Työmarkkinoiden toimivuuteen vaikuttavat monet syyt järjestelmätasolta työntekoa koskeviin asenteisiin asti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työmarkkinoiden toimivuuteen vaikuttavat monet syyt järjestelmätasolta työntekoa koskeviin asenteisiin asti"

Transkriptio

1 Työmarkkinoiden toimivuuteen vaikuttavat monet syyt järjestelmätasolta työntekoa koskeviin asenteisiin asti Työpoliittisen Aikakauskirjan työmarkkinoita koskevan teemanumeron merkeissä kysyimme joukolta Suomen työmarkkinaasiantuntijoita näkemystä työmarkkinoiden toimivuudesta, sen esteistä ja kehittämismahdollisuuksista. Kysely toteutettiin välisenä aikana. Vastaukset saatiin Suomen Yrittäjien johtaja Rauno Vanhaselta, Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija Niilo Hakoselta, Kuntaliitto ry:n varatoimitusjohtaja Timo Kietäväiseltä ja erityisasiantuntija Erja Lindbergiltä sekä Lapin ELY-keskuksen tutkija Tuula Uusipaavalniemeltä. 1 Työnantajajärjestöjen edustajat näkevät keskeisiksi työmarkkinoiden toimivuuden ja siihen liittyen tuottavuuden kannalta työehtosopimusjärjestelmän soveltamiskysymykset. Ongelmia katsotaan olevan työnteon ehdoista sopimisen tasossa, millä olisi vaikutusta erilaisten joustojen käyttömahdollisuuksiin. Seurauksia tästä koituisi myös työllisyydelle. Huolta kannetaan lisäksi työriidoista ja työntekoa koskevista yleisistä asenteista. Tärkeänä pidetään työelämän yritys- tai paikallistason ratkaisujen korostamista ja esiin tuomista myös julkisuudessa. Lisäksi osaavan työvoiman saatavuus sekä työelämän osapuolten keskinäinen yhteistyö ja luottamus ovat jo osoittautuneet merkittäviksi työmarkkinoiden toimivuuden kannalta. Erilaisten työllistämismahdollisuuksien 1 Kysely ja sitä koskeva muistutus lähetettiin myös SAK:n, STTK:n, Akavan, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun, VATES-säätiön, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Tasavallan harjoittelijat ja tukityöllistetyt -yhdistyksen edustajille. He eivät kuitenkaan vastanneet. Aalto-yliopiston edustaja ilmoitti syyksi, ettei ole enää seurannut työmarkkina-asioita. 78

2 Työpoliittinen Aikakauskirja 2/2012 Katsauksia ja keskusteluja ja työsuhdemuotojen etuja korostetaan niin ikään. Työvoiman parempaan liikkuvuuteen johtaisivat myös esimerkiksi Tanskassa ja Saksassa omaksutut työsuhdeturvaa koskevat mallit. Työhallinnon edustaja nostaa puolestaan esiin työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman. Sen merkittävänä syynä hän näkee koulutuksesta valmistuneiden työnhakijoiden työmarkkinakelpoisuuden puutteet. Niihin voisi vaikuttaa entistä paremmalla koulutuksen työelämälähtöisyydellä, mikä on koko koulutusjärjestelmää koskeva kysymys. Myös työnantajien vastuullisuutta etenkin nuorten työllistämisessä peräänkuulutetaan. Ikääntyneen työvoiman työssä jaksamisesta huolehtimisen nähdään osaltaan edistävän työmarkkinoilla pidempään pysymistä. Taloudellis-tuotannollisista syistä irtisanominen on jo johtanut heidän kohdallaan pitkittyneeseen työttömyyteen. Työmarkkinoiden toimivuuteen järjestelmätasolla vaikuttavat keskeisesti työssä olevien sairaus-, perhe- ja opintovapaamahdollisuudet sekä työttömäksi jäävien muutosturvamenettelyt. Työ- ja sosiaalipoliittiset itsensä työllistämisen ja yrittäjyyden kannustimet sekä määräaikaisen työn kannattavuutta koskevat toimet mainitaan järjestelmätason kehittämiskohteina. Myös Kuntaliiton edustajat korostavat yksilölliset erot huomioon ottavan työhön aktivoinnin ja kuntouttamisen tärkeyttä, mikä edellyttäisi entistä parempaa hallinnonalojen välistä yhteistyötä eri tasoilla. Se vaikuttaisi työmarkkinoiden toimivuuden ohella sosiaali- ja terveydenhuollon tuleviin kustannuksiin. Muutosturvamalli saa näidenkin vastaajien taholta kannatusta onnistuneena työvoimapoliittisena uudistuksena. Samoin työelämän laatuun ja työvoiman osaamiseen panostamista pidetään tärkeänä työurien pidentämistä ajatellen etenkin sen loppupäästä. Työmarkkina-asiantuntijoiden vastaukset: Mikä mielestänne haittaa eniten työmarkkinoiden toimivuutta Suomessa? Mitä asialle pitäisi tehdä? Suomen ja suomalaisten yritysten asema kansainvälisessä kilpailussa on jatkuvassa murroksessa. Työmarkkinarakenteiden jäykkyys heikentää yritysten mahdollisuuksia menestyä globaalissa kilpailussa. Yrityskohtaisen sopimisen mahdollisuudet ovat vähäiset. Ongelmana on sekä yrityskohtaisen sopimisen järjestelmän monimutkaisuus että sen suppeat soveltamismahdollisuudet työnantajaliittoihin kuulumattomissa yrityksissä. Niitä on kuitenkin valtaosa kaikista työnantajayrityksistä. Yrityskohtaisen sopimisen mahdollisuuksia kasvattamalla luodaan myös keinoja kohottaa työn tuottavuutta, mikä on entistäkin tärkeämpää, kun työikäisen väestön määrä vähenee. Matalan tuottavuuden työ on kadonnut lähes kokonaan suhteellisen korkean palkkatason ja kattavan työehtosopimusjärjestelmän johdosta. Pitkäaikaistyöttömyys on osaltaan tämänkin takia edelleen korkealla tasolla. Nouseva uhka on lisäksi nuorten korkea työttömyys ja syrjäytyminen, mihin osasyynä on nuorten työllistämisen korkea kustannus suhteessa osaamistasoon. (Rauno Vanhanen/SY) Menetettyä kustannuskilpailukykyä ei pystytä kuromaan takaisin, koska työvoimakustannusten nousu on Suomessa ollut jatkuvasti kilpailijamaita korkeampaa. Pälkähästä, siis kilpailukyvyn menetyksestä pelastivat takavuosina devalvaatiot ja sittemmin tuottavuuden nousu. Näin ei ole kuitenkaan enää. Ongelmallisia ovat viime vuosina olleet erityisesti yrityksen tai kansantalouden kannalta huonot ajat, jolloin jäykän palkanmuodostuksen vuoksi on jouduttu maksamaan 79

3 hyvien aikojen palkankorotukset. Tämä on tuhoisaa kilpailukyvyn kannalta. Kilpailukyvyn menetys näkyy hävittyinä tilauksina, ja muun muassa siinä, että tuotanto laahaa edelleen jäljessä talouskriisiä edeltävästä tasosta. Se näkyy myös yritysten pyrkimyksenä siirtää vähitellen tehtäviä ja toimintoja pois Suomesta. Länsimaiden velkakriisi on kuitenkin avannut silmiä. Nykyisin ymmärretään paremmin, että työvoimakustannusten nousu ei saa ylittää työvoimakustannusten nousua kilpailijamaissa ja että velaksi ei voi elää. Lisäksi ulkomaisten asiakkaiden silmissä Suomi on lakkoherkkä maa. Vientiyritykset joutuvat ilmoittamaan asiakkailleen toimitusten mahdollisesta viivästymisestä jokaisen saamansa lakkouhkauksen jälkeen. Ratkaisevaa ei ole, onko uhattu lakko laiton vai laillinen, toteutuuko se vai ei. Vahinko on jo ehtinyt tapahtua. Mitä asialle pitäisi tehdä? Työmarkkinajärjestöjen toimintaa pitäisi uudistaa, niin että se vastaisi paremmin tämän ajan haasteisiin sekä edistäisi alan yritysten ja organisaatioiden ja niiden henkilöstön menestystä. Kolmanneksi, Suomessa käydään kummallista julkista keskustelua työnteosta ja työelämästä. Sanomalehtien mukaan työn tekeminen kuormittaa, on vastentahtoista, epätasaarvoista ja muutenkin ikävää. Rohkeana pidetään henkilöä, joka hyppää pois oravanpyörästä sapatille ja leppoistelemaan. Ikävää vain, että suomalaiset ovat varakkaampia kuin koskaan ennen, ja heistä monella on nykyisin todella varaa jättäytyä pois työstään. Jos puolestaan tyytyy vähään, tulonsiirroillakin tulee jotenkuten toimeen, ainakin kun on nuori ja vapaa. Miksi siis vaivautua töihin? Vastausta siihen ei tarjoa ainakaan julkinen työelämäkeskustelu, jota tutkitusti leimaa keskittyminen marginaalisiin asioihin ja kielteiseen uutisointiin. Ei ihme, jos puolet nuoristamme pitää työelämää pelottavana paikkana ja omaa pärjäämistään siellä epävarmana. Mitä asialle pitäisi tehdä? Jättää vastakkainasettelua korostavat tarkoitusperistään riippumatta omaan arvoonsa ja kertoa todellisia työyhteisöjen tarinoita niitä, joilla Suomi on pärjännyt tähän saakka ja saattaa pärjätä myös tulevaisuudessa. (Niilo Hakonen/EK) Työmarkkinoiden toimivuutta haittaa työmarkkinoille sijoittumisen ja työmarkkinakelpoisuuden ongelmat sekä työuran alku- että loppuvaiheessa. Samanaikaisesti samalla alueellakin esiintyy tietyn alan vasta koulutuksen suorittaneiden eli tuoreen koulutuksen omaavien työttömyyttä ja työvoiman saatavuusongelmia/työvoimapulaa. Suomen koulutusjärjestelmän tuottaman osaamisen ja työelämän vaatimusten välisen kuilun poistaminen edellyttää tiiviimpää koulutuksen ja työelämän yhteistyötä, koulutuksen toteuttamista aidossa työympäristössä sekä toisaalta myös yrityksiltä vastuuta ja valmiutta olla sen ensimmäisen työpaikan tarjoaja. Tarvittaessa tähän on tarjolla yhteiskunnan tukivälineitä, mm. rekrytointituki. Lisäksi eläkeiän noston sijaan tavoitteena tulisi olla todellisen eläkkeelle jäämisiän ja ikääntyneiden työllisyyden tukeminen. Jotta nykyisessä yhä vaativammassa työelämässä jaksettaisiin edes nykyiseen eläkeikään asti, tarvitaan vahvempaa panostamista työssä jaksamisen tukemiseen. Toisaalta ikääntyneen työvoiman irtisanominen aiheuttaa korkeaa ja pitkittynyttä työttömyyttä uudelleen työllistymisen kynnys nousee iän myötä ja pitkittyneen työttömyyden uhka on ilmeinen. Usein näissä tapauksissa uutisointi, että työvoiman vähentäminen on voitu toteuttaa suurelta osin eläkejärjestelyin, tarkoittaa käytännössä vuosienkin mittaiseksi pitkittyvän työttömyyden kautta toteutuvaa eläkeratkaisua. Ratkaisuja pitäisi hakea 80

4 Työpoliittinen Aikakauskirja 2/2012 Katsauksia ja keskusteluja uusien irtisanomisten ennalta ehkäisemien suunnasta. Ikääntyneiden virtaa työttömyyteen tulisi vähentää, mutta heikentämättä jo työttömäksi joutuneiden asemaa. (Tuula Uusipaavalniemi/ELY-keskus) Vaikeasti työllistyvien aseman parantaminen työmarkkinoilla on tärkeää, sillä tällä hetkellä työmarkkinoilta syrjäytyminen uhkaa liian monia. Rakennetyöttömyyden alentamiseksi tulee yhteen sovittaa erilaisia palvelu- ja kuntoutustoimenpiteitä. Yksilökohtaisen, elämäntilanteiden pohjalta suunnitellun aukottoman palveluketjun avulla saadaan vaikuttavuutta kuntouttamiseen ja yksilön oikea-aikaiseen tukemiseen. Kuntouttamista, työllistämisen tehostamista ja hallintorajat ylittävää yhteistyötä tarjoavat työvoiman palvelukeskukset. Panostukset toimivampaan ja vaikuttavampaan aktivointiin maksavat itsensä nopeasti takaisin terveydenhuolto- ja toimeentulotukimenojen alentumisena. (Timo Kietäväinen ja Erja Lindberg/Kuntaliitto) Mikä on paras osa työmarkkinoiden toimivuutta Suomessa? Työmarkkinoiden toimivuutta edistävät verkostomaiset toimintamallit ja moninaiset työllistämisen mahdollisuudet: yrittäjyys, alihankinta ja muu yritysten ja yrittäjien välinen yhteistyö, henkilöstönvuokraus sekä moninaiset työsuhdemuodot. Yritystoiminnan varsinaisissa kriisitilanteissa henkilöstömäärän sopeuttaminen tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla lomautuksin tai irtisanomisin on kansainvälisesti vertaillen suhteellisen toimiva ratkaisu. Kuitenkin sellaisia keinoja, joilla työpaikat voitaisiin kriisitilanteissakin säilyttää ja työntekoa jatkaa, tulisi luoda lisää. (Rauno Vanhanen/ SY) Parasta työmarkkinoiden toimivuudelle on ollut työmarkkinoiden dynaamisuus isoilla työssäkäyntialueilla. Osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä on oltava saatavilla. Parhaimmillaan hyvin vahva luottamus ja yhteistyö on mahdollistanut toiminnan uudistamisen ja kehittämisen. (Niilo Hakonen/ EK) Työmarkkinoiden sopimusjärjestelmä ja mm. sen tuottamat työssä olevien sairaus-, perhe- ja opintovapaajärjestelmät sekä irtisanomistilanteisiin luodut muutosturvamenettelyt ovat parantaneet työmarkkinoiden toimivuutta. Lisäksi eduksi on ollut Suomen koulutusjärjestelmä osaavan työvoiman saatavuuden edistämisessä eli kouluttautumismahdollisuudet. (Tuula Uusipaavalniemi/ ELY-keskus) Muutosturvamalli on hyväksi koettu toimintatapa. Se parantaa työntekijän asemaa tilanteessa, jossa hän on vaarassa joutua irtisanotuksi tai hänet on irtisanottu taloudellisten tai tuotannollisten syiden perusteella. Toimintamalli tehostaa työntekijöiden, työnantajien ja työ- ja elinkeinoviranomaisten yhteistyötä. Toimintamalliin kuuluu irtisanotulle mahdollisuus saada palkallista vapaata työstä uuden työn etsimistä varten ja työ- ja elinkeinotoimistossa laadittava työllistymissuunnitelma sekä työnantajalle tehostettua tiedotusta ja yhdessä henkilöstön kanssa tehtävä työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma. (Timo Kietäväinen ja Erja Lindberg/Kuntaliitto) Millaiset politiikkatoimenpiteet mielestänne parhaiten lisäävät työmarkkinoiden toimivuutta? Yrityskohtaisen sopimisen mahdollisuutta tulee lisätä viitaten varsinkin Saksassa toteu- 81

5 tettujen työmarkkinoiden pelisääntömuutosten myönteisiin vaikutuksiin. Työehdoista yrityskohtaisesti sopimalla olisi voitava parantaa myös suomalaisten yritysten kilpailukykyä. Samoin pitää harkita ainakin pienemmille yrityksille helpotuksia työllistämiseen muun muassa yksilöperusteista irtisanomissuojaa koskevien säännöksien keventämisellä. Samalla kun vahvistetaan nopeasti työstä työhön -periaatteen toteutusta, olisi työsuhdeturvan tasoa voitava tarkistaa Tanskassa ja Saksassa omaksuttujen linjausten suuntaisesti. Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden ratkaisemiseksi tulisi etsiä keinoja, joissa työnantajan työstä maksama korvaus vastaisi paremmin yrityksen saaman työsuoritteen arvoa. (Rauno Vanhanen/SY) Tarvitaan sellaisia politiikkatoimia, jotka lisäävät työn tarjontaa ja helpottavat ja yksinkertaistavat työn teettämistä. (Niilo Hakonen/EK) Työmarkkinoiden toimivuutta parantavat yritys-/työelämälähtöiset koulutusmallit, kuten mm. oppisopimuskoulutus ja yhteishankintakoulutus eli yleensäkin koulutusmallit, joissa koulutusta toteutetaan mahdollisimman paljon työpaikalla, työelämässä. Lisäksi parhaita olisivat sellaiset toimenpiteet, joilla tuetaan työssä olevien työssä jaksamista ja pysymistä osaamista kehittävin toimenpitein vaihtoehtona irtisanomiselle mahdollisimman pitkän työuran mahdollistamiseksi. Vastaavasti myös toimenpiteet, joilla edistetään koulutuksesta valmistuvien ensimmäisen koulutusta vastaavan työpaikan saamista työllistämisen kynnystä madaltaen eli työuran alkuvaiheen alempaa työn tuottavuutta ja osaamisvajeita kompensoiden ovat tehokkaita. Tällainen on esim. rekrytointituki. Puolestaan yrittäjyyttä ja itsensä työllistämistä edistävät toimenpiteet, kuten mm. starttiraha ja yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvät palvelut ja rahoitusvälineet parantavat osaltaan työmarkkinoiden toimivuutta. Edelleen lyhytkestoisen ja määräaikaisen työn kannustavuutta lisäävät toimenpiteet olisivat tehokkaita. Nykyisen sovitellun päivärahan laskentatavan aiheuttamia käytännön ongelmia tulisi selvittää ja poistaa. (Tuula Uusipaavalniemi/ELY-keskus) Työllisyyspolitiikan painopisteenä Suomessa on nopea siirtyminen työstä työhön. Erityistoimia vaativat kuitenkin nuorten elämänhallinnan ja työllistymisen sekä ikääntyneiden työurien edistäminen. Palvelujen kehittämisessä ja tarjonnassa on kiinnitettävä huomiota sekä työnantajien että yksilöiden tarpeisiin. Ennakointi on tärkeää, mutta samalla ei saa unohtaa niitä, jotka ovat jo syystä tai toisesta jääneet työmarkkinoiden ulkopuolelle. Lyhyellä aikavälillä ongelmana on työttömyyden kasvu ja sen pitkittyminen sekä pitkään työmarkkinoilta poissaolleiden aseman huonontuminen. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna työmarkkinoiden suurimmaksi haasteeksi nousevat väestön ikärakenteen vanhenemisesta aiheutuvat työvoiman saatavuusongelmat. On tärkeää parantaa ikääntyvien työkuntoa ja kannustaa myöhäisempää eläkkeelle siirtymistä erilaisten joustavien työaikaratkaisujen ja -järjestelyjen kautta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää työelämän laadun kehittämiseen ja varmistaa jo työmarkkinoilla olevan henkilöstön osaaminen ja jaksaminen. Niin ikään pitkään työmarkkinoilta poissaolleiden, vajaakuntoisten ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevien mahdollisuuksia palata työmarkkinoille tulee vahvistaa. (Timo Kietäväinen ja Erja Lindberg/Kuntaliitto) Päivi Järviniemi ja Heikki Räisänen 82

Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjänä

Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjänä Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjänä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 28/2009 henrietta grönlund liisa björklund Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset

Lisätiedot

Työllisyyden kohentaminen on myös paras tapa ehkäistä köyhyyttä ja syrjäytymistä.

Työllisyyden kohentaminen on myös paras tapa ehkäistä köyhyyttä ja syrjäytymistä. 1. kysymys Alkavan vaalikauden tärkeimpiä talouspolitiikan tavoitteita ovat talouskasvun vahvistaminen sekä työllisyysasteen nousua että tuottavuuden kasvua edistämällä, työttömyyden alentaminen sekä suotuisan

Lisätiedot

TEM raportteja 10/2011. Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut

TEM raportteja 10/2011. Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut TEM raportteja 10/2011 Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Työryhmän raportti 1.3.2011 2 Työ- ja elinkeinoministeriölle Työ- ja elinkeinoministeriö asetti

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

SOSIAALISET. Kannattavat INVESTOINNIT. Työllistämisinvestointi. Työelämä on muuttunut uudenlaisia ratkaisuja tarvitaan

SOSIAALISET. Kannattavat INVESTOINNIT. Työllistämisinvestointi. Työelämä on muuttunut uudenlaisia ratkaisuja tarvitaan Työllistämisinvestointi Kannattavat SOSIAALISET INVESTOINNIT Työelämä on muuttunut uudenlaisia ratkaisuja tarvitaan Osittainen työkyky käyttöön yksilöllisin mukautuksin Työhönvalmennus ja klubitalo kustannussäästöjä

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET Maaliskuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 I YHTEENVETO KEHITTÄMISLINJAUKSISTA...

Lisätiedot

3. Aktiivivaihtoehtoja ja työurien pidentämistä tukeva sosiaaliturva

3. Aktiivivaihtoehtoja ja työurien pidentämistä tukeva sosiaaliturva 1 3. Aktiivivaihtoehtoja ja työurien pidentämistä tukeva sosiaaliturva Yleisiä kehittämislinjauksia Vanha 3.1. siirretty lukuun 5 kohdaksi 5.8. 3.1 Elämän hallinnan ja työllistämisedellytysten parantamiseksi

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA

HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2004 2006 2 Sisällysluettelo: JOHDANTO...3 EUROOPAN UNIONIN TYÖLLISYYSSTRATEGIA...4 KANSALLINEN TYÖLLISYYDEN POLITIIKKAOHJELMA...4 HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2004 2006...5

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA 2020 kohti keskipohjalaista työllisyyteen perustuvaa hyvinvointia Toimittaneet Ilkka Rintala ja Saara Lång Sisällysluettelo ESIPUHE... 1 TYÖLLISYYDEN KOKONAISKUVA KESKI-POHJANMAALLA...

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

Kilpailun avaamista EU menettää kilpailukykyään maailman markkinoilla, koska mm. Ranska ja Italia eivät ole todellisesti avanneet kilpailuaan

Kilpailun avaamista EU menettää kilpailukykyään maailman markkinoilla, koska mm. Ranska ja Italia eivät ole todellisesti avanneet kilpailuaan Työllisyys- ja työvoimafoorumi ammattijärjestöjen roolista aluetason työllisyyden hoidon ja työelämäosaamisen verkostoyhteistyöstä Viking Mariellalla 5.-7.1.2006 Lähes 600 ammattijärjestöjen toimijaa SAK:n,

Lisätiedot

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 TEM raportteja 8/2012 Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Raportti 15.3.2012 4 Sisältö Työ- ja elinkeinoministeriölle... 2 Yhteenveto... 7 1. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy hallitusohjelman

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA 2 TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA sisällys #1 HYVINVOINTI SYNTYY TYÖSTÄ JA KESTÄVÄSTÄ KASVUSTA 6 18 #2 VALTIONTALOUS ON TASAPAINOTETTAVA #3 TARVITAAN OIKEUDENMUKAINEN

Lisätiedot

7/2002. Suomen malli tuloksia luottamuksella ja yhteistyöllä. SAK:n tavoitteet vaalikaudelle 2003 2007 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

7/2002. Suomen malli tuloksia luottamuksella ja yhteistyöllä. SAK:n tavoitteet vaalikaudelle 2003 2007 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 7/2002 Suomen malli tuloksia luottamuksella ja yhteistyöllä SAK:n tavoitteet vaalikaudelle 2003 2007 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Lokakuu 2002 Lisätietoja: Sinikka Näätsaari puh. (09) 7721 442

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 8.1.2014 klo 10.00

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 8.1.2014 klo 10.00 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 8.1.2014 klo 10.00 ETLAlta eväitä uudelle hallitukselle: Talouspolitiikan päätavoitteiksi julkisen velan kasvun taittaminen sekä tuottavuuskasvun ja kilpailukyvyn vahvistaminen

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry 1 SYKÄYS SOSIAALISTEN YRITYSTEN KÄYNNISTYSPROJEKTI

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO Sivu 1 ESR 2007-2013 TOIMENPIDEOHJELMAN ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO 15.8.2006 Etelä-Savon TE-keskus SISÄLTÖ: Sivu 2 1. ITÄ-SUOMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILA, HAASTEET JA TRENDIT 2. ITÄ-SUOMEN SWOT-ANALYYSI

Lisätiedot

Työvoimaa kuntoutujista. Työnantajan palveluohjaus

Työvoimaa kuntoutujista. Työnantajan palveluohjaus Työvoimaa kuntoutujista Työnantajan palveluohjaus Työvoimaa kuntoutujista Työnantajan palveluohjaus Satakunnan ammattikorkeakoulu Pori 2012 Työmieli-hanke 2009 2012 Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN?

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? Tutkimus alle ja yli 45 vuotiaiden kuntatyöntekijöiden uupumuksesta ja ammatillisesta muutosalttiudesta Kivioja Kirsi Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2003-2007

Yrittäjyysohjelma 2003-2007 Yrittäjyysohjelma 2003-2007 Suomen Yrittäjät Yrittäjyysohjelma 2003-2007 Hyvä Suomen Yrittäjien Yrittäjyysohjelman lukija, Yrittäjyyden arvostus on Suomessa korkealla. Silti yrittäjyysaste, yrittäjien

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

TEK-paneelin 1/2011 tulokset

TEK-paneelin 1/2011 tulokset TEK-paneelin 1/2011 tulokset KAIKKI VASTAAJAT... 2 1. Tunnetko TEKin tavoitteet liittyen seuraavaan hallitusohjelmaan (Viisaat valinnat)?... 2 2. Mikä on mielestäsi sopiva vanhuuseläkkeen alaikäraja?...

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN Pekka Peltonen ja Outi Wallin IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN työntekijän, organisaation ja talouden näkökulmasta IKÄSTRATEGIA -HANKKEEN TUTKIMUSRAPORTTI Ikääntyneiden työntekijöiden työurien

Lisätiedot

Johtopäätökset Lauri Ihalainen ja Pilvi Torsti KYTKETÄÄN TYÖT KÄYNTIIN. Voimaa työllisyysvoimalasta

Johtopäätökset Lauri Ihalainen ja Pilvi Torsti KYTKETÄÄN TYÖT KÄYNTIIN. Voimaa työllisyysvoimalasta Johtopäätökset Lauri Ihalainen ja Pilvi Torsti KYTKETÄÄN TYÖT KÄYNTIIN Voimaa työllisyysvoimalasta Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Taitto ja kuviot: Fredrik Bäck

Lisätiedot

Seuraava askel - tuottavuus ja työelämän laatu suomalaisilla työpaikoilla. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen suomessa

Seuraava askel - tuottavuus ja työelämän laatu suomalaisilla työpaikoilla. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen suomessa Seuraava askel - tuottavuus ja työelämän laatu suomalaisilla työpaikoilla Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 16.3.2010 Tuottavuuden

Lisätiedot