Kuntoutussymposium Tampere Sinikka Reito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntoutussymposium 7.11.2013 Tampere Sinikka Reito 3.11.2013"

Transkriptio

1 Kuntoutussymposium Tampere Sinikka Reito

2 Tarkastelunäkökulma perusterveydenhuolto maalaiskaupunkiympäristö ja maalaismaisemat kokemusta kerääntynyt 90-luvun alusta perusterveydenhuollossa työskentelyssä

3 Mitä kuntoutuksen ohjauksella tarkoitetaan? Kysymyksessä kontekstuaalinen käsite. Toimitaan asiakkaan kuntoutusprosessin ja toimintaympäristön ehdoilla. toiminnan sisältö, menetelmät ja keinot määräytyvät sen mukaisesti.

4 KUNTOUTUKSEN OHJAUSTYÖN KONTEKSTI KUNTOUTUS TARVE SELVIYTYMINEN PÄRJÄÄMINEN Asiakkaan kuntoutusprosessi TAVOITE KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELU Kuntoutuspalvelujärjestelmän palveluprosessi TALOUDELLINEN SELVIYTYMINEN ELÄMÄNHALLINNAN OHJAUS TYÖLLISTYMISEN TUKEMNEN KOULUTUS TYÖKYVYN ARVIOINTI KUNTOUTUS SAIRAUKSIEN HOITAMINEN AMMATILLINEN. KUNTOUTUS SOPEUTUMIS- VALMENNUS Kuntoutusohjaus ankkurina Kuvio: mukaeltu Eeva Leinolta

5 Kuntoutuksen kokonaisuus MONI- LAKISUUS SOSIAALINEN AMMATILLINEN LÄÄKINNÄLLINEN KASVATUKSELLINEN - eri vastuutahot Lähde: Eeva Leino MONI- OSAINEN KUNTOUTUS- JÄRJESTELMÄ OHJAA ja TUOTTAA *? NEUVONTAA TERAPIOITA, TUTKIMUKSIA KOULUTUSTA RAHASUORITTEITA APUVÄLINEITÄ, RAKENTEITA, TEKNIIKKAA TYÖ- JA KOULUTUS- KOKEILUJA KOTI- JA KULJETUS- PALVELUITA, HENK.KOHT. AVUSTAMISTA Sataedu Kankaanpää Sinikka Reito

6 Näkemyksiä Kuntoutusohjaus on pakotettu ottamaan vastaan haasteen opastaa kansalaisia yhä monimutkaisemmaksi muodostuneessa arkielämässä silloin kun heidän elämäänsä on alkanut hallita jokin sairaus tai vammautumisen aiheuttamat vaikeudet (wikipedia.org/wiki/kuntoutusohjaus) sisältää näkemyksen kuntoutustarpeen monimuotoisuudesta ja palvelujärjestlemän toiminnan systeemisistä häiriöistä. Kuntoutuksen tavoitteena on turvata kansalaisten elämänkulkua erilaisten riskien kohdatessa, tukea yksilön elämänlaatua ja arkielämässä selviytymistä (Kokko 2003, 1) - sisältää näkemyksen laaja-alaisesti kuntoutustarpeesta ja tarpeesta asiakkaan kuntoutusprosessin ohjaamiseen.

7 Historiaa Jo vuosikausia on etsitty sektorirajoja ylittäviä ja yhdistäviä toimintamalleja, koska havaittiin, että kuntoutus on monimutkainen palvelujärjestelmä sekoitus julkista ja yksityistä toimintaa ja paljon toimijoita. Tämä havaittu jo kuntoutuspalveluiden kehittämistoimikunnan mietinnössä vuodelta 1979, jossa korostettiin vastuuhenkilön nimeämistä asiakkaalle. Jo kuntoutustoimikunta näki kuntoutusasioiden toiminnallisessa kokonaisuudessa kaksi eri prosessia hallinnollisen ja asiakaskohtaisen yhteistyön.

8 Vuoden 1991 kuntoutuslainsäädännön uudistuksessa kuntoutusohjaus kirjattiin Lääkinnällisen kuntoutuksen asetukseen (1015/1991). Se mukaan kuntoutusohjaus on kuntoutujan ja hänen lähiyhteisönsä tukemista ja ohjausta sekä kuntoutuksen toimintamahdollisuuksiin liittyvistä palveluista tiedottamista. V aloitettiin jopa kuntoutuksen ohjaaja koulutus! Jälleen asia esillä Terveydenhuoltolaissa (1326/2010) (korostettiin yhteistyötä ja vastuuhenkilön nimeämistä)

9 Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain 29 :n mukaan kunta vastaa potilaan lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelusta siten, että kuntoutus muodostaa yhdessä tarpeenmukaisen hoidon kanssa toiminnallisen kokonaisuuden. Tarve, tavoite ja sisältö on määriteltävä kirjallisessa, yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa.

10 Työnjako Kelan kanssa Kelan kuntoutusvelvollisuus koskee KKRL:n (566/2005) 9 :n mukaan vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutusta. Työnjako selkeytettiin ensimmäisen vuoden 1991 kuntoutuslainsäädännön uudistuksessa ja nykyään yhteistyö määritelty myös Terveydenhuoltolain 29 :n 3. mom:ssa

11 jatkuu Vaikeavammaisen lääkinnällisen kuntoutuksen tulee perustua kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan. Suunnitelma laaditaan kuntoutujan hoidosta vastaavassa julkisen terveydenhuollon yksikössä vähintään yhdeksi vuodeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi. Suunnitelmassa myös seurantasuunnitelma. Suunnitelmalomake on KU204.

12 Miten tämä toteutuu terveydenhuollossa? Missä kuntoutussuunnitelmat tehdään kuka ohjaa asiakkaan kuntoutusprosessia ja palveluprosessia, miten seuranta on järjestetty? Musta aukko on kuntoutujan siirtyessä ESH:sta perusterveydenhuoltoon.

13 Esimerkkitilanne Vaikeavammaisen kuntoutuksen ohjaustarve ESH Kunsu Kelalle Hoitovastuu pth:lle KUNTOUTUS PROSESSIN OHJAUS? Luonnollisin paikka kuntoutusohjaukselle pth

14 ei vaikeavammainen, sosiaalinen kuntoutustarve, moniongelmaiset jne mm. psykiatriset sairaudet neurologiset sairaudet syöpä sydän- ja verenkiertosairaudet keuhkosairaudet tuki- ja liikuntaelinsairaudet + elämänhallintaongelmatiikka Kuntoutus edelleen terveydenhuollon vastuulla - ns. yleisen järjestämisvelvollisuuden mukaan.

15 Miten kuntoutus(ohjaus)tehtävä hoidetaan? Terveydenhuoltolain 30 :n 2 mom:n mukaan kunta vastaa lisäksi kuntoutuspalvelun ohjauksesta ja seurannasta sekä nimeää potilaalle tarvittaessa kuntoutuksen yhdyshenkilön. palvelujen yhteensovittaminen muiden kuntoutusta antavien tahojen kanssa määritellään potilaan yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa.

16 Terveydenhuollossa kuntoutusasiakkuuden muodostuminen tapahtuu usein sairaanhoidollisen asiakkuuden lomassa. Kuntoutustarve nähdään tyypillisesti lääkärin vo:lla, - miten kuntoutustarve nähdään ja kuntoutukseen ohjaaminen tapahtuu tämän jälkeen on hyvin sattumanvaraista riippuu valtaosin lääkärin kuntoutusosaamisesta. Perinteisesti perusterveydenhuollon kuntoutusasiantuntemus on kuitenkin rajoittunut fyysiseen kuntoutukseen eli fysioterapiaan ja apuvälinetoimintaan.

17 Helposti kuntoutujaan suhtaudutaan hoitamisperinteen mukaisesti ja medikalistisesti - toimenpiteiden kohteena, eikä oman elämänsä sankarina ja kuntoutuksensa kuninkaana eli aktiivisena toimijana. Kuntoutustarve pitäisi havaita silloin, kun ihmisen yleiset toimintamahdollisuudet ovat heikkenemässä. Huomioimatta myös saattaa jäädä toimintakyvyn huomioiminen suhteessa ihmisen psykososiaalista ja fyysistä elinympäristöä.

18 Elämänhallintaan liittyvä problematiikka yritetään jauhaa medikalistisesti käsiteltäväksi ongelmaksi. Kuntoutus käynnistyy lähetteellä jonnekin Terveydenhuollon kuntoutuksessa merkittävänä tekijänä on ns. rajapintatyötä ei ole tunnistettu tai tunnustettu eikä sen tekemiselle ole rakennetta tai toimintamallia Tämä näkyy kuntoutusasiakkuuksien rakentumisessa ja muovautumisessa, jossa on paljon systeemihäiriöitä.

19 Kuntoutuksen eetoksen mukaan onnistumisen edellytyksiä parantaa, mikäli kuntoutujalla on mahdollisuus aloittaa asiakkuussuhde kuntoutuksen ammattilaisen (esim. kuntoutusohjaaja) kanssa jo kuntoutuksen suunnittelun alkuvaiheessa.

20 Perusterveydenhuollossa kuntoutuksen suunnittelu ja ohjaus hoidettiin perustamalla moniammatillisia työryhmiä. Asiakkaan prosessin ohjaukseen ja eri tahojen yhteistyön rakentamiseen ei kuitenkaan pysty moniammatillinen työryhmä. Tähän olisi pystynyt ja pystyisi kuitenkin vastaamaan kuntoutusohjauksen tyyppinen ohjaava asiakastyö ja näinhän lainsäädäntö määräsi.

21 Tutkimustuloksia mm. Marja Koukkari (2010) on todennut väitöskirjassaan: Kuntoutujat kokevat, että kuntoutus ja kuntoutuminen eivät kulje käsi kädessä, vaan ovat irrallisia prosesseja. Sari Miettinen (2011): Yksittäisten uudistusten sijaan muutos edellyttää kaikkien osien huomioimista uudistuksessa (kuntoutusjärjestelmän) sekä kenties vahvaa koordinoivaa tahoa.

22 Miten olisi pitäisi tai olisi pitänyt asia hoitaa? Huomio tulisi kiinnittää kuntoutujan prosessin ja toimijoiden yhteistyötä rakentavan prosessinohjaukseen. Sillan rakentamiseen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Vaikeavammaisten ja muidenkin kohdalla hoitovastuun siirtyessä esh->pth sillan rakentaminen erityisen tarpeellista. Kuntoutuksen ohjaus ei voi loppua siihen, että kuntoutussuunnitelma lähetetään Kelaan esh:sta.

23 Tarvitaan toimenpiteitä, joilla haetaan ratkaisua niin lainsäädännön tuomiin velvoitteisiin kuin myös järjestelmän systeemihäiriön oikaisemiseen ja ennen kaikkea vastataan yksittäisen asiakkaan tarpeisiin? Kuntoutusohjaus vain työotteena tai toimintatapana ei riitä, vaan työn toteuttaminen onnistuu lisäämällä rakenteellisia ja toiminnallisia resursseja ns. ohjaavaan asiakastyöhön/kuntoutus/palveluohjaukseen jne. Kuntoutusohjauksesa kyse on omasta ammatillisesta professiosta josta kuulemme tänään myöhemmin. Resursseja on lisättävä erityisesti perusterveydenhuoltoon, joissa on vastuu asiakkaiden kuntoutusasioiden hoidosta.

24 Kuntoutusohjauksen mahdollisuudet Kuntoutusohjaaja yhdistää eri tahojen tulkinnat asiakkaan tilanteesta kokonaisuudeksi. Ohjaustyön tuomalla byrokratialla yhdistetään kuntoutuja ja toimijat, luodaan joustava verkosto, jolle olennaista koordinoitu yhteistoiminnallisuus. Kyseessä on olemassa olevan järjestelmän resurssienhallintaa - ei lisätä uutta, vaan uudelleen organisoidaan vanhaa.

25 Kuntoutusohjaus vapauttaa asiantuntijat omiin perustehtäviinsä Kuntoutusohjaajalla on ohjaavan asiakastyön sekä kuntoutus/palvelujärjestelmän toiminnan asiantuntijuutta. Kuntoutusohjaaja keskittyy asiakkaan ohjaamiseen sekä yhteistyön rakentamiseen ja palveluiden yhteensovitukseen

26 Kuntoutusohjausprosessi voisi sisältää kokonaistilanteen selvittelyä yhteydenpitoa eri tahoille kuntoutus/palveluprosessin suunnittelua palveluiden hankintaa ja järjestämistä ohjausta ja neuvontaa prosessin seurantaa ja räätälöintiä asiakkaan tukeminen

27 Miksi.? Meillä ei vieläkään löydy kuntoutusohjauksen tyyppistä toimintaa peruspalveluiden lakisääteisenä toimintana, vaikka lukuisat, lukuisat tutkimukset ovat sen tarpeen osoittaneet, ja myös useissa hallitusohjelmissa on sitä suositeltu?

28 Lähteet Järvikoski, A. ja Härkäpää, K Kuntoutuksen perusteet. 183, uudistettu painos. Helsinki: WSOYpro Oy Järvikoski Aila & Karjalainen Vappu Kuntoutus monitieteisenä ja alaisena prosessina. Kirjassa Rissanen, Kallanranta Suikkanen (toim). Kuntoutus. Duodecim. Karjalainen, V Yhteistyön virityksiä. Kuntoutuksen yhteistyöverkostojen kehitysvaiheen tarkastelua. Stakesin raportteja 104. Helsinki. Karjalainen, V Verkoston lupaus. Tutkimus aikuisasiakkaan palveluverkoston rakentumisesta. Stakesin tutkimuksia 68. Helsinki. Koukkari M Tavoitteena kuntoutuminen. Kuntoutujien käsityksiä kokonaisvaltaisesti kuntoutuksesta ja kuntoutumisesta. Akateeminen väitöskirja. Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi. Leino E Kuntoutus terveydenhuoltoon. Teoksessa Järvikoski A, Lindh J. ja Suikkanen A. (toim.) Kuntoutus muutoksessa. Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi.

29 Lähteet Karjalainen, V Verkoston lupaus. Tutkimus aikuisasiakkaan palveluverkoston rakentumisesta. Stakesin tutkimuksia 68. Helsinki. Koukkari M Tavoitteena kuntoutuminen. Kuntoutujien käsityksiä kokonaisvaltaisesti kuntoutuksesta ja kuntoutumisesta. Akateeminen väitöskirja. Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi. Miettinen S Muutoksen mahdollisuus Suomen kuntoutusjärjestelmässä. Akateeminen väitöskirja. Tampereen Yliopisto. Notko T Kuntoutus- ja palveluohjauksen mahdollisuudet. Janus vol 14 (1)

30 Lähteet Miettinen S Muutoksen mahdollisuus Suomen kuntoutusjärjestelmässä. Akateeminen väitöskirja. Tampereen Yliopisto. Notko T Kuntoutus- ja palveluohjauksen mahdollisuudet. Janus vol 14 (1)

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Kuntouttavaa sosiaalityötä paikantamassa

Kuntouttavaa sosiaalityötä paikantamassa Kuntouttavaa sosiaalityötä paikantamassa Eeva Liukko Toukokuu 2006 Yhteystiedot: SOCCA fax 310 423 44 Heikki Waris -instituutti puh. 09 310 617 22, fax 09 310 617 25 Tilaukset: socca@hel.fi waris.instituutti@hel.fi

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

ŶŶĂŬŽŝŶƚŝĚŝĂůŽŐŝƚ ƉĞƌŚĞŬƵŶƚŽƵƚƵŬƐĞƐƐĂ // ŽƐĂ dljƃŷƚğŭŝũƃŝěğŷ ŬŽŬĞŵƵŬƐŝĂ dƶůğǀăŝɛƶƶěğŷ ŵƶŝɛƚğůƶ ͲƐƵƵŶŶŝƩĞůƵƉĂůĂǀĞƌĞŝƐƚĂ!

ŶŶĂŬŽŝŶƚŝĚŝĂůŽŐŝƚ ƉĞƌŚĞŬƵŶƚŽƵƚƵŬƐĞƐƐĂ // ŽƐĂ dljƃŷƚğŭŝũƃŝěğŷ ŬŽŬĞŵƵŬƐŝĂ dƶůğǀăŝɛƶƶěğŷ ŵƶŝɛƚğůƶ ͲƐƵƵŶŶŝƩĞůƵƉĂůĂǀĞƌĞŝƐƚĂ! !""#$ MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa II osa Työntekijöiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu -suunnittelupalavereista Niina Remsu

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ Hanna Panula Pro gradu tutkielma Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2007 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

Ikääntyneiden aikuisten kuntoutusarki. Työhön paluuseen liittyvät haasteet ja ratkaisukeinot. Vahvasti vankilasta vapauteen

Ikääntyneiden aikuisten kuntoutusarki. Työhön paluuseen liittyvät haasteet ja ratkaisukeinot. Vahvasti vankilasta vapauteen 1 Ikääntyneiden aikuisten kuntoutusarki Työhön paluuseen liittyvät haasteet ja ratkaisukeinot Vahvasti vankilasta vapauteen Kuntoutus 1 2013 5 Kuntoutussäätiö SISÄLTÖ PÄÄKIRJOITUS VEIJO NOTKOLA JA RIIKKA

Lisätiedot

Marja-Leena Viinamäki

Marja-Leena Viinamäki Marja-Leena Viinamäki LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLISEN APUVÄLINEKESKUKSEN TOIMINNAN ARVIOINTIA Apuvälinealan asiantuntijoiden työn sisällön painotus, laatusuosituksen toteutuminen ja kustannuskehitys

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot