Nivalan kaupunki Tekninen toimi, Puistot, Kalliontie 15, Nivala Puistojen ja yleisten alueiden leikkikentät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nivalan kaupunki Tekninen toimi, Puistot, Kalliontie 15, 85500 Nivala Puistojen ja yleisten alueiden leikkikentät"

Transkriptio

1 Leikkipaikkojen OMAVALVONTA JÄRJESTELMÄ JA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2014 Nivalan kaupunki Tekninen toimi, Puistot, Kalliontie 15, Nivala Puistojen ja yleisten alueiden leikkikentät 1

2 Leikkipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ Nivalan kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen TIIVISTELMÄ Raportin aiheena on Nivalan kaupungin yleisillä viheralueilla sijaitsevien leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä. Omavalvontajärjestelmä koostuu kunnossapitoon liittyvien tehtävien ja vastuiden, sekä yleisten turvallisuustehtävien määrittelystä. Tavoitteena on avata ja selkeyttää leikkipaikkojen kunnossapidon organisaatiota ja toimintatapoja sekä asian parissa työskenteleville että kuntalaisille. Työn lähtökohtana ovat olleet viheralueiden kunnossapidon muuttuneet järjestelyt Nivalassa viime vuosina sekä lakisääteiset vaatimukset kuluttajapalvelusten turvallisuudesta. Kuluttajaturvallisuuslain (920 /2011 ) 7 :n lisäksi leikkipaikkojen turvallisuutta ohjaavat Suomen Standardisoimisliitto SFS:n julkaisemat standardit. Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011 ) 7 :n mukaan eräitä kuluttajapalveluja tarjoavien toiminnanharjoittajien on laadittava toimintaansa koskeva turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville. Turvallisuusasiakirjasta ja sen sisällöstä on lisäksi tarkemmin säädetty lain nojalla annetussa, eräitä kuluttajapalveluita koskevasta turvallisuusasiakirjasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1110/2011). Turvallisuusasiakirja tulee olla laadittuna ennen palvelun tarjoamisen aloittamista. Jos kuluttajapalvelun tarjoaminen on aloitettu ennen uuden lain voimaantuloa ( ), lain 7 :n mukainen turvallisuusasiakirja tulee siirtymäsäännön mukaan olla laadittuna viimeistään

3 Raportti on laadittu oman työn ohessa. Työhön ei ole osallistunut muita henkilöitä, koska Nivalan kaupungilla ei ole kunnossapidossa eikä leikkipaikkojen käytännön kunnossapidossa ammattitaitoista henkilöä. Raportin rakenne on muotoutunut leikkipaikkoja koskevien standardien sekä Turvatekniikka keskuksen turvallisuussuunnitelmasta antamien ohjeiden pohjalta. Raporttiin on lisätty kommentteja Peruspalvelukuntayhtymä KALLION tuoteturvallisuusviranomaisilta, jotka huolehtivat leikkipaikkojen viranomaisvalvonnasta. Työn tuloksen olen saanut kirjattua leikkipaikkojen kunnossapitoon liittyvät käytännöt ja tehtävät yksiin kansiin. Kunnossapidon tärkeänä osana ovat leikkipaikkojen tarkastukset, joiden perusteella korjaus- ja huoltotoiminta voidaan suunnitella. Oleellista on myös leikkipaikkoihin liittyvän tiedon dokumentointi ja tiedonkulku. Turvallisuussuunnitteluun liittyy onnettomuuskirjanpito ja riskiarviointi, sekä näiden perusteella onnettomuuksia ehkäisevien toimenpiteiden suunnittelu. Raportti pitäisi päivittää säännöllisesti vuosittain. Päivityskokoukseen tulisi osallistua tilaajat, kunnossapitäjät kuin tuoteturvallisuusviranomaisetkin, jossa käydään läpi kaikki kunnossapitoon liittyvät tehtävät ja vastuut, ja kirjataan raporttiin tarvittavat muutokset. 3

4 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ JOHDANTO 1.1 Taustaa 5 2 OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2.1 Tavoitteet Sisältö Viranomaisvalvonta Tilattu leikkipaikkatarkastus Lappset PlayCare 7 3 KUNNOSSAPITO Leikkikentät ja välineet Korjattavat ja uusittavat välineet ja puutteet Laatu Kaupungin organisaatio Kunnossapidon organisaatio ja vastuuhenkilö Kunnossapitoalueet Leikkipaikkojen tarkastusryhmä Leikkipaikkojen tarkastukset Käyttöönottotarkastus Rutiininomainen silmämääräinen tarkastus Toiminnallinen tarkastus Vuositarkastus Huollot Korjaukset Talvikunnossapito Kunnossapitotehtävien vastuujako Dokumentointi ja tiedonkulku Tarkastuslomakkeet Tiedonkulku tarkastuksista ja korjauksista Dokumenttien säilytys Asiakaspalaute TURVALLISUUSSUUNNITELMA Turvallisuustehtävät ja vastuuhenkilöt Omavalvontajärjestelmän seuranta ja päivitykset Viranomaistarkastukset Onnettomuuskirjanpito ja riskien arviointi

5 4.1.4 Onnettomuuksista tiedottaminen Yleisten alueiden päivystystoiminta Palvelunkäyttäjien ohjeistus Kunnossapitohenkilökunnan ohjeistus Suunnittelijoiden ja rakentajien ohjeistus 40 Tietolähteet JOHDANTO 1.1 Taustaa Nivalan kaupungin leikkipaikkojen kunnossapito on kokenut suuria muutoksia viime vuosina. Leikkialueita on rakennettu eri puolille kaupungin yleisiä alueita korttelikenttinä tai toimintapuistoina. Kaupungilla oli vuoden 1990 alusta aina vuoteen vakituista henkilöä sekä kausityöntekijöitä 4 5 henkilöä hoitamassa leikki- ja puistoalueiden kunnossapitoa, lisäksi oli koneenkuljettajat 3 henkilö, jotka osallistuivat kunnossapitotöihin. Tämän hetken tilanne, määrärahoilla voidaan palkata 1,5 henkilöä 3 kuukaudeksi (ei ammattitaitoa). Myös tuoteturvallisuuslainsäädäntö edellyttää omavalvontajärjestelmän laatimista. Lain kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004) mukaan vastuu tavaroiden ja palvelujen turvallisuudesta on elinkeinonharjoittajalla tai muulla palveluntarjoajalla (esimerkiksi kunta tai seurakunta). Palveluiden tarjoajien on myös toimittava huolellisesti ja varmistettava, ettei palvelun käyttämisestä aiheudu vaaraa kuluttajille tai lähistöllä oleville henkilöille. Leikkipaikkojen turvallisuutta ohjaavat myös Suomen Standardisoimisliitto SFS:n julkaisemat standardit, jotka ilmestyivät ensimmäisen kerran vuonna Standardeihin sisältyy yleisesti turvallisuusvaatimuksia, sekä mm. ohjeita leikkivälineiden asennuksesta, tarkastuksesta, huollosta ja ylläpidosta. Vuonna 2008 standardeista ilmestyi uusi päivitetty painos, joka astui voimaan Standardin SFS-EN kohdan 8 mukaan leikkikentän ylläpitäjän tulee laatia tarkoituksenmukainen järjestelmä leikkikentän turvallisuuden valvomiseksi. 5

6 2 OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2.1 Tavoitteet Omavalvontajärjestelmän tavoitteena on kehittää kaupungin yleisten viheralueiden leikkipaikkojen ja kunnossapidon käytäntö ja parantaa leikkipaikkojen turvallisuutta. Omavalvontajärjestelmä on toimintamalli, joka ohjaa ja selventää, miten kunnossapito järjestetään ja määrittelee kunnossapidon vastuutahot ja henkilöt. Järjestelmä palvelee sekä tilaajaa ( puistot ) että kunnossapidon järjestäviä urakoitsijoita. Järjestelmä antaa myös kuntalaisille selkeän kuvan leikkipaikkojen kunnossapidosta. 2.2 Sisältö Omavalvontajärjestelmä jakaantuu kahteen osaan, kunnossapitoon ja turvallisuussuunnitelmaan. Kunnossapito-osuudessa määritellään kunnossapidon organisaatio ja vastuuhenkilöt, leikkipaikkojen tarkastus-, korjaus- ja huoltotoiminta sekä asiakirjojen dokumentointi ja tiedonkulku. Turvallisuussuunnitelmassa määritellään tilaajapuolen turvallisuustehtävät sekä näiden vastuutaho. Järjestelmä päivitetään vuosittain. LEIKKIPAIKKOJEN OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ KUNNOSSAPITO Organisaatio ja vastuu Tarkastukset, huollot, korjaukset Dokumentointi TURVALLISUUSSUUNNITELMA Turvallisuustehtävät ja vastuuhenkilöt 6

7 2.3 Viranomaisvalvonta Omavalvontajärjestelmän lisäksi leikkipaikkojen turvallisuutta valvotaan viranomaisten toimesta. Nivalassa viranomaisvalvonnasta vastaa KALLIO Peruspalvelukuntayhtymä. Terveydensuojeluryhmä valvoo leikkipaikkapalveluita tekemällä valvontasuunnitelman mukaista säännöllistä valvontaa. Tuoteturvallisuusvalvonta perustuu Turvatekniikan keskuksen (Tukes) ohjeisiin. Valvontaviranomainen tarkastaa kolmen vuoden välein leikkipaikkoja valvontasuunnitelman mukaisesti. Tarkastettavina kohteina on kaikki leikkikentät. Tarkastukset ovat silmämääräisluontoisia, ja niiden painopisteenä on kokonaisturvallisuuden tarkastus. tarkastuksen tuloksista saadaan raportit. Jälkivalvonta: Toimenpiteiden toteuttamista valvotaan suunnitelmallisen valvonnan yhteydessä seuraavalla tarkastuskäynnillä. Valvontamaksu: Tarkastukselta peritään kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 32 :n nojalla maksu. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallituksen hyväksymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti. 2.4 Tilattu leikkipaikka tarkastus Kaupungin puistotoimi ja tilapalvelut tilasivat kattavamman tarkastuksen Lappset Group Oy:ltä. Lappset PlayCare vuotuinen tarkastus, rutiinihuolto ja toimenpidesuunnitelma. Puistojen leikkipaikat on luokiteltu viiteen eri tärkeysluokkaan. A: kiireellisesti saneerattavat leikkipaikat B: saneerattavat leikkipaikat C: korjauksia tarvitsevat leikkipaikat E: asiakkaan päätöksestä ei toimenpiteitä leikkipaikalle Lappset PlayCare, tarkastus suoritettu

8 3 KUNNOSSAPITO Kunnossapidon suunnittelu ja ohjeistus ovat keskeinen osa omavalvontajärjestelmää. Kun kunnossapidon toimenpiteet on ohjeistettu ja aikataulutettu sekä vastuut määritelty, vahvistuu leikkipaikkojen kokonaisturvallisuus. Kunnossapitoon kuuluvat olennaisena osana leikkipaikkojen tarkastukset ja huollot sekä näihin liittyvä dokumentointi ja tiedonkulku. Nivalan kaupungilla henkilöstöresursseja ei ole voitu kohdentaa leikkialueiden kunnossapitoon määrärahojen niukkuuden vuoksi. Leikkipaikkojen kunnossapitäjällä pitää olla vahva ammattitaito ja mahdollisesti suoritettuna ulkoleikkipaikkojen turvallisuuskoulutus Leikkialueiden kunnossapitoon liittyviä töitä kuten turva-alustan hiekan lisäys ja hiekkalaatikoiden hiekan vaihdot, palvelut on suoritettu ostopalveluna. Samalla kertaa urakoitsija on suorittanut vähäisiä korjaustoimenpiteitä. Työn suorittajalta ei ole vaadittu Vyl:in Ulkoleikkipaikkojen peruskurssin suorittamista, koska Nivalassa toimivilla urakoitsijoilla ei ole kurssin käyneitä. Ongelmaa on kuitenkin ilmennyt näidenkin töiden osalta johtuen ammattipätevyydestä. 3.1 LEIKKIKENTÄT JA LEIKKIVÄLINEET ANGERVATIENPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Kalliosaarentie 4 Leikkivälineet: Keinut ( 2 kpl istuinlautakeinuja ), Keinut ( 2 kpl lasten kehikkoistuimia ) Keinu ( 1 kpl linnunpesäkeinu ) Keinumisvälineet ( 2 kpl jousella varustettua keinulautaa ) Liukumäki rinteessä ( pituus 4,5 m ) Hiekkalaatikko Monitoimilaite, Kompan ( kiipeilyteline ja verkko, liukumäki ) MQFA 2001 MQSAIQ keskuslaite HDPE Muut välineet: Puiston penkit ja roska-astiat, opastetaulu 8

9 Leikkikentällä on opastetaulu, jossa on puiston nimi, kunnossapitotahon puhelinnumero ja yleinen hätänumero. ANGERVATIENPUISTON LEIKKIKENTTÄ LEPPÄKERTTUPUISTON LEIKKIKENTTÄ Leikkivälineet: Keinu ( linnunpesäkeinu ), kiipeilyteline, keinumisvälineet ( jousikeinut 3 kpl ) Kurki ja joutsen ( liukumäet 2 kpl ) 9

10 Muut välineet: Rantalentopallokenttä Aidattu metalliverkkoaita Valaistus Puiston penkit ja roska-astiat LEPPÄKERTTUPUISTO 10

11 JÄRVENNÖNTIENPUISTO, Järvennöntie Välineet: Kuntoiluvälineet, Puistonpenkit ja roska-astiat, Infotaulu KÄPÄLÄMÄKI, Saarelantie /Kissatie Leikkiväline ( kiipeily / liuku 2 kpl ), Puistonpenkit, Roska-astia, Rantalentopallo 11

12 KYÖSTI KALLIONLEIKKIKENTTÄ, Ruojantie / Raivaajantie Leikkivälineet: Keinut 4 kpl ( 2 x 2 kpl ), kiipeilytelineet / monitoimitelineet 2 kpl, Keinumisvälineitä 3 kpl, 2 osainen tunneli, hiekkalaatikko Muut välineet: Leikkialue osittain aidattu / metalliverkkoaita Valaistu Puiston penkit ja roska-astiat KYLÄOJANPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Kurjenpolvi /Sorsanmutka Leikkiväline Kompan Monitoimiteline Moments ( kiipeilyteline / liukumäki / palomiehentanko ) Muut välineet: puistonpenkit ja roska-astiat 12

13 TOIMINTAPUISTO 1 JÄRVIMEHTÄ PUHTOPUISTO Järvimehtänpuisto ( osa 1 ) Leikkivälineet: monitoimiteline ( liukumäki / palomiehentanko / kiipeilyteline ), penkit ja roska-astiat 13

14 Kuntoiluvälineet: vatsapenkit ( 2 kpl ), rekkitanko ( 2 kpl ), kuntoiluteline ( käsiriipuntateline) leikkiväline ( liukumäki / kiipeily ), penkit ja roska-astiat Puhtopuisto ( osa 2 ) rantalentopallokenttä, jalkapallokenttä, kori puiston penkit ja roska-astiat Järvimehtänpuisto ( osa 3 ) leikkivälineet: Karuselli ( 4 kpl istuimia ), Keinu ( 2 kpl istuinlautoja ), Keinu ( 1 kpl istuinlautoja ja 1 kpl kehikkoistuimia ), Keinumisväline (keinulauta ), Keinumisväline ( jousikeinu), Keinumisväline ( kahdella jousella ), Liukumäki ( tunneliin yhdistetty), Monitoimiteline ( kiipeilyteline / riippusilta / palomiehentanko ) 14

15 JÄRVIMEHTÄNPUISTO (Pirttirannan päiväkodin lähellä) 15

16 Kammakkokenttä ( osa 4 ) leikkivälineet: kiipeilyteline, Marakattipesä ( kiipeilypuoli ja tasoja, palomiehentanko) puistonpenkki ja roska-astia Leikkialue Pirttipuodin lähellä KALLIOSAARENPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Kalliosaarentie 5 Leikkivälineet: Kolmiulotteinen kiipeilyverkko ( ns. pyramidikiipeilyverkko ) Muut välineet: Puistonpenkit ja roska-astiat Samalla alueella Liikuntapuolen rantalentopallokentät 2 kpl 16

17 KALLIOSAARENPUISTO RAITALANPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Vihertie Leikkikentältä poistettiin välineet 2007 niiden huonokuntoisuuden vuoksi ja kentän käyttäjämäärä oli vähäinen. Muutaman vuoden ajan alueen lapsiperheet ovat toivoneet uusia välineitä kentälle. Vuoden 2013 syksyllä asennettiin Duokeinu 17

18 Jousimerileijona Seeprakiikkulauta Raitalanpuiston leikkikentälle asennetut välineet: Kompan Duokeinu 2m KSW kpl Kompan Seeprakiikkulauta M19SP 1 kpl Kompan Jousimerileijona KPL102 1 kpl SAVIVAINIONPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Luovuntie Kiipeilyteline, Puuhamies Linnunpesäkeinu, Kompan Keinut, Lappset ( 2 kpl istuinlautakeinuja ) Hiekkalaatikko Muut välineet: Puiston penkit ja roska-astia Peliareena Arcsportn 11x22M M Lappset Group 18

19 SAVIVAINION PUISTON LEIKKIVÄLINEITÄ Peliareena 19

20 VÄHÄAHONPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Honkitie Leikkivälineet: Monitoimiteline Lappset M Jousieläin Dino Lappset kpl Jousieläin Koira Lappset kpl puistonpenkki ja roska-astia 20

21 TIUKUMEHTÄNPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Naapankaari Leikkivälineet: keinu (2 kpl istuinlautoja ), keinumisvälineet ( 3 kpl jousikeinuja), keinumisväline ( keinulauta ), tunneli ( 2kpl ), pyöreä torni, hiekkalaatikko TAPIONTIEN LEIKKIALUE, Tapiontie Sampsantie Leikkivälineet: Liukumäki, Puuhamies ( katosrakennelmaan yhdistetty liukumäki ) Keinut ( 1 kpl istuinlautoja, 1 kpl pienten lasten kehikkoistuimia) Muut välineet: Puiston penkit ja roska-astiat 21

22 METSOLANPUISTO, Kytökankaantie Leikkivälineet: Monitoimiteline, Kompan ( kiipeilyteline / palomiehentanko / liukumäki ) Keinut, Puuhamies ( 2 kpl istuinlautoja, 1 kpl pienten lasten kehikkoistuimia ) Keinumisvälineet, Kompan ( 2 kpl jousikeinuja ) Muut kalusteet: Puiston penkit ja roska-astiat, valaistus, peliareena ( jalkapallomaalit ja koripallokorit ), nuotiopaikka ja penkit, huvimaja 22

23 PÄRMINTIEN LEIKKIKENTTÄ, Pärmintie Leikkivälineet: Monitoimiteline, Puuhamies ( liukumäki / kiipeilyteline ja verkko / palomiehentanko, Keinut, puuhamies ( 2 kpl istuinlautoja, 1 kpl lasten kehikkoistuimia ), Muut välineet: Metalliverkkoaita ja portit Puistonpenkit ja roska-astiat 23

24 ROVASTIENLEIKKIKENTTÄ, Rovastintie Leikkivälineet: Monitoimiteline, Kompan ( liukumäki / kiipeilyteline ja verkko Muut välineet: Metalliverkkoaita tien puoleisella reunalla Puistonpenkit ja roska-astiat Opastetaulu 24

25 URHEILUTIEN LEIKKIKENTTÄ, Urheilutie Leikkivälineet: Kiipeilyteline, Lappset, Monitoimiteline, Lappset ( liukumäki / kiipeilyteline ja verkko ), Keinut (2 kpl pienten lasten kehikkoistuimia ) Muut välineet: opastetaulu, puistonpenkit ja roska-astiat 3.2 Korjattavat ja uusittavat välineet ja puutteet Varaosat tilattu Angervatien Lk, Kammakkokenttä, Kyösti Kallion Lk, Vähäahon Lk, Tiukumehtän Lk ja Järvimehtän Lk Vaihdetaan omana työnä, urakoitsija lisännyt turva-hiekat konetyönä. 25

26 PlayCare tarkastuksessa mainitut purkutyöt ja niiden tilalle uusia välineitä vuoden 2014 talousarvioon ANGERVATIENPUISTON LEIKKIKENTTÄ Hiekkalaatikon purku 225,00 Vaihtoehdot: HIEKKALAATIKKO UUSI TILALLE LINNEA 3880 x 3190 HIEKKALAATIKKO, 8-KULMA 2062,00 723,00 JÄRVENNÖNTIENPUISTO TIEDOTETAULU 370,00 JÄRVIMEHTÄNPUISTO (OSA 1 ) TIEDOTETAULU 370,00 Tiedotetaulu malli Lehtovuori Oy JÄRVIMEHTÄNPUISTO (OSA 3 ) HIEKKALAATIKKO, KORJAUS LAUTOJEN UUSIMINEN 8 KPL 599,96 TIEDOTETAULU 370,00 KEINUTELINE 2, PURKU 337,00 26

27 Tilalle uusi keinu linnunpesäkeinu tai peruskeinu 2:lle metallipuomi 2519,00 774,00 Hiekkalaatikkoon tilattu varaosat Tophatit 8 kpl ja tolppa 1 kpl, korjaustoimet suoritetaan syksyllä 2013 KAMMAKKOKENTTÄ: TIEDOTETAULU 370,00 Monitoimitelineeseen tilattu kahvat 8 kpl korjaustoimet suoritetaan syksyllä 2013 KYÖSTI KALLION LEIKKIKENTTÄ HIEKKALAATIKON PURKU 225,00 UUSI HIEKKALAATIKKO Sofia 1183,00 Hiekkalaatikko, 8- kulmaa 734,00 27

28 TUNNELIN PURKU 209,00 Tilalle RED BIRDS 699,00 Kiikkuun tilattu kumilautaistuimet 2 kpl, jousituote hevonen kahvat 2 kpl, jänis kahvat 1 kpl, jänis käsikahva 1 kpl, kiikkulaudan tukirauta paketti 2 kpl Korjaustoimet suoritetaan syksyllä 2013 TAPIONTIEN LEIKKIKENTTÄ KEINUTELINEEN KORJAUSTYÖ 135,00 TIEDOTETAULU VÄHÄAHONPUISTON LEIKKIKENTTÄ MONITOIMITELINE LIUKUOSAN KORJAUS 275,00 (konetyö) MONITOIMITELINE PALOMIEHEN TANGON KORJAUSTYÖ 110,00 (konetyö) TIEDOTETAULU 370,00 Monitoimitelineen Otetanko Bar element 2 kpl, Jousituotteen satula New Mobile Body Sparepart 1 kpl tilattu ja korjaustyöt syksyllä 2013 TIUKUMEHTÄNPUISTON LEIKKIKENTTÄ JOUSITUOTE, JÄNIS PURKU 209,00 tilalle uusi Kiikkulauta 391,00 JOUSITUOTE, HEVONEN PURKU 209,00 tilalle uusi Merihevonen 600,00 28

29 KEINUTELIN PULTTIEN KIRISTYS 55,00 KATOS, PURKU 497,00 tilalle uusi Tornileikki 2594,00 TIEDOTETAULU 370,00 Tilattu keinutelineen kumilautaistuimet 2 kpl, jousituote Mopo kahvat 3 kpl korjaustoimet syksyllä 2013 SAVIVAINIONPUISTON LEIKKIKENTTÄ KEINUTELINE, LAUTAISTUINTEN UUSINTA 245,30 HIEKKALAATIKKO, PURKU 241,00 Uusi hiekkalaatikko tilalle Hiekkalaatikko Sofia 1183,00 KEINUTELINE, LAUTOJEN KIINNITYS 50,00 PUHTOPUISTO TIEDOTETAULU 370,00 LEPPÄKERTTUPUISTO JOUSITUOTE, VALAS KIRISTYS LINNUNPESÄKEINU, TURVAKETJUT 29

30 Linnunpesäkeinun turvaketjut 2 kpl tilattu Korjaustoimet tarkoitus suorittaa 2013 syksyllä KYLÄOJANPUISTO TIEDOTETAULU 370,00 METSOLANPUISTO KEINUTELINE, KORJAUS/KETJUSUOJIEN UUSIMINEN 2 KPL 35,64 KORIPALLOTELINEET 839,70 PÄRMINTIEN LEIKKIKENTTÄ KEINUTELINE, KETJUSUOJAT 2 KPL UUSITAAN 35,64 URHEILUTIEN LEIKKIKENTTÄ KEINUTELINEET KORJAUSTYÖ 107,50 MONITOIMITELINE UUDET TOPHATIT 2 KPL 34,98 TIEDOTETAULU 370,00 VUODELLE 2014 LEIKKIVÄLINEIDEN: VARAOSIA, PURKUTYÖT JA KORJAUSTÖITÄ 3 079,76 UUSIA LEIKKIVÄLINEITÄ ,00 TIEDOTETAULUT 11 KPL a ,00 KONETYÖT 20 h a ,00 YHTEENSÄ KUSTANNUKSET , Laatu Lain kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta ( 75 /2004 ) mukaan leikkipaikkojen ja siellä olevien välineiden on aina oltava käyttäjälle turvallisia. Kunnossapidon laadun tulee jatkuvasti olla sellainen, että turvallisuusriskejä ei aiheudu. Säännölliset tarkastukset ja huollot ovat kunnossapidon perusta. Etenkin talvikauden jälkeen leikkialueet tulee tarkastaa erityisen huolellisesti. Kunnossapitohenkilökunnan tulee olla ammattitaitoista. Kunnossapidossa tulee noudattaa standardia SFS-EN Poikkeuksena standardiin on, että talvikaudella joulu 30

31 maaliskuussa Nivalassa ei tehdä leikkipaikkojen toiminnallisia tarkastuksia, koska leikkipaikkoja ei ole tarkoitus käyttää talvella. Teknisessä lautakunnan tulee määritellä mitkä leikkialueet pidetään talviaikana kunnossa. - kunnossapito päätös edellyttää talviaikana lumityöt kone- ja käsityönä sekä leikkivälineistä poistetaan lumi sekä jää, jotta ne olisivat turvallisia käyttää. 3.4 Kaupungin organisaatio Nivalan kaupungin malli tulee sopia teknisessä lautakunnassa. Kaupungilla ei ole ammattitaitoista henkilökuntaa hoitamaan leikkialueiden kunnossapitoa. Teknisen toimen puistopuolen henkilökunta: kaupunginpuutarhuri, kausityöntekijät, työllistetyt kausityöntekijät ja koululaiset. Ammattitaitoa / koulutusta vaativia töitä on leikkivälineiden kunnossapito ja niihin liittyvät työt Kunnossapidon organisaatio ja vastuuhenkilö Yleisten alueiden kunnossapidon hoitajana toimii puistoyksikkö, jonka vastuuhenkilö on kaupunginpuutarhuri. Yksikkö vastaa yleisten alueiden suunnittelusta, yleisten alueiden rakentamisesta sekä kunnossapidosta, erilaisista viranomaistehtävistä sekä asiakaspalvelusta. Yksikkö on osana teknistä tointa, jonka johtajana on tekninen johtaja. Koko organisaatiosta vastaa Tekninen ja Ympäristölautakunta. Kyseinen vastuualue hallinnoi myös viheralueiden rakentamista ja kunnossapitoa, johon leikkipaikkapalvelut kuuluvat. Viheralueiden kunnossapidon tilaamisesta ja valvonnasta vastaa kaupunginpuutarhuri. Sopimusasioista vastaa kaupunginpuutarhuri Kunnossapitoalueet Kohdassa 3 on tarkemmin leikkipaikat ja niillä olevat välineet. Leikkivälineet sijoittuvat seuraaville alueille: Jaakola Asemanseutu Sarparanta Ruoja Kalliosaari 31

32 Tarhi Mäntylä Kytö Leikkipaikkojen tarkastusryhmä Kaupungin oman tuotannon kunnossapitämillä alueilla leikkipaikkojen tarkastukset suorittaa kaupunginpuutarhuri tai satunaiset työntekijät ( ei ammattitaitoa). Leikkipaikkojen tarkastuksen suorittajalla pitää olla vähintään VYL:n Ulkoleikkipaikkojen turvallisuus peruskurssin suoritus. Peruskurssin suorittaminen on minimivaatimus tarkastuksen suorittajalla. Jatkokurssi on suositeltavaa ja se voi jatkossa tulla pakolliseksi. Tarkastusten pohjana toimivat SFS-standardit. Leikkipaikkoja voivat tarkastaa myös muut ulkopuoliset urakoitsijat, mikäli pätevyysvaatimukset, asiantuntemukset ja kokemus riittävät kyseiseen työtehtävään. 3.5 Leikkipaikkojen tarkastukset Leikkipaikkatarkastuksia käsittelee turvallisuusstandardi SFS-EN Standardin mukaan leikkipaikoilla tulee suorittaa kolmen tason tarkastuksia: vuositarkastuksia, toiminnallisia tarkastuksia sekä rutiininomaisia silmämääräisiä tarkastuksia. Lisäksi leikkipaikan käyttöönoton yhteydessä tulee suorittaa käyttöönottotarkastus. Tarkastustoiminnassa oleellista on se, että tiedostetaan ja tarkastetaan välineiden mahdolliset puutteet, ja puutteiden korjaaminen aikataulutetaan. Ennen vuotta 1998 ( jolloin ei vielä ollut voimassa standardia) leikkivälineiden osalta tulee suorittaa riskin arviointia ja sen perusteella määrittää, ovatko välineet vielä turvallisia. Välineiden tulee vähintään täyttää seuraavat vaatimukset: rakenteellinen lujuus, putoamisen estäminen ja riittävä ja toimiva turva-alusta. Riskinarvioinnin tarkoituksena on tunnistaa vaarat, määrittää riskin suuruus ja arvioida riskin merkitys. Arvio on tehtävä tapauskohtaisesti, sillä välineen asennus, asennuspaikka ja valmistaja sekä käyttäjien ikä ja määrä vaikuttavat siihen millaiseksi riski muodostuu. 32

33 3.5.1 Käyttöönottotarkastus Käyttöönottotarkastuksessa uusi leikkipaikka otetaan tarkastustoiminnan ja kunnossapidon piiriin. Tarkastus on siis rakennuttamisen päätepiste ja se suoritetaan ennen leikkipaikan käyttöönottoa. Vastuu käyttöönottotarkastuksen tilaamisesta sekä oman tuotannon että yksityisen urakoitsijoiden alueilla on rakennuttajalla. Tarkastuksessa käydään läpi leikkipaikan kaikki rakenteet ja samalla leikkivälineet tunnistetaan. Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota mm. leikkivälineiden sijaintiin, turva-alueisiin, kulkuteihin ja riittäviin opastekyltteihin ( mm. info-kyltin näkyvyyteen). Lisäksi tarkastetaan yksityiskohtaisesti leikkivälineiden ja muiden kalusteiden, esim. penkkien, katosten ja aitojen rakenteet. Leikkivälineiden stabiliteettiin ja asennusvirheisiin kiinnitetään erityistä huomiota. Myös leikkivälineiden iskua vaimentavien alustojen riittävyys eli laajuus ja syvyys tarkastetaan. Mikäli välineisiin on tehty rakentamisen yhteydessä muutoksia tai lisäyksiä, myös nämä tarkastetaan käyttöönottotarkastuksen yhteydessä. Käyttöönottotarkastuksen lomakkeeseen kirjataan tarkastuksen yhteydessä kaikki leikkipaikalla olevat leikkivälineet. Tarkastuksen yhteydessä tarkastetaan myös, että kaikki tarvittavat välinevalmistajan ohjeet leikkivälineisiin liittyen löytyvät. Ohjeet siirretään säilytettäväksi tietokoneen ohjelmistoihin. Kun tarkastuksessa mahdollisesti havaitut puutteet on korjattu, leikkipaikka voidaan ottaa käyttöön. Tarkastus tulee tehdä siinä vaiheessa kun rakennustyöt ovat loppusuoralla, jolloin havaitut puutteet voidaan heti korjata. Käyttöönottotarkastuksen suorittajalla pätevyysvaatimuksena on VYL:in Ulkoleikkipaikkojen turvallisuus peruskurssi suoritettuna. Käyttöönottotarkastuksen tulee tehdä sellaisen henkilön toimesta, joka ei itse ole osallistunut asennustyöhön. Tarkastuksessa käytetään apuna leikkipaikkojen tarkastussondeja tai muita apuvälineitä, millä voidaan todentaa, että vaadittavat mitat välineissä ja niiden ympäristössä täyttyvät Rutiininomainen silmämääräinen tarkastus Rutiininomaisessa silmämääräisessä tarkastuksessa havaitaan ja mahdollisuuksien mukaan korjataan sellaiset selvät vaarantekijät, jotka johtuvat ilkivallasta, normaalista käytöstä tai sääolosuhteista, esim. rikkoutuneet osat tai särkyneet pullot. Samassa yhteydessä tarkastetaan, 33

34 että leikkipaikalle johtavat huoltoväylät ovat kulkukelpoiset. Silmämääräisessä tarkastuksessa ei täytetä lomaketta. Tarkastuksen tekijä merkitsee suorituksen tarkastuksen Excel-taulukkoon, joka säilytetään kunnossapitopiirissä. Myös yksityisellä urakoitsijalla tulee olla vastaavanlainen taulukko tai esimerkiksi työmaapäiväkirja. Silmämääräinen tarkastus suoritetaan viikoittain. Leikkikentillä, jotka ovat kovassa käytössä tai joutuvat usein ilkivallan kohteiksi, voi tarkastus olla tarpeen päivittäin Toiminnallinen tarkastus Toiminnallinen tarkastus on yksityiskohtaisempi tarkastus, jossa tarkastetaan välineen toiminta ja stabiliteetti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kiinteästi asennettuihin osiin ja erityistä kulumista johtuviin vikoihin. Esimerkkejä toiminnallisen tarkastuksen kohteista ovat välineen ja maan välinen tila, alusmateriaalin kunto, näkyvissä olevat perustukset, terävät reunat, puuttuvat osat, liikkuvien osien liiallinen kuluminen ja rakenteiden eheys. Toiminnallisessa tarkastuksessa käytettävä lomake tulostetaan, laaditaan ja laitetaan tietojärjestelmään. Välinevalmistajan ohjeet on samaisessa tietojärjestelmässä. Toiminnallinen tarkastus tehdään kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen tarkastus pyritään suorittamaan mennessä, toinen tarkastus mennessä. Toiminnallisia tarkastuksia ei tehdä talvikautena välillä joulukuu- maaliskuu. Mikäli leikkipaikkoja tulevaisuudessa päätetään ottaa talvikunnossapitoon, tulee myös talvikaudella suorittaa yksi toiminnallinen tarkastus Vuositarkastus Vuositarkastus tehdään välineen, perustusten ja pintojen turvallisuuden kokonaistasojen selvittämiseksi. Tarkastukseen sisältyvät myös mahdolliset muutostyöt, jotka on tehty turvatoimien arvioinnin jälkeen tai sään aiheuttaminen vaurioiden, lahoamisen tai korroosion seurauksena. Tarkastuksessa huomioidaan myös mahdolliset muutokset välineen turvallisuustasossa sen osien korjauksen, lisäyksen tai vaihdon jälkeen. Erityishuomiota tulee kiinnittää kiinteästi asennettuihin osiin. Vuositarkastuksessa arvioidaan välineiden kestävyys vuodeksi eteenpäin keskimääräisellä käyttöasteella. 34

35 Vuositarkastus on samalla toiminnallinen tarkastus, joten myös toiminnallisen tarkastuksen sisältö huomioidaan. Tarkastuslomake otetaan tietojärjestelmästä ja täytetään. Välinevalmistajien ohjeet liittyen tarkastuksilta löytyvät tietojärjestelmästä. Vuositarkastus voi vaatia tiettyjen osien esiin kaivamisen tai purkamisen. Rakenteen mahdollisen muunlaiset heikkenemisen selvittämiseksi voidaan vaatia lisätoimenpiteitä. Vuositarkastus suoritetaan välisenä aikana. Leikkipaikkatarkastusten ajankohdat: 1 toiminnallinen tarkastus mennessä Vuositarkastus välisenä aikana 2 toiminnallinen tarkastus mennessä Yksi toiminnallinen tarkastus, mikäli kohteita otetaan talvikunnossapitoon 3.6 Huollot Tarkastuksien lisäksi leikkipaikoilla tulee suorittaa säännöllistä huoltoa, joka sisältää ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä välineiden turvallisuuden ja toimivuuden säilyttämiseksi. Tarkastuksen yhteydessä tehdään seuraavia huoltoja: ruuvien kiristys ulkonevien naulojen sisään lyöminen turva-alustat kumialustan harjaus turvahiekan tasoittaminen puuttuvien muovitulppien asentaminen keinut ylimääräisen ketjun katkaisu istuimen korkeuden säätö oikeaan korkeuteen istuimen ja / tai ketjun vaihto kuluneiden saakeleiden vaihto välineiden turva-alueella sinne kuulumattoman irtomateriaalin poisto rikkinäisten osien poisto, ellei se aiheuta vaaraa käyttäjälle Muita säännöllisiä huoltotoimenpiteitä ovat mm: kiinnittimien kiristys ja tarvittaessa vaihto 35

36 kuluneiden tai viallisten osien vaihto hitaus tai hitsien korjaus iskua vaimentavien alustojen huolto laakereiden voitelu irtomateriaalin lisääminen merkintään saakka pintojen huoltomaalaus sadevesikaivojen tarkastus ja tarvittaessa tyhjennyksen tilaus 3.7 Korjaukset Periaatteena on, että tarkastuksissa havaitut puutteet korjataan mahdollisuuksien mukaan heti tarkastuksen yhteydessä. Erityisen kiireelliset, vaaraa aiheuttavat viat korjataan heti. Mikäli vikoja ei saada heti korjattua, ne kirjataan ylös ja tehdään myöhemmin. Korjaukset aikataulutetaan ja vastuutetaan siten, että kaikki vakavan onnettomuuden riskit korjataan ensin. Kaikkia välineitä ei voida korjata samanaikaisesti eikä kaikkia puutteellisia välineitä ole mahdollista vaihtaa uusiin. Vaarallisesti viallinen eristetään käytöstä kunnes vika on korjattu. Kokonaan poistettavien välineiden osalta toimintatavoista sovitaan erikseen. 3.8 Talvikunnossapito Teknisen lautakunnan tulee päättää ja harkita mitä leikkialueita otetaan talvikunnossapidon piiriin. Mikäli leikkipaikkoja otetaan talvikunnossapitoon, on talvella niiden tarkastus ja kunnossapito tehtävä mahdollisuuksien mukaan samojen periaatteiden mukaisesti kuin kesälläkin huomioiden talven erityisolosuhteet. Jos lunta tulee paljon, se luodaan välineistä pois. Jos jäätä pääsee kertymään portaille, se hakataan pois. Kulkuväylät hiekoitetaan. Toimenpiteiden periaate on, että talviajan olosuhteet eivät saa tehdä välineestä vaarallista. Talvikunnossapito suoritetaan viikoittaisten tarkastusten yhteydessä. Talvikunnossapidettävien leikkipaikkojen välinevalinnoissa panostetaan materiaalien talvenkestävyyteen. Leikkipaikkojen tulee myös olla suunniteltu talvikunnossapitoa ajatellen. Esimerkiksi välineiden sijoittelun tulee olla sellainen, että talvikunnossapito voidaan suorittaa. 36

37 3.9 Kunnossapitotehtävien vastuujako Kaikille edellä mainituille tehtäville ei ole voitu määrittää vastuuhenkilöä, koska henkilökuntaa ei ole Dokumentointi ja tiedonkulku Kaupunginpuutarhurilla ei ole erillistä järjestelmää joka toimisi työkaluna esim. tie- ja katuverkon tai alueiden hallintaan sekä kunnossapito- ja huoltotoimenpiteiden suunnitteluun, seurantaan ja raportointiin. Leikkialueiden tiedot on tallennettu osittain tietokoneella ja kansioon. Ajan tasalla pito on suoritettu käsin Tarkastuslomakkeet Tarkastuslomakkeina käytetty VYL:in turvallisuus 2002 lomakesarjoja. Tiedot tallennettu kansioihin Tiedonkulku tarkastuksista ja korjauksista Vuositarkastuksessa ja toiminnallisessa tarkastuksessa tarkastuksen suorittaja kirjaa lomakkeeseen havaitut puutteet. Lomakkeet viedään kansioihin odottamaan korjaustoimenpiteitä. Henkilökunnan vähäisyyden ja ammattitaidottomuuden vuoksi ei tarkastus ja korjaustoiminta pelaa Dokumenttien säilytys Lomakkeet säilytetään kansioissa ja osittain tietokoneella. Leikkipaikkojen tarkastustiedot tulee säilyttää vähintään 10 vuotta korvaustilanteiden varalta. Välinevalmistajien tarkastus-, huolto- ja ylläpito- ohjeet, varaosaluettelot nimikenumeroin, välineiden tarkastus- ja testaustodistukset, leikkipaikan suunnitelma sekä käyttöönottopöytäkirja tulee säilyttää kansioissa tai tietokoneelle skannattuna Asiakaspalaute Muutamille leikkipaikoille on jo asennettu opastetaulu, jossa on 37

38 leikkikentän nimi ja osoite sekä ylläpitäjän nimi ja yleinen hätänumero. Meillä ei ole erikseen päivystystä eikä varallaolo systeemiä leikkikentillä tapahtuvaa ilkivaltaa vastaan. Asiakaspalautteet pyritään hoitamaan mahdollisuuksien mukaan. Henkilöresursseja ei ole leikkikenttien ylläpitoon palkattu määrärahojen vuoksi. 4 TURVALLISUUSSUUNNITELMA 4.1 Turvallisuustehtävät ja vastuuhenkilöt Omavalvontajärjestelmän seuranta ja päivitykset Omavalvontajärjestelmän raportteja on tarkoitus päivittää vuosittain mahdollisen henkilökunnan kanssa. Päivitykseen voisi osallistua perhepäivähoitajien edustajat, koska he ovat ehkä suurin käyttäjäkunta? Päivitys tehdään mm. organisaatioiden, urakoitsijoiden, henkilöiden ja tehtävien osalta, joka edellyttää ensin organisaation perustamista. Järjestelmän toiminnan kannalta pitäisi olla järjestelmän päivityksestä vastaava henkilö sekä leikkipaikkojen turvallisuuskoordinaattori. Omavalvonta järjestelmä ja turvallisuusasiakirja lähetetty perhepäivähoitotoimistoon kommentoitavaksi ( vuoden 2013 painos). Asiasta ole kommentoitu. Perhepäivähoitajat kyllä ilmoittavat rikkoontuneista välineistä mutta korjaustoimet tapahtuu hitaasti ilman henkilökuntaa Viranomaistarkastukset Leikkipaikkojen viranomaisvalvonnasta vastaa KALLIO peruspalvelukuntayhtymä. Leikkipaikkatarkastuksia tekevät terveysinsinööri Armi Luttinen ja vs. terveysinsinööri Helinä Heikkilä. Tarkastuksiin kaupungilla ei ole omaa lomaketta. Terveysinsinöörit kirjoittavat tarkastuskohteista Tarkastuskertomuksen Onnettomuuskirjanpito ja riskien arviointi Kaupungin tulee pitää säännöllistä onnettomuuskirjanpitoa tapahtuneista onnettomuuksista ja läheltä piti tilanteista. Kirjanpidon perusteella 38

39 voidaan suunnitella ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä onnettomuuksien välttämiseksi. Onnettomuudesta tai läheltä piti tilanteen sattuessa tulee onnettomuudessa asianosaisen henkilön täyttää kaupungin Internet-sivulta löytyvän tapausilmoituslomake ( lomake kehitteillä ), ja lähettää se joko postitse tai sähköpostilla. Lomakkeet vastaanottaa leikkikenttien vastuuhenkilö. Näin voitaisiin hyödyntää onnettomuuskirjanpitoa säännöllisesti. Ns. työryhmä kokoontuisi kaksi kertaa vuodessa ja kävisi läpi tapahtuneet onnettomuudet ja läheltä piti tilanteet. Tapausten perusteella analysoidaan, minkälaisissa välineissä ja millä leikkipaikoilla onnettomuuksia sattuu eniten ja pohditaan, minkälaisilla keinoilla onnettomuuksia voitaisiin ehkäistä. Kokouksissa myös sovitaan tarvittavien toimenpiteiden toimeen panemisesta, vastuista sekä aikataulusta. Kokouksiin varmaan tulisi osallistua terveysinsinöörit, sillä kuluttajaturvallisuuslain mukaan myös tuoteturvallisuusviranomaisen tulee saada tieto tapahtuneista onnettomuuksista. Samoissa kokouksissa voidaan käydä läpi myös muut viranomaisvalvontaan liittyvät asiat Onnettomuuksilta tiedottaminen Leikkipaikoilla tapahtuneista onnettomuuksista tiedotetaan tuoteturvallisuusviranomaisille yhteisissä kokouksissa. Vakavammista onnettomuuksista tulee ilmoittaa heille myös Turvatekniikan keskuksen lomakkeella. Vakavimmista leikkivälineissä sattuneista onnettomuuksista tai läheltä piti tilanteista tulee toimittaa tieto välinevalmistajalle. Jos leikkivälineessä on vakava turvallisuuspuute, tulee myös selvittää, missä muissa paikoissa samaa välinettä on, ja tehtävä korjaukset tarpeen mukaan myös niihin Yleisten alueiden päivystystoiminta Yleisten alueiden kunnossapitoon ja turvallisuuden varmistamiseen kuuluu minimivalmius korjaustöiden tekemiseen myös virka-ajan ulkopuolella. Talvikunnossapitokaudella katujen alueiden alueurakkasopimuksiin on kirjattu velvoite järjestää varallaolo kunnossapitotöitä varten. Velvoite koskee myös yksityisiä alueurakoitsijoita. Kesäkunnossapitokaudella ei ole varallaolo järjestelmää määritelty. 39

40 Yleisten alueiden kunnossapidossa ei ole varallaolo järjestelmää. Asiat on hoidettu tapauskohtaisesti Palvelukäyttäjien ohjeistus Jokaiselle leikkipaikalle on tarkoitus sijoittaa opastaulu, johon on merkitty yleinen hätänumero, leikkipaikan nimi ja osoite sekä huoltohenkilön nimi. Koska leikkipaikoilla ei yleensä ole omaa katunumeroa, tulee opastetaulussa olla ilmoitettuna lähin katu- tai tienumero, jonka soittaja voi ilmoittaa hätäkeskukselle. Uusissa leikkipaikkakohteissa suunnitelman varusteluettelon tulee sisältää käytettävä opastekylttimalli Kunnossapitohenkilökunnan ohjeistus Leikkipaikkojen kunnossapitäjät perehdytetään omavalvontajärjestelmään ja sitä kautta yleisen turvallisuuden ylläpitoon leikkipaikoilla. Perehdytys tulisi järjestää vuosittain pidettävässä omavalvontajärjestelmän päivityskokouksessa Suunnittelijoiden ja rakentajien ohjeistus Leikkipaikkojen suunnittelussa noudatetaan aiheesta laadittuja standardeja ja leikkivälineiden, rakenteiden, turva-alustojen ja turva-alueiden tulee olla standardien mukaisia. Standardeista voidaan poiketa, mikäli turvallisuudesta ja suunnitelman toimivuudesta voidaan muutoin varmistua ja ratkaisu on tilaajalla hyväksytty. Rakentamisen aikana tulee noudattaa leikkipaikkastandardeja, välinevalmistajien ohjeita, työkohteeseen liittyviä työselityksiä ja mahdollisia muita asiakirjoja sekä Nivalan kaupungin laatimia työturvallisuusohjeita. Työaikaiset suunnitelman muutokset tai lisäykset hyväksytetään sekä kohteen suunnittelijalla että työn tilaajalla. Tietolähteet Turvallisuusstandardi SFS-EN : Leikkivälineet ja turva-alustat, ohjeita asennuksesta, tarkastuksesta, huollosta ja ylläpidosta. Vahvistettu Suomen Standardisoimisliitto SFS. Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta /75 40

41 Junttila E (toim.) 2009 Toimiva, kestävä ja turvallinen leikkikenttä Viherympäristöliitto ry. Turvatekniikan keskuksen (Tukes) Internet-sivut ja-vaatimuksiayrittajille/omavalvonta-kuluttajapalveluiden-jarjestamisessa/ Nivalan kaupungin Internet-sivut Yksittäisten kuluttajine omakotitalojen ja kesämökkien pihoille tarkoitettuja leikkikenttävälineiden turvallisuus määräytyy lelujen turvallisuudesta annetun lain (1154/2011 ) ja sen nojalla annetun VNA:n lelujen turvallisuudesta (1218/2011) sekä lelujen turvallisuutta koskevien standardien perusteella. Tällaisia välineitä koskevat turvallisuus- ja rakenteelliset vaatimukset ovat vaatimattomampia kuin yleiseen käyttöön tarkoitettujen leikkikenttävälineiden. Siksi ns. kotikäyttöön tarkoitettuja leikkivälineitä ei pidä sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joissa käyttö on kovaa esim. yleisille leikkikentille ja asuntoosakeyhtiöiden pihoille. 41

-1, TEK 4.11.2014 18:30

-1, TEK 4.11.2014 18:30 -1, TEK 4.11.2014 18:30 Kokousaika 4.11.2014 kello 18.30-22.15 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Honkala Taimo Palola

Lisätiedot

Leikkipaikkojen tarkastajana ei saa toimia leikkivälineiden valmistaja tai myyjä.

Leikkipaikkojen tarkastajana ei saa toimia leikkivälineiden valmistaja tai myyjä. PALVELUKUVAUS LEIKKIPAIKKOJEN TARKASTUS- JA SUUNNITTELUPALVELUT Leikkipaikkatarkastuksia käsittelee turvallisuusstandardi SFS-EN 1176-1177. Standardin mukaan leikkipaikoilla tulee suorittaa kolmen tason

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN KIRKON LEIKKIKENTÄN TURVALLISUUSASIAKIRJA

VARTIOKYLÄN KIRKON LEIKKIKENTÄN TURVALLISUUSASIAKIRJA VARTIOKYLÄN KIRKON LEIKKIKENTÄN TURVALLISUUSASIAKIRJA Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7 mukainen asiakirja Laatija: valvontapuutarhuri, hortonomi AMK Raimo Laurasvaara Päiväys: 19.8.2014 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 1 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 3 1.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Uimahallien ja ja kylpylöiden turvallisuuden edistäminen

Uimahallien ja ja kylpylöiden turvallisuuden edistäminen Ohje 1/2015 17.3.2015 0 (48) Tukes-ohje 1/2015 1/2015 Uimahallien ja ja kylpylöiden turvallisuuden edistäminen Turvallisuus- ja ja kemikaalivirasto Ohje 1/2015 17.3.2015 1 (48) Sisältöalue Uimahallien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET LASKETTELU- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 11/2006

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET LASKETTELU- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 11/2006 KULUTTAJAVIRASTON OHJEET LASKETTELU- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI Kuluttajaviraston julkaisusarja 11/2006 ISSN 0788-544X ISSN 1796-0118 ISBN 951-681- 112-4 (nid.) ISBN 951-681- 113-2 (PDF)

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS

LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS Toni Hyytinen 2009 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 1.1 Turvallisuussuunnittelu ja oppaan tarkoitus... 5 1.2 Liikuntapaikkojen turvallisuussuunnittelun haasteet

Lisätiedot

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 OSA I: YMPÄRISTÖNTERVEYDENHUOLTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONNAN TARKOITUS... 3 1.2 VALVONNAN VOIMAVARAT

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon TURVallista ASUMISTA Pelastussuunnittelu Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon Teksti: Ilona Hatakka ja Helena Grönstrand Ulkoasu ja taitto: Sanna Kivioja Kannen kuva: Jukka Rasimus Kopiontirajoitus:

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007 IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007 2 Lyhenteitä STTV EVIRA KUV Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Elintarviketurvallisuusvirasto Kuluttajavirasto

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS Sähköinfo Oy Julkaisija Copyright Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Harakantie 18 B, 02650 Espoo PL 55, 02601 Espoo Puhelin 09 547 610 www.stul.fi kustantaja Sähköinfo

Lisätiedot

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen TYÖTURVALLISUUSTIEDOTE Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Sosiaali- ja terveysministeriö / työsuojeluosasto Julkaisijat: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Sosiaali-

Lisätiedot

Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää.

Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. EUROOPPALAISTEN HOTELLIEN PALOTURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET Hotellien paloturvallisuus HRJ (Hallinta, Rakennus ja Järjestelmät) Menetelmät Eurooppalaisten hotellien paloturvallisuusohjeisto, jonka HOTREC

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Päivitys vuodelle 2012 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2011 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy

Lisätiedot

LIISA NYRÖLÄ KAISA KAARESOJA. Esitys rautateiden työmaaturvallisuuden kehittämiseksi

LIISA NYRÖLÄ KAISA KAARESOJA. Esitys rautateiden työmaaturvallisuuden kehittämiseksi 2011 LIISA NYRÖLÄ KAISA KAARESOJA Esitys rautateiden työmaaturvallisuuden kehittämiseksi 7 Liisa Nyrölä, Kaisa Kaaresoja Esitys rautateiden työmaaturvallisuuden kehittämiseksi Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE Jyväskylä, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 8.12.2010 331 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

Asiakasturvallisuus luontopalveluissa

Asiakasturvallisuus luontopalveluissa Asianumero 4622/2013/05.01.00 Asiakasturvallisuus luontopalveluissa Retkeilijöitä Teijon retkeilyalueella. Kuva: Anne Muuri. Tiivistelmä Tämä ohje käsittelee Metsähallituksen luontopalveluiden hallinnassa

Lisätiedot

TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 YLEINEN OSA... 4 1.1. Valvontasuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen... 4

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015 1 Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue...

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2010 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-952-225-074-2

Lisätiedot

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennustuotanto Jukka Lindholm Opinnäytetyö Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskoordinaattorin ohje Työn ohjaaja Työn teettäjä

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot