67, TEK :30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "67, TEK 4.11.2014 18:30"

Transkriptio

1 67, TEK :30 Liiteluettelo: 67 Omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusasiakirja 2015

2 Leikkipaikkojen OMAVALVONTA JÄRJESTELMÄ JA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2015 Nivalan kaupunki Tekninen toimi, Puistot, Kalliontie 15, Nivala Puistojen ja yleisten alueiden leikkikentät 1

3 Leikkipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ Nivalan kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen TIIVISTELMÄ Raportin aiheena on Nivalan kaupungin yleisillä viheralueilla sijaitsevien leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä. Omavalvontajärjestelmä koostuu kunnossapitoon liittyvien tehtävien ja vastuiden, sekä yleisten turvallisuustehtävien määrittelystä. Tavoitteena on avata ja selkeyttää leikkipaikkojen kunnossapidon organisaatiota ja toimintatapoja sekä asian parissa työskenteleville että kuntalaisille. Työn lähtökohtana ovat olleet viheralueiden kunnossapidon muuttuneet järjestelyt Nivalassa viime vuosina sekä lakisääteiset vaatimukset kuluttajapalvelusten turvallisuudesta. Kuluttajaturvallisuuslain (920 /2011 ) 7 :n lisäksi leikkipaikkojen turvallisuutta ohjaavat Suomen Standardisoimisliitto SFS:n julkaisemat standardit. Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011 ) 7 :n mukaan eräitä kuluttajapalveluja tarjoavien toiminnanharjoittajien on laadittava toimintaansa koskeva turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville. Turvallisuusasiakirjasta ja sen sisällöstä on lisäksi tarkemmin säädetty lain nojalla annetussa, eräitä kuluttajapalveluita koskevasta turvallisuusasiakirjasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1110/2011). Turvallisuusasiakirja tulee olla laadittuna ennen palvelun tarjoamisen aloittamista. Jos kuluttajapalvelun tarjoaminen on aloitettu ennen uuden lain voimaantuloa ( ), lain 7 :n mukainen turvallisuusasiakirja tulee siirtymäsäännön mukaan olla laadittuna viimeistään

4 Raportti on laadittu oman työn ohessa. Raportti tulisi päivittää vuosittain koskien mahdollisesti uusia määräyksiä, standardeja tai muita muutoksia. Myös leikkiväline luettelo tulisi pitää ajan tasalla. Päivityskokoukseen tulisi osallistua tilaajat, kunnossapitäjät kuin tuoteturvallisuusviranomaisetkin, jossa käydään läpi kaikki kunnossapitoon liittyvät tehtävät ja vastuut, ja kirjataan raporttiin tarvittavat muutokset. Raportin rakenne on muotoutunut leikkipaikkoja koskevien standardien sekä Turvatekniikka keskuksen turvallisuussuunnitelmasta antamien ohjeiden pohjalta. Raporttiin on lisätty kommentteja Peruspalvelukuntayhtymä KALLION tuoteturvallisuusviranomaisilta, jotka huolehtivat leikkipaikkojen viranomaisvalvonnasta. Työn tuloksena olen saanut kirjattua leikkipaikkojen kunnossapitoon liittyvät käytännöt ja tehtävät yksiin kansiin. Kunnossapidon tärkeänä osana ovat leikkipaikkojen tarkastukset, joiden perusteella korjaus- ja huoltotoiminta voidaan suunnitella. Oleellista on myös leikkipaikkoihin liittyvän tiedon dokumentointi ja tiedonkulku. Turvallisuussuunnitteluun liittyy onnettomuuskirjanpito ja riskiarviointi, sekä näiden perusteella onnettomuuksia ehkäisevien toimenpiteiden suunnittelu. Vuodelle 2015 leikkiväline tietoja on päivitetty ja lisätty hankintavuosi ja välineiden valmistajan tiedot. Leikkivälineisiin on hankittu varaosia ja välineitä on kokonaan uusittu samalla kun on poistettu huonokuntoisia. Kaikki leikkialueita koskevat tiedot; kuten tarkastukset, huollot, välineiden uusimiset ja korjaustoimet näkyvät tässä yhdessä asiakirjassa jota päivitetään vuosittain tilanteen mukaan. Liitteenä: Kartta Leikkipaikoista numeroituna 1-20 sekä nimiluettelo Liite 1 Lomake Uusi Leikkikenttien tarkastuslomake leikkikenttäkohtaisesti Liite 2 Lomake Uusi Leikkikenttien käyttöönottolomake Liite 3 Lomake Uusi Tapausilmoituslomake Liite 4 3

5 Sisällysluettelo KANSI... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO 1.1 Taustaa OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2.1 Tavoitteet Sisältö Viranomaisvalvonta Leikkipaikkatarkastus KUNNOSSAPITO Turva-alusta vertailu ja raekoko Leikkikentät ja -välineet Korjattavat ja uusittavat välineet Malli tiedotetaulusta Esitys v 2015 hankinnoista ja korjaustöistä Laatu Kaupungin organisaatio Kunnossapidon organisaatio ja vastuuhenkilö Leikkipaikkojen tarkastusryhmä Leikkipaikkojen tarkastukset Käyttöönottotarkastus Rutiininomainen silmämääräinen tarkastus Toiminnallinen tarkastus Vuositarkastus Huollot Korjaukset Talvikunnossa pito Kunnossapitotehtävien vastuujako Dokumentointi ja tiedonkulku Tarkastuslomakkeet Tiedonkulku tarkastuksista ja korjauksista Dokumenttien säilytys Asiakaspalaute 37 4 TURVALLISUUSSUUNNITELMA 4.1 Turvallisuustehtävät ja vastuuhenkilöt 37 4

6 4.1.1 Omavalvontajärjestelmän seuranta ja päivitykset Viranomaistarkastukset Onnettomuuskirjanpito ja riskien arviointi Onnettomuuksista tiedottaminen Yleisten alueiden päivystystoiminta Palvelunkäyttäjien ohjeistus Kunnossapitohenkilökunnan ohjeistus Suunnittelijoiden ja rakentajien ohjeistus Tietolähteet JOHDANTO 1.1 Taustaa Nivalan kaupungin leikkipaikkojen kunnossapito on kokenut suuria muutoksia viime vuosina. Leikkialueita on rakennettu eri puolille kaupungin yleisiä alueita korttelikenttinä tai toimintapuistoina. Kaupungilla oli vuoden 1990 alusta aina vuoteen vakituista henkilöä sekä kausityöntekijöitä 4 5 henkilöä hoitamassa leikki- ja puistoalueiden kunnossapitoa, lisäksi oli koneenkuljettajat 3 henkilö, jotka osallistuivat kunnossapitotöihin. Tämän hetken tilanne, 1 vakituinen henkilö ja kausityöntekijät 1-3 henkilöä ( työllisyysvaroin ei ammattitaitoa). Myös tuoteturvallisuuslainsäädäntö edellyttää omavalvontajärjestelmän laatimista. Lain kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004) mukaan vastuu tavaroiden ja palvelujen turvallisuudesta on elinkeinonharjoittajalla tai muulla palveluntarjoajalla (esimerkiksi kunta tai seurakunta). Palveluiden tarjoajien on myös toimittava huolellisesti ja varmistettava, ettei palvelun käyttämisestä aiheudu vaaraa kuluttajille tai lähistöllä oleville henkilöille. Leikkipaikkojen turvallisuutta ohjaavat myös Suomen Standardisoimisliitto SFS:n julkaisemat standardit, jotka ilmestyivät ensimmäisen kerran vuonna Standardeihin sisältyy yleisesti turvallisuusvaatimuksia, sekä mm. ohjeita leikkivälineiden asennuksesta, tarkastuksesta, huollosta ja ylläpidosta. Vuonna 2008 standardeista ilmestyi uusi päivitetty painos, joka astui voimaan Standardin SFS-EN kohdan 8 mukaan leikkikentän ylläpitäjän tulee laatia tarkoituksenmukainen järjestelmä leikkikentän turvallisuuden valvomiseksi. 5

7 Leikkikenttävälinevalmistajien vastuulla on, että he tuottavat turvallisia leikkivälineitä. Turvallisuusstandardit EN 1176 ja En 1177 sisältävät noin 500 ohjetta leikkivälineiden turvallisista ominaisuuksista. Näitä ominaisuuksia ovat mm. rakenteen jäykkyys, leikkivälineeseen pääsy, putoamisen estäminen, välineiden pintakäsittely, liikkuvat osat, kiinnijääminen, turva-alueet, perustukset ja testaus. Usein leikkivälinevalmistajat hankkivat tuotteilleen virallisen hyväksynnän, eli sertifikaatin. 2 OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2.1 Tavoitteet Omavalvontajärjestelmän tavoitteena on kehittää kaupungin yleisten viheralueiden leikkipaikkojen ja kunnossapidon käytäntöä ja parantaa leikkipaikkojen turvallisuutta. Omavalvontajärjestelmä on toimintamalli, joka ohjaa ja selventää, miten kunnossapito järjestetään ja määrittelee kunnossapidon vastuutahot ja henkilöt. Järjestelmä palvelee sekä tilaajaa ( puistot ) että kunnossapidon järjestäviä urakoitsijoita. Järjestelmä antaa myös kuntalaisille selkeän kuvan leikkipaikkojen kunnossapidosta. 2.2 Sisältö Omavalvontajärjestelmä jakaantuu kahteen osaan, kunnossapitoon ja turvallisuussuunnitelmaan. Kunnossapito-osuudessa määritellään kunnossapidon organisaatio ja vastuuhenkilöt, leikkipaikkojen tarkastus-, korjaus- ja huoltotoiminta sekä asiakirjojen dokumentointi ja tiedonkulku. Turvallisuussuunnitelmassa määritellään tilaajapuolen turvallisuustehtävät sekä näiden vastuutaho. Järjestelmä päivitetään vuosittain. LEIKKIPAIKKOJEN OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ KUNNOSSAPITO TURVALLISUUSSUUNNITELMA Organisaatio ja vastuu Turvallisuustehtävät ja Tarkastukset, huollot, vastuuhenkilöt 6

8 korjaukset Dokumentointi 2.3 Viranomaisvalvonta Omavalvontajärjestelmän lisäksi leikkipaikkojen turvallisuutta valvotaan viranomaisten toimesta. Nivalassa viranomaisvalvonnasta vastaa KALLIO Peruspalvelukuntayhtymä. Terveydensuojeluryhmä valvoo leikkipaikkapalveluita tekemällä valvontasuunnitelman mukaista säännöllistä valvontaa. Tuoteturvallisuusvalvonta perustuu Turvatekniikan keskuksen (Tukes) ohjeisiin. Valvontaviranomainen tarkastaa kolmen vuoden välein leikkipaikkoja valvontasuunnitelman mukaisesti. Tarkastettavina kohteina on kaikki leikkikentät. Tarkastukset ovat silmämääräisluontoisia, ja niiden painopisteenä on kokonaisturvallisuuden tarkastus. Tarkastuksen tuloksista saadaan raportit. Jälkivalvonta: Toimenpiteiden toteuttamista valvotaan suunnitelmallisen valvonnan yhteydessä seuraavalla tarkastuskäynnillä. Valvontamaksu: Tarkastukselta peritään kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 32 :n nojalla maksu. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallituksen hyväksymä ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti. 2.4 Leikkipaikkatarkastus Kaupungin puistotoimi ja tilapalvelut tilasivat kattavamman tarkastuksen Lappset Group Oy:ltä. Lappset PlayCare vuotuinen tarkastus, rutiinihuolto ja toimenpidesuunnitelma. Puistojen leikkipaikat on luokiteltu viiteen eri tärkeysluokkaan. A: kiireellisesti saneerattavat leikkipaikat B: saneerattavat leikkipaikat C: korjauksia tarvitsevat leikkipaikat E: asiakkaan päätöksestä ei toimenpiteitä leikkipaikalle 7

9 3 KUNNOSSAPITO Kunnossapidon suunnittelu ja ohjeistus ovat keskeinen osa omavalvontajärjestelmää. Kun kunnossapidon toimenpiteet on ohjeistettu ja aikataulutettu sekä vastuut määritelty, vahvistuu leikkipaikkojen kokonaisturvallisuus. Kunnossapitoon kuuluvat olennaisena osana leikkipaikkojen tarkastukset ja huollot sekä näihin liittyvä dokumentointi ja tiedonkulku. Nivalan kaupungilla henkilöstöresursseja ei ole voitu kohdentaa leikkialueiden kunnossapitoon määrärahojen niukkuuden vuoksi. Leikkipaikkojen kunnossapitäjällä pitää olla vahva ammattitaito ja mahdollisesti suoritettuna ulkoleikkipaikkojen turvallisuuskoulutus Leikkialueiden kunnossapitoon liittyviä töitä kuten turva-alustan hiekan lisäys ja hiekkalaatikoiden hiekan vaihdot sekä huonokuntoisten välineiden poisto ja uusien asennus tilalle on hoidettu ostopalveluna. Työn suorittajalta ei ole vaadittu Vyl:in Ulkoleikkipaikkojen peruskurssin suorittamista, koska Nivalassa toimivilla urakoitsijoilla ei ole kurssin käyneitä. Tekniselle toimelle palkattu ammattihenkilö tulee helpottamaan leikkivälineiden kunnossapitoa, leikkivälineiden tarkastuksia ja välineiden kasaamista sekä asentamista paikoilleen. Henkilö suorittaa syksyllä 2014 ulkoleikkipaikkojen turvallisuuskoulutuksen peruskurssin. Leikkialueille päivitetään tiedotekylttejä tekstin osalta ja kylttejä yhdenmukaistamalla. Tiedotekylttien tekstit kirjoitetaan itse niin saadaan nopeammin muutoksia tekstien tietoihin ym. päivityksiin. Niitä asennetaan leikkialueiden korjaustöiden yhteydessä ja talousarvion määrärahojen puitteissa. 3.1 Turva-alusta vertailu ja raekoko Iskua vaimentavat turva-alustat ovat yksi tärkeimmistä leikkivälineiden turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Turva-alustan mitoitus ja rakenne määräytyy putoamiskorkeuden mukaan, sillä suuret putoamiskorkeudet vaativat paremman iskunvaimennuksen. Pääsääntöisesti välineet, joiden putoamiskorkeus on alle 60 cm, eivät tarvitse turva-alustaa. Poikkeuksen muodostavat laitteet, joissa käyttäjä joutuu itsestä riippumattomaan pakotettuun liikkeeseen. Tällaisia välineitä ovat keinut, jousikeinu, liukumäet, keinulaudat, karusellit ja köysiradat. Niiden turva-alusta vaatimukset on määritelty erikseen. 8

10 Turva-alustat voivat olla irtomateriaalialustoja, kumialustoja tai alhaisissa putoamiskorkeuksissa nurmea tai hoidettua pintamaata. Tasaiset kumialustat ovat esteettömiä, helppohoitoisia ja kestäviä. Mikäli turva-alusta on kovassa kulutuksessa, on mahdollista yhdistää kumisia turva-alustoja perinteisimmän turvasoran kanssa asentamalla kumialustat kohtiin joissa kulutus on suurimmillaan, esimerkiksi keinujen alle, liukumäen poistumiskohtiin ja köysiradan alle. Turva-alueen muissa kohdissa voitaisiin käyttää edullisempaa turvasoraa. Materiaali kuvaus kerroksen enimmäisputoamismm vähimmäispaksuus korkeus mm mm Nurmikkopinta < 1000 Kaarna raekoko < 3000 Hake raekoko < 3000 Hiekka raekoko 0, < 3000 Sora raekoko < 3000 Turvalaatta Putoamiskorkeudet putoamiskorkeus 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,75 m 2,1 m 2,4 m 3,0 m turvalaatan paksuus 30 mm 40 mm 45 mm 55mm 70 mm 80 mm mm Putoamissuoja 3 m korkeuteen saadaan seuraavasti: Asennetaan 1000x500x40 mm aluslaatta ja sen päälle 500x500x70 mm päällyslaatta. TURVA-ALUSTA KOKEILUJA JA HINTATIETOJA Lappset Gorup Oy:ltä hankittiin turvahaketta 10 säkkiä. Yhden säkin riittävyys n. 3 m 2 kerrospaksuus 30 cm ( 1 säkki = 1 m 3 = kg). Säkin myyntihinta 119,00 euroa Nivalaan toimitettuna. Turvahaketta tarvitaan 43 säkkiä = 43 m3 x 119 = 5117,00 Kodin Terra Piha Turvahiekka raekoko mm 43 m 3 = 62 suursäkkiä, säkin hinta 100 /kpl + toimituskulut 890 Nivalaan, joten koko satsin kustannus 7090,00. Ojalehto Ilkka sora mm 12,00 /tonni = n. 30 m 3 (ei käyttökelpoista) Tenhusen Maansiirto ja Kuljetus Oy, Pyhäsalmi turvahiekka 2..7mm 15 /tonni + alv ( 1 m 3 = 1500 kg ), turvahiekalla oikea karkeus. Turvahiekka esim. 100 m 2 kerrospaksuus 30 cm tarve 30 m 3 = 45 tonnia 9

11 Nivalassa ei yrittäjillä ole tarjolla oikeaa karkeudella olevaa turvahiekkaa vaan myyvät pölyävää hiekkaa huonosti seulottuna. Kompan Oy:n turva-alusta vaihtoehtoja: Reikämatto koko 1 x 1,5 m paksuus 22 mm, paino 13 kg. Soveltuu nurmikon päälle asennettuna, normaaleissa olosuhteissa 1,5 m putoamiskorkeuteen saakka. Reikämaton hinta 1x1,5 m, paksuus 22mm 58,00 /kpl (alv 0 % ) - Kiinnitystappi reikämattoon 1,00 /kpl - Nippuside reikämattoon 3,5 x 200 mm 0,10 /kpl Reikämatto, sis. 6 tappia ja 4 nippusidettä 60,00 /kpl Turva-alustana voisi kokeilla myös nurmialustaa joka soveltuu hyvin matalille leikkivälineille. Myös valmiit turva-alustat yksi vaihtoehto. Turvalaatat soveltuvat käytettäväksi 3 m putoamiskorkeuteen saakka. Koko paksuus putoamiskorkeus tiilenpunainen harmaa, musta, vihreä 50x50 cm 30 mm 1,0 m 40,00 /m 2. 43,00 /m 2 50x50 cm 40 mm 1,2 m 50,00 /m 2 53,00 /m 2 100x50 cm 40 mm 1,2 m 60,00 m 2 64,00 /m 2 Lappset Oy:n markkinoi kumialustojen lisäksi tekonurmipinnoitteista Safegrass-alustaa. Hinta riippuu putoamiskorkeudesta /m Leikkikentät ja - välineet ANGERVATIENPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Kalliosaarentie 4 Kalusteet: Hiekkalaatikko "Rempparyhmä" Jousikiikku kpl, Lappset Group Oy Keinuteline kpl, " Linnunpesäkeinu M 1 kpl, " Monitoimilaite MQFA2001, Kompan Oy Opastetaulu Lappset Group Oy Liukumäki rinteessä ( pituus 4,5 m )... Roska-astiat Cama-Team Oy Puiston penkit nro 1990 Lehtovuori Oy 10

12 JÄRVENNÖNTIENPUISTO, Järvennöntie klv Kalusteet: Infotaulu Puistonpenkit Roska-astiat Helsinki Siti 30 l Sporttiryhmä , Lappset Group Oy Envire Oy Cama-Team Oy Lappset Group Oy 11

13 KALLIOSAARENPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Kalliosaarentie 3-10 Kalusteet: Kolmiulotteinen kiipeilyverkko Kompan Oy Puistonpenkit nro 1990 Lehtovuori Oy Roska-astiat Helsinki Siti 30 l Cama-Team Oy Tiedotetaulu A3 Lehtovuori Oy Tiedotetaulu (tiedot puutteelliset) Lappset Group Oy 12

14 KÄPÄLÄMÄKI, Saarelantie /Kissatie Vetovoimahanke, osana Lääninhallituksen rahoittamaa hanketta vuosina Rakennettiin mm. rantalentopallokenttä ja kvl Kissatielle Kalusteet: Monitoimiväline KPL Kompan Oy Lentopalloverkko ja tolpat Lappset Group Oy - rantalentopallokenttä 8 x 16m Tiedotetaulu teipattu Tarra-Nikkarit Puistonpenkit kpl, Lehtovuori Oy Roska-astiat Helsinki Siti 30 l 2kpl Cama-Team Oy KYLÄOJANPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Kurjenpolvi /Sorsanmutka Kalusteet: Monitoimiteline MQ1013P Kompan Oy Puistonpenkki 1990 Lehtovuori Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 l Cama-Team Oy Tiedotetaulu Lappset Gropu Oy 13

15 KYÖSTI KALLIONLEIKKIKENTTÄ, Ruojantie / Raivaajantie Kalusteet: Penkki / pöytäyhdistelmä Lappset Group Oy Keinuteline 2:lle " Keinuteline 2:lle M (v 2010 ) " Kiikkulauta " Kiipeilyteline M (v 2010) " Monitoimiteline Tino M (v 2010 ) " Tiedotekyltti A3 vaakaan Lehtovuori Oy Puistonpenkkejä kolmea eri mallia... Lappset Group Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 l Cama-team Oy Merihevonen (v 2014 ) Lappset Group Oy Hiekkalaatikko Sofia M (v 2014 ) " Leikkialue osittain aidattu / metalliverkkoaita (v.2010 ) Korpela-Aidat Oy Puistovalaisimet... 14

16 LEPPÄKERTTUPUISTON LEIKKIKENTTÄ Kantatie 27 Leikkikentän rakentaminen osana Vireä Malisjoki projektia (rakennettu 2010). Kalusteet: Haikaranpesä M, Lappset Group Oy Jousieläin Rooster Envire Oy Rantalentopalloverkko ja tolpat Kerko Sport Oy Leppäkerttu M168P Kompan Oy Linnunpesäkeinu M Lappset Group Oy Kurki ja joutsen " Puiston penkit 12 kpl Envire Oy Roska-astiat Helsinki Siti 30 l 12 kpl Cama-Team Oy Jousieläin Whale Envire Oy Metalliverkkoaita 121 m Korpela-Aidat Oy Valaisimet Albatross 31 kpl Ketonen 15

17 TOIMINTAPUISTO 1 JÄRVIMEHTÄ PUHTOPUISTO Järvimehtänpuisto ( osa 1 ), Kalliosaarentie / Lupsunmutka Kalusteet(leikkivälineitä hankittu v ): Haikaranpesä M Lappset Group Oy Kuntopiiri: Leukapuomi Lappset Gropu Oy Riipputeline " Vatsalauta " Penkit nro 1990 Lehtovuori Oy Tiedotetaulu ( tiedot puutteelliset) Lappset Group Oy Roska-astiat Helsinki Siti 30 l Cama-Team Oy 16

18 Puhtopuisto ( osa 2 ), Kalliosaarenpolku Jalkapallokenttä 30x 47 m, Juniorimaalit terästä n:o kpl Kerko Sport Oy Katukoristeline n:o " Tiedotekyltti ( puutteellinen ei kaikkia tietoja ) Lappset Group Oy Lentopallokenttä, Beach- lentopalloverkko n:o lentopallopylväät Visby n:o alumiini " maaholkit Visby V n:o kpl " Petanquekenttä 10 x 15 m Kerko Sport Oy Puiston penkit kpl Puuha Group Oy Roska-astiat Helsinki Siti 30 l 10 kpl Cama-Team Oy 17

19 Järvimehtänpuisto ( osa 3 ), Kalliosaarentie /Lupsunmutka ( Pirttirannan päiväkodin lähellä) Kalusteet: Hiekkalaatikko Lappset Group Oy Jousikeinu MO13 Pikku Myy ( v ) Puuha Group Oy Valssi jarrulla ( v 2006 ) Lappset Group Oy Keinuteline ( v 2006 ) " Finno jousikeinu Heinäsirkka (v ) " Jousikiikku 2:lle ( v 2006 ) " Kirahvimetsä MSC5416P ( v. 2012) Kompan Oy Norsu Lappset Group Oy Tiedotetaulu (v 2014 ) A4 pystyyn Lehtovuori Oy Puistonpenkki... Lehtovuori Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 l Cama-Team Oy Linnunpesäkeinu M ( v 2014 ) Lappset Group Oy 18

20 Järvimehtänpuisto (osa 3 ) Leikkikenttä pienille lapsille ( välineet hankittu v ) Jänispolku Lappset Group Oy Penkit 1990 Lehtovuori Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 l Cama-Team Oy Kammakkokenttä ( osa 4 ) Kalliosaarentie 11-13, Pirttipuodin lähellä Kalusteet: Kiipeilyteline, Marakattipesä Lappset Group Oy Puistonpenkki nro 1990 Lehtovuori Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 l Cama-Team Oy Tiedotetaulu koko A4 asennettu Lehtovuori Oy 19

21 JYRKÄNRANTA, Jyrkäntie Kalusteet asennettu vuonna 2013 Rakentaminen kuului osana Vireä Malisjoki II projektia. Kalusteet: Puistonpenkit nro kpl Lehtovuori Oy Roska-astiat Helsinki Siti 30 l 6 kpl Flaaming Oy Leukapuomi yhdelle Puuha Group Oy Tasapainolaite L06 Puuha Group Oy Laituri Oloneuvos poikittain Lip-Lap laiturit Tiedotekyltti ( A 4 pystyyn) Lehtovuori Oy RAITALANPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Vihertie Leikkivälineet poistettiin v 2007 huonokuntoisuuden ja kentän käyttäjämäärän vähäisyyden vuoksi. Alueelle muuttanut lapsiperheitä ja heidän toiveista asennettiin uusia välineitä 2013 syksyllä. Kalusteet: Duokeinu 2m KSW kpl Kompan Oy Seeprakiikkulauta M19SP 1 kpl " Jousimerileijona KPL102 1 kpl " 20

22 Opastetaulu koko A4 asennettu Lehtovuori Oy SAVIVAINIONPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Luovuntie Puisto osana Vetovoimahanketta, joka oli Lääninhallituksen osa rahoittama. Rakentamisvuosi Hankkeen aikana asennettiin monitoimikaukalo, kiipeilyteline, linnunpesäkeinu sekä roska-astiat ja penkit. Monitoimikaukalo x 26 m Lappset Group Oy Hiekkalaatikko " Keinut " Kiipeilyteline Puuha Group Oy Linnunpesäkeinu KPL Kompan Oy Tiedotekyltti A3 Lehtovuori Oy Puistonpenkit 4 kpl Lehtovuori Oy Roska-astiat Helsinki Siti 30 l 3 kpl Cama-Team Oy 21

23 VÄHÄAHONPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Honkitie Kalusteet: Jousieläin Dino kpl Lappset Group Oy Jousieläin Koira kpl " Monitoimiteline M " Tiedotetaulu ( puutteellinen ei kaikkia tietoja ) " Puistonpenkki Envire Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 l Cama-Team Oy 22

24 TIUKUMEHTÄNPUISTON LEIKKIKENTTÄ, Naapankaari 8-10 Kalusteet: Tornileikki M (asennettu 2014 ) Lappset Group Oy Keinu 2:lle " Pyöreä torni " Jousikeinu heinäsirkka (asennettu 2014 ) " Jousikeinu kirahvi ja jalusta (asennettu 2014 ) " Puistonpenkit... Tunneli ( 2kpl ) " Hiekkalaatikko " Tiedotetaulu (asennettu 2014 ) Lehtovuori Oy 23

25 TAPIONTIEN LEIKKIALUE, Tapiontie Puisto kuului osana Vetovoimahanketta, joka oli Lääninhallituksen osa rahoittama hanke. Hankkeen toteuttamisaika Rakentamisen aikana pystytettiin leikkivälineet ja puistokalusteet sekä istutettiin pensasaikaa ja rakennettiin kiviaitaa. Puistokohde oli uusi ja toteutettiin perhepäivähoitajien toivomuksesta. Kalusteet: Keinuteline Lappset Group Oy Tiedotekyltti teipattu... Tarra Nikkarit Puistonpenkit 3 kpl Lehtovuori Oy Roska-astiat 2 kpl Cama-Team Oy Liukutorni Puuha Group Oy 24

26 METSOLANPUISTO, Kytökankaantie/Tapiontie Puisto kuului osana Vetovoimahanketta, jossa osarahoittajana oli Lääninhallitus. Hankkeen aikana raivattiin pajukko ja poistettiin ylimääräinen puusto. Rakennettiin klv Kytökankaantieltä Tapiontielle sekä kuivatettiin klv ja leikkialueet. Klv:lle tuli valaisimet. Koko alue nurmetettiin ja massaistutuksia tuli Kydön alueelle Kalusteet: Monitoimikenttä x 26 m Lappset Group Oy Viidakko KPL Kompan Oy Keinu 3:lle Puuha Group Oy Jousikenguru KPL Kompan Oy Jousipuuma KPL " Huvimaja Puuha Group Oy Grillipaikka...betonirenkaat 2 kpl ja penkit kaupunki Puistonpenkki nro kpl Lehtovuori Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 l 5 kpl Cama-Team Oy Monitoimiteline KPL Kompan Oy 25

27 PÄRMINTIEN LEIKKIKENTTÄ, Pärmintie Kalusteet: Keinut Monitoimikeskus Tiedotekyltti teipattu... Metalliverkkoaita ja portit... Puistonpenkit nro 1990 Roska-astiat Helsinki Siti 30 l Puuha Group Oy Puuha Group Oy Tarra Nikkarit SaherAidat Lehtovuori Oy Cama-Team Oy ROVASTIENLEIKKIKENTTÄ, Rovastintie Kalusteet: Monitoimiväline KPL Kompan Oy Metalliverkkoaita tien puoleisella reunalla SaherAidat Opastetaulu teipattu... Tarra Nikkarit Puistonpenkit 2 kpl Lehtovuori Oy Roska-astia Helsinki Siti 30 1 kpl Cama-Team Oy 26

28 URHEILUTIEN LEIKKIKENTTÄ, Urheilutie Kalusteet (asennettu v 2009 ) Keinuteline M Lappset Group Oy Kiipeilyteline M " Monitoimiteline Markus M " Opastetaulu A4 koko asennettu Lehtovuori Oy Puistonpenkit 2 kpl " Roska-astiat Helsinki Siti 30 l 2 kpl Cama-Team Oy 27

29 3.3 Korjattavat ja uusittavat välineet Vuonna 2013 aloitettu varaosien vaihtotyöt leikkikentillä: Varaosat Angervatien lk, Kammakkokenttä, Kyösti Kallion lk, Vähäahon lk, Tiukumehtän lk ja JärvimehtänlLk Vaihdetaan omana työnä, urakoitsija lisää turva-hiekat konetyönä. Vuonna 2014 poistettu huonokuntoiset välineet ja hankittu uusia: ANGERVATIENPUISTON LEIKKIKENTTÄ Korjaustyöt ja vaihdot suoritettu Hiekkalaatikko hankittu kannellinen ja asennettu paikoilleen Kompan Monitoimiväline MQFA2001 vaihdettu nousuaskelmat suuremmat ja toiseen päähän asennettu uudet nousuaskelmat sekä vaihdettu uudet levyt kävelysillalle. Muutostöistä neuvoteltu myyntiedustajan ja maahantuojan kanssa. Toimenpiteillä parannetaan leikkivälineeseen nousun turvallisuutta. Leikkikentälle lisätty turvahaketta ( Lappset Group Oy:n valmiste). JÄRVIMEHTÄNPUISTO (OSA 3 ) Korjaustyöt ja vaihdot suoritettu Tiedotetaulu asennettu Keinuteline 2:lle purettu ja tilalle linnunpesäkeinu - Linnunpesäkeinu M, Lappset Group Oy - Peltiperustuslevyt SP KYÖSTI KALLION LEIKKIKENTTÄ Korjaustyöt ja leikkivälineiden vaihdot suoritettu Hiekkalaatikko purettu ja tilalle Sofia - Sofia M, Lappset Group Oy Tunneli purettu ja tilalle merihevonen - Merihevonen , Lappset Group Oy - jalusta TIUKUMEHTÄNPUISTON LEIKKIKENTTÄ Korjaus- ja purkutyöt sekä uusien asennus suoritettu Katos purettu ja tilalle torileikki - Tornileikki M, Lappset Group Oy Keinumopo ja keinutipu poistettu tilalle heinäsirkka ja kirahvi - Heinäsirkka Lappset Group Oy - Kirahvi Lappset Group Oy jalusta Tiedotetaulu asennettu paikoilleen Leikkikentälle lisätty turvahaketta ( Lappset Group Oy:n valmiste). 28

30 SAVIVAINIONPUISTO keinuteline nro keinuteline kiipeiltävissä. Tukittu tolppien välissä olevat raot laudoilla Uusiin tiedotetauluihin tulee kunnossapitäjän puhelinnumero, ohjeita Alla malli tiedotekyltin tekstistä: TIUKUMEHTÄNPUISTO Naapankaari 8-10 Kunnossapidon puh Lasten nostaminen välineisiin kiellettyä! Pyöräilykypärän käyttö leikkivälineissä kiellettyä! Koirien tuominen leikkikentälle kiellettyä! Tupakointi leikkikentän alueella kielletty! Sattuneista vahingoista tulee ilmoittaa kunnossapitoon! YLEINEN HÄTÄNUMERO

31 3.4 ESITYS V 2015 hankinnoista tai korjaustoimista: Vuosittain vaihdetaan hiekkalaatikoihin hiekat ja lisätään turvahiekkaa leikkivälineiden alle ja suoritetaan normaalit tarkastustoimet. Leikkialueilla uusitaan tai lisätään leikkivälineitä määrärahojen puitteissa. Leikkivälineiden uusiminen noudattaa PlayCare ohjelmaa. Poistettavien leikkivälineiden tilalle pyritään vaihtamaan erilainen leikkiväline näin saadaan uutta ilmettä ja vaihtelua. Angervatienpuisto JOUSIKEINU puretaan heikkokuntoinen ja uusi keinu tilalle. Finno Kiikkulauta nro ,00 euroa Järvennöntienpuisto Opastetaulu uusitaan Lehtovuori Oy opastetaulu A4 pystyyn 290,00 euroa Järvimehtänpuisto (osa 1 ) Opastetaulu uusitaan Lehtovuori Oy opastetaulu A4 pystyyn 290,00 euroa Lisätään välineitä: Finno 1-paikkainen keinu nro M 705,00 euroa Kyläojanpuisto Opastetaulu uusitaan Lehtovuori Oy opastetaulu A4 pystyyn Lisätään välineitä keinuteline, kiikkulauta Fat Bird nro AB0004 Finno kiikkulauta nro ,00 euroa 391,00 euroa 30

32 Metsolanpuisto Keinutelineen turva-alusta vajaa. Laajennetaan turva-alustaa noin metrillä orren molemmin puolin. Uusitaan keinutelineen ketjunsuojat 2 kpl Puhtopuisto Opastetaulu hankitaan Lehtovuori Oy opastetaulu A4 pystyyn 290,00 euroa Tapiontien leikkialue Opastetaulu hankitaan (290 ) ja lisätään leikkivälineitä esim. jousituote, kiikkulauta, hiekkalaatikko Finno Sarvikuono nro Finno Leppis 2:lle nro ,00 euroa 680,00 euroa 3.5 Laatu Lain kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta ( 75 /2004 ) mukaan leikkipaikkojen ja siellä olevien välineiden on aina oltava käyttäjälle turvallisia. Kunnossapidon laadun tulee jatkuvasti olla sellainen, että turvallisuusriskejä ei aiheudu. Säännölliset tarkastukset ja huollot ovat kunnossapidon perusta. Etenkin talvikauden jälkeen leikkialueet tulee tarkastaa erityisen huolellisesti. Kunnossapitohenkilökunnan tulee olla ammattitaitoista. Kunnossapidossa tulee noudattaa standardia SFS-EN Poikkeuksena standardiin on, että talvikaudella joulu maaliskuussa Tekninen lautakunta päättää talvikunnossa pidettävät leikkialueet, jolloin näillä kentillä tulee noudattaa leikkikentille asetettuja turvamääräyksiä. Kunnossapito päätös edellyttää talviaikana lumityöt kone- ja käsityönä sekä leikkivälineistä poistetaan lumi ja jää, turvallisuuden vuoksi. 3.6 Kaupungin organisaatio Tekniseen toimeen palkattu monitoimiammattilainen (ammattimies) suoritta Ulkoleikkipaikkojen turvakurssin syksyllä Hänen yhdeksi osa-alueeksi tulee leikkialueiden turvatarkastuksien suorittaminen. 31

33 Hän vastaa leikkikenttien tarkastuksista ja kunnossapidosta yhdessä esimiehensä kanssa Kunnossapidon organisaatio ja vastuuhenkilö Yleisten alueiden kunnossapidon hoitajana toimii puistoyksikkö, jonka vastuuhenkilö tällä hetkellä on kaupunginpuutarhuri. Yksikkö vastaa yleisten alueiden suunnittelusta, yleisten alueiden rakentamisesta sekä kunnossapidosta, erilaisista viranomaistehtävistä sekä asiakaspalvelusta. Yksikkö on osana teknistä tointa, jonka johtajana on tekninen johtaja. Koko organisaatiosta vastaa Tekninen ja Ympäristölautakunta. Kyseinen vastuualue hallinnoi myös viheralueiden rakentamista ja kunnossapitoa, johon leikkipaikkapalvelut kuuluvat. Viheralueiden kunnossapidon tilaamisesta ja valvonnasta vastaa yksikön esimies. Sopimusasioista vastaa yksikön esimies. Leikkikenttien kunnossapidon ja hankintojen sekä tarkastuksien päävastuu on yksikön johtajalla mutta tehtäviä voidaan jakaa esim. tarkastuksien ja korjausten osalta ammattimiehelle (Antti Hyvärilä ). Ulkoleikkipaikkojen peruskurssin ja leikkialueiden perehdytyksen jälkeen vastuu annetaan Antin hoidettavaksi. Leikkivälineiden hankinnasta ja tietojen ylläpidosta sekä tarkastuksien toimivuudesta päävastuu on yksikön esimiehellä Leikkipaikkojen tarkastusryhmä Puistojen leikkipaikkojen tarkastukset suorittaa kaupunginpuutarhuri tai ammattimies (Antti Hyvärilä) Leikkipaikkojen tarkastuksen suorittajalla pitää olla vähintään VYL:n Ulkoleikkipaikkojen turvallisuus peruskurssin suoritus. Leikkialueiden käyttöönottotarkastuksen saa suorittaa sellainen henkilö, joka ei ole kasannut ja pystyttänyt kyseisiä leikkivälineitä. Peruskurssin suorittaminen on minimivaatimus tarkastuksen suorittajalla. Jatkokurssi on suositeltavaa ja se voi jatkossa tulla pakolliseksi. Tarkastusten pohjana toimivat SFS-standardit. 3.7 Leikkipaikkojen tarkastukset Leikkipaikkatarkastuksia käsittelee turvallisuusstandardi SFS-EN Standardin mukaan leikkipaikoilla tulee suorittaa kolmen tason tarkastuksia: vuositarkastuksia, toiminnallisia tarkastuksia sekä rutiininomaisia silmämääräisiä tarkastuksia. Lisäksi leikkipaikan käyttöönoton yhteydessä tulee suorittaa käyttöönottotarkastus. Tarkastustoiminnassa oleellista on se, että tiedostetaan ja tarkastetaan välineiden mahdolliset puutteet, ja puutteiden korjaaminen aikataulutetaan. Ennen vuotta 1998 ( jolloin ei vielä ollut voimassa standardia) leikkivälineiden osalta tulee suorittaa riskin arviointia ja sen perusteella määrittää, ovatko välineet vielä turvallisia. Välineiden tulee vähintään täyttää seuraavat vaatimukset: rakenteellinen 32

34 lujuus, putoamisen estäminen ja riittävä ja toimiva turva-alusta. Riskinarvioinnin tarkoituksena on tunnistaa vaarat, määrittää riskin suuruus ja arvioida riskin merkitys. Arvio on tehtävä tapauskohtaisesti, sillä välineen asennus, asennuspaikka ja valmistaja sekä käyttäjien ikä ja määrä vaikuttavat siihen millaiseksi riski muodostuu Käyttöönottotarkastus Käyttöönottotarkastuksessa uusi leikkipaikka otetaan tarkastustoiminnan ja kunnossapidon piiriin. Tarkastus on siis rakennuttamisen päätepiste ja se suoritetaan ennen leikkipaikan käyttöönottoa. Vastuu käyttöönottotarkastuksen tilaamisesta sekä oman tuotannon että yksityisen urakoitsijoiden alueilla on rakennuttajalla. Tarkastuksessa käydään läpi leikkipaikan kaikki rakenteet ja samalla leikkivälineet tunnistetaan. Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota mm. leikkivälineiden sijaintiin, turvaalueisiin, kulkuteihin ja riittäviin opastekyltteihin ( mm. info-kyltin näkyvyyteen). Lisäksi tarkastetaan yksityiskohtaisesti leikkivälineiden ja muiden kalusteiden, esim. penkkien, katosten ja aitojen rakenteet. Leikkivälineiden stabiliteettiin ja asennusvirheisiin kiinnitetään erityistä huomiota. Myös leikkivälineiden iskua vaimentavien alustojen riittävyys eli laajuus ja syvyys tarkastetaan. Mikäli välineisiin on tehty rakentamisen yhteydessä muutoksia tai lisäyksiä, myös nämä tarkastetaan käyttöönottotarkastuksen yhteydessä. Käyttöönottotarkastuksen lomakkeeseen kirjataan tarkastuksen yhteydessä kaikki leikkipaikalla olevat leikkivälineet. Tarkastuksen yhteydessä tarkastetaan myös, että kaikki tarvittavat välinevalmistajan ohjeet leikkivälineisiin liittyen löytyvät. Ohjeet siirretään säilytettäväksi tietokoneen ohjelmistoihin. Kun tarkastuksessa mahdollisesti havaitut puutteet on korjattu, leikkipaikka voidaan ottaa käyttöön. Tarkastus tulee tehdä siinä vaiheessa kun rakennustyöt ovat loppusuoralla, jolloin havaitut puutteet voidaan heti korjata. Käyttöönottotarkastuksen suorittajalla pätevyysvaatimuksena on VYL:in Ulkoleikkipaikkojen turvallisuus peruskurssi suoritettuna. Käyttöönottotarkastuksen tulee tehdä sellaisen henkilön toimesta, joka ei itse ole osallistunut asennustyöhön. Tarkastuksessa käytetään apuna leikkipaikkojen tai muita apuvälineitä, millä voidaan todentaa, että vaadittavat mitat välineissä ja niiden ympäristössä täyttyvät Rutiininomainen silmämääräinen tarkastus Rutiininomaisessa silmämääräisessä tarkastuksessa havaitaan ja mahdollisuuksien mukaan korjataan sellaiset selvät vaarantekijät, jotka johtuvat ilkivallasta, normaalista käytöstä tai sääolosuhteista, esim. rikkoutuneet osat tai särkyneet pullot. Samassa yhteydessä tarkastetaan, että leikkipaikalle johtavat huoltoväylät ovat kulkukelpoiset. 33

35 Silmämääräisessä tarkastuksessa ei täytetä lomaketta. Tarkastuksen tekijä merkitsee suorituksen tarkastuksen Excel-taulukkoon, joka säilytetään kunnossapitopiirissä. Myös yksityisellä urakoitsijalla tulee olla vastaavanlainen taulukko tai esimerkiksi työmaapäiväkirja. Silmämääräinen tarkastus suoritetaan viikoittain. Leikkikentillä, jotka ovat kovassa käytössä tai joutuvat usein ilkivallan kohteiksi, voi tarkastus olla tarpeen päivittäin Toiminnallinen tarkastus Toiminnallinen tarkastus on yksityiskohtaisempi tarkastus, jossa tarkastetaan välineen toiminta ja stabiliteetti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kiinteästi asennettuihin osiin ja erityistä kulumista johtuviin vikoihin. Esimerkkejä toiminnallisen tarkastuksen kohteista ovat välineen ja maan välinen tila, alusmateriaalin kunto, näkyvissä olevat perustukset, terävät reunat, puuttuvat osat, liikkuvien osien liiallinen kuluminen ja rakenteiden eheys. Toiminnallisessa tarkastuksessa käytettävä lomake tulostetaan, laaditaan ja laitetaan tietojärjestelmään. Välinevalmistajan ohjeet on samaisessa tietojärjestelmässä. Toiminnallinen tarkastus tehdään kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen tarkastus pyritään suorittamaan mennessä, toinen tarkastus mennessä. Toiminnallisia tarkastuksia ei tehdä talvikautena välillä joulukuu- maaliskuu. Mikäli leikkipaikkoja otetaan käyttöön talviaikana tulee myös talvikaudella suorittaa yksi toiminnallinen tarkastus Vuositarkastus Vuositarkastus tehdään välineen, perustusten ja pintojen turvallisuuden kokonaistasojen selvittämiseksi. Tarkastukseen sisältyvät myös mahdolliset muutostyöt, jotka on tehty turvatoimien arvioinnin jälkeen tai sään aiheuttaminen vaurioiden, lahoamisen tai korroosion seurauksena. Tarkastuksessa huomioidaan myös mahdolliset muutokset välineen turvallisuustasossa sen osien korjauksen, lisäyksen tai vaihdon jälkeen. Erityishuomiota tulee kiinnittää kiinteästi asennettuihin osiin. Vuositarkastuksessa arvioidaan välineiden kestävyys vuodeksi eteenpäin keskimääräisellä käyttöasteella. Vuositarkastus on samalla toiminnallinen tarkastus, joten myös toiminnallisen tarkastuksen sisältö huomioidaan. Tarkastuslomake otetaan tietojärjestelmästä ja täytetään. Välinevalmistajien ohjeet liittyen tarkastuksilta löytyvät tietojärjestelmästä. Vuositarkastus voi vaatia tiettyjen osien esiin kaivamisen tai purkamisen. Rakenteen mahdollisen muunlaiset heikkenemisen selvittämiseksi voidaan vaatia lisätoimenpiteitä. Vuositarkastus suoritetaan välisenä aikana. Leikkipaikkatarkastusten ajankohdat: 1 toiminnallinen tarkastus mennessä Vuositarkastus välisenä aikana 2 toiminnallinen tarkastus mennessä 34

36 3 toiminnallinen tarkastus, mikäli kohteita suoritetaan talviaikana 3.8 Huollot Tarkastuksien lisäksi leikkipaikoilla suoritetaan säännöllistä huoltoa, joka sisältää ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä välineiden turvallisuuden ja toimivuuden säilyttämiseksi. Tarkastuksen yhteydessä tehdään seuraavia huoltoja: - ruuvien kiristys - ulkonevien naulojen sisään lyöminen - turva-alustat - kumialustan harjaus - turvahiekan tasoittaminen - puuttuvien muovitulppien asentaminen - keinut - ylimääräisen ketjun katkaisu - istuimen korkeuden säätö oikeaan korkeuteen - istuimen ja / tai ketjun vaihto - kuluneiden sakkeleiden vaihto - välineiden turva-alueella sinne kuulumattoman irtomateriaalin poisto - rikkinäisten osien poisto, ellei se aiheuta vaaraa käyttäjälle Muita säännöllisiä huoltotoimenpiteitä ovat mm: - kiinnittimien kiristys ja tarvittaessa vaihto - kuluneiden tai viallisten osien vaihto - hitaus tai hitsien korjaus - iskua vaimentavien alustojen huolto - laakereiden voitelu - irtomateriaalin lisääminen merkintään saakka - pintojen huoltomaalaus - sadevesikaivojen tarkastus ja tarvittaessa tyhjennyksen tilaus 3.9 Korjaukset Periaatteena on, että tarkastuksissa havaitut puutteet korjataan mahdollisuuksien mukaan heti tarkastuksen yhteydessä. Erityisen kiireelliset, vaaraa aiheuttavat viat korjataan heti. Mikäli vikoja ei saada heti korjattua, ne kirjataan ylös ja tehdään myöhemmin. Korjaustarveluokitus: heti (onnettomuuden riskit korjataan ensin),.1 vk, 3 kk ja 6 kk tai vuoden päästä välineen uusiminen Kaikkia välineitä ei voida korjata samanaikaisesti eikä kaikkia puutteellisia välineitä ole mahdollista vaihtaa uusiin. Vaarallisesti viallinen eristetään käytöstä kunnes vika on korjattu. Kokonaan poistettavien välineiden osalta toimintatavoista sovitaan erikseen. 35

37 3.10 Talvikunnossa pito Teknisen lautakunta päättää talvikunnossa pidettävät leikkialueet. Leikkipaikkojen talvikunnossa pitoon, kuuluu tarkastuksien ja kunnossapidon työt tehtävä mahdollisuuksien mukaan samoja periaatteita käyttäen kuin kesälläkin huomioiden talven erityisolosuhteet. Jos lunta tulee paljon, se luodaan välineistä pois. Jos jäätä pääsee kertymään portaille, se hakataan pois. Kulkuväylät hiekoitetaan. Toimenpiteiden periaate on, että talviajan olosuhteet eivät saa tehdä välineestä vaarallista. Hoitotyöt suoritetaan viikoittaisten tarkastusten yhteydessä. Välinevalikoimassa tulee ottaa huomioon talvikäyttöön soveltuvat välineet (materiaalien talvenkestävyys). Leikkipaikkojen tulee myös olla suunniteltu talvikunnossa pitoa ajatellen. Esimerkiksi välineiden sijoittelun tulee olla sellainen, että talvikunnossa pito voidaan suorittaa Kunnossapitotehtävien vastuunjako Talvikunnossa pito suoritetaan omalla konekalustolla teiden aurauksien yhteydessä tai erikseen mahdollisuuksien mukaan lumen satamisen jälkeen. Vastuu tehtävien hoitamisesta kaupungin aurauskaluston käyttäjillä Dokumentointi ja tiedonkulku Kaupungilla ei ole erillistä järjestelmää joka toimisi työkaluna esim. tie- ja katuverkon tai alueiden hallintaan sekä kunnossapito- ja huoltotoimenpiteiden suunnitteluun, seurantaan ja raportointiin. Leikkialueiden tiedot tietokoneella ja kaupungin verkkoasemalla joihin pääsy huoltotoimia suorittavalle henkilölle. Kunnossapidon ja huoltotöiden seurantaan omat lomakkeet, jotka täytetään koneelle suoraan. Koko järjestelmä viedään kaupungin verkkoon ja esim. tapaturmailmoituslomakkeet tulee Nivalan kaupungin sivuille Tarkastuslomakkeet Tarkastuslomakkeet Nivalan kaupungin oma malli. Tiedot tallennetaan omina tiedostoina tietokoneelle Tiedonkulku tarkastuksista ja korjauksista Vuositarkastuksessa ja toiminnallisessa tarkastuksessa tarkastuksen suorittaja kirjaa lomakkeeseen havaitut puutteet. Lomakkeet tietokoneen kansioissa odottamaan korjaustoimenpiteitä. Tarkastus- ja korjauslomakkeet tietokoneella Dokumenttien säilytys 36

38 Lomakkeet säilytetään kansioissa ja osittain tietokoneella. Leikkipaikkojen tarkastustiedot tulee säilyttää vähintään 10 vuotta korvaustilanteiden varalta. Välinevalmistajien tarkastus-, huolto- ja ylläpito- ohjeet, varaosaluettelot nimikenumeroin, välineiden tarkastus- ja testaustodistukset, leikkipaikan suunnitelma sekä käyttöönottopöytäkirja tulee säilyttää kansioissa tai tietokoneelle skannattuna Asiakaspalaute Muutamille leikkipaikoille on jo asennettu opastetaulu, jossa on leikkikentän nimi ja osoite sekä ylläpitäjän nimi ja yleinen hätänumero. Tiedotekyltit päivitetään kaikille leikkikentille. Meillä ei ole erikseen päivystystä eikä varallaolo systeemiä leikkikentillä tapahtuvaa ilkivaltaa vastaan. Asiakaspalautteet pyritään hoitamaan mahdollisuuksien mukaan. Leikkikenttien ylläpito hoidetaan muiden töiden ohessa. 4 TURVALLISUUSSUUNNITELMA 4.1 Turvallisuustehtävät ja vastuuhenkilöt Päävastuu on kaupungilla leikkikenttien turvallisuudesta. Välillinen vastuu leikkikenttien kunnossapidosta on tarkastukset ja kunnossapidon hoitohenkilöllä. Hoitohenkilö pitää kirjaa suoritettavista tarkastuksista, huolloista, leikkivälineiden poistoista, sattuneista vahingoista. Kaikki tiedot pitää dokumentoida ja tarvittaessa esittää tiedot eteenpäin Omavalvontajärjestelmän seuranta ja päivitykset Omavalvontajärjestelmän raportteja on tarkoitus päivittää vuosittain mahdollisen henkilökunnan kanssa. Päivitykseen voisi osallistua perhepäivähoitajien edustajat, koska he ovat ehkä suurin käyttäjäkunta? Päivitys tehdään mm. organisaatioiden, urakoitsijoiden, henkilöiden ja tehtävien osalta, joka edellyttää ensin organisaation perustamista. Järjestelmän toiminnan kannalta pitäisi olla järjestelmän päivityksestä vastaava henkilö sekä leikkipaikkojen turvallisuuskoordinaattori. Ilman organisaatiota päivitetään vuosittain leikkivälineiden kunnossapitoon liittyvät toimenpiteet ( vanhojen poistot, korjaustoimet ja uudet leikkivälineet) Päivitetyt Omavalvonta järjestelmä ja turvallisuusasiakirja lähetetään perhepäivähoitotoimistoon kommentoitavaksi. Perhepäivähoitajat kyllä ilmoittavat rikkoontuneista välineistä mutta korjaustoimet vaativat varaosien tilaamista suurimaksi osaksi joten jossakin tapauksessa väline joudutaan panemaan käyttökieltoon siksi kunnes saadaan kunnostettua Viranomaistarkastukset 37

39 Leikkipaikkojen viranomaisvalvonnasta vastaa KALLIO peruspalvelukuntayhtymä. Leikkipaikkatarkastuksia tekevät terveysinsinöörit. Tarkastuksiin kaupungilla ei ole omaa lomaketta. Terveysinsinöörit kirjoittavat tarkastuskohteista Tarkastuskertomuksen Onnettomuuskirjanpito ja riskien arviointi Kaupungin tulee pitää säännöllistä onnettomuuskirjanpitoa tapahtuneista onnettomuuksista ja läheltä piti tilanteista. Kirjanpidon perusteella voidaan suunnitella ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä onnettomuuksien välttämiseksi. Onnettomuudesta tai läheltä piti tilanteen sattuessa tulee onnettomuudessa asianosaisen henkilön täyttää kaupungin Internet-sivulta löytyvän tapausilmoituslomake ( liite 4), ja lähettää se joko postitse tai sähköpostilla. Lomakkeet vastaanottaa leikkikenttien vastuuhenkilö. Näin voidaan hyödyntää onnettomuuskirjanpitoa säännöllisesti. Ns. työryhmä kokoontuisi kaksi kertaa vuodessa ja kävisi läpi tapahtuneet onnettomuudet ja läheltä piti tilanteet. Tapausten perusteella analysoidaan, minkälaisissa välineissä ja millä leikkipaikoilla onnettomuuksia sattuu eniten ja pohditaan, minkälaisilla keinoilla onnettomuuksia voitaisiin ehkäistä. Kokouksissa myös sovitaan tarvittavien toimenpiteiden toimeen panemisesta, vastuista sekä aikataulusta. Kokouksiin varmaan tulisi osallistua terveysinsinöörit, sillä kuluttajaturvallisuuslain mukaan myös tuoteturvallisuusviranomaisen tulee saada tieto tapahtuneista onnettomuuksista. Samoissa kokouksissa voidaan käydä läpi myös muut viranomaisvalvontaan liittyvät asiat. Teknisen toimen osalta kuitenkin mahdoton järjestää tällaisia tilaisuuksia henkilöstöresurssien vuoksi joten toimita tapahtuu kevyemmällä mallilla Onnettomuuksilta tiedottaminen Leikkipaikoilla tapahtuneista onnettomuuksista tiedotetaan tuoteturvallisuusviranomaisille yhteisissä kokouksissa. Vakavammista onnettomuuksista tulee ilmoittaa heille myös Turvatekniikan keskuksen lomakkeella. Vakavimmista leikkivälineissä sattuneista onnettomuuksista tai läheltä piti tilanteista tulee toimittaa tieto välinevalmistajalle. Jos leikkivälineessä on vakava turvallisuuspuute, tulee myös selvittää, missä muissa paikoissa samaa välinettä on, ja tehtävä korjaukset tarpeen mukaan myös niihin. Ainoastaan kirjallisesti annetut onnettomuustiedot voidaan toimittaa eteenpäin leikkivälineen valmistajalle ja he voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin Yleisten alueiden päivystystoiminta Yleisten alueiden kunnossapitoon ja turvallisuuden varmistamiseen kuuluu minimivalmius korjaustöiden tekemiseen myös virka-ajan ulkopuolella. 38

40 Talvikunnossa pito kaudella katujen alueiden alueurakkasopimuksiin on kirjattu velvoite järjestää varallaolo kunnossapitotöitä varten. Velvoite koskee myös yksityisiä alueurakoitsijoita. Kesäkunnossa pito kaudella ei ole varallaolo järjestelmää määritelty. Yleisten alueiden kunnossapidossa ei ole varallaolo järjestelmää. Asiat on hoidettu tapauskohtaisesti. Leikkialueiden kunnossapitoon pitäisi myös tuo varallaolo järjestelmä kytkeä, koska kaupungilla on vastuu myös leikkivälineiden kunnossapidosta koko vuorokauden eikä vain virka-aikana Palvelukäyttäjien ohjeistus Jokaiselle leikkipaikalle tulee yhdenmukaiset opastetaulut, jossa on leikkipaikan nimi ja osoite, yleinen hätänumero ja huoltohenkilön nimi. Koska leikkipaikoilla ei yleensä ole omaa katunumeroa, tulee opastetaulussa olla ilmoitettuna lähin katu- tai tienumero, jonka soittaja voi ilmoittaa hätäkeskukselle. Uusissa leikkipaikkakohteissa suunnitelman varusteluettelon tulee sisältää käytettävä opastekylttimalli Kunnossapitohenkilökunnan ohjeistus Leikkipaikkojen kunnossapitäjät perehdytetään omavalvontajärjestelmään ja sitä kautta yleisen turvallisuuden ylläpitoon leikkipaikoilla. Perehdytys tulisi järjestää vuosittain pidettävässä omavalvontajärjestelmän päivityskokouksessa Suunnittelijoiden ja rakentajien ohjeistus Leikkipaikkojen suunnittelussa noudatetaan aiheesta laadittuja standardeja ja leikkivälineiden, rakenteiden, turva-alustojen ja turva-alueiden tulee olla standardien mukaisia. Standardeista voidaan poiketa, mikäli turvallisuudesta ja suunnitelman toimivuudesta voidaan muutoin varmistua ja ratkaisu on tilaajalla hyväksytty. Rakentamisen aikana tulee noudattaa leikkipaikkastandardeja, välinevalmistajien ohjeita, työkohteeseen liittyviä työselityksiä ja mahdollisia muita asiakirjoja sekä Nivalan kaupungin laatimia työturvallisuusohjeita. Työaikaiset suunnitelman muutokset tai lisäykset hyväksytetään sekä kohteen suunnittelijalla että työn tilaajalla. Tietolähteet Turvallisuusstandardi SFS-EN : Leikkivälineet ja turva-alustat, ohjeita asennuksesta, tarkastuksesta, huollosta ja ylläpidosta. Vahvistettu Suomen Standardisoimisliitto SFS. 39

41 Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta /75 Junttila E (toim.) 2009 Toimiva, kestävä ja turvallinen leikkikenttä Viherympäristöliitto ry. Leikiksi turvallinen 2014 Esa Junttila. Turvatekniikan keskuksen (Tukes) Internet-sivut ja-vaatimuksiayrittajille/omavalvonta-kuluttajapalveluiden-jarjestamisessa/ Nivalan kaupungin Internet-sivut Yksittäisten kuluttajine omakotitalojen ja kesämökkien pihoille tarkoitettuja leikkikenttävälineiden turvallisuus määräytyy lelujen turvallisuudesta annetun lain (1154/2011 ) ja sen nojalla annetun VNA:n lelujen turvallisuudesta (1218/2011) sekä lelujen turvallisuutta koskevien standardien perusteella. Tällaisia välineitä koskevat turvallisuus- ja rakenteelliset vaatimukset ovat vaatimattomampia kuin yleiseen käyttöön tarkoitettujen leikkikenttävälineiden. Siksi ns. kotikäyttöön tarkoitettuja leikkivälineitä ei pidä sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joissa käyttö on kovaa esim. yleisille leikkikentille ja asuntoosakeyhtiöiden pihoille. Loppukaneetti Leikkikenttien rakentamisessa ja kunnostamisessa pitää ottaa huomioon asukkaiden elinkaari, ikärakenne ja käyttäjätarve. Kokemuksen mukaan voisi periodi olla noin vuotta. Tuona aikana jollakin leikkikenttäalueella ei ole enää leikkiviä lapsia vaan nuoria tai vanhuksia. Joten kokoajan pitää pysyä mukana väestön kehityksessä ja osata ajoittaa välineet asukkaita vastaavaksi. Tämä vaatii oman työnsä ja pitkäjänteisyyttä sekä määrätietoisuutta tehtävän hoitamiseen. Hyviä vinkkejä saa asukkailta, perhepäivähoitajilta ja tietenkin yksi tietolähde on väestötilastot ja arviot väestön ikäkehityksestä. Kuitenkin yhteiskunnalla on jonkinlainen velvollisuus edesauttaa ihmisten hyvinvointia. 40

42 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkikenttien lomakkeet liitteet 2, 3 ja 4

43 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkikenttien lomakkeet liitteet 2, 3 ja 4

44 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkikenttien lomakkeet liitteet 2, 3 ja 4

45 67, TEK :30 / Pykälän liite: Leikkikenttien lomakkeet liitteet 2, 3 ja 4

46 67, TEK :30 / Pykälän liite: 3866_001

-1, TEK 4.11.2014 18:30

-1, TEK 4.11.2014 18:30 -1, TEK 4.11.2014 18:30 Kokousaika 4.11.2014 kello 18.30-22.15 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Honkala Taimo Palola

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen toimi, Puistot, Kalliontie 15, 85500 Nivala Puistojen ja yleisten alueiden leikkikentät

Nivalan kaupunki Tekninen toimi, Puistot, Kalliontie 15, 85500 Nivala Puistojen ja yleisten alueiden leikkikentät Leikkipaikkojen OMAVALVONTA JÄRJESTELMÄ JA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2014 Nivalan kaupunki Tekninen toimi, Puistot, Kalliontie 15, 85500 Nivala Puistojen ja yleisten alueiden leikkikentät 1 Leikkipaikkojen

Lisätiedot

Leikkipaikkojen tarkastajana ei saa toimia leikkivälineiden valmistaja tai myyjä.

Leikkipaikkojen tarkastajana ei saa toimia leikkivälineiden valmistaja tai myyjä. PALVELUKUVAUS LEIKKIPAIKKOJEN TARKASTUS- JA SUUNNITTELUPALVELUT Leikkipaikkatarkastuksia käsittelee turvallisuusstandardi SFS-EN 1176-1177. Standardin mukaan leikkipaikoilla tulee suorittaa kolmen tason

Lisätiedot

L E I K K I P A I K K O J E N TURVATARKASTUKSET

L E I K K I P A I K K O J E N TURVATARKASTUKSET L E I K K I P A I K K O J E N TURVATARKASTUKSET LEIKKIPAIKKOJEN TURVALLISUUS EI OLE LEIKIN ASIA Leikkipaikat ovat lasten ja koko perheen oppimiseen, leikkiin ja huolettomaan liikkumiseen tarkoitettuja

Lisätiedot

Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja

Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja 1.10.2015 Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja Tekninen Lautakunta 13.10.2015 Sivu 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Leikkipaikkojen

Lisätiedot

Taloyhtiöiden piha alueiden kuluttajaturvallisuus

Taloyhtiöiden piha alueiden kuluttajaturvallisuus Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Jaakko Laitinen ja Janne Niemelä 15.9.2015 Taloyhtiöiden piha alueiden kuluttajaturvallisuus Sisällys: Kuluttajaturvallisuudesta yleisesti ja kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö

Lisätiedot

Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja 2014.

Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja 2014. 2014 Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja 2014. Tekninen lautakunta 1.9.2014 53 Parikkalan Kunta 10.7.2014 Sisällys 1. Johdanto...

Lisätiedot

LAPPSET PLAYCARE -TURVALLISTEN LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN ASIALLA

LAPPSET PLAYCARE -TURVALLISTEN LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN ASIALLA LAPPSET PLAYCARE -TURVALLISTEN LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN ASIALLA Hyvä leikkipaikan omistaja, On ilo tarjota lapsille paikkoja, joissa mielikuvitus ja leikin riemu voivat päästä valloilleen. Leikki kuitenkin

Lisätiedot

Leikkipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2010. Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen. Leikkipaikat. Omavalvontajärjestelmä

Leikkipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2010. Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen. Leikkipaikat. Omavalvontajärjestelmä Leikkipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2010 Leikkipaikat Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Omavalvontajärjestelmä Leikkipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

KONALAN SEURAKUNTATALON LEIKKIALUEEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KONALAN SEURAKUNTATALON LEIKKIALUEEN TURVALLISUUSASIAKIRJA KONALAN SEURAKUNTATALON LEIKKIALUEEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: valvontapuutarhuri, hortonomi AMK Raimo Laurasvaara Päiväys: 17.3.2015 YLEISTÄ Tämä Helsingin seurakuntayhtymän Konalan seurakuntatalon

Lisätiedot

YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA. Siltasuontien Leikkipuisto, Siltasuontie 1 V 1.0

YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA. Siltasuontien Leikkipuisto, Siltasuontie 1 V 1.0 YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Siltasuontien Leikkipuisto, Siltasuontie 1 V 1.0 PAIMION KAUPUNKI Tekniset ja ympäristöpalvelut toimiala 6.5.2014 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 4 2 TURVALLISUUSASIOISTA

Lisätiedot

Markki -pihakeinujen asennus. Standardi EN 1176-1:2008

Markki -pihakeinujen asennus. Standardi EN 1176-1:2008 Standardi EN 1176-1:2008 Sisällys... 2 Keinun asennus paikoilleen valamalla... 5 Keinun asennus paikoilleen upotuslevyillä... 5 Keinujen osat... 6 Keinujen tilantarve... 8 Keinujen asennusmitat...10 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja...14

Lisätiedot

Leikki- ja skeittipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2012. Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen. Leikkipaikat. Omavalvontajärjestelmä

Leikki- ja skeittipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2012. Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen. Leikkipaikat. Omavalvontajärjestelmä Leikki- ja skeittipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2012 Leikkipaikat Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Omavalvontajärjestelmä Leikkipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2012 Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 11.12.2014 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 11.12.2014 Esityslista 9/2014 -1, TEK 11.12.2014 18:30 Kokousaika 11.12.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Markki -pihakeinujen asennus. Standardi EN 1176-1,2:2008

Markki -pihakeinujen asennus. Standardi EN 1176-1,2:2008 Standardi EN 1176-1,2:2008 Standardi EN 1176-1:2008 Sisällys Turvallisuus...2 Asennus...2 Keinujen osat... 6 Keinujen tilantarve... 12 Keinujen asennusmitat...16 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja...23 Vuositarkastuspöytäkirja...24

Lisätiedot

Leikki- ja ulkokuntoilupaikkojen omavalvontajärjestelmä. Omavalvontajärjestelmä. Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos

Leikki- ja ulkokuntoilupaikkojen omavalvontajärjestelmä. Omavalvontajärjestelmä. Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Leikki- ja ulkokuntoilupaikkojen omavalvontajärjestelmä Omavalvontajärjestelmä Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Leikki- ja ulkokuntoilupaikkojen omavalvontajärjestelmä Tampereen kaupunki

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN YLLÄPITÄMÄT YLEISET LEIKKIPAIKAT

NOKIAN KAUPUNGIN YLLÄPITÄMÄT YLEISET LEIKKIPAIKAT NOKIAN KAUPUNGIN YLLÄPITÄMÄT YLEISET LEIKKIPAIKAT TURVALLISUUSASIAKIRJA 2014 NOKIAN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Leikkipaikkojen turvallisuutta koskevia määräyksiä,

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN KIRKON LEIKKIKENTÄN TURVALLISUUSASIAKIRJA

VARTIOKYLÄN KIRKON LEIKKIKENTÄN TURVALLISUUSASIAKIRJA VARTIOKYLÄN KIRKON LEIKKIKENTÄN TURVALLISUUSASIAKIRJA Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7 mukainen asiakirja Laatija: valvontapuutarhuri, hortonomi AMK Raimo Laurasvaara Päiväys: 19.8.2014 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Kupiainen Niina 8.10.2014. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaprojekti: ULKOKUNTOILUPAIKKOJEN TURVALLISUUS

Kupiainen Niina 8.10.2014. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaprojekti: ULKOKUNTOILUPAIKKOJEN TURVALLISUUS Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaprojekti: ULKOKUNTOILUPAIKKOJEN TURVALLISUUS Ulkokuntoilupaikka Ulkona sijaitsevista, vapaasti käytettävistä kuntoiluvälineistä

Lisätiedot

Kevytrakenteiselle polulle tulevan suodatinkankaan tilaaja on hankkinut

Kevytrakenteiselle polulle tulevan suodatinkankaan tilaaja on hankkinut TARJOUSPYYNTÖ Tarjousnimike Vireä Malisjoki II projekti Jyrkänrannan rakentaminen Tarjouksen sisältö Nivalan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjousta Jyrkänrannan rakentamisesta. Rakentaminen syksyllä

Lisätiedot

12.4.2011. Tekninen toimi

12.4.2011. Tekninen toimi Tekninen toimi NIVALAN KAUPUNKI LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMINEN 1 LEIKKIPUISTOJEN RAKENTAMIS JA KUNNOSTUSAIKATAULU 2 LEIKKIALUEIDEN KORJAUSTOIMENPITEET 2011 3 LIITTEENÄ Tarkastuslomake, ilkivallan seurantalomake,

Lisätiedot

HONKAJOEN YLEISTEN LEIKKIPAIKKOJEN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA

HONKAJOEN YLEISTEN LEIKKIPAIKKOJEN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA HONKAJOEN YLEISTEN LEIKKIPAIKKOJEN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA Keskustan leikkikenttä, katuosoite Puistotie 3 Hirsimetsän leikkikenttä, katuosoite Tapiontie 4, Hongon koulun leikkikenttä, katuosoite Katkontie

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018 Sivu 1/6 Tilaaja: Tuusulan kunta, KETEK/ Kunnossapito ja viheralueet PL 60 04301 Tuusula TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

Lisätiedot

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 1 OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAVALAISTUS...3

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5)

Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5) Tukes-ohje S8-2009 1 (5) HISSIEN HUOLTO 1. OHJEEN TARKOITUS Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa hissin haltijaa ja hissin huoltajaa pitämään hissi jatkuvasti kunnossa ja turvallisena. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA. Matonpesupaikka, Ahdetie V 1.0

YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA. Matonpesupaikka, Ahdetie V 1.0 YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Matonpesupaikka, Ahdetie V 1.0 PAIMION KAUPUNKI Tekniset ja ympäristöpalvelut toimiala 15.9.2016 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 4 2 TURVALLISUUSASIOISTA VASTAAVAT 5 2.1

Lisätiedot

Uimarantojen turvallisuussuunnitelma

Uimarantojen turvallisuussuunnitelma Tornion kaupunki Uimarantojen turvallisuussuunnitelma Kaakamonniemen uimaranta Kirkkoputaan uimaranta Kivirannan EU-uimaranta Laiskanlahden uimaranta Pikisaaren uimaranta Uitonrannan EU-uimaranta Suunnitelman

Lisätiedot

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3 Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen

Lisätiedot

PEURANNIEMEN LEIKKIPAIKKA

PEURANNIEMEN LEIKKIPAIKKA TYRNÄVÄN KUNTA JUURTUMISEN PAIKKA PEURANNIEMEN LEIKKIPAIKKA SUUNNITELMASELOSTUS SISÄLLYS 1 SUUNNITTELUALUE s. 3 2 SUUNNITELMAN RATKAISUT s. 4 2.1 KALUSTEET JA VARUSTEET s. 4 2.2 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

LOPPUVUODEN TARJOUS 2013

LOPPUVUODEN TARJOUS 2013 LOPPUVUODEN TARJOUS 2013 Leikki kuuluu kaikille! Me Lappsetilla uskomme, että leikki kuuluu jokaiselle. Olemassaolomme tarkoitus on saada kaiken ikäiset ihmiset ulos liikkumaan ja leikkimään. Tämä näkyy

Lisätiedot

FLEXOTOP. Valettava turva-alusta FLEXOTOP.KOMPAN.COM

FLEXOTOP. Valettava turva-alusta FLEXOTOP.KOMPAN.COM FLEXOTOP Valettava turva-alusta FLEXOTOP.KOMPAN.COM Kansainvälinen markkinajohtaja KOMPAN on markkinajohtaja kaikenikäisten lasten leikkikenttäratkaisuissa. Meillä on yli 40 vuoden kokemus leikkipuistokokonaisuuksista,

Lisätiedot

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3 Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito.

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito. Talvihoito Viheralueiden hoito Liikennealueiden hoito Perusomaisuus Puhtaanapito Kalusteiden ja varusteiden hoito Rakenteiden hoito Kunnossapito Talvihoidon erillistuote Ylläpito Erillistuotteet Kunnossa-

Lisätiedot

Ulvilan kaupungin yleisten alueiden leikkipuistojen yleissuunnitelma

Ulvilan kaupungin yleisten alueiden leikkipuistojen yleissuunnitelma 2015 Ulvilan kaupungin yleisten alueiden leikkipuistojen yleissuunnitelma Ulvilan kaupunki 14.4.2015 Sisällysluettelo 1 Leikkipuistojen nykytilanne... 2 1.1 Leikkipuistojen ylläpitämisen henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

Jalkapallomaaleja kpl. Koripallotelineitä kpl

Jalkapallomaaleja kpl. Koripallotelineitä kpl YLEISTEN PALLOPELIALUEIDEN TURVALLISUUDEN TARKASTUSLISTA JALKAPALLO- JA KORIPALLOPELIALUEET - Aloita lukemalla liitteen 1 ohjeet 1. PERUSTIETOJA Pallopelialuetta koskevat tiedot Nimi: Osoite: Tarkastusta

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Toiminnallisten viheralueiden tarkastaminen

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Toiminnallisten viheralueiden tarkastaminen TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA Toiminnallisen viheralueen tarkastukseen liittyvien säädösten ja ohjeiden

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Safe to Play. Kaikki leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuudesta!

Safe to Play. Kaikki leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuudesta! Kaikki leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuudesta! Esa Junttila 1. Johdanto Leikki- ja liikunta-alueet ovat enemmän kuin ajanviettopaikkoja. Suuri osa ihmisistä elää kaavoitetulla alueella, missä mahdollisuuksia

Lisätiedot

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI 2011. Keinumisvälineet ja karusellit Keinumisvälineet POSITIO 2.1.1

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI 2011. Keinumisvälineet ja karusellit Keinumisvälineet POSITIO 2.1.1 .1 Keinumisvälineet ja karusellit Keinumisvälineet POSITIO.1.1 Jousikeinu yhdelle. Ergonomisesti muotoiltu mukava istuin ja jalkatuet. Voidaan perustaa pulttaamalla betonilaattaan. Tällöin tulee käyttää

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kaarina Kärnä 6.5.2015 Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät Porissa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kaarina Kärnä 6.5.2015 Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät Porissa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kaarina Kärnä 6.5.2015 Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät Porissa Maauimaloiden, kylpylöiden ja uimahallien turvallisuus valvontaprojekti alkaa!

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI Sivu 1 (6 ) Ympäristöpalvelut 29.7.2011 Kouvolan kaupunki / Yhdyskuntatekniset palvelut Sakari Värri Valtakatu 33 45700 Kuusankoski LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUDEN TARKASTUS Taustaa Laki

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 153 17.10.2013. Leikkipuistoverkostoselvitys 838/10.1003/2013

RAAHEN KAUPUNKI 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 153 17.10.2013. Leikkipuistoverkostoselvitys 838/10.1003/2013 RAAHEN KAUPUNKI 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 153 17.10.2013 Leikkipuistoverkostoselvitys 838/10.1003/2013 TELA 153 Liikuntapaikka- ja leikkipuistoselvitys on tehty aiemmin vuonna 2005. Pattijoen ja Raahen kuntaliitoksen

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA. Maauimalan sauna, Sähköyhtiöntie 193 V 1.0

YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA. Maauimalan sauna, Sähköyhtiöntie 193 V 1.0 YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Maauimalan sauna, Sähköyhtiöntie 193 V 1.0 PAIMION KAUPUNKI Tekniset ja ympäristöpalvelut toimiala 15.9.2016 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 4 2 TURVALLISUUSASIOISTA VASTAAVAT

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa Sisältö 1. Koneenrakentajan haasteita koneiden turvallistamisessa 2.

Lisätiedot

Viherpalveluiden karsinnat

Viherpalveluiden karsinnat Viherpalveluiden karsinnat Talousarvio 2014: säästöjä etsittävä hoidettavien alueiden määrää vähentämällä Karsittavat kohteet sisällytettiin Jyväskylän viherpalveluohjelmaan 2013-2020 Viherpalveluverkon

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

Kuluttajaturvallisuuslaki ja raviratojen sekä ravitallien turvallisuus

Kuluttajaturvallisuuslaki ja raviratojen sekä ravitallien turvallisuus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 4.11.2017 Kuluttajaturvallisuuslaki ja raviratojen sekä ravitallien turvallisuus Kielo Kestinmäki Kuvat:Kielo Kestinmäki, Suomen Hippos kuvapankki ja SRL 1 Kuluttajapalveluiden

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

Leikkikenttien kunnossapidon ja saneerauksen toimenpideohjelma

Leikkikenttien kunnossapidon ja saneerauksen toimenpideohjelma Leikkikenttien kunnossapidon ja saneerauksen toimenpideohjelma 17-1 Sisällysluettelo 1 Lähtötiedot... 3 Tavoitteet... 6.1 Lähileikkikenttä... 6. Alueleikkikenttä... 7 3 Toimenpiteet ja aikataulu... 8 3.1

Lisätiedot

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja:

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

TURVALLISUUS EI OLE LEIKIN ASIA

TURVALLISUUS EI OLE LEIKIN ASIA TURVALLISUUS EI OLE LEIKIN ASIA Leikkipaikkojen turvallisuus yleisesti, Turun alueella sekä tietokoneavusteisen ohjelmasovelluksen toimintojen suunnittelussa LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Ympäristöteknologian

Lisätiedot

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013 Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman voimaan 1.7.2013, kaupan esteiden poisto jäsenmaiden välillä pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Ajankohtaista säädösrintamalta

Ajankohtaista säädösrintamalta Ajankohtaista säädösrintamalta Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät, 19.-20.11.2013 Helsinki Valmisteilla asetukset paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista Lausunnolle

Lisätiedot

Kun kassatoiminta on laajamittaista tai päivittäistä, tulee käyttää kassajärjestelmää.

Kun kassatoiminta on laajamittaista tai päivittäistä, tulee käyttää kassajärjestelmää. Toimialoille ja liikelaitoksille KASSANHOITO OHJE 1 Yleistä Tämä ohje on kassanhoitoa ja käteisen rahan käsittelyä koskeva yleisohje, jota toimialojen ja liikelaitosten (jäljempänä toimialojen) tulee noudattaa

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin

Lisätiedot

18.10.2013. Pikku Saimaa, Savonlinna (Avantouintipaikka on kesällä pieni yleinen uimaranta)

18.10.2013. Pikku Saimaa, Savonlinna (Avantouintipaikka on kesällä pieni yleinen uimaranta) TARKASTUSKERTOMUS 18.10.2013 Savonlinnan kaupunki Vapaa-aikatoimi/ Liikuntatoimi Simo Räty Olavinkatu 27 57130 Savonlinna PIKKU SAIMAAN AVANTOUINTIPAIKAN TARKASTUS Aika: 4.10.2013 klo 13:00-14:30 Paikka:

Lisätiedot

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon Digiroad - Kuntaylläpito Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - KUNTAYLLÄPITO Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - YLLÄPITO Digiroad on aineistokokonaisuus, johon kerätään

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU HARJU- SOINI KY Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky Sivu 1/5 YLEISTÄ Sito

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 2.10.2014. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 2.10.2014. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 2.10.2014 Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Valvontaohjeiden päivitys Tarve saattaa Kuluttajaviraston aikaiset

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro

Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Markus Kauppinen 28.9.2016 Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista 27. 28.9.2016 Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro SISÄLTÖ:

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Tukes valvontaviranomaisena Tukes:n valvontatoimet perustuvat laitelakiin 10/2007 Paloilmoittimien ja

Lisätiedot

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen. Kuluttajaturvallisuuslain tulkinnat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen. Kuluttajaturvallisuuslain tulkinnat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen Kuluttajaturvallisuuslain tulkinnat 1. Ohjeiden, standardien, käytännesääntöjen ym. asema Kaikkien viranomaistoimien on perustuttava lakiin ja

Lisätiedot

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 kuulutusjärjestelmä on puutteellinen tai sitä ei ole kaiuttimia ei ole kaikkiin opetustiloihin ovien lukitus on puutteellinen

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN Uimarantojen turvallisuussuunnitelma

AKAAN KAUPUNGIN Uimarantojen turvallisuussuunnitelma AKAAN KAUPUNGIN Uimarantojen turvallisuussuunnitelma Arajärven leirikeskus/ uimaranta Luttusten uimaranta Sataman uimaranta Tipurin uimaranta Suunnitelman laatinut Akaan Turva 15.7.2012 1 Sisältö: VELVOLLISUUS

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012 Yhdyskuntatekniikka Ulkovalaistusverkon itäinen ja läntinen hoitoalue Tuotekuvaukset A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / kunnanhallitus Y-tunnus 0166507-1 Poikkitie

Lisätiedot

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Tarkoitus Vastaako hankinnassa sovitut asiat

Lisätiedot

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen.

Lisätiedot

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä Ennen omakotitalon paikka valittiin sen mu kaan, missä pohjatöiden tekeminen oli mahdollisimman helppoa. Nykyisin rakennuspaikan valintaa ohjaavat kaavamääräykset, tontin sijainti ja hinta. OMAKOTITALON

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot