Yli 50-vuotiaiden työllistyminen Yli 50-vuotiaiden työllistyminen / Riitta-Liisa Kokko 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yli 50-vuotiaiden työllistyminen. 26.11.2013 Yli 50-vuotiaiden työllistyminen / Riitta-Liisa Kokko 1"

Transkriptio

1 Yli 50-vuotiaiden työllistyminen Yli 50-vuotiaiden työllistyminen / Riitta-Liisa Kokko 1

2 Tausta Julkisen talouden kestävyysvajeen vähentäminen edellyttää nuorten ja eläkeikää lähestyvien työikäisten työurien pidentämistä Myös heikossa työmarkkina-asemassa olevat ja osatyökykyiset on tarkoitus saada osallistumaan tuottavaan työhön Ikääntyneillä on runsaasti työelämäkokemusta ja osaamista, mutta jos heillä on vanhentunut ammattitaito ja työkykyongelmia, ne nostavat työllistymisen kynnystä Yli 50-.vuotiaiden työllistyminen / Riitta-Liisa Kokko 2

3 Tutkimustehtävä Paltamon kokeilua tarkastellaan tässä tutkimuksessa työttömyyden ja avointen työmarkkinoiden välille sijoittuvina välityömarkkinoina Tutkimustehtävänä oli arvioida - Miten ikääntyneet ovat kokeneet kokeiluun työllistämisen? - Millaisia ovat työllistymistä edistävät ja estävät tekijät välityömarkkinoilla? - Millaista hyötyä Paltamon kokeilusta on ollut ikääntyneille työllistetyille? Yli l50-vuotiaiden työllistyminen / Riitta-Liisa Kokko 3

4 Aineistot ja menetelmä Laadullisessa tutkimuksessa on haastateltu ikäryhmän työllistettyjä 15 henkilöä vuosina henkilöä uusintahaastatteluissa puhelimitse 2012 Teemahaastattelut on toteutettu yhdeksän pääteeman pohjalta Aineisto on analysoitu sisällön analyysilla Yli 50-.vuotiaiden työllistyminen / Riitta-Liisa Kokko 4

5 Tutkimuksen näkökulma Välityömarkkinoille työllistäminen merkitsi yli 50-vuotiaille työttömyyden ja työn välitilaa, kynnyksellä olemista (Turner 1969) Haastateltavien kuvauksissa erottui Paltamon kokeilun toiminnassa kolme työllistämisen vaihetta ja kynnystä - Työnhakuklubiin tulo - Työvoimataloon siirtyminen - Avoimille työmarkkinoille työllistyminen Osatutkimuksesta on julkaistu artikkeli Janus 2/2013 Ikääntyneet välityömarkkinoilla kokemuksia Paltamon kokeilusta Yli 50-.vuotiaiden työllistyminen / Riitta-Liisa Kokko 5

6 Kokemukset työelämästä ja työttömyydestä Työ ja työssäkäynti merkitsivät yli 50-vuotiaille haastatelluille keskeistä elämänsisältöä Kokeilun alkaessa haastateltavat kertoivat tavoitteenaan olevan työllistyä hankkeen kautta avoimille työmarkkinoille Keskeisesti työ merkitsi yli 50-vuotiaille elämän tukipilaria, joka toi elämään sisältöä, toimeentulon, säännöllisyyttä ja ihmissuhteita Työttömyys oli ollut heille koettelemus, jonka he kokivat leimana, häpeänä ja epäonnistumisena Terveysongelmat ja työssä jaksaminen olivat monille työllistymisen este, esille tuli myös päihdeongelmia ja velkavastuita Yli 50-.vuotiaiden työllistyminen / Riitta-Liisa Kokko 6

7 Työnhakuklubi työllistämisen ensimmäinen kynnys Työnhakuklubin työnhakuvalmennus kesti 2-3 viikkoa ja auttoi työnhakijoita irtautumaan työttömyydestä Klubissa työttömän status muuttui työnhakijaksi Kouluttaja ohjasi työnhakijaa tunnistamaan oman osaamisen ja vahvuudet, laatimaan ansioluettelon ja suunnittelemaan omaa työllistymis- tai kuntoutuspolkua Klubi kannusti selvittämän työn ja opiskelun vaihtoehtoja ja suunnittelemaan tulevaisuutta Osa piti Klubia hyödyllisenä, osa tarpeettomana ja joillekin työllisyyskokeiluun ohjaaminen lisäsi stressiä Yli 50-.vuotiaiden työllistyminen / Riitta-Liisa Kokko 7

8 Työvoimataloon työllistäminen toinen kynnys Työvoimatalossa työnhakijan status vaihtui työntekijäksi Ikääntyneillä oli taustalla pitkä työkokemus ja asenne työntekoon oli myönteinen he sopeutuivat Työvoimatalon työtapaan nopeasti Muutama haastateltu puhui pakkotyöllistämisestä ja kritisoi kokeilua Työllistäminen painottui Työvoimatalon työpajoihin, muutama sijoittui talon ulkopuoliseen työhön tai työnantajapaketeille Yli 50-.vuotiaiden työllistyminen / Riitta-Liisa Kokko 8

9 Yli 50-vuotiaat Työvoimatalossa Työaika ja -palkka määräytyivät ennen työllisyyskokeilua maksettujen tulonsiirtojen perusteella Palkkamallin vuoksi työpalkka jäi heikoksi esim. nuoriin verrattuna ja tämä herätti tyytymättömyyttä Töitä ei ollut kaikin ajoin kaikille riittävästi ja tämä turhautti Työvoimatalon työ ei vastannut haastateltujen mielestä avointen työmarkkinoiden vaatimuksia Työtä ei pidetty oikeana työnä, toisaalta välityömarkkinoiden työn arveltiin merkitsevän negatiivista leimaa työnhaussa Yli 50-.vuotiaiden työllistyminen / Riitta-Liisa Kokko 9

10 Avoimille työmarkkinoille työllistyminen Avoimille työmarkkinoille työllistyminen muodosti korkeimman kynnyksen Työvoimatalossa oli lyhennetty työaika ja leppoisa työtahti, kun taas avointen työmarkkinoiden työ ja kiire koettiin vaativaksi Moni epäili terveyssyistä kokopäivätyössä jaksamista Työvoimatalosta oli tullut tuttu työyhteisö, jossa oli motivoivaa käydä työssä, mutta josta ei ollut halua tai rohkeutta hakeutua eteenpäin Useimmat toivoivat voivansa jatkaa hankkeessa lyhennetyllä työajalla tai avoimilla työmarkkinoilla osa-aikatyössä Yli 50-.vuotiaiden työllistyminen / Riitta-Liisa Kokko 10

11 Työllistymisen kysymyksiä Ikääntyneet kokivat työelämän odotuksiin vastaamisen ristiriitaiseksi; heidän odotettiin jatkavan työelämässä, toisaalta he kokivat vievänsä työpaikat nuorilta Lähes kaikki ikääntyneet kertoivat työnhaussa kokemastaan ikäsyrjinnästä Työmarkkinavalmiuksien kehittymisestä huolimatta vain harvoille avautui mahdollisuus työllistyä avoimille työmarkkinoille Yli 50-.vuotiaiden työllistyminen / Riitta-Liisa Kokko 11

12 Työllistymistä edistävät ja estävät tekijät Pitkäkestoinen välityömarkkinoilla työskentely näytti lisänneen ikääntyneiden työmotivaatiota, työelämään sitoutumista ja halua hakeutua avoimille työmarkkinoille Yksillöllisinä tekijöinä korostuivat vahva työmotivaatio, ahkeruus ja työn merkitys elämän kiintopisteenä Yhteisöllisinä tekijöinä ikääntyneitä motivoivat sosiaaliset suhteet ja mahdollisuus kuulua työyhteisöön Yhteiskunnallisina tekijöinä korostuivat työvoiman kysynnän ja tarjonnan epäsuhta ja ikääntyneiden heikko asema työmarkkinoilla Yli 50-.vuotiaiden työllistyminen / Riitta-Liisa Kokko 12

13 Millaista hyötyä kokeilusta oli ikääntyneille? Työn kautta he saattoivat olla hyödyksi ja kiinnittyä vahvemmin yhteiskuntaan Työ auttoi ylläpitämään ammattitaitoa, osaamista, työelämätaitoja ja -valmiuksia Työssä käynti oli palkitsevaa, lisäsi arkipäivän hyvinvointia, toi elämään säännöllisyyttä ja ihmissuhteita Luottamus omiin voimavaroihin lisääntyi Onnistumisen ja kelpaamisen kokemukset paransivat elämänlaatua Työssä käynti lisäsi yhteiskunnallista osallisuutta ja ehkäisi sosiaalista syrjäytymistä Yli 50-.vuotiaiden työllistyminen / Riitta-Liisa Kokko 13

14 Yhteenveto Työmarkkinoiden näkökulmasta ikääntyneet muodostivat joustovaran, toisaalta heihin kohdistui vetoa työttömyydestä työhön, toisaalta työntöä työelämästä työttömäksi tai eläkkeelle Mielekäs tekeminen, kokemus tarpeellisuudesta ja työyhteisöön kuuluminen lisäsivät monin tavoin ikääntyneiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia Kokeiluun työllistäminen lisäsi työmarkkinavalmiuksia, mutta johti useiden kohdalla pysähtymiseen avointen työmarkkinoiden kynnykselle Yli 50-.vuotiaiden työllistyminen / Riitta-Liisa Kokko 14

15 Johtopäätökset Vaikeasti työllistyvät ikääntyneet tarvitsevat räätälöityjä tukitoimia työnhakuun ja erityisiä tukitoimia avoimille työmarkkinoille työllistymiseen Paltamon kokeilun kokemusten perusteella: ikääntyneet tarvitsevat työelämään kannustimia, matalan kynnyksen työpaikkoja sekä mahdollisuuden tehdä osa-aikaista työtä Ikääntyneet työnhakijat muodostavat yhteiskunnassa ammattitaitoisen ja osaavan työvoimareservin Siksi on tärkeää tukea ylläpitää ja tukea heidän työvalmiuksiaan ja työelämätaitojaan Yli 50-.vuotiaiden työllistyminen / Riitta-Liisa Kokko 15

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 26/2012 simo aho sanna-mari hynninen hannu karhunen markku vanttaja Opiskeluaikainen työssäkäynti

Lisätiedot

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN?

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? Tutkimus alle ja yli 45 vuotiaiden kuntatyöntekijöiden uupumuksesta ja ammatillisesta muutosalttiudesta Kivioja Kirsi Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Töihinkö? Näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä

Töihinkö? Näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä Töihinkö? Näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä Sisältö Johdanto s. 3 Erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistyminen s. 4 Työllistymiseen vaikuttavat tekijät s. 5 Erityistä

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010 Graafinen suunnittelu mainostoimisto Kari Eklund DM Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy, Espoo 2010 Juha Auvinen Heikki Kettunen (toim.) Seniorit joustavasti työssä tekes 72 kansi b5 356159.indd

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

Suvi Pikkusaari. Työ(hön)valmennus on taitolaji

Suvi Pikkusaari. Työ(hön)valmennus on taitolaji Suvi Pikkusaari Työ(hön)valmennus on taitolaji Suvi Pikkusaari Työ(hön)valmennus on taitolaji Julkaisija: Kiipulasäätiö KoutsiHäme-projekti Kiipulantie 507 14200 Turenki puh. (03) 685 21 www.kiipula.fi

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS

TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS Kriittisiä arvioita kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille järjestettävästä työtoiminnasta Tea Kairi Tua Nummelin Antti Teittinen Helsinki 2010 KEHITYSVAMMALIITON

Lisätiedot

KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi

KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi RIKOSSEURAAMUSLAITOS Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2013 KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi Liisa Virta 21.8.2013 Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2013 KUVA Selville

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA Maarit Ervasti Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Onko työmarkkinoilla tilaa kaikille?

Onko työmarkkinoilla tilaa kaikille? Onko työmarkkinoilla tilaa kaikille? Pertti Koistinen 1 - Rita Asplund 2 Johdanto Otsakoimme raporttimme Onko työmarkkinoilla tilaa kaikille? (Asplund & Koistinen 2014). Tällä halusimme korostaa, että

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

ONKO TYÖMARKKINOILLA TILAA KAIKILLE? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin

ONKO TYÖMARKKINOILLA TILAA KAIKILLE? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin ONKO TYÖMARKKINOILLA TILAA KAIKILLE? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 22/2014 RITA ASPLUND PERTTI KOISTINEN

Lisätiedot

Kotihoitotyön kehittäminen tiimityön avulla

Kotihoitotyön kehittäminen tiimityön avulla PÄIVI SANERMA Kotihoitotyön kehittäminen tiimityön avulla Toimintatutkimus kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistymisestä AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014

KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 2 (39) SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET... 4 3. TILASTOTIETOA TUKEA KÄYTTÄNEISTÄ

Lisätiedot

Räätäli-projekti 2005 2008

Räätäli-projekti 2005 2008 Räätäli-projekti 2005 2008 Arvioinnit Mari Tuomainen Kirsi Purhonen Tyynelän Kehittämiskeskus SISÄLLYS Johdanto...3 Kuntoutuja vai työnhakija? Päihdeasiakkaan tukeminen työllistämisen kontekstissa. Pro

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot