Vierimaantien jätevesiviemärin saneeraus aukikaivamattomalla tekniikalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vierimaantien jätevesiviemärin saneeraus aukikaivamattomalla tekniikalla"

Transkriptio

1 1/12 1 Rakennushankkeen yhteystiedot 1.1 Tilaaja / rakennuttaja Nimi: Ylivieskan Kaupunki / Kuntatekniikan yksikkö Osoite: PL 70, Ylivieska, Yhdyshenkilö: kuntatekniikanpäällikkö Mauri Haikola Puhelin: Sähköposti: 1.2 Valvonta Nimi: FCG suunnittelu ja tekniikka Oy Osoite: Hallituskatu D, 7-kerros, Oulu Yhdyshenkilö: Asko Polvi Puhelin: Sähköposti: 2 Rakennuskohde ja urakan sisältö 2.1 Rakennuskohde ja -sisältö Rakennuskohde käsittää jätevesiviemärin saneerauksen aukikaivamattomalla menetelmällä Kyyhkytie/Vierimaantielle välille Kyyhkytie - Vieskankatu. Urakkaan kuuluu B400 jätevesiviemärin saneerausta 890 metriä, linjalla olevien 23 kaivon saneeraus, piilokaivon saneeraus ja 2 piiloliittymän muuttaminen kaivoksi. Kaivantojen täyttö ja tarvittaessa väliaikainen päällyste (öljysora) kuuluvat myös urakkaan. Urakkaan sisältyy myös tarvittavan ohipumppauksen järjestäminen sekä kahdessa kohdassa verkkohalkeaman lujittaminen esim. suojaputken asennus. Rakennuskohde sijaitsee Ylivieskan kaupungissa keskustan ja Toivonpuiston kaupungin osien alueella. Viemärilinjan sisähalkaisija ei saa pienentyä yli 15 %:a nykyisestä 400 mm:stä. Kaivantojen kaivaja vastaa kaivantojen painumista takuuajan. 2.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista.

2 2/12 3 Hankkeen urakkamuoto 3.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsija vastaa jätevesiviemärin ja siihen kuuluvien laitteiden ja rakennusosien saneeraamisesta/rakentamisesta tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyssä laajuudessa. Kohdassa 4.2 on lueteltu rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat, joita ei alisteta pääurakoitsijalle. 3.2 Maksuperuste Maksun perusteena käytetään urakkatarjouslomakkeessa esitettyä kokonaishintaa/yksikköhintaa. Rakennusteknisten töiden kokonaisurakkaan sisältyy kohdassa 8.5, mainittu määräsidonnainen osuus. Määrämuutoksien hinnoittelussa käytetään tarjouksessa annettuja yksikköhintoja. 4 Urakat ja niiden sisältö 4.1 Pääurakka Pääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi rakennustekniset työt (saneerausurakka) ja työmaapalvelut. 4.2 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Katajaojan alitus ei kuulu urakkaan. Alitusputken liittäminen viemäriin kuuluu urakkaan Kaivantojen nurmetus ja lopullinen asfaltointi kuuluu rakennuttajalle. 5 Työn toteutus ja yhteistoiminta 5.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. 5.2 Työaikataulu Pääurakoitsijan on laadittava YSE 5 :n mukainen ja rakennuttajan hyväksymä työaikataulu ennen töiden aloittamista.

3 3/12 Työaikatauluun on merkittävä mahdollisten sivu- ja aliurakoitsijoiden työt ja rakennuttajan erillishankinnat. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erillisissä yhteistoimintakokouksissa. Urakoitsijan tulee esittää putkien ja pumppaamoiden toimitusaikataulu, jossa huomioidaan toimitusajat. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. 5.3 Työmaajärjestelyt Työmaa-alueet Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki muut urakan toteuttamista varten tarvitsemansa alueet sekä rakennuttajan hyväksyminen alueiden käytölle. Alueet on sijoitettava ja niitä on käytettävä siten, että niistä ei aiheudu tarpeetonta haittaa liikenteelle ja alueiden muulle käytölle, eivätkä ne tarpeettomasti häiritse ympäristöä. Kaikki käytössä olleet alueet on saatettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon, ellei alueen käyttöehdoissa ole muuta mainittu Varottavat kohteet Urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan selvittämään alueella sijaitsevien kaapelien, sähkölinjojen, vesihuoltolinjojen ja salaojien ym. sijainnin ja vahingon sattuessa kustannuksellaan korjaamaan tai korjauttamaan edellä mainituille kaapeleille ja johdoille aiheuttamansa vahingot. Tämä koskee urakoitsijaa silloinkin kun kaivinkone tulee kaupungin kautta. Lisäksi on varottava työalueen läheisyydessä olevia rakennuksia ja säilytettäviä, maisemallisesti kauniita puita Liikenne Tilaaja hankkii kustannuksellaan tienpitäjältä liikennejärjestelyihin vaadittavat luvat ja vastaa niiden noudattamisesta ja kustannuksista. Urakoitsija tekee tarvittavat ilmoitukset viranomaisille, liikennöitsijöille sekä yksityisille henkilöille ja sopii liikenteen tilapäisjärjestelyistä asianomaisten kanssa kulkuyhteyksien toimimisesta joustavasti. Urakoitsijan tulee työn aloittamisesta lähtien siihen saakka, kunnes työ on luovutettu rakennuttajalle, huolehtia kustannuksellaan tarpeellisista liikennejärjestelyistä suojalaitteineen ja viitoituksineen samoin kuin urakoitsijan omien toimenpiteiden aiheuttamasta kunnossapito- ja puhtaanapitotyöstä. Liikenteenohjaussuunnitelma on hyväksytettävä tieviranomaisella ennen töiden aloitusta.

4 4/ Erityiset katselmukset ja mittaukset 5.5 Luvat Rakennuskohteessa pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Aloituskatselmuksessa tulee todeta ainakin seuraavat asiat: - sopimustilanne - maanomistaja- - rakennusalue - työalueet - työssä käytettävät kulkutiet - alueella olevat johdot ja rakenteet - suojaustoimenpiteet yms - väliaikaisten teiden ja rakennelmien paikat Muista katselmuksista sovitaan erikseen. Mikäli urakkaan liittyy sellaisia työvaiheita jotka voivat aiheuttaa haittaa tai muuta vahinkoa naapurikiinteistöille, tulee urakoitsijan ennen ko. työvaiheen aloittamista pitää aloituskatselmus, jossa kohteet kuvataan ja töiden loputtua loppukatselmus, jossa todetaan, onko toteutettu työ mahdollisesti aiheuttanut vaurioita tai muuta korvattavaa haittaa tai edunmenetystä. Rakennuttajalla on rakentamiseen tarvittavat luvat, sekä liikenneväylien alitusluvat siinä laajuudessa, mitä työn toteutus edellyttää velvoitteita noudattaen. 6 Laatu 6.1 Laadunvarmistus Pääurakoitsijan on laadittava ennen työmaan aloituskokousta / kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva työmaan laatusuunnitelma. Lisäksi urakoitsijan on toimitettava viranomaisen edellyttämään laadunvarmistusselvitykseen tarvittavat tiedot. 6.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota kaikkien työvaiheiden osalta. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan.

5 5/12 Urakoitsijan laadunvalvontaan sisältyy putkien ja osien pinnoitteiden kunnon tarkastus ennen asennustöitä. Lisäksi urakoitsijan tulee tehdä vastaanottotarkastukset rakennuttajan erillishankinnoille. Urakoitsijan on pidettävä rakennuttaja tietoisena oman laadunvalvontansa toimenpiteistä rakennustyön aikana ja huomioitava rakennuttajan mahdolliset huomautukset tai laadunvarmistuksen parantamisen toimenpide-ehdotukset. Urakoitsija suorittaa itselle luovutuksen ennen kohteen lopullista vastaanottoa. 6.3 Vaihtoehtoiset tuotteet ja rakennustavat Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden tai -tapojen asemasta muita tuotteita tai rakennustapoja urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. 6.4 Laatupoikkeamista määrättävät sanktiot Urakoitsijan tulee toteuttaa rakennustyötä tarkasti urakkasopimuksen, suunnitelmaasiakirjojen sekä tilaajan tekemien sopimusten ja viranomaisten määräämien lupaehtojen mukaisesti. Poikkeamista ja laiminlyönneistä valvoja voi antaa suullisen huomautuksen, joka kirjataan työmaapäiväkirjaan, kirjallisen huomautuksen (poikkeamaraportin) tai kirjallisen reklamaation. Kaikki laatupoikkeamat käsitellään työmaakokouksissa. Urakoitsijan on annettava asiasta kirjallinen vastine viipymättä ja viimeistään kahden viikon kuluessa. 7 Ympäristö 7.1 Ympäristön suojelu Työmaa on pidettävä siistinä. Jätteet on toimitettava jätteiden keräyspisteeseen. Työmaalla ei saa varastoida polttoaineita tynnyreissä. Varastoinnissa on käytettävä säiliöitä, jotka on varustettu polttoaineen maahan valumisen estävin suoja-altain. Työskenneltäessä on varauduttava mahdollisiin öljyvuotoihin. Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi käyttämällä uudehkoja työkoneita ja estämällä öljyvuodot. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että urakan yhteydessä luontoon ei pääse haitallisia kemikaaleja, ja mahdollisesti syntyvät jätteet kuljetetaan niille tarkoitettuihin paikkoihin. Vahinkotapauksessa maahan tai veteen päässyt öljy imeytetään turpeeseen/ muuhun öljyn imeytysaineeseen tai käytetään öljypuomeja. 7.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte Raivaus- ja purkujäte

6 6/12 Rakennusjätettä ei saa haudata. Urakoitsija vastaa rakennusjätteen kuljetuksesta ja jätemaksuista rakennusjätteen jätteen vastaanottopaikalle, Ylivieskan kaatopaikalle.. Muut purettavat rakennusosat sekä raivaus ja purkujäte poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat urakoitsijalle. 7.3 Ongelmajäte ja pilaantuneet maa-alueet Mikäli urakka-alueelta löytyy pilaantunutta maa-ainesta tai ongelmajätettä, niin tästä tulee välittömästi informoida rakennuttajaa. 8 Asiakirjat 8.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on tulostettavissa Ylivieskan kaupungin nettisivuilta. 8.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan pääurakan ja sivu-urakoiden sekä erillisurakoiden osalta urakkasopimuslomakkeelle RT Alistamissopimukset tehdään lomakkeelle RT Sivu-urakan alistamissopimus. Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Asiakirjojen pätevyysjärjestys: A) Kaupalliset asiakirjat urakkasopimus urakkaneuvottelupöytäkirja yleiset sopimusehdot YSE 1998 tarjouspyyntökirje ja tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäselvitykset tämä urakkaohjelma liitteineen tarjous lisä ja muutostöiden yksikköhinnat Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. B) Tekniset asiakirjat työkohtaiset työselostukset, rakennustapaselostukset ja laatuvaatimukset urakoitsijan tekninen tarjous yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset muut tekniset eritelmät ja standardit

7 7/ Asiakirjojen julkisuus Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita. 8.4 Rakennuttajan määrälaskenta Rakennuttaja ei tee määrälaskentaa. Ilmoitetut määrät ovat suuntaa antavia ja niitä käytetään urakan vertailussa. Urakoitsijalta edellytetään omaa määrälaskentaa tarjouslaskentavaiheessa. 9 Urakka-aika 9.1 Töiden aloitus Työt saadaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja rakennuttaja antaa aloitusluvan. Työt on aloitettava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta tai sopimuksen mukaan. 9.2 Rakennusaika Urakan tulee olla täysin valmis viimeistelytöineen tilaajalle luovutettavaksi mennessä Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä. Työntekijöiden loma-aika luetaan mukaan teholliseen rakennusaikaan. 9.3 Välitavoitteet Ei välitavoitteita. 9.4 Työaika Rakennuttaja on suunnitellut omat työnsä siten, että työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana (ma pe klo 7-20). Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, asia on otettava esiin urakkaneuvottelussa tai työmaakokouksessa. Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät. 9.5 Viivästyminen Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta, peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä, kuitenkin enintään 50 työpäivältä.

8 8/12 Viivästyssakon määrä työpäivältä on urakkasopimukseen merkitystä arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna 0,05 % 10 Vastuuvelvoitteet 10.1 Takuuaika Takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien 2 vuotta. Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana Urakoitsijan vakuudet Yleisten sopimusehtojen 36 :n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti: a) rakennusajan vakuudeksi laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta - pääurakoitsija 10% b) takuuajan vakuudeksi laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta - pääurakoitsija 2 % Urakoitsijan rakennuttajalle antamat rakennusaikaiset vakuudet ovat alistamisen tapahduttua toissijaisesti pää- ja sivu-urakoitsijan alistamissopimukseen perustuvien vaateiden vakuutena. Tästä tulee olla maininta vakuutta koskevassa sitoumuksessa. Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan annettavan vakuuden laatu ja antajayhteisö. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumuksen on oltava suomenkielinen Vakuutukset Pääurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen senhetkistä täyttä arvonlisäverollista arvoa. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 %. Urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Vastuuvakuutus on esitettävä rakennuttajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista Rakennuttajan vakuudet Tilaaja/rakennuttaja ei aseta vakuutta.

9 9/12 11 Rakennuttajan maksuvelvollisuus 11.1 Urakkahinnan muodostuminen Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen liitetään urakoitsijan laatima ja rakennuttajan hyväksymä maksuerätaulukko. Maksuerät laaditaan taulukon muotoon ja maksuerien kertymän tulee olla työn edistymisen mukainen Ensimmäinen maksuerä Urakkahinnasta ei makseta ennakkoa Loppuerä Viimeinen maksuerä (loppuerä) on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun työ on täysin valmis ja kun urakka on vastaanotettu ja takuuajan vakuudet eikä yhtään korjaamatta olevaa puutetta havaita Sivu-urakoiden maksut Rakennuttaja maksaa valitsemiensa sivu-urakoitsijoiden maksuerät suoraan asianomaisille urakoitsijoille Maksuaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan aloituskokouksessa sovitun maksuerätaulukon mukaisesti. Hyväksytyn laskun maksuaika on 21 vrk, jonka jälkeen urakoitsijalla on oikeus saada laskun viivästymisestä johtuen korkoa korkolain mukaan. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. Urakassa sovelletaan kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaista viivästyskorkoa. Tilaaja kuuluu käänteisen arvolisäveron piiriin. Lasku tulee lähettää alv. 0% Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. 12 Valvonta 12.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää tilaajan edustajana Mauri Haikola Ylivieskan kaupunki.

10 10/12 Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää projekti-insinööri Karoliina Mustonen Ylivieskan kaupunki tai valvoja Asko Polvi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Rakennuttajan valvonta Rakennuttajan valvojana toimii Asko Polvi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta. 13 Työmaan hallinto ja toimitukset 13.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan vähintään kokemusta vastaavanlaisista hankkeista. Työnjohtajan tulee olla työmaalla tavoitettavissa. Pääurakoitsija toimii ko. työkohteessa valtioneuvoston päätöksen no 629/94 tarkoittamana päätoteuttajana. Pääurakoitsijan tulee tehdä kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta työtä koskeva työturvallisuussuunnitelma, josta ilmenee työmaan työsuojelu-organisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. Turvallisuussuunnitelma on esitettävä rakennuttajalle hyväksytettäväksi ennen töiden aloitusta. Urakoitsijan on esitettävä työturvallisuussuunnitelmassa kaivantosuunnitelma, josta käy selville käytettävät luiskakaltevuudet. Lisäksi työturvallisuussuunnitelmassa on esitettävä liikenteenohjaussuunnitelmat, henkilökohtaisten suojavälineiden käyttö. Työmaalla työskentelevillä henkilöillä tulee olla voimassa olevat työturvallisuus- ja tulityökortit Työvoima Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsijat ilmoittavat työvoimasuunnitelmansa rakennuttajalle. Kaikilla työmaalla työskentelevillä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti. Tiealueilla työskentelevillä tulee olla voimassa Tieturva I-kortti ja liikennettä ohjaavilla tai väliaikaista liikenteenohjaussuunnitelmaa tekevillä henkilöillä voimassa oleva Tieturva II-kortti Kulkuluvat Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työn-antajan nimi. Jokaisen urakoitsijan on toimitettava ennen työvaiheen aloittamista päätoteuttajalle omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien

11 11/12 työntekijöiden nimet ja syntymäajat työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi ja oikeellisuuden seuraamiseksi 13.4 Työmaapäiväkirja Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle Työmaakokoukset Ennen työmaan aloittamista pidetään aloituskokous. Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia. Mikäli käsiteltävänä on myös rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja. 14 Vastaanottomenettely 14.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus pidetään YSE mukaisesti. Ennen vastaanottotarkastusta saneerattu linja tulee video kuvata. Kuvausmateriaali toimittaa valvojalle 2 viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Työn valvoja ja työmaan vastaava suorittavat töiden valmistuttua työmaatarkastuksen, jossa kirjataan mahdolliset virheet ja puutteet. Työmaan valvoja laatii katselmuksen ja videomateriaalin perusteella muistion vastaanottotarkastukseen. Maanomistajien huomautukset tarkistetaan yhteistyössä rakennuttajan edustajan kanssa ennen vastaanottoa Urakkasuorituksen tarkastus Tarvittaessa pidetään erillinen urakkasuorituksen tarkastus ennen varsinaista rakennuskohteen vastaanottotarkastusta, jos vastaanotetaan urakkasuoritus tai sen osa Tarkastuskustannukset Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Takuutarkastus Takuutarkastus pidetään YSE mukaisesti

12 12/ Luovutusasiakirjat Urakoitsijan on luovutettava vähintään kahta viikkoa ennen vastaanottotarkastusta kaikki sopimusasiakirjoissa edellytetyt rakennustyön tarkastusasiakirjat ja laadunvalvonta-dokumentit mm. videokuvaukset. 15 Erimielisyydet 15.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Riitaisuudet ratkaistaan Ylivieskan käräjäoikeudessa.

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger 10.7.2014 MAARAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus 1 1 Tulvasuojelupenger Sisällys 0 Rakennushankkeen yhteystiedot...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 22.04.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka)

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014 MIKKELIN VESILIIKELAITOS Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo plv. 0-445 Urakkaohjelma 27.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde YLIVIESKAN LUKIO PERUSPARANNUS U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 12.8.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka Automaatiourakka

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA VESILIUKUMÄKIURAKKA

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Kiinteistö Oy Pappilantie 52 VIEMÄRISANEERAUS Merkki: Kiinteistö oy Pappilantie 52 viemärisaneeraus URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 14.2.2014 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1(21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Sinetän kappeli vesikatto-15 Merkki: Sinetän kappeli vesikatto-15 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 27.3.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA/VESIKATTOURAKKA

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 17.3.2015 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P18548 27.6.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki 27.6.2012 Pirttisaaren lastausramppi ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS ARKKITEHTUURITOIMISTO OVASKAINEN OY SATAMATIE 25, 53900 LAPPEENRANTA ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS 13 URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE FCG Finnish Consulting Group Oy NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE Urakkaohjelma P14142 21.5.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT /...-// Tl:::. 0-/ I C: tcet:::) URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA Keskuskoulun keittiösaneeraus ds,d,a.o/y Hanke n:o 94398 Loimaan kaupungin tekninen lautakunta

Lisätiedot