Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki Helsingfors stad"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2012 ja taloussuunnitelma och ekonomiplan Kvsto - Stge Kaupunginhallituksen ehdotus Stadsstyrelsens förslag

2 SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu Sida Sivu Sida YLEISPERUSTELUT ALLMÄNNA MOTIVERINGAR PÄÄTÖSEHDOTUKSET FÖRSLAG TILL BESLUT TALOUSARVION SITOVUUS BUDGETENS BINDANDE VERKAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET Sosiaalitoimi Socialväsendet Terveystoimi Hälsovårdsväsendet Käyttövarat, Khn käytettäväksi Dispositionsmedel, till Stns disposition 242 Selityksiä Förklaringar 81 KÄYTTÖTALOUSOSA DRIFTSEKONOMIDELEN 1 KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA STADSDIREKTÖRSROTELN 1 01 Vaalit Val Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Tarkastuslautakunta ja -virasto Revisionsnämnden 88 och kontoret 1 04 Kaupunginhallitus Stadsstyrelsen Hallintokeskus Förvaltningscentralen Talous- ja suunnittelukeskus Ekonomi- och 100 planeringscentralen 1 14 Keskitetysti maksettavat menot Utgifter som 105 betalas centraliserat 1 27 Kunnallisverotus Kommunalbeskattning Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän maksuosuudet, Khn käytettäväksi 1 39 Muu yleishallinto Övrig allmän förvaltning 109 Helsingin Energia -liikelaitos Affärsvärket Helsingfors Energi Helsingin Satama liikelaitos Affärsverket Helsingfors Hamn Taloushallintopalvelu -liikelaitos Affärsverket Ekonomiförvaltningstjänst 2 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI BYGGNADS- OCH MILJÖVÄSENDET Helsingin kaupungin tukkutori Helsingfors 144 stads partitorg 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Yleisten töiden lautakunta ja rakennusvirasto 152 Nämnden för allmänna arbeten och byggnadskontoret 2 10 Rakentamispalvelu Byggtjänsten Pelastustoimi Räddningsväsendet Ympäristötoimi Miljöväsendet Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän maksuosuudet, 184 Khn käytettäväksi Samkommunen Helsingforsregionens trafiks betalningsandelar, till Stns disposition HKL -liikelaitos Affärsverket HST 185 Palmia -liikelaitos Affärsverket Palmia SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI BILDNINGS- OCH PERSONALVÄSENDET Opetusvirasto Utbildningsverket Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tukeminen, 267 Khn käytettäväksi Stöd till Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, till Stns disposition 4 11 Suomenkielinen työväenopisto Finska arbetarinstitutet Ruotsinkielinen työväenopisto Svenska arbetarinstitutet Kaupunginkirjasto Stadsbiblioteket Kaupungin taidemuseo Stadens konstmuseum Kulttuuritoimi Kulturväsendet Kaupunginmuseo Stadsmuseet Orkesteritoiminta Orkesterverksamhet Korkeasaaren eläintarha Högholmens djurgård Nuorisotoimi Ungdomsväsendet Liikuntatoimi Idrottsverksamhet Henkilöstökeskus Personalcentralen Työterveyskeskus Företagshälsovårdscentralen Tietokeskus Faktacentralen 350 Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitos Affärsverket personalutvecklingstjänster KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI STADSPLANERINGS- OCH FASTIGHETSVÄSENDET Kaupunkisuunnittelutoimi Stadsplaneringsväsendet Kiinteistötoimi Fastighetsväsendet Asuntotuotantotoimisto Bostadsproduktionsbyrån Rakennusvalvonta Byggnadstillsyn 394 TULOSLASKELMAOSA RESULTATRÄKNINGSDELEN Tuloslaskelma Resultaträkning 403 Helsingin kaupungin tuloslaskelma Helsingfors stads resultaträkning 405

3 2 SISÄLLYS INNEHÅLL Sivu Sida Sivu Sida 7 TULOSLASKELMAOSA RESULTATRÄKNINGSDELEN 407 n liitteet Bilagor till budgeten 7 01 Toiminnan rahoitus Finansiering av verksamheten Rahoitus- ja sijoitustoiminta Finansierings- 409 och investeringsverksamhet 7 03 Rahastointi Fondering Varaukset Reserveringar Poistoerot Avskrivningsdifferenser 416 INVESTOINTIOSA INVESTERINGSDELEN 8 INVESTOINTIOSA INVESTERINGSDELEN Kiinteä omaisuus Fast egendom Talonrakennus Husbyggnad Kadut, liikenneväylät ja radat Gator, trafikleder 425 och banor 8 05 Väestönsuojat Skyddsrum Puistorakentaminen Anläggande av parker Liikuntarakentaminen Byggande av idrottsplatser Korkeasaaren eläintarha Högholmens djurgård Irtaimen omaisuuden perushankinta Grundanskaffning 436 av lös egendom 8 18 Helsingin kaupungin tukkutori Helsingfors 438 stads partitorg 8 21 Kuntayhtymät Samkommuner Arvopaperit Värdepapper Muu pääomatalous Övrig kapitalhushållning Vuoden 2012 talousarvioon sisältyvistä avustusmäärärahoista sidotut avustukset ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat Understöd och understödsmässiga ersättningsanslag, som skall anvisas ur understödsanslagen i 2012 års budget 2. Vuoden 2012 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittely Specifikation av medlemsavgifterna i 2012 års budget 3. Konserniin kuuluvat yhtiöt ja säätiöt Bolag och stiftelser inom koncernen 4. Investointiohjelma vuosiksi Investeringsprogram för åren Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi Byggnadsprogram för husbyggnadsprojekt för åren Vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet vuosina Hyres- och aktieobjekt, planerade nyoch ombyggnadsprojekt under åren Liikuntatoimen rakentamisohjelma vuosiksi Byggnadsprogram för idrottsplatser för åren RAHOITUSOSA FINANSIERINGSDELEN Rahoituslaskelma Finansieringskalkyl 443 Helsingin kaupungin rahoituslaskelma Helsingfors stads finansieringskalkyl RAHOITUSOSA FINANSIERINGSDELEN Pitkävaikutteinen rahoitus Långfristig finansiering 447 Rahastot 453 on liittyvät taulukot Tabeller till budgeten 1. Ottolainat Upptagna lån

4 TALOUSARVIO BUDGET TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN

5 5 YLEISPERUSTELUT ALLMÄNNA MOTIVERINGAR 1 JOHDANTO 1 INLEDNING Vuoden 2012 talousarvioehdotus perustuu lauta- ja johtokuntien tekemiin talousarvioehdotuksiin, joiden valmistelu pohjautui kaupunginhallituksen antamiin talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeisiin. Laatimisohjeissa edellytettiin, että lauta- ja johtokunnat laativat talousarvioehdotuksen sopeuttamalla toiminnasta aiheutuvat menot ja investoinnit kestävän tulopohjan mukaiselle tasolle ohjeissa annetun raamin mukaisesti. esityksessä on otettu huomioon kaupungin strategiaohjelman tavoitteet, tuottavuus- ja työhyvinvointiohjelma, toiminnalliset muutokset ja väestönkasvu sekä viimeisin talouden ja toiminnan seurantaraportin ennuste. Förslaget till budget för år 2012 utgår från nämndernas och direktionernas budgetförslag, vilka baserar sig på stadsstyrelsens anvisningar om hur budgetförslaget och ekonomiplaneförslaget ska utarbetas. Enligt anvisningarna för budgetarbetet ska nämnderna och direktionerna utarbeta sina budgetförslag genom att anpassa utgifterna för verksamheten och investeringarna till en nivå som motsvarar en hållbar inkomstbas, inom den ram som ges i anvisningarna. förslaget beaktar målen i stadens strategiprogram, produktivitets- och arbetshälsoprogrammet, de funktionella ändringarna, befolkningstillväxten och den senaste prognosen i uppföljningsrapporten för ekonomin och verksamheten.

6 6 2 YLEINEN TALOUSTILANNE JA TOI- MINTAYMPÄRISTÖ 2 DET ALLMÄNNA EKONOMISKA LÄ- GET OCH OMVÄRLDEN 2.1 Yleinen talouskehitys 2.1 Den allmänna ekonomiska utvecklingen Yleistä talouskehitystä kuvaava tarkastelu pohjautuu valtion talousarvion hallituskäsittelyn yhteydessä ( ) esitettyyn valtiovarainministeriön arvioon suhdannenäkymistä sekä syyskuussa eri ennustelaitosten esittämiin arvioihin taloustilanteen kehittymisestä. Euroopan velkakriisi antaa hyvin epävarmoja talousnäkymiä vuosien taloussuunnitelman pohjaksi. Tulevan talouskehityksen arvioiminen on erittäin vaikeaa. Maailmantalouden tämänkertainen nopein kasvuvaihe on kuitenkin selvästi ohitettu. Kesän aikana lisääntynyt epävarmuus on heikentänyt tulevaisuudennäkymiä niin kansainvälisessä taloudessa kuin kotimaassakin. Tänä vuonna Suomen talouden arvioidaan vielä kasvavan kohtuullisesti kotimaisen kysynnän tukemana. Myös vienti tukee talouskasvua, joskin aiempaa vähemmän. Vuonna 2011 bruttokansantuotteen kasvuksi arvioidaan 3,5 %. Vuonna 2012 talouskasvu hidastuu. Syynä kasvun hidastumiseen on toisaalta vientikysynnän heikkous ja toisaalta lisääntyneen epävarmuuden johdosta alentunut investointihalukkuus. Valtiovarainministeriö ennusti vielä kesäkuussa 2011 kansantalouden kasvuksi 2,8 % vuodelle Syyskuun puolivälissä valtion talousarvion hallituskäsittelyn yhteydessä ilmoitetun arvion mukaan BKT:n kasvun arvioidaan vuonna 2012 olevan 1,8 %. Myös monet ennustelaitokset ovat vetäneet ennusteitaan selvästi alaspäin elosyyskuun aikana. Pahimmissa ennusteissa povataan jopa tuotannon laskua. Monet mittarit ovat syyskuun aikana kertoneet rahoitusmarkkinoilla olevasta kasvavasta epävarmuudesta ja tämä saattaa heikentää entisestään talousnäkymiä nopeallakin aikataululla. Taloudellisen aktiviteetin kasvun hidastumisen seurauksena työttömyyden odotetaan laskevan hitaasti. Vuonna 2011 työttömyysasteen ennustetaan olevan keskimäärin 7,9 % ja vuonna 2012 sen ennustetaan laskevan edelleen arviolta 7,6 %:iin. Tehtyjen työtuntien määrän kasvun ennakoidaan hidastuvan selvästi vuonna Työttömyysaste kuitenkin alenee koska käytettävissä olevan työvoiman määrän kasvu hidastuu enemmän. Kuluttajahintojen nousun ennakoidaan pysyvän yli 3 %:ssa sekä vuonna 2011 että vuonna Suomen bruttokansantuote supistui 8,2 % vuonna Talous on elpynyt vuosina tästä jyrkästä pudotuksesta, mutta vuoden 2008 tuotannon tasoa ei ole vielä saavutettu. Vuosien talouskriisin aiheuttama vaje julkisen talouden tasapainoon oli niin syvä, että hallitusohjelmassakaan sovitut menoleikkaukset eivät välttämättä riitä oikaisemaan julkisen talouden alijäämää. Valtion talousarvion hallituskäsittelyn yhteydessä ilmoitetun arvion mukaan valtion nettolainanoton taso tasaantuu, mutta esitetyt menoleikkaukset eivät vielä näytä kääntyvän lainakannan kasvuprosenttia pienemmäksi eivätkä myöskään sitten pysäytä lainakannan kasvua. Granskningen av den allmänna ekonomiska utvecklingen bygger på finansministeriets prognoser om konjunkturutsikterna presenterade i samband med regeringsbehandlingen av statens budget och på prognosinstitutens beräkningar i september om hur det ekonomiska läget utvecklas. Europeiska skuldkrisen innebär mycket osäkra ekonomiska utsikter för ekonomiplanen Det är mycket svårt att beräkna den kommande ekonomiska utvecklingen. Världsekonomins snabbaste tillväxtperiod är dock tydligt förbi. Osäkerheten växte under sommaren och försämrade de ekonomiska framtidsutsikterna såväl internationellt som i Finland. I år beräknas Finlands ekonomi fortfarande växa i rimlig mån tack vare efterfrågan i hemlandet. Också exporten stöder den ekonomiska tillväxten, om också mindre än tidigare. År 2011 beräknas bruttonationalprodukten öka med 3,5 %. Den ekonomiska utvecklingen saktar ned år Orsaken till detta är dels svagare exportefterfrågan, dels mindre investeringsintresse till följd av osäkerheten. Finansministeriet prognoserade i juni 2011 att samhällsekonomin skulle öka med 2,8 % år I samband med regeringsbehandlingen av statens budget i mitten av september beräknades det att bruttonationalprodukten skulle öka med 1,8 % år Dessutom har många prognosinstitut dragit ner sina prognoser under augusti september. I de dystraste prognoserna förutspås rent av en nedgång i produktionen. Många mätare har i september visat tecken på växande osäkerhet på finansmarknaden, vilket kan ytterligare försämra de ekonomiska utsikterna till och med i en snabb tidtabell. Till följd av att den ekonomiska aktivitetens positiva utveckling har saktat ner väntas arbetslösheten minska långsamt. Arbetslöshetsgraden prognoseras uppgå till ca 7,9 % år 2011 och minska vidare till ca 7,6 % år Ökningen av antalet arbetade timmar beräknas uppenbart bli dämpad år Arbetslöshetsgraden kommer emellertid att sjunka eftersom ökningen av den disponibla arbetskraften saktar ner ännu mera. Höjningen av konsumentpriserna beräknas stanna på över 3 % både år 2011 och år Finlands bruttonationalprodukt sjönk med 8,2 % år Ekonomin har återhämtat sig under men produktionsnivån 2008 har ännu inte uppnåtts. Det underskott i balansen av den offentliga ekonomin som föranleddes av ekonomikrisen åren var så stor att inte ens nedskärningarna fastslagna i regeringsprogrammet nödvändigtvis kommer att täcka underskottet i den offentliga ekonomin. Enligt prognosen presenterad i anslutning till regeringsbehandlingen av statens budget kommer statens nettoupplåning att jämnas ut men de föreslagna nedskärningarna kan inte ens göra tillväxten av lånestocken mindre eller stoppa tillväxten.

7 7 Taulukko Tabell 1. Kansantalouden muutos edelliseen vuoteen verrattuna Samhällsekonomisk förändring jämfört med föregående år BKT, kasvu BNP, ökning % 3,6 3,5 1,8 Kulutus, kasvu Konsumtion, ökning % 2,1 2,6 1,3 Investoinnit Investeringar % 2,8 5,6 0,9 Työttömyys Arbetslöshet, % 8,4 7,9 7,6 Kuluttajahinnat, nousu Konsumentpriser, ökning % 1,2 3,5 3,3 Lähde: VM Källa: FM 2.2 Kuntatalouden tilanne 2.2 Kommunernas ekonomiska läge Kuntatalous näytti selviytyvän vuosien talouskriisistä ennakoitua paremmin mutta talousnäkymät ovat heikentyneet merkittävästi uudelleen kesällä 2011 Euroopan talouskriisin seurauksena. Vuoden 2010 alkupuolelta käynnistynyt talouskasvu on vähentänyt työttömyyttä vuonna 2011 ja johtanut siihen, että kuntien tulopohja ei ole kehittynyt kaikkein heikoimpien arvioiden mukaisesti. Vuonna 2011 verotulojen arvioidaan kasvavan verrattuna edelliseen vuoteen alkuvuoden hyvän työllisyyskehityksen ja myös yritysten hyvän tuloskehityksen seurauksena. Verotulokehitykseen vaikuttaa osaltaan kuntien toteuttamat kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosenttien korotukset. Suotuisan verotulokehityksen ei ennakoida jatkuvan samanlaisena vuonna 2012 heikkenevien suhdannenäkymien vuoksi. Hallituksen ehdotuksessa valtion talousarvioesitykseksi vuodelle 2012 sitoudutaan sopeuttamistoimenpiteisiin valtion velkaantumiskehityksen pysäyttämiseksi. Suurin yksittäinen leikkaus hallituksen esityksessä kohdistuu kuntien valtionosuuksiin, joita leikataan 631 milj. euroa. Leikkauksen tekeminen täysimääräisenä jo vuonna 2012 tarkoittaa 2,6 mrd. euron vähennyksiä kuntien tuloihin neljässä vuodessa. Samaan aikaan kunnat ovat saamassa uusia sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä mm. vanhuspalvelulain tulevat velvoitteet sekä vammaispalvelujen, perhehoidon, lastensuojelun, lapsiperheiden kotipalvelun sekä perusterveydenhuollon kehittämiseen ja vahvistamiseen liittyvät velvoitteet. Kuntien taloudellinen kokonaistilanne tulee olemaan erityisen haastava lähivuosina. Väestön ikääntymisestä ja uusista velvoitteista johtuvia menopaineita on hillittävä, koska valtion rahoitusosuus vähenee eikä verorahoitus riitä palvelujen rahoittamiseen. Epävarmojen suhdannenäkymien valossa myös lainanoton riskit kasvavat. Lainarahaa ei välttämättä ole saatavilla ja epävarmuus heijastuu rahan hintaan. Ilman näitäkin uhkia kuntien kasvava lainakanta lisää vuosittaisia lainanhoitokuluja, jotka taas osaltaan vähentävät palvelutuotantoon suunnattavia määrärahoja Den kommunala ekonomin verkade klara den ekonomiska krisen åren bättre än väntat, men de ekonomiska utsikterna försämrades på nytt betydligt sommaren 2011 till följd av den ekonomiska krisen i Europa. Den ekonomiska tillväxt som kom i gång i början av år 2010 har minskat arbetslösheten år 2011 och lett till att kommunernas inkomstbas inte har utvecklats i enlighet med de allra mest pessimistiska beräkningarna. De skatteintäkterna beräknas öka år 2011 jämfört med år 2010 tack vare den positiva utvecklingen i sysselsättningen i början av året och likaså tack vare företagens positiva resultatutveckling. Skatteintäktsutvecklingen påverkas av att kommunerna höjt kommunalskattesatsen och fastighetsskattesatser. Den väntas inte fortsätta att vara lika gynnsam år 2012 eftersom konjunkturutsikterna försämras. Enligt regeringens proposition med förslag till statsbudget för år 2012 förbinder sig staten att vidta anpassningsåtgärder för att stoppa sin skuldsättningsutveckling. Den största enskilda nedskärningen i budgetpropositionen gäller statsandelarna till kommunerna, vilka minskas med 631 miljoner euro. Om det blir en full nedskärning redan år 2012 minskar kommunernas inkomster med 2,6 miljarder euro på fyra år. Kommunerna får samtidigt nya uppgifter inom social- och hälsovården, bl.a. skyldigheter föranledda av den föreslagna lagen om tryggande av tillgången till social- och hälsovårdstjänster för äldre personer. De får också skyldigheter som hänför sig till att tjänsterna för handikappade, familjevården, barnskyddet, hemtjänsten för barnfamiljer och primärvården utvecklas och stärks. Kommunernas ekonomiska totalsituation kommer att vara en extra stor utmaning de närmaste åren. De utgifter som föranleds av att befolkningen åldras och staden får nya skyldigheter måste dämpas, eftersom den statliga finansieringsandelen minskar och skatterna inte räcker till för att tjänsterna ska kunna finansieras. De osäkra konjunkturutsikterna innebär att också riskerna med upplåning ökar. Det finns inte nödvändigtvis pengar att låna, och osäkerheten återspeglar sig i priset på pengarna. Också utan dessa hotbilder blir kommunernas årliga lånekostnader större genom att lånestocken växer, och dessa kostnader minskar de anslag som kan användas för tjänsteproduktion.

8 8 Kuntatalouden tulojen ja menojen välille on talouskriisin seurauksena syntynyt epätasapaino. Ennusteiden mukaan kuntasektorin vuosikate on koko 2010-luvun alkupuolen selvästi investointitasoa pienempi ja tämän seurauksena investointeja joudutaan pysyvästi rahoittamaan velkarahalla. Tämä epätasapaino vaikuttaa kuntiin tuntuvasti usean vuoden ajan. Väestön ikääntymisen seurauksena talouskasvun ja sitä kautta kuntien veropohjan kasvun oletetaan jäävän pysyvästi 2000-luvun tavanomaista tasoa hitaammaksi. Tästä johtuen kuntatalouden toimintamenojen kasvu ei voi jatkua viime vuosien tasolla. Tässä yhteydessä tuottavuutta parantavien uudistusten merkitys koko kuntasektorilla korostuu entisestään. Jotta tuottavuuden parantamisella voitaisiin korjata talouden epätasapainoa, tulee tarkastelun ulottua kaikkiin toimintoihin ennakkoluuttomalla tavalla. Tarvittavien tuottavuusparannusten aikaansaaminen ilman henkilöstö-, mitoitus- ja ryhmäkokokysymysten uudelleenarviointia ei näytä realistiselta. Verotulojen aiempia vuosia heikompaa kehitystä vuosina on saatu kuntasektorilla tasapainotettua hillitsemällä menokasvua aiempien vuosien tasosta. Vielä vuonna 2008 toimintamenojen kasvu oli kuntasektorilla keskimäärin noin 8 %. Vuonna 2010 kuntien toimintamenojen kasvu oli 3,9 %. Vuodelle 2011 ennakoidaan kuntasektorille peruspalvelubudjetin ennakkotietojen mukaan 4,1 %:n menokasvua ja seuraavalle vuodelle 4 %:n menokasvua. Keskeinen tekijä menokasvun hillitsemisessä on ollut kuntien palkkasumman edellisiä vuosia pienempi kasvu. Osa tästä kehityksestä on ollut seurausta vuoden 2010 alussa solmitusta maltillisesta palkkasopimuksesta. Myös kuntien henkilöstömäärä on vähentynyt. Edellä mainitun kehityksen seurauksena kuntien yhteenlasketun vuosikatteen arvioidaan peruspalvelubudjetista saatujen ennakkotietojen mukaan heikkenevän 400 milj. euroa vuonna Vuosikate kattaisi kuitenkin poistot. Investointien ollessa poistoja suurempia ei vuosikatteen kuitenkaan ennakoida riittävän investointitason kattamiseen. Tämän seurauksena kuntasektorin lainakannan ennakoidaan kasvavan vuonna Kuntatalouden tasapainoon vuosina vaikuttavat merkittävästi kuntien verotulokehitys ja menojen kasvun hillintään liittyvät päätökset sekä tulevat kunta-alan työmarkkinaratkaisut. Kunta-alan henkilöstön kokonaismäärän arvioidaan vuosina pysyvän nykyisellä tasollaan. Väestönkasvusta seuraavaa palvelutarpeen kasvua katetaan edelleen tuottavuutta parantamalla. Kuntatalouden kustannustason nousuksi ennakoidaan vuodelle 2012 yli 3 %. Kustannustason nousun suuruuteen vaikuttaa merkittävästi tulevalla työmarkkinakierroksella sovittavat palkkaratkaisut. 2.3 Taloudellinen tilanne Helsingin seudulla ja Helsingissä Till följd av den ekonomiska krisen har det uppstått en obalans mellan inkomster och utgifter i den kommunala ekonomin. Enligt prognoserna kommer årsbidraget i kommunsektorn att vara mycket lägre än investeringarna hela början av 2010-talet, vilket betyder att investeringar fortlöpande måste finansieras med lån. Obalansen kommer att påverka kommunerna en hel del i flera års tid. En förmodad följd av att befolkningen åldras är att den ekonomiska tillväxten och därmed också tillväxten i kommunernas skattebas permanent förblir långsammare än vad som varit normalt på 2000-talet. Omkostnaderna i den kommunala ekonomin kan därför inte fortsätta att växa i samma takt som de senaste åren. I detta sammanhang blir produktivitetsförbättrande reformer i hela kommunsektorn allt viktigare. För att den ekonomiska obalansen ska kunna rättas till genom höjd produktivitet måste alla funktioner granskas fördomsfritt. Det är inte realistiskt att tänka sig att behövliga förbättringar i produktiviteten kan fås till stånd utan en omprövning av personal-, dimensionerings- och gruppstorleksfrågorna. Skatteintäktsutvecklingen var åren svagare än de föregående åren men kunde balanseras i kommunsektorn genom att utgiftsökningen dämpades i förhållande till de föregående åren. Så sent som år 2008 ökade omkostnaderna i kommunsektorn med ca 8 % i genomsnitt. År 2010 ökade kommunernas omkostnader med 3,9 %, och utgiftsökningen beräknas på basis av preliminära uppgifter om basservicebudgeten bli 4,1 % år 2011 och 4 % år 2012 i genomsnitt i kommunsektorn. En viktig faktor när det gällt att dämpa utgiftsökningen har varit att kommunernas lönesumma stigit mindre än de föregående åren. Utvecklingen beror delvis på att ett måttfullt löneavtal träffades i början av år Antalet kommunanställda har också minskat. Den ovannämnda utvecklingen väntas på basis av preliminära uppgifter om basservicebudgeten leda till att kommunernas sammanlagda årsbidrag år 2012 minskar med 400 mn euro. Årsbidraget antas ändå täcka avskrivningarna. I och med att investeringarna är större än avskrivningarna räcker årsbidraget troligen inte till för att täcka dem. Kommunsektorns lånestock väntas till följd av detta öka år Balansen i den kommunala ekonomin åren påverkas i hög grad av kommunernas skatteintäktsutveckling, av de beslut som hänför sig till dämpande av utgiftsökningen och av de kommande arbetsmarknadsuppgörelserna i kommunsektorn. Det sammanlagda antalet kommunanställda beräknas åren hålla sig på den nuvarande nivån. Befolkningstillväxten för med sig att servicebehovet ökar, och denna ökning täcks fortsättningsvis med förbättrad produktivitet. Kostnadsnivån i den kommunala ekonomin beräknas år 2012 stiga med mer än 3 %. Storleken på kostnadsökningen påverkas i hög grad av löneuppgörelserna under följande arbetsmarknadsförhandlingar. 2.3 Det ekonomiska läget i Helsingforsregionen och Helsingfors Seudun talous- ja työllisyystilanne Det ekonomiska läget och sysselsättningsläget i regionen Helsingin seudun tuotannon kasvu jatkui vaimeana vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Kasvu oli ennakkoarvion mukaan 2 % edellisvuodesta. Informaatioteknologia-alan vaikeudet hidastavat selvästi Helsingin seudun talouden kas- Produktionen i Helsingforsregionen fortsatte att öka svagt under andra kvartalet år Enligt en preliminär beräkning ökade produktionen med 2 % i förhållande till år Svårigheterna i IT-branschen gör helt klart den ekonomiska

9 9 vua. Koko maassa tuotannon kasvu jatkui Helsingin seudun kasvua nopeampana. Vuoden toisella neljänneksellä koko maan tuotanto kasvoi vajaa 4 % edellisvuodesta. Vuodesta 2006 Helsingin seudun tuotanto on kasvanut 8 % ja koko maan tuotanto 5 %. Tuotanto on koko maassa lähempänä taantumaa edeltänyttä tasoa kuin Helsingin seudulla. Helsingin seudun suhdannekehityksen taustalla vaikuttaa toimialarakenne, jossa palveluiden osuus on erittäin suuri, mutta elektroniikkaan ja kone- ja laiteteollisuuteen painottuva teollisuus sekä rakentaminen hallitsevat silti suhdannevaihteluita. Helsingin seudulla työttömyysaste oli työ- ja elinkeinoministeriön mukaan 2011 heinäkuussa 7,8 %. Koko maan työttömyysaste oli 9,9 %. Helsingin seudun työttömyysaste oli 0,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuosi sitten. Työttömiä oli Helsingin seudulla yhteensä , mikä oli 8 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisyysaste, eli työllisten osuus vuotiaasta väestöstä, oli vuoden toisella neljänneksellä Helsingissä 75,1 % ja Helsingin seudulla 75,3 %. Työllisyysasteet nousivat vuoden takaisesta. Helsingin seudulla työvoiman ulkopuolella olevien määrä lisääntyi 2 % edellisvuodesta. Heidän määränsä oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä henkilöä eli runsas neljäsosa seudun vuotiaasta väestöstä. Koko Suomessa työvoiman ulkopuolella olevien määrä säilyi edellisvuoden tasolla. Työllinen työvoima kasvoi Helsingin seudulla vuoden 2011 keväällä 2 %. Kasvua kertyi etenkin liike-elämän palveluissa, rakentamisessa ja koulutuksen toimialalla. Suurimmat supistukset koettiin teollisuuden työntekijämäärässä. tillväxten i Helsingforsregionen långsammare. Produktionen ökade snabbare i landet som helhet än i Helsingforsregionen. Under andra kvartalet år 2011 ökade produktionen i landet som helhet med 4 % i förhållande till år Produktionen har sedan år 2006 ökat med 8 % i Helsingforsregionen och med 5 % i landet som helhet. Produktionen i landet som helhet ligger närmare nivån före recessionen än produktionen i Helsingforsregionen. Konjunkturutvecklingen i Helsingforsregionen påverkas av sektorstrukturen, där andelen tjänster är synnerligen stor men industrin, som främst är elektronikindustri och maskin- och utrustningsindustri, och byggandet dominerar konjunkturväxlingarna. Enligt arbets- och näringsministeriet var arbetslöshetsgraden 7,8 % i Helsingforsregionen i juli Siffran för hela landet är 9,9 %. Arbetslöshetsgraden var i Helsingforsregionen 0,7 procentenheter lägre i juli 2011 än i juli Antalet arbetslösa i Helsingforsregionen uppgick till sammanlagt , vilket är 8 % mindre än i juli Enligt en arbetskraftsundersökning vid Statistikcentralen var sysselsättningsgraden, dvs. den andel av befolkningen i åldern år som har arbete, 75,1 % i Helsingfors och 75,3 % i Helsingforsregionen under andra kvartalet år Sysselsättningsgraden sjönk något från år De som står utanför arbetskraften i Helsingforsregionen var 2 % fler under andra kvartalet 2011 än ett år tidigare. De var till antalet, vilket är en dryg fjärdedel av åringarna i regionen. I landet som helhet var de som står utanför arbetskraften ungefär lika många under andra kvartalet år 2011 som ett år tidigare. Den arbetskraft som har arbete ökade i Helsingforsregionen med 2 % våren Ökningen hänför sig särskilt till tjänsterna inom affärslivet, till byggandet och till utbildningen. Antalet arbetstagare inom industrin minskade mest Helsingin työllisyystilanne Sysselsättningsläget i Helsingfors Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Helsingissä oli heinäkuun lopussa työtöntä työnhakijaa. Helsingin työttömyys supistui vuoden takaisesta 6 %. Työttömyysaste oli vuoden 2011 heinäkuussa 8,5 %. Vastaava luku edellisvuoden kesäkuussa oli 9,1 %. Helsingin työ- ja elinkeinotoimistossa oli vuoden 2011 heinäkuun lopussa avointa työpaikkaa. Tämä on 41 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Avoimia työpaikkoja oli runsaasti kaupan ja palveluiden aloilla. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi varsin voimakkaasti vuonna 2010 ja vuoden 2011 alkupuolella. Vuoden 2011 kesään mennessä pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu alkoi hiljalleen rauhoittua. Heinäkuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli 5 436, joka oli 1 % enemmän kuin vuosi sitten. Kansallisuudeltaan muita kuin suomalaisia oli työttömänä 4 608, joka on 552 enemmän kuin vuosi sitten. Nuoria oli Helsingissä työttömänä heinäkuussa henkilöä. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 2011 heinäkuussa 4 % vähemmän kuin vuosi sitten. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä pieneni heinäkuun lopussa 3 %:lla vuoden takaisesta. Enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik fanns det arbetslösa arbetssökande i Helsingfors vid utgången av juli Antalet arbetslösa hade minskat med 6 % i förhållande till slutet av juli Arbetslöshetsgraden var 8,5 % i juli Motsvarande siffra för juli 2010 är 9,1 %. Helsingfors arbets- och näringsbyrå hade lediga jobb vid utgången av juli Detta är 41 % fler än ett år tidigare. Det fanns gott om lediga jobb inom handels- och servicebranscherna. Antalet långtidsarbetslösa ökade mycket kraftigt år 2010 och i början av år Ökningen började så småningom avta inför sommaren Det fanns långtidsarbetslösa vid utgången av juli, vilket är 1 % fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa som inte har finsk nationalitet var 4 608, vilket är 552 fler än ett år tidigare. Det fanns arbetslösa under 25 år i Helsingfors i juli 2011, 4 % färre än ett år tidigare. Antalet 50 år fyllda arbetslösa hade vid utgången av juli minskat med 3 % i förhållande till läget ett år tidigare.

10 10 Kuva Figur 1. Työttömät työnhakijat ikäryhmittäin Helsingissä /7 (liukuva vuosikeskiarvo) Arbetslösa arbetssökande enligt åldersgrupp i Helsingfors /7 (glidande årsmedelvärde) Väestökehitys Befolkningsutveckling Helsingin väkiluku kasvoi vuoden 2010 aikana hengellä ja asukasluku oli vuodenvaihteessa 2010/2011. Edellisenä vuonna kaupungin väkiluku kasvoi hengellä. Muuttovoitto lisäsi väestöä vuoden 2010 aikana hengellä. Syntyneiden määrä kasvoi edellisvuodesta lähes kahdella sadalla, ja luonnollisen väestönkasvun osuus kasvusta oli henkeä. Viime vuosien väestönkasvua on lisännyt Helsingin muuttotappion väheneminen seudun muihin kuntiin. Muuttotappio oli nyt henkeä. Vaikka tämä muuttotappio kasvoikin viime vuodesta, se oli edelleen vain puolet vuosien keskitasosta. Muualta Suomesta saatu muuttovoitto väheni hieman edellisvuosien tasosta, ja oli henkeä. Ulkomailta muuttaneiden määrä väheni edelleen viime vuodesta, ja ulkomainen muuttovoitto oli nyt henkeä, kun se oli kolmena edellisenä vuonna oli lähes henkeä. Suuri osa viime vuosien väestönkasvusta selittyy maahanmuuttajilla. Muiden kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien henkilöiden määrä on kasvanut viime vuosikymmenen aikana merkittävästi. Vuodesta 2005 lähtien vieraskielisen väestönosan määrän kasvu on entisestään nopeutunut. Nyt lähes 11 % helsinkiläisistä on vieraskielisiä. Folkmängden i Helsingfors ökade med år 2010 och invånarantalet uppgick till vid årsskiftet 2010/2011. År 2009 hade folkmängden ökat med Inflyttningsöverskottet ökade folkmängden år 2010 med Antalet födda ökade med nästan tvåhundra jämfört med år 2009 och den naturliga befolkningsökningens andel av ökningen var Det minskande utflyttningsöverskottet till regionens övriga kommuner, som nu var 2 400, har under de senaste åren bidragit till befolkningsökningen. Trots att det här utflyttningsöverskottet ökade från år 2009 var det fortfarande endast hälften av genomsnittsnivån för åren Inflyttningsöverskottet i förhållande till det övriga Finland minskade en aning från de föregående åren och var Inflyttningsöverskottet i förhållande till utlandet minskade från år 2009 och var nu 2 500, då det under de tre föregående åren var nästan En stor del av befolkningsökningen har de senaste åren berott på invandringen. Antalet invånare med annat modersmål än finska eller svenska har under de senaste årtiondena ökat betydligt. Sedan år 2005 har ökningen i denna befolkningsdel accelererat allt mer. Nu är nästan 11 procent av helsingforsborna personer med främmande språk som modersmål.

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015 2013 och ekonomiplan 2013 2015 Khs - Stn 29.10.2012 Kaupunginjohtajan ehdotus Stadsdirektörens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu Sida

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 8 2008 vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 2011

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 4 2007 vuodeksi 2008 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2008 2010

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Stadsfullmäktige 13.11.2013 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Kaupunginjohtajan esitys 8.10.2014 Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 Stadsfullmäktige 9.11.2011 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

KV/FGE 15.11.2010 90

KV/FGE 15.11.2010 90 KV/FGE 15.11.2010 90 1 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 YLEISOSA... 4 ALLMÄNT... 4 1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISENJATALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009 BUDGET 2007 OCH EKONOMIPLAN 2007-2009 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 13.11.2006 68 STF godkänt 13.11.2006 68 TALOUSARVIO 2007

Lisätiedot

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Talousarvio Budget 2015, Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2016 2018 Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta Valokuvaaja

Lisätiedot

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION KVARTTI 1 09 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 KV hyväksynyt 08.06.2015 34 STF godkänt 08.06.2015 34 TILINPÄÄTÖS 2014 BOKSLUT 2014 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning Pekka Vuori Helsingin seudun väestökehitysnäkymät

Lisätiedot

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012 31.5.2012 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Tiivistelmä. Helsinki 2002. 201 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, ISSN 1236-2050,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11. TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017 KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.2014 60 TALOUSARVIO 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 och

Lisätiedot

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2014 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt

Lisätiedot

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten Promemoria 1 (9) Dnr 3441/90/2014 21.8.2014 Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten 2015 1. Läget och utsikterna för den kommunala ekonomin Kommunförbundet har inget

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11.

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11. INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11.2013 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 1(101)

Lisätiedot

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts 3 /2014 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts Sisällys / Innehåll helsingfors stads faktacentral city of

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntavaltuusto 14.6.2010 Erillisliite TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Varsinais-Suomen liitto 2 Varsinais-Suomen liiton toimintakertomus vuodelta 2009 Varsinais-Suomen liitto

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus 2014 Vuosikertomus Tiivistelmä Årsberättelse Sammandrag Toimitusjohtajan katsaus MERIMIESELÄKEKASSAN tavoitteena on taata merenkulkijoille luotettava eläketurva kustannustehokkaasti. On helppo todeta,

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA INGÅ KOMMUN Balansbok 2014 INKOON KUNTA Tasekirja 2014 Innehållsförteckning Sisällysluettelo VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS... 1 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 > 3. > 4. Suurempi Vaasa edistää kasvua ja resursseja Ett större Vasa bidrar till tillväxt och resurser UpCode koodeja löytyy jo lenkkipoluiltakin

Lisätiedot

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015 Kuva: Vicente Serra KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2011:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA-

Lisätiedot

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 210 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 210 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL KVARTTI 210 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION KVARTTI 2 10 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF

Lisätiedot

Årsredovisning Vuosikertomus

Årsredovisning Vuosikertomus Årsredovisning Vuosikertomus 2010 Österbottens Kötts anskaffningsområde Maxmo Maksamaa Korsholm Mustasaari Vasa Vaasa Larsmo Luoto Jakobstad Pietarsaari Nykarleby Uusikaarlepyy Korsnäs Korsnäs Närpes Närpiö

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot