Päätös Nro 38/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/90/04.09/2011. Maalämpöputkiston sijoittaminen Muurasjärven pohjavesialueelle, Pihtipudas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös Nro 38/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/90/04.09/2011. Maalämpöputkiston sijoittaminen Muurasjärven pohjavesialueelle, Pihtipudas"

Transkriptio

1 Päätös Nro 38/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/90/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston sijoittaminen Muurasjärven pohjavesialueelle, Pihtipudas Muurasjärven Eläketaloyhdistys r.y. HAKEMUS Muurasjärven Eläketaloyhdistys r.y. on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt vesilain mukaista lupaa maalämpöputkiston sijoittamiseksi Muurasjärvi-nimiselle tärkeälle pohjavesialueelle (luokka I) kiinteistöille Toukorinne RN:o , Yläkeskinen RN:o ja Vuohtoranta RN:o sekä hakenut lupaa töiden aloittamiselle ennen lupapäätöksen voimaantuloa. Suunnitelma Muurasjärvi-niminen luokkaan I kuuluva tärkeä pohjavesialue sijaitsee noin 26 km Pihtiputaan keskustaajamasta koilliseen. Maalämpöputkisto on tarkoitus asentaa pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen (sisempi raja) ulkopuolelle ja osittain myös pohjavesialueen (ulompi raja) ulkopuolelle. Kaivamalla asennettavat ja jakokaivosta kiinteistölle johtavat siirtoputket sijoittuvat pohjaveden varsinaiselle muodostumisalueelle. Maalämpöputkiston vaatima pinta-ala on noin 7000 m 2, putkiston (PELM ) pituus 3500 metriä ja maalämpönesteen (Naturet) määrä noin 3200 litraa. Putkisto asennetaan cm:n syvyyteen maanpinnasta. Siirtoputket (putkityyppi PELM-63-10) rakennetaan jakokaivon ja rakennuksen välille. Hankkeen tarkoituksena on korvata pohjavesialueella olevan kiinteistön öljyllä toimiva lämmitysjärjestelmä maalämmöllä. Kiinteistö sijaitsee taajamien ulkopuolella, joten kaukolämpöverkkoon liittyminen ei ole mahdollista. Hakija on tehnyt heinäkuussa 2011 maaperätutkimuksia hankealueella. Kaivinkoneella kaivettiin 12 noin 1,1 metrin syvyydelle ulottuvaa monttua, joiden perusteella alueen maaperä on savea. LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Vaasan päätoimipaikka fax Wolffintie 35 PL 200, Vaasa

2 Hakijalla on valmius rakentaa maalämpöputkisto heti kun lupapäätös ja lupa töiden aloittamiseksi ennen lupapäätöksen voimaantuloa on annettu. Hakija mukaan putkistossa käytettävä aine on ympäristöystävällinen. 2 YMPÄRISTÖN TILA HANKKEEN VAIKUTUSALUEELLA Maaperä ja pohjaveden tila Muurasjärven pohjavesialueen pinta-ala 1,47 km 2 ja varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala 1,01 km 2. Pohjavettä arvioidaan saatavan alueelta 700 m 3 /d. Harju on kapea selänne, jonka keskiosassa on korkea deltamainen laajentuma. Harjun maa-aines koostuu hiekasta, sorasta ja kivisestä sorasta. Reuna-alueella maaperä on hienoa hiekkaa ja hiekkaa. Maaperän on arvioitu olevan paksuimmillaan yli 30 metriä. Pohjavesi virtaa pääasiassa luoteesta kaakkoon. Osa pohjavedestä purkautunee harjun lievealueille ja osa Muurasjärveen. Likolammen vedenottamo (Muurasjärven vesiosuuskunta) on noin 300 metriä suunnitellusta putkiston sijoituspaikasta länsi-luoteeseen. Vedenottamolta otetaan pohjavettä noin 166 m 3 /d. Pohjaveden virtaussuunta on ottamolta kohti maalämpöputkiston sijoituspaikkaa. Pohjavesialue luokiteltu riskialueeksi vesienhoitosuunnitelmassa. Hanke ei heikennä vesienhoitosuunnitelman tilatavoitteita. Alue ja kohteet, joihin hanke voi vaikuttaa Hanke sijoittuu kokonaisuudessaan Vuohtojärvi-nimiselle muinaisjäännösalueelle (mj.tunnus ). LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Hakija on saapuneella kirjeellä täydentänyt hakemustaan esittämällä maalämpöputkistolle uuden sijaintipaikan siten, että putkisto sijoittuu kokonaan varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle. Samalla on esitetty maanomistajien suostumukset putkiston sijoituspaikan muuttamiseen. Hakija on päivätyllä sähköpostilla hakenut vesilain 2 luvun 26 :n mukaista töidenaloittamislupaa. Lupahakemuksesta tiedottaminen Aluehallintovirasto on vesilain 16 luvun 6, 7 ja 8 :ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Pihtiputaan kunnassa varannut tilaisuuden muistutusten ja vaatimusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään

3 3 MUISTUTUKSET JA VAATIMUKSET Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keski-Suomen ELY-keskus katsoo, että maalämpöputkisto voidaan asentaa suunnitelman mukaisesti. Suositeltavaa kuitenkin on, että maalämpöputkistot tai porakaivot sijoitetaan pohjavesialueen ulkopuolelle, koska niistä saattaa aiheutua pohjaveden muuttamis- ja pilaamiskiellon vastaisia seurauksia. Myös maaperän pilaantuminen on mahdollista. Lämpöjärjestelmissä ei saa käyttää pohjaveden laatua vaarantavia aineita tai sellaisia aineita, jotka luokitellaan ihmiselle tai ympäristölle vaaralliseksi. Urakoitsijalta on edellytettävä keruuputkiston tarkastaminen ja koeponnistus ennen maahan asentamista. Mahdollisista vuodoista tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille ja Keski-Suomen ELY-keskukseen. Huollon tai laitteiston käytöstä poiston yhteydessä lämmönsiirtoaine on otettava talteen. Liuosta ei saa päästää maaperään tai pohjaveteen. Kunnan rakennusvalvonnan tulisi ylläpitää yhtenäistä lämpökenttä- ja kaivorekisteriä, minkä jälkeen rakennusvalvonnalla on tieto lämpökenttien ja kaivojen sijainnista ja määristä. Viitasaaren kaupungin ympäristölautakunta (Viitasaaren kaupungin ympäristölautakunta hoitaa Pihtiputaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä) Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa Muurasjärven Eläketaloyhdistys ry:n vesilain mukaisesta maalämpöputkiston lupahakemuksesta. Keski-Suomen museo HAKIJAN KUULEMINEN JA SELITYS Keski-Suomen museon mielestä suunnitelmia tulisi ensisijaisesti muuttaa siten, että muinaisjäännöksen säilyminen ei vaarannu. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on maalämpöputkiston paikalla suoritettava riittävät arkeologiset tutkimukset ennen kuin rakentaminen voidaan aloittaa. Arkeologisia tutkimuksia voidaan tehdä vain sulan maan aikana ja tämän vuoksi aikaisin ajankohta, jolloin Vuohtojärven kivikautista asuinaluetta voidaan tutkia, on kevät Muinaismuistolain 15 mukaisesti arkeologisista tutkimuskustannuksista vastaa hankkeen toteuttaja tai hankkeen toteuttajan on osallistuttava kustannuksiin, mikäli sitä olosuhteet huomioon ottaen ei ole katsottava kohtuuttomaksi. Arkeologisten tutkimusten järjestämisestä ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä on hankkeen toteuttajan otettava yhteys joko Museovirastoon tai Keski-Suomen museoon. Aluehallintovirasto on päivätyllä selityspyynnöllä varannut hakijalle tilaisuuden antaa selitys lausuntojen johdosta. Hakijalla ei ole ollut huomautettavaa annetuista lausunnoista.

4 4 HAKEMUKSEN TÄYDENNYS KUULEMISEN JÄLKEEN Aluehallintovirasto on pyytänyt hakijaa täydentämään hakemustaan Keski- Suomen museon antaman lausunnon edellyttämien arkeologisten tutkimusten osalta. Museovirasto on toimittanut aluehallintovirastolle ilmoituksen, jonka mukaan tarvittavat arkeologiset tutkimukset on tehty. Museovirasto todennut, että maalämpöputkiston rakentamiselle ei ole muinaismuistolain (295/1963) tarkoittamaa estettä. ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Luparatkaisu Aluehallintovirasto myöntää Muurasjärven Eläketaloyhdistys ry:lle luvan maalämpöputkiston asentamiseksi kiinteistöjen Toukorinne RN:o , Yläkeskinen RN:o ja Vuohtoranta RN:o alueelle Pihtiputaan kunnassa. Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja jäljempänä olevia lupamääräyksiä. Lupamääräykset 1) Maalämpöputkisto ja siirtoputket tulee asentaa päivätyn täydennyksen ja siihen liittyvän 1:3000 mittakaavan kartan osoittamaan paikkaan siten, että putkistokenttä sijoittuu kokonaan pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolelle. 2) Lämpöputkistossa ei saa käyttää pohjaveden laatua vaarantavia aineita tai sellaisia aineita, jotka luokitellaan ihmiselle tai ympäristölle vaaralliseksi. 3) Maalämmön keruuputkisto on tarkistettava ja koeponnistettava ennen maahan asentamista ja tarkastuspöytäkirja on lähetettävä tiedoksi Keski- Suomen ELY-keskukseen. 4) Huollon tai putkiston purkamisen yhteydessä lämmönsiirtoaine on otettava talteen ja sitä ei saa päästää maaperään ja pohjaveteen. Varastoinnissa ja käsittelyssä on noudatettava palavista nesteistä annettuja määräyksiä. 5) Mahdollisista vuodoista on ilmoitettava heti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Keski-Suomen ELY-keskukseen. 6) Maalämpöputkiston asentamisen aloittamisesta ja lopettamisesta on ilmoitettava Viitasaaren ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Keski-Suomen ELY-keskukselle.

5 7) Lämpöputkisto on merkittävä asianmukaisesti maastoon ja putkistokartta on oltava esillä lämpökeskuksessa ja kartta on toimitettava maanomistajille. 8) Työt on aloitettava ja saatettava olennaisilta osiltaan loppuun kolmen vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi uhalla, että lupa raukeaa. 5 Perustelut Vesilain 9 luvun 8 :n 1 momentin mukaan lupa toimenpiteeseen, joka tarkoittaa pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeamista, saadaan myöntää vain, jos sanotusta toimenpiteestä saatava hyöty on siitä johtuvaa vahinkoa, haittaa ja muuta edunmenetystä suurempi. Lupaa haetaan maalämpöputkiston sijoittamiseen yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeälle Muurasjärven pohjavesialueelle ( ), jolla sijaitsee Likolammen vedenottamo. Hankealueen ja vedenottamon etäisyys toisistaan on noin 300 metriä. Lämmönsiirtoaineena putkistossa käytettävän etanolin pääsy pohjaveteen mahdollisessa vahinkotapauksessa ei muodostaisi tärkeän pohjavesialueen pohjaveden pilaantumisvaaraa, koska hankealue sijaitsee pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella ja pohjaveden virtaus on vedenottamolta kohti hankealuetta. Aluehallintovirasto katsoo, että maalämpöputkiston sijoittaminen hankealueelle ei heikennä vedenottamon vedenlaatua eikä aiheuta pohjaveden pilaantumisvaaraa varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella pohjavedenottamon ja hankealueen sijainti huomioon ottaen. Hankkeen toteuttaminen ei ole ristiriidassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan kanssa eikä hankkeen toteuttamisen seurauksena aiheudu Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelman vuoteen 2015 vastaisia seurauksia. Hankealueella, joka on inventoimattoman kiinteän muinaismuistojäännöksen sijaintialueella, on suoritettu tarvittavat arkeologiset turkimukset, joilla on varmistettu, että muinaismuistolain mukaista kieltoa ei rikota. Lainkohdat Töidenaloittamislupa Perustelut Vesilain 2 luvun 3, 4, 6 :n 1 momentti Muinaismuistolain 1 luvun 1 :n 2 momentti Aluehallintovirasto myöntää Muurasjärven Eläketaloyhdistys ry:lle luvan aloittaa työt ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Kysymys on hankkeesta, johon aluehallintovirasto on myöntänyt luvan vesilain 2 luvun 6 :n 1 momentin nojalla ja joka ei vaikuta vesioloihin. Luvassa tarkoitetut työt ovat sellaisia, että niiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupa evätään tai sen määräyksiä muutetaan. Lainkohta Vesilain 2 luvun 26

6 6 Muistutuksiin ja vaatimuksiin vastaaminen Aluehallintovirasto ottaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen muistutuksen huomioon lupamääräyksistä 3-6 ilmenevällä tavalla. KÄSITTELYMAKSU Tämän päätöksen käsittelymaksu on 793 euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. Käsittelymaksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun aluehallintoviraston maksuja koskevan valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan vesilain 2 luvun mukaisen muuta pohjavettä koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 1220 euroa. Maksua on alennettu 35 %:lla, koska asian käsittelyn vaatima työmäärä on ollut maksutaulukossa mainittua työmäärää pienempi. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Muurasjärven Eläketaloyhdistys ry Jäljennös päätöksestä Pihtiputaan kunta Viitasaaren kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Keski-Suomen museo Museovirasto / Kulttuurin ja ympäristön suojelu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Ilmoitus päätöksestä Asianosaisille, joille on lähetetty lupahakemuksesta erityistiedoksianto sekä niille, jotka ovat esittäneet lupahakemuksen tiedoksiantovaiheessa muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä. Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Päätöksestä kuulutetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ja Pihtiputaan kunnan virallisella ilmoitustaululla.

7 7 MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Liite Valitusosoitus Tarja Savea-Nukala Lasse Känsälä Asian on ratkaisseet johtaja Tarja Savea-Nukala ja ympäristöneuvos Lasse Känsälä. Asian on esitellyt ympäristöneuvos Lasse Känsälä. LKä/TKa

8 8 VALITUSOSOITUS LIITE Valitusviranomainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot käyntiosoite: Wolffintie 35,65200 Vaasa postiosoite: PL 200, Vaasa puhelin: telekopio: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Päätös Nro 29/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/65/04.09/2010

Päätös Nro 29/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/65/04.09/2010 Päätös Nro 29/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/65/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Kaukolämpöputkien, vesijohdon ja kuitukaapelin rakentaminen Pohjoislahden alitse Kristiinankaupungissa

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2012/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Päätös Nro 16/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.09/2010

Päätös Nro 16/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.09/2010 Päätös Nro 16/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Kaukolämpöjohdon rakentaminen Rautolahden alitse, sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2011/4 Dnro ESAVI/98/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen

Lisätiedot

Sähkökaapelien rakentaminen Aurajoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Turku

Sähkökaapelien rakentaminen Aurajoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Turku Etelä-Suomi Päätös Nro 61/2010/4 Dnro ESAVI/305/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.5.2010 ASIA HAKIJA Sähkökaapelien rakentaminen Aurajoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela Etelä-Suomi Päätös Nro 102/2012/2 Dnro ESAVI/219/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle

Lisätiedot

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa.

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Päätös Nro 19/2010/2 Dnro LSSAVI/32/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.10.2010 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 129/2005/3

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2013 ASIA HAKIJAT Vesistökaapelien sijoittaminen Kallaveteen Kuopion Julkulasta Siilinjärven Kehvoon ja valmistelulupa,

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie

Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2013/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2013 ASIA HAKIJA HAKEMUS Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie 1, Karjaa

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Maalämpökaivojen rakentaminen Vesipostin pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle,

Maalämpökaivojen rakentaminen Vesipostin pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle, PÄÄTÖS Nro 29/2013/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2013 ASIA Maalämpökaivojen rakentaminen Vesipostin pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle, Kalajoki HAKIJA Kalajoen kaupunki

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 33/92/1, 22.6.

Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 33/92/1, 22.6. Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2012/2 Dnro ESAVI/48/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.9.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle

Lisätiedot

Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien syventämiseksi, Espoo

Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien syventämiseksi, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 215/2010/4 Dnro ESAVI/340/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2010 ASIA HAKIJAT Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 87/2012/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 87/2012/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 87/2012/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2012 HAKIJAT Marja-Leena ja Kari Nuutinen ASIA Maalämpöputkiston asentaminen Rauvanselän vesistöön tilan Honkaniemi

Lisätiedot

Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä Vähä-Äiniön lahdella Etelä-Päijänteellä, Asikkala

Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä Vähä-Äiniön lahdella Etelä-Päijänteellä, Asikkala Etelä-Suomi Päätös Nro 18/2012/2 Dnro ESAVI/140/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2012 ASIA HAKIJA Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä

Lisätiedot

Kuralan ponttonisillan rakentaminen Aurajoen yli ja valmistelulupa hanketta varten, Turku

Kuralan ponttonisillan rakentaminen Aurajoen yli ja valmistelulupa hanketta varten, Turku PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 69/2013/2 Dnro ESAVI/9/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2013 ASIA HAKIJAT Kuralan ponttonisillan rakentaminen Aurajoen yli ja valmistelulupa hanketta varten, Turku Turun

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen Veikkoinkorven yritysalueelle, Vihti

Lämpökaivojen rakentaminen Veikkoinkorven yritysalueelle, Vihti Etelä-Suomi Päätös Nro 141/2012/2 Dnro ESAVI/165/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2012 ASIA HAKIJA Lämpökaivojen rakentaminen Veikkoinkorven yritysalueelle, Vihti Lohikari Oy HAKEMUS Lohikari

Lisätiedot

ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie 3, Vihti

ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie 3, Vihti Etelä-Suomi Päätös Nro 214/2012/2 Dnro ESAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2012 ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/2 Dnro PSAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.8.2011 ASIA

LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/2 Dnro PSAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.8.2011 ASIA LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/2 Dnro PSAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.8.2011 1 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen vesistön alitse Arktikumin edustalla, Rovaniemi LUVAN HAKIJA Rovaniemen

Lisätiedot

ASIA Saimaan Haapaveden Ihalanlahden kiinteistön Kuivaniemi 700-479-3-56 ranta-alueen ruoppauksen ja pengerryksen pysyttäminen, Ruokolahti

ASIA Saimaan Haapaveden Ihalanlahden kiinteistön Kuivaniemi 700-479-3-56 ranta-alueen ruoppauksen ja pengerryksen pysyttäminen, Ruokolahti Etelä-Suomi Päätös Nro 62/2012/2 Dnro ESAVI/18/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Saimaan Haapaveden Ihalanlahden kiinteistön Kuivaniemi 700-479-3-56 ranta-alueen ruoppauksen ja pengerryksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011

PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011 HAKIJAT Jaana ja Heikki Voutilainen ASIA Maalämpöputkiston asentaminen Leinosenlampeen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 104/10/2 Dnro ISAVI/144/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.11.2010

PÄÄTÖS Nro 104/10/2 Dnro ISAVI/144/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.11.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 104/10/2 Dnro ISAVI/144/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.11.2010 HAKIJA ASIA Siilinjärven kunta Siilinjärven kunnan pääviemäreiden, valokuitukaapelin

Lisätiedot

Nummenjoen järjestelyä koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 50/2002/1 muuttaminen, Lohja

Nummenjoen järjestelyä koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 50/2002/1 muuttaminen, Lohja Etelä-Suomi Päätös Nro 142/2013/2 Dnro ESAVI/133/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2013 ASIA HAKIJA Nummenjoen järjestelyä koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 50/2002/1 muuttaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 HAKIJA Villalan kalaveden osakaskunta ASIA Penkereen purkaminen Puruveden Hummonselän

Lisätiedot

Viemäriputken siirtäminen Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamisen vuoksi, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä 9.5.2011 nro 11/0115/1 palautettu

Viemäriputken siirtäminen Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamisen vuoksi, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä 9.5.2011 nro 11/0115/1 palautettu Etelä-Suomi Päätös Nro 9/2013/2 Dnro ESAVI/119/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA HAKIJA Viemäriputken siirtäminen Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamisen vuoksi, Vaasan hallinto-oikeuden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot