Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN vuodeksi 2006 ja taloussuunnitelma vuosiksi Kaupunginvaltuuston vahvistama för år 2006 och ekonomiplan för åren Fastställd av Stadsfullmäktige

2 SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu Sida Sivu Sida YLEISPERUSTELUT - ALLMÄNNA MOTIVERINGAR PÄÄTÖSEHDOTUKSET - FÖRSLAG TILL BESLUT TALOUSARVION SITOVUUS - BUDGETENS BINDANDE VERKAN Selityksiä - Förklaringar Kaupunginmuseo - Stadsmuseet Orkesteritoiminta - Orkesterverksamhet Korkeasaaren eläintarha - Högholmens djurgård Nuorisotoimi - Ungdomsväsendet Liikuntatoimi - Idrottsverksamhet Henkilöstökeskus - Personalcentralen Työterveyskeskus - Företagshälsovårdscentralen Tietokeskus - Faktacentralen 199 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSEKONOMIDELEN 1 KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA - STADSDIREKTÖRSROTELN 1 01 Vaalit - Val Kaupunginvaltuusto - Stadsfullmäktige Tarkastuslautakunta ja -virasto - Revisionsnämnden 58 och kontoret 1 04 Kaupunginhallitus - Stadsstyrelsen Kaupunginkanslia - Stadskansliet Talous- ja suunnittelukeskus - Ekonomi- och 64 planeringscentralen 1 14 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot - 68 Personalutgifter som betalas centraliserat 1 27 Kunnallisverotus - Kommunalbeskattning Finlandia-talo - Finlandiahuset Muu yleishallinto - Övrig allmän förvaltning 72 Helsingin Energia - Helsingfors Energi 79 Helsingin Vesi - Helsingfors Vatten 83 Helsingin Satama - Helsingfors Hamn 90 2 KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI - STADSPLANERINGS- OCH FASTIGHETSVÄSENDET 2 11 Kaupunkisuunnittelulautakunta ja -virasto - 98 Stadsplaneringsnämnden och -kontoret 2 21 Kiinteistölautakunta ja -virasto - Fastighetsnämnden 100 och -kontoret 2 22 Asuntotuotantotoimisto - Bostadsproduktionsbyrån Rakennusvalvonta - Byggnadstillsyn SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI - BILDNINGS- OCH PERSONALVÄSENDET Opetusvirasto - Utbildningsverket Ammattikorkeakoulu - Yrkeshögskolan Suomenkielinen työväenopisto - Finska arbetarinstitutet Ruotsinkielinen työväenopisto - Svenska arbetarinstitutet Kaupunginkirjasto - Stadsbiblioteket Kaupungin taidemuseo - Stadens konstmuseum Kulttuuritoimi - Kulturväsendet RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI - BYGGNADS- OCH MILJÖVÄSENDET Helsingin kaupungin tukkutori - Helsingfors 204 stads partitorg 4 08 Hankintakeskus - Anskaffningscentralen Yleisten töiden lautakunta ja rakennusvirasto Nämnden för allmänna arbeten och byggnadskontoret 4 35 Pelastustoimi - Räddningsväsendet Ympäristölautakunta - Miljönämnden 223 Liikennelaitos - Trafikverket 225 Helsingin kaupungin palvelukeskus - Helsingfors 234 stads servicecentral Helsingin Tekstiilipalvelu - Helsingfors Textiltjänst SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET Sosiaalivirasto - Socialverket Terveyskeskus - Hälsovårdscentralen Käyttövarat, Khn käytettäväksi - Dispositionsmedel, till Stns disposition 273 TULOSLASKELMAOSA - RESULTATRÄKNINGSDELEN Tuloslaskelma - Resultaträkning 277 Virastojen ja laitosten sekä liikelaitosten yhdistetty tuloslaskelma - Kombinerad resultaträkning för förvaltningarna och affärsverken 7 TULOSLASKELMAOSA - RESULTATRÄKNINGSDELEN Toiminnan rahoitus - Finansiering av verksamheten Rahoitus- ja sijoitustoiminta - Finansierings- och 280 investeringsverksamhet 7 03 Rahastointi - Fondering Poistoerot - Avskrivningsdifferenser 286

3 2 SISÄLLYS INNEHÅLL Sivu Sida Sivu Sida INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDELEN 8 INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDELEN Kiinteä omaisuus - Fast egendom Talonrakennus - Husbyggnad Kadut, liikenneväylät ja radat - Gator, trafikleder 296 och banor 8 05 Väestönsuojat - Skyddsrum Puistorakentaminen - Anläggande av parker Liikuntapaikat - Idrottsplatser Korkeasaaren eläintarha - Högholmens djurgård Irtaimen omaisuuden perushankinta - Grundanskaffning 303 av lös egendom 8 18 Helsingin kaupungin tukkutori - Helsingfors 305 stads partitorg 8 21 Kuntayhtymät - Samkommuner Arvopaperit - Värdepapper Muu pääomatalous - Övrig kapitalhushållning Investointiohjelma vuosiksi Investeringsprogram för åren Talonrakennuksen ja väestönsuojien rakennusohjelma vuosiksi Byggnadsprogram för husbyggnad och skyddsrum för åren Liikuntapaikkojen rakennusohjelma vuosiksi Program för anläggning av idrottsplatser för åren Kvston päätökset asia 3 - Stges beslut ärende 3 Kvston päätökset asia 3 - Stges beslut ärende 3 RAHOITUSOSA - FINANSIERINGSDELEN Rahoituslaskelma - Finansieringskalkyl 311 Virastojen ja laitosten sekä liikelaitosten yhdistetty rahoituslaskelma - Kombinerad finansieringskalkyl för förvaltningarna och affärsverken RAHOITUSOSA - FINANSIERINGSDELEN Pitkävaikutteinen rahoitus - Långfristig finansiering 313 on liittyvät taulukot - Tabeller till budgeten 1. Ottolainat - Upptagna lån n liitteet - Bilagor till budgeten 1. Vuoden 2006 talousarvioon sisältyvistä avustusmäärärahoista sidotut avustukset ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat - Understöd och understödsmässiga ersättningsanslag, som skall anvisas ur understödsanslagen i 2006 års budget 2. Vuoden 2006 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittely - Specifikation av medlemsavgifterna i 2006 års budget 3. Konserniin kuuluvat yhtiöt ja säätiöt - Bolag och stiftelser inom koncernen

4 TALOUSARVIO BUDGET TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN

5 5 YLEISPERUSTELUT ALLMÄNNA MOTIVERINGAR 0 JOHDANTO 0 INLEDNING Vuoden 2006 talousarvioehdotus perustuu lauta- ja johtokuntien tekemiin talousarvioehdotuksiin, joiden valmistelu pohjautui kaupunginhallituksen antamiin talousarvion ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeisiin sekä antamiin suunnittelun yhteisiin lähtökohtiin. Laatimisohjeissa edellytettiin, että lauta- ja johtokunnat laativat talousarvioehdotuksen sopeuttamalla toiminnasta aiheutuvat menot ja investoinnit kestävän tulopohjan mukaiselle tasolle ohjeissa annetun raamin mukaisesti. Euromääräisenä lähtökohtana olivat vuoden 2005 talousarvion taloussuunnitelmaluvut vuodelle 2006, joihin lisättiin palkantarkistuksista aiheutuvat määrärahat. Lisäksi ohjeisiin sisältyi kaupunginhallituksen talousarvion valmistelutyötä ohjaavia kannanottoja. Förslaget till budget för år 2006 utgår från nämndernas och direktionernas budgetförslag, vilka baserar sig på stadsstyrelsens direktiv om hur budget- och ekonomiplaneförslaget skall utarbetas och på de av stadsstyrelsen fastslagna gemensamma utgångspunkterna för planeringen. Enligt direktiven för budgetarbetet skall nämnderna och direktionerna utarbeta sina budgetförslag genom att anpassa utgifterna för verksamheten och investeringarna till en nivå som motsvarar en hållbar inkomstbas, inom den ram som ges i direktiven. Utgångspunkt för eurobeloppen är de ekonomiplanesiffror i 2005 års budget som gäller år 2006 höjda med det anslagsbelopp som hänför sig till lönejusteringar. Direktiven innefattar också ställningstaganden från stadsstyrelsen som styr budgetberedningen. 1 LÄHTÖKOHDAT 1 UTGÅNGSPUNKTER 1.1 Yleinen talouskehitys 1.1 Den allmänna ekonomiska utvecklingen Yleistä talouskehitystä ja kunnallistaloudellista tilannetta kuvaavat tekstit perustuvat valtion talousarvioesityksen 2006 yleisperusteluosaan ja talousarvioesityksen liitteenä olevaan taloudelliseen katsaukseen. Kansainvälisessä taloudessa koettiin suhdannehuippu vuonna 2004, ja vuosina kasvun ennakoidaan olevan jo hitaampaa niin Yhdysvalloissa, Japanissa kuin euromaissakin. Kiinan kasvun ennakoidaan jatkuvan voimakkaana, samoin Venäjän. Vaikka euroalueen kasvun arvioidaankin hieman piristyvän vuonna 2006, epävarmuutta liittyy muun muassa raaka-aineiden, erityisesti raakaöljyn, hintakehitykseen sekä euron ulkoisen arvon kehittymiseen. Euron pysyminen vahvana rajoittaa eurooppalaisten vientiyritysten hintakilpailukykyä, ennätyskallis raakaöljy puolestaan heikentää yrityksien kannattavuutta ja kotitalouksien luottamusta. Kansainvälisen talouden näkymiä varjostavat muutkin rakenteelliset ongelmat ja tasapainottomuudet, kuten Yhdysvaltojen vaihtotaseen ja valtiontalouden vajeet sekä epävarmuus Kiinan talouskasvun kestävyydestä. Euroalueen kokonaistuotannon arvioidaan lisääntyvän tänä vuonna 1,6 % ja ensi vuonna 1,9 %. Suomen talouskasvu oli vahvaa lähes koko vuoden 2004 ja kokonaistuotannon määrä lisääntyi 3,6 %. Kasvu perustui vahvasti kotimaiseen kysyntään, sillä viennin ripeän kasvun vastapainona myös tuonti lisääntyi tuntuvasti. Kokonaistuotannon 2 % kasvu Texterna om den allmänna ekonomiska utvecklingen och kommunernas ekonomiska läge bygger på den allmänna motiveringen i statens budgetproposition 2006 och på den ekonomiska översikten i en bilaga till budgetpropositionen. Den internationella ekonomin upplevde en konjunkturtopp år 2004, och tillväxten väntas redan åren 2005 och 2006 vara långsammare i både USA, Japan och euroländerna. Den kraftiga tillväxten i Kina och Ryssland väntas fortsatta. Även om tillväxten i euroområdet antas bli något större år 2006 förekommer det osäkerhet bl.a. i fråga om prisutvecklingen på råvaror, särskilt råolja, och utvecklingen i det externa värdet på euron. Om euron förblir stark begränsas de europeiska exportföretagens priskonkurrenskraft. Dessutom försvagar den rekorddyra råoljan företagens lönsamhet och hushållens tilltro. Utsikterna i den internationella ekonomin skuggas också av andra strukturella problem och obalanser, såsom underskottet i bytesbalansen och statsekonomin i USA och osäkerheten i fråga om hur varaktig den ekonomiska tillväxten i Kina är. Totalproduktionen i euroområdet beräknas öka med 1,6 % år 2005 och med 1,9 % år Den ekonomiska tillväxten var kraftig i Finland nästan hela år 2004 och totalproduktionen ökade med 3,6 %. Ökningen baserade sig i hög grad på inhemsk efterfrågan, eftersom importen ökade avsevärt samtidigt som exporten växte i snabb takt. Tillväxten på 2 % i

6 6 tänä vuonna perustuu lähes kokonaan kotimaiseen kysyntään metsäteollisuuden seisokkien liitännäisvaikutuksineen leikatessa kasvusta yhden prosenttiyksikön verran. Toisaalta matala vertailutaso tänä vuonna nostaa tuntuvasti vuoden 2006 kasvua, jolloin bruttokansantuotteen kasvuksi ennakoidaan 3,2 %. Yksityisten palvelujen tuotannon kasvu jatkuu sekä kuluvana että ensi vuonna kokonaistuotantoa rivakammin, kun taas julkisten palvelujen tuotannon kasvu pysyy verkkaisena. Tämän vuoden poikkeustekijöiden jälkeen teollisuustuotanto kasvaa ensi vuonna ripeästi ja rakentamisen vauhti hieman hidastuu. Keskipitkän aikavälin talouskasvua rajoittavat etupäässä muutokset väestön ikärakenteessa, viime vuosina hitaasti kasvanut tuotantokapasiteetti sekä kansainvälisen tuotannon uusjako. Näissä olosuhteissa talouskasvu on hidastumassa keskipitkällä aikavälillä vajaaseen 2,5 %:iin. Vuoden 2005 alkupuolella vienti jatkui varsin vilkkaana, joskin metsäteollisuuden tuotantoseisokit pienensivät viennin kasvua parin prosenttiyksikön verran. Suomalaisen elektroniikkateollisuuden hyvä asema kansainvälisessä vientikilpailussa nostaa viennin määrän kasvun tänä vuonna vajaaseen 4 %:iin, metsäviennin supistumisesta huolimatta. Vientihinnat ovat vuodenvaihteen jälkeen monilla aloilla nousseet ja euron arvon heikkeneminen suhteessa dollariin vahvistaa odotuksia vientihintojen nousun jatkumisesta, joskin elektroniikkatuotteiden trendinomainen hintojen lasku pudottaa hintojen keskimääräisen nousun lähes nollatasolle. Maailman talouskasvuun liittyvät epävarmuudet ja Euroopan talouskasvun heikkous varjostavat ensi vuoden vientinäkymiä, mutta viennin kasvua nostaa kuluvan vuoden metsäseisokkien aiheuttama matala vertailupohja. Viennin määrä kasvaa ensi vuonna 6 % eli tuntuvasti kuluvaa vuotta ripeämmin. Tuonnin määrä lisääntyi vuonna 2004 peräti 6 %. Sekä raaka-aineiden, investointitavaroiden että kulutustavaroiden tuonnin kasvu oli nopeaa. Kuluvan vuoden alkupuolella tuonnin kasvu on jatkunut varsin vahvana, mutta vähitellen kasvu hidastuu: tänä vuonna 4,4 %:iin ja ensi vuonna 3,5 %:iin. Tuontihintojen nousuvauhti puolestaan nopeutuu energian jyrkän hinnannousun takia. Ensi vuonna hintojen nousun odotetaan vaimenevan. Vaihtotase on jo pitempään ollut ylijäämäinen, lähinnä hyvän vientimenestyksen ja investointiasteen alenemisen johdosta. Vuonna 2005 vaihtotaseen ylijäämä jää edellisvuosia vähäisemmäksi metsäteollisuuden seisokkien, tuontihintojen nousun ja ulkomaille maksettujen tuotannontekijäkorvausten kasvun takia. Ensi vuonna vaihtosuhteen aleneminen hidastuu ja kauppataseen ylijäämä kasvaa. totalproduktionen år 2005 baserar sig nästan helt på inhemsk efterfrågan. Driftstoppen i skogsindustrin med därtill hörande konsekvenser gör att tillväxten blir 1 procentenhet mindre. Å andra sidan blir tillväxten år 2006 betydligt större i och med den låga jämförelsenivån år 2005, bruttonationalprodukten väntas öka med 3,2 %. Tillväxten i produktionen av privata tjänster är också åren 2005 och 2006 snabbare än tillväxten i totalproduktionen medan tillväxten i produktionen av offentliga tjänster förblir långsam. År 2005 präglas av undantagsfaktorer, men år 2006 ökar industriproduktionen snabbt och byggandet sker något långsammare. Den ekonomiska tillväxten på medellång sikt begränsas främst av förändringar i befolkningens åldersstruktur, den långsamma tillväxten i produktionskapaciteten de senaste åren och omfördelningen i den internationella ekonomin. Under dessa förhållanden blir den ekonomiska tillväxten så mycket långsammare på medellång sikt att den i någon mån understiger 2,5 %. Exporten fortsatte att vara mycket livlig under första hälften av 2005 även om produktionsstoppen i skogsindustrin minskade exporttillväxten med ett par procentenheter. Den finländska elektronikindustrins goda ställning i den internationella exportkonkurrensen ökar år 2005 tillväxten i exportvolymen till knappa 4 %, trots att skogsexporten minskat. Exportpriserna har efter årsskiftet stigit i flera branscher, och att eurons värde sjunkit i förhållande till dollarns stärker förväntningarna att exportpriserna skall fortsätta att stiga, men trenden att priserna på elektroniska produkter sjunker gör att exportpriserna i genomsnitt knappast stiger alls. Osäkerheten i fråga om den ekonomiska tillväxten i världen och den svaga ekonomiska tillväxten i Europa skuggar exportutsikterna för år 2006, men exporttillväxten blir större genom att driftstoppen i skogsindustrin år 2005 gör att jämförelsenivån är låg. Exportvolymen ökar år 2006 med 6 %, mycket snabbare än år Importvolymen ökade år 2004 med hela 6 %. Importen ökade snabbt i fråga om både råvaror, investeringsvaror och konsumtionsvaror. Den snabba importtillväxten fortsatte under första hälften av 2005, men tillväxten blir småningom långsammare, år 2005 minskar den till 4,4 % och år 2006 till 3,5 %. Importpriserna stiger snabbare i och med att energipriserna stiger brant. Det antas att prisstegringen dämpas år Det har redan länge varit ett överskott i bytesbalansen, främst tack vare att exporten varit framgångsrik och investeringsgraden låg. Överskottet i bytesbalansen blir år 2005 mindre än tidigare år på grund av driftstopp i skogsindustrin och en stegring i importpriserna och i produktionsfaktorersättningarna till utlandet. Bytesförhållandet börjar sjunka långsammare och överskottet i handelsbalansen ökar år 2006.

7 7 Kuluttajien luottamus ja ostoaikeet ovat säilyneet vahvoina, vaikka kotitalouksien käytettävissä olevat tulot lisääntyvät merkittävästi viime vuosia niukemmin. Valtion verotus keveni lievästi vuoden 2005 keväällä, mutta kuntien keskimääräinen veroaste nousi, ja osinkotulot vähenevät viime vuoden ennätystasoltaan. Kotitaloudet hankkivat edelleen runsaasti uusia kodintekniikan tuotteita ja lisäävät asuntojensa varustelutasoa. Muiden tavaroiden ja palvelujen ostot sen sijaan lisääntyvät aiempaa hitaammin, joten yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu 2,5 %:iin vuonna Vuonna 2006 kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu nopeutuu uudelleen, kun veroaste laskee, pääomatulot lisääntyvät jälleen ja työllisyys kohenee. Säästämisasteen ei ennakoida merkittävästi nousevan, joten kulutuksen kasvu nopeutunee hieman tästä vuodesta. Kotitalouksien keskimääräinen velkaantuminen jatkaa edelleen kasvuaan keveiden rahoitusmarkkinoiden oloissa. Keskipitkällä aikavälillä kuluttajien velkaantuneisuus ja odotukset korkojen noususta alkavat kuitenkin jo rajoittaa kulutuksen kasvua. Tämän perusteella yksityisen kulutuksen arvioidaan kasvavan tulevina vuosina reaalisesti noin 2 % vuodessa. Julkisen kulutuksen 1,5 % kasvu perustuu tänä ja ensi vuonna yhä paikallishallinnon palvelumenojen lisääntymiseen; sosiaali- ja terveydenhuollon monet kehityshankkeet jatkuvat, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta laajeni vuonna 2005 kokovuotiseksi, kotihoidontukeen tehtiin korotus ja sosiaalialalle astui voimaan täydennyskoulutusvelvoite. Lisäksi hoitotakuun käyttöönotto lisää kuntien kulutusmenoja. Investoinnit laantuivat alkuvuonna, kun kone- ja laiteinvestoinnit vähenivät tuntuvasti. Lisäksi asuinrakentamisen huippusuhdanne alkaa tasaantua. Teollisuuden kiinteiden investointien odotetaan sitä vastoin lisääntyvän merkittävästi. Rakennusinvestointien kasvun painopiste siirtyykin teollisuus- ja liikerakentamiseen. Yksityisten investointien kasvua tänä ja ensi vuonna pitävät yllä muiden talonrakennusten investointiprojektit liikekeskusten sekä muutamien isojen infrastruktuurikohteiden vetämänä. Julkisten investointien ei odoteta lisääntyvän. Tiukka rahoitustilanne hillitsee kuntien investointihankkeiden aloittamista. Uusinvestointeja ei aloiteta merkittävästi ensi vuonnakaan, mutta korvausinvestoinnit pitävät paikallishallinnon investointien tason ennallaan. Työvoiman kysynnän pari vuotta kestänyt matalasuhdanne on ohitse. Työllisten määrä lisääntyy tänä vuonna palveluissa sekä rakennustoiminnassa, vaikka kasvua hillitseekin ulkomaisten palveluyritysten Konsumenternas tilltro och köpplaner har förblivit starka trots att hushållens disponibla inkomster ökar mycket mindre än de senaste åren. Statsbeskattningen lindrades något våren 2005, men den genomsnittliga kommunala skattegraden steg, och dividendinkomsterna minskar i förhållande till rekordnivån år Hushållen köper fortfarande nya hemelektroniska produkter i stor omfattning och höjer utrustningsnivån i sina bostäder. När det gäller andra varor och tjänster ökar köpen långsammare än tidigare, vilket betyder att tillväxten i den privata konsumtionen minskar till 2,5 % år Hushållens disponibla inkomster ökar åter snabbare år 2006 då skattegraden sjunker, kapitalinkomsterna ökar på nytt och sysselsättningen förbättras. Spargraden väntas inte öka nämnvärt och konsumtionen ökar därmed troligen något snabbare än år Hushållens genomsnittliga skuldsättning fortsätter att växa till följd av den lätta finansmarknaden. Konsumenternas skuldsättning och förväntningar på en räntestegring börjar dock redan begränsa konsumtionstillväxten på medellång sikt. På basis av detta beräknas den privata konsumtionen de kommande åren reellt sett öka med ca 2 % om året. Att den offentliga konsumtionen ökar med 1,5 % åren 2005 och 2006 beror främst på att utgifterna för servicen inom lokalförvaltningen ökar: många utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården fortsätter, morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever omfattar år 2005 för första gången hela året, hemvårdsstödet har höjts och en förpliktelse att ordna fortbildning inom det sociala området har trätt i kraft. Dessutom ökar vårdgarantin kommunernas konsumtionsutgifter. Investeringarna avmattades under första hälften av 2005 då investeringarna i maskiner och anordningar minskade märkbart. Dessutom börjar toppkonjunkturen när det gäller bostadsbyggande utjämnas. De fasta industriinvesteringarna väntas däremot öka en hel del. Tyngdpunkten i tillväxten förskjuts följaktligen vad byggnadsinvesteringar beträffar mot industri- och affärsbyggande. I fråga om privata investeringar hänför sig tillväxten åren 2005 och 2006 till andra husbyggnadsprojekt med affärscentra och några stora infrastruktursobjekt i spetsen. De offentliga investeringarna väntas inte öka. Det strama finansiella läget minskar kommunernas möjligheter att inleda investeringsprojekt. Nyinvesteringar görs inte i nämnvärd grad år 2006 heller, men investeringsnivån förblir oförändrad inom lokalförvaltningen på grund av ersättningsinvesteringar. Lågkonjunkturen i efterfrågan på arbetskraft har varat i ett par år men är nu förbi. Antalet personer med arbete ökar år 2005 i service- och byggsektorn även om tillväxten dämpas genom att verksamheten i ut-

8 8 lisääntynyt toiminta. Työpaikkojen lisääntyessä väestön määrää nopeammin työllisyysaste kääntyy nousuun. Työllisyysaste kohoaa 68 %:iin viime vuoden 67,2 %:sta. Vuonna 2006 työllisyys kohenee edelleen, joskin hidastuen, 68,2 %:iin. Työvoiman tarjonnan kääntyessä vähitellen laskuun työttömyysaste painuu 7,5 %:iin tämän vuoden 8,2 %:sta. Työministeriön käyttämän tilastointiperusteen mukaan työttömyysaste on noin 3 %-yksikköä korkeampi. Pitkäaikaistyöttömyys on entistä yleisempää Inflaatio jää edelleen kuluvana vuonna muihin euromaihin verrattuna hitaaksi. Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet jyrkästi, mutta viestintään ja tietotekniikkaan liittyvien hintojen ja maksujen halpeneminen sekä kilpailun kiristyminen ovat pitäneet kuluttajahintojen keskimääräisen nousun kurissa. Työkustannukset kohoavat lähes viimevuotista vauhtia. Kuluttajahintaindeksin nousu jää kuluvana vuonna keskimäärin prosenttiin eli edelleen selvästi euroalueen keskimääräistä nousua hitaammaksi. Vuoden 2006 aikana kuluttajahintojen nousuvauhti hidastuu, mutta saattaa vuosikeskiarvona kohota hieman tämänvuotista enemmän. Julkisen sektorin ylijäämä on pienentynyt 2000-luvulla jatkuvasti, aluksi vaisun talouskehityksen vuoksi. Lisäksi verotusta on kevennetty sekä etuuksia ja julkisia velvoitteita lisätty. Finanssipoliittisella elvytyksellä ja rakennepoliittisilla toimilla on toisaalta parannettu talouskasvun ja työllisyyden edellytyksiä. Palkkaverotusta kevennetään edelleen vuosina Verotulojen kasvua jarruttaa lisäksi se, että vero- ja maksupohjat heikkenevät jossain määrin. Eräitä sosiaalivakuutusmaksuja kuitenkin korotetaan, joten kokonaisveroaste alenee vain hieman. Kun julkisten menojen kasvun odotetaan jäävän hieman pienemmäksi kuin viime vuosina, rahoitusaseman heikkeneminen pysähtyy. Viime vuosien elvyttävä finanssipolitiikka on nyt muuttumassa lähelle neutraalia. Julkisen sektorin velkaantuneisuus alentuu edelleen. Suomi on eräs harvoista EU-maista, joissa julkinen talous on ylijäämäinen. Ylijäämä on kuitenkin kokonaan sosiaaliturvarahastojen, lähinnä työeläkerahastojen varassa, sillä kuntatalous on alijäämäinen ja myös valtiontalouden pieni ylijäämä on kääntymässä alijäämäksi. ländska serviceföretag ökar. Sysselsättningsgraden börjar stiga i och med att antalet arbetstillfällen ökar mer än befolkningen. Den stiger till 68 % (67,2 % år 2004). År 2006 stiger den också, men långsammare, till 68,2 %. Till följd av att utbudet av arbetskraft småningom börjar minska sjunker arbetslöshetsgraden till 7,5 % (8,2 % år 2005). Enligt arbetsministeriets grunder för statistikföringen är arbetslöshetsgraden ca 3 procentenheter högre. Långtidsarbetslösheten är ännu allmännare än tidigare. Inflationen är också år 2005 långsammare än i andra euroländer. Världsmarknadspriserna på råolja har stigit kraftigt, men i och med att priserna och avgifterna i anslutning till kommunikation och informationsteknik har sjunkit och konkurrensen skärpts har den genomsnittliga stegringen i konsumentpriserna hållits i schack. Arbetskostnaderna stiger nästan lika mycket som år Konsumentprisindex stiger år 2005 i medeltal med 1 %, alltså fortfarande mycket långsammare än i euroområdet i genomsnitt. Konsumentpriserna börjar stiga långsammare år 2006, men årsmedeltalet stiger eventuellt något mer än år Överskottet inom den offentliga sektorn har fortlöpande minskat sedan ingången av 2000-talet, först på grund av den lama ekonomiska utvecklingen. Dessutom har beskattningen lindrats och förmåner och offentliga förpliktelser tillkommit. Förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och sysselsättning har å andra sidan förbättrats genom finanspolitisk stimulans och strukturpolitiska åtgärder. Lönebeskattningen lindras ytterligare åren 2006 och En annan orsak till att skatteintäkterna ökar mindre är att skatte- och avgiftsbasen försvagas i någon mån. I och med att vissa socialförsäkringsavgifter höjs sjunker den totala skattegraden ändå bara lite. Tack vare att de offentliga utgifterna troligen blir något mindre än de senaste åren försvagas den finansiella ställningen inte längre. Finanspolitiken har de senaste åren varit stimulerande men blir nu nästan neutral. Skuldsättningen inom den offentliga sektorn minskar ytterligare. Finland är ett av de få EU-länder där den offentliga ekonomin visar ett överskott. Överskottet hänför sig emellertid helt till socialskyddsfonderna, främst arbetspensionsfonderna, vilket beror på att den kommunala ekonomin visar ett underskott och på att också det lilla överskottet i statsekonomin håller på att ersättas av ett underskott.

9 9 Taulukko - Tabell 1. Kansantalouden muutos edelliseen vuoteen verrattuna - Samhällsekonomisk förändring jämfört med föregående år BKT, kasvu - BNP, ökning % 3,6 2,1 3,2 Kulutus, kasvu - Konsumtion, ökning % 2,8 2,2 2,3 Investoinnit - Investeringar % 5,0 2,0 1,6 Vaihtotaseen ylijäämä - Överskott i bytesbalansen, mrd. 6,2 3,8 5,0 Työttömyys - Arbetslöshet, % 8,8 8,2 7,5 Kuluttajahinnat, nousu - Konsumentpriser, ökning % 0,2 1,0 1,3 Ansiotaso, nousu - Inkomstnivå, ökning % 3,8 3,6 2,5 Lähde: VM - Källa: FM 1.2 Kunnallistaloudellinen tilanne 1.2 Kommunernas ekonomiska läge Vuonna 2005 kuntien rahoitustilanne pysyy kireänä, vaikka verotulojen kasvu nopeutuukin selvästi. Verotulojen ennakoidaan kasvavan kuluvana vuonna noin 4 %. Tuloveroprosentti nousi 136 kunnassa. Kuntien keskimääräinen painotettu tuloveroprosentti nousi 18,12 %:sta 18,30 %:iin. Yhteisöverokannan alentaminen 29 %:sta 26 %:iin kompensoitiin kunnille täysimääräisesti korottamalla kuntaryhmän yhteisöveroosuutta 19,75 prosentista 22,03 prosenttiin. Verotulon tasauslisää maksetaan 327 kunnalle yhteensä 635 milj. euroa. Tasausvähennyksen piirissä on 89 kuntaa ja vähennysten kokonaismäärä on 788 milj. euroa. Kuntien saamat valtionosuudet kohoavat 6,5 % edellisestä vuodesta. Valtionosuuksiin tehtiin 2,3 prosentin indeksikorotus, mikä on 75 % täysimääräisestä korotuksesta. Kuntien valtionosuuslain mukainen valtion ja kuntien väliseen kustannustenjaon tarkistukseen perustuva valtionosuuksien 502 milj. euron lisäys jaksotetaan neljälle vuodelle. Vuonna 2005 tarkistuksesta maksetaan 136 milj. euroa. Kuntien kokonaismenojen kasvun arvioidaan hidastuvan hieman. Alkuvuoden palkkamenojen kasvu on ollut ennakoitua hitaampaa. Kulutusmenojen arvioidaan kasvavan reaalisesti lähes 2 %. Henkilöstömenoja lisäävät palkkojen sopimuskorotukset, henkilökunnan määrän kasvu sekä kuntatyönantajan eläkemaksun ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksun korotukset. Kuntien menoja lisäävät lisäksi kotihoidon tuen korotus, sosiaalialan täydennyskoulutusvelvoite, hoitotakuun toteuttaminen hoidon saatavuuden ja jonojen hallinnan parantamiseksi sekä vuoden 2004 aikana käynnistyneet uudistukset. Hoitotakuun lopullinen kustannusvaikutus riippuu siitä, miten kunnat sen viime kädessä toteuttavat. Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan kustannusvaikutus vuodelle 2005 olisi 145 milj. euroa. Kuntien investoinnit pysyvät nimellisesti viime vuoden tasolla. Kuntien rahoi- Kommunernas finansiella läge förblir stramt år 2005 trots att skatteintäkterna ökar betydligt snabbare, de väntas öka med ca 4 %. Inkomstskattesatsen steg i 136 kommuner. Den genomsnittliga vägda inkomstskattesatsen steg från 18,12 % till 18,30 %. Att samfundsskattesatsen sänktes från 29 % till 26 % kompenserades till fullo genom att kommungruppens andel av samfundsskatten höjdes från 19,75 % till 22,03 %. Utjämningstillägg på sammanlagt 635 mn euro betalas till 327 kommuner på basis av dessas skatteintäkter. Utjämningsavdrag blir aktuella för 89 kommuner och de uppgår till sammanlagt 788 mn euro. Statsandelarna till kommunerna stiger med 6,5 % från år De fick en indexhöjning på 2,3 %, vilket är 75 % av hela höjningen. Det tillägg på 502 mn euro till statsandelarna som baserar sig på en justering av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna i enlighet med lagen om statsandelar till kommunerna fördelas på fyra år. År 2005 betalas en andel på 136 mn euro. Kommunernas totalutgifter väntas öka något långsammare. Löneutgifterna ökade långsammare än prognostiserat under första hälften av året. Konsumtionsutgifterna väntas reellt sett öka med nästan 2 %. Personalutgifterna stiger på grund av att lönerna har höjts i enlighet med avtalen, antalet anställda har ökat och den arbetspensionspremie och den arbetslöshetsförsäkringspremie kommunerna skall betala som arbetsgivare har blivit högre. Kommunernas utgifter ökar dessutom genom att hemvårdsstödet har höjts, en förpliktelse att ordna fortbildning inom det sociala området har trätt i kraft, en vårdgaranti har införts för att tillgången till vård skall förbättras och köerna hanteras bättre och de reformer som inleddes år 2004 fortsätter. Den slutliga kostnadseffekten av vårdgarantin beror på hur kommunerna i sista hand genomför den. Social- och hälsovårdsministeriet har beräk-

10 10 tusasema paranee, mutta pysyy edelleen selvästi alijäämäisenä, mikä lisää kuntien velkaantumista. Vuonna 2006 kuntatalous pysyy alijäämäisenä ja kuntien velan määrä kasvaa. Kuntien rahoitustilanne kuitenkin paranee hieman, mikä johtuu sekä verotulojen ja valtionosuuksien yhteensä noin 5 % kasvusta että menojen kasvun arvioidusta hidastumisesta. Kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan 3,2 %, mikä on hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Talouskasvun piristymisen ansiosta myös yhteisöveroa kertyy kuuluvaa vuotta enemmän. Kuntien keskimääräiseen veroprosenttiin ei ole oletettu korotuksia. Valtionosuudet kohoavat 8,5 % edellisen vuoden tasosta. Valtionosuuksiin tehdään 2,4 %:n indeksikorotus, joka on 75 % täysimääräisestä korotuksesta vuonna 2006 lisättynä 0,4 prosenttiyksikön suuruisella indeksin korjauksella vuodelta Indeksikorotus lisää kuntien ja kuntayhtymien saamia valtionosuuksia 154 milj. eurolla. Kuntien valtionosuuslain mukainen valtion ja kuntien väliseen kustannustenjaon tarkistukseen perustuva valtionosuuksien 502 milj. euron lisäys jaksotetaan neljälle vuodelle. Vuonna 2006 tarkistuksesta maksetaan 86 milj. euroa. Työmarkkinatukiuudistuksesta aiheutuvat lisäkustannukset, arviolta 258 milj. euroa, korvataan kunnille täysimääräisesti. Sairausvakuutuksen rahoitusuudistukseen liittyvän sairausvakuutuksen uuden päivärahamaksun verovähennyskelpoisuus aiheuttaa kunnille arviolta 90 milj. euron verotulomenetykset. Tämä kompensoidaan kunnille valtionosuuksien verotulotasausten kautta täysimääräisesti, kuten myös valtionverotuksessa käyttöön otettava ansiotulovähennys, joka vähentää kunnallisverotuottoja välillisesti 7 milj. euroa. Kansallisen terveyshankkeen sekä sosiaalialan kehittämishankkeen valtionosuuksia lisätään 73 milj. eurolla. Kuntien yhdistymistä tuetaan 25 milj. eurolla. Harkinnanvaraiseen rahoitusavustukseen varataan 25 milj. euroa. Verotulon tasauslisää arvioidaan maksettavan yhteensä 709 milj. euroa 336 kunnalle. Tasausvähennyksen kokonaismäärä on arviolta 702 milj. euroa ja koskee 80 kuntaa. Kuntien kokonaismenojen ja henkilöstön määrän kasvun arvioidaan hidastuvan edellisvuodesta. Kulutusmenojen ennakoidaan lisääntyvän reaalisesti 1,5 %. Kuntatyönantajan välillisiä työvoimakustannuksia nostavat työeläkemaksuihin tehdyt korotukset. Menojen kasvun hidastumiseen vaikuttavat sopimuspalkkojen kasvun hidastuminen sekä hoitoon pääsyn tur- nat att kostnadseffekten blir 145 mn euro år De kommunala investeringarna stannar nominellt på samma nivå som år Kommunernas finansiella ställning förbättras, men då underskottet fortfarande är stort ökar skuldsättningen. Den kommunala ekonomin visar år 2006 fortfarande ett underskott, och kommunernas skulder ökar. Kommunernas finansiella läge förbättras ändå något, vilket beror både på att skatteintäkterna och statsandelarna ökar med sammanlagt ca 5 % och på att utgifterna väntas öka långsammare. Kommunalskatteintäkterna beräknas öka med 3,2 %, vilket är något mindre än år Tack vare att den ekonomiska tillväxten blivit större ökar också intäkterna från samfundsskatten mer än år Kommunernas genomsnittliga skattesats antas inte stiga. Statsandelarna stiger med 8,5 % från 2005 års nivå. De får en indexhöjning på 2,4 %, vilket är 75 % av hela höjningen år 2006 plus en indexkorrigering på 0,4 procentenheter från år Indexhöjningen ger kommunerna och samkommunerna ett tillskott på 154 mn euro. Det tillägg på 502 mn euro till statsandelarna som baserar sig på en justering av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna i enlighet med lagen om statsandelar till kommunerna fördelas på fyra år. År 2006 betalas en andel på 86 mn euro. Reformen i fråga om arbetsmarknadsstödet för med sig merkostnader på uppskattningsvis 258 mn euro för kommunerna, men dessa får full kompensation för dem. Kommunerna förlorar skatteintäkter på uppskattningsvis 90 mn euro i och med att det bli möjligt att i beskattningen dra av den nya dagpenningspremie som införs i samband med att finansieringen av sjukförsäkringen reformeras. Kommunerna får full kompensation för detta via skatteintäktsutjämningen i statsandelssystemet. Detsamma gäller för det nya förvärvsinkomstavdraget i statsbeskattningen, vilket indirekt minskar intäkterna från kommunalskatten med 7 mn euro. Statsandelarna för det nationella hälsovårdsprojektet och för utvecklingsprojektet för det sociala området höjs med 73 mn euro. Kommunsammanslagningar understöds med 25 mn euro. För finansieringsunderstöd enligt prövning reserveras 25 mn euro. Det beräknas att utjämningstillägg på sammanlagt 709 mn euro kommer att betalas till 336 kommuner på basis av dessas skatteintäkter. Utjämningsavdrag blir aktuella för 80 kommuner och de uppgår till sammanlagt 702 mn euro. Kommunernas totala utgifter väntas öka långsammare än år Detsamma gäller personalen. Konsumtionsutgifterna väntas reellt sett öka med 1,5 %. De indirekta arbetskraftskostnader kommunerna har som arbetsgivare stiger på grund av att arbetspensionspremierna blivit högre. Till det som gör att utgifterna ökar långsammare hör att avtalslönerna stiger lång-

11 11 vaamiseksi vuodelle 2005 ajoittuvien lisämenojen oletettu aleneminen. Valtion toimenpiteiden arvioidaan lisäävän kunnallistalouden menoja noin 330 milj. eurolla. Uusista tehtävistä työmarkkinatukiuudistus aiheuttaa 258 milj. euron lisämenon. Kansallinen terveyshanke ja sosiaalialan kehittämishanke lisäävät menoja 72 milj. eurolla. Kokonaismenojen kasvu pysyy vuoden 2005 tapaan noin 4 %:ssa. Kuntien investointien odotetaan pysyvän reaalisesti likimain edellisen vuoden tasolla. Kuntatalouden tila on kohenemassa, joskin menokehitys lievän hidastumisen jälkeenkin pitää kuntatalouden kireänä ja lähivuosina edelleen rahoitusalijäämäisenä. 1.3 Taloudellinen tilanne Helsingin seudulla ja Helsingissä sammare och att merutgifterna för tryggad tillgång till vård antas bli lägre än år De statliga åtgärderna beräknas öka utgifterna inom den kommunala ekonomin med ca 330 mn euro. Bland de nya uppgifterna medför reformen i fråga om arbetsmarknadsstödet merutgifter på uppskattningsvis 258 mn euro. Det nationella hälsovårdsprojektet och utvecklingsprojektet för det sociala området ökar utgifterna med 72 mn euro. Totalutgifterna ökar liksom år 2005 med ca 4 %. De kommunala investeringarna väntas reellt sett stanna på ungefär samma nivå som år Den kommunala ekonomin håller på att förbättras även om utgiftsutvecklingen också efter att ha blivit något långsammare gör att den förblir stram och fortsätter att visa ett finansiellt underskott under de närmaste åren. 1.3 Det ekonomiska läget i Helsingforsregionen och Helsingfors Seutu Regionen Tuotannon kasvu palasi Helsingin seudulla kohtuulliselle kasvu-uralle alkuvuoden notkahduksen jälkeen. Ennakkoarvion mukaan tuotanto kasvoi 3 prosenttia edellisvuodesta vuoden 2005 toisella neljänneksellä, kun edellisellä neljänneksellä kasvu jäi alle 2 prosenttiin. Kasvua vauhditti pääsiäisen ajoittuminen tänä vuonna maaliskuulle (viime vuonna huhtikuussa), mikä aiheutti toisella neljänneksellä lisäyksen työpäiviin ja tuotantoon edelliseen vuoteen verrattuna, kun taas ensimmäisellä neljänneksellä vaikutus oli päinvastainen. Paperiteollisuuden työmarkkinahäiriön vaikutus tuotannon lisäykseen jäi Helsingin seudulla vähäiseksi, kun sen sijaan koko maassa tuotannon kasvu tyrehtyi työkiistan vaikutuksesta kokonaan toisella neljänneksellä. Helsingin seudulla palvelualat olivat hyvässä kasvussa, mutta teollisuustuotannon volyymin lisäys oli edelleen vaatimatonta. Helsingin seudulla työttömyysaste oli työministeriön mukaan kesäkuussa 8,4 % ja Helsingissä 9,6 %. Koko maan työttömyysaste oli 10,7 %. Työttömyysaste laski viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Työttömiä oli Helsingin seudulla yhteensä , mikä oli 2,5 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisyysaste, eli työllisten osuus vuotiaasta väestöstä, oli vuoden toisella neljänneksellä Helsingissä 74,5 % ja Helsingin seudulla 74,8 %. Vuotta aiemmin työllisyysasteet olivat vastaavana ajankohtana Helsingissä 2,1 prosenttiyksikköä ja Helsingin seudulla 1,1 prosenttiyksikköä matalammat. Helsingin seudulla työvoiman ulkopuolella olevien määrä pieneni 2,3 % vuoden toisella neljänneksellä Produktionstillväxten i Helsingforsregionen blev åter hyfsad efter en nedgång i början av Enligt en förhandsberäkning ökade produktionen under årets andra kvartal med 3 % i förhållande till samma period år Tillväxten understeg däremot 2 % under första kvartalet. Orsaken till att tillväxten var snabb under andra kvartalet av år 2005 är att påsken inföll i mars (i april år 2004) och antalet arbetsdagar och produktionen därför var större under detta kvartal än under samma period år Effekten var följaktligen den motsatta under första kvartalet. Arbetsmarknadskonflikten inom pappersindustrin hade obetydliga konsekvenser för produktionstillväxten i Helsingforsregionen, medan tillväxten ströps helt och hållet i landet som helhet under andra kvartalet. Servicebranscherna i Helsingforsregionen växte bra, men volymökningen i industriproduktionen förblev liten. Enligt arbetsministeriet var arbetslöshetsgraden i juni 8,4 % i Helsingforsregionen och 9,6 % i Helsingfors. Siffran för hela landet var 10,7 %. Arbetslöshetsgraden sjönk i förhållande till juni ett åt tidigare. Antalet arbetslösa i Helsingforsregionen uppgick till sammanlagt , vilket är 2,5 % mindre än ett år tidigare. Enligt en arbetskraftsundersökning vid statistikcentralen var sysselsättningsgraden, dvs. den andel av befolkningen i åldern år som har arbete, under årets andra kvartal 74,5 % i Helsingfors och 74,8 % i Helsingforsregionen. Under samma period ett år tidigare var sysselsättningraden i Helsingfors 2,1 procentenheter och i Helsingforsregionen 1,1 procentenheter lägre. De som står utanför arbetskraften i Helsingforsregionen blev 2,3 % färre under årets andra kvartal jämfört

12 12 edellisvuoteen verrattuna. Heidän määränsä oli henkilöä eli runsas neljäsosa seudun vuotiaasta väestöstä. Koko Suomessa työvoiman ulkopuolella olevien määrä väheni vajaan 1 % vastaavana aikana. Helsingin seudulla työvoiman ulkopuolella olevien määrä väheni asukkaalla ja koko Suomessa henkilöllä. Työlliseen työvoimaan kuului Helsingin seudulla työntekijää vuoden toisella neljänneksellä ja kasvua kertyi edellisvuodesta 1,5 %. Edellisvuonna työlliseen työvoimaan kuului henkilöä vähemmän. Koko Suomessa työllisten määrä kasvoi vajaat 2 %. Helsingin seudulla yksityinen sektori työllisti kolme neljäsosaa työllisistä. Julkisen sektorin työntekijöistä kuntasektorilla oli työssä kaksi kolmasosaa. Koko Suomessa julkisen sektorin työntekijöistä oli 77 prosenttia töissä kuntien ja 23 prosenttia valtion palveluksessa. Vuoden toisella neljänneksellä Helsingin seudulla työllinen työvoima lisääntyi eniten majoitus- ja ravitsemustoiminnassa, 16 %. Myös yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa työskentelevien määrä kasvoi noin 17 %. Rahoitussektori sen sijaan supisti työvoimaansa 13 %. med året innan. De var till antalet, vilket är en dryg fjärdedel av åringarna i regionen. I Finland som helhet blev de som står utanför arbetskraften knappa 1 % färre under motsvarande tid. Antalet personer som står utanför arbetskraften minskade med i Helsingforsregionen och med i hela Finland. Arbetskraften med arbete omfattade i Helsingforsregionen arbetstagare under andra kvartalet. Det är fråga om en ökning med 1,5 % jämfört med året innan, då färre hörde till arbetskraften med arbete. I hela Finland ökade antalet personer med arbete med knappa 2 %. Tre fjärdedelar av arbetskraften med arbete arbetade inom den privata sektorn i Helsingforsregionen. Två tredjedelar av arbetstagarna inom den offentliga sektorn var kommunanställda. I landet som helhet var 77 % av arbetstagarna inom den offentliga sektorn kommunanställda och 23 % statsanställda. Under andra kvartalet ökade antalet arbetstagare med arbete mest i hotell- och restaurangbranschen i Helsingforsregionen, med 16 %. Vad sociala och personliga tjänster beträffar ökade antalet arbetstagare med ca 17 %. Finanssektorn minskade sin arbetskraft med 13 % Helsinki Helsingfors Työministeriön työnvälitystilaston mukaan Helsingissä oli elokuun lopussa työtöntä työnhakijaa. Helsingin työttömyys on pienentynyt viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 803 henkilöllä. Työttömyysaste oli vuoden 2005 elokuussa 9,3 % mukaan luettuna lomautetut. Vastaava luku edellisvuoden elokuussa oli 9,5 %. Samaan aikaan työttömyysaste on laskenut koko maassa 10,7 %:sta 10,3 %:iin ja Uudenmaan alueen työvoimatoimistoissa 7,9 %:sta 7,6 %:iin. Helsingin työvoimatoimistossa oli vuoden 2005 elokuun lopussa avointa työpaikkaa, mikä on vajaat työpaikkaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin osa työpaikoista oli palvelu-, sosiaali- ja terveys- sekä kaupan aloilla. Pitkäaikaistyöttömiä oli elokuun lopussa 8 778, mikä oli 365 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyys kääntyi selkeään laskuun vuoden 2005 alussa ja pitkäaikaistyöttömien kohdalla käänne parempaan näkyi kesäkuukausina, elokuussa heitä oli 4 % edellisvuotta vähemmän. Työttömyystilanne on nuorten osalta edellisvuotta huomattavasti parempi, sillä nuorisotyöttömyys on Enligt arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik fanns det i slutet av augusti arbetslösa arbetssökande i Helsingfors. Antalet arbetslösa hade minskat med 803 i förhållande till motsvarande tidpunkt år Arbetslöshetsgraden var 9,3 % med de permitterade medräknade. Motsvarande siffra för augusti 2004 är 9,5 %. Samtidigt har arbetslösheten minskat från 10,7 % till 10,3 % i landet som helhet och från 7,9 % till 7,6 % i Nyland enligt uppgifter från arbetskraftsbyråerna i området. Helsingfors arbetskraftsbyrå hade lediga jobb i slutet av augusti 2005, vilket är knappa fler än ett år tidigare. Största delen fanns inom service, social- och hälsovård och handel. Det fanns långtidsarbetslösa i slutet av augusti 2005, vilket är 365 färre än ett år tidigare. Arbetslösheten började helt klart minska i början av året, och när det gäller långtidsarbetslösa syntes den positiva utvecklingen under sommarmånaderna, i augusti var de långtidsarbetslösa 4 % färre än året innan. För de ungas vidkommande är sysselsättningsläget betydligt bättre än år Ungdomsarbetslösheten

13 13 laskenut 6 16 % kuukausittain koko alkuvuoden ja alle 25-vuotiaita työttömiä oli elokuussa 2005 noin 11 % vähemmän kuin vuosi sitten. Edelleenkin nuoria oli Helsingissä työttömänä elokuussa henkilöä. Ikääntyneiden työttömyys ei ole kääntynyt laskuun, kuitenkin kasvu on hiipunut ja elokuussa heidän määränsä lisääntyi enää 0,2 % edellisvuoden elokuusta. minskade med 6 16 % varje månad under första hälften av 2005, och i augusti var de arbetslösa under 25 år ca 11 % färre än ett år tidigare. Det fanns dock alltjämt unga arbetslösa i augusti Arbetslösheten bland de äldre har inte börjat sjunka, men ökningen har avtagit och i augusti 2005 var de äldre arbetslösa knappa 0,2 % fler än i augusti Kuva - Figur 1. Työttömien, yli vuoden työttömänä olleiden ja alle 25-vuotiaiden työttömien määrä Helsingissä - Antal arbetslösa i Helsingfors, antal arbetslösa som varit utan arbete över ett år och antal arbetslösa under 25 år kpl kpl yhteensä totalt yli vuoden työttömänä över ett år arbetslösa alle 25-vuotiaat, under 25 år /93 12/94 12/95 12/96 12/97 12/98 12/99 12/00 12/01 12/02 12/03 4/04 8/04 12/04 4/05 8/05 Helsingin väkiluku pieneni vuoden 2004 aikana 284 hengellä ja asukasluku oli henkeä vuodenvaihteessa 2004/05. Edellisenä vuonna kaupungin väestö väheni 386 hengellä. Helsingin muuttovoitto oli suurimmillaan 1990-luvulla henkeä vuonna 1995, mutta kääntyi vuonna 2002 tappiolliseksi ja muuttotappio oli viime vuonna henkeä. Luonnollinen väestönkasvu oli yli henkeä. Helsingin muuttotappio muualle Pääkaupunkiseudulle väheni hieman edellisvuodesta ja oli nyt henkeä, josta henkeä Espooseen ja Vantaalle. Muuttotappio seudun kehyskuntiin väheni sekin edellisvuodesta ja oli nyt henkeä. Ulkomailta saatu muuttovoitto väheni kolmasosaan edelliseen vuoteen nähden ja oli 555 henkeä. Ulkomaalaisten muuttojen tilastointia kuitenkin vaikeuttavat lähtömuuttojen rekisteröintiongelmat, jotka vaikuttavat suuresti vuosittaisiin eroihin. Folkmängden i Helsingfors minskade med 284 år 2004 och uppgick till vid årsskiftet 2004/2005. År 2003 hade folkmängden minskat med 386. Inflyttningsöverskottet i Helsingfors var på talet som störst år 1995 med personer, men sedan år 2002 har det varit ett utflyttningsöverskott, vilket år 2004 uppgick till Den naturliga befolkningsökningen blev drygt Utflyttningsöverskottet i förhållande till den övriga huvudstadsregionen minskade något jämfört med föregående år och uppgick till 2 800, varav hänför sig till Esbo och till Vanda. Utflyttningsöverskottet i förhållande till kranskommunerna minskade också jämfört med föregående år och uppgick till Inflyttningsöverskottet i förhållande till utlandet minskade till en tredjedel av överskottet året innan, till 555. Statistiken över flyttningar till och från utlandet försvåras dock av att det vid registreringen av utflyttningar förekommer problem med stor inverkan på de årliga skillnaderna.

14 14 Alle kouluikäisten lasten määrä väheni vuoden 2004 aikana 585 hengellä ja on nyt vajaa henkeä pienempi kuin huippuvuonna Peruskoulun alaasteikäisten 7 12-vuotiaiden määrä kääntyi jo vuonna 2002 laskuun ja oli nyt 700 henkeä edellisvuotta pienempi vuotiaiden määrä kasvoi 350 hengellä. 65 vuotta täyttäneitä on enemmän kuin vuotta aiemmin ja yli 75-vuotiaiden määrä lisääntyi vajaalla 600 hengellä. Yli 85-vuotiaiden määrä väheni 140 henkeä. Vanhusväestön määrän kasvun ennustetaan selvästi nopeutuvan 2010-luvulla. Kaupungin tuottamista palveluista päivähoidon ja koulupalvelujen kysynnän oletetaan vähenevän tulevina vuosina ja vanhusten palvelujen kysynnän kasvavan. Päivähoitoikäisten määrän väheneminen näkyy vastaavasti päivähoitopalvelutarpeen sekä kapasiteetin vähenemisenä. Vuoden 2005 heinäkuun loppuun mennessä on asukasmäärä ennakkotietojen mukaan vähentynyt edelleen 60 hengellä. Edellisen vuoden heinäkuuhun verrattuna väestökato on selvästi pienempi, sillä silloin vähennystä oli henkeä. Muuttoliikkeen tappio oli 777 henkeä, edellisvuonna Syntyneiden enemmyys kuolleisiin nähden kasvoi hieman edellisvuodesta, vaikka lapsia syntyi 50 vähemmän kuin alkuvuonna 2004, sillä kuolleiden määrä väheni 100:lla viime vuodesta. Väestöennusteen mukaan Helsingissä väestömäärä kasvaa asukkaalla vuoteen 2015 mennessä ja on asukasta vuonna Sen perusteena on muuta maata nopeampi talouskasvu, joka lisää työvoiman kysyntää ja muuttoliikettä Helsinkiin. Antalet barn under skolåldern minskade år 2004 med 585 och har sedan toppåret 1997 minskat med knappa Antalet grundskoleelever i lågstadieåldern 7 12 år började sjunka redan år 2002 och var nu 700 mindre än året innan. Antalet åringar ökade med 350. Antalet 65 år fyllda var större och antalet 75 år fyllda knappa 600 större än året innan. Antalet 85 år fyllda minskade med 140. Antalet äldre väntas börja öka betydligt snabbare på 2010-talet. När det gäller tjänster som staden producerar antas efterfrågan på dagvård och skoltjänster minska och efterfrågan på äldreomsorg öka under de närmaste åren. Att antalet barn i dagvårdsåldern blir mindre leder till ett minskat behov av dagvårdstjänster och därmed till en kapacitetsminskning. Enligt förhandsuppgifter hade folkmängden minskat med 60 vid utgången av juli Antalet är betydligt mindre än vid samma tidpunkt år 2004, då var minskningen Utflyttningsöverskottet uppgick till 777 mot ett år tidigare. Födelseöverskottet var något större än året innan trots att det föddes 50 färre barn än under första hälften av år Orsaken är att antalet döda minskade med 100 i förhållande till samma period år Enligt befolkningsprognosen kommer folkmängden i Helsingfors år 2015 att ha ökat med , till Prognosen grundar sig på att den ekonomiska tillväxten är snabbare än i landet i övrigt, vilket ökar efterfrågan på arbetskraft och flyttningsrörelsen mot Helsingfors. 1.4 Kaupungin talouden tilanne 1.4 Stadens ekonomiska läge Vuonna 2004 kaupungin talouden tasapainottuminen jatkui edelliseen tilikauteen verrattuna. Helsinki oli ainoa suurista kaupungeista, jossa toimintakulut vähenivät, mikä tapahtui jo toisen kerran peräkkäin. Muiden kuntien kanssa vertailukelpoinen vuosikate ilman liikelaitoksia ei kuitenkaan kattanut poistoja ja toiminnan rahoitus perustui vuonna 2004 aikaisempien vuosien tapaan merkittävään lainanottoon. Vuosikate, jossa liikelaitokset ovat mukana, kattoi poistot, mutta ei investointeja. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta oli edelleen alijäämäinen. ssa ennakoidusta 195 milj. euron lainasta nostettiin uutta lainaa 210 milj. euroa vuonna 2004, josta 190 milj. euron laina siirtyi vuodelta Helsingin Energian jo toinen peräkkäinen poikkeuksellisen hyvä tilikauden tulos mahdollisti 110 milj. euron pääomasiirron Helsingin Energian kertyneistä ylijää- Stadens ekonomi kom år 2004 längre mot att vara i balans jämfört med föregående räkenskapsperiod. Helsingfors var den enda av de stora städerna där omkostnaderna minskade, för andra gången i följd. Det med andra kommuners årsbidrag jämförbara årsbidraget med affärsverken obeaktade täckte dock inte avskrivningarna, och verksamheten finansierades liksom tidigare år med stor upplåning. Årsbidraget med affärsverken medräknade täckte avskrivningarna men inte investeringarna. Nettokassaflödet i fråga om egentlig verksamhet och investeringar visade fortfarande underskott. en för år 2004 baserade sig på lån på 195 mn euro, men nya lån på 210 mn euro lyftes. En andel på 190 mn euro hade överförts från år Helsingfors Energis resultat var exceptionellt gott för andra räkenskapsperioden i följd, och detta gjorde det möjligt att överföra 110 mn euro från Hel-

15 15 mistä kaupungin omaan pääomaan, mikä vähentää osaltaan lainanoton tarvetta. Lainamäärä vuoden lopussa oli 796,3 milj. euroa eli euroa/asukas. Verotuloista kunnallisverotuloja kertyi 52,0 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän. Yhteisöverotulot vähenivät 6,8 milj. euroa talousarviosta ja edellisestä vuodesta 15,4 milj. euroa. Valtionosuudet nousivat talousarviosta 9,4 milj. euroa. Valtionosuuksiin sisältyvä Helsingin maksama verotulotasaus oli 307,9 milj. euroa, mikä vastasi yli kolmen veroprosenttiyksikön tuottoa. Investointitaso liikelaitokset mukaan lukien oli edellisvuotta hieman korkeampi painopisteen oltua peruspalvelu- ja liikelaitosinvestoinneissa. Vuonna 2005 kaupungin talous pysyy edelleen heikkona. Vuoden 2005 talousarvion laatimisen lähtökohtana asetettiin raamit sekä käyttömenoille että investoinneille. Elokuussa tehdyssä ennusteessa on vuosikate toteutumassa talousarviota 51,5 milj. euroa ja vuoden 2004 tilinpäätöstä 77,0 milj. euroa heikompana. Toimintamenojen arvioidaan ylittyvän ennusteessa 31,9 milj. euroa talousarviosta. Ylitys johtuu sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon kustannuskehityksestä. Verotuloja ennustetaan uuden ennusteen mukaan kertyvän 54,1 milj. euroa talousarviota vähemmän, kun taas valtionosuuksia odotetaan saatavan 20,0 milj. euroa enemmän. Investointien ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisina, kun huomioidaan jo myönnetyt ylitysoikeudet. Rahoituslaskelmaennusteen mukaan toimintapääoman muutos on 60,1 milj. euroa talousarviota parempi, mikä johtuu pääosin 100 milj. euron siirrosta Helsingin Energian edellisten tilikausien ylijäämästä kaupungin omaan pääomaan. Lainoja lyhennetään 56,9 milj. euroa ja uutta lainaa otetaan lyhennyksen verran. Lainamäärän arvioidaan olevan vuoden 2005 lopussa 739,4 milj. euroa eli 1 322,8 euroa/asukas. Kaupungin talous on tasapainottumassa, mutta siitä huolimatta taloussuunnitelmakauden talousnäkymät jatkuvat edelleen vaikeina. Vuoden 2006 talousarvion laatimisen euromääräisenä lähtökohtana olivat vuoden 2005 talousarvion taloussuunnitelmaluvut vuodelle Hallintokuntien raamiin on lisätty palkantarkistuksista johtuvat määrärahat. Kaupunginhallituksen asettaman organisaatiokomitean tekemistä esityksistä toteutettiin vuonna 2004 terveyskeskuksen organisaation kokonaisuudistus, sosiaaliviraston organisaation uudistamisen ensimmäinen vaihe sekä taloushallinnon tehtävien uudelleen organisointi. Vuoden 2005 alussa toteutettiin henkilöstöpalvelujen keskittäminen ja tilahallinnon singfors Energis överskott till stadens eget kapital, vilket bidrar till att behovet av upplåning minskar. Lånebeloppet uppgick vid utgången av 2004 till 796,3 mn euro, eller till euro/invånare. Intäkterna från kommunalskatten understeg det i budgeten angivna beloppet med 52,0 mn euro. Intäkterna från samfundsskatten understeg budgetbeloppet med 6,8 mn euro och 2003 års intäkter med 15,4 mn euro. Statsandelarna översteg budgetbeloppet med 9,4 mn euro. Staden betalade 307,9 mn euro i form av skatteintäktsutjämning i statsandelssystemet. Beloppet motsvarade intäkterna från mer än 3 skatteprocentenheter. Investeringsnivån med affärsverken medräknade var något högre än år Tyngdpunkten låg på investeringar i basservice och investeringar vid affärsverken. Stadens ekonomi förblir svag år Som utgångspunkt för arbetet på 2005 års budget bestämdes ramar för såväl driftutgifterna som investeringarna. Enligt en prognos från augusti kommer årsbidraget att bli 51,5 mn euro mindre än beloppet i budgeten och 77,0 mn euro mindre än beloppet i bokslutet för år Omkostnaderna blir enligt prognosen 31,9 mn euro större än beloppet i budgeten. Överskridningen beror på kostnadsutvecklingen inom socialväsendet och den specialiserade sjukvården. Skatteintäkterna kommer enligt prognosen att understiga budgetbeloppet med 54,1 mn euro, men statsandelarna väntas bli 20,0 mn euro större än budgeterat. Investeringarna förutspås i stort sett följa budgeten om den redan beviljade överskridningsrätten beaktas. Enligt prognosen för finansieringskalkylen är förändringen i verksamhetskapitalet 60,1 mn euro bättre än budgeterat, vilket huvudsakligen beror på att 100 mn euro överförts till stadens eget kapital från Helsingfors Energis överskott för de föregående räkenskapsperioderna. Lån amorteras med 56,9 mn euro och nya lån upptas till ungefär samma belopp. Lånebeloppet beräknas vid utgången av året uppgå till 739,4 mn euro, eller till 1 322,8 euro/invånare. Stadens ekonomi håller på att komma i balans, men de ekonomiska utsikterna för ekonomiplaneperioden är ändå dåliga. Utgångspunkt för arbetet på 2006 års budget var i fråga om eurobeloppen de i 2005 års budget angivna ekonomiplanesiffrorna för år Ramen för förvaltningarna har ökats med anslag som behövs för lönejusteringar. Vad förslagen från den av stadsstyrelsen tillsatta organisationskommittén beträffar genomfördes följande år 2004: Hälsovården omorganiserades helt och hållet och verket fick namnet hälsovårdscentralen, första fasen av reformen vid socialverket genomfördes, och ekonomiförvaltningen omorganiserades. I början av år 2005 genomfördes en centralisering av

16 16 organisaatiouudistus. Vuonna 2006 jatketaan mm. tilahallinnon organisaatiouudistuksen toteuttamista, tehostetaan kaupungin hankintatehtävien organisointia ja tukipalveluiden keskittämistä. Näiden mittavien organisaatiomuutosten tuottamat kustannussäästöt toteutuvat muutaman vuoden viiveellä. Vuoden 2006 talousarvioehdotuksen mukainen vuosikate on 23,3 milj. euroa ja kattaa poistoista 12,3 %. Vuosikate on 26 milj. euroa parempi kuin elokuussa tehty vuoden 2005 toteutumisennuste, mutta alittaa vuoden 2004 tilinpäätöksen vastaavan vuosikatteen 51 milj. eurolla. Lainoja lyhennetään 58,9 milj. euroa ja uutta lainaa otetaan lyhennyksen verran. Lähtökohdat seuraavien vuosien taloudelle ovat parantuneet, mutta edelleen epävarmat. Suunnitelmavuosina kattaa talousarvion mukainen vuosikate poistoista keskimäärin 33 %, joten tavoite poistojen kattamisesta vuosikatteella on vielä kaukana. Sekä kunnallisvero- että yhteisöverotulojen kehitys näyttää heikolta ja veropohjaa pyritäänkin edelleen vahvistamaan elinkeino- ja asuntopolitiikan sekä kaupunkisuunnittelun ja kiinteistötoimen toimenpitein. Uhkatekijöinä ovat kuitenkin sosiaali- ja terveystoimen, erityisesti erikoissairaanhoidon kustannuskehitys. personaltjänsterna och en omorganisering av lokaladministrationen. Följande blir aktuellt år 2006: Omorganiseringen av lokaladministrationen fortsätter, stadens upphandling organiseras effektivare och centraliseringen av stödtjänsterna fortsätter. Dessa omfattande organisationsförändringar medför kostnadsbesparingar först om några år. Årsbidraget i 2006 års budgetförslag uppgår till 23,3 mn euro och täcker 12,3 % av avskrivningarna. Det överstiger beloppet i en prognos från augusti som gäller utfallet av 2005 års budget med 26 mn euro men understiger motsvarande belopp i bokslutet för år 2004 med 51 mn euro. Lån amorteras med 58,9 mn euro och nya lån upptas till ungefär samma belopp. Utgångspunkterna för ekonomin under de följande åren har förbättrats men är fortfarande osäkra. Årsbidraget i budgeten täcker under planåren 2007 och 2008 i genomsnitt 33 % av avskrivningarna, vilket innebär att det är långt till målet att årsbidraget skall täcka avskrivningarna. Utvecklingen verkar svag i fråga om både intäkterna från kommunalskatten och intäkterna från samfundsskatten, och det vidtas därför såsom tidigare sådana åtgärder inom närings- och bostadspolitiken och stadsplanerings- och fastighetsväsendet som är ägnade att stärka skattebasen. Kostnadsutvecklingen inom social- och hälsovårdsväsendet, särskilt den specialiserade sjukvården, är dock en riskfaktor. 2 TALOUSARVIOEHDOTUS 2 BUDGETFÖRSLAGET 2.1 Tulojen kehitys 2.1 Inkomstutveckling Verotulot Skatteintäkter Kaupungin verotulot muodostuvat kunnan tuloverosta, osuudesta yhteisöveron tuottoon, kiinteistöverosta ja koiraverosta. Stadens skatteintäkter utgörs av kommunens inkomstskatt, en andel av intäkterna från samfundsskatten, fastighetsskatt och hundskatt Kunnan tulovero Kommunens inkomstskatt Kuluvana vuonna kunnan tuloveron kertymän arvioidaan jäävän 40 milj. euroa talousarvioon merkittyä verotuloa pienemmäksi. Tämä johtuu pääosin asukasrakenteen muuttumisesta ja työttömyysasteen arvioitua hitaammasta alenemisesta, mutta myös edellisiltä vuosilta saatavien tilitysten pienenemisestä. Kunnan tuloveron kasvuvauhti on jo usean vuoden ajan ollut vain noin puolet koko maan kasvusta. Verotuloarvio perustuu valtion verohallinnon ja Suomen Kuntaliiton ylläpitämään kuntien verotulojen ennustekehikkoon. Arviota on kuitenkin jouduttu jonkin verran alentamaan viime vuosina toteutuneen verotulokehityksen perusteella. Den kommunala inkomstskatten beräknas i år understiga det budgeterade beloppet med 40 mn euro. Detta beror huvudsakligen på att invånarstrukturen förändrats och på att arbetslöshetsgraden sjunkit långsammare än väntat men också på att redovisningarna från tidigare år minskat. Den kommunala inkomstskatten har redan i flera år ökat bara ungefär hälften så snabbt i Helsingfors som i landet som helhet. De beräknade skatteintäkterna baserar sig på den prognosram för kommunernas skatteintäkter som den statliga skatteförvaltningen och Finlands Kommunförbund upprätthåller. De har dock måst sänkas något på grund av utvecklingen i skatteintäkterna de senaste åren.

17 17 Palkkatulojen ennakoidaan kasvavan 3 % vuoteen 2005 verrattuna ja eläketulojen 3,6 %. Kun otetaan huomioon muut ansiotulot, ansiotulot yhteensä kasvavat 3 %. Sairausvakuutuksen rahoitusuudistukseen liittyvä päivärahamaksun vähennyskelpoisuus ja valtionverotuksen ansiotulovähennys vaikuttavat myös kunnallisverotukseen vähentävästi. Molempien uudistusten vaikutus kuitenkin kompensoidaan kunnille verotulotasausta muuttamalla. Muiden veronalaisista tuloista tehtävien vähennysten muutosten vaikutus on vähäinen, joten vähennysaste ansiotuloista pysynee ennallaan noin 17,3 prosentissa. Verotuloksi kirjattavan määrän kasvuksi arvioidaan 2,5 % vuoden 2005 ennakoituun kunnallisveron tuottoon verrattuna. - ja taloussuunnitelmaehdotuksessa kunnan tuloveron tuotto on laskettu 17,5 %:n verokannan mukaan. Kunnan tuloveron tuotoksi on arvioitu milj. euroa. Löneinkomsterna väntas öka med 3 % jämfört med år 2005 och pensionsinkomsterna med 3,6 %. Då de övriga förvärvsinkomsterna beaktas, ökar förvärvsinkomsterna sammanlagt med 3 %. Möjligheten att dra av dagpenningspremien då finansieringen av sjukförsäkringen reformeras och förvärvsinkomstavdraget i statsbeskattningen inverkar också minskande på kommunalbeskattningen. Kommunerna kompenseras dock för effekterna av båda reformerna genom att skatteintäktsutjämningen ändras. Effekten av förändringarna i de andra avdragen från de skattepliktiga inkomsterna är liten, och graden för avdragen från förvärvsinkomsterna blir därför förmodligen oförändrad, dvs. ca 17,3 %. Det belopp som redovisas såsom skatteintäkter beräknas stiga med 2,5 % jämfört med de beräknade intäkterna från kommunalskatten år Intäkterna från kommunens inkomstskatt bygger i budget- och ekonomiplaneförslaget på skattesatsen 17,5 %. De beräknas uppgå till mn euro Osuus yhteisöveron tuotosta Andel av intäkterna från samfundsskatten Helsingin suhteellinen osuus kuntien yhteisöveroosuudesta on jatkuvasti laskenut. Vuosina osuus oli 28,8 %, mutta kuluvana vuonna osuus on 18,7 %. Osuus on edelleen alenemassa. Tämä muodostaa kaupungin harjoittamalle elinkeinopolitiikalle erityisen haasteen. Vuonna 2005 yhteisöveroa arvioidaan kertyvän 207,5 milj. euroa eli 16,5 milj. euroa talousarvioon merkittyä vähemmän. Vähennys johtuu edellä mainitusta kaupungin yhteisövero-osuuden laskusta. Yhteisöveron kokonaiskertymäarvion ja sen oletuksen perusteella, että Helsingin osuus kuntien saamasta yhteisöverosta laskee edelleen, on yhteisöveron tuotoksi talousarvioehdotuksessa arvioitu 201,0 milj. euroa. Helsingfors relativa andel av kommunernas andel av samfundsskatten har hela tiden sjunkit. Åren uppgick andelen till 28,8 % men år 2005 till 18,7 %. Den sjunker ytterligare. Detta är en särskild utmaning för stadens näringspolitik. Samfundsskatten beräknas år 2005 inbringa 207,5 mn euro, 16,5 mn euro mindre än budgeterat. Minskningen beror på att stadens andel av samfundsskatten såsom nämnts blivit mindre. De beräknade intäkterna från samfundsskatten uppgår till 201,0 mn euro i budgetförslaget. Siffran baserar sig på det beräknade sammanlagda samfundskattebeloppet och på antagandet att Helsingfors andel av kommunernas samfundsskatt sjunker ytterligare Kiinteistövero ja koiravero Fastighetsskatt och hundskatt Kiinteistöveron tuotoksi on arvioitu 121,0 milj. euroa, josta yleisen kiinteistöveron osuus on 103,5 milj. euroa ja vakituisten asuinrakennusten osuus 17,5 milj. euroa. Arvio perustuu nykyisiin veroprosentteihin 0,7 % yleisen kiinteistöveron osalta ja 0,22 % vakituisten asuinrakennusten osalta. Vuoden 2006 alusta lukien tulee voimaan Helsingin seutua koskeva rakennuskelpoisten, mutta rakenta- Intäkterna från fastighetsskatten beräknas uppgå till 121,0 mn euro, varav den allmänna fastighetsskatten inbringar 103,5 mn euro och skatten för hus som används för stadigvarande boende 17,5 mn euro. Beräkningen baserar sig på de nuvarande procentsatserna, 0,7 % som allmän skattesats och 0,22 % som skattesats för hus som används för stadigvarande boende. Från början av år 2006 börjar en med 1 procentenhet höjd fastighetsskatt tillämpas på byggbara, men obe-

18 18 mattomien tonttien 1 prosenttiyksiköllä korotettu kiinteistövero. Korotuksella ei Helsingissä ole suurta merkitystä. Korotus lisää kiinteistöveron määrää arviolta 0,7 milj. euroa, mikä on otettu huomioon kiinteistöverotuoton arviossa. Kiinteistöveron veroprosenttien alarajojen korotus on ollut esillä valtionosuusuudistuksen valmistelun yhteydessä, mutta hallitus ei ole antanut asiasta lakiesitystä. Koiraveron tuotoksi on arvioitu euroa. byggda tomter i Helsingforsregionen. Höjningen har inte större betydelse i Helsingfors. Den ökar fastighetsskattebeloppet med uppskattningsvis 0,7 mn euro, vilket har beaktats i de beräknade fastighetsskatteintäkterna. Att nedre gränsen för procentsatserna för fastighetsskatten skall höjas har föreslagits under beredningen av en statsandelsreform, men regeringen har inte kommit med något lagförslag. Hundskatten väntas inbringa euro Valtionosuudet Statsandelar Vuonna 2005 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän Helsingissä noin 133 milj. euroa. Alun perin vuoden 2005 alusta voimaan tulevaksi tarkoitettu valtionosuusuudistus toteutuu vuoden 2006 alusta lukien. Alustavien laskelmien mukaan uudistuksen vaikutus Helsingin osalta on lähes neutraali eli se lisää valtionosuuksia noin 5 milj. euroa. Valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen perusteella valtionosuuksia kunnille olisi pitänyt lisätä vuoden 2005 alusta lukien 502 milj. eurolla. Summasta maksettiin kuitenkin ainoastaan 136 milj. euroa ja loppuosa siirrettiin maksettavaksi kolmena seuraavana vuonna siten, että vuosina 2006 ja 2007 maksetaan 86 milj. euroa ja loput 194 milj. euroa vuonna Vuonna 2006 Helsingin osuus kustannustenjaon tarkistuksesta on noin 8 milj. euroa. Indeksitarkistuksena vuodelle 2006 kunnille maksetaan 154 milj. euroa eli 2,4 %. Tämä vastaa kolmea neljäsosaa todellisesta kustannuskehityksestä mihin on lisätty 0,4 %:n korjauserä vuodelta Helsingille indeksitarkistus tuo noin 10 milj. euroa. Työmarkkinatukiuudistus, joka sinänsä toteutetaan kustannusneutraalisti vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia nettomääräisesti 15,9 milj. euroa ja yleistä valtionosuutta 6,1 milj. euroa. Valtionosuuksiin sisältyvän verotulotasauksen muutos lisää Helsingin valtionosuuksia noin 38,4 milj. eurolla vuonna Lisäyksestä 5,9 milj. euroa on kompensaatiota työmarkkinatukiuudistuksesta ja 22,8 milj. euroa sairausvakuutuksen rahoitusuudistuksen ja valtionverotuksen ansiotulovähennyksen vaikutuksesta kunnallisveroon. Loppuosa, 9,4 milj. euroa perustuu siihen, että verotulokehitys on Helsingissä ollut maan keskiarvon alapuolella, jolloin kaupungin verotulot lähenevät tasausrajaa ja kaupungin maksama verotulotasaus pienenee. Edelleen kaupunki kuiten- År 2005 beräknas statsandelarna till Helsingfors uppgå till ca 133 mn euro. Den statsandelsreform som ursprungligen var avsedd att träda i kraft i början av 2005 genomförs i början av av Enligt preliminära beräkningar är effekten av reformen nästan neutral i Helsingfors, statsandelarna ökar med ca 5 mn euro. Utifrån justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna hade statsandelarna till kommunerna bort ökas med 502 mn euro från början av år Endast 136 mn euro betalades, och återstoden betalas först under de följande tre åren: 86 mn euro åren 2006 och 2007 och 194 mn euro år År 2006 är Helsingfors andel av det tillskottsbelopp som fåtts genom justeringen ca 8 mn euro. Som indexjustering för år 2006 får kommunerna 154 mn euro, eller 2,4 %, vilket motsvarar tre fjärdedelar av den faktiska kostnadsutvecklingen, utökat med en korrektivpost på 0,4 % för år Helsingfors får ca 10 mn euro genom indexjusteringen. Reformen i fråga om arbetsmarknadsstödet, som i sig genomförs kostnadsneutralt, minskar statsandelarna inom social- och hälsovården med 15,9 mn euro netto och den allmänna statsandelen med 6,1 mn euro. I och med en ändring i skatteintäktsutjämningen, som hör till statsandelssystemet, får Helsingfors år 2006 ett tillskott till statsandelarna på ca 38,4 mn euro. Härav utgör 5,9 mn en kompensation för reformen i fråga om arbetsmarknadsstödet och 22,8 mn euro en kompensation för inverkan på kommunalskatten av att finansieringen av sjukförsäkringen reformeras och ett förvärvsinkomstavdrag införs i statsbeskattningen. Resten, 9,4 mn euro, baserar sig på att utvecklingen i skatteintäkterna i Helsingfors har understigit medeltalet i landet och stadens skatteintäkter närmar sig utjäm-

19 19 kin joutuu maksamaan verotulotasausta 244,5 milj. euroa. Varsinaisia uusia valtionosuuksia Helsinki saa 2,6 milj. euroa, kun otetaan huomioon väkiluvun ja oppilasmäärän muutokset. ehdotukseen on edellä mainituilla perusteilla merkitty valtionosuustuloiksi 175 milj. euroa. ningsgränsen, vilket gör att det utjämningsbelopp som staden måste betala minskar. Staden måste dock fortfarande betala 244,5 mn euro som utjämningsbelopp. De egentliga nya statsandelarna till Helsingfors uppgår till 2,6 mn euro, då förändringarna i folkmängden och elevantalet beaktas. Statsandelsinkomsterna uppgår på basis av det ovanstående till 175 mn euro i budgetförslaget. Taulukko - Tabell 2. Verotulot ja valtionosuudet - Skatteintäkter och statsandelar TP - BSL TA - BDG TA - BDG TA - BDG TS - EP TS - EP / % -muutos - förändr.% Kunnan tulovero - Kommunens inkomstskatt 1 600, , ,0 0, , ,0 Osuus yhteistöveron tuotosta - Andel 211,3 224,0 201,0-10,3 205,0 210,0 av intäkterna från samfundsskatten Kiinteistövero - Fastighetsskatt 115,2 117,0 121,0 3,4 123,5 126,0 Koiravero - Hundskatt 0,8 0,9 0,8-5,9 0,8 0,8 Verotulot - Skatteintäkter 1 927, , ,8-0, , ,8 Käyttötalouden valtionosuudet - Statsandelar inom driftsekonomin Verotulot ja valtionosuudet yhteensä - Skatteintäkter och statsandelar sammanlagt 68,0 110,0 175,0 59,1 200,0 220, , , ,8 2, , , Toimintatulot Verksamhetsintäkter Toimintatulot kasvavat vuonna 2006 vuoden 2005 talousarvioon verrattuna 6,7 %. Myyntituloja syntyy tavaroista ja palveluksista, jotka on tarkoitettu myytäväksi tuotantokustannukset peittävään hintaan sekä maksutuloja asiakasmaksuista tai muista maksuista, joissa tuotantokustannuksia ei pyritä kattamaan, kuten esim. sairaala- ja hoitomaksut. Tuet ja avustukset sisältävät tulonsiirtoja, jotka eivät ole korvausta suoritteen myynnistä tai rahoitusosuutta investointimenoon eivätkä suoraan tuloslaskelmaan kuuluvia valtionosuuksia. Tällaisia tuloja ovat mm. työllistämistuki, valtion välittämät ja kunnan suoraan EU:lta saamat EU-tuet ja avustukset. Vuokratuloihin sisältyvät mm. kiinteistöviraston perimät vuokrat hallintokunnilta. Verksamhetsintäkterna ökar år 2006 med 6,7 % jämfört med 2005 års budget. Försäljningsinkomster fås från varor och tjänster avsedda för försäljning till ett pris som täcker produktionskostnaderna, och avgiftsinkomster fås från brukaravgifter och andra avgifter som inte förväntas täcka produktionskostnaderna, såsom sjukhus- och vårdavgifter. Understöden och bidragen innefattar inkomstöverföringar som inte utgörs av ersättning för prestationsförsäljning, av en finansieringsandel i anslutning till investeringsutgifter eller av statsandelar som direkt ingår i resultaträkningen. Här avses bl.a. sysselsättningsstödet och EU-understöd och EU-bidrag som staten förmedlar eller som kommunen får direkt. Hyresinkomsterna innefattar bl.a. de hyror som fastighetskontoret får från förvaltningarna.

20 20 Valmistus omaan käyttöön sisältää viraston tai laitoksen omaan käyttöön valmistettavan aktivoitavan käyttöomaisuuden. Tillverkningen för eget bruk innefattar de anläggningstillgångar som produceras för förvaltningens eget bruk och som skall aktiveras. Taulukko - Tabell 3. Toimintatulot Verksamhetsintäkter 1 TP - BSL TA - BDG TA - BDG TA - BDG TS - EP TS - EP / % -muutos - förändr.% Myyntitulot - Försäljningsinkomster 168,5 190,2 198,2 4,2 198,3 198,0 Maksutulot - Avgiftsinkomster 129,0 131,7 129,8-1,4 130,0 130,0 Tuet ja avustukset - Understöd och 33,3 38,2 64,4 68,5 63,2 62,0 bidrag Vuokratulot - Hyresinkomster 462,6 477,0 503,6 5,6 505,8 506,9 Muut toimintatulot - Övriga verksamhetsintäkter 27,7 25,9 28,1 8,6 27,5 27,5 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 85,4 80,0 81,9 2,3 81,6 81,6 Yhteensä - Sammanlagt 906,3 943, ,9 6, , ,0 1 Tilinpäätöksen 2004 ja talousarvion 2005 luvut on muutettu vertailukelpoisiksi talousarvioehdotuksen 2006 kanssa - Siffrorna i bokslutet för år 2004 och budgeten för år 2005 har ändrats så att de är jämförbara med siffrorna i förslaget till budget för år Menojen kehitys 2.2 Utgiftsutveckling Toimintamenot Omkostnader Toimintamenot kasvavat vuonna 2006 vuoden 2005 talousarvioon verrattuna 4,2 %. Omkostnaderna ökar år 2006 med 4,2 % jämfört med 2005 års budget. Taulukko - Tabell 4. Toimintamenot menolajeittain - Omkostnader enligt utgiftsslag 1, 2 TP - BSL TA - BDG TA - BDG TA-BDG TS - EP TS - EP / % -muutos - förändr.% Palkat - Löner 878,9 941,9 966,9 2,7 999, ,3 Henkilösivumenot - Lönebikostnader 298,8 338,9 342,0 0,9 351,4 361,8 Palvelujen ostot - Köp av tjänster 991, , ,7 3, , ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, 123,5 129,5 135,5 4,6 135,5 135,3 förnödenheter och varor Avustukset - Understöd 316,5 312,1 325,7 4,4 327,0 327,4 Vuokrat - Hyror 343,3 356,8 385,4 8,0 386,7 386,3 Muut menot - Övriga utgifter 13,2 25,5 47,0 84,2 42,0 40,8 Yhteensä - Sammanlagt 2 965, , ,2 4, , ,0 1 Käyttötalousosan menot lisättynä tuilla liikennelaitokselle, hankintakeskukselle, palvelukeskukselle ja kuntayhtymille - Utgifterna i driftsekonomidelen plus understöden till trafikverket, anskaffningscentralen, servicecentralen och samkommunerna. 2 Tilinpäätöksen 2004 ja talousarvion 2005 luvut on muutettu vertailukelpoisiksi talousarvioehdotuksen 2006 kanssa - Siffrorna i bokslutet för år 2004 och budgeten för år 2005 har ändrats så att de är jämförbara med siffrorna i förslaget till budget för år 2006.

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 7 2006 vuodeksi 2007 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2007 2009

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2006 vuodeksi 2007 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2007 2009

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 16 2004 vuodeksi 2005 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2005 2007

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 8 2008 vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 2011

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN

KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2010 vuodeksi 2011 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2011 2013

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 4 2007 vuodeksi 2008 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2008 2010

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 4 2007 vuodeksi 2008 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2008 2010

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015 2013 och ekonomiplan 2013 2015 Kaupunginvaltuusto 28.11.2012 Stadsfullmäktige 28.11.2012 SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu Sida Sivu Sida

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2014 och ekonomiplan 2014 2016 Khs - Stn 28.10.2013 Kaupunginjohtajan ehdotus Stadsdirektörens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL Sivu Sida

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015 2013 och ekonomiplan 2013 2015 Khs - Stn 29.10.2012 Kaupunginjohtajan ehdotus Stadsdirektörens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu Sida

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 2012 och ekonomiplan 2012 2014 Khs - Stn 24.10.2011 Kaupunginjohtajan ehdotus Stadsdirektörens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu Sida

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 2012 och ekonomiplan 2012 2014 Kvsto - Stge 9.11.2011 Kaupunginhallituksen ehdotus Stadsstyrelsens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 17.10.2017 TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2018-2020 MUUTOKSIA VUODEN 2018 TALOUSARVIOON Suomen talous kasvaa

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio 9.9.2015 Minna Punakallio Bruttokansantuotteen volyymin muutos ed. neljänneksestä, % 9.9.2015 Minna Punakallio Työmarkkinoiden

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 18.10.2016 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 MUUTOKSIA VUODEN 2017 TALOUSARVIOON Sisäiset vuokratulot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

ENNUSTEEN ARVIOINTIA

ENNUSTEEN ARVIOINTIA ENNUSTEEN ARVIOINTIA 23.12.1997 Lisätietoja: Johtaja Jukka Pekkarinen puh. (09) 2535 7340 e-mail: Jukka.Pekkarinen@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA 3 21 SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 215 Suomen kokonaistuotanto on pienentynyt yhtäjaksoisesti vuoden 212 toisesta neljänneksestä lähtien. Kevään 21 aikana on kuitenkin jo näkynyt merkkejä

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS heinäkuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 7 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 Tietoisku 8/2014 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pysynyt ennallaan 2. Perheiden keskikoko hieman pienentynyt 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 Talouden näkymät Hallituksen talousarvioesityksessä Suomen talouskasvun arvioidaan olevan tänä vuonna 2,9 prosenttia.

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen 20,3 20,4 20,5 20,7 21,1 21,2 21,5 22,4 22,5 23,7 23,2 23,7 23,6 24,6 25,4 5,4 5,5 5,8 5,7 6,4 6,5 6,3 6,5 6,4 6,6 6,4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA Tietoisku 3/2011 Kuva: Teija Jokiranta Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 aikana Espooseen muuttaneista oli nuoria vähemmän kuin koko

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 12.10.1998

TALOUSENNUSTE 12.10.1998 TALOUSENNUSTE 12.10.1998 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Hannu Piekkola Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½ - 2 vuodelle) kaksi kertaa vuodessa: maalis-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 Tietoisku 11/2016 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015 Tietoisku 9/2015 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016)

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Väestön pääasiallinen toiminta LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 8962 9014 9157 9284 9554 9719 9942 10168 10562 10741

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2017 Tiedotustilaisuus 19.12.2017 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 19.12.2017 Jukka Railavo, finanssineuvos Talousnäkymät Noususuhdanne jatkuu tulevina vuosina. Maailmantaloudessa

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Onnistuva Suomi tehdään lähellä Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Kuntapäivät Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Sanna Lehtonen Kehittämispäällikkö Kuntaliitto Talouskasvu piristynyt vihdoinkin

Lisätiedot

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA 2013

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA 2013 ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA 2013 Tietoisku 3/2016 Kuva: Eemail/Lehdentekijät Hanna Jantunen Espoon kaupunki Konserniesikunta Strategia ja kehittäminen Vuonna 2013 Espooseen muutti yhteensä 18 307 henkeä,

Lisätiedot

Yleinen taloustilanne ja kuntatalous

Yleinen taloustilanne ja kuntatalous Onnistuva Suomi tehdään lähellä Yleinen taloustilanne ja kuntatalous 28.11.2017 Helsinki Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kansainvälinen talous kasvupyrähdyksessä Euroalue

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2006

Talousarvioesitys 2006 2. Lähivuosien talousnäkymät 2.1. Kansainvälinen talous Euroalueen talouskehitys 2.2. Suomen kansantalouden kehitys Maailmantalouden suhdannehuippu on ohitettu poikkeuksellisen vahvan vuoden 2004 jälkeen.

Lisätiedot

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät 8.11.2016 Varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuntatalouden tila ja hallituksen kuntatalouden toimia ohjaava tavoite Vaimeasta talouskasvusta huolimatta kuntatalouden

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2010

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2010 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2010 Tietoisku 8/2010 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten pieniä asuntokuntia 2. Lapsettomien parien osuus perheistä kasvaa 3. Yksinhuoltajaperheiden osuus pysynyt ennallaan 4.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 317/2012 vp Työeläkkeiden verotus Eduskunnan puhemiehelle Kaksi edellistä hallitusta on luvannut korjata eläkkeiden verotuksen samalle tasolle kuin palkansaajillakin. Toistaiseksi näin

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Euro & talous 1/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Suomen talouden näkymät

Euro & talous 1/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Suomen talouden näkymät Euro & talous 1/211 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Suomen talouden näkymät Pääjohtaja 1 Aiheet Ajankohtaista tänään Maailmantalouden ennuste Suomen talouden näkymät vuosina 211-213 2 Ajankohtaista

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Talouden näkymät vuosina

Talouden näkymät vuosina Talouden näkymät vuosina 211 213 Euro & talous 5/211 Pääjohtaja Erkki Liikanen Talouskasvu hidastuu Suomessa tuntuvasti 18 Talouden elpyminen pysähtyy Prosenttimuutos edellisestä vuodesta (oikea asteikko)

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2019 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2011-2012 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2010 Yht. 118,6 mrd. euroa (pl. alv) 13 % 12 % 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58 %

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE

TALOUSENNUSTE TALOUSENNUSTE 2017 2018 4.4.2017 Ennustepäällikkö Muut ennusteryhmän jäsenet Ilkka Kiema Seija Ilmakunnas Sakari Lähdemäki Terhi Maczulskij Aila Mustonen Riikka Savolainen Heikki Taimio VALUUTTAKURSSIT

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu 24.11.2017 Ilari Soosalu, hankejohtaja rahoitus Sisältö Talousympäristö Kuntien talouden tilanne ja näkymiä Maakuntien talouden näkymiä

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

JOHNNY ÅKERHOLM

JOHNNY ÅKERHOLM JOHNNY ÅKERHOLM 16.1.2018 Taantumasta kasvuun uudistuksia tarvitaan Suomen talouden elpyminen jatkui kansainvälisen talouden vanavedessä vuonna 2017, ja bruttokansantuote kasvoi runsaat 3 prosenttia. Kasvua

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2006 TIETOISKU 8/2007. Sisällys

Väestönmuutokset 2006 TIETOISKU 8/2007. Sisällys Väestönmuutokset 2006 TIETOISKU 8/2007 Sisällys 1 MUUTTOLIIKE 1.1 Muuttojen määrä 1.2 Kuntien välinen muuttoliike ja siirtolaisuus 1.3 Espoon sisäinen muuttoliike 1.4 Kokonaismuuttotase suuralueittain

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2016 22.12.2016 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 22.12.2016 Jukka Railavo Talousnäkymät Suomen talous kasvaa, mutta hitaasti. Kotimainen kysyntä on kasvun ajuri, vienti

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2009

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2009 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2009 Tietoisku 10/2009 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin asuvia 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 Kaupunginvaltuusto 14.11.2012 Stadsfullmäktige 14.11.2012 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 12.6.2017 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2016 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,1 % (-4) -0,3 % (-4) -0,3 % (-15)

Lisätiedot

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011 ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011 Tietoisku 6/2011 Sisällys 1 Väestön määrän kehitys 2 Väestön määrä alueittain 3 Tilapäisesti asuvat ja nettoasukasluku 4 Ikä ja sukupuoli 5 Äidinkieli 6 Espoossa asuvat

Lisätiedot

Kuntatalouden tilannekatsaus

Kuntatalouden tilannekatsaus Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,

Lisätiedot

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Birgitta Berg-Andersson 5.11.2009 MAAILMANTALOUS ON ELPYMÄSSÄ Maailmantalous on hitaasti toipumassa

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Talouden tila. Markus Lahtinen

Talouden tila. Markus Lahtinen Talouden tila Markus Lahtinen Taantumasta vaisuun talouskasvuun Suomen talous ei pääse vauhtiin, BKT: 2014-0,2 % ja 2015 0,5 % Maailmantalouden kasvu heikkoa Ostovoima ei kasva Investoinnit jäissä Maailmantalous

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2011

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2011 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2011 Tietoisku 8/2011 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pienentynyt 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Yksilapsisuus yleisintä Suur-Matinkylässä 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 7.1.1999

TALOUSENNUSTE 7.1.1999 TALOUSENNUSTE 7.1.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Hannu Piekkola Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½ - 2 vuodelle) kaksi kertaa vuodessa: maalis-

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 6 TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Tampereen työllisyyden kehitys jatkoi hidastumistaan Työnvälitysrekisteritietojen mukaan Tampereella oli tämän vuoden puolivälissä

Lisätiedot

Pääekonomistin katsaus

Pääekonomistin katsaus Pääekonomistin katsaus Kuntamarkkinat 14.-15.9.2016 Minna Punakallio Pääekonomisti Suomen Kuntaliitto Yleiset talousnäkymät ovat pysyneet vaimeina jo pitkään Kansainväliseen talouteen liittyviä epävarmuuksia:»

Lisätiedot

Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet

Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet Juha Kilponen Suomen Pankki Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet 18.12.2017 18.12.2017 Julkinen 1 Talouden yleiskuva Kasvu laajentunut vientiin, ja tuottavuuden kasvu

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Kevät 2017 28.4.2017 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 28.4.2017 Jukka Railavo Talousnäkymät Suomen talouskasvu jatkuu vakaana. Maailmantalouden kasvu nopeutumassa. Kasvun perusta

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, kevät 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017-2019 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 5/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2016

Lisätiedot