Hallitusohjelmapäivitykset KYE 10/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitusohjelmapäivitykset KYE 10/2012"

Transkriptio

1 Hallitusohjelmapäivitykset KYE 10/2012 Menu 1/2 1.1 Kauppakorkeakoulun tilat Otaniemessä 1.2 Strategian viimeistely ja toimeenpano 1.3 Tutoroinnin & mursukasvatuksen kehityssuunnitelmien laatiminen 2.1 Sähköinen toimintaympäristö kyweb Sähköinen toimintaympäristö jäsenrekisteri 2.3 Jäsenstrategian ja jäsenohjesäännön laatiminen 2.4 Tehdään päätös KY:n lähtemisestä mukaan yritystoimintaan 2.5 KY:n yhdistyskentän ja vapaaehtoisorganisaation kehittäminen 2.6 Sales Academy tulee toimimaan myyntihenkisyyden edistäjänä 2.7 Koordinoidaan KY:n yrityssuhdetoimintaa 2.8 Kansainvälinen KY 2.9 Korkeakoulusektorin uudelleenjärjestely ja tasapainottaminen Menu 2/2 3.1 Keskeisten Kauppakorkeakoulun uudistusten suunnittelun loppuun vieminen 3.2 Ainejärjestöjen integrointi KY:hyn ja niiden tukeminen edunvalvonnassa 3.3 Opintokysely kanditason opiskelijoille tilatarpeisiin ja kandiuudistukseen liittyen 3.4 Opintojen ohjauksen ja opettajatutoroinnin parantaminen 4.2 Yhteistyö KY-Säätiön kanssa 4.3 Kylterikulttuurin vaaliminen 4.4 Kylteri-lehti 4.5 Tiedotustoiminta 4.6 Jäsenrekrytointi 4.7 Yhteistyö HEKO:n ja SEFE:n kanssa 4.8 Kasvatetaan yritysyhteistyön tuottoja 4.9 Liikunta- ja hyvinvointitapahtumat ja niiden kehittäminen 4.10 Jäsenistön hyvinvointiin vaikuttaminen 4.11 International Committeen toiminnan kehittäminen 4.12 Tutorointi vuonna Korkeakouluvaliokunnan projektien toteuttaminen 4.14 Alumnitoiminta 4.16 KY Lounge

2 1.1. Kauppakorkeakoulun tilat Otaniemessä Kauppakorkeakoulu saa Otaniemestä tilat, jotka tukevat KY:n jäsenistön näkemystä kauppakorkeakoulun tilatarpeista ja mahdollistavat oman alan identiteetin muodostumisen. Vastuu: Reunanen Resurssit: Böhm Yhdessä keväällä tulleen päätöksen kauppakorkeakoulun kandien siirtymisestä Otaniemeen alkaen 2015 syksystä tehtiin päätös kauppiksen kandiopetuksen keskittämisestä Otakaari 1:n U-siipeen. KY:n ja Kauppakorkeakoulun yhdessä määrittelemien tilatarpeiden - jotka ottivat huomioon opiskelijoiden sekä opettajien tarpeet ja kauppakorkeakoulussa opiskelun perusluonteen - pohjalta oli tarpeenmukaiset tilat helpohko sovittaa U-siipeen kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Syksyllä kauppakorkeakoulu hyväksyi arkkitehtitoimiston esityksen Otakaari 1:n U-siiven kauppikselle suunnattujen tilojen osalta. Konkreettinen tila-suunnittelu jatkuu vuonna 2013 perustettavassa työryhmässä, jossa KY:n tulee olla mukana Strategian viimeistely ja toimeenpano Hyväksytty strategia antaa selkeät suuntaviivat KY:n toiminnan kehittämiselle. Viimeistellyn strategian pohjalta on laadittu sektorikohtaiset keskipitkän aikavälin suunnitelmat. Kehityssuunnitelmien tarkoitus on toimia toiminnanohjauksen apuvälineinä ja päätöksestä kandien siirtymisestä Otaniemeen vuonna 2015 johtuen kehityssuunnitelmilla pyritään saattamaan KY:n toiminta strategian mukaiseen lentoon ja sopeuttamaan toiminta vastaamaan tulevaisuuden muutoksia. Vastuu: Böhm Resurssit: Pääsihteeri, kehityssuunnitelmissa KYH ja KYS sektoreittain Strategia hyväksyttiin helmikuussa. Hyväksytyn strategian pohjalta aloitettiin kehityssuunnitelmien tekeminen hallituksen ja sihteeristön toimesta. KY:n kehityssuunnitelma viimeisteltiin yhteistyössä edustajiston kanssa alkusyksystä ja hyväksyttiin edustajiston kokouksessa Prosessi itsessään oli ennakoitua haastavampi ja nimenomaan kaikkien toimijaryhmien osallistaminen osoittautui yhdenlaiseksi oppimiskokemukseksi. Prosessin osalta jäi kehitettävää, mutta lopputulos kokoaa yhteen ytimekkäästi ne tahtotilat ja kehityskohteet, jotka ovat omiaan selkeyttämään tulevaisuuden askelmerkkejä. Hyväksytyn kehityssuunnitelman toiminnanohjauksellinen rooli on selkeä ja siitä pystytään johtamaan tulevien vuosien toimintasuunnitelmiin askel askeleelta projekteja, joita toteuttamalla KY pystyy juoksemaan kohti strategian asettamaa tavoitetilaa, muuttuva toimintaympäristö huomioiden.

3 1.3. Tutoroinnin & mursukasvatuksen kehityssuunnitelmien laatiminen Syksyllä 2015 kandiopiskelijoiden siirtyessä Otaniemeen, tutorointi on suunniteltu ja toteutettu KY:n ja Kauppakorkeakoulun toimesta niin, että sekä kauppatieteiden kandit Otaniemessä että maisteriopiskelijat Töölössä saavat omaan opintoalaansa perehdyttävän ja omaan oppilasyhdistykseensä tiiviin siteen luovan tutoroinnin ja mursukasvatuksen, jotta kyltereiden indentiteetti säilyy yksilöllisenä myös uuden kampusratkaisun myötä. Tutoroinnissa voidaan hakea yhteiskäytäntöjä ylioppilaskunnan kanssa, mutta painopiste säilyy myös tulevaisuudessa omassa kylteriyhteisössä. KY:n mursukasvatus tulee olemaan yhä suuremmassa roolissa muuttuvan toimintaympäristön myötä ja sitä tarkastellaan erityisesti kandi-maisteri-erottelua silmällä pitäen. Vastuu: Brotkin Resurssit: KOVA, Ikäheimo, Hemanus Projektissa lähdettiin liikkeelle laajemman kuvan hahmottamisesta ja ensi vuoden toimintasuunnitelmaan tämä kokonaisuus on nostettu kokonaisvaltaisena projektina (mursukasvatus+tutorointi+jäsenrekryt ointi). Tutoroinnin ja mursukasvatuksen osalta on tehty kehitystyötä jo tämän vuoden tutorointiin liittyen ja lisäksi yhdessä tutorvastaavien, koulun sekä tutorkoordinaattorin kanssa on työstetty kehitysideoita seuraaville vuosille. Lisäksi KY pääsee olemaan enemmän osallisena tutorkoordinaattorin rekrytointiprosessissa tänä syksynä. Tutoroinnista ja mursukasvatuksesta ei kuitenkaan ole tehty vielä tämän vuoden puolella yksityiskohtaista kehityssuunnitelmaa, osittain johtuen siitä, että muutto Otaniemeen siirtyi muutamalla vuodella. Seuraavan kahden vuoden aikana seurataan, miten kampusasiat etenevät niin tilojen kuin toiminnan suhteen ja tarkastellaan uusia opiskelijoita kokonaisuutena Otaniemeen siirtymisen lähestyessä. Pääpaino suunnittelussa on nyt ja jatkossa kandi-maisteri-erottelussa sekä heidän erityistarpeiden tunnistamisessa.

4 2.1. Sähköinen toimintaympäristö kyweb 3.0 Toimivat ja selkeät nettisivut ovat valmiina uusien mursujen aloittaessa. Jäsen löytää nettisivuilta tietoa helposti ja nopeasti. Vastuu: Havu Resurssit: tiedottaja, AD, web- ja atk-koordinaattori, hallitus Aikataulu kokonaisuudessaan piti. Sisällöntuotanto, graafinen ilme ja sivurakenne viimeisteltiin huhtikuun loppuun mennessä. Toukokuussa pallo siirtyi enemmän Solid Anglelle, kun tekninen toteutus alkoi. Sisällönsyöttö kesäkuussa osoittautui ennakoitua haastavammaksi vaiheeksi, johon osallistuivat aktiivisesti tiedottaja, kerhosihteeri, Havu sekä Böhm. Sisällönsyötön osalta myös aikataulu venyi, vaikka valmista tulikin ajoissa. Sivut julkaistiin aiotun mukaisesti heinäkuun alussa ennen uusien opiskelijoiden aloittamista. Heti julkaisun jälkeen uudesta kywebistä viestittiin jäsenille mm. Kylterissä julkaistun jutun, tiedotteen ja jäsenviestin muodossa. Sekä toimistoa että yhdistyksiä on koulutettu ja ohjeistettu uuden kywebiin käyttöön, mutta käytänteissä on vielä kehittämistä. Pienempää hiomista jatkettiin loppukesän ajan, ja sille on tarvetta edelleen, kun sivustoon tutustutaan päivittäisen käytön myötä yhä tarkemmin ja sen myötä uusia tarpeita nousee esiin Sähköinen toimintaympäristö jäsenrekisteri Helppokäyttöinen, ry:tä, säätiötä ja kaikkia KY:n toimijaryhmiä palveleva jäsenrekisteri on valmis uusien mursujen aloittaessa. Uusi jäsenrekisteri tulee helpottamaan ja parantamaan syksyn jäsenrekrytointiprosessia sekä tarjoamaan KY:n toimijaryhmille uusia työkaluja mm. hallinnoinnin ja tapahtumajärjestämisen osalta. Uusi jäsenrekisteri kannustaa jäseniä käyttämään sitä aktiivisesti. Vastuu: Böhm Resurssit: Havu, kerhosihteeri, tiedottaja, säätiön asiamies Uuden jäsenrekisterin synnyttäminen toimi malliesimerkkinä tulevia sukupolvia ajatellen siinä, että niin sanottuihin avaimet käteen -periaatteella toi-miviin yrityksiin kannattaa suhtautua jatkossa varauksella ja budjetoida IT-projektille aina hieman ns. ylimiehitystä ja toisaalta lisäaikaa. Uutta jäsenrekisteriä on hiottu nyt koko alkusyksy ja projekti on saatettu suunnitellussa laajuudessaan päätökseen. Kyseinen rekisteri mahdollistaa toimintojen ja lisätyökalujen kehittämisen mikäli KY:llä koetaan sille tulevaisuudessa olevan tarvetta. Säätiölle tarkoitettua apurahajärjestelmää päästään kokeilemaan ensimmäisen kerran kevään 2013 toiminta-avustushakujen yhteydessä. Kerhosihteeri toimii jatkossa yhteyshenkilönä palveluntarjoajan suuntaan ja koordinoi järjestelmän käyttöä KY:n päässä pääkäyttäjän ominaisuudessa.

5 2.3. Jäsenstrategian ja jäsenohjesäännön laatiminen Käytössä on selkeät ja jäsennellyt kriteerit sille, kuka voi olla KY:n jäsen ja kuka ei. Prioriteetti: 3 Vastuu: Havu Resurssit: Böhm, pääsihteeri Tämä projekti tulee siirtymään tarkempien päätösten ja linjanvetojen osalta vuodelle Jäsenstrategian osalta järjestettiin workshop, jossa pureuduttiin nykyisiin sääntöihin ja jonka tuloksena saatiin koottua suuntaa-antavia ohjenuoria tulevaisuuden toimintaa varten. Taustamateriaalin kartuttamiseksi on kontaktoitu vanhoja jäsenvastaavia ja pääsihteereitä. Aukottoman/täydellisen jäsenohjesäännön ja jäsenstrategian laatiminen siirtynee ensi vuodelle Tehdään päätös KY:n lähtemisestä mukaan yritystoimintaan Mikäli selvitystyön tuloksena yritystoimintaan mukaan lähteminen koetaan KY:llä järkeväksi, tulee KY harjoittamaan jäsenilleen hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa aatteellista yritystoimintaa. Vastuu: Saukkonen Resurssit: Jauhiainen, Böhm, Kemppinen Selvitysmies jatkoi toimessaan kesäkuun alkuun asti, josta lähtien projektissa mukana olivat hallitusvastaavan johdolla vielä puheenjohtaja ja pääsihteeri. Kesän aikana KY teki uuden ostotarjouksen, jonka pohjalta löydettiin molempia osapuolia tyydyttävä kompromissi elokuun lopulla. Lainopilliset asiat saatiin hoidettua syyskuun loppuun mennessä, ja niin kauppakirja kuin osakassopimuskin olivat edustajiston tahdon mukaisia. KY solmi kauppakirjan 25 % omistajuuden hankkimiseksi atalent Recruiting Oy:stä KY:n edustajat atalentin hallitukseen nimitettiin Projekti vietiin siis kunnialla maaliin asti ja KY palasi juurilleen tekemään jäsenistönsä hyvinvointia kasvattavaa aatteellista liiketoimintaa.

6 2.5. KY:n yhdistyskentän ja vapaaehtoisorganisaation kehittäminen Yhdistykset ja muut vapaaehtoistoimijat muodostavat hyvin koordinoidun kokonaisuuden. Vapaaehtoistoimijaryhmät antavat entistä suuremman panoksen KY:n toimintaan ja järjestävät itsenäisesti suuren osan tapahtumatarjonnasta hyödyntäen KY:n tarjoamia palveluita ja puitteita. Vapaaehtoistoimijat kokevat itsensä tärkeäksi osaksi KY:tä ja tehtävänsä mielekkäiksi. Ymmärretään KY:n vapaaehtoistoiminnan kasvatustehtävä. Vastuu: Hemanus Resurssit: Kerhosihteeri, Kulttuurisihteeri, Reunanen (liikuntakerhojen osalta) Yhdistysrekisteri on ajantasalla, ja kerhot ovat löytäneet oman asemansa kerhosihteerin työpanoksen avulla. KY-toimijan ABC luotiin kesällä kerhotoimijoiden avuksi. Opas on kaksijakoinen: toinen puolikas auttaa käytännön KY-asioissa, ja toinen puoli keskittyy yleiseen yhdistystoiminnan, ja ry:n hallituksen vastuun selkeyttämiseen. Kerhojen rooli on kasvanut merkittävästi, ja kerhosihteerin jatkuva yhteydenpito ja neuvominen on koettu kerhotoimijoiden mielestä todella merkitykselliseksi Sales Academy tulee toimimaan myyntihenkisyyden edistäjänä Sales Academyn tunnettuus on jäsenten piirissä vahva, ja se mielletään haluttuna ja mielekkäänä tapana osallistua KY:n toimintaan. Sales Academy viestii tekemisistään aktiivisesti, ja tuottaa jäsenille hyötyä jäsenetujen ja myyntiin liittyvien tapahtumien muodossa. Sales Academy toiminnallaan alleviivaa myynnin merkitystä jokaisen kylterin työkalupakissa, ja jäsenistö ymmärtää sen tärkeyden. Vastuu: Saukkonen Resurssit: Sales Academy Sales Academyn toimintaa supistettiin määrällisesti, ja syksyn suuresta tapahtumasta luovuttiin - valiokunta keskittyi tekemään harvat ja valitut asiat huolella. Valiokunnan viestintäkanavan kautta tavoitetaan tällä hetkellä lähes kolmannes koko KY:n jäsenistöstä. Valiokunta on kehittänyt myös karttasovelluksen ja mobiilioptimoidun nettisivun jäseneduista, jotka ovat osoittautuneet erittäin suosituiksi. Syksyllä järjestettiin historian ensimmäinen Sales Night, jonka paikat täyttyivät alle 1,5 tunnissa. Loppusyksystä Sales Academy myös lanseerasi KY:lle uuden jäsentuotteen, KY-kaulahuivit. Sales Academyn toiminta on vuoden ajan keskittynyt jäsenetuihin ja niistä viestimiseen. Toiminta on elänyt vuoden kuluessa vahvasti ja valiokunnalle on löydetty oman paikka KY:llä ja sen toimintaa voidaan nyt viedä vielä askel eteenpäin ensi vuonna nyt rakennetun vankan pohjan ansiosta.

7 2.7. Koordinoidaan KY:n yrityssuhdetoimintaa KY:n yrityssuhdetoiminta vapaaehtoistoimijoita myöten on järjestelmällistä, tavoitehakuista ja mielekästä. KY:n yrityssuhdesektorin toimijoilla on hyvät valmiudet ja hyvä tietotaso yrityssuhteiden hoidosta, ja heitä sparrataan parempiin suorituksiin vuoden mittaan. Toimijat ymmärtävät myyntiarvon tapahtumissaan, ja osaavat kohdistaa energiansa oikeisiin asioihin. Vastuu: Saukkonen Resurssit: Myyntikoordinaattori, Sales Academy Projektia ei toteuteta vuonna 2012, sillä sitä ei koettu ajankohtaiseksi eikä tarpeeksi hyödylliseksi Kansainvälinen KY Ulkomaalaiset KY:n jäsenet nähdään tärkeänä osana yhteisöä ja heidän mahdollisuuksia osallistua toimintaan parannetaan. KY tukee suomalaisten jäsentensä kansainvälistymistä. Vastuu: Kaivola Resurssit: International Committee, HIW-työryhmä, Havu (viestintä), Saukkonen (yrityssuhteet), kerhosihteeri (selvitys) Kansainvälisyys nousi esille vuoden aikana useaan otteeseen keskusteluissa niin edustajistossa kuin yksittäisten jäsenten antaman palautteen kautta. Vuoden aikana otettiin askelia eteenpäin kansainvälisten opiskelijoiden paremmassa huomioinnissa toiminnassa. Kv-opiskelijoille tehtiin kysely heidän näkemyksistään KY:stä, vaikka vastaajien määrä jäi harmittavan matalaksi saatiin tästä hyvää tietoa sektorin kehittämiseen. Uusi kyweb tarjoaa saman staattisen tiedon jäsenille myös englanniksi ja tarjoaa hyvän pohjan KY:n tiedon levittämiseksi ulkomaalaisille opiskelijoille. Kansainvälisyys nostettiin omaksi osakseen kehityssuunnitelmaa ja toimintasuunnitelmaa. Helsingin kv-viikko järjestettiin, mutta yrityssuhdetukien puute aiheutti ongelmia tapahtuman budjetin kanssa. Ongelmat otettiin huomioon budjetoinnissa vuodelle Ulkomaalaisille kv-viikoille oli paljon hakijoita, ongelmana kuitenkin kevään ruuhka viikkojen osalta ja hakijoiden keskittyminen tiettyihin viikkoihin.

8 2.9. Korkeakoulusektorin uudelleenjärjestely ja tasapainottaminen Korkeakoulusektori on järjestetty uudelleen niin, että rakenne tukee tehtyä keskipitkän aikavälin suunnitelmaa ja KY:n uutta strategiaa. Halloped-toiminnan ympärille on muodostettu aktiivinen vapaaehtoisorganisaatio. Vastuu: Ikäheimo Resurssit: hallitus Sektorin rakenteissa on tehty muutoksia vuoden 2012 aikana: kahden hallitusvastaavan työnjakoa on tarkennettu ja ainejärjestöjen edunvalvontaa tekeviä toimijoita on otettu mukaan AYY:n organisoimiin opintoasioita käsitteleviin toimiryhmiin ja pohdittu KY:n tarjoaman koulutuksen ja tuen sisältöä. Tulevien vuosien tavoitetilat sektorin osalta on kirjattu kattavasti KY:n kehityssuunnitelmaan. Lisäksi vuodelle 2013 ollaan luomassa loppuvuoden aikana aiempaa tarkempi vuosikello sektorilla toimivien vapaaehtoisten (aj:t,hallopedit) tukemiseksi. Ylioppilaskunnan kanssa jatketaan keskustelua halloped-toiminnan näkyvyydestä vuonna Keskeisten Kauppakorkeakoulun uudistusten loppuun vieminen Uudessa kandiohjelmassa opiskelijoiden intressit ja tahtotilat toteutuvat, ja uudet mursut pääsevät aloittamaan syksyllä 2013 laadukkaan ohjelman parissa, ja siitä seuraava siirtymävaihe toteutuu sujuvasti. Tavoitteena ovat järkevämmät peruskurssit, parempi liikkuvuus aineiden ja koulujen välillä sekä suurempi valinnaisuuden määrä. Laadukas tutkinto vie Kauppakorkeakoulua kohti vuoden 2020 tavoitetta olla Euroopan 10 parhaan kauppakorkeakoulun joukossa. Kehitetään Kauppakorkeakoulun valintakäytänteitä, jotta ne mittaavat ja tukevat olennaisia asioita. Vastuu: Brotkin Resurssit: hallitus Tutkinnon uudistustyötä on tehty läpi vuoden, ja työskentelyä on jatkettu syksyllä kandiohjausryhmässä. Syksyn aikana on päätetty kandin ja maisterin tavoitteet ja konkreettisemmat osaamistavoitteet KAAKissa. Tutkintosääntö ja siirtymäsäännöt tulevat päätettäväksi vielä tämän vuoden aikana. Peruskurssityöryhmä on paneutunut peruskurssikokonaisuuteen, mm. ensimmäisen vuoden ajoitukseen ja peruskurssien vetäjien coachaamiseen. Kandiohjausryhmässä on tuotu pinnalle kokonaan uudenlaista ajattelutapaa oppimiseen ja opettamiseen liittyen - toiveissa että opetus- ja oppimiskulttuuri kehittyvät radikaalisti tutkintojen uudistuessa. Tätä kuin myös erikoistumisalueiden viimeistelytyötä kurssitasolla tullaan jatkamaan kevään mittaan.

9 3.2. Ainejärjestöjen integrointi KY:hyn ja niiden tukeminen edunvalvonnassa Ainejärjestöt ovat aktiivisesti mukana KY:n korkeakoulusektorin edunvalvontatyössä erityisesti maisteriohjelmien kehitykseen keskittyen. Ainejärjestöt tekevät itsenäistä ja oma-aloitteista yhteistyötä laitosten kanssa. Jokaisessa ohjelmaryhmässä istuu ainejärjestön nimittämä opiskelijaedustaja. Ainejärjestöjen toimijat tuntevat toistensa toimintaa ja vertailevat aktiivisesti toimintatapoja ja käytänteitä. Ainejärjestöissä toimii myös ulkomaalaisia opiskelijoita ja ainakin englanninkielisten ohjelmien ensisijainen kieli on englanti. Vastuu: Ikäheimo Resurssit: Kaivola Ainejärjestöjen puheenjohtajien tapaamisia on edelleen pidetty n. kuukauden välein, syksyn aikana keskusteltu mm. jatkuvuudesta edunvalvonnan ja muun toiminnan suhteen hallitusten vaihtuessa ja vaihdettu kokemuksia vuoden aikana järjestetyistä tapahtumista ja tehdystä laitosyhteistyöstä. Ainejärjestöjen työtila on varusteltu kokouskäyttöä varten ja vuodenvaihteessa ainejärjestöt saavat käyttöönsä lisää tilaa vapaata käyttöä varten (nykyinen AIESEC:n tila). Koulun johdon ja laitosjohtajien kanssa on sovittu, että syksystä 2013 alkaen uusien tutkintojen myötä ainejärjestöt saavat valtuudet nimittää edustajansa maisteriohjelmien ohjausryhmiin. Ylioppilaskunnan kanssa on sovittu, että ainejärjestöjen puheenjohtajat otetaan mukaan kiltojen puheenjohtajista koostuvaan Neuvostoon. Ainejärjestöjen opintovastaavat ovat syksystä 2012 alkaen kuuluneet AYY:n Opintoneuvostoon Opintokysely kanditason opiskelijoille tilatarpeisiin ja kandiuudistukseen liittyen Tehdystä opintokyselystä saadaan merkittävää hyötyä edunvalvontatyöhön kampusasioihin ja kandiuudistukseen liittyen. Kyselyn vastausaineisto on koostettu kattavaksi raportiksi josta on hyötyä em. asioissa myös tulevina vuosina. Vastuu: Ikäheimo Resurssit: Brotkin, Reunanen, KOVA Kysely toteutettiin suunnitelmasta poiketen kaikille Helsingin yksikössä kanditutkintonsa suorittaneille tai sitä parhaillaan suorittaville opiskelijoille. Palkintoina arvottiin ipad-tabletti ja 50kpl elokuvalippuja. Vastauksia saatiin 472kpl. Vastausten pohjalta laadittiin yhteenveto ja toimitettiin vastauksista koostetut taulukot kandiohjelmavastaavalle ja opintotoimistolle. Kyselyä on hyödynnetty lisäksi kauppiksen uuden laatukomitean työssä, erityisesti opetuksen laadun kehitykseen ja palauteprosessiin liittyvissä asioissa. Kyselyn tuloksia on esitelty lisäksi loppukeväästä kauppakorkeakoulun johtoryhmälle.

10 3.4. Opintojen ohjauksen ja opettajatutoroinnin parantaminen Opiskelijat saavat läpi opintojen helposti lähestyttävää opintojen ohjausta, joka auttaa muun muassa kurssisuunnittelussa, opintojen suuntaamisessa, mahdollisissa ongelmatilanteissa sekä kandin ja maisterin tutkintojen suunnittelussa ja suorittamisessa. Tärkeässä asemassa on henkilökohtainen kontakti koulun henkilökuntaan ja omaan tiedeyhteisöön. Opettajatutorointi nähdään oleellisena ja luonnollisena osana opiskelua, ja se hyödyttää sekä opiskelijaa että professoria. Tiedostetaan, että tavoitteiden saavuttaminen tulee viemään pidempään kuin yhden vuoden, joten projektin jatkuvuus taataan ensi syksynä toimintasuunnitelman osana. Vastuu: Brotkin Resurssit: Brotkin, Ikäheimo Opettajatutoroinnin konseptia on hiottu ja ideoitu varadekaanin sekä opintotoimiston kanssa, ja aihe on ollut keskusteluissa läpi vuoden. Opettajatutoroinnista ja opintojen ohjaamisesta keskusteluun KAAK:n kokouksessa joulukuussa. Todettiin yhdessä dekanaatin kanssa, että tämä kehitysprojekti vaatii laajempaa keskustelua tutkinnon uudistuksen yhteydessä sekä opetus- ja oppimiskulttuurin kehittämiseen liittyen. Työ opettajatutoroinnin parissa jatkuu siis keväällä mm. kandiohjausryhmässä, jatkuvuus taataan toimintasuunnitelman ja perehdytyksen kautta. Ensi syksyksi on tulossa linjauksia maistereiden ohjelmaan tutustuttamiseen, ja sitä kautta opintojen ohjauksen käynnistämiseen liittyen Yhteistyö KY-Säätiön kanssa Kokeilemalla ja kehittämällä uusia toimintamalleja on saavutettu paras mahdollinen yhteistyömalli ry:n ja säätiön välille. Arkeen liittyvät toimintatavat ovat vakiintuneet ja vuoropuhelu ry:n ja säätiön välillä on jatkuvaa. Hallinnolliset vastuut on jaettu selkeästi ja perustellusti ja molemmat pystyvät käyttämään resurssejaan tehokkaasti. Yhteistyö on selkeää myös jäsenen näkökulmasta. Vastuu: Böhm, pääsihteeri Yhdistyksen ja säätiön yhteistyötä on arvioitu kriittisesti läpi vuoden. Yhteistyön kehittäminen säätiön kanssa muodostui yhdeksi tärkeäksi osa-alueeksi sekä ry:n että säätiön kehityssuunnitelmissa. Nykyisen organisaatiorakenteen ja päätöksentekoprosessien analysoinnin kautta on löydetty entistä paremmat yhteistyöhön kannustavat raamit. Yhdistyksen ja säätiön välille on rakennettu vuosikello, jota tullaan jalostamaan ensi vuoden aikana. Säätiön toimikuntarakennetta on uudistettu tuomalla enemmän yhdistyksen asiantuntemusta ja ääntä säätiön päätöksenteon tukemiseksi. Omaisuuskiistan resursointia on selkeytetty ja ohjattu isosti säätiön suuntaan. Vahvasti yhdistyksen ja säätiön yhteistyöhön liittyen, vuoden 2013 budjetoinnin yhteydessä työstetään pidempiaikaiset talousraamit, joiden noudattamiseen sitoutuu sekä yhdistys että säätiö.

11 4.3. Kylterikulttuurin vaaliminen Vaalitaan kylterikulttuurin ydinkohtia ja yhteisöllisyyttä. KY tarjoaa laadukkaita ja jäsenistölleen mieleenpainuvia sekä virkistäviä kulttuurikokemuksia opintojen ohessa. Entistä useampi jäsen tuntee kuuluvansa kylteriyhteisöön ja pitää yhteisöllisyyttä merkittävänä. Vastuu: Hemanus Resurssit: Kulttuurisihteeri, Kulttuurivaliokunta, Vuosijuhlatoimikunta KY on vuonna 2012 toteuttanut lukuisia onnistuneita kulttuuritapahtumia. Tapahtumatarjonta on edistänyt yhteisöllisyyttä sekä vaalinut perinteitä. Kaik-ki järjestetyt tapahtumat ovat onnistuneet hyvin, ja kävijämäärät ovat olleet kiitettäviä. Kulttuurimatka jäi järjestämättä heikon kysynnän vuoksi, ja puu-rojuhlakuntis on vielä järjestämättä. Kokonaisuudessaan kulttuuritarjonta on kuitenkin ollut onnistunutta Kylteri-lehti Säilytetään Kylteri-lehden suosio kauppakorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa niin lukijoiden kuin avustajienkin osalta. Kylteri on kiinnostava, kekseliäs ja juttujen taso on korkea. Kylterillä on opiskelijajulkaisuna hyvä maine ja se tunnetaan myös KY:n ulkopuolella Tiedotustoiminta KY tavoittaa jäsenensä monipuolisen viestinnän kautta. Jäsen saa ja löytää helposti tietoa KY:stä, tapahtumista ja ajankohtaisista asioista. Pyritään tavoittamaan yhä suurempi osa jäsenistöstä, myös englanninkielisten opiskelijoiden joukosta. KY:n ja AYY:n viestintäsektorit toimivat yhteistyössä. Vastuu: Havu Resurssit: tiedottaja, viestintävaliokunta, Kaivola (englanninkielinen viestintä) KY-Opas julkaistiin onnistuneesti. Vuosikertomuksen teko on aloitettu tiedottajan johdolla. Kywebiä on päivitetty tarpeen mukaan ja uuden kywebin käyttöön liittyen mm. yhdistyksiä ja työryhmiä on ohjeistettu. Kywebiin on tuotettu ajankohtaista sisältöä uuden kywebin mahdollisuuksia hyödyntäen. Viestintävaliokunta on hoitanut suurimman osan vuoden projekteistaan, mutta suurempia projekteja on vielä käynnissä, mm. KY 102-vuosijuhlat ja ulkkarimatrikkeli. Valiokunta osallistui syksyllä myös uuden KY-tuotteen, KY-huivin suunnitteluun. Prioriteetti: 3 Vastuu: Havu Resurssit: Kylterin päätoimittaja, AD, tiedottaja Viidettä numeroa odotetaan painosta, kuudennen työstäminen alkaa yhteistyössä uuden ja vanhan päätoimittajan kanssa. Syksyllä toimituksen aika on kulunut pitkälti itse toimitustyöhön, joten Kylterin nettisivut ja tempaukset ovat jääneet vähemmälle huomiolle.

12 4.6. Jäsenrekrytointi Saadaan 95 % kauppakorkeakoulun uusista opiskelijoista liittymään KY:n jäseniksi. Vastuu: Havu Resurssit: Brotkin, Böhm, Kaivola, AD Toteutettiin projekti onnistuneesti. Aikataulu piti, ja syyskuun loppuun mennessä uusista opiskelijoista hieman yli 95% oli liittynyt jäseneksi. Yhteistyö koulun opintotoimiston kanssa toimi hyvin. Kandimursut tavoitettiin ja rekrytointiin verrattain helposti, mutta maisterimursujen tavoittaminen osoittautui hankalaksi aikataulullisista syistä. Lukuisia projektin parannusehdotuksia on kerätty ylös ensi vuotta varten. Hankaluuksia aiheutti uusien jäsenten hyväksymiseen liittyvät muutokset koulun ja AYY:n välisissä tietosuojasopimuksista. Panostetaan projektin testamentointiin ensi vuoden jäsenvastaavaa varten Yhteistyö HEKO:n ja SEFE:n kanssa Tehdään yhteistyötä HEKO:n ja SEFE:n kanssa osallistumalla keskusteluun ja pitämällä vaikutuskanavat auki. Tiedostetaan Kylteripuheenjohtajien verkoston asema. Prioriteetti: 3 Vastuu: Hemanus Resurssit: Böhm KY:n yhteistyön laajuus HEKO:n ja SEFE:n suuntaan on vaihdellut vuoden mittaan. KY on ottanut vahvasti osaa SEFE:n strategiatyön, ja vaikuttanut mm. opiskelijoiden äänivaltakysymyksessä. Ay-liikeen uudistaminen on osoittautunut haastavaksi ja mahdollisuutta uusien vaikutuskanavien löytämiseksi on kartoitettu. Opiskelijat, kylterit, ovat ajaneet läpi vuoden vaikuttamismahdollisuuksien ja toisaalta sitouttamisen puolesta SEFE:n edunvalvontakenttään. Kansallisella tasolla kyltereiden vuotta 2012 kuvaa poikkeuksellisen kova halu uudenlaiseen järjestäytymiseen ja kansallisen aseman vahvistamiseen. KY:llä on ollut vahva rooli kansallisen tason keskustelussa, nimenomaan kylterikentän osalta.

13 4.8. Kasvatetaan yritysyhteistyön tuottoja KY:n harjoittama yritysyhteistyö on koko Suomen opiskelijakentällä tuottoisinta ja yrityksille eniten lisäarvoa tuottavaa. KY:n aatteelliseen toimintaan käytetystä rahamäärästä huomattava osa tulee yritysyhteistyön kautta. Vastuu: Saukkonen Resurssit: Myyntikoordinaattori, Sales Academy KY menetti atalent -kaupan johdosta yhden Gold -yhteistyökumppaneistaan, sekä kesällä Gold -yhteistyö HYPO-pankin kanssa päättyi heidän yhteistyöstä kokemansa hyödyn jäätyä haluttua pienemmäksi. Kevään lopulla KY solmi kuitenkin yhden uuden yhteistyökumppanuuden. Uusmyyntiin ei ole syksyllä juurikaan panostettu, vaan tärkeämmäksi on koettu nykyisten yhteistyökumppanuuksien vaaliminen ja niiden arvon maltillinen kasvattaminen. Yritysyhteistyön tuotot on onnistuttu pienistä takaiskuista huolimatta saatu pidettyä euroa budjetoitua korkeampana, eurossa. Kuumia liidejä on tällä hetkellä kourallinen, ja tulevaisuuden näkymät yritysyhteistyön saralla ovat edelleen hyvin positiiviset Liikunta- ja hyvinvointitapahtumat ja niiden kehittäminen KY:n jäsenet ovat tyytyväisiä tarjontaan ja kokevat LiHy-tapahtumat itselleen tärkeiksi ja osaksi KY:n kulttuuria. KY City Challenge on suurta osaa jäsenistö kiinnosta tapahtuma, josta hyötyy KY, sidosryhmät ja yhteistyökumppanit. Vastuu: Reunanen Resurssit: Liikunta- ja hyvinvointivaliokunta, KYCC työryhmä. Toteutetut tapahtumat ovat onnistuneet keskimäärin erittäin hyvin. Hietsupäivän konseptia järkevöitettiin ja tapahtuma brändättiin uudestaan mursumestaruuskilpailuksi. Hyvinvointiviikot toteutettiin yhdessä Aalto-yliopiston ja AYY:n kanssa. KY-SHS -lätkämatsi toteutetaan aikatauluhaasteiden vuoksi vasta joulukuussa. Hyvinvointiiltojen vähäisehkön kiinnostuksen vuoksi niitä päätettiin järjestää budjetoidun neljän sijasta kolme Jäsenistön hyvinvointiin vaikuttaminen Opiskelijoiden ääni tulee kuuluviin työryhmissä ja saadaan aikaan positiivisia muutoksia jäsenistön hyvinvointiin vaikuttavissa asioissa. Vastuu: Reunanen Vuoden aikana toteutettiin 3 hyvinvointi-iltaa sekä yhteistyössä Aalto-yliopiston ja AYY:n kanssa hyvinvointiviikot keväällä ja syksyllä. Sidosryhmäyhteistyötä hyvinvoinnin saralla on vaalittu (AYY, Unisport, YTHS, etc.) ja viestitty jäsenille tietoa palvelutarjonnasta kywebin kautta. Aallon ravintolatoimikuntaan on välitetty opiskelijanäkökulmaa palveluiden takaamiseksi.

14 4.11. International Committeen toiminnan kehittäminen International Committee tarjoaa ulkomaalaisille KY:n jäsenille helpon ja mielekkään tavan päästä mukaan toimintaan. International Committee järjestää tapahtumia pitäen ensisijaisesti KY:n kansainvälisest jäsenet mielessään. Vastuu: Kaivola Resurssit: International Committee International Committee toimi 2012 toista vuotta ja muutaman vakiintuneen tapahtuman (Each 1 Teach 1, Running Dinner) lisäksi vuoden aikana pyrittiin ideoimaan uusia tapahtumia. Syksyn osalta tapahtumat jäivät järjestämättä kevään huonon menestyksen sekä suuren osan valiokunnan jäsenistä lähdettyä vaihtoon. Valiokunnan tapahtumat tavoittivat valitettavan pienen määrän opiskelijoita ja varsinkin suomalaisten osallistujien määrän jäädessä pieneksi ei idea suomalaisten ja ulkomaalaisten opiskelijoiden yhteentuomisesta toteutunut. Valiokunnan rooli ei tarjonnut jäsenilleen mielekästä tekemistä ja se on tavoittanut hyvin marginaalisen osan jäsenistöä, joten sen jatkamista 2013 ei nähty järkevänä. Vuonna 2013 pyritään etsimään korvaava ja parempi foorumi ulkomaalaisten opiskelijoiden äänen kuulumiseksi KY:llä Tutorointi vuonna 2012 Syksyllä 2012 aloittavat uudet opiskelijat saavat laadukkaan, opintoihin sekä opiskelijayhteisöön perehdyttävän tutoroinnin, joka vastaa oikeisiin tietotarpeisiin. Tutorointi on koko vuoden kestävää, vaikkakin erityisesti orientaatioviikon sisältöön panostetaan ja sitä järkeistetään. Erityishuomiota kiinnitetään eri ryhmien (kandi-/maisteri-/ulkomaiset opiskelijat) edustajien yhdistämiseen. Vastuu: Brotkin Resurssit: Brotkin, korkeakouluvaliokunta, Kaivola (kansainväliset opiskelijat) Tutorointi on järjestetty korkeakouluvaliokunnan toimesta yhteistyössä opintotoimiston sekä tutorkoordinaattorin kanssa. Kokonaisuudessaan projekti oli onnistunut ja tutoroinnista sekä orientaatioviikosta saatu palaute on ollut kaiken kaikkiaan hyvää. Myös kv-integraatio maistereiden kohdalla on koettu lähtökohtaisesti hyväksi uudistukseksi, vaikkakin se vaatii vielä erityis-huomiota tulevaisuudessa. Tutorointiprojekti tuotti jonkin verran odotettua enemmän työtä hallitusvastaavalle, joten jatkossa kiinnitettäneen enemmän huomiota KY:n keskinäiseen vastuunjakoon. Myös koulun ja KY:n välistä tehtävänjakoa on selkiytettävä.

15 4.13. Korkeakouluvaliokunnan projektien toteuttaminen Korkeakouluvaliokunnan vuonna 2012 toteuttamat projektit ovat mielekkäitä, täyttävät jäsenistön tarpeita ja edesauttavat heidän opintojaan. Vastuu: Brotkin Resurssit: Ikäheimo, korkeakouluvaliokunta KOVA on toteuttanut kaikki sille suunnitellut projektit aikataulussa, poislukien te lat, jotka jätettiin syksyltä pois tutorointi-projektin kuormitta-vuuden takia. Uutena lisäyksenä seurantaryhmän organisoinnissa on käytetty resurssina ja vetäjänä valiokunnan jäsentä Alumnitoiminta Alumnit nähdään voimavarana, jota nykyiset KY:n jäsenet sekä KY voivat hyödyntää toiminnassaan. Myös alumnit hyötyvät yhteistyöstä ja näkevät sen mielekkäänä. Prioriteetti: 3 Vastuu: Kaivola Vuoden aikana KY:n seniorikillan jäsenille lähetettiin killan jäsenkirjeen mukana ajankohtaisia kuulumisia siitä mitä KY:llä tapahtuu, mukana toimitettiin lisäksi myös uusi strategia sekä kehityssuunnitelma. Alumnivastaava on pitänyt tämän lisäksi yhteyttä aktiivisesti seniorikillan raadin ja sen puheenjohtajan kanssa. Kauppakorkeakoulun alumnikoordinaattoria tavattiin vuoden aikana ja tätä kautta saatiin tietoa koululla ajankohtaisista alumniasioista, tätä kautta alumnivastaava osallistui myös yhteen koko yliopiston alumnitoimijoita yhteen tuoneeseen workshoppiin. Loppuvuodesta on mietitty jatkuvuustoimikunnan herättämistä uudelleen kampus-projektiin liittyen KY Lounge KY Lounge on Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiön tarjoama palvelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. KY Loungen toimintaa ohjaa isännistö sekä ohjausryhmä. KY Loungen isännistönä toimii avoimella haulla valittu 3-10 henkilön ryhmä. Ryhmän valinnasta vastaa ohjausryhmä. Isännistön tehtävänä on vastata KY Loungen päivittäisestä toiminnasta, määritellä toiminnan suuntaviivat yhteistyössä ohjausryhmän kanssa ja seurata omalta osaltaan KY Loungen taloutta. KY Loungen ohjausryhmänä toimii Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus, jonka tehtävänä on isännistön valinnan lisäksi valvoa KY Loungen toimintaa sekä vastata KY Loungen käytössä olevien tilojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä, valmistella KY-säätiön hallitukselle budjettiesitys KY Loungen kuluista talousarvion valmistelun yhteydessä yhteistyössä isännistön kanssa ja seurata KY Loungen taloutta sekä varmistaa, että tiloja käytetään KY-säätiön tarkoituksen mukaisesti. Ohjausryhmä valitsee isännistön vuosittain lukuvuodeksi kerrallaan. Prioriteetti: 3 Vastuu: Hemanus (hakuprosessi, yhteyshenkilö), pääsihteeri, hallintopäällikkö Ensimmäinen Lounge Team valittiin lukuvuodeksi hoitamaan tilan päivittäistä toimintaa ja kehittämään tilankäyttöä. Tila KY-talon neljännessä kerroksessa on jo nyt hienossa kunnossa ja kiinnostaa jäseniä päivästä toiseen kiitettävästi. Tulevaisuudessa on kuitenkin tarve kasvattaa tilaa ja kehittää uusia käyttötarkoituksia tyhjillään oleville tiloille. Lounge Team vaihtuu osittain aina puolivuosittain, jotta jatkuvuus turvataan, ja mahdollisuus hakea Teamiin on mahdollisimman monella. Säätiön ja yhdistyksen sisäinen tehtäväjako on selkeytynyt ja yhteiset erinomaiset toimintamallit on otettu onnistuneesti käyttöön.

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma Strategia / toiminnan tarkoitus Uudet ideat Annetut kirjaukset Toimintasuunnitelma Projektisalkku Jatkuva toiminta Hallitusohjelma 2012 Muuttuva toimintaympäristö Kehittyminen & yhteisöllisyys Korkeakouluvaikuttaminen

Lisätiedot

vuosikertomus lorem ipsum i 3

vuosikertomus lorem ipsum i 3 vuosikertomus lorem ipsum i 3 4 i lorem ipsum Sisällys 4. 6. 8. 10. 12. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. Pääsihteerin tervehdys KY ry Edustajisto Puheenjohtajalta Työvuoden tilinpäätös Sektorit Koulutuspolitiikka

Lisätiedot

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä!

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä! Hallitusohjelma 2014 Alkusanat Käsissäsi on vuoden 2014 hallitusohjelma. Halusimme jatkaa viime vuonna hyväksi koetulla linjalla ja jaotella hallitusohjelman projekteihin ja jatkuvaan toimintaan. Pidimme

Lisätiedot

sisällys Kansainvälisyys Kulttuuri Viestintä Kylteri-lehti Jaostot Seniorikilta Kunniavaltuuskunta KY 50 vuotta sitten

sisällys Kansainvälisyys Kulttuuri Viestintä Kylteri-lehti Jaostot Seniorikilta Kunniavaltuuskunta KY 50 vuotta sitten sisällys 4. 6. 8. 10. 12. 13. 14. 18. 20. 24. 26. 28. Pääsihteerin tervehdys KY ry Edustajisto Strategiatyö Puheenjohtajalta Varapuheenjohtajalta KY100 Mikä on KY? KY-säätiö Koulutuspolitiikka Liikunta

Lisätiedot

HALLITUKSEN PÄIVITYKSET EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN 7/2010 (29.9.2010)

HALLITUKSEN PÄIVITYKSET EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN 7/2010 (29.9.2010) HALLITUKSEN PÄIVITYKSET EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN 7/2010 (29.9.2010) Edustajiston kokouksen 6/2010 esitetystä toivomuksesta valmiit tai vain vähäisiä toimenpiteitä loppuvuonna vaativat kirjaukset on koottu

Lisätiedot

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä AYY:n organisaatiomuistio Johtoryhmä Muistio pohjautuen KY:n, TKY:n ja TOKYO:n eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyihin organisaatiokeskusteluihin. [13.10.2009] Sisällysluettelo Alkusanat... 5 1 Hallinto...

Lisätiedot

LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA

LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA Uusi yliopistolaki, uusi yliopisto ja uusi ylioppilaskunta muodostavat ainutlaatuisen mahdollisuuden nostaa oppimiskulttuuri ja opiskeluolot uudelle,

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015

AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015 5 VUODEN JÄLKEEN 5 NAISTA. 5 MIESTÄ. 55 PROJEKTIA. AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015 JOHDANTO Tämä on AYY:n vuoden 2015 työn jäsentämiseksi laadittu hallitusohjelma. Toimintasuunnitelmassa linjatut tavoitteet

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

6-7. mikä on ky? mukaan ky-toimintaan 58-60. opinnot kauppakorkeakoulussa. Opiskelijan arki ja hyvinvointi 64-67. Puheenjohtajan tervehdys

6-7. mikä on ky? mukaan ky-toimintaan 58-60. opinnot kauppakorkeakoulussa. Opiskelijan arki ja hyvinvointi 64-67. Puheenjohtajan tervehdys 3 4-5 Puheenjohtajan tervehdys 1 2 6-7 35 8 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-34 Mitä KY tekee? Ketkä KY:llä toimivat? KY:n organisaatio Mitä hyötyä on KY:n jäsenyydestä?

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry Toimintakertomus 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHDISTYKSEN TOIMINTA... 3 1.1 Yhdistyksen kokoukset... 3 1.2 Hallitus... 4 1.3 Yhteistyö... 4 1.3.1 Suomen Ekonomiliitto

Lisätiedot

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry Toimintakertomus 1.1. - 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHDISTYKSEN TOIMINTA...3 1.1 Yhdistyksen kokoukset...4 1.2 Hallitus...4 1.3 Yhteistyö...4 1.3.1 SEFE...4 1.3.2

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2009 oli 138330. Jäsenmäärät ennen yhdistymisiä:

Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2009 oli 138330. Jäsenmäärät ennen yhdistymisiä: 1/51 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTAAN

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Taitto: Samuli Maxenius Piirrokset: Ella Villiina Makkonen Kannen kuva: Turun ylioppilastalo A Sisällys Johdanto 4 Organisaatio

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016 Johdanto 1 1. Koulutuspolitiikka 1 1.1. Keskiössä tutkintoon johtava koulutus ja opiskelijan oikeusturva 1 1.2 Yliopistodemokratia ja opiskelijaedustajat 2 1.3 Opintojen tuki ja joustavuus 4 1.4 Opetuksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS Uudet opiskelijat... 4 Tavoitteet:... 4 Aaltoon on kiva tulla opiskelemaan ja oppimaan. Vastaanotto ja tutorointi tukee yhteisöllisyyttä, oppimista, opintoihin kiinnittymistä

Lisätiedot

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia SYL-liittokokous KOKOELMA 19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia AYY:n arvopaperi Linjapaperi Aalto-yliopistosta Linjapaperi opintotuesta Linjapaperi Aalto-yliopiston kansainvälistymisestä

Lisätiedot

KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta

KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta KY Toimintakertomus 2004 KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta Toimintakertomus 2004 KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta Sisällys Pääsihteerin tervehdys 6 Mikä KY on? 8 Edustajisto

Lisätiedot

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti Turun ammattikorkeakoulun raportteja 76 JUHANI SOINI, TIINA HÄKKINEN, ISMO KANTOLA, MARIANNE MERTSOLA, MINNA SCHEININ, AILA SEIKOLA, ANTONELLA STORTI & RAIJA TUOHI Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Ratsastuksen seurakehittäjän ABC. Ratsastuksen. seurakehittäjän ABC. opas seurakehittämisen maailmaan

Ratsastuksen seurakehittäjän ABC. Ratsastuksen. seurakehittäjän ABC. opas seurakehittämisen maailmaan Ratsastuksen seurakehittäjän ABC opas seurakehittämisen maailmaan 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Mitä ihmettä on seurakehittäminen? 4 3. Seurakehittämisen periaatteet, seurakehittäjän rooli 5 4. Vapaaehtoisuus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot