Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus. Urakan informaatiotilaisuus klo 11.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus. Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00"

Transkriptio

1 Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus Urakan informaatiotilaisuus klo 11.00

2 Ruskon jätekeskus on avoinna arkisin klo ja kesällä (huhti-marraskuu) lauantaisin Ruskon jätekeskus

3 Ruskon jätekeskuksen öljyaseman saneeraus Tarve ja suunnittelun lähtökohtia: öljyasema on rakennettu öljyjätteiden käsittelyä varten 1981 ja osa rakenteista on vielä alkuperäisiä nykyaikaistetaan julkisivu korjataan vesivauriot ja uusitaan valaistus

4 Urakka ja sen sisältö Rakennushankkeen urakkamuoto on kokonaisurakka suunnitelmien mukaan. Rakennuttaja hyväksyy aliurakoitsijat. Pääurakkaan sisältyy mm. rakennustekniset työt ja hankinnat suunnitelmien mukaisesti. Rakennustyöt tulee suorittaa siten, että laitos on toiminnassa koko urakan ajan. Laitoksen tulee olla suojattu sateelta urakan ajan. Myös valvontakameralaitteiston on oltava käytettävissä urakan ajan. Kokonaisurakkaan kuuluvat suunnitelmien mukaiset työt, mm: mittaus, merkkaus kaivu- ja täyttötyöt kaikki saneeraukseen kuuluvat rakennustekniset työt kaikki saneeraukseen kuuluvat sähkötyöt kaikkien rakennusmateriaalien ja tarvikkeiden hankinta- ja asennustyöt viimeistelytyöt laadunvalvontatyöt tarkepiirustukset

5 Työn toteutus ja yhteistoiminta Työsuojelusuunnitelma ja työsuojeluvastaava Työaikataulu on toimitettava rakennuttajalle kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Aikataulua seurataan työmaakokouksissa Työmaajärjestelyt on esitetty urakkaohjelmassa Katselmukset ja mittaukset: Alkukatselmus ennen töiden aloittamista, muista katselmuksista sovitaan erikseen Nykyisten putkien ja kaapeleiden sijainti on esitetty suunnitelmissa ohjeellisena. Urakoitsijan on selvitettävä tarkka sijainti ennen töiden alkua Rakennuttaja on hankkinut rakennusluvan Työsuoritukseen liittyvistä luvista vastaa urakoitsija Rakennuttaja toimittaa suunnitelmat ainoastaan sähköisesti Suunnitelmamuutoksista sovitaan työmaakokouksissa Valittu urakoitsija nimetään urakana päätoteuttajaksi ja sitoutuu noudattamaan rakentamiseen liittyvää tiedonantovelvollisuutta. Tilaaja antaa valitulle urakoitsijalle työmaa-avaimen, joka tulee olla urakkalaskuissa. Rakennustyömaan työntekijätiedot antaa päätoteuttaja. Päätoteuttaja antaa tiedot omista työntekijöistään ja työmaalla toimivien muiden urakoitsijoiden työntekijöistä. Tiedot annetaan myös itsenäisistä työnsuorittajista ja vuokratyöntekijöistä.

6 Laatu Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa vastaava työnjohtaja, ja ilmoittaa kuinka hän varmistaa työsuorituksensa laadun U tekee laatusuunnitelman, jonka rakennuttaja hyväksyy U huolehtii siitä, että kaikki viranomaiskatselmukset ja tarkastukset tulevat pidetyiksi. Näistä ilmoitus rakennuttajalle Käytössä, huollossa ja kunnossapidossa tarvittavat dokumentit on toimitettava rakennuttajalle Tarkepiirustukset 1 sarjana paperia ja sähköisenä (AutoCad+pdf) U:n on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimuksenmukaisuutta Pääurakoitsija pitää työmaapäiväkirjaa, jonka rakennuttaja hyväksyy Tarjouspyyntöasiakirjoissa ja suunnitelmissa poikkeavista rakennustuotteista on pyydettävä etukäteen rakennuttajan hyväksyntä kirjallisesti

7 Ympäristö Purkumateriaalit pyritään saamaan hyötykäyttöön Rakennusjätteet voidaan toimittaa veloituksetta Ruskon jätekeskuksen Lare-lajitteluareenalle Rakennustöissä syntyvät vaaralliset jätteet voi toimittaa vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen

8 Urakan aikataulu Työt tulee aloittaa Urakka-aika on Urakoitsijan on esitettävä työaikataulu 2 viikon kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta Työn eteneminen todetaan työmaakokouksissa ja katselmuksissa Tarvittaessa urakoitsijan on lisättävä resursseja, jotta aikataulussa pysytään Rakennuskohteessa voi työskennellä ma su 24 h/vrk Urakka-ajan pidennys vain YSE1998:n perustein Mikäli työ ei ole valmis ja vastaanotettu , rakennuttaja perii viivästyssakkoa 0,5 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta kultakin työpäivältä, kuitenkin enintään 50 työpäivältä

9 Työsuojelu ja työturvallisuus Urakoitsijan tulee noudattaa kaikkia työsuojeluun liittyviä ohjeita, lakeja ja asetuksia Työsuojelusuunnitelma viikon sisällä sopimuksen allekirjoittamisesta Liikenteenohjaussuunnitelmat, henkilökohtaiset suojavälineet, tulityökortit ym. Urakan valvojalla on oikeus osallistua työsuojeluelinten tarkastuksiin ja valvoa työsuojelun toteutumista työmaalla Tilaajalla on oikeus keskeyttää työt, mikäli urakoitsija laiminlyö työturvallisuutta koskevan korjausvaatimuksen Erityistä huomiota: putoamisehkäisy ja suojaus etenkin kattoristikoiden asennuksen aikana ja katolla työskenneltäessä

10 Tarjous Tarjoushinta on esitettävä arvonlisäverottomana (alv 0 %) kokonaishintaisena kokonaisurakkana tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Urakkasopimukseen merkitään tarjouksessa esitetty urakan kokonaishinta ilman arvonlisäveroa. Tarjouksenne pyydämme maksuehdolla 21 päivää netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen kulloinkin voimassa olevan Suomen Pankin vahvistama viivästyskorko. Tarjouksen tulee olla voimassa 3 kk tarjousajan päättymisestä lukien. Tarjouksessa on esitettävä selvitys tarjouksen tekijän käyttämistä aliurakoitsijoista. Aliurakoitsijoiden käyttäminen edellyttää tilaajan hyväksymistä. Tarjouksen tekijä vastaa aliurakoitsijasta kuten omasta toiminnastaan. Tarjouksen tekijän on toimitettava myös aliurakoitsijoiden verovelka- ja eläkemaksutodistukset. Tarjousasiakirjat siltä osin, kuin ne eivät lain mukaan ole salassa pidettäviä, tulevat julkisiksi sopimuksen tekemisen jälkeen. Mikäli tarjouksen tekijä katsoo, että joku osa tarjouksesta on liike- tai ammattisalaisuuden luonteisena pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa. Tilaaja harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Hintatiedot ovat kuitenkin julkisia. Tarjous on annettava suomen kielellä tarjouspyynnön liitteenä olevalle tarjouslomakkeelle.

11 Tarjous Tarjous liitteineen tulee toimittaa Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksessa sijaitsevaan hallintorakennukseen suljetussa kirjekuoressa klo mennessä osoitteella: Oulun Jätehuolto, Ruskonniityntie 10, Oulu Kuoreen tulee merkitä tunnus Tarjous: Ruskon jätekeskuksen öljyaseman saneeraus Tarjousten käsittely ja vertailu: Myöhästyneet tarjoukset, joita ei voida ottaa käsittelyyn, palautetaan avaamattomina. Tarjoukset avataan tarjousajan päättymisen jälkeen. Tekijät eivät saa olla läsnä avaustilaisuudessa. Tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja urakan laadulle asetetut vaatimukset, vertaillaan esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti. Urakoitsijaksi valitaan tarjoaja, jonka ilmoittama kokonaisurakkahinta on hinnaltaan halvin. Tilaajalla on oikeus pyytää ja tarjouksen antajalla on velvollisuus antaa tarjousten käsittelyssä tarvittavia lisäselvityksiä. Sen jälkeen, kun tilaaja on ottanut tarjouksista kokonaisuudessaan selon, ilmoittaa se valitulle/valituille urakoitsijalle tarjouksen ehdollisesta hyväksymisestä. Hankintapäätös annetaan tiedoksi sähköisesti kaikille tarjoajille. Tarjoajien tulee ilmoittaa hankintapäätöksen sähköistä tiedonantia varten sähköpostiosoitteensa. Hankintasopimus syntyy sen allekirjoittamisella. Lopullinen tilaajaa sitova sopimus syntyy vasta, kun tilaaja ja tarjoaja ovat urakkaneuvottelussa yhdessä tarkastaneet tarjouksen ja urakkasopimus on allekirjoitettu. Tilaaja varaa oikeuden ilmoittaa tarjoushinnat nimiä mainitsematta, työn saaneen urakoitsijan nimen ja urakkasumman tarjouksen jättäneille. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 53 :n mukainen poissulkemisperuste. Tarjoaja vakuuttaa tarjouksen jättämisellä, ettei tarjoajaa koske em. hankintalain 53 :n mukainen poissulkemisperuste. Oulun Jätehuolto pidättää oikeuden hylätä puutteelliset tarjoukset. Oulun Jätehuolto pidättää itsellään oikeuden tarjousten vapaaseen vertailuun ja oikeuden olla hyväksymättä korvauksetta yhtäkään jätetyistä tarjouksista teknistaloudellisin perustein.

12 Tarjous Tarjouksen lisätiedot Liitteen 1 tietojen lisäksi on toimitettava seuraavat lisätiedot: Todistus voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta (min. 0,5 milj. ) Selvitys ympäristö- ja laatujärjestelmistä Rakentamisen Laatu ry:n pätevyystodistus tai vastaava näyttö pätevyydestä Selvitys tarjouksen allekirjoittajan valtuuksista Tilaajalla on oikeus hylätä tarjous jonkin edellä mainitun asiakirjan puuttumisen vuoksi. Pyydetyt selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on vaadittaessa toimitettavavastaavat selvitykset tilaajalle uudelleen ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Muuta tarjouksesta Tarjouksen tekijöille tai toimittajalle ei suoriteta minkäänlaista palkkiota tai kustannusten korvausta tarjous- ja vertailuvaiheen sekä urakkasopimuksen neuvottelu- ja laatimisvaiheesta, vaikka urakkasopimusta ei synnykään. Tarjoaja on velvollinen täyttämään tilaajavastuulain ( /1233) mukaisen selvitysvelvollisuutensa. Tilaaja varaa oikeuden pyytää tarjoajalta tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä hankintamenettelyn kestäessä. Urakan tarjous-, suunnittelu-, rakennus- ja käyttövaiheen kielenä on suomi. Hankintaan sovelletaan Suomen julkisten hankintojen lainsäädäntöä sekä rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998). Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet, joita ei saada sovittua sopijapuolten kesken, ratkaisee ensiasteen Oulun Käräjäoikeus.

13 Keskustelua Onko tarjouspyyntö- tai suunnitelma-asiakirjoissa ristiriitaisuuksia tai epäselvyyksiä? Halukkaat voivat lähteä tutustumaan työmaahan yhdessä rakennuttajan kanssa. Kiitos!

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P18548 27.6.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki 27.6.2012 Pirttisaaren lastausramppi ja

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1(21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32754 Päiväys 09.06.2015

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32754 Päiväys 09.06.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32754 Tikkalan koulun laajennus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maire Ylisirniö Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai

Lisätiedot

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO URAKKAOHJELMA 26.1.2015 832 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4481, 369 4484 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA VESILIUKUMÄKIURAKKA

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde YLIVIESKAN LUKIO PERUSPARANNUS U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 12.8.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka Automaatiourakka

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot