Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä / Lämpökaivojen rakentaminen pohjavesialueelle / Asunto Oy Heikinmäensato

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä / Lämpökaivojen rakentaminen pohjavesialueelle / Asunto Oy Heikinmäensato"

Transkriptio

1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä / Lämpökaivojen rakentaminen pohjavesialueelle / Asunto Oy Heikinmäensato 1083/ /2013 KAAVYMP 170 Ympäristönsuojelutarkastaja Saila Porthén : Asia Poikkeaminen Naantalin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten kiellosta porata lämpökaivoja pohjavesialueella. Hakija ja kohde Asunto Oy Heikinmäensato Kiinteistö Tontti 15/1 RN:o , osoitteessa Hellemäentie 5, Meri mas ku Kiinteistö sijaitsee Taattisten I-luokan pohjavesialueella, vedenottamon suoja-alueella. Hakemus Asunto Oy Heikinmäensaton hallituksen puheenjohtaja Niko Hämäläi sen laa ti mas sa ha ke muk ses sa esi te tään seuraavaa: "Asunto Oy Heikinmäensato hakee lupaa poiketa Naantalin kaupungin ympä ris tönsuojelumääräysten 13 :stä. Asunto Oy Heikinmäensato sijaitsee osoitteessa Hellemäentie 5, Merimasku, Taattisten pohjavesialueen reunalla. Hakemuksen perusteena on asunto-osakeyhtiöiden tasavertainen kohtelu. Asunto Oy Taattinen, osoit teessa Hellemäentie 7 on porauttanut 4 kpl lämpö kai voja viereiselle ton tille v. 2006, jolloin lämpökaivoille ei vaadittu toimenpi delupaa. Kaksi naa purin lämpökaivoista ulottuu porausraporttien perusteel la todennäköisesti Asunto Oy Heikinmäensadon tontin alle. Liitteenä As Oy Taattisen lämpökaivojen porausraportit, porausraporttien perusteella tehty arvio Asunto Oy Taattisen lämpökaivojen ulottuvuuksista se kä Asunto Oy Heikinmäensaton lämpökaivojen suunnitellut paikat. Lämpökaivoja voitaisiin tarvittaessa vähentää kolmeen. Toteutus tehtäisiin ympäristöhallinnon lämpökaivo-ohjeen mukaan ja pintavesitiivistys tehtäisiin mankelointimenetelmällä. Lämpökaivojen suojakaivot varustettaisiin salaojilla, joilla mahdollinen pintavesi johdettaisiin tonttien vieressä olevaan sala ojaan."

2 Hakemusta on täydennetty Täydennyskirjelmässä kerrotaan mm. että taloyhtiön tilat lämpiävät tällä hetkellä öljyllä ja öljykattilalaitos on uusimisen tarpeessa. Maalämmöllä korvattaisiin öljylämmitys. Maalämpöön siir tymistä perustellaan mm. taloudellisuudella, uusiutuvan energian käytöllä ja hiilidioksidipäästöjen vähentymisellä. Lämpösaneerauksen toteutuksen yhteydessä öljykattilalaitos puretaan, öljysäiliö pestään ja paloitellaan uusio käyttöön. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto. ELY-keskus (VARELY/1253/07.00/2013) toteaa päivätyssä lau sunnossaan seuraavaa: " Lausuntopyyntö koskee neljän lämpökaivon sijoittamista yhdyskuntien ve denhankinnan kannalta tärkeälle Taattisten pohjavesialueelle (1 luokka). Lämpökaivot sijoittuvat pohjaveden muodostumisalueen reunalle kallioalueelle. Taattisen pohjavesialue sijoittuu kallioperän ruhjeiden risteyskohtaan syntyneeseen hiekka muodostumaan. Muodostuma on savikerroksen peittämä. Maaperä on savea ja hiesua noin 5-6 metrin syvyyteen. Hienoaineskerrostuman alla on kar keampia lajittuneita maalajeja, pääasiassa hiekkaa. Alue rajautuu ete läosas sa Taattistenjärveen ja muualla kalliopaljastumiin. Pohjavesialueen koko naispinta-ala on 0,44 km 2 ja muodostumisalueen pinta-ala 0,25 km 2. Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä on 150 m 3 vuorokaudessa, joten pohja vesialueen antoisuus on melko vähäinen. Taattisten pohjavedenottamo on poistettu käytöstä ja purettu myöhemmin kokonaan vuonna Ottamon paikalle on rakennettu alavesisäiliö. Alueella on kuitenkin edelleen voimassa Länsi-Suomen vesioikeuden antama vedenottamon suoja-aluepäätös. Suunnitellut lämpökaivot ovat ottamon kaukosuojavyöhykkeellä. Suoja-aluepäätöksessä ei ole lämpökaivojen rakentamista rajoitta via määräyksiä. Hakemuksesta ei ilmene, onko maalämpökaivojen vaikutusalueella yksityisiä talousvesikäytössä olevia kallioporakaivoja. Lämpökaivon riskit pohja vedelle liittyvät sekä poraukseen että lämpökaivonkäyttöön. Poraamisen seurauksena pohjaveden virtausolosuhteet voivat muuttua, jolloin pohjaveden laatu voi heiketä heikkolaatuisen tai suolaisen vesikerroksen kulkeutumisen seurauksena. Porauslaitteista voi aiheutua öljyvuotoja pohjaveteen. Kallioruhjeiden kohdalla porausreikä voi sortua, mikä voi vioittaa lämmönkeruuputkistoa tai edellyttää uusien reikien poraamista. Vuotoja voi tapahtua erityisesti suojaputken hitsaussaumoista tai porareiän saumoista ja vuotojen havaitseminen maan ja pohjavedenpinnan alla on vai keaa. Lämmönkeruuputkiston vuotojen takia maalämpöneste voi kulkeutua pohjaveteen. Lisäksi maanpinnalta voi päästä pintavesiä porausreikään, jos maalämpö kaivo tai tarkastuskaivo eivät ole vesitiiviitä. Lämmönsiirtoaineena kaivossa nykyään yleisesti käytettävän etanolinesteen

3 ja sen lisäaineiden (esim. metyylietyyliketoni, metyyli-isobutyyliketoni ja korroosioinhibiitti) pääsy pohjaveteen vahinkotapauksessa aiheuttaa pohjave den pilaantumisris kin. Maalämpönesteiden lisäaineista ei ole vielä riittävää tutkimustietoa ei kä li säaineita (0,5-5 % aineen massasta) tarvitse täl lä hetkellä ilmoittaa tuote selosteessa. Ympäristönsuojelulain 8 :n pohjave den pilaamiskielto kieltää toimenpiteet, joiden seurauksena tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjavesi voi käydä haitallisen aineen päästöstä johtuen terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu muutoin olennaisesti huonontua tai toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää. Vesilain 3 luvun 2 :n mukaan vesitalouslupa tarvitaan, jos toimenpide voi muuttaa pohjaveden laatua tai määrää ja tämä muutos aiheuttaa pohjavesiesiintymän tilan huononemista tai olennaisesti vähentää luokitellun pohjavesiesiintymän antoisuutta tai käyttökelpoisuutta. Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoo, että lausuntopyynnön kohteena olevien maalämpökaivojen rakentaminen on ennalta arvioiden pohjavesien suo jelun kannalta mahdollista, kun otetaan huomioon kaivojen sijainti pohja vesialueen reunaosissa kallioalueella kaukana vedenottamoista ja pohjaveden päävirtausvyöhykkeestä. Toimenpiteen yhteydessä tulisi ottaa huo mioon ainakin seuraavat asiat: - Maalämpökaivojen rakentamissuunnitelmissa tulee huomioida naapurikiinteistöjen lämpökaivot. - Pohjavesialueelle aiheutuvien vaikutusten arvioinnin lisäksi on selvitettävä vaikutusalueella olevat yksityiset talousvesikaivot, erityisesti vedenottoon käytettävät kallioporakaivot, ja arvioitava niille aiheutuvat riskit. - Lämmönkeruujärjestelmän tulee olla täysin tiivis. Kaivorakenteista ei saa päästä pintavesiä pohjaveteen. Ennen asennusta lämmönkeruuputkiston tiiveys on varmistettava koeponnistuksella. - Porauksessa tulee huolehtia siitä, ettei maa- tai kallioperään tai pohjaveteen pääse valumaan öljyä tai muita haitallisia aineita. Porauskaluston tulee olla tarkoitukseen sopiva. - Kaivon halkaisijan tulee olla riittävän iso (esim. 130 mm), jotta lämmönkeruuputkiston rikkoutumisriski asentamisvaiheessa minimoidaan ja mahdollistetaan kunnostustoimet vahinkotapauksissa. - Kaivon yläosassa tulee käyttää teräksistä suojaputkea, joka upotetaan vähintään kuusi metriä kallioon. Suojaputken ja kallion välinen sauma tulee tiivistää. Rik konaisen kallioperän alueella voidaan käyttää kaivon sortumisen estävää si säputkea. Ylimääräiset reiät on täytettävä ja mahdolliset rikkoontuneet po rakalustot poistettava. - Maalämpökaivolla tulee olla maanpäällinen suojahattu tai salaojitettu tarkastuskaivo.

4 - Kaivon porauksen yhteydessä pohjaveden kloridipitoisuutta tai sähkönjohtavuutta on suositeltavaa seurata määrävälein ja porauksen jälkeen vedestä otetaan näyte. Porauksen yhteydessä kirjataan ylös porauksen paikkatieto, reiän ko ko, syvyys ja suunta, maapeitteen paksuus, pohjaveden korkeus, suojaput ken materiaali ja tiiviys, suojaputken pituus sekä putken kiinnittämistapa kallioon. Lisäksi kirjataan havainnot maaperän laadusta, kallioperän ruh jeista ja kallionpinnan tasoista. Porausraportti ja vesinäytteen tulokset toi mitetaan tiedoksi kaupungille ja ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelle. Kaivo tulee varautua tarvittaessa tulppaamaan, mikäli sen rakentamisesta aiheutuu pohjaveden määrän tai laadun haitallisia muutok sia. - Järjestelmässä ei saa käyttää pohjavedelle vaarallisia aineita. - Lämpöpumppu tulee varustaa lämmönkeruupiirin vuodonilmaisu- ja hälytysjärjestelmällä. Vuodoista tulee ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaisille. - Laitteiston kuntoa ja toimintaa tulee seurata ja riittävän usein suorittaa tarpeelliset huoltotoimenpiteet. Huollon tai laitteiston käytöstä poiston yhteydessä lämmönsiirtoliuos on otettava talteen. Liuosta ei saa päästää maaperään tai pohjaveteen. - Hakijan tulee varautua tarvittaessa tulppaamaan kaivo, mikäli sen rakentamisesta aiheutuu pohjaveden määrän tai laadun haitallisia muutoksia." Hakijan vastine annettuun lausuntoon Hakijalle on varattu mahdollisuus antaa ELY-keskuksen lausunnosta vastine. As Oy Heikinmäensato toteaa päivätyssä täydennyksessään ja vastineessaan ELy-keskuksen lausunnosta seuraavaa: "Jos taloyhtiö saa luvan toteuttaa lämpökaivot, tullaan toteutuksessa noudat tamaan ELY-keskuksen lausunnossa VARELY/1253/07.00/2013 esitettyjä ehtoja." Naantalin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Naantalin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä (Naantalin kau pungin valtuusto ) on seuraavaa: 13 Maalämpökaivojen poraaminen pohjavesialueille on kiel letty. 30 Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä Ympäristönsuojeluviranomainen voi kirjallisen hakemuksen perusteella ja erityisestä syystä myöntää yksittäistapauksessa

5 luvan poiketa näistä mää räyksistä. Poikkeamisesta ei saa aiheutua näiden määräysten tavoitteiden syrjäytymistä. Ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa näitä ympäristönsuojelumää räyksiä täydentäviä ohjeita ja määräyksiä. Hakemusasiakirjat liitteineen sekä ELY-keskuksen lausunto olivat nähtävillä ko kouk ses sa. YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää Asunto Oy Heikinmä ensaton hakemuksesta seuraavaa: Poikkeaminen Naantalin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksien maalämpökaivojen porauskiellosta pohjavesialueelle myönnetään seuraavin edellytyksin: - Maalämpökaivojen rakentamissuunnitelmissa tulee huomioida naapurikiinteistöjen lämpökaivot. - Pohjavesialueelle aiheutuvien vaikutusten arvioinnin lisäksi on selvitettävä vaikutusalueella olevat yksityiset talousvesikaivot, erityisesti vedenottoon käytettävät kallioporakaivot ja arvioitava niille aiheutuvat riskit. Selvitys on toimitettava Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueelle en nen hank keen to teutta mista. - Lämmönkeruujärjestelmän tulee olla täysin tiivis. Kaivorakenteista ei saa päästä pintavesiä pohjaveteen. Ennen asennusta lämmönkeruuputkiston tiiveys on varmistettava koeponnistuksella. - Porauksessa tulee huolehtia siitä, ettei maa- tai kallioperään tai pohjaveteen pääse valumaan öljyä tai muita haitallisia aineita. Porauskaluston tulee olla tarkoitukseen sopiva. - Kaivon halkaisijan tulee olla riittävän iso (esim. 130 mm), jotta lämmönkeruuputkiston rikkoutumisriski asentamisvaiheessa minimoidaan ja mahdollistetaan kunnostustoimet vahinkotapauksissa. - Kaivon yläosassa tulee käyttää teräksistä suojaputkea, joka upotetaan vähintään kuusi metriä kallioon. Suojaputken ja kallion välinen sauma tulee tiivistää. Rikkonaisen kallioperän alu eella voi daan käyttää kaivon sortumisen estävää sisäputkea. Ylimääräi set reiät on täytettävä ja mahdolliset rikkoontuneet porakalus tot poistettava. - Maalämpökaivolla tulee olla maanpäällinen suojahattu tai sa laojitettu tarkastus kaivo.

6 - Kaivon porauksen yhteydessä pohjaveden kloridipitoisuutta tai sähkönjohtavuutta on suositeltavaa seurata määrävälein ja porauksen jälkeen vedestä otetaan näyte. Porauksen yhteydessä kirjataan ylös porauksen paikkatieto, reiän koko, syvyys ja suunta, maapeitteen paksuus, pohjaveden korkeus, suojaputken materiaali ja tiiviys, suojaputken pituus sekä putken kiinnittämistapa kallioon. Lisäksi kirjataan havainnot maaperän laadusta, kallioperän ruhjeista ja kallionpinnan tasoista. Porausraportti ja vesinäytteen tulokset toimitetaan tiedoksi Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja ELY-kes kuk sen ym pä ris tö ja luon non va rat vas tuu alueelle. Kaivo tulee va rau tua tar vit taessa tulppaa maan, mikä li sen rakentamisesta ai heu tuu pohja veden määrän tai laa dun haitallisia muutoksia. - Järjestelmässä ei saa käyttää pohjavedelle vaarallisia aineita. - Lämpöpumppu tulee varustaa lämmönkeruupiirin vuodonilmaisu- ja hälytysjärjestelmällä. Vuodoista tulee ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaisille. - Laitteiston kuntoa ja toimintaa tulee seurata ja riittävän usein suorittaa tarpeelliset huoltotoimenpiteet. Huollon tai laitteiston käytöstä poiston yhteydessä lämmönsiirtoliuos on otettava talteen. Liuosta ei saa päästää maaperään tai pohjaveteen. - Hakijan tulee varautua tarvittaessa tulppaamaan kaivo, mikäli sen rakentamisesta aiheutuu pohjaveden määrän tai laadun haitallisia muutoksia. Perustelut Huolellisesti suunniteltuna, rakennettuna ja käytettynä yksittäisen maalämpökaivon aiheuttama riski pohjaveden pilaantumiselle on yleensä vähäinen. Kuitenkin maalämpöjärjestelmän rakentamiseen liittyy pohjaveden suojelun kannalta joitakin riskejä, joita voidaan vähentää ottamalla rakentamisessa huomioon pohjaveteen liittyvät tekijät. Muutoinkin hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa on hyvä ottaa huomioon Ympäristöministeriön ympäristöopas 2013: Energiakaivo, maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Taattisten pohjavedenottamo on poistettu käytöstä ja purettu myöhemmin kokonaan vuonna Ottamon paikalle on rakennettu alavesisäiliö. Alueella on kuitenkin edelleen voimassa Länsi-Suomen vesioikeuden antama vedenottamon suoja-aluepäätös. Suunnitellut lämpökaivot ovat ottamon kaukosuojavyöhykkeellä. Kaavoitus- ja ympäristölautakunta katsoo, että täs sä ta pauksessa maaläm pö kai vojen ra kenta mi nen on en nalta arvioi den

7 pohja vesien suo jelun kan nal ta mah dol lista, kun ote taan huomioon edellä vaaditut toteuttamisen edellytykset sekä kai vo jen si jainti poh ja vesi alu een reu na osissa kal lioalu eella kau kana pohjaveden päävir taus vyöhykkeestä. Käsittelymaksu Tämän asian käsittelystä peritään Naantalin kaupungin ympäristönsuojelu viranomaisen taksan (Kaupunginhallitus ) mukainen maksu satakymmenen (110) euroa. Sovelletut oikeusohjeet Naantalin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (kaupunginvaltuusto ) 13, 30 Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeu teen. Muutoksenhakuohje on päätöksen liitteenä. Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen Päätös ja maksu Asunto Oy Heikinmäensato c/o Niko Hämäläinen Jäljennös päätöksestä Rakennusvalvontaviranomainen Varsinais-Suomen ELY-keskus KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

Maalämpökaivojen rakentaminen Vesipostin pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle,

Maalämpökaivojen rakentaminen Vesipostin pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle, PÄÄTÖS Nro 29/2013/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2013 ASIA Maalämpökaivojen rakentaminen Vesipostin pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle, Kalajoki HAKIJA Kalajoen kaupunki

Lisätiedot

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela Etelä-Suomi Päätös Nro 102/2012/2 Dnro ESAVI/219/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle

Lisätiedot

7 / / / / 66y. Asiassa aiemmin kertyneet asiakirjat ovat korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ne voidaan pyynnöstä toimittaa nähtäväksi.

7 / / / / 66y. Asiassa aiemmin kertyneet asiakirjat ovat korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ne voidaan pyynnöstä toimittaa nähtäväksi. KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Vihdin kunnan ympäristölautakunta Päivämäärä Diaarin:o 05.11.2014 337811114 7 / / / / 66y VASTINEPYYNTÖ Korkein hallinto-oikeus lähettää Vihdin kunnan ympäristölautakunnalle jäljennöksen

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie

Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2013/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2013 ASIA HAKIJA HAKEMUS Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie 1, Karjaa

Lisätiedot

ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie 3, Vihti

ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie 3, Vihti Etelä-Suomi Päätös Nro 214/2012/2 Dnro ESAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2012 ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 33/92/1, 22.6.

Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 33/92/1, 22.6. Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2012/2 Dnro ESAVI/48/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.9.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen Veikkoinkorven yritysalueelle, Vihti

Lämpökaivojen rakentaminen Veikkoinkorven yritysalueelle, Vihti Etelä-Suomi Päätös Nro 141/2012/2 Dnro ESAVI/165/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2012 ASIA HAKIJA Lämpökaivojen rakentaminen Veikkoinkorven yritysalueelle, Vihti Lohikari Oy HAKEMUS Lohikari

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (23)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (23) EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (23) Tekninen lautakunta Aika 26.02.2014 klo 16:30-18:50 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Arvola Hannu Junkkala Juho Ketola

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo

Lisätiedot

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 02.04.2014 Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 3513/11.00.01/2014 Rymla 45 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

EURAN, KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. hyväksytty

EURAN, KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. hyväksytty EURAN, KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET hyväksytty Euran kunnanvaltuustossa 16.6.2014 24 Köyliön kunnanvaltuustossa 16.6.2014 18 Säkylän kunnanvaltuustossa 16.6.2014 32 2/15 EURAN, KÖYLIÖN

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN

FORSSAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN FORSSAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN 2 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/2012 17

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/2012 17 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/2012 17 Ympäristölautakunta/valvontajaosto Aika 01.03.2012 klo 14:00-14:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 1 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012 TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012 2 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 27 12.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 102 11.06.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 138 03.09.2014 Ympäristöluvan 8-2010 lupamääräysten 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon

Lisätiedot

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry

Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry Ympäristölautakunta 1 22.01.2015 Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry 725/11.01.00/2015 YMP 1 Asian valmistelija: ympäristösihteeri Tuija Lojander Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ympäristölautakunta Aika 26.03.2015 klo 09:00-11:21 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma HEINOLAN KAUPUNKI Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Jonna Markkanen 30.12.2013 Versio 1.1, 20.1.2014 / HS 2 SISÄLTÖ Käsitteet... 5 1 JOHDANTO... 7 2 POHJAVEDEN SUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEISTUS...

Lisätiedot

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro 20859 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA VUOSTIMO KOSTAMONPALO LAUTASALMI KIRPPAKANGAS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Copyright

Lisätiedot