4

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 1 IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvintipalvelut Lasten ja nurten palvelut Psykssiaalinen ppilashult Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 30.10.2014 1. REKISTERIN NIMI

Lisätiedot

1: nosturit, nostoapuvälineet 2: nostot

1: nosturit, nostoapuvälineet 2: nostot 1: nsturit, nstapuvälineet 2: nstt 2011 Putkistelementti putsi (TOT 19/08) Klme työntekijää työskenteli n. 3,2 tn putkistelementin alla, kun taakan tinen pää luiskahti nstamiseen käytetyn tangn alta ja

Lisätiedot

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia Sivu 1/5 Vastaanttajat EGLO-raprtit, LVM Versit Nr Pvm Muuts Laatija 1.0 23.5.2006 Julkinen versi Antti Virkkunen Raprtti RFID-tunnistus rengastutannssa piltin kkemuksia Yhteyshenkilöt: Antti Virkkunen

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Dnr 21/021/2011 Hajautetun hjelmisttutantprsessin hjauspalvelut (Dnr 21/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön

Lisätiedot

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Tästä säätely alkoi Antennityöoikeudet 1960 luvulla Sähköurakoitsijan rekisteröinti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille

Lisätiedot

Tulityöt tilapäisellä tulityöpaikalla

Tulityöt tilapäisellä tulityöpaikalla 2012 Tulityöt tilapäisellä tulityöpaikalla Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

3. Tähystyslentotarpeen (H371) määrittäminen metsäpaloindeksin perusteella

3. Tähystyslentotarpeen (H371) määrittäminen metsäpaloindeksin perusteella Liite 2 1 TÄHYSTYSLENTO-OHJE 1. Tähystyslennt suritetaan Trafi Ilmailun kullinkin vimassalevien pallenttiminnan sääntöjen (tarjuspyynnön tekhetkellä vimassa OPS T2-100 muuts 3) ja mahdllisten lisähjeiden

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1 Naantalin kaupunki Sivistysvirast REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4.

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Sähköasentaja menehtyi sähköiskuun 20 kv muuntajalla. Asentaja NN oli asentamassa muuntajan päälle mittaustiedon lähetintä (nuoli).

Sähköasentaja menehtyi sähköiskuun 20 kv muuntajalla. Asentaja NN oli asentamassa muuntajan päälle mittaustiedon lähetintä (nuoli). TVL TOT-TUTKINTA Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT 11/09 Sähköasentaja menehtyi sähköiskuun 20 kv muuntajalla Asentaja NN oli asentamassa muuntajan päälle mittaustiedon lähetintä (nuoli). Kolme linja-asentajaa

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Ohjelmist- ja järjestelmätestauspalvelut (Dnr 32/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Hoitopalkkion korotus lapsen tavanomaista suuremman hoitoisuuden perusteella:

Hoitopalkkion korotus lapsen tavanomaista suuremman hoitoisuuden perusteella: 1 Limaan kaupunki PALKKIOT JA KULUKOR VAUS 1.1.2014 ALKAEN LASTENSUOJELULAIN MUKAISESSA PERHEHOIDOSSA HOITOPALKKIO Perushitpalkki 1240 41,33 Hitpalkkin vähimmäismäärä 1.1.2014 alkaen 679,71 22,66 Hitpalkkin

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitetystä ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitetystä ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. :N Aika: kl 10.00 Paikka: Läsnä: Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää Kkuksessa livat läsnä tai edustettuina kkuksessa liitetystä ääniluettelsta (Liite 1) ilmenevät sakkeenmistajat. 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sähkötyö- ja hissitapaturmista sekä niiden syistä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sähkötyö- ja hissitapaturmista sekä niiden syistä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sähkötyö- ja hissitapaturmista sekä niiden syistä sakari.hatakka@tukes.fi antti.savola@tukes.fi Tukesin Sähkölaitteistot ryhmä - Tukesin tuote- ja laitteistovalvontayksikön

Lisätiedot

Sillan erikoistarkastus ja korjaussuunnittelu

Sillan erikoistarkastus ja korjaussuunnittelu Suunnitteluhje Ari Savlainen 30.11.2015 Helsinki, Esp, Vantaa, U-ELY 30.11.2015 2 (49) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Ohjeen sisältö, tarkitus, käyttö... 4 1.2 Nimikkeistöt... 4 1.3 Suunnittelun hjaus ja hyväksyntä...

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

LVI-asentajan kuolemaan johtanut sähkötapaturma Rovaniemellä 6.9.2013

LVI-asentajan kuolemaan johtanut sähkötapaturma Rovaniemellä 6.9.2013 ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI DNRO 7875/06/2013 Tekijät: Leila Öhman, Markku Suvanto, Sakari Hatakka LVI-asentajan kuolemaan johtanut sähkötapaturma Rovaniemellä 6.9.2013 ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnro

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

kriisiviestintäohjeistus esimiehille

kriisiviestintäohjeistus esimiehille . Espn kaupungin 11.2.2009 kriisiviestintähjeistus esimiehille 1 (5) Espn kriisiviestintähje esimiehille Kun ikävää sattuu Pelasta ja varita välittömässä vaarassa levia. Estä lisävahinkjen syntyminen.

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus Metrplian musiikin kulutushjelma/ tutkintn jhtava aikuiskulutus Alla tieta siitä, kenelle kulutus n suunnattu sekä pääpiirteittäin, mitä kulutus sisältää. Tämän listan alla n kerrttu valintakkeen rakenteesta,

Lisätiedot

Liite III. Muutoksia valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin

Liite III. Muutoksia valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin Hum! Liite III Muutksia valmisteyhteenvedn ja pakkausselsteen tiettyihin khtiin Kyseessä levat valmisteyhteenvedn ja pakkausselsteen khdat vat lausuntpyyntömenettelyn tulksia. Jäsenvaltin timivaltaiset

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Pienten hyväksyttyjen koulutusorganisaatioiden käsikirjat

Pienten hyväksyttyjen koulutusorganisaatioiden käsikirjat Helsinki 5.11.2013 Ohje Pienten hyväksyttyjen kulutusrganisaatiiden käsikirjat Liikenteen turvallisuusvirast, Trafi n laatinut kulutusrganisaatiille, jtka tarjavat kulutusta kevyiden ilma-alusten lupakirjaa

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

081 JÄÄRATA 2014 081.1 MÄÄRITELMÄ

081 JÄÄRATA 2014 081.1 MÄÄRITELMÄ 081 JÄÄRATA 2014 081.1 MÄÄRITELMÄ 081.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 081.2.1 Mttripyörät 081.2.1.1 ATV (Nelipyöräinen mttripyörä) 081.2.2 Kilpailulukat 081.2.3 Samalla mttripyörällä kilpaileminen eri

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot