Leikki- ja skeittipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen. Leikkipaikat. Omavalvontajärjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leikki- ja skeittipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2012. Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen. Leikkipaikat. Omavalvontajärjestelmä"

Transkriptio

1 Leikki- ja skeittipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2012 Leikkipaikat Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Omavalvontajärjestelmä

2

3 Leikkipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2012 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen

4 4 Omavalvontajärjestelmä

5 TIIVISTELMÄ Raportin aiheena on Tampereen kaupungin yleisillä viheralueilla sijaitsevien leikki- ja skeittipaikkojen omavalvontajärjestelmä. Omavalvontajärjestelmä koostuu ylläpitoon liittyvien tehtävien ja vastuiden, sekä yleisten turvallisuustehtävien määrittelystä. Tavoitteena on avata ja selventää leikki- ja skeittipaikkojen ylläpidon organisaatiota ja toimintatapoja sekä asian parissa työskenteleville että kuntalaisille. Työn lähtökohtana ovat olleet yleisten alueiden ylläpidon uudistuneet järjestelyt Tampereella viime vuosina (mm. yksityisen alueurakoinnin lisääntyminen) sekä lakisääteiset vaatimukset kuluttajapalvelusten turvallisuudesta. Kuluttajaturvallisuuslain lisäksi leikki- ja skeittipaikkojen kunnossapitoa ja turvallisuutta ohjaavat Suomen Standardisoimisliitto SFS:n julkaisemat standardit. Raportti on laadittu konsulttityönä, tilaajana on Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön kehittäminen. Työhön ovat osallistuneet sekä kaupungin yleisten alueiden ylläpitoa tilaava osapuoli että käytännön ylläpidosta vastaavat henkilöt. Raportin rakenne on muotoutunut leikki- ja skeittipaikkoja koskevien standardien sekä Turvatekniikan keskuksen turvallisuussuunnitelmasta antamien ohjeiden pohjalta. Raportin laatimiseen ovat osallistuneet ylläpidon vastuutahojen lisäksi kunnan kuluttajaturvallisuuden valvontaviranomaiset, jotka huolehtivat leikki- ja skeittipaikkojen viranomaisvalvonnasta. Työn tuloksena on saatu kirjattua leikki- ja skeittipaikkojen ylläpitoon liittyvät käytännöt ja tehtävät yksiin kansiin. Ylläpidon tärkeänä osana ovat kohteiden säännölliset tarkastukset, joiden perusteella korjaus- ja huoltotoimintaa voidaan suunnitella. Oleellista on myös ylläpitoon liittyvän tiedon dokumentointi ja tiedonkulku. Turvallisuussuunnitteluun liittyy onnettomuuskirjanpito ja riskinarviointi, sekä näiden perusteella onnettomuuksia ehkäisevien toimenpiteiden suunnittelu. Raportti päivitetään säännöllisesti vuosittain. Päivityskokouksessa, johon osallistuvat niin tilaajat, ylläpitäjät kuin valvontaviranomaisetkin, käydään läpi kaikki ylläpitoon liittyvät tehtävät ja vastuut, ja kirjataan raporttiin tarvittavat muutokset. Omavalvontajärjestelmä 5

6 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ 5 1 KÄSITTEITÄ 8 2 JOHDANTO Taustaa Työryhmä 13 3 OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ Tavoitteet Sisältö Viranomaisvalvonta 16 4 YLLÄPITO Laatu Kaupungin organisaatio Tilaajayksikön organisaatio ja vastuuhenkilöt Urakoitsijoiden organisaatio ja vastuuhenkilöt LEIKKI- JA SKEITTIPAIKKOJEN TARKASTAMINEN Yleistä Tarkastusten tekijät Käyttöönottotarkastus Rutiininomainen silmämääräinen tarkastus Toiminnallinen tarkastus Vuositarkastus Huollot Korjaukset TalviHOITO Dokumentointi ja tiedonkulku Iris-järjestelmä Tarkastuslomakkeet Tiedonkulku tarkastuksista ja korjauksista Dokumenttien säilytys Asiakaspalaute 33 6 Omavalvontajärjestelmä

7 5 TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSTEHTÄVÄT JA VASTUUHENKILÖT Omavalvontajärjestelmän seuranta ja päivitykset Ilmoitusvelvollisuus uudesta leikki- tai skeittipaikasta valvontaviranomaiselle Viranomaistarkastukset Onnettomuuskirjanpito Onnettomuuksista tiedottaminen Yleisten alueiden päivystystoiminta Palvelunkäyttäjien ohjeistus ja tiedottaminen Ylläpitäjien ohjeistus Suunnittelijoiden ja rakentajien ohjeistus RISKIEN ARVIOINTI LEIKKI- JA SKEITTIPAIKOILLA Yleistä Leikki- ja skeittipaikkojen riskit ja riskien hallinta 37 TIETOLÄHTEET 41 LIITTEET Kaupungin yleisten viheralueiden leikkipaikat (tammikuu 2012) 2. Leikki- tai skeittipaikan käyttöönottotarkastuksessa käytettävä lomake 3. Leikkipaikan toiminnallisessa ja vuositarkastuksessa käytettävä lomake 4. Skeittipaikan tarkastuslomake 5. Vastuunjakotaulukko, Lielahden urakka-alue 6. Vastuunjakotaulukko, keskustan urakka-alue 7. Vastuunjakotaulukko, Nekalan urakka-alue 8. Vastuunjakotaulukko, Kissanmaan urakka-alue 9. Vastuunjakotaulukko, Hervannan urakka-alue 10. Vastuunjakotaulukko, Leinolan urakka-alue 11. Vastuunjakotaulukko, Kalkun urakka-alue 12. Vastuunjakotaulukko, Peltolammin urakka-alue 13. Vastuunjakotaulukko, Tasanteen urakka-alue 14. Tapausilmoituslomake 15. Onnettomuudesta ilmoittaminen kunnan valvontaviranomaiselle -lomake 16. Esimerkki leikkipaikan opastaulusta 17. Esimerkki skeittipaikan opastaulusta Omavalvontajärjestelmä 7

8 1 KÄSITTEITÄ Ylläpito Ylläpito on säännöllistä toimintaa, jolla säilytetään yleisten alueiden käytettävyys, turvallisuus, toimivuus ja arvo. Ylläpito jakautuu edelleen hoitoon ja kunnossapitoon. Ylläpito ei käsitteenä sisällä investointeja. Investoinniksi katsotaan pahoin vaurioituneen kohteen peruskorjaus, kohteen korvaaminen uudella tai uuden rakentaminen. Kunnossapito Kunnossapidolla säilytetään kohteen ominaisuudet ja haluttu laatutaso. Kunnossapitoa on kohteen korjaaminen tai kunnostaminen kokonaan tai osittain. Kunnossapitoa on myös kohteen osan vaihtaminen tai poisto. Hoito Hoito on tehtäväkokonaisuus, joka pitää sisällään mm. katujen talvihoidon, puhtaanapidon ja viheralueiden hoidon. Hoitotoimilla säilytetään kohteen käytettävyyteen, turvallisuuteen ja toimivuuteen vaikuttavat tekijät. Hoitoa on myös kohteen korjaus- tai kunnostustarpeen (kunnossapito) seuranta. Hoitotoimilla ei muuteta kohteen rakennetta. Standardi Standardi on yleisesti saatavissa oleva tekninen eritelmä tai muu asiakirja, jonka tietty standardisoimiselin on vahvistanut. Standardia ei voida vahvistaa ilman tärkeimpien intressitahojen hyväksyntää. Standardisointi on yhteistyötä, jossa eri tahot sitoutuvat noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä ja sopivat yhteisistä menettelytavoista toistuvien tehtävien ratkaisemiseksi. Aluehallintovirasto (AVI) Aluehallintovirastoja on Manner-Suomessa kuusi ja ne hoitavat aiempien lääninhallitusten, ympäristölupavirastojen, alueellisten ympäristökeskusten ja työsuojelupiirien lupa-, valvontaja oikeusturvatehtäviä. Aluehallintovirasto mm. arvioi kuntien laatimat terveydensuojelun valvontasuunnitelmat sekä valvoo niiden toteutumista. Turvatekniikan keskus (Tukes) Tukes valvoo ja edistää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttajaja kemikaaliturvallisuutta Suomessa. Tukes valvoo eri toimialojen tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanee niihin liittyvää lainsäädäntöä. Toiminnan tarkoitus on suojella ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Tukes ohjaa kuluttajaturvallisuuden valvontaa valtakunnallisesti ja järjestää koulutusta alue- ja paikallishallinnon kuluttajaturvallisuusvalvojille. 8 Omavalvontajärjestelmä

9 Valvontaviranomainen Leikki- ja skeittipaikkojen turvallisuutta valvotaan myös viranomaisten toimesta. Tampereella viranomaisvalvonnasta vastaa tilaajaryhmän ympäristöterveysyksikkö, jonka terveydensuojeluryhmän ympäristöinsinöörit toimivat kuluttajaturvallisuuden valvontaviranomaisina. Kuluttajaturvallisuuslaki Uusi kuluttajaturvallisuuslaki tuli voimaan Uudessa laissa on kysymys yleisen kuluttajaturvallisuussääntelyn päivittämisestä, yksinkertaistamisesta ja selkeyttämisestä. Lainsäädännön yleisiin periaatteisiin ja lähtökohtiin ei tule muutoksia verrattuna aiemmin voimassa olleeseen lakiin kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004). Kuluttajaturvallisuuslaissa on säännöksiä kuluttajapalveluja tarjoavan tahon velvollisuudesta tehdä toimintansa aloittamisesta etukäteen ilmoitus kunnan valvontaviranomaiselle. Lisäksi laissa on vaatimus laatia tarjottua toimintaa koskeva kirjallinen turvallisuussuunnitelma eli turvallisuusasiakirja silloin, kun on kysymys palvelusta, johon saattaa liittyä merkittäviä riskejä. Tällaisia palveluita ovat mm. leikki- ja skeittipaikat. Lähileikkipaikka Lähileikkipaikat sijaitsevat Tampereella pääosin korttelipuistoissa ja muodostavat leikkipaikkaverkoston perusrungon. Lähileikkipaikat on suunnattu pääasiassa lähikorttelien asukkaille. Alueleikkipaikka Alueleikkipaikat täydentävät leikkipaikkatarjontaa, ja ne sijaitsevat lähinnä kaupunginosapuistoissa ja aluepuistoissa. Alueleikkipaikat ovat lähileikkipaikkoja laajempia ja toiminnoiltaan monipuolisempia. Alueleikkipaikkojen yhteydessä saattaa olla myös pelikenttiä, kuntoiluvälineitä tai erityislajien harrastuspaikkoja. Tampereen Infra Tampereen Infra on Tampereen kaupungin sisäinen liikelaitos, joka tarjoaa yhdyskuntatekniikan suunnittelua, paikkatietopalveluja, rakentamis- ja kunnossapitopalveluja sekä kuljetus- ja korjaamopalveluja. Tampereen Infra vastaa mm. viheralueiden ylläpidosta kuudella urakka-alueella. Leikkipaikkojen tarkastusryhmä Leikkipaikkojen tarkastusryhmä on Tampereen Infran kunnossapitopalveluiden alaisena toimiva ryhmä, joka tekee leikkipaikkojen vuosi- ja toiminnallisia tarkastuksia sekä tilauksesta uusien leikkipaikkojen käyttöönottotarkastuksia. Vuonna 2012 ryhmän jäsenet ovat Jarkko Mattila ja Juha Kukkula, ja ryhmän työnjohtaja on Timo Hetekivi. Omavalvontajärjestelmä 9

10 Iris-järjestelmä Iris on Tampereen kaupungilla käytössä oleva Novapoint-pohjainen tietojärjestelmä, joka toimii työkaluna tie- ja katuverkon sekä alueiden hallinnassa. Iristä käytetään mm. ylläpito- ja hoitotoimenpiteiden suunnittelussa, seurannassa ja raportoinnissa. Puistodat-verkkoasema Kaupungin sisäinen verkkoasema, jonne on pääsy sekä palveluiden tilaajilla että tuottajilla (Tampereen Infra). Verkkoasema mahdollistaa materiaalin (esim. suunnitelmien) jakamisen eri osapuolten välillä. Kakedat-verkkoasema Kaupunkiympäristön kehittämisen verkkoasema Mobiililaite Leikkipaikkojen tarkastustoiminnassa käytettävä kannettava tietokone, puhelin tai vastaava laite jonka avulla tarkastuksen tiedot voidaan kirjata suoraan Iris-järjestelmään. VORI (vakavan onnettomuuden riski) Leikkipaikalla tai leikkivälineessä ilmenevä vika tai puute, johon sisältyy vakavan onnettomuuden riski. Tällaiset viat priorisoidaan korjattaviksi ensimmäisenä. Ilkivaltapuhelin Ilkivaltapuhelin on Tampereen kaupungin puhelinpalvelu, jonka vastaajaan kaupunkilaiset voivat jättää viestin havaitsemastaan viasta tai puutteesta kaupungin yleisillä alueilla. 10 Omavalvontajärjestelmä

11 Omavalvontajärjestelmä 11

12 2 JOHDANTO 2.1 Taustaa Tampereen kaupungilla yleisten alueiden ylläpito on kokenut suuria hallinnollisia ja toiminnallisia muutoksia viime vuosina. Yhdyskuntatuotanto on siirtynyt tilaaja-tuottaja malliin vuonna 2005, minkä seurauksena ylläpidon järjestelyt ovat muuttuneet ja sirpaloituneet. Käytännön ylläpitoon on tullut mukaan yksityisiä toimijoita eli alueurakoitsijoita vuodesta 2007 lähtien. Myös ylläpidon tuoterakennetta on määritetty tarkemmin. Vuonna 2011 laaditun ylläpidon tuoterakenteen mukaan ylläpito koostuu kahdesta tuoteryhmästä; hoidosta ja kunnossapidosta. Nämä tuoteryhmät jakautuvat edelleen varsinaisiksi tuotteiksi, joita Tampereen kaupunkiympäristön kehittäminen tilaajana ostaa alan tuottajilta. Erityisalueiden, kuten leikkipaikkojen, hoito ja kunnossapito ovat aiemmin sisältyneet muihin tuotteisiin. Ylläpitotyö erityiskohteissa eroaa kuitenkin merkittävästi muiden alueiden ylläpidosta intensiteetin ja kustannusten osalta. Tästä syystä erityisalueet on uudessa tuoterakenteessa nostettu kokonaan omaksi tuotteeksi. Ylläpito Hoito Talvihoito Puhtaanapito Rakenteiden hoito Varusteiden ja kalusteiden hoito Viheralueiden hoito Laitteiden ja järjestelmien hoito Kunnossapito Rakenteiden kunnossapito Varusteiden ja kalusteiden kunnossapito Laitteiden ja järjestelmien kunnossapito Erityisalueiden kunnossapito Erityisalueiden hoito Ylläpidon tuoterakenne 12 Omavalvontajärjestelmä

13 Ylläpidon uudistukset ovat aiheuttaneet tarpeen yhtenäistää ja ohjeistaa myös leikki- ja skeittipaikkojen ylläpidon käytäntöjä, jotta niiden turvallisuutta voidaan paremmin valvoa. Käytäntöjen yhtenäistämiseksi laadittiin leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä vuonna 2010, ja raportti päivitetään vuosittain. Tämä on omavalvontajärjestelmän ensimmäinen päivitys, johon on nyt otettu mukaan myös skeittipaikat. Myös kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö edellyttää omavalvontajärjestelmän laatimista. Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) mukaan vastuu tavaroiden ja palvelujen turvallisuudesta on elinkeinonharjoittajalla tai muulla palveluntarjoajalla (esimerkiksi kunta tai seurakunta). Palveluiden tarjoajien on myös toimittava huolellisesti ja varmistettava, ettei palvelun käyttämisestä aiheudu vaaraa kuluttajille tai lähistöllä oleville henkilöille. Leikki- ja skeittipaikkojen turvallisuutta ohjaavat myös Suomen Standardisoimisliiton SFS:n julkaisemat standardit. Leikkipaikkojen standardeihin sisältyy yleisiä turvallisuusvaatimuksia, sekä mm. ohjeita leikkivälineiden asennuksesta, tarkastuksesta, huollosta ja ylläpidosta. Vuonna 2008 leikkipaikkastandardeista ilmestyi uusi päivitetty painos, joka astui voimaan Standardin SFS-EN kohdan 8 mukaan leikkikentän ylläpitäjän tulee laatia tarkoituksenmukainen järjestelmä leikkikentän turvallisuuden valvomiseksi. Rullalautailualueita käsittelee standardi SFS-EN Työryhmä Omavalvontajärjestelmä 2010 laadittiin konsulttityönä. Tilaajana oli Tampereen kaupunkiympäristön kehittäminen, jossa projektista vastasi rakennuttajahortonomi Teemu Kylmäkoski. Konsulttina toimi WSP Finland Oy. Nyt tehtävässä päivityksessä 2012 tilaajan puolelta työhön ovat Kylmäkosken lisäksi osallistuneet rakennuttajahortonomi Petri Kujala, työpäällikkö Pentti Katajisto sekä työnjohtaja Timo Hetekivi. Konsulttina toimii WSP, jonka työryhmään kuuluvat suunnitteluhortonomi Paula Hurme sekä graafinen suunnittelija Jenni Hyttinen. Omavalvontajärjestelmä 13

14 14 Omavalvontajärjestelmä

15 3 OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 3.1 Tavoitteet Omavalvontajärjestelmän tavoitteena on yhtenäistää kaupungin yleisten alueiden leikki- ja skeittipaikkojen ylläpidon käytäntöjä ja parantaa niiden turvallisuutta. Omavalvontajärjestelmä on toimintamalli, joka ohjaa ja selventää, miten ylläpito järjestetään ja määrittelee vastuutahot ja -henkilöt. Järjestelmä palvelee sekä tilaajaa (kaupunkiympäristön kehittäminen) että ylläpidon järjestäviä urakoitsijoita. Järjestelmä antaa myös kuntalaisille selkeän kuvan leikki- ja skeittipaikkojen ylläpidosta. Järjestelmän tavoitteena on myös vastata lainsäädännön vaatimuksiin. 3.2 Sisältö Omavalvontajärjestelmä jakautuu kahteen osaan, ylläpitoon ja turvallisuussuunnitelmaan. Ylläpito-osuudessa määritellään ylläpidon organisaatio ja vastuuhenkilöt, leikki- ja skeittipaikkojen tarkastus-, korjaus- ja huoltotoiminta sekä asiakirjojen dokumentointi ja tiedonkulku. Turvallisuussuunnitelmassa määritellään niin tilaajapuolen kuin urakoitsijoidenkin turvallisuustehtävät sekä näiden vastuutahot. Vastuunjakotaulukot ovat raportin liitteenä. LEIKKI- JA SKEITTIPAIKKOJEN OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLLÄPITO Organisaatio ja vastuut Tarkastukset, huollot, korjaukset Dokumentointi TURVALLISUUS- SUUNNITELMA Turvallisuustehtävät ja vastuuhenkilöt Riskien arviointi Omavalvontajärjestelmä 15

16 3.3 Viranomaisvalvonta Omavalvontajärjestelmän lisäksi leikki- ja skeittipaikkojen turvallisuutta valvotaan viranomaisten toimesta. Tampereella viranomaisvalvonnasta vastaa tilaajaryhmän ympäristöterveysyksikkö. Yksikön terveydensuojeluryhmä valvoo leikki- ja skeittipaikkapalveluita tekemällä valvontasuunnitelman mukaista säännöllistä valvontaa. Tampereen kaupungin ympäristöterveyden valvontasuunnitelma hyväksytetään vuosittain terveyttä ja toimintakykyä edistävien palveluiden lautakunnassa. Valvontasuunnitelmassa on otettu huomioon ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Valtakunnallisessa ohjelmassa ovat omina osioinaan toimialakohtaiset ohjelmat, joissa kuvataan kyseisen toimialan valvonnan erityispiirteet. Kuntien terveydensuojeluviranomaisten suorittamaa valvontaa ohjaa Aluehallintovirasto (AVI), joka myös arvioi kuntien laatimat terveydensuojelun valvontasuunnitelmat sekä valvoo niiden toteutumista. Kuluttajaturvallisuusvalvonta perustuu Turvatekniikan keskuksen (Tukes) ohjeisiin. Tukes ohjaa valvontaa valtakunnallisesti ja järjestää koulutusta alue- ja paikallishallinnon kuluttajaturvallisuusvalvojille. Terveydensuojeluryhmä valitsee tarkastettavat kohteet riskiperusteisesti kohteen käyttömäärä, ikä ja kunto huomioiden. Tarkastettavia kohteita valitaan tasaisesti eri urakka-alueilta. Tarkastukset ovat silmämääräisluonteisia, ja niiden painopisteenä on kokonaisturvallisuuden tarkastus. Tarkastukset tehdään yhteistyössä tilaajan ja ylläpitäjän kanssa, ja tarkastusten tulokset käsitellään yhdessä. Viranomaisvalvontaa käsitellään myös raportin kohdassa Omavalvontajärjestelmä

17 Omavalvontajärjestelmä 17

18 4 YLLÄPITO Ylläpidon suunnittelu ja ohjeistus ovat keskeinen osa omavalvontajärjestelmää. Kun toimenpiteet on ohjeistettu ja aikataulutettu sekä vastuut määritetty, vahvistuu leikki- ja skeittipaikkojen kokonaisturvallisuus. Ylläpitoon kuuluvat olennaisena osana leikki- ja skeittipaikkojen tarkastukset ja huollot sekä näihin liittyvä dokumentointi ja tiedonkulku. Kaupungin yleisten viheralueiden leikki- ja skeittipaikat (tammikuu 2012). Kartta on myös raportin liitteenä (liite 1). 18 Omavalvontajärjestelmä

19 URAKKA-ALUE Nimi Leikkipaikkojen lukumäärä Hervanta Leikkivälineiden* lukumäärä Kalkku Keskusta Kissanmaa Skeittipaikkojen lukumäärä Leinola (tilakeskus) Lielahti Peltolammi Tasanne Viinikka-Nekala Yhteensä Leikkipaikkojen ja leikkivälineiden sekä skeittipaikkojen määrät urakka-alueittain (tammikuu 2012) * Leikkivälineet sisältävät myös kuntoilu/liikunta- ja pelivälineet sekä infotaulut, penkit ja katokset Yksityisen urakoitsijan ylläpitämä urakka-alue 4.1 Laatu Leikki- ja skeittipaikkojen ylläpidon laadun tulee jatkuvasti olla sellainen, että turvallisuusriskejä ei aiheudu. Säännölliset tarkastukset ja huollot ovat ylläpidon perusta. Etenkin talvikauden jälkeen leikki- ja skeittipaikat tulee tarkastaa erityisen huolellisesti. Ylläpitohenkilökunnan tulee olla ammattitaitoista. Leikkipaikkojen ylläpidossa tulee noudattaa standardia SFS-EN Poikkeuksena standardiin on, että talvikaudella joulu maaliskuussa Tampereella ei tehdä leikkipaikkojen toiminnallisia tarkastuksia, koska leikkipaikkoja ei ole tarkoitus käyttää talvella. Asiasta ovat sopineet ympäristöinsinööri Kari Esko ja rakennuttajahortonomi Teemu Kylmäkoski. Skeittipaikkojen yleisiä turvallisuusvaatimuksia käsittelee standardi SFS-EN Omavalvontajärjestelmä 19

20 4.2 Kaupungin organisaatio Tampereen kaupunki toimii tilaaja-tuottaja-mallissa. Tämä tarkoittaa sitä, että palveluiden tilaaja ja tuottajat on erotettu toisistaan, ja palvelut järjestetään kaupunkilaisten tarpeista lähtien tilaajien ja tuottajien yhteistyöllä. Tilaaja arvioi palvelutarpeita ja valitsee kuhunkin tilanteeseen tarkoituksenmukaisen tuotantotavan. Kaupungin oman tuotannon (Tampereen Infran) rinnalla on ulkopuolisten yritysten ja yhteisöjen palvelutuotantoa. Tilaajan ja tuottajan solmima palvelusopimus on tilaaja-tuottaja-mallissa tärkein ohjauksen ja yhteistyön väline. Sopimuksissa määritellään tilattavien palvelujen sisältö, laajuus ja hinta. Palvelujen järjestämisestä vastaavat tilaajat muodostuvat lautakunnista, joita tukee asioita valmisteleva virkakoneisto. Palvelujen tuottamisesta vastaavat johtokunnat, joilla myös on apunaan virkakoneisto. Konsernihallintoon kuuluva tilaajaryhmä valmistelee tilaajalautakuntien päätettäväksi tulevat asiat. Tilaajaryhmän toiminnasta vastaa tilaajajohtaja ja ydinprosesseista tilaajapäälliköt. ORGANISAATIO 2012 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Suunnittelujaosto Henkilöstöjaosto PORMESTARI Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastustoimikunta Sisäinen tarkastus KONSERNIHALLINTO Tilaajaryhmä Hallinto- ja henkilöstöryhmä Kaupunkikehitysryhmä Talous- ja strategiaryhmä Konsernipalvelut Hyvinvointipalveluiden tuotannon ohjaus Liiketoiminnan ohjaus TILAAJALAUTAKUNNAT Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Apulaispormestari HYVINVOINTIPALVELUT JOHTOKUNNAT Avopalvelut LIIKELAITOKSET JOHTOKUNNAT Tampereen Ateria Ikäihmisten palvelujen lautakunta Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta Osaamis- ja elinkeinolautakunta Sivistys ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Yhdyskuntalautakunta Apulaispormestari Apulaispormestari Apulaispormestari Sopimus Laitoshoito Erikoissairaanhoito Päivähoito ja perusopetus Toisen asteen koulutus Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sara Hildénin taidemuseo Tampereen Infratuotanto Tampereen Kaupunkiliikenne Tampereen Logistiikka Tampereen Tietotekniikkakeskus Tampereen Tilakeskus Tampereen Vesi Tullinkulman Työterveys Tampereen Aluepelastuslaitos TYTÄRYHTIÖT JA -YHTEISÖT Kaupungin organisaatio Omavalvontajärjestelmä

21 4.2.1 Tilaajayksikön organisaatio ja vastuuhenkilöt Yleisten alueiden ylläpidon tilaajana toimii kaupunkiympäristön kehittäminen, joka kuuluu konsernihallinnon alaisuudessa toimivaan tilaajaryhmään. Yksikkö vastaa maankäytön ja yleisten alueiden suunnittelusta, yleisten alueiden rakentamisesta sekä ylläpidosta, joukkoliikenteestä, erilaisista viranomaistehtävistä sekä asiakaspalvelusta. Yksikköä johtaa tilaajapäällikkö Risto Laaksonen. Kaupunkiympäristön kehittämisen ja kaupunkikehittämisen yksiköt toimivat apulaispormestari Timo Hanhilahden ja yhdyskuntalautakunnan alaisuudessa. Apulaispormestari toimii lautakunnan puheenjohtajana. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN 2012 Maankäytön suunnittelu Yleisten alueiden suunnittelu Rakennuttaminen ja ylläpito Tuki- ja asiakaspalvelut Joukkoliikenne Viranomaisyksiköt masu ylsu rary joli viryt kake / tuki Maankäytön suunnittelu Yleisten alueiden suunnittelu Rakennuttaminen Ylläpito Joukkoliikenne Rakennusvalvonta Toimistopalvelut Talouspalvelut rava Kaupunkimittaus Henkilöstöasiat Arkisto kami Katutilavalvonta Palvelupiste Frencell kativa pafre Ympäristön suojelu ysu Pysäköinninvalvonta Kaupunkiympäristön kehittämisen vastuualueet Kaupunkiympäristön kehittämisen rakennuttaminen ja ylläpito -vastuualuetta johtaa rakennuttamispäällikkö Milko Tietäväinen. Vastuualue vastaa yleisten alueiden investointikohteiden rakennuttamisesta, valaistuksesta, satamista ja erikoisrakenteista sekä yleisten alueiden ylläpidon tilaamisesta ja laadun valvonnasta. Kyseinen vastuualue hallinnoi myös viheralueiden rakentamista ja ylläpitoa, johon leikkipaikkapalvelut ja skeittipaikat kuuluvat. Viheralueiden ylläpidon tilaamisesta ja valvonnasta vastaavat rakennuttajahortonomit Teemu Kylmäkoski (länsi), Petri Kujala (etelä) sekä rakennuttajainsinööri Esa Rannisto (itä). Sopimusasioista vastaa rakennuttamispäällikkö Milko Tietäväinen. Omavalvontajärjestelmä 21

22 RAKENNUTTAMINEN JA YLLÄPITO 2012 Rakennuttamispäälikkö Tietäväinen Milko Rakennuttaminen liikennealueet ja viheralueet Ylläpito Satamat, sillat, TYTÄRYHTIÖT päällysteet JA -YHTEISÖT Valaistus Ruohomäki Pasi (länsi) Vainiomäki Mikko (länsi) Rannisto Esa (itä) Kujala Petri (etelä) Kantola Petri Joki Matti (satamat) Heikkilä Mika Leppänen Petri (itä) Kylmäkoski Teemu (länsi) Lindström Tapio (itä, etelä) Syrjä Janne (viheralueet, koko kaupunki) Kaupunkiympäristön kehittäminen: rakkennuttaminen ja ylläpito -vastuualue Rakennuttamisen ja ylläpidon tilaamisen vastuuhenkilöt Omavalvontajärjestelmä

23 4.2.2 Urakoitsijoiden organisaatiot ja vastuuhenkilöt Yleisten alueiden ylläpito järjestetään ylläpitosopimusten kautta. Sopimukset pyritään tekemään useammaksi vuodeksi kerrallaan. Leikki- ja skeittipaikkojen ylläpidosta vastaavat urakka-alueittain joko Tampereen Infra tai yksityiset urakoitsijat. Urakka-alueita on yhdeksän. Urakka-alueista Peltolammin, Kalkun ja Tasanteen urakka-alueet ovat yksityisten urakoitsijoiden ylläpitämiä. Peltolammin urakkaa on hoitanut alkaen Pihahuolto Ky Haapaniemi. Kalkun urakkaa on hoitanut alkaen Kuljetusliike Juha Niemenmaa Oy. Tasanteen urakkaa on hoitanut alkaen Destia Oy. Muiden urakka-alueiden ylläpidosta vastaa Tampereen Infran kunnossapitopalvelut. Tampereen Infra toimii johtokunnan alaisuudessa, ja sen toimitusjohtaja on Sakari Suominen. Kunnossapitopalveluiden yksikön päällikkönä toimii Petri Salonen. Leikki- ja skeittipaikkojen korjaustoimenpiteitä tekee Tampereen kaupungin tilakeskuksen verstas. Osan pienemmistä korjauksista tekevät urakoitsijat itse. Verstas tekee korjaukset, joita urakoitsijat eivät ehdi tai pysty tekemään. Verstaalla on erityisosaamista ja työtiloja, joita urakoitsijoilla ei ole. Verstas tekee korjauksia pääasiassa Tampereen Infran urakoimilla alueilla, mutta tilauksesta myös yksityisen urakoimilla alueilla. Verstaalla työskentelee viisi vakituista työntekijää, joilla on pätevyys suorittaa leikkivälinekorjaukset SFS-EN standardin mukaisesti. Työntekijöistä neljä on Hagsin, Lappsetin ja Kompanin valtuuttamia asentajia. Leikkivälineiden ja puistokalusteiden korjauksissa käytetään välinevalmistajien hyväksymiä varaosia. Leikki- ja skeittipaikkojen ylläpitoon liittyville tehtäville on määritelty vastuuhenkilöt jokaisen urakka-alueen osalta. Vastuunjakotaulukot ovat raportin liitteenä (liitteet 5-13). Omavalvontajärjestelmä 23

24 TAMPEREEN INFRA 2012 TOIMITUSJOHTAJA Sakari Suominen TUKIPALVELUT Hallinto- ja talouspäällikkö Annamari Kortesaari KORJAAMO- PALVELUT LIIKENNE- PALVELUT RAKENTAMIS- PALVELUT KUNNOSSA- PITO- PALVELUT SUUNNITTELU- PALVELUT PAIKKATIETO- PALVELUT Yksikön päällikkö Timo Aaltonen Yksikön päällikkö Ville Siuko Vt. yksikön päällikkö Pekka Toivio Yksikön päällikkö Petri Salonen Yksikön päällikkö Olavi Ujanen KEHITTÄMINEN Laatuvastaava Harri Iso-Mustajärvi Tampereen infran organisaatio 2012 INFRAN KUNNOSSAPITOPALVELUIDEN ORGANISAATIO 2012 Kunnossapitopalvelut Yksikön päällikkö Petri Salonen Työpäällikkö Reijo Lahtinen (tuotantoalue1) Työpäällikkö Kari Korpela (tuotantoalue 2) Työpäällikkö Pentti Katajisto Metsänhoitopäällikkö Tommi Granholm Lielahti Tapani Lahtiperä Seppo Nikkanen Keskusta Juha Anttila Veli-Matti Mytty Kissanmaa, Leinola Jorma Välimäki Harri Ketola Nekala, Hervanta Pentti Seppä Pentti Heiskari Jorma Tammisto Kaupunginpuutarha, kesäkukkasuunnitelmat Päivi Selin Tarkastusryhmä ja valvonta Timo Hetekivi Metsät Matti Pesonen Puiden hoito ja taimistot Heli Vuorilampi Liikennemerkit Valvonta Timo Huttunen Liikuntapaikat Kunnossapitopalveluiden organisaatio Omavalvontajärjestelmä

25 Ylläpidon urakka-alueet ja vastuuhenkilöt Leikki- ja skeittipaikkojen tarkastaminen Yleistä Leikkipaikkatarkastuksia käsittelee turvallisuusstandardi SFS-EN Standardin mukaan leikkipaikoilla tulee suorittaa kolmen tason tarkastuksia: vuositarkastuksia, toiminnallisia tarkastuksia sekä rutiininomaisia silmämääräisiä tarkastuksia. Lisäksi leikkipaikan käyttöönoton yhteydessä tulee suorittaa käyttöönottotarkastus. Myös skeittipaikoilla suoritetaan tarkastuksia kolmesti vuodessa. Tarkastuksissa otetaan huomioon skeittipaikkoja käsittelevä standardi SFS-EN Tarkastustoiminnassa oleellista on se, että tiedostetaan ja tarkastetaan välineiden mahdolliset puutteet, ja puutteiden korjaaminen aikataulutetaan. Ennen vuotta 1998 (jolloin ei vielä ollut voimassa olevaa standardia) asennetut leikkivälineet tarkistetaan kuten uudemmatkin välineet. Skeittipaikoilla tarkastusten ja huoltojen tarkoituksena on varmistaa välineiden ja koko alueen turvallisuus. Omavalvontajärjestelmä 25

26 4.3.2 Tarkastusten tekijät Tampereen Infran ylläpitämillä alueilla leikki- ja skeittipaikkojen vuosi- ja toiminnalliset tarkastukset suorittaa tarkastusryhmä. Tarkastusryhmä on Tampereen Infran tapa hoitaa tarkastustoimintaa, ja myös yksityiset urakoitsijat voivat organisoida tarkastustoimintansa samaan tapaan. Infran tarkastusryhmän työnjohtaja on Timo Hetekivi. Ryhmä tekee kaikkien urakka-alueiden vuositarkastukset sekä tilauksesta myös uudis- ja perusparannuskohteiden käyttöönottotarkastuksia. Pätevyysvaatimuksena leikkipaikkojen vuosi- ja toiminnallisten tarkastusten tekijöille on Viherympäristöliiton (VYL) Ulkoleikkipaikkojen turvallisuus peruskurssin käyminen. Jatkokurssin käyminen on suositeltavaa, ja se voi jatkossa tulla pakolliseksi. Tarkastusten pohjana sekä leikki- että skeittipaikoilla toimivat SFS-standardit. Silmämääräisten tarkastusten tekijöille ei ole erityisiä pätevyysvaatimuksia. Leikki- ja skeittipaikkoja voivat tarkastaa myös ulkopuoliset aliurakoitsijat, mikäli pätevyysvaatimukset, asiantuntemus ja kokemus riittävät kyseiseen työtehtävään. Kaikki ulkopuoliset aliurakoitsijat hyväksytetään tilaajalla ennen työn käynnistymistä Käyttöönottotarkastus Käyttöönottotarkastuksessa uusi leikki- tai skeittipaikka otetaan tarkastustoiminnan ja ylläpidon piiriin. Tarkastus on siis rakennuttamisen päätepiste ja se suoritetaan ennen paikan varsinaista käyttöönottoa. Vastuu käyttöönottotarkastusten tilaamisesta sekä Tampereen Infran että yksityisten urakoitsijoiden alueilla on rakennuttajalla. Leikkipaikan käyttöönottotarkastuksessa käydään läpi leikkipaikan kaikki rakenteet ja samalla leikkivälineet tunnistetaan. Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota mm. leikkivälineiden sijaintiin, turva-alueisiin, kulkuteihin ja riittäviin opastekyltteihin (mm. info-kyltin näkyvyyteen). Lisäksi tarkastetaan yksityiskohtaisesti leikkikenttävälineiden ja muiden kalusteiden, esim. penkkien, katosten ja aitojen rakenteet. Leikkivälineiden stabiliteettiin ja asennusvirheisiin kiinnitetään erityistä huomiota. Myös leikkikenttävälineiden iskua vaimentavien alustojen riittävyys eli laajuus ja syvyys tarkastetaan. Mikäli välineisiin on tehty rakentamisen yhteydessä muutoksia tai lisäyksiä, myös nämä tarkastetaan käyttöönottotarkastuksen yhteydessä. Skeittipaikan käyttöönottotarkastus tehdään samojen periaatteiden mukaan, kuitenkin ottaen huomioon skeittipaikkoja käsittelevä standardi SFS-EN Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota sekä välineiden että koko alueen turvallisuuteen. Käyttöönottotarkastuksen lomake on Word-pohjainen, ja se tulostetaan Tampereen Infran verkkoasemalta. Lomakkeeseen kirjataan tarkastuksen yhteydessä kaikki leikkipaikalla olevat leikkivälineet. Tästä Word-lomakkeesta välineet ja varusteet viedään ensimmäistä kertaa 26 Omavalvontajärjestelmä

27 Irikseen, joka on tilaajan omaisuudenhallintarekisteri yleisten alueiden osalta. Jatkossa tarkastuslomake tulee olemaan suoraan täytettävissä mobiililaitteella, jolloin sitä ei enää tarvitse erikseen tulostaa. Tarkastuksen yhteydessä varmistetaan myös, että kaikki tarvittavat välinevalmistajan huoltoja kunnossapito-ohjeet leikkipaikan välineisiin liittyen löytyvät. Ohjeet kerätään leikkipaikan luovutuskansioon, joka annetaan säilytettäväksi urakka-alueen työnjohtajalle. Ohjeiden ym. tarvittavan materiaalin keräämisestä ja luovutuksesta urakka-alueen työnjohtajalle vastaa rakennuskohteen vastaava työnjohtaja. Kun käyttöönottotarkastuksessa mahdollisesti havaitut puutteet on korjattu, leikkipaikka voidaan ottaa käyttöön. Tarkastus tulee tehdä rakennustyöryhmän vielä ollessa kohteessa, jolloin havaitut puutteet voidaan heti korjata. Jos korjattavaa on paljon, tehdään vielä uusi tarkastus ennen varsinaista käyttöönottoa. Käyttöönottotarkastuksen suorittaa pääsääntöisesti kaikissa kohteissa Tampereen Infran leikkipaikkojen tarkastusryhmä. Käyttöönottotarkastus tulee tehdä sellaisen henkilön toimesta, joka ei itse ole osallistunut asennustyöhön. Tarkastuksessa käytetään apuna leikkipaikkojen tarkastussondeja tai muita apuvälineitä, millä voidaan todentaa, että vaadittavat mitat välineissä ja niiden ympäristössä täyttyvät. Kohteen ajantasaisen suunnitelman tulee olla tarkastajien käytettävissä. Ajantasaiset suunnitelmat löytyvät puistodat -verkkoasemalta Rutiininomainen silmämääräinen tarkastus Rutiininomaisessa silmämääräisessä tarkastuksessa havaitaan ja mahdollisuuksien mukaan korjataan sellaiset selvät vaaratekijät, jotka johtuvat ilkivallasta, normaalista käytöstä tai sääolosuhteista, esim. rikkoutuneet osat tai särkyneet pullot. Samassa yhteydessä tarkastetaan, että leikki- tai skeittipaikalle johtavat huoltoväylät ovat kulkukelpoiset. Silmämääräisestä tarkastuksesta ei täytetä lomaketta. Tarkastuksen tekijä merkitsee suoritetun tarkastuksen työmaapäiväkirjaan tai vastaavaan. Silmämääräinen tarkastus suoritetaan kesäkaudella vähintään viikoittain. Leikkikentillä, jotka ovat kovassa käytössä tai joutuvat usein ilkivallan kohteiksi, esimerkiksi Pikku Kakkosen puisto ja Sorsapuisto, voi tarkastus olla tarpeen päivittäin Toiminnallinen tarkastus Leikkipaikan toiminnallinen tarkastus on yksityiskohtaisempi tarkastus, jossa tarkastetaan välineiden toiminta ja stabiliteetti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kiinteästi asennettuihin osiin ja erityisesti kulumisesta johtuviin vikoihin. Esimerkkejä toiminnallisen tarkastuksen kohteista ovat välineen ja maan välinen tila, alustamateriaalin kunto, näkyvissä olevat perustukset, terävät reunat, puuttuvat osat, liikkuvien osien liiallinen kuluminen ja rakenteiden eheys. Omavalvontajärjestelmä 27

28 Leikkipaikkatarkastusten vuosikello Joulu Tammi Marras Helmi Loka Maalis 1. toiminnallinen tarkastus mennessä Syys Elo Heinä Kesä Huhti Touko Vuositarkastus välisenä aikana 2. toiminnallinen tarkastus mennessä Yksi toiminnallinen tarkastus, mikäli kohteita otetaan talvikunnossapitoon Välinevalmistajien huolto- ja kunnossapito-ohjeiden tulee olla tarkastajien käytettävissä. Toiminnalliset tarkastukset kirjataan mobiililaitteen avulla suoraan Iris-järjestelmään. Toiminnallinen tarkastus tehdään kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen tarkastus pyritään suorittamaan mennessä, toinen tarkastus mennessä. Toiminnallisia tarkastuksia ei tehdä talvikautena välillä joulukuu maaliskuu. Mikäli leikkipaikkoja tulevaisuudessa päätetään ottaa talvihoitoon, tulee myös talvikaudella suorittaa yksi toiminnallinen tarkastus. Myös skeittipaikoille tehdään toiminnallinen tarkastus kaksi kertaa vuodessa. Tarkastukset tehdään heti leikkipaikkojen tarkastusten jälkeen. Tarkastuksen pohjana on skeittipaikan tarkastuslomake, joka on raportin liitteenä (liite 4). Leikkipaikan toiminnallisessa tarkastuksessa käytetään apuna tarkastussondeja tai muita apuvälineitä, millä voidaan todentaa, että vaadittavat mitat välineissä ja niiden ympäristössä täyttyvät Vuositarkastus Leikkipaikan vuositarkastus tehdään välineen, perustusten ja pintojen turvallisuuden kokonaistason selvittämiseksi. Tarkastuksessa huomioidaan myös mahdolliset muutokset välineen turvallisuustasossa sen osien korjauksen, lisäyksen tai vaihdon jälkeen. Erityishuomiota tulee kiinnittää kiinteästi asennettuihin osiin. Vuositarkastuksessa arvioidaan välineiden kestävyys vuodeksi eteenpäin keskimääräisellä käyttöasteella. Myös skeittipaikoilla suoritetaan vuosittainen tarkastus. 28 Omavalvontajärjestelmä

29 Vuositarkastus on samalla myös toiminnallinen tarkastus, joten myös toiminnallisen tarkastuksen sisältö huomioidaan. Välinevalmistajien huolto- ja kunnossapito-ohjeiden tulee olla tarkastajien käytettävissä. Vuositarkastukset kirjataan mobiililaitteen avulla suoraan Iris-järjestelmään. Vuositarkastus voi vaatia tiettyjen osien esiin kaivamisen tai purkamisen. Rakenteen mahdollisen muunlaisen heikkenemisen selvittämiseksi voidaan vaatia lisätoimenpiteitä. Vuositarkastus suoritetaan välisenä aikana. Leikkipaikan vuositarkastuksessa käytetään apuna tarkastussondeja tai muita apuvälineitä, millä voidaan todentaa, että vaadittavat mitat välineissä ja niiden ympäristössä täyttyvät. 4.4 Huollot Tarkastusten lisäksi leikki- ja skeittipaikoilla tulee suorittaa säännöllistä huoltoa, joka sisältää ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä välineiden turvallisuuden ja toimivuuden säilyttämiseksi. Toiminnallisten tarkastusten ja vuositarkastusten yhteydessä tehdään leikkipaikoilla seuraavia huoltoja: ruuvien kiristys ulkonevien naulojen sisään lyöminen puuttuvien muovitulppien asentaminen keinut - ylimääräisen ketjun katkaisu - istuimen korkeuden säätö oikeaan korkeuteen - istuimen ja/tai ketjujen vaihto - kuluneiden sakkeleiden vaihto Viikoittain tehdään seuraavia huoltoja / toimenpiteitä: turva-alustat - kumialustan harjaus - turvahiekan tasoittaminen välineiden turva-alueille kuulumattoman irtomateriaalin poisto rikkinäisten osien poisto Muita säännöllisiä huoltotoimenpiteitä ovat mm: kiinnittimien kiristys ja tarvittaessa vaihto kuluneiden tai viallisten osien vaihto hitsaus tai hitsien korjaus iskua vaimentavien alustojen huolto laakereiden voitelu irtomateriaalin lisääminen merkintään saakka pintojen huoltomaalaus ja käsittely sadevesikaivojen tarkastus ja tarvittaessa tyhjennyksen tilaus Omavalvontajärjestelmä 29

30 Huoltotoimenpiteitä tekevät urakka-alueiden työntekijät sekä leikkipaikkojen tarkastajat. Välineen yksittäisten osien muutokset tai rakenteelliset muutokset, jotka voivat oleellisesti vaikuttaa välineen turvallisuuteen, tulee toteuttaa vasta kun asiasta on keskusteltu valmistajan tai muun asiantuntijan kanssa. Myös skeittipaikoilla tehdään säännöllisiä huoltotoimenpiteitä samojen periaatteiden mukaan. Huoltotoiminnassa otetaan huomioon skeittipaikkoja koskeva standardi SFS-EN Huoltoon kuuluvat kaikki tarpeelliset toimenpiteet teknisten turvallisuusvaatimuksien täyttämiseksi. Huoltoa tarvitsevat rakenteiden lisäksi turva-alueet. 4.5 Korjaukset Periaatteena on, että sekä leikki- että skeittipaikkojen tarkastuksissa havaitut puutteet korjataan mahdollisuuksien mukaan heti tarkastuksen yhteydessä. Erityisesti kiireelliset, vaaraa aiheuttavat viat korjataan heti. Mikäli vikoja ei saada heti korjattua, ne kirjataan ylös ja tehdään myöhemmin. Korjauksista sovitaan tarkastusten jälkeen yhdessä tilaajan kanssa. Korjaukset aikataulutetaan ja vastuutetaan siten, että kaikki vakavan onnettomuuden riskit (VORI) korjataan ensin. Kaikkia välineitä ei voida korjata samanaikaisesti eikä kaikkia puutteellisia välineitä ole mahdollista vaihtaa uusiin. Vaarallisesti viallinen väline eristetään käytöstä kunnes vika on korjattu. Kokonaan poistettavien välineiden osalta toimintatavoista sovitaan erikseen. Korjaustoimenpiteitä tekevät sekä urakoitsijat että tilakeskuksen verstas. Tilaukset huoltoja korjaustoimenpiteistä voivat tulla verstaalle tilaajalta, urakka-alueiden työnjohtajilta tai tarkastusryhmän työnjohtajalta. Verstas tekee myös tarkastustoiminnan ulkopuolelta, esim. ilkivaltapuhelimen kautta tietoon tulevia kiireellisiä korjaustöitä. Sekä verstaan että urakoitsijoiden tulee informoida tilaajaa, mikäli sovittuja korjauksia ei saada ajallaan tehtyä. 4.6 Talvihoito Kaupunkiympäristön kehittäminen käy keskustelun urakoitsijoiden ja kaupungin terveydensuojelun kanssa, ja harkitsee mahdollisuutta ottaa tulevaisuudessa muutama leikkipaikka talvihoidon piiriin. Mikäli leikkipaikkoja otetaan talvihoitoon, on talvella niiden tarkastus ja kunnossapito tehtävä mahdollisuuksien mukaan samojen periaatteiden mukaisesti kuin kesälläkin huomioiden talven erityisolosuhteet. Jos lunta tulee paljon, se aurataan ja luodaan välineestä pois. Jos jäätä pääsee kertymään portaille, se hakataan pois. Kulkuväylät aurataan ja hiekoitetaan. Toimenpiteiden periaate on, että talviajan olosuhteet eivät saa tehdä välineestä vaarallista. Talvihoitoa suoritetaan tarpeen mukaan olosuhteet huomioiden. 30 Omavalvontajärjestelmä

31 Talvihoidettavien leikkipaikkojen välinevalinnoissa panostetaan materiaalien talvenkestävyyteen. Leikkipaikkojen tulee myös olla suunniteltu talvihoitoa ajatellen. Esimerkiksi välineiden sijoittelun tulee olla sellainen, että talvihoito voidaan suorittaa. Skeittipaikat eivät ole talvella käytössä. 4.7 Dokumentointi ja tiedonkulku Iris-järjestelmä Tampereella on syksyllä 2009 siirrytty Novapoint-pohjaiseen Iris-tietojärjestelmään. Iris on työkalu esim. tie- ja katuverkon tai alueiden hallintaan sekä ylläpito- ja hoitotoimenpiteiden suunnitteluun, seurantaan ja raportointiin. Järjestelmä yhdistää katu- ja tieverkkoon tai alueisiin liittyvät toimenpiteet ja tietosisällöt yhdeksi kokonaisuudeksi. Iriksen avulla on mahdollista tuottaa raportteja, tulostaa karttaotteita, suunnitella ylläpitoa ja tarkastella verkoston kohteisiin liittyviä tietoja. Iris mahdollistaa tiedon yhteiskäytön sekä hajautetun käytön. Järjestelmässä on mahdollista tallentaa alueelle tehdyn kuntokartoituksen tiedot sekä tuottaa erilaisia teemakarttoja ja raportteja kuntotietojen perusteella. Teemakartat auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja raportit antavat tilaisuuden yksityiskohtaisten tietojen tarkasteluun ja koostamiseen. Järjestelmästä löytyy tietoa toiminnan tueksi myös esim. kustannuslaskennan ja urakoinnin osalta. Iris-järjestelmän viheralueosion ylläpitäjänä toimii tekninen suunnittelija Kaarina Kyllönen. Leikkivälineitä koskevia tietoja ylläpitävät ja päivittävät hänen lisäkseen leikkipaikkojen tarkastusryhmän henkilöt. Myös yksityisille urakoitsijoille on mahdollisesti jatkossa tulossa katseluoikeus Irikseen. Tampereen Infran henkilöstö voi katsella järjestelmässä olevia tietoja Novapoint Web -katselusovelluksella Tarkastuslomakkeet Leikkipaikkojen vuositarkastuksia ja toiminnallisia tarkastuksia varten löytyy Iriksestä kohdekohtaiset ja ajan tasalla olevat tarkastuslomakkeet, joissa on lueteltuna kunkin kohteen tarkastettavat välineet. Lomakkeet voi täyttää suoraan mobiililaitteella. Käyttöönottotarkastusta varten tulostetaan Iriksestä Word-lomake, jossa on ainoastaan leikkipaikan nimija osoitetiedot. Tarkastuksen yhteydessä lomakkeeseen lisätään kaikki leikkipaikalla olevat välineet. Yksityiset urakoitsijat saavat lomakkeet tilaajalta, Kaarina Kyllöseltä tai leikkipaikkojen tarkastusryhmältä. Tarkastusryhmän jäsenet voivat itse tulostaa lomakkeen Iriksestä. Skeittipaikkojen tarkastuksissa käytetään skeittipaikan tarkastuslomaketta. Käytettävät lomakkeet ovat raportin liitteinä 2 4. Omavalvontajärjestelmä 31

32 4.7.3 Tiedonkulku tarkastuksista ja korjauksista Leikkipaikan toiminnallisessa ja vuositarkastuksessa tarkastuksen suorittaja kirjaa havaitut puutteet mobiililaitteella Iris-järjestelmään. Mikäli tarkastajalla itsellään ei ole päivitysoikeutta Irikseen, tiedot päivittää Kaarina Kyllönen tai leikkipaikkojen tarkastusryhmä. Tiedot tulee viedä järjestelmään viikon sisällä tarkastuksen jälkeen. Iriksessä olevaan lomakkeeseen merkitään aina tarkastuksen tekijä ja päivämäärä. Mobiililaite on otettu tuotantokäyttöön keväällä Leikkipaikkojen tarkastusryhmän työnjohtaja koostaa tarkastuksissa havaituista puutteista urakka-alueiden työnjohtajille listat korjaustarpeista kiireellisyysjärjestyksessä. Listat käydään läpi tilaajien, työnjohtajien ja verstaan työnjohtajan kanssa ja korjauksesta vastuussa oleva henkilö kirjataan Iris-järjestelmään. Kun korjaus on suoritettu, se kuitataan tehdyksi päivämäärällä ja korjaajan nimellä Irikseen. Korjaustiedon viemisestä Irikseen vastaa joko leikkipaikkojen tarkastusryhmä tai Kaarina Kyllönen. Myös yksityisen urakoitsijan tulee säännöllisesti koostaa lista alueellaan havaituista korjaus- tai uusimistarpeista, ja toimittaa se tilaajalle. Lista käydään läpi säännöllisesti työmaakokouksissa. Vakavan onnettomuuden riskin (VORI) sisältävät tapaukset ja muut kiireelliset korjaukset käydään läpi yhdessä tilaajan, tarkastusryhmän työnjohtajan ja urakka-alueen työnjohtajan kanssa, ja tilaaja päättää mitä korjauksia tehdään. Rutiininomaisen silmämääräisen tarkastuksen tekijä on velvollinen viemään tarkastuksessa havaitut puutteet, joita ei itse ole pystynyt korjaamaan, eteenpäin urakka-alueen työnjohtajalle. Havaituista vioista, puutteista tai materiaaliongelmista leikkivälineissä ilmoitetaan myös välinevalmistajalle. Huomautukset kerätään listaan, joka toimitetaan säännöllisin väliajoin valmistajalle. Tilaaja vastaa puutelistan toimittamisesta leikkivälinevalmistajille ja -toimittajille. Leikkivälineiden vaihtojen, poistojen tai koko leikkipaikan ylläpidon lopettamisen osalta tietojen päivittämisestä Iris-järjestelmään vastaavat Timo Hetekivi ja Kaarina Kyllönen. Kaikista edellä mainituista asioista tulee informoida myös tilaajaa Dokumenttien säilytys Leikki- ja skeittipaikkojen tarkastustiedot tulee säilyttää Iriksessä vähintään 10 vuotta korvaustilanteiden varalta. Välinevalmistajien tarkastus-, huolto- ja ylläpito-ohjeet, varaosaluettelot nimikenumeroin sekä välineiden tarkastus- ja testaustodistukset kerätään käyttöönottotarkastuksen yhteydessä leikki- tai skeittipaikan luovutuskansioon, jota säilyttää urakka-alueen työnjohtaja. Tarvittaessa puuttuvat ohjeet löytyvät välinevalmistajien internet-sivuilta. Kohteiden suunnittelu-, tarjous-, ja mahdolliset kilpailutusasiakirjat säilytetään tilaajan verkkoasemalla kakedatissa sekä puistodatissa. 32 Omavalvontajärjestelmä

33 4.7.5 Asiakaspalaute Jokaisen leikki- ja skeittipaikan infotaulussa on ilkivaltapuhelimen numero, jonka vastaajaan voi jättää viestin mm. ylläpitoon, ilkivaltaan tai rikkoutuneeseen välineeseen liittyen. Ilkivaltapuhelimeen tulleet tiedot purkaa leikkipaikkojen tarkastusryhmä. Tampereen Infran urakka-alueita koskevat palautteet ja ilmoitukset toimitetaan sähköpostilla urakka-alueiden työnjohtajille. Yksityisiä urakka-alueita koskevat palautteet toimitetaan sähköpostilla tilaajalle. Frenckellin palvelupisteeseen tuleva yleisten alueiden ylläpitoon tai leikki- ja skeittipaikkapalveluihin liittyvä palaute ohjataan sekä tilaajalle että alueen urakoitsijalle. Pääosin palautteeseen vastaa tilaaja. Mikäli palaute koskee ylläpidon suorittamista, on vastausvelvollisuus urakoitsijalla. Asiakaspalaute käydään tarvittaessa läpi työmaakokouksessa, jossa todetaan mahdolliset toimenpiteet, joita palaute edellyttää. Omavalvontajärjestelmä 33

34 5 TURVALLISUUSSUUNNITELMA 5.1 Turvallisuustehtävät ja vastuuhenkilöt Omavalvontajärjestelmän seuranta ja päivitykset Omavalvontajärjestelmän raportti päivitetään vuosittain yhteisessä urakoitsijoiden, tilaajien sekä valvovien viranomaisten pitämässä työmaakokouksessa. Päivitys tehdään mm. organisaatioiden, urakoitsijoiden, henkilöiden ja tehtävien osalta. Järjestelmän päivityksestä vastaa Teemu Kylmäkoski, joka myös nimetään leikki- ja skeittipaikkojen turvallisuuskoordinaattoriksi. Varahenkilönä toimii Petri Kujala Ilmoitusvelvollisuus uudesta leikki- tai skeittipaikasta valvontaviranomaiselle Kuluttajaturvallisuuslain mukaan palvelun tarjoajan on tehtävä ennen kuluttajapalvelun tarjoamisen aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan valvontaviranomaiselle. Tämä koskee myös leikki- ja skeittipaikkoja. Ilmoitus uuden leikki- tai skeittipaikan käyttöönotosta tehdään toimittamalla kohteen täytetty käyttöönottolomake (ks. liite 2) ympäristöterveysyksikköön Pirjo Pöntiselle. Lomakkeen toimittamisesta vastaa ylläpidon tilaaja-alueen vastuuhenkilö. Mikäli leikkipaikkaa muutetaan oleellisesti käyttöönoton jälkeen, tulee myös muutoksesta tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle. Oleellisesta muutoksesta on kysymys esimerkiksi silloin, kun leikkipaikalle hankitaan aivan uudenlainen, aikaisempia välineitä haasteellisempi leikkiväline. Palvelun tarjoaja tekee arvioinnin oleellisesta muutoksesta huolellisuusvelvollisuutensa ja ammattitaitonsa perusteella. Arviointi on riskiperusteista. Oleellisen muutoksen jälkeen palveluun sisältyy sellaisia merkittäviä riskejä, joita siihen ei ole aiemmin sisältynyt Viranomaistarkastukset Leikkipaikkojen viranomaisvalvonnasta vastaa tilaajaryhmän ympäristöterveysyksikkö. Leikkipaikkatarkastuksia tekevät ympäristöinsinöörit Kari Esko ja Pirjo Pöntinen. Tarkastuksiin on olemassa oma lomakkeensa, joka toimitetaan tarkastusten jälkeen niin alueen ylläpitäjälle kuin tilaajallekin. Yhteyshenkilönä kaupunkiympäristön kehittämiseen sekä urakoitsijoihin toimii Pirjo Pöntinen Onnettomuuskirjanpito Kaupungin tulee pitää säännöllistä onnettomuuskirjanpitoa tapahtuneista onnettomuuksista ja läheltä piti - tilanteista. Kirjanpidon perusteella voidaan suunnitella ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä onnettomuuksien välttämiseksi. Onnettomuuden tai läheltä piti tilanteen sattuessa, tulee onnettomuudessa asianosaisen henkilön täyttää kaupungin internet-sivuilta löytyvä tapausilmoituslomake. Lomakkeet 34 Omavalvontajärjestelmä

35 käsittelee rakennuttajahortonomi Teemu Kylmäkoski, jolla on onnettomuustietojen kokoamisvastuu. Myös ilkivaltapuhelimeen tai palvelupiste Frenckelliin tulevat tiedot onnettomuuksista tai läheltä piti tilanteista raportoidaan Kylmäkoskelle. Onnettomuuskirjanpitoa hyödynnetään säännöllisesti. Työryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja käy läpi tapahtuneet onnettomuudet ja läheltä piti -tilanteet. Tapausten perusteella analysoidaan, minkälaisissa välineissä ja millä leikki- tai skeittipaikoilla onnettomuuksia sattuu eniten ja pohditaan, minkälaisilla keinoilla onnettomuuksia voitaisiin ehkäistä. Kokouksissa myös sovitaan tarvittavien toimenpiteiden toimeen panemisesta, vastuista sekä aikataulusta. Kokouksiin osallistuvat myös ympäristöinsinöörit Esko ja Pöntinen, sillä kuluttajaturvallisuuslain mukaan myös kunnan valvontaviranomaisen tulee saada tieto tapahtuneista onnettomuuksista. Samoissa kokouksissa voidaan käydä läpi myös muut viranomaisvalvontaan liittyvät asiat. Kokousten järjestämisen vastuuhenkilöinä ovat Pirjo Pöntinen ja Teemu Kylmäkoski Onnettomuuksista tiedottaminen Leikkipaikoilla tapahtuneista onnettomuuksista tiedotetaan valvontaviranomaiselle yhteisissä kokouksissa. Vakavammista onnettomuuksista ilmoitetaan heille myös Turvatekniikan keskuksen lomakkeella. Tiedottamisen vastuuhenkilö on Teemu Kylmäkoski. Vakavimmista leikkivälineissä sattuneista onnettomuuksista tai läheltä piti tilanteista tulee toimittaa tieto välinevalmistajalle. Tiedottamisen vastuuhenkilö on Teemu Kylmäkoski. Jos leikkivälineessä on vakava turvallisuuspuute, tulee myös selvittää, missä muissa paikoissa samaa välinettä on, ja tehtävä korjaukset tarpeen mukaan myös niihin Yleisten alueiden päivystystoiminta Yleisten alueiden kunnossapitoon ja turvallisuuden varmistamiseen kuuluu minimivalmius korjaustöiden tekemiseen myös virka-ajan ulkopuolella. Talvikunnossapitokaudella katujen ja yleisten alueiden alueurakkasopimuksiin on kirjattu velvoite järjestää 24 h päivystys ja varallaolo. Kesäkunnossapitokaudella on kaupunkiympäristön kehittäminen tehnyt sopimuksen Tampereen Veden kanssa päivystävän työryhmän käyttämisestä myös katujen ja yleisten alueiden kiireellisiin kunnossapitotehtäviin, joilla torjutaan esimerkiksi tienkäyttäjille tai kiinteistöjen omistajille aiheutuva välitön vaara virka-ajan ulkopuolella. Omavalvontajärjestelmä 35

Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja

Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja 1.10.2015 Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja Tekninen Lautakunta 13.10.2015 Sivu 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Leikkipaikkojen

Lisätiedot

TAMPERE TOIMII. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio

TAMPERE TOIMII. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio TAMPERE TOIMII Kaupungin toimintamalli ja organisaatio Näin Tampere toimii Tampereen kaupunki on edelläkävijä kuntien toimintamallien kehittämisessä. Uudistumisella vastataan toimintaympäristön kasvaviin

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

4 Liikelaitoksen yksiköt

4 Liikelaitoksen yksiköt Tampere Viranhaltijapäätös 1 (5) Tampereen Infra Liikelaitoksen toimintasääntö 2017 TRE:445/00.01.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Liikelaitokset osana Tampereen kaupunkia

Liikelaitokset osana Tampereen kaupunkia Liikelaitokset osana Tampereen kaupunkia Liikelaitosten johtokuntien koulutus 20.2.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 20.2.2013 Liiketoiminnan ohjaus Liikelaitosten johtokunnat iltapäivän

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

LAPPSET PLAYCARE -TURVALLISTEN LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN ASIALLA

LAPPSET PLAYCARE -TURVALLISTEN LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN ASIALLA LAPPSET PLAYCARE -TURVALLISTEN LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN ASIALLA Hyvä leikkipaikan omistaja, On ilo tarjota lapsille paikkoja, joissa mielikuvitus ja leikin riemu voivat päästä valloilleen. Leikki kuitenkin

Lisätiedot

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 28.7.2011 Tampereen kaupunki Satamatoimisto PL 487 33101 TAMPERE 1 Sisällysluettelo 1) Lainsäädäntö ja valvonta... 3 1.1) Lait ja asetukset... 3 1.2) Valvontatoimenpiteet

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018 Sivu 1/6 Tilaaja: Tuusulan kunta, KETEK/ Kunnossapito ja viheralueet PL 60 04301 Tuusula TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Suvi Aaltonen Kuluttajaturvallisuuslaki, elämyspalvelut ja valvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Suvi Aaltonen Kuluttajaturvallisuuslaki, elämyspalvelut ja valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Suvi Aaltonen 28.3.2012 Kuluttajaturvallisuuslaki, elämyspalvelut ja valvonta Tukesin organisaatiokaavio 28.3.2012 TuKeVa II -seminaari, Suvi Aaltonen 2 Kuluttajaturvallisuusvalvonta

Lisätiedot

Tampereen toimintamalli

Tampereen toimintamalli Tampereen toimintamalli Pormestarimalli ja väestöperusteiset lautakunnat Rovaniemen kaupunginvaltuuston seminaari 22.2.2010 Kari Hakari kehitysjohtaja Tampereen kaupunki 1 Toimintamallin uudistuksen tavoitteet

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi 1 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TEHTÄVÄT... 2 2 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN ORGANISOINTI... 2 3 JOHTAMINEN... 4 4 VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT...

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN KEHITYSNÄKYMÄT -SEMINAARI. 17.02.2012, Oulu

KUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN KEHITYSNÄKYMÄT -SEMINAARI. 17.02.2012, Oulu KUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN KEHITYSNÄKYMÄT -SEMINAARI 17.02.2012, Oulu SEMINAARIOHJELMA klo 08:30 09:00 Aamukahvi klo 09:00 09:30 Tilaisuuden avaus Teknisen toimialan kehittämisen keskeiset haasteet, kokemuksia

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Lainsäädännöllinen tausta Yleinen turvallisuusvaatimus

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan Ismo Kohonen 17.8.2016 Sisäisen tarkastuksen kohde, laajuus ja rajaukset Tarkastuksen kohde oli Väylänpidon alueurakkasopimusten hallinnan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki Turvallinen ja hyvinvoiva koulu Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki 10.9.2015 Opas oppilaitoksen tarkastuksista julkaistaan kouluterveyspäivillä 22-23.9.2015 Oppaan laatimiseen

Lisätiedot

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Katu- ja puisto-osasto Palvelutoimisto Tarja Posti Taustaa Rakennusviraston asiakaspalvelussa työskentelee asiakaspalvelupäällikön lisäksi 12 asiakaspalvelusihteeriä

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Olosuhdeasioiden koulutuspäivä Kiljava 17.4.2015 Laki ja valvova viranomainen Kuluttajaturvallisuuslaki (voimassa 1.1.2012

Lisätiedot

Uimarantojen turvallisuussuunnitelma

Uimarantojen turvallisuussuunnitelma Tornion kaupunki Uimarantojen turvallisuussuunnitelma Kaakamonniemen uimaranta Kirkkoputaan uimaranta Kivirannan EU-uimaranta Laiskanlahden uimaranta Pikisaaren uimaranta Uitonrannan EU-uimaranta Suunnitelman

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO VIKAILMOITUSOHJE 2 (5) Dnro 1181/1003/2012

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO VIKAILMOITUSOHJE 2 (5) Dnro 1181/1003/2012 LIIKENNEVIRASTO VIKAILMOITUSOHJE 2 (5) Sisällysluettelo 1 VIAN ILMOITTAMINEN JA KIRJAAMINEN... 3 1.1 Vikojen kirjaus VTS keskuksissa... 3 1.2 Urakoitsijan väylänhoitoyksikön havaitseman vian ilmoittaminen

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2009

Toimialan onnettomuudet 2009 Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 1 Johdanto PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin (Turvatekniikan

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoittajatapaaminen 21.10.2016 Tampere Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p.

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 3)

Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 3) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2016 (liite 3) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 2 3.1 Tarkastusten

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote- uudistus ja Eksote Perustetaan erillisellä lailla 18 maakuntaa, joille kuuluu soten järjestäminen; Etelä-Karjalassa vapaaehtoinen perustaminen ja toiminnan käynnistyminen

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä:

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä: 21.9.2016 SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Esiselvitystä valmisteleva tr A. Järjestäytyminen ja valmisteluprosessi sekä toimintaympäristö Varmistaa ryhmän toiminnan käynnistyminen, riittävä vuorovaikutus ja viestintä

Lisätiedot

Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta

Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 22.5.2015 Teemu Surakka / Aalto-yliopisto, VN ryhmä OPUS -hankekokonaisuus OPUS tutkimushanke 1. Minkälainen on kuntien teknisen toimen palveluiden

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Valmistelu Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma oli lausuntokierroksella

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 23-24.10.2014 Seinäjoki KEHTO 1 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2016 20.-21.9. Oulu 11.-12.10. Vantaa Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit - mistä kaikki sai alkunsa? Napoleonin taistelu Waterloossa

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Safe to Play. Kaikki leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuudesta!

Safe to Play. Kaikki leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuudesta! Kaikki leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuudesta! Esa Junttila 1. Johdanto Leikki- ja liikunta-alueet ovat enemmän kuin ajanviettopaikkoja. Suuri osa ihmisistä elää kaavoitetulla alueella, missä mahdollisuuksia

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen Kuluttajaturvallisuuden valvontakeinot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen Kuluttajaturvallisuuden valvontakeinot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen 13.-14.5.2014 Kuluttajaturvallisuuden valvontakeinot Lähtökohtia Valvontakeinoilla puututaan kohteen oikeuksiin. (omaisuuden suoja, elinkeinovapaus)

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan.

Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan. Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan. Aluehallintovirastot edistävät keskushallinnon valtakunnallisten ja alueellisten tavoitteiden toteutumista sekä alueellista

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (5) 738 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen Teppo Lehtinen 27.1.2016 Rakennustuoteasetus CE CE-merkinnän vertailu kansallisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro

Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Markus Kauppinen 28.9.2016 Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista 27. 28.9.2016 Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro SISÄLTÖ:

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 27. -28.1.2017 Tampere Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesiosuuskunnan mallisääntöjen uudistaminen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot