KLIINISEN RASITUSKOKEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KLIINISEN RASITUSKOKEEN"

Transkriptio

1 KORKEALUOKKAISEN KLIINISEN RASITUSKOKEEN ABC LABQUALITY-PÄIVÄT Ä Tiina Muurinen kliiniseen fysiologiaan ja isotooppilääketieteeseen erikoistuva lääkäri HYKS

2 TAUSTAA Kliinisen rasituskokeen avulla tutkitaan fyysistä suorituskykyä ja erityisesti kardiorespiratorista kapasiteettia sekä suorituskykyä rajoittavia tekijöitä. T lli i i k it t Tavallisimmin koe suoritetaan polkupyöräergometrilla.

3 TAUSTAA Tyypillisimmät diagnostisen rasituskokeen aiheet ovat rasitusrintakipu ja -hengenahdistus. Tutkimuksen avulla voidaan myös Tutkimuksen avulla voidaan myös arvioida kardiorespiratoristen sairauksien vaikeusastetta, hoitovastetta sekä tutkittavan työkykyä ja toimenpideriskiä.

4 A) TUTKIMUSINDIKAATIOON, TURVALLISUUTEEN JA LUOTETTAVUUTEEN LIITTYVÄT SEIKAT

5 LÄHETE Potilaan nimi ja henkilötunnus. Oireet: -millaisia i i oireita, it missä tilanteissa, t i kuinka k usein? Ennestään tiedossa olevat sairaudet. audet Käytössä oleva lääkitys. Kysymysasettelu / indikaatio.

6 LÄHETE Kuvailu viimeisimmästä lepo-ekg:sta tai kopio siitä. Jos potilas ei ole normaalisti liikuntakykyinen, maininta myös tästä! y y, y Riskitekijätiedot ja mahdolliset aiemmat s e jä edo ja a do se a e a tutkimustulokset.

7 KLIINISEN RASITUSKOKEEN EHDOTTOMAT VASTA-AIHEET AIHEET Akuutti infektiosairaus. Akuutti sydäninfarkti tai sen epäily. Epästabiiliin koronaaritautiin liittyvä Epästabiiliin koronaaritautiin liittyvä rintakipu.

8 KLIINISEN RASITUSKOKEEN EHDOTTOMAT VASTA-AIHEETAIHEET II tai III asteen eteis-kammiokatkos. Hoitamaton t vaarallinen rytmihäiriö. iö Hoitamaton metabolinen sairaus. Akuutti keuhkoembolia. Muu akuutti, vaikea sairaus.

9 KLIINISEN RASITUSKOKEEN SUHTEELLISET VASTA-AIHEET AIHEET Nopeahko eteisvärinä tai lepatus. Tuore vasen haarakatkos. Lepoverenpaine yli 220/120 mmhg.

10 KLIINISEN RASITUSKOKEEN SUHTEELLISET VASTA-AIHEET AIHEET Keskivaikea tai vaikea hoitamaton astma, keuhkojen vajaatoiminta. Keskivaikea tai vaikea anemia.

11 YLEINEN TURVALLISUUS Tutkimusta suorittavalla henkilökunnalla tulee olla riittävät perustiedot tutkimuksen suorittamisesta sekä elvytystaidot. Tutkimushuoneessa on oltava elvytysvälineistö. i tö Laitteistojen i t tulee olla oikein huollettuja ja kalibroituja.

12 MITTAUSTULOSTEN LUOTETTAVUUTEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ Mittaajan kokemus ja keskittyminen. Anturien ja elektrodien oikea kiinnitys it sekä siihen liittyen ihon huolellinen esikäsittely. Laitteistojen kunto ja asianmukaisesti suoritettu kalibrointi. Potilaan riittävä ko-operaatio.

13 MITTAUSTULOSTEN LUOTETTAVUUTEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ Subjektiivisten tuntemusten kuvailussa ja subjektiivisen rasitusasteen arvioinnissa voi olla huomattavia potilaskohtaisia eroja, joihin ei voi vaikuttaa. Kysymyksissä olisi kuitenkin vältettävä johdattelua. j

14 B) TUTKIMUKSEEN VALMISTAUTUMINEN JA TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN

15 LÄÄKITYS Sepelvaltimotautia epäiltäessä diagnostinen rasituskoe pyritään suorittamaan ennen lääkityksen aloittamista tai vaihtoehtoisesti on pidettävä riittävä lääketauko ennen tutkimusta: beetasalpaajat 2-5 vrk digitalis 7-10 vrk pitkävaikutteiset nitraatit ja kalsiumestäjät 2-5 vrk

16 LÄÄKITYS Rasitusastmaa selvitettäessä astmalääkitystauon pituudet ovat: lyhytvaikutteiset sympatomimeetit 12 h pitkävaikutteiset ik tt i t sympatomimeetit tit 48 h inhaloitavat kortikosteroidit 4 vko

17 LÄÄKITYS Muissa indikaatioissa potilaan normaalisti käyttämä lääkitys voi yleensä jatkua tauotta. Lääkityksen k tauottamisen tt tarpeen arviointi kuuluu ensisijaisesti hoitavalle lääkärille.

18 NAUTINTOAINEET Heti raskaan aterian jälkeen ei rasituskoetta suositella suoritettavaksi, tt i mutta kevyt ateria 2-3 h ennen tutkimusta on sallittu. Tutkittavan tulisi olla 2 tuntia ilman kahvia, teetä ja muita piristäviä juomia. Tupakointia olisi vältettävä 4 tunnin ajan tutkimusta edeltäen. Alkoholin käyttöä olisi suotavaa välttää 1,5 vrk ennen rasituskoetta.

19 MUU TUTKIMUKSEEN VALMISTAUTUMINEN Tutkimusta ennen olisi vältettävä raskasta fyysistä ponnistelua 1-2 tunnin ajan. Infektiosairauden i jälkeen tulisi i olla kahden viikon oireeton jakso ennen rasituskokeen k suorittamista. i t

20 RASITUSOHJELMAN VALINTA Tavallisin rasitusmuoto on polkupyöräergometri. Tavoitteena on, että portaittain kuormitusta lisäämällä saavutettaisiin 6-12 minuutin kuluessa subjektiivinen rasitustaso noin 90 % maksimista.

21 RASITUSOHJELMAN VALINTA Tavallisimmin kliininen rasituskoe toteutetaan työjohteisena 2-4 minuutin portain. Aloituskuorma on kevyt ja verryttelynomainen, polkupyöräergometrissa yleensä W.

22 RASITUKSEN PÄÄTTYMISHETKEN VALINTA Tutkimus tehdään oirerajoitteisena. Rasituksen päättymishetken valitsee lääkäri. Sopivan päättymishetken valinta vaatii kokemusta, jotta tutkimus antaisi edustavat tulokset, mutta olisi turvallinen.

23 RASITUKSEN PÄÄTTYMISHETKEN VALINTA Subjektiivisen rasitusasteen ja oireiden arvioinnissa apuna käytetään Borgin asteikkoa: rasitusaste, Borg 6-20 oireet, Borg 0-10

24 BORGIN ASTEIKKO subjektiivisen i rasitusasteen t arvioinnissa i i 6 7 erittäin kevyt 8 9 hyvin kevyt kevyt hieman rasittava rasittava hyvin rasittava erittäin rasittava 20 äärimmäisen rasittava

25 RASITUKSEN EHDOTTOMAT KESKEYTYSAIHEET Voimakas väsymys (Borg 17-19/20). Voimakas rintakipu tai hengenahdistus hdi (Borg 5/10). Huimaus, huono koordinaatio, tajunnan hämärtyminen. Pahoinvointi.

26 RASITUKSEN EHDOTTOMAT KESKEYTYSAIHEET Voimakas pohjekipu tai raajojen väsyminen. Muu voimakas oire. EKG:n tai verenpaineen rekisteröinti ei ole teknisesti luotettavaa. ST-tason nousu tai lasku yli 4 mm.

27 RASITUKSEN EHDOTTOMAT KESKEYTYSAIHEET Systolisen verenpaineen selvä lasku (yli 20 mmhg). Kammiotakykardia. Ektooppinen supraventrikulaarinen brady- tai takyarytmia. Gr III eteis-kammiokatkos. i k tk Ihon harmaus / syanoosi.

28 RASITUKSEN SUHTEELLISET KESKEYTYSAIHEET Tutkittavan oma toive keskeyttää koe (syy kysyttävä!). Kohtalainen rinta- tai muu kipu, Borg 3-4/10. Kohtalainen hengenahdistus tai hyperventilointi. Epätavallinen väsymyksen tunne. Suorituksen muuttuminen epävarmaksi.

29 RASITUKSEN SUHTEELLISET KESKEYTYSAIHEET Vähintään kolme perättäistä kammiolisälyöntiä. Toistuvia kammiolisälyöntipareja tai rasituksessa ilmaantuva kammiobigeminia tai rasituksen myötä selvästi lisääntyvä kammiolisälyöntisyys. Lukuisat perättäiset eteislisälyönnit. Rasituksessa ilmaantuva eteisvärinä tai lepatus. Nopeutunut AV-johtuminen (WPW).

30 RASITUKSEN SUHTEELLISET KESKEYTYSAIHEET Gr II AV-blokki. Rasituksessa ilmaantuva vasen haarakatkos. ST-segmentin vajoama 3-4 mm. ST-segmentin nousu yli 1 mm.

31 RASITUKSEN SUHTEELLISET KESKEYTYSAIHEET Systolisen verenpaineen nousun estyminen. Systolisen verenpaineen nousu tasolle 280 mmhg. Diastolisen verenpaineen nousu tasolle 130 mmhg. SaO2 alle 91 % (keskivaikea hypoksemia).

32 C) TULOKSET JA TULKINTA

33 VIITEARVOT On käytettävä laadukasta viitearvoaineistoa, johon verraten tuloksia arvioidaan.

34 TULOSTEN TULKINTAAN VAIKUTTAVIA SEIKKOJA Tulkitsijan kokemus. Mittausvirheet. Taudin ennakkotodennäköisyys Taudin ennakkotodennäköisyys suhteessa löydöksiin / oireisiin.

35 TULOSTEN TULKINTAA Arvioitava, oliko rasitusaste riittävä kysymyksenasetteluun nähden. Huomioitava mahdollisen lääkityksen vaikutus tuloksiin.

36 RAJOITTAVAN TEKIJÄN MÄÄRITTÄMINEN Sirkulatoriset syyt: ST-segmentin muutos, vaimea verenpainevaste, rytmihäiriöt jne. Ventilatoriset syyt: FEV1:n alenema >(12-) 15 % lähtöarvoon ( ) verrattuna, hengitysfrekvenssin tihentyminen, SaO2:n lasku jne.

37 ST-SEGMENTIN LASKUN TULKINTA

38 Vaikeaan koronaaritautiin / huonoon ennusteeseen viittaavat rasitus-ekg-löydökset Systolisen verenpaineen lasku. ST-lasku > 2mm pienellä kuormalla (< 100 W miehet, < 70 W naiset). ST-lasku useassa kytkennässä. ST-lasku säilyy yli 5 minuutin ajan lepovaiheessa. Tyypillinen rintakipu. Iskemian provosoima kammiotakykardia.

39 Lähdeaineisto o Sovijärvi A.: Kliininen rasituskoe, kirjassa Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede (toim. Sovijärvi A. ym.), Duodecim 2003, ss o Sovijärvi A., Kettunen R.: Kliininen rasituskoe, kirjassa Kardiologia (toim. Heikkilä J. ym.), Duodecim 2008, ss o HYKS Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimukset 2007 (toim. Sovijärvi A., Suvisaari J.). o Therapia Fennica, Kandidaattikustannus Oy (toim. Mäyränpää M.).

Rasitus-EKG-tutkimus HOITAJAN NÄKÖKULMASTA. LabQuality Tiina Palmroth Jorvin sairaala/ KFI 6.2.2014

Rasitus-EKG-tutkimus HOITAJAN NÄKÖKULMASTA. LabQuality Tiina Palmroth Jorvin sairaala/ KFI 6.2.2014 Rasitus-EKG-tutkimus HOITAJAN NÄKÖKULMASTA LabQuality Tiina Palmroth Jorvin sairaala/ KFI 6.2.2014 Rasitus EKG:n tarkoitus Verenkiertoelimistön sairauksien diagnostiikka Hoidon tehon arviointi Työn ja

Lisätiedot

RASITUSKOKEEN TULKINTA Kliinikon näkökulma. Kai Kiilavuori LKT, kardiologi HYKS, Jorvin sairaala

RASITUSKOKEEN TULKINTA Kliinikon näkökulma. Kai Kiilavuori LKT, kardiologi HYKS, Jorvin sairaala RASITUSKOKEEN TULKINTA Kliinikon näkökulma Kai Kiilavuori LKT, kardiologi HYKS, Jorvin sairaala Sidonnaisuudet Ei aiheeseen liittyviä sidonnaisuuksia Tutkimusrahoitus Novartis Luennoitsija Sanofi-Aventis,

Lisätiedot

Kammiovärinästä elvytetyn potilaan tutkiminen

Kammiovärinästä elvytetyn potilaan tutkiminen LUKU 5 Kammiovärinästä elvytetyn potilaan tutkiminen Pekka Raatikainen Tiivistelmä Kammiovärinästä tai kammiotakykardiasta elvytetyn potilaan hoidon suunnittelun ja riskinarvion kannalta on tärkeää tunnistaa

Lisätiedot

Rasituskoe sepelvaltimotaudin diagnostiikassa ja ennusteen arvioinnissa

Rasituskoe sepelvaltimotaudin diagnostiikassa ja ennusteen arvioinnissa KASAUS IEEESSÄ RAIMO KEUNEN professori, ylilääkäri, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Päijät-Hämeen keskussairaala, sisätautien klinikka raimo.kettunen@phsotey.fi JARI LAUKKANEN dosentti, osastonylilääkäri,

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja Päivitetty 23.6.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Arto Hautala Laboratoriopäällikkö, Dosentti Liikuntalääketieteen tutkimusyksikkö Verve Research Oulu

Arto Hautala Laboratoriopäällikkö, Dosentti Liikuntalääketieteen tutkimusyksikkö Verve Research Oulu Sydänpotilaan fyysisen toimintakyvyn arviointi Arto Hautala Laboratoriopäällikkö, Dosentti Liikuntalääketieteen tutkimusyksikkö Verve Research Oulu Sisältö 1. Sydän- ja verisuonisairaudet globaali terveysuhka

Lisätiedot

Puolustusvoimat PUOLUSTUSVOIMIEN KUNTOTESTAAJAN KÄSIKIRJA

Puolustusvoimat PUOLUSTUSVOIMIEN KUNTOTESTAAJAN KÄSIKIRJA Puolustusvoimat PUOLUSTUSVOIMIEN KUNTOTESTAAJAN KÄSIKIRJA Pääesikunta, henkilöstöosasto, 2008 Alkusanat Sotilaallisen valmiuden ylläpito ja tarvittaessa alueellisen koskemattomuuden turvaaminen asettavat

Lisätiedot

TROPONIININ MÄÄRITYS AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUKSEN DIAGNOSTIIKASSA SISÄTAUTIEN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA

TROPONIININ MÄÄRITYS AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUKSEN DIAGNOSTIIKASSA SISÄTAUTIEN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA TROPONIININ MÄÄRITYS AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUKSEN DIAGNOSTIIKASSA SISÄTAUTIEN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA Pölönen Laura Syventävien opintojen tutkielma Kliinisen lääketieteen laitos/ Sisätautien klinikka

Lisätiedot

Testausopin perusteet

Testausopin perusteet Testausopin perusteet Panu Moilanen Jyväskylän yliopisto - 2006-2008 1 TESTAUSOPIN PERUSTEET Kurssin teemat Yleistä testaustoiminnasta Suomessa Antropometriset mittaukset Epäsuorat kestävyystestit Suorat

Lisätiedot

AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUSPOTILAAN KIVUN ARVIOINTI JA HOITO SISÄTAUTIEN TEHO-OSASTOLLA

AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUSPOTILAAN KIVUN ARVIOINTI JA HOITO SISÄTAUTIEN TEHO-OSASTOLLA AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUSPOTILAAN KIVUN ARVIOINTI JA HOITO SISÄTAUTIEN TEHO-OSASTOLLA Katja Ahola & Eeva Alakokkare Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulu 9.11.2012 2 SISÄLLYS 1 AKUUTTI SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUS...

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Page 1 of 10

VALMISTEYHTEENVETO. Page 1 of 10 VALMISTEYHTEENVETO Page 1 of 10 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Aridol inhalaatiojauhe, kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 kapseli sisältää 0 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg tai 40 mg mannitolia. 5

Lisätiedot

Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja

Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja 1 Kirjoittajat: Kai Pihlainen, Matti Santtila, Olli Ohrankämmen, Jouni Ilomäki, Mauno Rintakoski, Seppo Tiainen Paino:

Lisätiedot

VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo

VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo HUS-piirin verisuonikirurgian hoito-ohjelma 2005 Sektorivastaavat: Carotis: Aortta: Alaraajat: Veritie: Laskimot: Haavanhoito: Endovaskulaariset: Hyytymishäiriöt:

Lisätiedot

Kuntoa terveydeksi: Aikuisten ALPHA-FIT terveyskuntotestistö 18-69-vuotiaille. Testaajan opas. Assessing Levels of Physical Activity

Kuntoa terveydeksi: Aikuisten ALPHA-FIT terveyskuntotestistö 18-69-vuotiaille. Testaajan opas. Assessing Levels of Physical Activity Kuntoa terveydeksi: Aikuisten ALPHA-FIT terveyskuntotestistö 18-69-vuotiaille Testaajan opas Assessing Levels of Physical Activity Kuntoa terveydeksi: Aikuisten ALPHA-FIT terveyskuntotestistö 18-69-vuotiaille

Lisätiedot

Suomen Sydänliitto ry

Suomen Sydänliitto ry Lukijalle Kädessäsi oleva opas on tarkoitettu ensitiedoksi sydämen vajaatoimintaa sairastaville potilaille ja heidän läheisilleen. Opas sisältää perustietoja vajaatoiminnasta, sen syistä, hoidosta ja ennusteesta.

Lisätiedot

HARRASTUSSUKELTAJAN LÄÄKÄRINTARKASTUSOHJE

HARRASTUSSUKELTAJAN LÄÄKÄRINTARKASTUSOHJE LÄÄKÄRILLE TIEDOKSI HARRASTUSSUKELTAJAN LÄÄKÄRINTARKASTUSOHJE Laitesukellus itsenäisesti toimivilla paineilmalaitteilla on turvallista, mikäli toimitaan hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. Ennen kuin henkilö

Lisätiedot

TEEMANUMERO: SOTILASTERVEYDENHUOLLON ERITYISPIIRTEEET SOTILASLÄÄKETIETEEN AIKAKAUSLEHTI 1/2014

TEEMANUMERO: SOTILASTERVEYDENHUOLLON ERITYISPIIRTEEET SOTILASLÄÄKETIETEEN AIKAKAUSLEHTI 1/2014 TEEMANUMERO: SOTILASTERVEYDENHUOLLON ERITYISPIIRTEEET SOTILASLÄÄKETIETEEN AIKAKAUSLEHTI 1/2014 TOIMITUS SOTILASLÄÄKETIETEEN AIKAKAUSLEHTI ANNALES MEDICINAE MILITARIS FENNIAE Vuodesta 1926, vuosikerta (vol.)

Lisätiedot

Diacorilainen hyvä hoitokäytäntö

Diacorilainen hyvä hoitokäytäntö Diacorilainen hyvä hoitokäytäntö Hoitosuositus on asiantuntijoiden järjestelmällisesti laatima, tieteellisesti mahdollisimman hyvin perusteltu kannanotto, jota lääkäri ja potilas voivat käyttää hoitopäätöksen

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Astma

Käypä hoito -suositus. Astma Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä Päivitetty

Lisätiedot

KUN RINTAAN KOSKEE JA PELOTTAA

KUN RINTAAN KOSKEE JA PELOTTAA KUN RINTAAN KOSKEE JA PELOTTAA Epästabiilin angina pectoris -kohtauksen hoito-ohje Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Valkeakoski 1.10.2012 Hanna Neulaniemi Kimmo Parkkali

Lisätiedot

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com Firstbeat Hyvinvointianalyysi Asiantuntijan opas helmikuu 2014 1 Sisällysluettelo 1. Hyvinvointianalyysi sydämesi kertoo hyvinvoinnistasi... 4 1.1. Työkalu hyvinvoinnin ja liikunnan ammattilaisille...

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hengitysteiden vastetta Aridolille mitataan uloshengityksen sekuntitilavuudella (FEV 1 ).

VALMISTEYHTEENVETO. Hengitysteiden vastetta Aridolille mitataan uloshengityksen sekuntitilavuudella (FEV 1 ). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Aridol inhalaatiojauhe, kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 kapseli sisältää 0 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg tai 40 mg mannitolia. 5 mg:n kapselista

Lisätiedot

Sydämen vajaatoiminnasta johtuvan keuhkoödeemapotilaan ensihoitotyössä tarvittava tiedollinen osaaminen - kirjallisuuskatsaus

Sydämen vajaatoiminnasta johtuvan keuhkoödeemapotilaan ensihoitotyössä tarvittava tiedollinen osaaminen - kirjallisuuskatsaus Sydämen vajaatoiminnasta johtuvan keuhkoödeemapotilaan ensihoitotyössä tarvittava tiedollinen osaaminen - kirjallisuuskatsaus Helsingin AMK, Stadia Ensihoidon koulutusohjelma Ensihoitaja AMK Opinnäytetyö

Lisätiedot

Päivityksen keskeiset elementit Uudet luvut yleisyydestä Diagnostiikkamuutokset Mikä muuttuu hoitolinjoissa? Adherenssista

Päivityksen keskeiset elementit Uudet luvut yleisyydestä Diagnostiikkamuutokset Mikä muuttuu hoitolinjoissa? Adherenssista Näin hoidan astmaa Mika Mäkelä Lastentautien ja lastenallergologian erikoislääkäri Vt. Professori, kliininen allergologia Vastaava ylilääkäri, Tulehdus-klinikkaryhmä HYKS Päivityksen keskeiset elementit

Lisätiedot

Ajoterveysohjeet LÄÄKÄREILLE

Ajoterveysohjeet LÄÄKÄREILLE Ajoterveysohjeet LÄÄKÄREILLE 10.6.2013 2 SISÄLLYS 1 Yleiset säännökset... 3 1.1 johdanto... 3 1.2 Ajoiterveyssäännökset... 3 1.3 Ajoterveyslomakkeet... 3 1.4 Ajoterveysvaatimusten arviointi... 4 1.5 Määräaikaiset

Lisätiedot

SYDÄMEN VAJAATOIMINTAPOTILAAN OHJAUS Ohjauskansio ja kotihoito-ohje

SYDÄMEN VAJAATOIMINTAPOTILAAN OHJAUS Ohjauskansio ja kotihoito-ohje SYDÄMEN VAJAATOIMINTAPOTILAAN OHJAUS Ohjauskansio ja kotihoito-ohje Sanna Faari ja Johanna Salpakari Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia- ammattikorkeakoulu,diak itä Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aridol-inhalaatiojauhe, kapseli, kova. Mannitoli

PAKKAUSSELOSTE. Aridol-inhalaatiojauhe, kapseli, kova. Mannitoli PAKKAUSSELOSTE Aridol-inhalaatiojauhe, kapseli, kova Mannitoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

Astma ja sen hoito. Ohjatun omahoidon opas Länsi-Tallinnan keskussairaalan astmapotilaille

Astma ja sen hoito. Ohjatun omahoidon opas Länsi-Tallinnan keskussairaalan astmapotilaille Astma ja sen hoito Ohjatun omahoidon opas Länsi-Tallinnan keskussairaalan astmapotilaille Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja Opinnäytetyö Kevät 2008 Titta Jakonen Hanna Valtonen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI SonoVue, 8 l/ml, injektiokuiva-aine ja liuotin, dispersiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Rikkiheksafluoridin hienojakoinen dispersio

Lisätiedot