URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT"

Transkriptio

1 URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TIEDOT TILAAJA TOIMITTAJA RAKENNUSKOHDE RAKENNUSKOHDE RAKENNUSPAIKKA HANKKEEN URAKKAMUOTO TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA YHTEISTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET TYÖAIKATAULU TYÖMAAJÄRJESTELYT RAJOITUKSIA TYÖSUORITUKSIIN TIEDOTTAMINEN LAATU TOIMITTAJAN LAADUNVALVONTA ALIHANKINTA YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖN SUOJELU IRROTETTAVAT AINEKSET, PURKU- JA ONGELMAJÄTTEET ASIAKIRJAT URAKKA-AIKA TÖIDEN ALOITUS RAKENNUSAIKA TYÖAIKA TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS HINTA HINNAN MAKSAMINEN VALVONTA TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET TOIMITTAJAN ORGANISAATIO JA VALTUUDET KULKULUVAT VIRANOMAISTARKASTUKSET VASTAANOTTO KOHTEEN VASTAANOTTO KÄYTÖN OPASTUS TARJOUS TARJOUKSEN MUOTO TARJOUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

3 1. HANKKEEN TIEDOT 1.1 Tilaaja Tuusulan kunta, Tilakeskus ( Tilaaja ) Postiosoite: PL Tuusula Yhteyshenkilö: Tilakeskuksen päällikkö Jussi Niemi Puhelin : Sähköposti 1.2 Toimittaja YRITYS OY ( Toimittaja ) Käyntiosoite: Postiosoite: Yhteyshenkilö: Puhelin: Sähköposti: [osoite] [osoite] [nimi] [puhelin] [sähköposti] 2. RAKENNUSKOHDE 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuspaikka Rakennuskohteena on tarjouspyyntöaineiston mukaiset tilapäiset väistötilat siirtokelpoisista tilaelementeistä Tuusulan kunnan Hyökkälän alakoulun käyttäjille alakoulun peruskorjauksen ajaksi. Kohde toteutetaan KVR-urakkana. Valittu toimittaja toimittaa ja vuokraa kohteen tilaajalle avaimet käteen-periaatteella käyttökunnossa valmiiksi paikoilleen asennettuna, kiintokalusteineen, perustus-, LVIS- ja pihatöineen. Kohdetta ja sen laajuutta on tarkemmin kuvattu tarjouspyyntöaineistossa. Tilaelementtirakennuksen rakennuspaikkana on Tuusulan kunnan omistama Satupirtin tontti. Tontti sijaitsee osoitteessa: Kopomäentie 7, Tuusula 3. HANKKEEN URAKKAMUOTO Hanke toteutetaan KVR-urakkana, jossa valittu toimittaja ottaa kokonaisvaltaisen vastuun kohteen suunnittelusta ja toteutuksesta. 3

4 Valittu toimittaja toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana ja vastaa päätoteuttajalle kuuluvista tehtävistä ja velvoitteista. Tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltyjen suunnittelu- ja rakennusteknisten töiden lisäksi valittu toimittaja vastaa työmaan johtovelvollisuuksista sekä työmaapalveluiden järjestämisestä. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 4.2 Työaikataulu Toimittajan on huolehdittava töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Toimittajan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä tilaajalle hyväksyttäväksi. Toimittaja vastaa työn aikatauluttamisesta ja työaikataulujen laatimisesta ja toimittaa työaikataulun tilaajalle tiedoksi. 4.3 Työmaajärjestelyt Rakennustyömaa-alue määritellään yhteistyössä valitun toimittajan ja tilaajan edustajien kesken. Toimittaja vastaa työmaa-alueen asianmukaisista rajauksista ja huolehtii, ettei työmaa-alueesta aiheudu haittaa tai vaaraa työmaa-alueen lähistöllä oleskeleville henkilöille. Kaikki työn aikana tarvittavat suojaukset, puomit, varoituskilvet, työmaa-aidat, katokset, telineet yms. kuuluvat urakkaan. Työmaa-alue ja kohteen ympäristö on pidettävä jatkuvasti hyvin siivottuna ja hyvässä järjestyksessä. Rakennustarvikkeita- ja jätteitä saa säilyttää vain niille varatuilla paikoilla. Toimittaja vastaa kiinteistön siisteydestä ja on velvollinen siistimään alueen päivittäin siten, ettei kiinteistölle jää sen käyttöä haittaavia eikä vaarallisia tarvikkeita, rakennusjätteitä tms. ja että rakennusjätteet- ja tarvikkeet ovat jatkuvasti niille varatuilla paikoilla. Toimittaja järjestää rakennusjätteiden poiskuljettamisen, käsittelyn, hävittämisen yms. omalla kustannuksellaan. Tupakointi on sallittu työmaa-alueella ainoastaan sille varatulla alueella. Toimittaja määrittää työmaalle tupakointialueen ja vastaa alueen siisteydestä. Tupakointi on ehdottomasti kielletty sisätiloissa. Töiden suorittamisessa on huomioitava kohteen lähistön asutus ja kiinteistöt. Työt kohteessa on suunniteltava ja toteutettava siten, että ympäristön pöly-, melu-, jäte- yms. haitat sekä esteettiset haitat ovat mahdollisimman vähäiset. Toimittaja vastaa rakennusaikaisten sosiaalitilojen ja työmaatoimiston sekä varastotilojen järjestämisestä. 4

5 Toimittaja vastaa rakennusaikaisesta sähkön- ja vedenjakelusta sekä työmaa-alueen valaistuksesta ja mahdollisista puhelin- ja tietoliikenneyhteyksistä. 4.4 Rajoituksia työsuorituksiin Ääntä aiheuttavat työt tulee suorittaa niin, ettei niistä ole kohtuutonta haittaa työmaa-alueen viereisille käyttäjille. 4.5 Tiedottaminen Valittu toimittaja vastaa hankkeen tiedottamisesta ulkopuolisille. 5. LAATU 5.1 Toimittajan laadunvalvonta Toimittaja vastaa siitä, että työn laatu ja lopputulos vastaavat kohteelle asetettuja vaatimuksia. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Toimittaja valvoo omaa ja alihankkijoidensa työn suorittamista ja vastaa työvaiheiden ajoituksesta sekä työsuoritusten laadun valvonnasta Alihankinta Toimittaja vastaa käyttämiensä alihankkijoiden osuudesta kuin omastaan. Toimittaja huolehtii, että sen käyttämä työvoima ja alihankkijat ovat ammattitaitoisia sekä osaavaa ja täyttävät kaikki yhteiskunnalliset sekä lainsäädännön edellyttämät vaatimukset. Toimittajan on tarvittaessa osoitettava käyttämänsä työvoiman ja alihankkijoiden soveltuvuus ja vaatimustenmukaisuus asianmukaisin todistuksin ja selvityksin. Toimittajan tulee vaatia alihankkijoiltaan ja tarvittaessa esittää tilaajalle tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset käyttämiensä alihankkijoiden osalta. Selvitysten tulee olla suomenkielisiä ja virallisesti käännettyjä. Mikäli toimittajalle ei ole esittää vaadittuja todistuksia ja selvityksiä alihankkijan osalta, ei tilaaja hyväksy ko. alihankkijan käyttöä. Mikäli toimittaja kuitenkin käyttää alihankkijoita joiden osalta toimittajalla ei ole esittää vaadittuja selvityksiä ja todistuksia, eikä toimittaja tilaajan huomautuksesta huolimatta kohtuullisen ajan kuluessa esitä tai hanki riit- 5

6 tävää selvitystä käyttämänsä alihankkijan soveltuvuudesta, on tilaajalla oikeus sopimuksen purkamiseen korvauksetta. 6. YMPÄRISTÖ 6.1 Ympäristön suojelu Toimittajan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset mm. ottamalla tuotteita valitessa huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. Työmaa-alueen ulkopuolisilla alueilla ei saa säilyttää rakennustarvikkeita mikäli aluetta ei ole vuokrattu ja asianmukaisesti aidattu. Työn edistyessä poistetaan työkohteesta kaikki tarvikkeet, välineet ja suojaukset, joita ei enää tarvita. 6.2 Irrotettavat ainekset, purku- ja ongelmajätteet Rakennus-, purku- ja ongelmajätteet yms. poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja maksuineen kuuluvat toimittajalle. 7. ASIAKIRJAT Noudatettavat asiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys on määritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa vuokrasopimusmallissa. 8. URAKKA-AIKA 8.1 Töiden aloitus 8.2 Rakennusaika Tavoitteena on, että työt aloitetaan viimeistään 6/2015. Tarkempi ajankohta sovitaan tilaajan ja valitun toimittajan välisissä neuvotteluissa. Rakennustyöt toteutetaan välillä KK/2015 KK/2015. Kaikkien töiden tulee olla valmiina ja kohteen oltava tilaajan käyttöönotettavissa viimeistään Työaika Työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana yksivuorotyötä (ma-pe klo ). Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät. Mikäli toimittaja haluaa suorittaa töitä vuoro- tai viikonlopputyönä, on kyseisen toimittajan haettava ko. työhön tarvittavat viranomaisluvat ja li- 6

7 säksi sovittava asiasta aina tilaajan kanssa. Toimittajalla on oltava kohteessa aina työnjohtaja, kun kohteessa suoritetaan rakennustöitä. 9. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 9.1 Hinta Tilaaja maksaa toimittajalle kuukausivuokraa, joka määräytyy vuokrasopimuksen mukaisesti. Huom. Käännetty arvonlisäverovelvollisuus ei tule kyseeseen tilapäisten rakennusten osalta. 9.2 Hinnan maksaminen Vuokranmaksu alkaa, kun kohde on valmis ja tilaaja on vastaanottanut kohteen. 10. VALVONTA Toimittaja vastaa kohteen valvonnan järjestämisestä. Valvojat nimetään työn alkaessa. 11. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 11.1 Toimittajan organisaatio ja valtuudet 11.2 Kulkuluvat 11.3 Viranomaistarkastukset Toimittajalla tulee olla työmaalla vastuullinen työnjohtaja jolla on riittävä kokemus. Lisäksi työmaalla on oltava riittävä määrä ammattitaitoista muuta työnjohtoa. Toimittajalla tulee olla jatkuvasti tavoitettavissa oleva kohteeseen nimetty sekä kohteesta vastuussa oleva työnjohtaja. Toimittajan tulee huolehtia siitä, että jokaisella työmaalla työskentelevällä henkilöllä on näkyvillä kuvallinen henkilökortti josta ilmenee työntekijän henkilökohtainen veronumero, sekä kulkulupa. Toimittaja ylläpitää ajantasaista luetteloa työmaalla työskentelevistä henkilöistä. Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomais- ja muut vastaavat tarkastukset tulevat pidetyiksi. Tarkastuksista on ennalta ilmoitet- 7

8 tava tilaajalle, jotta tämän edustaja voi tarvittaessa olla läsnä tarkastustoimituksessa. 12. VASTAANOTTO 12.1 Kohteen vastaanotto 12.2 Käytön opastus Kohde vastaanotetaan valmiina pihatöineen ja edellytettyine kalusteineen. Tavoitteena on, että kohde voidaan vastaanottaa tilaajan käyttöön viimeistään Toimittajan tulee järjestää opastus rakennuksen käyttöhenkilökunnalle. 13. TARJOUS 13.1 Tarjouksen muoto 13.2 Tarjouksen voimassaoloaika Tarjous on annettava tarjouspyynnön liitteenä olevilla lomakkeita. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt selvitykset ja todistukset. Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen, eikä tarjoukseen saa liittää mitään omia ehtoja, varaumia tms. Tarjouksen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä lukien. 8