Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle osoitteessa Lärkullantie

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2013/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA HAKEMUS Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle osoitteessa Lärkullantie 1, Karjaa Asunto Oy Karjaan Lasse Asunto Oy Karjaan Lasse Etelä-Suomen aluehallintovirastoon toimittamassaan ja sittemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt lupaa lämpökaivojen rakentamiseen Karjaalla kiinteistölle osoitteessa Lärkullantie 1 hakemukseen liitetyn suunnitelman mukaisesti Raaseporin kaupungissa. SUUNNITELMA Hakija haluaisi muuttaa kevyellä polttoöljyllä toimivan lämmitysjärjestelmänsä maalämpöjärjestelmäksi. Tätä tarkoitusta varten kiinteistölle on suunniteltu porattavaksi kolme 243 metrin pituista maalämpökaivoa. Kaksi kaivoista porataan 10 asteen vinoporauksena ja yksi suoraan alaspäin. Sivuttaissiirtymä vinoissa kaivoissa on enintään 40 m. Lämmönsiirtonesteenä käytetään E-Therm Bio-nimistä etanolipohjaista liuosta, josta järjestelmään tulee noin litraa. Maalämpökaivot on tarkoitus varustaa muovisella suojasukalla eli energiakapselilla. Kaivot sijaitsevat Karjaan pohjavesialueella nro B. Lähin pohjavedenottamo on Raseborgs Vatten Raaseporin Veden Landsbron vedenottamo. Vedenottamo on Karjaan taajaman päävedenottamo. Etäisyyttä suunnitellulta kaivojen sijoituspaikalta on vedenottamolle noin 600 m. HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 :ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Raaseporin kaupungissa varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään Kuulutus on erikseen lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 :n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelta sekä Raaseporin kaupungilta ja Raaseporin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. LAUSUNNOT Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on lausunut, että kiinteistö sijaitsee Karjaan pohjavesialueella nro B. Lähin pohjavedenottamo on Landsbron vedenottamo, jonka omistaa Raseborgs Vatten Raaseporin Vesi. Vedenottamo on Karjaan taajaman päävedenottamo. Etäisyyttä suunnitellulta maalämpökaivojen sijoituspaikalta on vedenottamolle noin 600 m. Maalämpökaivojen suunniteltu sijoituspaikka sijaitsee kallioperässä olevan laajan ja syvän painanteen itäreunalla. Kyseinen kalliopainanne on Karjaan pohjavesialueen merkittävin pohjavesivarasto ja edellä mainittu vedenottamo sijaitsee sen koillisosassa. Maaperässä olevan pohjaveden virtaussuunta on todennäköisesti sijoituspaikalta lounaaseen länteen kohti kalliopainannetta, josta pohjavesi virtaa vedenoton vaikutuksesta todennäköisesti kohti vedenottamoa. Suoraa virtausyhteyttä lämpökaivojen sijoituspaikalta vedenottamolle tuskin on. Maalämpökaivojen suunnitellun sijoituspaikan eteläpuolella noin 150 metrin etäisyydellä on rengaskorjaamo ja metrin etäisyydellä kaksi kuljetusliikkeen varikkoa. Nämä toiminnassa olevat kohteet on merkitty maaperän tietojärjestelmään (MATTI), mutta tiedossa ei ole, että näissä kohteissa olisi todettu maaperän tai pohjaveden likaantumista. Uudenmaan ELY-keskus on katsonut, että lämpökaivojen rakentaminen on mahdollista toteuttaa siten, ettei siitä ennalta arvioiden aiheudu ympäristönsuojelulain 8 :n (pohjaveden pilaamiskielto) tai vesilain 3 luvun 2 :ssä tarkoitettuja seurauksia. Lupaharkinnassa tulee huomioida seuraavaa: Ennen lämpökentän rakentamista on suunnitellun maalämpökentän tontin maaperän likaantuneisuus, pohjaveden laatu ja virtausolosuhteet selvitettävä. Todennäköisin paikka likaantuneen maaperän tai pohjaveden esiintymiselle on tontilla mahdollisesti sijaitsevien lämmitysöljysäiliöiden täyttöpaikkojen ja siirtoputkistojen ympäristöt. Mikäli pohjavesi osoittautuu likaantuneeksi, ei maalämpökaivoja tule toteuttaa ennen kuin pilaantunut pohjavesi on viranomaisten hyväksymällä tavalla puhdistettu. Lämpökaivoja kairatessa saatetaan rikkoa maakerroksia ja muuttaa pohjaveden virtausolosuhteita siten, että likaantunut pohjavesi lähtee hallitsemattomasti liikkeelle ja virtaa puhtaana säilyneisiin osiin pohjavesialuetta tai niin syvälle esiintymään, että pohjaveden puhdistaminen käy hankalaksi. Uudenmaan ELY-keskus on katsonut, että lämpökaivojen rakentaminen tällaisessa tilanteessa on vastoin ympäristönsuojelulain 8 :n pohjaveden pilaamiskieltoa, eikä siihen voi myöntää lupaa.

3 Lämpökaivot on porattava siten, että kaivot sijaitsevat tontin omistajan hallitsemalla alueella. Viistoporaukset eivät saa ulottua naapuritonttien alueelle maanpinnan alapuolellakaan, ellei tästä ole erikseen muuta naapuritonttien omistajien kanssa sovittu. Kaivojen porauksessa tulee huolehtia siitä, ettei maaperään tai pohjaveteen pääse valumaan öljyä tai muita haitallisia aineita. Porauskaluston tulee olla tarkoitukseen sopiva. Porauksen yhteydessä tulee kirjata ylös havainnot maaperästä, kallioperän ruhjeista sekä kallion ja pohjaveden pinnan tasoista. Pohjaveden kloridipitoisuutta tai sähkönjohtavuutta tulee porauksen aikana seurata säännöllisesti (esim. tangon tai suojaputken jatkamisen yhteydessä). Porauksen jälkeen on kaivon vedestä tarvittaessa otettava vesinäyte, jos näissä ominaisuuksissa havaitaan suuria muutoksia. Porauksen yhteydessä muodostuva kivituhka tulee koota ja viedä maankaatopaikalle. Hakijan tulee varautua kaivojen osittaiseen täyttämiseen, mikäli on olemassa vaara, että syvemmällä olevaa huonolaatuista pohjavettä pääsee sekoittumaan ylempiin pohjavesiin tai muita haitallisia pohjavesivaikutuksia ilmenee. Porausraportissa on kuvattava myös lämpökaivon tekninen rakenne. Lämpökaivon tekniset tiedot, mahdolliset vesinäytetulokset ja kairaustiedot toimitetaan kiinteistön omistajalle, kuntaan sekä ELYkeskukselle. Kiinteistön omistajan on annettava tiedot lämpökaivoista ja porauksista seuraavalle omistajalle, mikäli kiinteistön omistaja tai rakennuksen ylläpitäjä vaihtuu. Kaivon rakentaminen suoritetaan huolellisesti. Suojaputki upotetaan ehyeen kallioon 2 6 m. Kallion ja suojaputken väli tiivistetään. Lämpökaivoon tehdään vesieristys muoviputkella joka ulotetaan kallio-osuudelle, vähintään 6 m syvemmälle kuin suojaputki. Kaivoon asennetaan vesitiivis suojahattu. Kaivorakenteiden tulee olla sellaiset, ettei niiden kautta pääse pintavesiä pohjaveteen. Ennen kuin keruuputkisto lasketaan kaivoon, on sen kunto tarkistettava ja tiiveys varmistettava koeponnistamalla. Lämpökaivot on varustettava vuodonilmaisujärjestelmällä. Lämpökaivon liuosputkisto ja kairanreikä suojataan suojasukalla tai muutoin estetään lämmönsiirtonesteiden vuodot pohjaveteen esimerkiksi putkiston rikkoontumisen yhteydessä. Mahdollisessa vuototilanteessa, kaivon huollon tai käytön lopettamisen yhteydessä lämmönsiirtonesteet on poistettava viipymättä järjestelmästä siten, että vuotoja ei pääse tapahtumaan. Vuodoista tulee ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaisille. Lämpöjärjestelmissä ei saa käyttää pohjaveden laatua vaarantavia aineita tai sellaisia aineita, jotka luokitellaan ihmiselle tai ympäristölle haitalliseksi. Hankkeesta vastaava tulee velvoittaa rakentamaan lämpökaivot siten, että niistä pystytään tarvittaessa ottamaan pohjavesinäytteitä ja tarkkailemaan pohjaveden laatua ennen rakentamisen aloittamista, rakentamisen aikana ja lämpökentän valmistuttua. Ellei näytteenotto lämpökaivoista ole mahdol- 3

4 lista, hankkeesta vastaava tulee velvoittaa rakentamaan alueelle näytteenottopiste ja tarkkailemaan toiminnan vaikutuksia pohjaveden laatuun. Näytteenottopisteen tulee olla sellainen, että siitä pystytään ottamaan vesinäytteitä lämpökaivoalueen pohjaosasta ja eri pohjavesikerroksista. Näytteenottopisteen rakentamissuunnitelman ja tarkkailuohjelman tulee olla pohjavesiasiantuntijan laatima. Muilta osin lämpökaivojen rakentamisessa tulee noudattaa ympäristöhallinnon oppaassa "Lämpökaivo-maalämmön hyödyntäminen pientaloissa" selostettuja menettelytapoja. 2) Raaseporin kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta on lausunut, että maanomistaja on Karjaan seurakunta. Rakennuskohde on asemakaavassa (RA) rivitaloaluetta. Kohde on tärkeällä pohjavesialueella ( C) sisemmällä vyöhykkeellä. Etäisyys Landsbron vedenottamoon on noin 560 m. Maalämmön asentaminen korvaa ilmoituksen mukaan nykyisin lämmitykseen käytettävän kevyen polttoöljyn. Maalämpönesteen on ilmoitettu olevan Lämmönkeruuneste E-Therm KBS Bio, joka sisältää etanolia %, isopropanolia 7 9 % ja n-butanolia 2 painoprosenttia. Laitteiston asentamisohjeet ovat hakemuksen liitteenä, mutta kuvaus erityisistä toimenpiteistä pohjaveden suojelun vuoksi puuttuvat. Maaperän radonpitoisuuksista eikä myöskään mahdollisesta pilaantuneesta maaperästä ole annettu tietoa hakemuksessa. Hakijan antamat tiedot maalämpökaivoista vesilupaa varten ovat riittämättömät hankkeen arvioimiseen. Raaseporin pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa s. 15 luonnehditaan Karjaan Landsbron vedenottamon lähialuetta seuraavasti: Landsbron Tallmon alueella esiintyy merkittävä kalliopainanne (Geologian tutkimuskeskus 2002, 2003). Mustionjoen uoma sijoittuu tämän painanteen pohjoisosaan. Maakerrosten paksuus kalliopainanteessa on suurimmillaan noin m. Landsbron kalliopainanne kerää pohjavettä laajalta alueelta ympäristöstään. Pohjaveden virtaus suuntautuu Landsbron kalliopainanteessa pohjoiseen ja purkautuu luonnontilassa pääasiassa Mustionjokeen, joka on hydraulisessa yhteydessä pohjavesimuodostumaan. Pohjavesialueella sijaitsee Raaseporin Veden Landsbron (Maasillan) vedenottamo, joka on Karjaan alueen päävedenottamo. Landsbron vedenottomäärä on viime vuosina ollut keskimäärin 600 m 3 /d. Karjaan pohjavesialueella riskikohteiksi (luokka B) arvioitiin suojelusuunnitelmassa sijaintiriskin ja päästöriskin perusteella öljysäiliöt sekä rautatieliikenne ja radanpito. Öljysäiliöiden lukumäärä on suuri ja niistä osa sijoittuu Landsbron vedenottamon läheisyyteen. Maalämmön asentamisesta kerrotaan suojelusuunnitelman kohdassa 7. riskikohteet. Tässä tapauksessa on todettava, että nykyiset merkittävän suuret öljysäiliöt sisältöineen aiheuttavat suuremman potentiaalisen riskin kuin kolme lämpökaivoa asennettuna pohjaveden suojelu maksimoiden. Pohjaveden suojelun kannalta paras ratkaisu tässäkin tapauksessa olisi koko alueen 4

5 kytkeminen Karjaalla jo olemassa olevaan ja jatkuvasti laajenevaan kaukolämpöverkostoon, joka on vain 100 metrin etäisyydellä kohteesta. 3) Raaseporin kaupunki on lausunut, että maanomistaja on Karjaan seurakunta. Rakennuskohde on asemakaavassa (RA) rivitaloaluetta. Kohde on tärkeällä pohjavesialueella ( C) sisemmällä vyöhykkeellä. Etäisyys Landsbron vedenottamoon on noin 560 m. Maalämmön asentaminen korvaa nykyisin lämmitykseen käytettävän kevyen polttoöljyn. Maalämpöneste on Lämmönkeruuneste E-Therm KBS Bio, joka sisältää etanolia (89 91 %), isopropanolia 7 9 % ja n-butanolia 2 painoprosenttia. Laitteiston asentamisohjeet ovat hakemuksen liitteenä, mutta kuvaus erityisistä toimenpiteistä pohjaveden suojelun vuoksi puuttuvat. Maaperän radonpitoisuuksista eikä myöskään mahdollisesta pilaantuneesta maaperästä ei ole annettu tietoa hakemuksessa. Hakijan antamat tiedot maalämpökaivoista vesilupaa varten ovat riittämättömät hankkeen arvioimiseen. Raaseporin pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa sivulla 15 luonnehditaan Karjaan Landsbron vedenottamon lähivyöhykettä seuraavasti: Landsbron Tallmon alueella esiintyy merkittävä kalliopainanne (Geologian tutkimuskeskus 2002, 2003). Mustionjoen uoma sijoittuu tämän painanteen pohjoisosaan. Maakerrosten paksuus kalliopainanteessa on suurimmillaan noin m. Landsbron kalliopainanne kerää pohjavettä laajalta alueelta ympäristöstään. Pohjaveden virtaus suuntautuu Landsbron kalliopainanteessa pohjoiseen ja purkautuu luonnontilassa pääasiassa Mustionjokeen, joka on hydraulisessa yhteydessä pohjavesimuodostumaan. Pohjavesialueella sijaitsee Raaseporin Veden Landsbron (Maasillan) vedenottamo, joka on Karjaan alueen päävedenottamo. Landsbron vedenottomäärä on viime vuosina ollut keskimäärin 600 m 3 /m. Karjaan pohjavesialueella merkittävimmiksi riskikohteiksi (luokka B) arvioitiin suojelusuunnitelmassa sijaintiriskin ja päästöriskin perusteella öljysäiliöt sekä rautatieliikenne ja radanpito. Öljysäiliöiden lukumäärä on suuri ja niistä osa sijoittuu Landsbron vedenottamon läheisyyteen. Maalämmön asentamisesta kerrotaan pohjavesien suojelusuunnitelman kohdassa 7 riskikohteet. Raaseporin kaupunki on todennut, että nykyiset merkittävät suuret öljysäiliöt sisältöineen aiheuttavat suuremmat potentiaaliset riskit pohjavedelle kuin kolme lämpöporakaivoa asennettuna siten, että pohjaveden suojelu maksimoidaan. Pohjaveden suojelun kannalta paras tapaus tässäkin tapauksessa olisi koko alueen kytkeminen Karjaalla jo olemassa olevaan ja jatkuvasti laajenevaan kaukolämpöverkostoon, joka on 100 metrin etäisyydellä kohteesta. 5 MUISTUTUKSET Hakemuksen johdosta ei ole tehty muistutuksia.

6 6 HAKIJAN SELITYS ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Hakija on lausunut, että hanke tullaan toteuttamaan noudattamalla ELYkeskuksen lausuntoa. Koska kyseisessä kohteessa öljysäiliö sijaitsee maanpäällisessä sisätilassa, ELY-keskus on käydyn puhelinkeskustelun jälkeen katsonut, että maaperätutkimuksia ei tarvitse tehdä. Kaivoihin asennetaan suojasukka (energiakapseli). Kaivojen teräsputkituksen osuudelle (pehmeä maa) tehdään vesieristys muovisella putkella ja 6 m syvemmälle kuin mihin teräsputki loppuu. Tarkistuskaivo pohjavesinäytteitä varten porataan erikseen. Luparatkaisu Aluehallintovirasto myöntää Asunto Oy Karjaan Lasselle luvan lämpökaivojen rakentamiseen Karjaalla kiinteistölle osoitteessa Lärkullantie 1 hakemukseen liitetyn suunnitelman mukaisesti Raaseporin kaupungissa. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä. Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä. Lupamääräykset Työn suorittaminen 1) Lämpökaivot on porattava siten, että ne sijaitsevat hakijan hallitsemalla alueella. Viistoporaukset eivät saa ulottua naapuritonttien alueelle maanpinnan alapuolellakaan ellei siihen ole saatu kirjallista suostumusta. 2) Kaivojen porauksessa on huolehdittava siitä, ettei maaperään tai pohjaveteen pääse valumaan öljyä tai muuta haitallista ainetta. 3) Porausliete on kerättävä talteen siten, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle. Rakenteet 4) Mikäli on olemassa vaara, että syvemmällä olevaa huonolaatuista pohjavettä pääsee sekoittumaan ylempiin pohjavesiin tai työn aikana ilmenee muita haitallisia pohjavesivaikutuksia, on ryhdyttävä haittojen ehkäisemiseen. Asiasta on ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Raaseporin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 5) Kaivon rakentaminen on tehtävä huolellisesti. Kaivorakenteiden tulee olla sellaiset, ettei niiden kautta pääse pintavesiä pohjaveteen.

7 6) Lämpökaivoon on sijoitettava suojaputki, joka on upotettava ehyeen kallioon vähintään 2 m syvyydelle. Kallion ja suojaputken väli on tiivistettävä. 7) Lämpökaivoon on tehtävä vesieristys muoviputkella, joka ulotetaan kallio-osuudella 6 m syvemmälle kuin suojaputki. 8) Kaivoon on asennettava vesitiivis suojahattu. 9) Lämpökaivon lämmönkeruuputkisto on suojattava suojasukalla tai muutoin estettävä lämmönsiirtonesteiden vuodot pohjaveteen esimerkiksi putkiston rikkoontumisen yhteydessä. Putkiston liitokset on tehtävä huolellisesti vuotojen ehkäisemiseksi. 10) Lämpökaivon lämmönkeruuputkisto on varustettava vuodonilmaisujärjestelmällä. 11) Ennen kuin keruuputkisto lasketaan kaivoon, sen kunto on tarkistettava ja tiiveys varmistettava koeponnistamalla. 7 Käytettävät kemikaalit 12) Lämpöjärjestelmissä ei saa käyttää pohjaveden laatua vaarantavia aineita tai sellaisia aineita, jotka luokitellaan ihmiselle tai ympäristölle haitalliseksi. Tarkkailu ja raportointi 13) Pohjaveden laatua on porauksen aikana seurattava säännöllisesti (esim. tangon tai suojaputken jatkamisen yhteydessä tai m:n välein). Porauksen jälkeen on kaivon vedestä otettava vesinäyte. Pohjavedestä on mitattava ainakin kloridipitoisuus tai sähkönjohtavuus. 14) Kaivon valmistumisen jälkeen on otettava vesinäyte vähintään kerran vuodessa. Vesinäyte voidaan ottaa myös erillisestä havaintoputkesta. Havaintoputken on ulotuttava maakerrosten läpi kalliopintaan saakka siten, että savi- ja silttikerrokset ohitetaan umpiputkella. Näytteet havaintoputkesta on otettava pohjan läheltä, putken keskivaiheilta ja pohjaveden pinnan läheltä. Lisäksi on tehtävä havainto pohjaveden korkeudesta. Vesinäytteistä on tehtävä seuraavat analyysit: aistinvarainen arviointi (haju, maku, ulkonäkö), ph, sähkönjohtavuus, happi, sameus, permanganaattiluku tai TOC, nitriitti, nitraatti, ammonium, rauta, kloridi, väriluku ja mangaani sekä lisäksi helposti haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) analyysi, jolla saa selville etanolipitoisuuden. Tiedot on toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat - vastuualueelle ja Raaseporin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue voi tehdä tarvittaessa tarkennuksia vesinäytteiden ottamiseen ja analysointiin sekä lopettaa tämän tarkkailun.

8 8 Muut määräykset ja ilmoitukset 15) Porauksesta on tehtävä raportti, jossa näkyvät havainnot maaperästä, kallioperän ruhjeista ja pohjaveden pinnan tasosta sekä vesinäytteistä. Raportissa on kuvattava myös lämpökaivon tekninen rakenne kuten poraussyvyys, suojaputken syvyys, vesieristys, suojahatun rakenne sekä keruuputkiston koeponnistus. 16) Mahdollisessa vuototilanteessa sekä kaivon huollon tai käytön lopettamisen yhteydessä lämmönsiirtonesteet on poistettava järjestelmästä siten, että vuotoja ei pääse tapahtumaan. Vuodoista tulee ilmoittaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Raaseporin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 17) Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon. 18) Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä vahinko on viipymättä korvattava vahingonkärsijälle. 19) Työt on aloitettava ja saatettava olennaisilta osiltaan loppuun kolmen vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi uhalla, että lupa ja myönnetyt käyttöoikeudet raukeavat. 20) Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Raaseporin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 21) Töiden valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Raaseporin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valmistumisilmoitukseen on liitettävä määräyksessä 15 sanottu raportti. Perustelut Lainkohdat Hanke on tarpeen hakijan omistaman rakennuksen lämmitysmuodon muuttamiseksi. Suoraa virtausyhteyttä lämpökaivojen sijoituspaikalta noin 600 metrin etäisyydellä sijaitsevalle Landsbron vedenottamolle todennäköisesti ei ole. Hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Lupamääräykset on annettu pohjavesien suojelemiseksi. Vesilain 3 luvun 4 :n 1 momentin 1) kohta Lausuntoihin Muistutuksiin ja vaatimuksiin vastaaminen Aluehallintovirasto ottaa annetut lausunnot luparatkaisusta ja lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.

9 9 KÄSITTELYMAKSU euroa LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun aluehallintoviraston maksuja koskevan valtioneuvoston asetuksen (1572/2011) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan muun pohjavettä koskevan asian (2,5-4,5 htp) käsittelytä peritään euroa. Päätös Asunto Oy Karjaan Lasse Jäljennös päätöksestä Raaseporin kaupunki Raaseporin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ ympäristö ja luonnonvarat (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Ilmoitus päätöksestä Asianosaiselle listan dpoesavi mukaan. Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Raaseporin kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

10 10 MUUTOKSENHAKU Liite Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusosoitus Tapio Kovanen Merja Ahti Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Tapio Kovanen ja esitellyt ympäristölakimies Merja Ahti. MA/sl

11 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Liite Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, hankkeen sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä hankkeen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen aluehallintovirastolle Aluehallintoviraston yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä. käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki postiosoite: PL 110, Helsinki puhelin: (vaihde) fax: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallinto-viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie 3, Vihti

ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie 3, Vihti Etelä-Suomi Päätös Nro 214/2012/2 Dnro ESAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2012 ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie

Lisätiedot

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ Etelä-Suomi Päätös Nro 65/2012/2 Dnro ESAVI/179/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.3.2012 ASIA Pohjaveden ottaminen asuinrakennuksen lämmityskäyttöön ja johtaminen Vanajaveteen, Hattula HAKIJA Asunto

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 152/2012/2 Dnro ESAVI/37/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 HAKIJA Villalan kalaveden osakaskunta ASIA Penkereen purkaminen Puruveden Hummonselän

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 157/2012/1 Dnro ESAVI/197/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Koetoimintailmoitus permuurahaishapon ja peretikkahapon käytöstä jätevesilietteiden hygienisoinnissa,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 26/10/2 Dnro ISAVI/19/04.09/2010 24.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJAT Veden ottaminen tilalla Kuusisto RN:o 19:7 olevasta lähteestä sekä vesijohdon, kaivon ja vedenpumppauslaitteiston

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 31/05/2 lupamääräyksen muuttaminen, Haapavesi

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

28 :n mukaisessa lupa-asiassa

28 :n mukaisessa lupa-asiassa KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 Diaarinumero 106/11.01.00/2014

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot