Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A"

Transkriptio

1 Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

2 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana on rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT ) 1.1 Rakennuskohde, sijainti ja laajuus Työ käsittää kohdassa 3. tarkemmin määritellyn Sonnilantien valaistussaneerauksen rakentamisen. 1.2 Rakennuttaja Kokemäen kaupunki Tekninen toimisto Tulkkilantie 2, Kokemäki puh: fax: (02) Yhteyshenkilö: Jari Ruponen Puh sähköposti: 1.3 Rakennuttaminen ja valvonta Kokemäen kaupunki Tekninen toimisto Tulkkilantie 2, Kokemäki puh: fax: (02) Yhteyshenkilö: Ilkka Välke Puh sähköposti: 1.4 Suunnittelijat Sähkösuunnittelu Suunnittelutoimisto Enertel Oy Pappilantie 7, LAITILA Puh. (02) , telefax (02) Yhteyshenkilö: Ari Nivola

3 2 GSM sähköposti: 1.5 Rakennusalueen ja ympäristön käyttö 2. URAKKAMUOTO Urakoitsija (sähköurakoitsija) on velvollinen kustannuksellaan kuljettamaan syntyvät purku-, raivaus- ja rakennusjätteet Kokemäen kaupungin jätehuoltomääräysten mukaiseen jätteenkeräyspisteeseen tai rakennuttajan määräämään muuhun paikkaan huomioiden purkujätteen laatu. Valaisimet sisältävät elektroniikkaromua ja lamput elohopeaa. Painekyllästetyt poistettavat pylväät ovat vaarallista jätettä ja ne saa luovuttaa vain jätelain mukaisen hyväksynnän saaneille vastaanottajille (kts. Tukes ohjeet kyllästetyn ja maalatun puutavaran jätehuolto). Rakennuttaja ei vastaanota mitään purkujätettä lukuunottamatta erikseen sovittavia purettavia, hyväkuntoisia valaisimia, jotka toimitetaan kaupungin varikolle varaosakäyttöön. 2.1 Yleistä Urakkamuotona on kokonaisurakka. 2.2 Maksuperuste Sähkötyöt suoritetaan kokonaishintaurakkana. 2.3 Urakkasuhteet 3. URAKAN LAAJUUS Sähköurakoitsijan sopimussuhde on määritelty tilaajan tarjouspyynnössä. 3.1 Yleistä Rakennustyö käsittää Kokemäen kaupungin Sonnilantien valaistuksen saneeraamisen sähköurakan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Urakan laajuus ilmenee suunnitelmapiirustuksista. Työalueena käytetään asemapiirroksen mukaista tiealuetta. Mahdollisesti tarvittavasta leveämmästä työalueesta tulee sopia rakennuttajan kanssa erikseen. Puut, pensaat ja kasvit pyritään säästämään mikäli mahdollista. Puiden tarpeetonta kaatoa tulee välttää. Yksityiskohtaisemmin työalueesta ja puiden suojaustarpeesta sovitaan katselmuksessa ennen työn aloitusta. Rakennuttaja on hankkinut työtä varten tarvittavat luvat. Kaikista muista luvista vastaa urakoitsija. Uusien pylväiden sijoituspaikkoja ei ole merkitty maastoon. 3.2 Sähköurakka Sähköurakkaan sisältyvät Kokemäen kaupungin Sonnilantien urakka-alueen

4 3 mukaisten nykyisten valaistusasennusten purkutyöt sekä uuden valaistuksen rakentaminen kokonaisuudessaan suunnitelmien mukaisesti valmiiseen käyttökuntoon sekä yleiset työmaavelvoitteet. Sähköurakkaan sisältyvään maanrakennustyöhön sisällytetään kaapeliojien kaivuu- ja täyttötyöt, asfaltin leikkuu ja kaapeleiden, varoitusnauhojen, suojaputkien, pylväiden sekä jalustojen asennustyöt. Uudelleen päällystys kuuluu rakennuttajalle. Työohjeet on esitetty sähköselityksessä. Sähköurakoitsija hankkii ja kustantaa kaiken työhön käytettävän ja työsuoritukseen tarvittavan materiaalin asennuksineen sekä on vastuussa hankkimistaan tarvikkeista. Kaikilla tie- ja katuosuuksilla, joissa rakennustyötä suoritetaan, urakoitsija on velvollinen pitämään riittävän levyisen osan tiestä kuljettavassa kunnossa koko työmaan ajan liikennettä varten. Liikenteenohjaussuunnitelmat on hyväksytettävä tilaajalla. Urakoitsija hankkii mahdollisesti tarvittavat luvat yksityisteiden työnaikaiseen käyttöön materiaali- tms. kuljetuksia varten. Yksityisteille ja muille alueille mahdollisesti aiheutuvat vauriot on urakoitsijan kustannuksellaan korjattava ja alueet siistittävä. Työturvallisuudessa urakoitsijan on noudatettava voimassa olevia työsuojelu ja turvallisuuslakeja ja asetuksia. Rakennuttajan työsuojeluorganisaatiolla on oikeus tehdä työmaalla työsuojelutarkastuksia tarvittaessa ja puuttua havaitsemiinsa puutteisiin tai epäkohtiin. Urakoitsija on velvollinen nimeämään työsuojelusta vastaavan henkilön sekä ennen työmaan aloittamista toimittamaan rakennuttajalle työmaata koskeva työsuojelun toimintasuunnitelma. Urakoitsijan tehdessä tai teettäessä töitä yleisillä liikennealueilla on liikenteenohjaustehtävissä työskentelevän käytettävä standardin SFS-EN 471 mukaista suojausluokan 3 varoitusvaatetta ja muissa töissä suojausluokan 2 mukaista varoitusvaatetta. Työntekijöillä on oltava voimassaoleva tieturva I- koulutus. 4. ASIAKIRJAT 4.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle veloituksetta työpiirustusten laatimista varten seuraavat piirustukset ja asiakirjat: 3 sarjaa kopioita sähkötyöselityksen piirustusluettelon mukaisesti Mainitut piirustukset on sähköurakoitsijan erikseen tilattava rakennuttajalta tai suunnittelijoilta. Muut urakoitsijan tarvitsemat kuulto- ym. kopiot sisältyvät sähköurakkaan. 4.2 Urakkasopimusasiakirjat Urakkasopimus laaditaan pääurakan (sähköurakan) osalta rakennusurakan sopimuslomakkeelle RT Urakassa noudatetaan "Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE Asiakirjojen pätevyysjärjestys

5 4 Asiakirjojen pätevyysjärjestyksessä noudatetaan "Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998, 13. Urakoitsijan tulee urakkasopimuksen puitteissa noudattaa suunnittelijoiden ja muiden asiantuntijoiden, työnvalvojan, tarvikkeiden valmistajien ja toimittajien sekä muiden urakoitsijoiden antamia piirustuksia, selvityksiä ja täydentäviä ohjeita. Piirustukset ja selitykset on käsitettävä toistensa täydennyksiksi ja yhdeksi kokonaisuudeksi siten, että ne yhdessä määrittelevät sekä kokonaisuuden että sen osat. Tällöin riittää, että kukin osa tai työ on mainittu jossakin asiakirjaryhmässä, joten suunnitelma-asiakirjat täydentävät toisiaan ja niiden vertailuvelvollisuus on urakoitsijalla. Mikäli näiden kesken syntyy ristiriitaisuuksia, määrää rakennuttajan edustaja urakoitsijaa kuultuaan tulkinnan. Kaikki piirustuksissa ja työselityksissä mainitut tai esiintyvät työt kuuluvat sähköurakkaan ellei nimenomaan ole huomautettu ei kuulu urakkaan. 4.4 Rakennuttajan määrälaskenta Rakennuttaja ei suorita määrälaskentaa. 5. URAKKA-AIKA 5.1 Töiden aloitus Työt kohteessa voidaan aloittaa heti, kun urakkasopimus on tehty. 5.2 Rakennusaika Työsuoritusten tulee olla valmiina, tarkastettuna ja vastaanotettuna tarjouspyynnössä mainitussa aikataulussa. 5.4 Viivästyminen Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta, peritään viivästyssakkoa kultakin täydeltä viikolta, kuitenkin enintään 10 viikolta. Viivästyssakon määrä alkavalta viikolta on seuraava: - sähkötöissä 1,0 % urakkahinnasta 5.5 Työaikataulun tekeminen Urakoitsija laatii työaikataulun rakennuttajan kanssa yhteistyössä. 6. URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET 6.1 Takuuaika Urakoitsijan takuuaika alkaa siitä päivästä, jolloin rakennuttaja on hyväksynyt ja vastaanottanut työn. Takuuaika on vastaanottotarkastuksesta lukien kaksi vuotta.

6 5 6.2 Vakuudet Yleisten sopimusehtojen 4 :n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti: a) rakennusajan vakuudeksi sähköurakoitsija antaa 10 % urakkahinnasta. b) takuuajan vakuudeksi sähköurakoitsija antaa 5 % urakkahinnasta, ja sen tulee olla voimassa takuuaikana ja 3 kuukautta sen jälkeen. 6.3 Vakuutukset Urakoitsijalla (sähköurakoitsija) tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 6.4 Vastuu kolmannelle osapuolelle Noudatetaan YSE RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 7.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. 7.2 Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. 7.3 Muutos- ja lisätyöt Urakoitsijan tulee antaa suunnitelmien muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity tarjous tai erittelylaskelma. Muutostöissä noudatetaan yksikköhintaluettelossa sovittuja hintoja tai näiden puuttuessa, vastaavin perustein sovittuja hintoja. Ennen muutos- ja lisätöihin ryhtymistä on asiasta sovittava rakennuttajan yhteyshenkilön kanssa. Jos sopimusasiakirjoista ei saada vastaavaa hintaa tai hinnanmääräämisperusteita eikä hinnasta voida muutoin sopia, on työ tehtävä omakustannushintaan yleisten sopimusehtojen 32 :n mukaisesti ellei rakennuttaja ota sitä toteutettavakseen. 7.4 Urakkasumman maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan toimesta työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko jonka rakennuttaja hyväksyy. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankintaa että asennusta. Ennakot Ensimmäinen maksuerä on korkeintaan puolet rakennusaikaisen vakuuden

7 6 määrästä. Maksuerä suoritetaan urakoitsijalle kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus on otettu, rakennusaikainen vakuus on annettu rakennuttajalle ja työt kohteessa on aloitettu. Viimeinen maksuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkasummasta. Maksuerä suoritetaan, kun työ on hyväksyttynä vastaanotettu, takuuajan vakuus on annettu ja käytönopastus annettu rakennuttajalle. Maksujen suoritusaika ja viivästyssakko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan viipymättä kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja sitä vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten todettu maksukelpoiseksi. Jos rakennuttaja ei 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty rakennuttajalle, täytä maksuvelvollisuuttaan, hän on velvollinen maksamaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka. Viivästyskorko on viitekorko lisättynä korkolain mukaisella 7 prosenttiyksiköllä. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 8. RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET 8.2 Suunnitelmat Ne piirustukset ja asiakirjat, joita urakoitsija tarvitsee aliurakoitaan tai hankintojaan varten, hän on itse velvollinen kustantamaan. Työmaata varten tarvittavat, itsekustannettavat lisäsarjat tilataan suoraan suunnittelijoilta. 8.3 Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset - Urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan kuljettamaan purkujätteet ja - tarvikkeet pois työmaalta. - Mikäli rakennustyöstä aiheutuu vahinkoa oleville teille, pihoille, rakennuksille tai laitteille, korjaa urakoitsija ne alkuperäistä vastaavaan kuntoon omalla kustannuksellaan. 8.4 Rakennuttajan vakuudenantovelvollisuus Rakennuttajalla ei ole vakuudenantovelvollisuutta. 9. VALVONTA 9.1 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuorituksen laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota.

8 7 Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työn suoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 9.2 Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa yleisten sopimusehtojen 47 ja 48 :ien mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta laadun suhteen. 9.3 Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelija. Suunnittelija valvoo omalta osaltaan sitä, että työstä tulee suunnitelmien mukainen. Suunnittelija ei ole oikeutettu sopimaan mistään muutoksista vaan kaikkien muutosten on saatava rakennuttajan hyväksyminen. 9.4 Tarkastukset Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaisten suoritettavaksi kuuluvat tarkastukset tulevat pidetyiksi. Tarkastuksista on etukäteen ilmoitettava rakennuttajalle, jotta rakennuttajan edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksissa. 10. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 10.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää rakennuttajan edustaja Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Sähköurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastuullinen työnjohtaja Kirjaukset Urakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa tarkastetuksi. Urakoitsijalla on velvollisuus kirjata työmaapäiväkirjaan myös muiden urakoitsijoiden työmaan kulkua koskevat huomautukset. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa jonkun osapuolen pyynnöstä Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Urakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata aikataulun noudattamista.

9 8 11. TYÖVOIMA 11.1 Työvoimarajoitus Urakoitsijan tulee noudattaa työvoiman käytössä työvoimaviranomaisten ohjeita ja määräyksiä. Käytettävän työvoiman on oltava ehdottoman ammattitaitoista. Toivottavaa olisi, että urakoitsija käyttäisi työssään mahdollisimman paljon paikkakunnalta saatavissa olevaa kaivu-, kone- ja kuljetuskalustoa sekä suuntaisi muutoinkin mahdollisimman paljon hankinnoistaan paikkakunnan yrityksille ja liikelaitoksille. 12. VASTAANOTTO 12.1 Toimintakokeet Sähkötöiden osalta on suoritettava urakka-asiakirjojen määrittelemät toimintakokeet. Näihin kokeisiin, säätö- ja viritystoimenpiteisiin sekä erikseen ohjelmoituihin koekäyttöihin varattava aika on otettava huomioon kaikissa työaikatauluun ja työaikajärjestelyihin liittyvissä toimenpiteissä Käytön opastus Urakoitsijan tulee järjestää käytön opastus käyttöhenkilökunnalle. 13. ERIMIELISYYDET 13.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan, ellei sovintoon muuten päästä, Satakunnan käräjäoikeudessa. 14. TARJOUS 14.1 Tarjouksen muoto Urakka on kokonaishintaurakka. Kokonaishintaurakkaan kuuluvat kaikki ne työt, hankinnat ja toimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia oheisissa suunnitelmapiirustuksissa esitetyn tievalaistuskohteen saattamiseksi työselityksen ja piirustusten mukaiseen täysin valmiiseen ja viimeisteltyyn kuntoon Tarjouksen voimassaoloaika

10 9 Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakka-sopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään kolme kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien Tarjouksen tekeminen Tarjous annetaan tämän urakkaohjelman mukaisesti ja siinä mainittujen asiakirjojen nojalla. Tarjoushinnassa on selvästi merkittävä urakkahinta, arvonlisävero ja näiden yhteishinta, kukin erikseen ilmoitettuna. Tarjous toimitetaan tarjouspyynnössä mainittuun osoitteeseen. Kuoreen tulee ehdottomasti merkitä tarjouspyynnössä mainittu tarjousmerkintä. Tarjouksen tulee tarjouspyyntökirjeessä ilmaistuna ajankohtana saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa Lisätiedot Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija tutustuu tievalaistuksen saneerauskohteeseen ennen tarjouksen antamista. Laitilassa Kokemäen kaupunki puolesta Suunnittelutoimisto Enertel Oy Ari Nivola

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA MYRSKYLÄ OIKOTIE 2, 07600 MYRSKYLÄ SÄHKÖTYÖSELITYS URAKKALASKENTAAN 02.05.2013 2 SÄHKÖTYÖSELITYS MYRSKYLÄN KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT. 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT. 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta VILLE RAKENTAJA URAKKARAJALIITE Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta 1.1 Sijainti Kotilan tila R:no x.xxx Kotilantie

Lisätiedot

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta RT 16-10686 LVI 03-10288 Ratu 421-T KH X4-00261 ohjetiedosto marraskuu 1998 1(7) RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT REYS-8 1995 pienurakka, erikoistyöt, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Lempi-nimisen romualuksen nostamisesta, purkamisesta ja purkujätteen käsittelystä

Tarjouspyyntö Lempi-nimisen romualuksen nostamisesta, purkamisesta ja purkujätteen käsittelystä NAANTALIN KAUPUNKI 1 Tarjouspyyntö Lempi-nimisen romualuksen nostamisesta, purkamisesta ja purkujätteen käsittelystä NAANTALIN KAUPUNKI 2 1 Hankkeen organisaatio 1.1 Tilaaja ja yhteyshenkilö sopimusasioissa

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014 MALLI UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 KOULUTUSTILAISUUS 12.2.2014 JUHANI KARHU / Senaatti-kiinteistöt Case kohde: Toimistorakennuksen peruskorjaus ja laajennus, 14500 brm 2 InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

As. Oy Uittorännin osakkaat Riku Siren, Katja Roivas ja Sirpa Alkunen Kyläsepänkatu 4 33270 Tampere. puh. 040-1331590, sähköposti riku.siren@gmail.

As. Oy Uittorännin osakkaat Riku Siren, Katja Roivas ja Sirpa Alkunen Kyläsepänkatu 4 33270 Tampere. puh. 040-1331590, sähköposti riku.siren@gmail. TARJOUSPYYNTÖ 14.11.2014 Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään alla mainitulla tavalla eriteltynä. Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Liite 3 SOPIMUSLUONNOS Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen pensaiden alasleikkauksesta ja kuorikatteen levityspalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa 34. Rakennuttajakoulutus TUTKIELMA Tekijä: Reijo Markkanen Ohjaaja: Pirjo Pernu Kuopio

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot