ETÄTYÖ SYKESSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETÄTYÖ SYKESSÄ 9.1.2012"

Transkriptio

1 ETÄTYÖ SYKESSÄ

2 ETÄTYÖ SYKESSÄ SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. SYKEn etätyöpolitiikka 3 3. Etätyön edut ja haitat 3 4. Etätyön soveltuvuus SYKEn tehtäviin 4 5. Käytännön menettelytavat 5 6. Etätyö johtamisen haasteena 6

3 1. Johdanto Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) etätyökäytännöissä on noudatettu SY- KEn antamia ohjeita. Seuraavassa on tarkoitus ajanmukaistaa, selkeyttää ja yhdenmukaistaa SYKEn etätyökäytänteitä. SYKEssä etätyö työskentelymuotona on lisääntynyt vuosi vuodelta. Etätyöstä on saatu runsaasti kokemuksia. Viimeisimmät kokemustiedot saatiin lokakuussa 2011 tehdyn kyselyn avulla. Näitä tietoja on käytetty hyväksi määriteltäessä SYKEn etätyöpolitiikkaa sekä etätyössä noudatettavia menettelytapoja ja käytäntöjä. Etätyön keskeisiä tunnusmerkkejä on, että työ, jota voitaisiin tehdä työnantajan työtiloissa, tehdään varsinaisen työpaikan ulkopuolella, yleensä kotona. Etätyön nykyistä laajemmalla käytöllä SYKE voi osaltaan vaikuttaa myönteisesti kestävän kehityksen toteutumiseen. Vähentyvä työmatkaliikenne, erityisesti, jos yksityisautoilu vähentyisi, pienentää polttoaineen kulutusta ja edelleen kasvihuonekaasu- ja muita päästöjä ilmaan. 2. SYKEn etätyöpolitiikka SYKEssä tuetaan ja edistetään etätyöskentelyä. Etätyö voi olla joko säännöllistä taikka satunnaista. Etätyön tavoitteena on - lisätä työn tekemisen joustavuutta - parantaa työn tuloksellisuutta - vähentää työmatkoista aiheutuvaa ympäristökuormitusta - tukea SYKEn kiinnostavuutta työpaikkana SYKEssä etätyötä kehitetään ja toteutetaan seuraavien periaatteiden pohjalta: - henkilöstöä kohdellaan tasapuolisesti ottaen huomioon erilaisten työtehtävien luonne - etätyöskentelyssä noudatetaan yhtenäisiä käytäntöjä, joita päivitetään kokemusten perusteella - etätyön hyötyjä, haittoja ja vaikuttavuutta seurataan sekä toiminnan että henkilöstön kannalta 3. Etätyön edut ja haitat Joustavat työnteko- ja työaikajärjestelyt ovat tärkeä keino lisätä henkilöstön jaksamista ja tuloksellisuutta. Niillä voidaan saavuttaa myös kilpailuetua perinteisiä työskentelymuotoja noudattaviin työnantajiin nähden. Työnantaja voi saada välillistä hyötyä etätyöstä (esim. tuottavuuden kasvuna) työntekijän

4 työmotivaation lisääntymisen kautta. Etätyön yleistyessä tilankäyttöä työpaikalla voidaan tehostaa. Suurimpia haasteita organisaation kannalta ovat etätyön johtamiseen liittyvät kysymykset (tehtäväjärjestelyt, tiedon kulku, tasapuolinen kohtelu). Työntekijän kannalta etätyön etuna on työajan joustavuus ja mahdollisuus yhteen sovittaa työtä ja perhe-elämää. Etätyössä työntekijältä kuluu työmatkoihin vähemmän aikaa kuin muuten. Kotona tehtävässä etätyössä työmatkat jäävät kokonaan pois. Kotona tehtävän etätyön hyvinä puolina nähdään työn itsenäisyys sekä rauhallinen työympäristö. Haasteena sykeläiset ovat pitäneet erityisesti ergonomiaa, työn ja vapaa-ajan rajojen hämärtymistä ja tiedon kulkua varsinaisen työpaikan ja etätyöpaikan välillä.. 4. Etätyön soveltuvuus SYKEn tehtäviin Etätyöskentelyn lähtökohtana on tehtävän luonne ja sen soveltuvuus etätyönä tehtäväksi. Kussakin tapauksessa tulee huolellisesti harkita, sopiiko etätyö tehtävien hoitamiseen sekä yleensäkin selvittää etätyön hyödyt ja haitat. Työn ohjauksen ja valvonnan sekä yhteistyön toimivuuden kannalta paras etätyön muoto on sellainen, jossa välillä työskennellään etätyöpisteessä ja välillä vakituisella työpaikalla. Johto- ja esimiestehtävissä etätyö soveltuu rajoitetusti. Esimiesten edellytetään olevan tavoitettavissa ja tavattavissa. Toisaalta johto- ja esimiestyöhön kuuluu paljon työvaiheita, jotka soveltuisivat hyvin tehtäväksi etätyönä. Tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin etätyö soveltuu hyvin. Etätyö voi tulla kyseeseen esim. silloin, kun työntekijä itsenäisesti laatii hanke- /työsuunnitelmaa, tekee esiselvityksiä tai laatii raportteja/julkaisuja. Myös tietojärjestelmien kehittäminen ja toteuttaminen voivat tietyiltä osin soveltua etätyönä tehtäväksi. Asioiden valmistelija-, toimisto- ja tukitehtäviin sisältyy monesti sellaisia työvaiheita (hankkeiden esivalmistelutehtävät sekä erilaisten yhteenvetojen laadinta), joissa on mahdollista soveltaa etätyötä. Sihteeritehtävät ja hallinnon tukitehtävät edellyttävät yleensä työpaikalla työskentelyä. Näistäkin tiettyjä tehtäviä, kuten julkaisujen taitto, tilastojen ja yhteenvetojen tekeminen, tallennustyö ja yleensäkin itsenäiset, pitempikestoiset työvaiheet, voidaan tehdä etätyönä. Laboratoriossa etätyö soveltuu vain sellaisiin tehtäviin, jotka eivät ole laboratoriolaitesidonnaisia. Näissä sekä toimisto- ja tukitehtävissä etätyö edellyttää käytännössä usein tehtävien (tehtävänkuvien muuttaminen) uudelleenjärjestelyjä. Asiakaspalveluun etätyö soveltuu melko huonosti, koska useimmissa tapauksissa työpaikalla läsnäolo on oleellinen osa tehtävänkuvaa. Puhelimitse tai sähköpostilla tapahtuva asiakaspalvelu voidaan tehdä myös etätyönä.

5 5. Käytännön menettelytavat Etätyösopimus Etätyö voi olla joko säännöllistä tai satunnaista. Säännöllisestä etätyöstä laaditaan kirjallinen sopimus SYKEn lomakeluettelossa olevalle lomakepohjalle. Sopimuksessa sovitaan mm. työtehtävistä, etätyöpaikasta, työajoista, työvälineistä ja laitteista sekä etätyöstä syntyvien kustannusten korvaamisesta. Satunnaisesta etätyöstä ei laadita erillistä etätyösopimusta. Tällöinkin noudatetaan soveltuvin osin näitä ohjeita. Etätyöntekijän palkkaus- ym. palvelussuhteen ehdot säilyvät pääsääntöisesti ennallaan, ellei työtehtävissä tapahdu muutoksia. On suositeltavaa, että etätyösopimus tehdään vähintään 6 kuukaudeksi ja enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan. Erityistapauksissa (esim. selkeä tietyn ajan kestävä raportin kirjoitus) tästä suosituksesta voidaan poiketa. Sopimusta voidaan tarkistaa aina uusimisen yhteydessä vuosittain. Etätyö voidaan keskeyttää siitä erikseen sopien. Etätyö perustuu vapaaehtoisuuteen. Etätyöaloitteen voi tehdä joko työntekijä tai työnantaja. Päätöksen etätyöstä tekee keskuksen/erillisyksikön päällikkö. Koska etätyö poikkeuksetta vaikuttaa koko työyhteisön toimintaan, on tarpeen käsitellä asia osana toimintayksikön toiminnan suunnittelua. Suositeltavin etätyömuoto työyhteisön toimivuuden ja tiedonkulun varmistamiseksi on 1-2 päivää/viikko etätyönä ja loput päivät työpaikalla. Jos toimintayksikössä on useampi henkilö etätyössä, yhteiset tiedotus- ym. tilaisuudet tulee sopia riittävän ajoissa. Työvälineet, etäyhteydet ja niihin liittyvien kustannusten korvaaminen Pääsääntö on, että etätyössä käytetään työnantajan laitteita ja ohjelmistoja. SYKE antaa etätyöntekijän käyttöön kannettavan tietokoneen ja matkapuhelimen. Etäpalveluiden käyttöönotosta ja uusien laitteiden hankinnasta tulee aina sopia esimiehen kanssa. SYKEn työntekijöille on tarjolla erilaisia etäyhteystapoja, joista voi valita omiin työtehtäviin toimivimman vaihtoehdon. Palveluiden käyttöönotosta tulee ottaa hyvissä ajoin yhteyttä ICT-tukeen. Tällä varmistetaan oikeiden välineiden ja etäyhteystapojen käyttö. Työnantaja huolehtii laitteiden ohjelmistoasennuksista, huollosta ja korjauksesta. Nämä toimenpiteet tehdään aina työpaikalla. Tämä edellyttää, että työntekijä huolehtii omalla kustannuksellaan laitteiden kuljetuksesta vakituisen työpaikan ja etätyöpaikan välillä. Palvelussuhteen ehdot Etätyö ei sinänsä vaikuta palkkaukseen eikä muihin palvelussuhteen ehtoihin. Etätyön aikana noudatetaan säännöllistä työaikaa koskevia säännöksiä. Ylityön tekeminen ja korvaaminen ei yleensä ole mahdollista työskenneltäessä kotona, koska työnantajalla ei ole mahdollisuutta seurata tehdyn työn tai työtuntien määrää. Vuosilomat pidetään vahvistetun suunnitelman mukaisesti.

6 Sairastumis- ym. tapauksissa menetellään kuten muutoinkin eli niistä ilmoitetaan työpaikalle. Virka-/työmatkat tehdään valtion matkustussäännön mukaisesti. SYKE ei korvaa etätyöpaikan ja vakituisen työpaikan välisiä työmatkoja. Työsuojelu, työterveyshuolto ja työtilat Ennen etätyöhön siirtymistä on kiinnitettävä huomiota etätyöpaikan työskentelyolosuhteisiin sekä mahdollisiin henkisiin kuormitustekijöihin. Etätyöstä järjestetään erillinen infotilaisuus v Tapaturmien osalta työn ja vapaa-ajan erottaminen voi kotona tehtävässä työssä joskus olla vaikeaa ja suositeltavaa on, että etätyöntekijä ottaa itselleen omakustanteisen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Valtiokonttorin tulkinnan mukaan tapaturma korvataan työtapaturmana vain, jos se sattuu työtehtäviä hoidettaessa tai työmatkalla. Etätyötä tekevät kuuluvat SYKEn järjestämän työterveyshuollon piiriin. Etätyö mahdollistaa työtilojen käytön tehostamisen varsinaisella työpaikalla. Mikäli työntekijä tekee etätyötä vähintään kahtena päivänä viikossa, hän jakaa työhuoneen jonkun toisen kanssa tai työskentelee yhteiskäyttöön osoitetuissa työskentelytiloissa. Työaika ja yhteydenpito Etätyössä päivittäisen työajan säätely on etätyöntekijän omalla vastuulla ja harkinnassa. Esimiehen tulee seurata etätyöskentelyn tuloksellisuutta ja vaikutuksia sekä henkilön työn että työyhteisön toiminnan kannalta. Tulosten raportointi tapahtuu esimiehen kanssa sovittavalla tavalla. Yhteydenottoja varten etätyöntekijän on oltava päivittäin tavoitettavissa. Muutenkin on kiinnitettävä erityistä huomiota etätyötä tekevän työntekijän ja esimiehen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen sovituin tapaamisin tai muilla keinoin. Henkilöstökoulutus Etätyöntekijöillä tulee olla samat mahdollisuudet koulutukseen kuin muillakin on. Koulutukseen osallistuminen on otettava huomioon etätyölle asetettavia tavoitteita ja aikatauluja laadittaessa. Tietoturva Etätyössä, kuten työpaikallakin, tulee noudattaa kaikkia ympäristöhallinnon tietoturvasta annettuja ohjeita. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota ympäristöhallinnon Etäyhteyksien ja etäkäyttölaitteiden tietoturvaohjeeseen. 6. Etätyö johtamisen haasteena Etätyö aiheuttaa haasteita johtamiselle. Etätyön johtaminen tuleekin sisällyttää SYKEn esimiesvalmennukseen. Etätyössä on kyse luottamuksesta ja vastuusta. Etätyö edellyttää toisaalta esimieheltä luottamusta työntekijään ja toisaalta työntekijältä vastuuta ja korkeaa työmoraalia.

7 Käytettäessä etätyötä esimiesten tulee huolehtia siitä, että henkilöstöä kohdellaan mahdollisimman tasapuolisesti. Tasapuolisuuden vaatimus tulee esille erityisesti silloin kun harkitaan, mihin tehtäviin etätyö työskentelymuotona sopii ja siinä, kun tehtävien hoitoa joudutaan järjestelemään varsinaisella työpaikalla työskentelevien ja etätyötä tekevien välillä.

8

Etätyöopas työnantajille

Etätyöopas työnantajille Etätyöopas työnantajille Juhani Pekkola Leena Uskelin (toim.) Etätyöopas työnantajille Juhani Pekkola Leena Uskelin (toim.) Sisällysluettelo: 1. JOHDANNOKSI...3 Matti Salmenperä 2. ETÄTYÖ JA SEN KÄSITTEET...6

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Etäjohtamisen ja monipaikkaisen työskentelyn haasteita

Etäjohtamisen ja monipaikkaisen työskentelyn haasteita Riitta Hyppänen Työelämän kehittäjä Riitta Hyppänen (FM, MBA) on 2005 perustamansa CM & HR Consulting Oy:n toimitusjohtaja. Hän on erityisen kiinnostunut henkilöstöjohtamisesta osana organisaation tuloksellista

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi Akava Elinkeinoelämän keskusliitto Kirkon työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Valtion työmarkkinalaitos Työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET LUKU 6.1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 140 Soveltamisala 1 mom. Seurakunnan viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden työ- ja vapaa-ajasta on voimassa, mitä

Lisätiedot

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Henkilöstöpalvelut 7.11.2014 (KH x.x.2014) 2114/01.03.00/2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstösuunnittelu 4 2.1 Henkilöstön rakenne ja

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Tausta Vuoden 2014 alusta voimaan tulleet lait taloudellisesti tuetusta ammatillisen koulutuksen kehittämisestä, työnantajan ja henkilöstön välisestä

Lisätiedot

Lapin yliopiston. työsuojelun toimintaohjelma (työturvallisuuslaki (2002/738) 9 ja 10 )

Lapin yliopiston. työsuojelun toimintaohjelma (työturvallisuuslaki (2002/738) 9 ja 10 ) Lapin yliopiston työsuojelun toimintaohjelma (työturvallisuuslaki (2002/738) 9 ja 10 ) Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimuksen (30.11.2002) 10 :n mukainen ESITYS Työsuojelutoimikunta Rovaniemi 11.12.2003

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Tasa-arvo Luottamus Vastuullisuus Palveluperiaate Puolueettomuus Laatu ja vahva asiantuntemus Riippumattomuus Tuloksellisuus Avoimuus ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Valtionhallinnon käsikirja SISÄLLYS

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Työhyvinvoinnin toimintaohjelma 2006 2009 SISÄLLYS. Arvot, visio ja toiminta-ajatus

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Työhyvinvoinnin toimintaohjelma 2006 2009 SISÄLLYS. Arvot, visio ja toiminta-ajatus Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Työhyvinvoinnin toimintaohjelma 2006 2009 SISÄLLYS Arvot, visio ja toiminta-ajatus 1. Työympäristö 1.1 Kotus työympäristönä 1.2 Työympäristön ja työyhteisön hyvät puolet

Lisätiedot

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI Tarkastaja Asko Ojala Tarkastaja Aila Saarentaa MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI 2 MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet

Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet Parikkalan kunta Henkilöstöjaoston pöytäkirjan liite nro 2 / 1.4.2014 / 14 Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet Sisältö 1. Ohjeen sisältö ja tarkoitus 2 2. Esimies työnantajan edustajana

Lisätiedot

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1 HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2016 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 14) Henkilöstöasiaintoimikunta 23.6.2014 ( 4) Lopen kunta

Lisätiedot

Rahoitusalan työehtosopimus

Rahoitusalan työehtosopimus FINANSSIALAN KESKUSLIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY AMMATTILIITTO NOUSU RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Rahoitusalan työehtosopimus 1.12.2013 30.11.2016 1 Sisällysluettelo 1. SOVELTAMISALA... 4 1 Sopimuksen

Lisätiedot

26.6.2007. valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005) 3.

26.6.2007. valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005) 3. Kunnallinen työmarkkinalaitos Työryhmämuistio 1 (14) 26.6.2007 Kiireellisten sosiaalipalvelujen järjestämisestä ja siihen liittyvistä palvelussuhde ym. kysymyksistä 1 Lainsäädäntötaustaa Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot