Lean Management. - Miten vähemmän voi olla enemmän? Ilkka Kouri. Lean Management 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lean Management. - Miten vähemmän voi olla enemmän? Ilkka Kouri. Lean Management 1"

Transkriptio

1 Lean Management - Miten vähemmän voi olla enemmän? Ilkka Kouri Lean Management 1

2 Lean management - filosofia Japani: Lean management on laatuajattelun soveltamista teollisiin prosesseihin Tekemällä asiat oikein, täydellisesti saavutamme parhaat tulokset Toimintaprosessien jatkuva kehittäminen johtaa täydellisyyteen pitkällä aikajänteelle Sitoutunut Japanilaiseen mentaliteettiin ja kulttuuriin Lean Management Ilkka Kouri

3 Lean management - filosofia USA: Lean Management on tuottavuuden ja laadun kehitysohjelma Japanilainen Lean Filosofia ei toiminut länsimaissa koska kulttuurillisia ja filosofisia lähtökohtia ei ymmärretty Lean on kehitysohjelma, jonka toteuttaminen johtaa tuloksiin Lean kehitysohjelma tarjoaa valmiin paketoidun mallin toiminnan kehittämisestä länsimaisessa ympäristössä Lean Management Ilkka Kouri

4 Lean management piirteet Mitä asiakas havaitsee? Miten toiminta on toteutettu? Mitkä ovat tulokset? Nopea tilaus - toimitusketju Toiminnan korkea laatu Korkea tuottavuus Laadukkaat tuotteet Lyhyet läpäisyajat Hyvä kannattavuus Tarkasti määritelty tuotevalikoima Nopea tuotekehitys Innovatiivisuus uudistumiskyky Kilpailukykyiset hinnat Standardoidut Prosessit Motivaation kehittyminen Lean Management Ilkka Kouri

5 Lean on aina asiakaslähtöistä Toiminnan ja prosessien organisointi kohderyhmän asiakastarpeiden perusteella siten että ne maksimoivat asiakkaan saaman arvon suhteessa kustannuksiin Arvoa tuottavat prosessit ja niiden kehittäminen on tärkeää!!! Lean Management Ilkka Kouri

6 Tuotettavan arvon maksimointi Keskittyminen arvoa lisäävään toimintaan Arvoa lisäävä toiminta Toimenpide, joka muokkaa tai muotoilee ainetta, kappaletta tai informaatiota vastaamaan asiakkaan vaatimuksia. Arvoa lisäämätön toiminta Ne toimenpiteet, jotka vievät aikaa, resursseja tai tilaa, mutta eivät lisää tuotteen tai palvelun arvoa (siten, että siitä voitaisiin laskuttaa) Lean Management Ilkka Kouri

7 Lean toimintamallin rakentaminen Lean Johtajuus ja Ihmiset Lean toimintamallit Lean toiminnan kehittäminen Yhteinen näkemys Lean - toimintamallista Lean periaatteet käytännön johtamisessa Ihmisten mukaan ottaminen Lean vaatii johtajuutta! kanban mixed model production SMED one-piece flow poka-yoke Andon concurrent engineering kaizen TPM 5S MUDA value stream mapping A3 Five times why Lean Management Ilkka Kouri

8 Lean toiminnan kehittäminen 1. Arvo - määrittele tuotteiden ja palvelujen arvo asiakkaan näkökulmasta 2. Arvoketju - tunnista lisäarvoa tuovat vaiheet ja poista lisäarvoa tuottamattomat vaiheet 3. Virtauta - organisoi toiminta siten että tuotteet ja palvelut virtaavat pysähtymättä arvoketjussa 4. Tarpeen perusteella toiminta - toteutus välittömän asiakastarpeen perusteella 5. Pyri täydellisyyteen - poista laatuvirheet ja hukkatekijät Lähde: Lean Thinking, Womack&Jones Lean Management Ilkka Kouri

9 Mitä leanilla voidaan saavuttaa? Radikaaleja parannuksia tuotannossa jo lyhyellä aikajänteellä Läpäisyajan lyheneminen 50 % Tuottavuutta 30 % lisää Reklamaatioiden ja virheiden väheneminen 90% Toimitusvarmuuden merkittävä kehittyminen Kehitys on tehtävissä 6 kk 18 kk aikana Edellyttää vain tahtoa, oikeita asenteita sekä jonkin verran investointeja Kehitys pysähtyy, mikäli muut toiminnot ja yhteistyökumppanit jäävät ulkopuolelle Kehitys taantuu mikäli ei pidetä huolta jatkuvasta kehittämisestä ja Lean-filosofian peräänantamattomasta soveltamisesta kaikilla organisaatiotasoilla Lean Management Ilkka Kouri

10 Kilpailukyvyn kehittäminen Lean periaatteilla Lean on Koko yrityksen ja kaikkien toimintojen organisointi periaate Johtamistapa ja kulttuuri Edellyttää sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä Tulokset ovat seurausta siitä että asiat tehdään oikein Koko toimintaketjun ominaisuus Lean ei ole Tuotantoa koskeva asia Lyhytjänteinen kehitysohjelma Nopeasti pysyviä tuloksia tuova järjestelmä Kustannusten säästöohjelma Lean Management Ilkka Kouri

11 The Toyota Way Ongelmien ratkaisu Jatkuva kehittyminen ja oppiminen Ihmiset ja yhteistyökumppanit Kunnioitus, kasvu ja haastaminen Prosessien kehittäminen -Virtautus ja imu -Hukan eliminointi Filosofia Kyky ajatella pitkäjänteisesti Lähde J.K Liker: The Toyota Way Lean Management Ilkka Kouri

12 Toyota Production System Laatu Kustannukset Läpaisyaika Turvallisuus ja moraali - lyhentämällä tuotantoketjua ja hukan poistamisella JIT Takt-aika Virtaus Imu SMED Logistiikka Tasoitettu tuotanto (heijunka) Standardoidut, vakaat prosessit Visuaalinen johtaminen Toyotan toimintafilosofia JIDOKA Autonomaatio Andon Laadun valvonta Poka-Yoke Ongelmaratkaisu (5 times why) Lean Management Ilkka Kouri

13 Prosessin jatkuva virtaus Tuotannon virtauttaminen parantaa tuottavuutta ja laatua sekä lyhentää läpäisyaikaa Prosessin virtaus tuo ongelmat eli kehitysmahdollisuudet esille Ongelmien ratkaisu tehostuu Ongelmien syyt ovat helpommin hahmotettavissa Ongelmat on pakko ratkaista, jotta tuotanto toimisi Virtautus edellyttää laadunvarmistuksen ja ongelmaratkaisun rakentamista prosessiin Tuotantoa tehostetaan pienentämällä edelleen varastoja ja valmistuseräkokoja, kunnes esiin nousee uusia ongelmia l. kehitysmahdollisuuksia Useimmissa prosesseissa 90% on hukkaa ja 10% tuottaa lisäarvoa Lean Management Lähde J.K Liker: The Toyota Way Ilkka Kouri

14 Jatkuvan virtauksen hyödyt 1. Laaduntuottokyvyn rakentaminen prosessiin 2. Joustavuus asiakastarpeiden suhteen (tuotevariaatiot) 3. Tuottavuuden kehittyminen 4. Lattiatilan vapautuminen 5. Turvallisuuden kehittyminen 6. Parantaa moraalia ja vastuunottoa 7. Pienentää varastoja ja vapauttaa pääomaa 8. Ei arvoa tuottavan työn määrä vähenee Jos virtausta tehostetaan ilman että laadunvalvontaa ja kehitystä parannetaan, aiheutetaan vain lisää ongelmia ja turhautumista Lean Management Ilkka Kouri

15 Tuotannon virtauttaminen käytännössä Selkiytä materiaalivirtaa ja tiivistä layouttia Pienennä asetusaikoja ja eräkokoja Poista turhat välivarastot prosessista Suunnittele tarvittavat puskurivarastot ja poista muut varmuus varastot Suunnittele ja ohjaa koko arvovirtaa Yhden koneen käyttösuhde tai asetuksissa käytetty aika ei ole tärkeää Luo tuotannolle selkeä rytmi ja pelisäännöt Jos mahdollista, tasoita tuotantomääriä ja mixiä Lisää visuaalisuutta lattiatasolla Johda toimintaa lattiatasolta Poista häiriöt ja ongelmat jotka häiritsevät virtausta Lisää prosessin joustavuutta ja työntekijöiden monitaitoisuutta Lean Management Ilkka Kouri

16 Lean valmistuksen kehittäminen Prosessin vakiointi Asetusaikojen lyhentäminen Läpäisyaikojen lyhentäminen Eräkokojen pienentäminen Välivarastojen poisto Materiaalivirran mukainen layout Tarpeen perusteella tapahtuva ohjaus, Imu Laadunkehitys Lean Management Ilkka Kouri

17 Nopea läpäisyaika ja tarve tuotannon lähtökohtana Toimitusaika Pitkä läpäisy, suuret eräkoot, suuret varastot Hallitsematon tekeminen ja laatu, sähläystä Nopea läpäisy, pienet eräkoot, pienet varastot Hallittu tekeminen ja laatu. Tuotteen variointi ja muutosten toteutus toimitusajan aikana Lean Management Ilkka Kouri

18 Selkeyden ja visuaalisuuden kehittäminen Tehokas työskentely edellyttää siisteyttä ja systemaattisuutta Itseohjautuvuus edellyttää että prosessi on selkeä ja havainnollinen Selkeys ja havainnollisuus parantaa laatua Poikkeamien ja ongelmien tunnistaminen on helpompaa Toiminnan kehittäminen on helpompaa, koska prosessista saa helpommin varmaa tietoa Työturvallisuus on parempi Motivaatio tehdä asioita paremmin kasvaa Ohjeiden ja standardien seuranta helpottuu Prosessista saa varmaa tietoa Lean Management Ilkka Kouri

19 Tuotannon hukkatekijät 1. Ylituotanto, jolle ei ole välitöntä tarvetta 2. Odottelu ja joutoaika 3. Tarpeeton kuljettelu 4. Ylikäsittely tai virheellinen käsittely 5. Turhat varastot 6. Tarpeeton liikkuminen tai liike 7. Vialliset tuotteet, romutus, korjaaminen tai tarkastus 8. Inhimillisen potentiaalin tuhlaus Lean Management Ilkka Kouri

20 7 Hukkaa (Waste, Muda) Liiallinen varasto Ylituotanto Virheet - laatu Liike - rikot Ylitekeminen Siirtely Odottelu Lean Management Ilkka Kouri

21 Hukan tunnistaminen Ylituotanto ja varastot kätkevät hukan Ylituotannon karsiminen ja tuotannon virtautus on hukkien poistamisen lähtökohta Selkeys ja havainnollisuus tuovat hukat esiin Luo tuotantojärjestelmä, joka tuo hukat esiin ja pakottaa hukkien poistamiseen Ymmärrä tuotannon arvoketju Value Stream Mapping, VAT Spaghettikaavio Vaihekohtainen läpäisyaika kaavio Määrittele ja mittaa koko arvoketjun tuottavuutta Lean Management Ilkka Kouri

22 Lean kehitystekniikat Vaikutusalue Toiminnan kehittäminen Ongelma ratkaisu Lean toiminnan Kehittämisessä tarvitaan kaikki nämä elementit Jatkuva parantaminen Aika ja resurssit Lean Management Ilkka Kouri

23 Lean kehitystekniikat Jatkuva parantaminen (kaizen) on laaja-alainen, koko henkilökunnan osallistuttava kehitysohjelma Pieniä parannuksia olemassa oleviin prosesseihin Systemaattinen prosessi toiminnan tukemiseksi Ongelmaratkaisu perustuu nopeasti toteutettuihin kehityshankkeisiin, joihin kootaan tilannekohtainen kehitysryhmä Tyypillisesti jonkin akuutin ongelman ratkaisua 1-5 päivää Systeemi toiminnan organisointiin ja ratkaisujen toteuttamiseen Yksinkertaiset analyysi ja ongelmaratkaisutekniikat, dokumentointi Toiminnan kehittämishanke on yrityksen tavoitteista lähtien organisoitu erillinen kehitysprojekti Toteutetaan ja dokumentoidaan aina määrämuotoisesti Ongelman vaatiessa voidaan käyttää vaativia ratkaisutekniikoita Resursoidaan ja johdetaan erikseen Lean Management Ilkka Kouri

24 Jatkuvan kehittämisen pyörä PDCA - Sykli PLAN DO CHECK ACT Lean Management Ilkka Kouri

25 Jatkuvan kehittämisen organisointi Kehitystoiminnan tulee olla systemaattista Organisointi Johtaminen Systemaattiset menetelmät Kohdistaminen Kehitystoiminnan tulee olla osa toimintaa ja johtamista Ylimmän johdon tulee sitoutua Esimiesten vastuulla on oman alueensa kehitysaktiivisuus Kehitystoimintaa tulee tukea ja motivoida Palkitseminen ja kannustaminen Välitön palaute Lean Management Ilkka Kouri

26 Kehityshankkeiden johtaminen Hankkeiden ryhmät toteuttavat itsenäisesti Hankkeille määritetty johtajat Hankkeiden sidosryhmien hyväksyttävä toimenpidesuunnitelmat Ohjausryhmän rooli Seuraa hankkeiden etenemistä (seurantapalaverit) Tukee ja opastaa ryhmiä Raportoi yrityksen johdolle Yrityksen johto Kehittämisen suuntaviivat Seuranta ja kannustaminen (Raportointi konsernin johdolle) Lean Management Ilari Savola

27 Esimerkki roadmap Lean Management Ilari Savola

28 Ongelmat pitää ottaa esiin selkeästi Pysäytä tuotantolinja, mikäli tuotteissa, toiminnassa tai materiaaleissa on ongelmia. Linjan pysäyttäminen on välttämätöntä, jotta ongelmat tulevat korjatuksi Jidoka prosessiin rakennettu laatu Kun virhe havaitaan, prosessi pysäytetään välittömästi Työntekijöillä on prosessin pysäytysvastuu Laadun varmistus tehdään aina osana valmistusprosessia Autonomation Automaattiset tarkastukset ja virheentunnistus Valmistus tehdään ensimmäisellä kerralla kunnolla Lähde J.K Liker: The Toyota Way Lean Management Ilkka Kouri

29 Ongelmaratkaisun kehittäminen Tee ongelmien tunnistamisesta helppoa Selkeyden kasvattamien prosessissa Virtauttaminen Tavoitemittarit ja niiden jatkuva seuranta Ota ongelmat selkeästi esiin! Ilmoitustaulutekniikat Määrittele korjausvastuu Organisoi ongelmaratkaisu tehokkaasti Korjaa nopeasti Tiedota ongelmaratkaisuprosessin kulusta Vakiinnuta ratkaisut Lean Management Ilkka Kouri

30 Ehdotus ja aloitejärjestelmät Systemaattisia tapoja ylläpitää jatkuvaa parantamista Ehdotusten keruu, arviointi ja toteutus toteutetaan systemaattisesti Resursoitava ja budjetoitava erikseen Aloitteista pitää saada palaute nopeasti Parhaat ehdotukset menevät virallisiksi aloitteiksi Ehdotuksista kannustepalkkio, aloitteista aloitepalkkio Ehdotus- ja aloitetoimintaa voi kohdentaa ja tehostaa erilaisilla kampanjoilla Lean Management Ilkka Kouri

31 Tiimien kehityskokoukset Akuuttien ongelmien ja kehitysehdotusten säännöllinen käsittely Tiiminvetäjä vetää Kerran vuorossa/päivässä/viikossa Läpikäydään tavoitteet ja vuoron tulokset Kirjataan hyvä suorituksen estäneet ongelmat ongelmataululle Käsitellään ongelmataululle kerääntyneet ongelmat Laaditaan kehitysehdotukset Vaikeat ongelmat viedään eteenpäin kehitys- tai laatu organisaatiolle Lean Management Ilkka Kouri

32 Autotehtaan jatkuvan parantamisen järjestelmä Palkkio maksetaan käyttöönotetusta kehitysehdotuksesta Esimies maksaa palkkion 50 Pienet parannukset Siisteys, järjestys, turvallisuus, viihtyvyys 100 Parannus Tuottavuus, laatu, hukan vähentäminen 250 Merkittävä parannukset Tuottavuus, laatu Aloite 25% toteutuneesta vuosisäästöstä (yli 500 ) Lean Management Ilkka Kouri

33 Lean Management

34 Lean Management

35 Lean Management

36 Lean Management

37 Tuloksia kevyissä kokoonpanotöissä: Tuottavuuskasvu % Läpäisyajan lyheneminen % Laaduntuottokyvyn merkittävä parantuminen Ohjauksen yksinkertaistaminen Kapasiteettijouston lisääntyminen Ihmisten valtava innostus Jatkuvan parantamisen käynnistyminen 104 kehitys ja parannusideaa uuteen prosessiin kahdessa viikossa Selkeä tuotantovisio tuo muutoksia muualle prosessiin Konstruktio (testaus, variaatioiden toteutus) Alihankkijoille (laadunvarmistus, aikataulupito, tehtäväsisältö) Lean Management

38 Yhteenveto Lean management alkaa uudesta tavasta tarkastella asioita Lean on filosofia ja ajattelutapa Lean on kehityspolku, jolla ei ole loppua Leanin tulee kehittyä ympäristön ehdoilla Valmiin mallin avulla saadaan vain rajoitettuja hyötyjä Toiminnan jatkuva, tavoitteellinen ja systemaattinen kehittäminen on tärkeätä Koko henkilöstön osallistuminen on tärkeää Lean Management Ilkka Kouri

39 Kiitos! Ilkka Kouri Lean Management 39

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä Työkalut ja teknologiat Prosessi Yhteisraportti 2009 Projektituotantojärjestelmän strategiset kehittämiskohteet kiinteistö- ja rakennusalalla Lauri Merikallio Harri Haapasalo

Lisätiedot

JIT-tuotannonohjausmenetelmän soveltaminen autoteollisuudessa

JIT-tuotannonohjausmenetelmän soveltaminen autoteollisuudessa 29.3.2011 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS20A9000 Kandidaatintyö ja seminaari Toimitusketjun johtaminen JIT-tuotannonohjausmenetelmän soveltaminen autoteollisuudessa Just-in-Time

Lisätiedot

Lean -valmennukset tuotanto- ja palvelusektorille

Lean -valmennukset tuotanto- ja palvelusektorille Lean -valmennukset tuotanto- ja palvelusektorille Lean -ajattelu, Lean Management, Lean -tuotanto ja Lean -työkalut Sibeliustalo, Lahti Ouluphotos.com Kuvaaja: Jenni Kiukas - 2 - LEAN asiantuntija & projektijohtaja-koulutus

Lisätiedot

PAULI HUHTALA RAKENNUSMATERIAALITEOLLISUUSYRITYKSEN LAATUJÄRJESTELMÄ. Diplomityö

PAULI HUHTALA RAKENNUSMATERIAALITEOLLISUUSYRITYKSEN LAATUJÄRJESTELMÄ. Diplomityö PAULI HUHTALA RAKENNUSMATERIAALITEOLLISUUSYRITYKSEN LAATUJÄRJESTELMÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Paul H. Andersson Tarkastaja ja aihe hyväksytty: 14.8.2013 ii TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO

Lisätiedot

PETRI NYYSSÖLÄ LEAN-KÄSIKIRJA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN YRITYKSELLE. Diplomityö

PETRI NYYSSÖLÄ LEAN-KÄSIKIRJA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN YRITYKSELLE. Diplomityö PETRI NYYSSÖLÄ LEAN-KÄSIKIRJA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN YRITYKSELLE Diplomityö Tarkastaja: professori Lauri Sydänheimo Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

JOONAS KOSKI TUOTANNONOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN VENTTIILITUO- TANNOSSA. Diplomityö

JOONAS KOSKI TUOTANNONOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN VENTTIILITUO- TANNOSSA. Diplomityö JOONAS KOSKI TUOTANNONOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN VENTTIILITUO- TANNOSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Kari Koskinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 4.

Lisätiedot

Leanistäkö lisää virtaa pääsuunnitteluprosessin

Leanistäkö lisää virtaa pääsuunnitteluprosessin Leanistäkö lisää virtaa pääsuunnitteluprosessin läpiviemiselle? PS PRO Tutkielma Nina Väistö arkkitehti SAFA KVA Arkkitehdit Oy Helsinki 28.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO Tiivistelmä

Lisätiedot

Tuotantoprosessin kehittäminen LEAN periaatteita hyödyntäen

Tuotantoprosessin kehittäminen LEAN periaatteita hyödyntäen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden laitos DIPLOMITYÖ Tuotantoprosessin kehittäminen LEAN periaatteita hyödyntäen Työn 1. tarkastaja Työn 2. tarkastaja Työn

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmät paperiteollisuudessa

Laadunhallintajärjestelmät paperiteollisuudessa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Laadunhallintajärjestelmät paperiteollisuudessa Quality Management Systems in Paper Industry Kandidaatintyö Aarne Lyykorpi Niko Valkeinen TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Saku Mäkinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

JANNE VAKSILA TERÄKSEN ESIKÄSITTELYN TUOTANTOTEKNISEN SUUNNIT- TELUN KEHITTÄMINEN

JANNE VAKSILA TERÄKSEN ESIKÄSITTELYN TUOTANTOTEKNISEN SUUNNIT- TELUN KEHITTÄMINEN JANNE VAKSILA TERÄKSEN ESIKÄSITTELYN TUOTANTOTEKNISEN SUUNNIT- TELUN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Paul H. Andersson Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan

Lisätiedot

Lean toimintamalli + lyhyt esittely Green Lean -ajatteluun. Jouko Raita03-2013 jouko.raita@raitaint.biz

Lean toimintamalli + lyhyt esittely Green Lean -ajatteluun. Jouko Raita03-2013 jouko.raita@raitaint.biz Lean toimintamalli + lyhyt esittely Green Lean -ajatteluun Jouko Raita03-2013 jouko.raita@raitaint.biz Voinko hyödyntää Leaniä? Missä on tuotantoa... siellä on prosessi Missä on prosessi... siellä on hukkaa

Lisätiedot

TUUKKA RUOTSALA TUOTANTOPROSESSIN MATERIAALIVIRTOJEN KEHITTÄMINEN

TUUKKA RUOTSALA TUOTANTOPROSESSIN MATERIAALIVIRTOJEN KEHITTÄMINEN TUUKKA RUOTSALA TUOTANTOPROSESSIN MATERIAALIVIRTOJEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Prof. Miia Martinsuo ja lehtori Ilkka Kouri on hyväksytty tarkastajiksi Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

Toyotan tuotantojärjestelmä ja sen merkitys liiketoiminnalle

Toyotan tuotantojärjestelmä ja sen merkitys liiketoiminnalle Toyotan tuotantojärjestelmä ja sen merkitys liiketoiminnalle www.toyota-forklifts.fi Toyota Way Toyotan tuotantojärjestelmä (Toyota Production System, TPS) on Toyota Wayn ilmentymä. Toyotan työntekijät

Lisätiedot

Leanin lähteellä Toyotan lean-kulttuuri ja asiakas ensin - ajattelu. Turku 19.9.2014 Jukka Korkiala

Leanin lähteellä Toyotan lean-kulttuuri ja asiakas ensin - ajattelu. Turku 19.9.2014 Jukka Korkiala Leanin lähteellä Toyotan lean-kulttuuri ja asiakas ensin - ajattelu Turku 19.9.2014 Jukka Korkiala Maailmanlaajuiset Toyota Way - arvot ovat Toyota-toiminnan kivijalkana Tavoitteena on saumaton yhteistyö

Lisätiedot

Pekka O. Einistö Lean sujuvoittaminen ajattelutapana ja johtamisfilosofiana

Pekka O. Einistö Lean sujuvoittaminen ajattelutapana ja johtamisfilosofiana Suomen Laatuyhdistys ry:n Osaamisen kehittämisen laatujaoksen teemailtapäivä 24.11.2010 klo 15-18 Toyota Tsusho Nordic Oy:ssä Vantaan Kaivokselassa. Pekka O. Einistö Lean sujuvoittaminen ajattelutapana

Lisätiedot

www.ims.fi'ar*kkelit'

www.ims.fi'ar*kkelit' www.ims.fi'ar*kkelit' Laadunhallinnan'perusteita' Laatu'työnteossa' Johtamisjärjestelmää'etsimässä' Johtamiskäytäntö' Prosessijohtamisen'arvioin*' Jalkautustekniikat'mi=aristotyössä' ISO'9000'2000'sanasto'

Lisätiedot

YHDESSÄ RAKENTAEN. APS - Sisulla ja Sydämellä

YHDESSÄ RAKENTAEN. APS - Sisulla ja Sydämellä YHDESSÄ RAKENTAEN APS - Sisulla ja Sydämellä APS (AGCO Production System) APS on AGCOn toiminnanohjausjärjestelmä APS on koko konsernin kattava kehityssuunnitelma APS parantaa liiketoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Kokoonpanotuotannon asiakaslähtöisyyden kehittäminen

Kokoonpanotuotannon asiakaslähtöisyyden kehittäminen Teknillinen korkeakoulu Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Teollisuustalous Diplomityö: Kokoonpanotuotannon asiakaslähtöisyyden kehittäminen Kokoonpanotuotannon asiakaslähtöisyyden kehittäminen

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

LEAN-MENETELMÄ SUOMALAISESSA TERVEYDENHUOLLOSSA - kokemuksia ja haasteita HUS:ssa

LEAN-MENETELMÄ SUOMALAISESSA TERVEYDENHUOLLOSSA - kokemuksia ja haasteita HUS:ssa 1 Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA -tutkielma Tampereen yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto LEAN-MENETELMÄ SUOMALAISESSA TERVEYDENHUOLLOSSA - kokemuksia ja haasteita HUS:ssa Markku Mäkijärvi Sosiaali-

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Mikko Niiniketo MIELENTERVEYS ASUMISPALVELUIDEN LAATU: Laatujärjestelmien käyttäminen mielenterveys asumispalveluissa Tuotantotalouden kandidaatti

Lisätiedot

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen 2010 Oulun seudun ammattikorkeakoulu ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen Opinnäytetyö 1.12.2010 Laboratorioalan

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

TUOTANNONOHJAUSMALLIN KEHITYS ASIANTUNTIJAORGANISAATIOON

TUOTANNONOHJAUSMALLIN KEHITYS ASIANTUNTIJAORGANISAATIOON Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Diplomityö Aapo Sormunen TUOTANNONOHJAUSMALLIN KEHITYS ASIANTUNTIJAORGANISAATIOON Työn tarkastajat: Prof.

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Varovaisuutta, ahaa-elämyksiä ja tehostamismahdollisuuksia kokemuksia lean-menetelmästä julkisella sektorilla

Varovaisuutta, ahaa-elämyksiä ja tehostamismahdollisuuksia kokemuksia lean-menetelmästä julkisella sektorilla Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Varovaisuutta, ahaa-elämyksiä ja tehostamismahdollisuuksia kokemuksia lean-menetelmästä julkisella sektorilla Antti-Pekka Röntynen Pro Gradu-tutkielma Kunta- ja

Lisätiedot

TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS TUOTTAVUUSTEKIJÄNÄ

TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS TUOTTAVUUSTEKIJÄNÄ Inhimillinen työ osaamiskeskus Työturvallisuustiimi Työtapaturmien aiheuttamat kustannukset Työturvallisuuden merkitys työpaikkojen tuottavuuteen Julkaistu seuraavien rahoittajien tuella TYÖTERVEYS JA

Lisätiedot

Hajautettu ohjelmistokehitys Lean-näkökulmasta: tapaustutkimus hukkatekijöistä

Hajautettu ohjelmistokehitys Lean-näkökulmasta: tapaustutkimus hukkatekijöistä Hajautettu ohjelmistokehitys Lean-näkökulmasta: tapaustutkimus hukkatekijöistä Paula Mäenpää Helsinki 23.9.2011 Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot