Leikkipaikkojen tarkastajana ei saa toimia leikkivälineiden valmistaja tai myyjä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leikkipaikkojen tarkastajana ei saa toimia leikkivälineiden valmistaja tai myyjä."

Transkriptio

1 PALVELUKUVAUS LEIKKIPAIKKOJEN TARKASTUS- JA SUUNNITTELUPALVELUT Leikkipaikkatarkastuksia käsittelee turvallisuusstandardi SFS-EN Standardin mukaan leikkipaikoilla tulee suorittaa kolmen tason tarkastuksia: vuositarkastuksia, toiminnallisia tarkastuksia sekä rutiininomaisia silmämääräisiä tarkastuksia. Lisäksi leikkipaikan käyttöönoton yhteydessä tulee suorittaa käyttöönottotarkastus. Tarkastustoiminnassa oleellista on se, että kaikki tarkastuksessa havaitut viat ja puutteet saadaan korjattua pian tarkastuksen jälkeen. Pienet viat on korjattava jo tarkastuksen yhteydessä. Ennen vuotta 1999 (jolloin ei vielä ollut voimassa olevaa standardia) asennettujen leikkivälineiden osalta tulee suorittaa riskin arviointia, ja sen perusteella määrittää, ovatko välineet vielä turvallisia. Välineiden tulee vähintään täyttää seuraavat vaatimukset: rakenteellinen lujuus, putoamisen estäminen sekä riittävä ja toimiva turva-alusta. Leikkipaikkojen tarkastajana ei saa toimia leikkivälineiden valmistaja tai myyjä. Toimeksisaajalla on oltava työn suorittamista varten ammattitaitoinen työnjohto sekä ammattitaitoiset ja koulutetut leikkipaikkatarkastajat sekä suunnittelijat joilla on pätevyys tehdä sopimuksen mukaisia tarkastuksia, asennuksia, korjaustöitä sekä mahdollisia suunnitelmia. Ulkoleikkipaikkojen turvatarkastajan pätevyysvaatimukset Leikkipaikkojen tarkastajalla on oltava joko hyväksytysti suoritettu ulkoleikkipaikkojen turvallisuus -peruskoulutus tai VYL:n myöntämä leikkipaikkatarkastajan pätevyys. Käyttöönottotarkastus Käyttöönottotarkastus tehdään kun uusi leikkipaikka otetaan käyttöön. Tarkastus on siis rakennuttamisen päätepiste ja se suoritetaan ennen leikkipaikan käyttöönottoa. Tarkastuksessa käydään läpi leikkipaikan kaikki rakenteet ja samalla leikkivälineet tunnistetaan. Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota mm. leikkivälineiden sijaintiin, turvaalueisiin, kulkuteihin ja riittäviin opastekyltteihin (mm. info-kyltin näkyvyyteen). Lisäksi tarkastetaan yksityiskohtaisesti leikkikenttävälineiden ja muiden kalusteiden, esim. penkkien, katosten ja aitojen rakenteet. Leikkivälineiden stabiliteettiin ja asennusvirheisiin kiinnitetään erityistä huomiota. Myös leikkikenttävälineiden iskua vaimentavien alustojen riittävyys eli laajuus ja syvyys tarkastetaan. Rakentamisen yhteydessä välineisiin tehdyt muutokset tai lisäykset tarkastetaan käyttöönottotarkastuksen yhteydessä. Kun tarkastuksessa mahdollisesti havaitut puutteet on korjattu, leikkipaikka voidaan ottaa käyttöön. Tarkastus pitäisi tehdä rakennustyöryhmän vielä ollessa kohteessa, jolloin havaitut puutteet voidaan heti korjata. Jos korjattavaa on paljon, tehdään vielä uusi tarkastus ennen varsinaista käyttöönottoa.

2 Käyttöönottotarkastus on tehtävä sellaisen henkilön toimesta, joka ei itse ole osallistunut asennustyöhön. Tarkastuksessa käytetään apuna leikkipaikkojen tarkastussondeja tai muita apuvälineitä joilla voidaan todentaa, että vaadittavat mitat välineissä ja niiden ympäristössä täyttyvät. Käyttöönottotarkastusraporttiin liitetään valmistajalta saatavat asiakirjat välineiden kokoamisesta, sekä tarvittavista huoltotoimenpiteistä. Rutiininomainen silmämääräinen tarkastus (tarkastuksen suorittaa kiinteistönhuoltoyhtiön kiinteistönhoitaja) Tarkastus tehdään viikoittain kiinteistönhuoltoyhtiön toimesta. Rutiininomaisessa silmämääräisessä tarkastuksessa havaitaan ja mahdollisuuksien mukaan korjataan sellaiset selvät vaaratekijät, jotka johtuvat ilkivallasta, normaalista käytöstä tai sääolosuhteista, esim. rikkoutuneet osat tai särkyneet pullot. Samassa yhteydessä tarkastetaan, että leikkipaikalle johtavat huoltoväylät ovat kulkukelpoiset. Silmämääräisestä tarkastuksesta ei täytetä lomaketta. Leikkikentillä, jotka ovat kovassa käytössä tai joutuvat usein ilkivallan kohteiksi, voi tarkastus olla tarpeen päivittäin. Vuositarkastus Vuositarkastus tehdään kerran vuodessa. Tarkastuksen suoritusajankohta on keväällä lumien sulamisen jälkeen huhti - toukokuussa. Tarkastuksesta laaditaan raportti. Vuositarkastusraportissa on oltava esitys seuraavan vuoden mahdollisista korjaus- tai suunnittelutarpeista. Raporttiin kirjataan tarvittavat korjaustoimenpiteet ja korjauskustannusarvio. Raportista tulee ilmetä kuinka vaarallinen vika on, sekä kuinka kiireellinen korjaustarve on. Raportissa on oltava valokuvia, sillä kuvista käy helposti ilmi että millaisesta viasta on kysymys. Tekstin tulee olla selkeää ja johdonmukaista. Standardissa käytettäviä termejä on hyvä käyttää. Korjaustarpeet pitäisi pyrkiä selittämään siten, että viat ovat raportissa olevin tiedoin mahdollista korjata. Raportti tallennetaan Tampuuri -kiinteistöhallintaohjelman kohderekisteriin asianomaisen kiinteistön kohdalle. Vuositarkastus tehdään välineen, perustusten ja pintojen turvallisuuden kokonaistason selvittämiseksi. Talven aikana on saattanut esim. routa aiheuttaa siirtymiä leikkivälineiden perustuksiin ja osiin. Tarkastukseen sisältyvät myös mahdolliset muutostyöt, jotka on tehty turvatoimien arvioinnin jälkeen. Löytyykö tuotteesta laho- tai ruostevaurioita, huojuuko laite liikaa, kuuluuko laitetta heilutettaessa ritinää tai muuta outoa ääntä joka saattaisi olla merkki rakenteellisesta vauriosta. Ruuvien ja kiinnikkeiden oikean kireyden tarkistus on tärkeää etenkin sellaisissa laitteissa joita käytettäessä tapahtuu voimakasta edestakaista liikettä. Vuositarkastuksessa arvioidaan välineiden kestävyys vuodeksi eteenpäin keskimääräisellä käyttöasteella. Vuositarkastuksessa käydään läpi myös toiminnallisen tarkastuksen asiat. Vuositarkastuksessa voidaan joutua kaivamaan esiin tai purkamaan tiettyjä osia. Tarkastuksessa käytetään apuna leikkipaikkojen tarkastussondeja tai muita apuvälineitä joilla voidaan todentaa, että vaadittavat mitat välineissä ja niiden ympäristössä täyttyvät.

3 Toiminnallinen tarkastus Toiminnallisessa tarkastuksessa tarkastetaan välineen toiminta ja stabiliteetti. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kiinteästi asennettuihin osiin ja erityisesti kulumisesta johtuviin vikoihin. Esimerkkejä toiminnallisen tarkastuksen kohteista ovat välineen ja maan välinen tila, alustamateriaalin kunto, näkyvissä olevat perustukset, terävät reunat, puuttuvat osat, liikkuvien osien liiallinen kuluminen ja rakenteiden eheys. Toiminnalliseen tarkastukseen kannattaa liittää maininta leikkihiekan vaihdon tai lisäyksen tarpeesta. Tarkastuksessa käytetään apuna leikkipaikkojen tarkastussondeja tai muita apuvälineitä, joilla voidaan todentaa, että vaadittavat mitat välineissä ja niiden ympäristössä täyttyvät. Tarkastusraportti tallennetaan Tampuuri -kiinteistöhallintaohjelman kohderekisteriin asianomaisen kiinteistön kohdalle. Raportista tulee ilmetä kuinka vaarallinen vika on, sekä kuinka kiireellinen korjaustarve on. Raportissa on oltava valokuvia, sillä kuvista käy helposti ilmi että millaisesta viasta on kysymys. Tekstin tulee olla selkeää ja johdonmukaista. Standardissa käytettäviä termejä on hyvä käyttää. Korjaustarpeet pitäisi pyrkiä selittämään siten, että viat ovat raportissa olevin tiedoin mahdollista korjata. Toiminnallinen tarkastus tavallisissa asuinkiinteistöissä Toiminnallinen tarkastus tehdään kaksi kertaa vuodessa tavallisiin asuinkiinteistöihin. Toiminnallisia tarkastuksia ei tehdä talvikautena välillä joulukuu maaliskuu. Mikäli leikkipaikkoja tulevaisuudessa päätetään ottaa talvikunnossapidon piiriin, tulee tällöin myös talvikaudella suorittaa yksi toiminnallinen tarkastus. Tarkastusajankohdat ovat: Heinä elokuu Loka marraskuu Toiminnallinen tarkastus kiinteistöissä joissa on päiväkoti Toiminnallinen tarkastus tehdään kolme kertaa vuodessa sellaisiin kiinteistöihin joissa on päiväkoti. Tarkastusajankohdat ovat: Heinä elokuu Loka marraskuu Tammikuu Tarkastukset ja laskutus niissä kiinteistöissä joilla on yhteinen leikkipaikka Kiinteistöjen yhteiset leikkipaikat tarkastetaan normaalisti. Laskuttaa voi vain yhden tarkastuksen hinnalla/tarkastuskerta.

4 Tarkastukset ja laskutus niissä kiinteistöissä joissa ei ole leikkipaikkaa Niissä kiinteistöissä joissa ei ole leikkipaikkaa ei tehdä leikkipaikkatarkastuksia eikä myöskään ole tarkastuksiin liittyvää laskutusoikeutta. Korjaukset ja huollot Korjauksissa periaatteena on, että tarkastuksissa havaitut puutteet korjataan mahdollisuuksien mukaan heti tarkastuksen yhteydessä. Erityisesti kiireelliset, vaaraa ja onnettomuuden riskiä aiheuttavat viat korjataan heti. Vaarallisesti viallinen väline eristetään käytöstä kunnes vika on korjattu. Kokonaan poistettavien välineiden osalta toimintatavasta sovitaan isännöitsijän kanssa. Pienet korjaukset tehdään vuositarkastuksen ja/tai tominnallisen tarkastuksen yhteydessä. Alle 600 maksavat korjaukset saa tarkastusfirma tehdä omatoimisesti. Yli 600 korjauksista on laitettava kiinteistön isännöitsijälle tarjous jolloin isännöitsijä saa tiedon korjaustarpeesta. Kaikista laskutettavista korjauksista tehdään Tampuuriin työtilaus. Alle 600 hintaisista korjauksista leikkipaikkojen tarkastusfirma tekee itse Tampuuriin työtilauksen. Tätä kalliimmista korjauksista isännöitsijä tekee työtilauksen. Kun työtilauksessa mainittu korjaustyö on valmistunut, niin korjauksen tehnyt kuittaa työn Tampuuriin valmistuneeksi työksi. Samalla tehdään merkintä Tampuuriin tallennettuun huoltopäiväkirjaan ja merkataan siihen kaikki tehdyt korjaukset päivämäärineen. Tarkastusten yhteydessä tehdään seuraavia pienkorjauksia: kuluneiden tai viallisten pienosien vaihto ruuvien kiristys ulkonevien naulojen sisään lyöminen puuttuvien muovitulppien asentaminen rikkinäisten osien poisto, ellei se aiheuta vaaraa käyttäjälle välineiden turva-alueilta sinne kuulumattoman irtomateriaalin poisto hiekkalaatikon yli levinneen hiekan poisto hiekkalaatikon ympäriltä laakereiden voitelu sormenjuuttumisreikien tulppaus turva-alustat kumialustan harjaus turvahiekan tasoittaminen keinut ylimääräisen ketjun katkaisu istuimen korkeuden säätö oikeaan korkeuteen istuimen ja/tai ketjujen vaihto kuluneiden sakkeleiden vaihto laakereiden vaihto

5 Leikkipaikkatarkastajan on pidettävä autossaan mukana sellaiset työvälineet ja varaosat että em. korjaukset voidaan tehdä tarkastuksen yhteydessä. Pienkorjaukset sisältyvät leikkipaikkatarkastuksen hintaan. Pienkorjauksissa käytettävät varaosat kuten ruuvit, aluslevyt, suojatulpat yms. sisältyvät tarkastuksen hintaan. Istuimet, ketjut, laakerit ja sakkelit sekä turva-alustan osat saa laskuttaa. Muut korjaus-/huoltotoimenpiteet Niitä ovat mm. leikkivälineiden isojen, tilattavien osien vaihto hitsaus tai hitsien korjaus turvahiekan lisääminen tarvittaessa pintojen huoltomaalaus ja käsittely (maalaustyöt tehdään vain isännöitsijän tilauksesta) sadevesikaivojen tarkastus ja tarvittaessa tyhjennyksen tilaus Espoon Asunnot Oy:n sopimusurakoitsijalta, Delete Puhdistuspalvelut Oy:ltä p , Välineen yksittäisten osien muutokset tai rakenteelliset muutokset, jotka voivat oleellisesti vaikuttaa välineen turvallisuuteen, tulee toteuttaa vasta kun asiasta on keskusteltu valmistajan tai muun asiantuntijan kanssa. Huoltopäiväkirja Huoltopäiväkirja laitetaan vuositarkastuksesta ja toiminnallisesta tarkastuksesta tehdyn raportin liitteeksi ja tallennetaan Tampuuriin. Huoltopäiväkirjan ylläpito auttaa pysymään ajan tasalla tehdyistä korjaus- ja huoltotoimenpiteistä. Päiväkirjaan merkitään kaikki leikkipaikalla tehdyt korjaus- ja huoltotoimenpiteet, kevät- ja syyssiivous, turvahiekan tasaus, saranoiden voitelu yms. Joulu Laadun sopimuksenmukaisuuden seuranta Toimeksisaaja on velvollinen jatkuvasti seuraamaan tekemänsä työn laatua. Toimeksisaaja ja Espoon Asunnot Oy:n edustaja tekevät laadun seurantatarkastuksia kiinteistöjen leikkialueille kaksi kertaa vuodessa. Leikkialueiden tarkastus- ja suunnittelupalveluihin liittyvä laadun seurantapalaveri pidetään kerran vuodessa.

6 Leikkipaikkojen suunnittelu La Leikkipaikan tarkastaja voi tehdä tarvittaessa esityksen leikkipaikan peruskorjaus- /suunnittelutarpeesta isännöitsijälle. Leikkipaikan peruskorjaus-/suunnittelutarve on kirjattava myös vuositarkastusraporttiin. Leikkipaikan remontoinnin suunnittelun tilaa Espoon Asunnot Oy:n isännöitsijä mikäli siihen on tarvetta. Toimeksisaaja toimii suunnittelijana ja asiantuntijana tehtävässä. Leikkipaikkaremontin suunnittelussa on usein kiinteistön asukastoimikunta mukana käyttäjän roolissa kertomassa leikkipaikkaan liittyvistä tarpeistaan ja myös arvioimassa suunnitelmaa. mmi esä

L E I K K I P A I K K O J E N TURVATARKASTUKSET

L E I K K I P A I K K O J E N TURVATARKASTUKSET L E I K K I P A I K K O J E N TURVATARKASTUKSET LEIKKIPAIKKOJEN TURVALLISUUS EI OLE LEIKIN ASIA Leikkipaikat ovat lasten ja koko perheen oppimiseen, leikkiin ja huolettomaan liikkumiseen tarkoitettuja

Lisätiedot

HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta

HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta Pidämme kiinteistöstänne huolta 1. Palvelutarjonta 4 2. Kiinteistökatselmus 5 3. Pelastussuunnitelma 5 4. Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön

Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön Ohjeet kuormalavahyllystön tarkastamiseen!!! Turvallisuutta, taloudellisuutta ja toimintavarmuutta Saatteeksi Tämä opas on suunnattu varastoissa toimiville

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon palvelukuvaus

Kiinteistönhoidon palvelukuvaus 10.9.2013 Tekninen palvelukeskus/porin Palveluliikelaitos Kiinteistönhoidon palvelukuvaus Kohde: Kiinteistövarallisuuden isännöimät toimitilat SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Vastuunrajausohje 7 2 Tukipalvelut

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Hyväksytyt huolto-organisaatiot Muutos 4 1. marraskuuta 2001 Joint Aviation Authorities SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYTYT

Lisätiedot

Tarkastus & Huolto. Leikkikentät ja aukiot. Eurooppa-normien EN 1176 1177 mukaan 2006-05

Tarkastus & Huolto. Leikkikentät ja aukiot. Eurooppa-normien EN 1176 1177 mukaan 2006-05 Tarkastus & Huolto Leikkikentät ja aukiot Eurooppa-normien EN 1176 1177 mukaan 2006-05 Uudet normit Koko Eurooppaan Tammikuun 1. päivästä 1999 lähtien pätevät leikkivälineiden uudet normit. Ne ovat hyvin

Lisätiedot

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö 31995L0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 213, 07/09/1995

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

Mitä kuuluu grynderin vastuulle?

Mitä kuuluu grynderin vastuulle? 3/2007 7. vuosikerta Mitä kuuluu grynderin vastuulle? - Virheiden oltava olemassa jo luovutushetkellä s. 6 Uusi asunto-osakeyhtiölaki valmisteilla s.4 Aaro Paakkola nimitettiin kiinteistöneuvokseksi s.12

Lisätiedot

Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16)

Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16) Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16) SÄHKÖLAITTEISTOT JA KÄYTÖNJOHTAJAT 1 Johdanto (Tukes) antaa sähköturvallisuuslain, SL (410/1996) 56 :n nojalla sähkölaitteistojen käyttöönottoa, käyttöä ja tarkastuksia koskevat

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Perustuu Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Tilaajan ohjeeseen KH 90-00316

Perustuu Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Tilaajan ohjeeseen KH 90-00316 1 ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS Perustuu Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Tilaajan ohjeeseen KH 90-00316 1. Yleistä Ohjeen tarkoitus on opastaa asunto- ja kiinteistökaupan yhteydessä tehtävän kuntotarkastuksen

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous

Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous Ohje vuokravälittäjälle, vuokranantajalle, vuokralaiselle ja isännöitsijälle Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous Mitä on tavanomainen kuluminen? Yleiset periaatteet Tavanomaisella

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. TEEMA Esteettömyys. sivu 3 sivu 8 sivu17 sivu 21

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. TEEMA Esteettömyys. sivu 3 sivu 8 sivu17 sivu 21 MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2014 TEEMA Esteettömyys sivu 3 sivu 8 sivu17 sivu 21 Esteettömyyden edistäminen, sivut 3 5 Kirjasto kuuluu kaikille, sivu 6 Vuositarkastus

Lisätiedot

Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007

Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007 Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Kunnossapito-ohjelmaa laadittaessa tulee tästä laadintaohjeesta huomioida vain ne kohdat, jotka liittyvät laadinnan kohteena olevaan sprinklerilaitteistoon

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon TURVallista ASUMISTA Pelastussuunnittelu Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon Teksti: Ilona Hatakka ja Helena Grönstrand Ulkoasu ja taitto: Sanna Kivioja Kannen kuva: Jukka Rasimus Kopiontirajoitus:

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ 1(11) TILAAJAN OHJE KH 90-00393 (toukokuu 2007)

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ 1(11) TILAAJAN OHJE KH 90-00393 (toukokuu 2007) ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ 1(11) TILAAJAN OHJE KH 90-00393 (toukokuu 2007) YLEISTÄ Rakennustiedon kaksi ohjekorttia, LVI 01-10413, KH 90-00393(tilaajan ohje) ja LVI 01-10414, KH 90-00394(suoritusohje) ja

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

KS-TARKASTUS Kiinteistöjen kuntotarkastukset

KS-TARKASTUS Kiinteistöjen kuntotarkastukset 1 TILAAJAN OHJE KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN (Vastaa KH 90-00316, LVI 01-100336 tilaajan ohjetta) Tilaajan ohjeessa esitetään kuntotarkastuksen tavoitteet, tarkastusvaiheet, tarkastuksen sisältö

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN 1/21 ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN Sisältö I. ASUNTOKAUPAN TURVA - NYKYTILANTEEN ONGELMIA... 2 1. KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT... 2 2. ASUNTOKAUPPARIITOJEN ERITYISPIIRTEET... 3 3. KUNTOTARKASTUKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt Tekninen opas nro 2 EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 7 Oppaan tarkoitus... 7 Oppaan käyttö... 8 Vastuut ja toimenpiteet... 8 Tarkistusruudut... 8 Viittaukset...

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. tehokkuutta korjausrakentamiseen. vaatimukset kiristyvät

Omataloyhtiö.fi. tehokkuutta korjausrakentamiseen. vaatimukset kiristyvät Kesä 2013 Omataloyhtiö.fi tehokkuutta korjausrakentamiseen vaatimukset kiristyvät Ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin. Liity jäseneksi osoitteessa www.omataloyhtio.fi. Kerrostaloyhtiö kerralla kuntoon Lähestyykö

Lisätiedot

jättääkö neljä viidestä taloyhtiöstä remontit tekemättä? Syksy 2012 Omataloyhtiö.fi Näin sujuu ikkunoiden vaihto! Hoida katto kuntoon ajoissa

jättääkö neljä viidestä taloyhtiöstä remontit tekemättä? Syksy 2012 Omataloyhtiö.fi Näin sujuu ikkunoiden vaihto! Hoida katto kuntoon ajoissa Syksy 2012 Omataloyhtiö.fi jättääkö neljä viidestä taloyhtiöstä remontit tekemättä? Ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin. Liity jäseneksi osoitteessa www.omataloyhtio.fi. Hoida katto kuntoon ajoissa Ylläpito

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Myynti- ja toimitusehdot

Myynti- ja toimitusehdot Nemco Myynti- ja toimitusehdot Yleiset sopimusehdot Yleiset sopimusehdot, jotka on tarkoitettu käytettäviksi koneiden sekä mekaanisten, elektronisten ja sähköisten laitteiden asennustoimituksissa Tanskassa,

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 2: Lisätietoa: laitteiden CE-merkintä, asentaminen, korjaus- ja muutostyöt, tarkastukset

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 2: Lisätietoa: laitteiden CE-merkintä, asentaminen, korjaus- ja muutostyöt, tarkastukset PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 2: Lisätietoa: laitteiden CE-merkintä, asentaminen, korjaus- ja muutostyöt, tarkastukset 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot