Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN vuodeksi 2007 ja taloussuunnitelma vuosiksi Kaupunginjohtajan ehdotus för år 2007 och ekonomiplan för åren Stadsdirektörens förslag Khs - Stn

2

3 SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu Sida Sivu Sida YLEISPERUSTELUT ALLMÄNNA MOTIVERINGAR PÄÄTÖSEHDOTUKSET FÖRSLAG TILL BESLUT TALOUSARVION SITOVUUS BUDGETENS BINDANDE VERKAN Selityksiä Förklaringar Kulttuuritoimi Kulturväsendet Kaupunginmuseo Stadsmuseet Orkesteritoiminta Orkesterverksamhet Korkeasaaren eläintarha Högholmens djurgård Nuorisotoimi Ungdomsväsendet Liikuntatoimi Idrottsverksamhet Henkilöstökeskus Personalcentralen Työterveyskeskus Företagshälsovårdscentralen Tietokeskus Faktacentralen 206 KÄYTTÖTALOUSOSA DRIFTSEKONOMIDELEN 4 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI BYGGNADS- OCH MILJÖVÄSENDET KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA STADSDIREKTÖRSROTELN 1 01 Vaalit Val Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Tarkastuslautakunta ja -virasto Revisionsnämnden 60 och kontoret 1 04 Kaupunginhallitus Stadsstyrelsen Hallintokeskus Förvaltningscentralen Talous- ja suunnittelukeskus Ekonomi- och 66 planeringscentralen 1 14 Keskitetysti maksettavat menot Utgifter som 71 betalas centraliserat 1 27 Kunnallisverotus Kommunalbeskattning Finlandia-talo Finlandiahuset Muu yleishallinto Övrig allmän förvaltning 75 Helsingin Energia Helsingfors Energi 81 Helsingin Vesi Helsingfors Vatten 85 Helsingin Satama Helsingfors Hamn 91 2 KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI STADSPLANERINGS- OCH FASTIGHETSVÄSENDET 2 11 Kaupunkisuunnittelulautakunta ja -virasto 98 Stadsplaneringsnämnden och kontoret 2 21 Kiinteistölautakunta ja -virasto Fastighetsnämnden 100 och kontoret 2 22 Asuntotuotantotoimisto Bostadsproduktionsbyrån Rakennusvalvonta Byggnadstillsyn SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI BILDNINGS- OCH PERSONALVÄSENDET Opetusvirasto Utbildningsverket Ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Suomenkielinen työväenopisto Finska arbetarinstitutet Ruotsinkielinen työväenopisto Svenska arbetarinstitutet Kaupunginkirjasto Stadsbiblioteket Kaupungin taidemuseo Stadens konstmuseum Helsingin kaupungin tukkutori Helsingfors 212 stads partitorg 4 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Yleisten töiden lautakunta ja rakennusvirasto 217 Nämnden för allmänna arbeten och byggnadskontoret 4 35 Pelastustoimi Räddningsväsendet Ympäristölautakunta Miljönämnden 233 Liikennelaitos Trafikverket 236 Helsingin kaupungin palvelukeskus Helsingfors 246 stads servicecentral Helsingin Tekstiilipalvelu Helsingfors Textiltjänst SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET Sosiaalitoimi Socialväsendet Terveyskeskus Hälsovårdscentralen Käyttövarat, Khn käytettäväksi Dispositionsmedel, till Stns disposition 284 TULOSLASKELMAOSA RESULTATRÄKNINGSDELEN Tuloslaskelma Resultaträkning 287 Virastojen ja laitosten sekä liikelaitosten yhdistetty tuloslaskelma Kombinerad resultaträkning för förvaltningarna och affärsverken 7 TULOSLASKELMAOSA RESULTATRÄKNINGSDELEN Toiminnan rahoitus Finansiering av verksamheten Rahoitus- ja sijoitustoiminta Finansierings- 290 och investeringsverksamhet 7 03 Rahastointi Fondering Poistoerot Avskrivningsdifferenser 295

4 2 SISÄLLYS INNEHÅLL Sivu Sida Sivu Sida INVESTOINTIOSA INVESTERINGSDELEN 8 INVESTOINTIOSA INVESTERINGSDELEN Kiinteä omaisuus Fast egendom Talonrakennus Husbyggnad Kadut, liikenneväylät ja radat Gator, trafikleder 306 och banor 8 05 Väestönsuojat Skyddsrum Puistorakentaminen Anläggande av parker Liikuntapaikat Idrottsplatser Korkeasaaren eläintarha Högholmens djurgård Irtaimen omaisuuden perushankinta Grundanskaffning 314 av lös egendom 8 18 Helsingin kaupungin tukkutori Helsingfors 316 stads partitorg 8 21 Kuntayhtymät Samkommuner Arvopaperit Värdepapper Muu pääomatalous Övrig kapitalhushållning Investointiohjelma vuosiksi Investeringsprogram för åren Talonrakennuksen ja väestönsuojien rakennusohjelma vuosiksi Byggnadsprogram för husbyggnad och skyddsrum för åren Liikuntapaikkojen rakennusohjelma vuosiksi Program för anläggning av idrottsplatser för åren RAHOITUSOSA FINANSIERINGSDELEN Rahoituslaskelma Finansieringskalkyl 321 Virastojen ja laitosten sekä liikelaitosten yhdistetty rahoituslaskelma Kombinerad finansieringskalkyl för förvaltningarna och affärsverken RAHOITUSOSA FINANSIERINGSDELEN Pitkävaikutteinen rahoitus Långfristig finansiering 323 on liittyvät taulukot Tabeller till budgeten 1. Ottolainat Upptagna lån n liitteet Bilagor till budgeten 1. Vuoden 2007 talousarvioon sisältyvistä avustusmäärärahoista sidotut avustukset ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat Understöd och understödsmässiga ersättningsanslag, som skall anvisas ur understödsanslagen i 2007 års budget 2. Vuoden 2007 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittely Specifikation av medlemsavgifterna i 2007 års budget 3. Konserniin kuuluvat yhtiöt ja säätiöt Bolag och stiftelser inom koncernen

5 TALOUSARVIO BUDGET TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN

6

7 5 YLEISPERUSTELUT ALLMÄNNA MOTIVERINGAR 0 JOHDANTO 0 INLEDNING Vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu lauta- ja johtokuntien tekemiin talousarvioehdotuksiin, joiden valmistelu pohjautui kaupunginhallituksen antamiin talousarvion ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeisiin sekä antamiin suunnittelun yhteisiin lähtökohtiin. Laatimisohjeissa edellytettiin, että lauta- ja johtokunnat laativat talousarvioehdotuksen sopeuttamalla toiminnasta aiheutuvat menot ja investoinnit kestävän tulopohjan mukaiselle tasolle ohjeissa annetun raamin mukaisesti. Euromääräisenä lähtökohtana olivat vuoden 2006 talousarvion taloussuunnitelmaluvut vuodelle 2007, joihin lisättiin palkantarkistuksista ja yleisestä kustannustason noususta aiheutuvat määrärahat. Lisäksi hallintokuntien raamissa huomioitiin toiminnan muutoksista johtuvat lisäykset niiltä osin kuin ne olivat tiedossa laatimisohjeiden valmistelun aikana. Ohjeisiin sisältyi myös kaupunginhallituksen talousarvion valmistelutyötä ohjaavia kannanottoja. Förslaget till budget för år 2007 utgår från nämndernas och direktionernas budgetförslag, vilka baserar sig på stadsstyrelsens direktiv om hur budget- och ekonomiplaneförslaget skall utarbetas och på de av stadsstyrelsen fastslagna gemensamma utgångspunkterna för planeringen. Enligt direktiven för budgetarbetet skall nämnderna och direktionerna utarbeta sina budgetförslag genom att anpassa utgifterna för verksamheten och investeringarna till en nivå som motsvarar en hållbar inkomstbas, inom den ram som ges i direktiven. Utgångspunkt för eurobeloppen är de ekonomiplanesiffror i 2006 års budget som gäller år 2007 höjda med det anslagsbelopp som hänför sig till lönejusteringar och den allmänna stegringen i kostnadsnivån. I förvaltningarnas ram beaktas dessutom de tillägg som beror på förändringar i verksamheten i den mån de var kända då direktiven för budgetarbetet bereddes. Direktiven innefattar också ställningstaganden från stadsstyrelsen som styr budgetberedningen. 1 LÄHTÖKOHDAT 1 UTGÅNGSPUNKTER 1.1 Yleinen talouskehitys 1.1 Den allmänna ekonomiska utvecklingen Yleistä talouskehitystä ja kunnallistaloudellista tilannetta kuvaavat tekstit perustuvat valtion talousarvioesityksen 2007 yleisperusteluosaan ja talousarvioesityksen liitteenä olevaan taloudelliseen katsaukseen. Kansainvälisen talouden kehitykseen liittyvä epävarmuus näyttää kasvaneen. Poliittiset jännitteet ovat lisääntyneet, ja kansainvälisen kysynnän kasvu on vaimenemassa. Öljyn hinta on korkealla, eikä sen odoteta juurikaan alenevan. Yhdysvaltain talouskasvun arvioidaan hidastuvan. Hitaammin kasvavan kansainvälisen kaupan ja korkean öljyn hinnan vaikutukset alkanevat näkyä myös kehittyvien maiden kasvuvauhdissa. Silti talouskasvu säilyy nopeana Kiinassa, eikä Venäjänkään kasvun odoteta oleellisesti hidastuvan. Maailmantalouden kehityksen kannalta keskeisimpiä kysymyksiä ovat Kiinan talouskasvun kestävyys, Yhdysvaltain velkaantuminen sekä öljyn hintakehitys. Euroalueella talouskasvu nopeutui vuoden 2006 alussa. Talouskasvu on aikaisempaa laajaalaisempaa ja tukeutuu nyt myös kotimaiseen kysyntään. Viimeaikainen epävarmuuden lisääntyminen voi Texterna om den allmänna ekonomiska utvecklingen och kommunernas ekonomiska läge bygger på den allmänna motiveringen i statens budgetproposition 2007 och på den ekonomiska översikten i en bilaga till budgetpropositionen. Den osäkerhet som är förknippad med den internationella ekonomiska utvecklingen verkar ha vuxit. De politiska spänningarna har ökat, och tillväxten i den internationella efterfrågan avtar. Oljepriset är högt och väntas inte just sjunka. Den ekonomiska tillväxten väntas bli långsammare i USA. Konsekvenserna av att den internationella handeln växer långsammare och oljepriset är högt börjar troligen synas också i tillväxttakten i utvecklingsländerna. Den kraftiga ekonomiska tillväxten i Kina fortsätter dock, och tillväxten väntas inte heller bli nämnvärt långsammare i Ryssland. Centrala frågor när det gäller utvecklingen i världsekonomin är huruvida den ekonomiska tillväxten i Kina håller i sig, i vilken mån USA skuldsätter sig och hur oljepriset utvecklas. Euroområdet fick en snabbare ekonomisk tillväxt i början av år Den ekonomiska tillväxten är vidare än tidigare och baserar sig nu också på inhemsk efterfrågan. Att osäkerheten blivit större på sista tiden

8 6 kuitenkin hidastaa talouskasvua, mutta kasvun hidastuminen Yhdysvalloissa ei kovin nopeasti heijastune euroalueelle. Euroalueen kokonaistuotannon arvioidaan lisääntyvän tänä vuonna 2,2 % ja ensi vuonna 1,8 %. Suomen kokonaistuotanto lisääntyi vuonna 2005 metsäteollisuuden seisokeista johtuen hieman edellisvuotta hitaammin, vajaat 3 %, mutta kuitenkin selvästi nopeammin kuin 2000-luvun alussa keskimäärin. Kasvu perustui edelleen vahvasti kotimaiseen kysyntään. Kuluvana vuonna kokonaistuotannon kasvu nopeutuu 4,5 %:iin. Kasvusta osa selittyy vuoden 2005 vertailutasolla, jota metsäteollisuuden työmarkkinakiista alensi. Talouskasvu nojautuu laajaalaisesti sekä ulkomaiseen että kotimaiseen kysyntään. Vuonna 2007 tuotannon kasvu jatkuu vakaana, mutta hidastuen. Koko vuonna tuotanto lisääntyy keskimäärin 3 %; lähes tuotantomahdollisuuksiensa verran. Kotitalouksien kulutuskysyntä säilyttää asemansa talouskasvun perustana, mutta senkään kasvu ei enää kiihdytä taloudellista aktiviteettia. Investointien kasvu hidastuu, sillä asuinrakentamisessa uusinvestoinnit vaimenevat ja korjausrakentaminen vilkastuu. Viennin kasvu jatkuu teollisuuden hyvän kustannuskilpailukyvyn tukemana vahvana ensi vuonnakin, mutta vientikysynnän ja laivatoimitusten kasvun hidastuessa sekä kauttakulkuviennin vaimentuessa viennin määrällinen kasvuvauhti hidastuu. Keskipitkän aikavälin talouskasvua rajoittavat etupäässä muutokset väestön ikärakenteessa ja viime vuosina hitaasti kasvanut tuotantokapasiteetti. Kansainvälisen tuotannon uusjako edellyttää myös kotimaisen tuotannon sopeuttamista uusiin olosuhteisiin. Talouskasvu on hidastumassa keskipitkällä aikavälillä nykyisestä 3 %:n potentiaalisen tuotannon kasvusta 2 %:n tuntumaan vuosikymmenen vaihteessa, jolloin työikäisen väestön määrä alkaa jo vähetä. Vuonna 2006 sekä vienti että tuonti lisääntyvät edelleen nopeasti. Viennin kasvua nostaa erityisesti metalliteollisuuden tuotteiden voimakas kysyntä, mutta teknisesti myös paperiteollisuuden viimevuotinen tuotantoseisokki. Tuonnin arvon kasvu johtuu osin tuontihintojen nopeasta kohoamisesta. Ulkomaankaupan kasvua ylläpitää myös Suomen kautta kulkevan transiton kaltaisen tuonnin ja viennin kasvun jatkuminen. Maailmankaupan ja kotimaisen kysynnän kasvun hidastuminen vaimentavat ensi vuonna ulkomaankaupan kasvua, vaikka kotimaisen teollisuuden hintakilpailukyvyn ei odoteta muuttuvan. Etenkin metalliteollisuudessa vienti kasvaa edelleen nopeasti. kan göra den ekonomiska tillväxten långsammare, men en långsammare tillväxt i USA återspeglas troligen inte särskilt snabbt i euroområdet. Totalproduktionen i euroområdet beräknas öka med 2,2 % år 2006 och med 1,8 % år Totalproduktionen i Finland ökade år 2005 på grund av driftstoppen i skogsindustrin något långsammare än år 2004, med knappa 3 %, men ändå klart snabbare än de första åren efter millennieskiftet i genomsnitt. Tillväxten baserade sig fortfarande i allra högsta grad på inhemsk efterfrågan. År 2006 ökar tillväxten i totalproduktionen till 4,5 %. Ökningen kan delvis förklaras med jämförelsenivån år 2005, som sjönk på grund av arbetsmarknadskonflikten i skogsindustrin. Den ekonomiska tillväxten har en bred bas genom både utländsk och inhemsk efterfrågan. Produktionstillväxten förblir stabil men är långsammare år Produktionen ökar med 3 % i genomsnitt under år 2007 som helhet, nästan så mycket som produktionsmöjligheterna medger. Hushållens konsumtionsefterfrågan behåller sin ställning som grundval för ekonomisk tillväxt, men inte heller ökningen i den accelererar längre den ekonomiska aktiviteten. Investeringstillväxten blir långsammare i och med att nyinvesteringarna blir färre och renoveringarna fler inom bostadsbyggandet. Exporttillväxten förblir stark också år 2007 tack vare industrins kostnadsmässigt goda konkurrenskraft, men genom att exportefterfrågan och fartygsleveranserna ökar långsammare och transitoexporten avmattas blir tillväxttakten inom exporten långsammare. Den ekonomiska tillväxten på medellång sikt begränsas främst av förändringar i befolkningens åldersstruktur och den långsamma tillväxten i produktionskapaciteten de senaste åren. Omfördelningen i den internationella produktionen kräver att också den inhemska produktionen anpassas till de nya förhållandena. Den ekonomiska tillväxten blir så mycket långsammare på medellång sikt att den sjunker från nuvarande 3 % som potentiell produktionstillväxt till ca 2 % vid decennieskiftet, då antalet invånare i arbetsför ålder redan börjar minska. Både exporten och importen fortsätter att öka snabbt år Exporttillväxten ökar särskilt på grund av den kraftiga efterfrågan på produkter från metallindustrin, men tekniskt sett också på grund av produktionsstoppet i pappersindustrin år Att importvärdet stiger beror delvis på att importpriserna snabbt blivit högre. En tillväxt i utrikeshandeln säkras också genom att importen och exporten av transitotyp via Finland fortsätter att öka. Att tillväxten i världshandeln och i den inhemska efterfrågan blir långsammare gör att tillväxten i utrikeshandeln avmattas år 2007 även om den inhemska industrins prismässiga konkurrenskraft väntas förbli oförändrad. Särskilt i fråga om metallin-

9 7 Ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkenee edelleen jonkin verran, mutta vaihtotase pysyy sekä tänä että ensi vuonna tuntuvasti ylijäämäisenä. Kotitalouksien kulutus- ja investointimenoihin nähden niiden käytettävissä olevien reaalitulojen kasvu jäi viime vuonna perin vähäiseksi, ainoastaan yhteen prosenttiin. Kotitalouksien vahvistunut luottamus, työllisyyden ripeä koheneminen ja palkansaajien ostovoiman kohtuullinen kasvu yhdessä voimakkaasti lisääntyneen velanoton kanssa pitivät kuitenkin yllä vahvaa, lähes 4 %:n kulutuksen kasvua. Tänä vuonna kehitys jatkuu samansuuntaisena, mutta jo 100 %:n tuntumaan kohoava velka suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin yhdessä kolmatta vuotta jatkuvan negatiivisen säästämisen kanssa alkavat rajoittaa kulutuksen ja asuntoinvestointien kasvua vuonna 2007 ja muodostavat vähitellen kasvavan riskitekijän talouden kasvulle. Yksityisen kulutuksen odotetaan kasvavan lähivuosina hieman kokonaistuotantoa hitaammin, keskimäärin vajaat 2 %. Julkinen kulutus kasvaa vaimeasti vuosina 2006 ja Valtion kulutusmenojen arvioidaan reaalisesti jopa supistuvan. Kuntien kulutusmenot kasvavat reaalisesti 1,5 % vuosina 2006 ja Vuonna 2007 hoitotakuuvelvoitteesta aiheutuu vähemmän menojen kasvua kuin vuonna Tänä vuonna investointien ennakoidaan lisääntyvän runsas 5 % ja ensi vuonna arviolta vajaa 4 %. Asuinrakennusinvestointien määrä kasvaa vielä kuluvana vuonna nopeasti ja jossain määrin myös ensi vuonna, sillä asuntolainakorot pysyvät yhä varsin matalina ja kuluttajien luottamus omiin talousnäkymiinsä on melko vahva. Investointien painopiste on kuitenkin vähitellen siirtymässä muuhun rakentamiseen, kone- ja laiteinvestointeihin sekä edelleen kotimaasta ulkomaille. Teollisuuden tuotantopotentiaalia vahvistaa myös tutkimus- ja tuotekehitysmenojen lisääntyminen. Julkisten investointien määrä vuonna 2005 supistui selvästi, mutta tälle ja ensi vuodelle arvioidaan lievää kasvua. Kuntien investoinnit piristyvät jo kuluvana vuonna, valtion investoinnit vasta vuonna Työllisyyden kasvu on parin viime vuoden ajan ollut vahvaa. Vuoden 2006 ennusteen mukainen uuden työpaikan eli 1,5 %:n lisäys nostaa työllisyysasteen 68,8 %:iin viime vuoden 68 %:sta. Työpaikkoja syntyy etenkin yksityisiin palveluihin sekä rakennustoimintaan, mutta myös teollisuuden työvoiman kysyntä on kasvussa. Vuonna 2007 työllisyyden kasvu jatkuu hidastuvana 69,1 %:iin. Kysynnän kasvun nopeutumisen myötä myös työvoiman tarjonta on lisääntynyt, sillä ikääntyneet pysyvät työmarkkinoilla pitempään, nuoret hakeutuvat aktiivisemmin työmarkkinoille ja myös Suomen työmarkkinoille tulevan ul- dustrin fortsätter exporten att öka snabbt. Bytesförhållandet i utrikeshandeln försämras fortfarande i någon mån, men bytesbalansen visar både år 2006 och år 2007 ett ordentligt överskott. Hushållens disponibla realinkomster ökade år 2005 mycket lite, med bara 1 %, i förhållande till konsumtions- och investeringsutgifterna. En kraftig konsumtionsökning på nästan 4 % var ändå möjlig, dels tack vare att hushållens tilltro vuxit, sysselsättningen förbättrats snabbt och löntagarnas köpkraft ökat i rimlig grad, dels på grund av kraftigt ökad upplåning. Utvecklingen går i samma riktning år 2006, men en skuld på nästan 100 % i förhållande till de disponibla inkomsterna börjar tillsammans med negativt sparande för tredje året i följd begränsa tillväxten i konsumtion och bostadsinvesteringar år 2007 och blir en gradvis allt större riskfaktor när det gäller ekonomisk tillväxt. Den privata konsumtionen väntas de närmaste åren öka något långsammare än totalproduktionen, med knappa 2 % i genomsnitt. Den offentliga konsumtionen ökar svagt åren 2006 och Statens konsumtionsutgifter beräknas reellt sett till och med sjunka. Kommunernas konsumtionsutgifter stiger reellt sett med 1,5 % åren 2006 och Vårdgarantiskyldigheten orsakar år 2007 en mindre utgiftsökning än år Investeringarna väntas öka med drygt 5 % år 2006 och med knappa 4 % år Investeringarna i bostadsbyggande ökar snabbt ännu år 2006 och i någon mån också år 2007, vilket beror på att räntorna på bostadslån förblir relativt låga och konsumenterna har en ganska stark tilltro till sina egna ekonomiska utsikter. Tyngdpunkten i investeringarna förskjuts dock gradvis mot annat byggande och mot investeringar i maskiner och anordningar, likaså från Finland till utlandet. Industrins produktionspotential stärks genom att utgifterna för forskning och produktutveckling stiger. De offentliga investeringarna minskade betydligt år 2005, men en liten ökning väntas för åren 2006 och Kommunernas investeringar blir livligare redan år 2006, statens först år Sysselsättningen har nu förbättrats kraftigt i ett par år. Enligt prognosen för år 2006 ökar antalet nya arbetstillfällen med , eller 1,5 %, vilket gör att sysselsättningsgraden stiger till 68,8 % från 68 % år Arbetstillfällena blir fler särskilt när det gäller privata tjänster och byggverksamhet, men efterfrågan på arbetskraft ökar också inom industrin. Sysselsättningen fortsätter att öka år 2007 om än långsammare och stannar på 69,1 %. I och med att efterfrågan på arbetskraft ökat snabbare har också utbudet av arbetskraft ökat, vilket beror på att äldre stannar längre på arbetsmarknaden, unga aktivare försöker komma

10 8 komaisen työvoiman määrä kasvaa jossain määrin. Työttömien määrä vähenee kuluvana vuonna keskimäärin hengellä ja työttömyysaste painuu 7,7 %:iin viime vuoden 8,4 %:sta. Vuonna 2007 työllisyyden kasvu eräillä toimialoilla ja siten koko taloudessa hidastuu, mutta ennen kaikkea tarjonnan hiipuessa työttömyysasteen lasku jatkuu ja työttömyysaste laskee 7,4 %:iin. Rakennetyöttömyys pysyy kuitenkin edelleen korkeana, ja se muodostaa yhdessä työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien kanssa kasvavan riskitekijän vakaalle talouskasvulle. Inflaatio nopeutui vuonna 2005 hieman, mutta pysyi kuitenkin edelleen selvästi hitaampana kuin euroalueella keskimäärin. Kuluttajahintojen keskimääräinen vuosinousu nopeutuu tänä vuonna 1,5 %:iin. Inflaatio nopeutuu vuoden loppua kohti mm. öljytuotteiden kohonneiden hintojen johdosta, mutta tasaantuu ensi vuonna jälleen 1,5 %:n tuntumaan. Talouskasvun nopeutuminen ja työllisyystilanteen koheneminen ovat parantaneet julkisen talouden rahoitusasemaa. Toteutetut veronkevennykset ovat tukeneet talouskasvua. Työllisyyden koheneminen ja yksityisen kulutuksen kasvu ovat vahvistaneet veropohjia. Vuonna 2006 valtiontalous on ylijäämäinen, ja pysyy ylijäämäisenä koko hallituskauden ajan. Kuntatalous kohenee tänä ja ensi vuonna verotulojen ennakoitua nopeamman kasvun seurauksena. Silti kuntatalous pysyy lievästi alijäämäisenä kuntien menojen kasvun pienestä hidastumisesta huolimatta. Sosiaaliturvarahastojen ylijäämä säilyy liki ennallaan ja lähinnä näiden ylijäämien turvin koko julkinen talous pysyy ylijäämäisenä. Tuloveronkevennysten takia veroaste alenee edelleen tänä ja ensi vuonna. Vuonna 2007 julkistalouden tasapaino pysyy vuoteen 2006 nähden suunnilleen samansuuruisena ja finanssipolitiikkaa voi luonnehtia neutraaliksi. Julkinen velka (EMUvelka) suhteessa kokonaistuotantoon painuu kuluvana vuonna 38,4 %:iin ja jatkaa alenemistaan myös ensi vuonna. Euromääräisesti velka pysyy kuitenkin lähes ennallaan. Kuntien velka lisääntyy, vaikkakin hidastuen. Valtionvelka sen sijaan vähenee. in på arbetsmarknaden och den utländska arbetskraft som kommer in på den finländska arbetsmarknaden blir något större. Antalet arbetslösa minskar år 2006 med i genomsnitt, och arbetslöshetsgraden sjunker till 7,7 % från 8,4 % år Sysselsättningen ökar långsammare i vissa branscher och därmed i hela ekonomin år 2007, men framför allt fortsätter arbetslöshetsgraden att sjunka då utbudet minskar. Arbetslöshetsgraden sjunker till 7,4 %. Den strukturella arbetslösheten förblir stor och utgör tillsammans med problemet att utbud och efterfrågan inte möts på arbetsmarknaden en riskfaktor när det gäller stabil ekonomisk tillväxt. Inflationen tilltog något år 2005 men förblev ändå klart långsammare än i euroområdet i genomsnitt. Den genomsnittliga stegringen i konsumentpriserna ökar år 2006 till 1,5 %. Inflationen tilltar mot slutet av året bl.a. på grund av prisstegringar på oljeprodukter men stabiliseras på nytt och stannar på ca 1,5 % år Den finansiella ställningen i den offentliga ekonomin har förbättrats tack vare att den ekonomiska tillväxten blivit snabbare och sysselsättningsläget ljusare. Skattelättnader har främjat ekonomisk tillväxt. Att sysselsättningen förbättrats och den privata konsumtionen ökat har stärkt skattebaserna. Statsekonomin visar ett överskott år 2006 och gör detsamma hela regeringstiden. Den kommunala ekonomin blir bättre åren 2006 och 2007 tack vare att skatteintäkterna ökar snabbare än beräknat. Den fortsätter det oaktat att visa ett litet underskott, trots att de kommunala utgifterna ökar något långsammare. Överskottet i socialskyddsfonderna förblir så gott som oförändrat, och hela den offentliga ekonomin visar ett överskott främst tack vare detta överskott. Skattegraden fortsätter att sjunka åren 2006 och 2007 på grund av inkomstskattelättnader. Balansen i den offentliga ekonomin är år 2007 ungefär densamma som år 2006, och finanspolitiken kan betecknas som neutral. Den offentliga skulden (EMU-skulden) i förhållande till totalproduktionen sjunker till 38,4 % år 2006 och fortsätter att sjunka år Själva skuldbeloppet förblir så gott som oförändrat. Kommunskulden växer om än långsammare. Statsskulden minskar däremot.

11 9 Taulukko - Tabell 1. Kansantalouden muutos edelliseen vuoteen verrattuna - Samhällsekonomisk förändring jämfört med föregående år BKT, kasvu - BNP, ökning % 2,9 4,5 3,0 Kulutus, kasvu - Konsumtion, ökning % 3,2 2,8 2,1 Investoinnit - Investeringar % 3,3 5,3 3,7 Työllisyys Sysselsättning, % 68,0 68,8 69,1 Työttömyys - Arbetslöshet, % 8,4 7,7 7,4 Kuluttajahinnat, nousu - Konsumentpriser, ökning % 0,9 1,5 1,3 Ansiotaso, nousu - Inkomstnivå, ökning % 3,9 2,9 2,5 Lähde: VM - Källa: FM 1.2 Kuntatalouden tilanne 1.2 Kommunernas ekonomiska läge Vuonna 2006 kuntatalous pysyy alijäämäisenä. Kuntien rahoitusasema kuitenkin paranee verotulojen ennakoitua nopeamman kasvun seurauksena. Verotulojen ja valtionosuuksien arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna noin 7 %. Tuloveroprosentti nousi 140 kunnassa. Kuntien keskimääräinen painotettu tuloveroprosentti nousi vuoden ,3 %:sta 18,4 %:iin. Nopean talouskasvun ansiosta yhteisöveroa kertyy lähes 100 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Kiinteistöveroa kertyy noin 770 milj. euroa. Kuntien saamat valtionosuudet nousevat 714 milj. euroa edellisestä vuodesta. Valtionosuuksiin sisältyy vuonna ,4 %:n indeksikorotus, joka sisältää 0,4 prosenttiyksikön suuruisen indeksin korjauksen vuodelta Indeksikorotus on 75 % täysimääräisestä kustannustason noususta ja se lisää kuntien ja kuntayhtymien saamia valtionosuuksia 154 milj. eurolla. Valtionosuuslain mukaisesta, neljälle vuodelle jaksotetusta valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaon tarkistuksesta maksetaan kuluvana vuonna 81 milj. euroa. Sairausvakuutuksen rahoitusuudistukseen liittyvän sairausvakuutuksen uuden päivärahamaksun verovähennyskelpoisuus aiheuttaa kunnille arviolta 90 milj. euron verotulomenetykset. Sekä sairausvakuutuksen tulomenetys että työmarkkinatuen ja kansallisen terveyshankkeen sekä sosiaalialan kehittämishankkeen aiheuttamat menolisäykset kompensoidaan valtion mukaan kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta täysimääräisesti. Kulutusmenojen ennakoidaan lisääntyvän nimellisesti 4,5 % ja reaalisesti 1,5 %. Kuntatyönantajan välillisiä työvoimakustannuksia nostavat työeläkemaksuihin ja työttömyysvakuutusmaksuihin tehdyt korotukset. Menojen kasvua hidastaa sopimuspalkkojen kasvun hidastuminen sekä hoitoon pääsyn turvaamiseksi vuodelle 2005 ajoittuvien lisämenojen oletettu alene- Den kommunala ekonomin fortsätter att visa ett underskott år Kommunernas finansiella ställning förbättras dock som en följd av att skatteintäkterna ökar snabbare än väntat. Skatteintäkterna och statsandelarna beräknas år 2006 öka med ca 7 %. Inkomstskattesatsen steg i 140 kommuner. Den genomsnittliga vägda inkomstskattesatsen steg från 18,3 % år 2005 till 18,4 %. Samfundsskatten inbringar nästan 100 mn euro mer än år 2005 tack vare den snabba ekonomiska tillväxten. Fastighetsskatten inbringar ca 770 mn euro. Statsandelarna till kommunerna stiger med 714 mn euro från år De innehåller år 2006 en indexhöjning på 2,4 %. Där ingår en indexkorrigering på 0,4 procentenheter från år Indexhöjningen motsvarar 75 % av den totala stegringen i kostnadsnivån och ger kommunerna och samkommunerna ett tillskott på 154 mn euro till statsandelarna. Den på lagen om statsandelar till kommunerna baserade justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna vart fjärde år ger 81 mn euro år Kommunerna förlorar skatteintäkter på uppskattningsvis 90 mn euro i och med att det blir möjligt att i beskattningen dra av den nya dagpenningspremie som införs i samband med att finansieringen av sjukförsäkringen reformeras. Enligt staten får kommunerna via statsandelssystemet full kompensation för både den intäktsförlust som hänför sig till sjukförsäkringen och de utgiftsökningar som hänför sig till arbetsmarknadsstödet, det nationella hälsovårdsprojektet och utvecklingsprojektet för det sociala området. Konsumtionsutgifterna väntas nominellt öka med 4,5 % och reellt med 1,5 %. De indirekta arbetskraftskostnader kommunerna har som arbetsgivare stiger på grund av att arbetspensionspremierna och arbetslöshetsförsäkringspremierna blivit högre. Det som gör att utgifterna ökar långsammare är att avtalslönerna stiger långsammare och att merutgifterna för tryggad

12 10 minen. Valtion toimenpiteet lisäävät kuntatalouden menoja noin 350 milj. eurolla, josta 258 milj. euroa aiheutuu työmarkkinatuen rahoitusuudistuksesta. Lisäpanostukset kansalliseen terveyshankkeeseen ja sosiaalialan kehittämishankkeeseen lisäävät menoja 72 milj. eurolla. Kuntien investointien odotetaan hieman lisääntyvän edellisvuodesta. Vuonna 2007 kuntatalous lähenee tasapainoa, mutta jäänee niukasti alijäämäiseksi. Rahoitustilanteen ennakoitu koheneminen edellyttää verotulojen ja valtionosuuksien yhteensä lähes 5 % kasvua sekä kokonaismenojen kasvun hidastumista alle 4 %:iin. Kuntien velan määrä kasvaa edelleen hieman, joskin selvästi viime vuosia hitaammin. Kunnallisverotuoton arvioidaan kasvavan noin 5 %. Tämä sisältää kuntien ja valtion välisen kustannustenjaon tarkistuksen viimeisen erän aikaistamisen vuodelle 2007, mikä lisää kuntien tuloja 185 milj. euroa. Keskimääräisen painotetun veroprosentin on oletettu pysyvän vuoden 2006 tasolla 18,4 prosentissa. Yhteisöveroa arvioidaan kertyvän noin 7 % kuluvaa vuotta enemmän. Kiinteistöveroa ennakoidaan kertyvän runsaat 790 milj. euroa. Kuntien saamat valtionosuudet nousevat 365 milj. euroa edellisestä vuodesta. Viimeisen erän aikaistamisen lisäksi valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaon tarkistuksesta maksetaan vuodelle 2007 kuuluva 81 milj. euroa. Valtionosuuksiin tehdään 2,0 % indeksikorotus, joka sisältää 0,2 prosenttiyksikön suuruisen indeksin korjauksen vuodelta Indeksikorotus on 75 % täysimääräisestä kustannustason noususta ja se lisää kuntien ja kuntayhtymien saamia valtionosuuksia 133 milj. eurolla. Kansallisen terveyshankkeen sekä sosiaalialan kehittämishankkeen valtionosuuksia lisätään 73 milj. eurolla. Kuntien yhdistymistä tuetaan 55 milj. eurolla. Harkinnanvaraiseen rahoitusavustukseen varataan 12 milj. euroa. Verotulon tasauslisää arvioidaan maksettavan yhteensä 715 milj. euroa 329 kunnalle. Tasausvähennyksen kokonaismäärä on arviolta 698 milj. euroa ja koskee 72 kuntaa. Kuntien ja kuntayhtymien kulutusmenojen arvioidaan lisääntyvän nimellisesti noin 4 %. Tämä on merkittävästi vähemmän kuin vuosina , jolloin kulutusmenot kasvoivat keskimäärin 5,5 % vuodessa. Menojen kasvun hidastuminen johtuu henkilöstömenojen ja maksettujen avustusten edellisvuotta hi- tillgång till vård förmodligen blir lägre än år De statliga åtgärderna ökar utgifterna inom den kommunala ekonomin med ca 350 mn euro, varav 258 mn euro hänför sig till reformen i fråga om finansieringen av arbetsmarknadsstödet. Större satsningar på det nationella hälsovårdsprojektet och utvecklingsprojektet för det sociala området ökar utgifterna med 72 mn euro. De kommunala investeringarna väntas öka något från år Den kommunala ekonomin närmar sig balans år 2007 men kommer troligen att visa ett litet underskott. För att det finansiella läget skall förbättras som väntat måste skatteintäkterna och statsandelarna sammanlagt öka med nästan 5 % och ökningen i totalutgifterna bli långsammare, under 4 %. Kommunskulden ökar alltjämt något, om också klart långsammare än de senaste åren. Intäkterna från kommunalskatten beräknas öka med ca 5 %. Det är då beaktat att sista posten när det gäller justeringen av kostnadsfördelningen mellan kommunerna och staten tidigareläggs och betalas redan år 2007, vilket ökar kommunernas inkomster med 185 mn euro. Den genomsnittliga vägda skattesatsen antas stanna på ungefär samma nivå som år 2006 och vara 18,4 %. Samfundsskatten väntas inbringa ca 7 % mer än år 2006 och fastighetsskatten drygt 790 mn euro. Statsandelarna till kommunerna stiger med 365 mn euro från år Utöver att sista posten när det gäller justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna tidigareläggs får kommunerna den andel på 81 mn euro av justeringsbeloppet som hänför sig till år En indexhöjning på 2 % görs i statsandelarna. Där ingår en indexkorrigering på 0,2 procentenheter från år Indexhöjningen motsvarar 75 % av den totala stegringen i kostnadsnivån och ger kommunerna och samkommunerna ett tillskott på 133 mn euro till statsandelarna. Statsandelarna för det nationella hälsovårdsprojektet och utvecklingsprojektet för det sociala området höjs med 73 mn euro. Kommunsammanslagningar understöds med 55 mn euro. För finansieringsunderstöd enligt prövning reserveras 12 mn euro. Det beräknas att utjämningstillägg på sammanlagt 715 mn euro kommer att betalas till 329 kommuner på basis av dessas skatteintäkter. Utjämningsavdrag blir aktuella för 72 kommuner och de uppgår till sammanlagt 698 mn euro. Kommunernas och samkommunernas konsumtionsutgifter väntas nominellt stiga med ca 4 %. Detta är betydligt mindre än åren , då konsumtionsutgifterna steg med 5,5 % om året i genomsnitt. Orsaken till att utgifterna stiger långsammare är att personalutgifterna och de utbetalade understöden

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 4 2007 vuodeksi 2008 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2008 2010

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 4 2008 vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 2011

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 8 2008 vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 2011

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 2012 och ekonomiplan 2012 2014 Kvsto - Stge 9.11.2011 Kaupunginhallituksen ehdotus Stadsstyrelsens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015 2013 och ekonomiplan 2013 2015 Khs - Stn 29.10.2012 Kaupunginjohtajan ehdotus Stadsdirektörens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu Sida

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus 16.10.2012 Stadsdirektörens budgetförslag 16.10.2012 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Stadsfullmäktige 13.11.2013 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 Stadsfullmäktige 9.11.2011 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Kaupunginjohtajan esitys 8.10.2014 Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2012

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2012 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2012 KV hyväksynyt 10.6.2013 46 STF godkänt 10.6.2013 46 TILINPÄÄTÖS 2012 BOKSLUT 2012 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 KV hyväksynyt 08.06.2015 34 STF godkänt 08.06.2015 34 TILINPÄÄTÖS 2014 BOKSLUT 2014 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

KV/FGE 15.11.2010 90

KV/FGE 15.11.2010 90 KV/FGE 15.11.2010 90 1 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 YLEISOSA... 4 ALLMÄNT... 4 1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISENJATALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009 BUDGET 2007 OCH EKONOMIPLAN 2007-2009 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 13.11.2006 68 STF godkänt 13.11.2006 68 TALOUSARVIO 2007

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013 KV - STF 09.06.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 BOKSLUT 2013 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11.

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11. INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11.2013 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 1(101)

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK 2013 Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS - BOKSLUT 2013 SIUNTION KUNTA - SJUNDEÅ KOMMUN

TILINPÄÄTÖS - BOKSLUT 2013 SIUNTION KUNTA - SJUNDEÅ KOMMUN hs=nskskomnq=cdb= =PP äááíé=o=äáä~ö~ TILINPÄÄTÖS - BOKSLUT 2013 SIUNTION KUNTA - SJUNDEÅ KOMMUN Tilinpäätös - Bokslut 2013 Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta - Sjundeå kommun Kuva - Bild: Suitian linna,

Lisätiedot

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Talousarvio Budget 2015, Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2016 2018 Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta Valokuvaaja

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA INGÅ KOMMUN Balansbok 2014 INKOON KUNTA Tasekirja 2014 Innehållsförteckning Sisällysluettelo VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS... 1 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012 31.5.2012 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt

Lisätiedot

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION KVARTTI 1 09 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF

Lisätiedot

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2014 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 BUDGET 2008 OCH EKONOMIPLAN 2008 2010 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 12.11.2007 69 STF godkänt 12.11.2007 69 TALOUSARVIO 2008

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT 2009 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Olennaiset tapahtumat ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Tiivistelmä. Helsinki 2002. 201 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, ISSN 1236-2050,

Lisätiedot

TALOUDELLINEN KATSAUS HELMIKUU 2006. 1a/2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO TALOUDELLISET JA TALOUS- POLIITTISET KATSAUKSET

TALOUDELLINEN KATSAUS HELMIKUU 2006. 1a/2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO TALOUDELLISET JA TALOUS- POLIITTISET KATSAUKSET TALOUDELLINEN KATSAUS HELMIKUU 2006 1a/2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO TALOUDELLISET JA TALOUS- POLIITTISET KATSAUKSET VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2013 INKOON KUNTA

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2013 INKOON KUNTA INGÅ KOMMUN Balansbok 2013 INKOON KUNTA Tasekirja 2013 Innehållsförteckning Sisällysluettelo VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS... 1 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot