TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS"

Transkriptio

1 TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPISKELUUN JA OHJAUKSEEN LÄHIHOITAJAN PERUSOPINNOT Kasvun tukeminen ja hjaus Hit ja hulenpit Kuntutumisen tukeminen OPISKELIJAN NIMI

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 MITÄ TYÖSSÄOPPIMINEN ON?... 2 TYÖSSÄOPPIMISEN MERKITYS... 3 ROOLIT TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA... 4 TYÖAIKA JA TYÖVUOROT... 5 RUOKAILU... 5 POISSAOLOT... 5 TYÖVAATETUS JA JALKINEET... 6 NIMIKILPI JA ESITTELY... 6 HYVÄT TAVAT... 6 TUPAKOINTI JA PÄIHTEET... 7 ASEPTIIKKA, PISTOTAPATURMAT JA TARTUNNAT... 7 OPISKELIJAN VASTUU... 7 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS... 8 TYÖSSÄOPPIMISEN LOMAKE & AMMATTITAITOVAATIMUKSET... 8 OHJAUSRUNGON JA OHJAAVIEN KYSYMYSTEN OHJEISTUS OPPIMISPÄIVÄKIRJA HAVAINNOINTITEHTÄVÄ JA TOIMINNAN SUUNNITELMA OHJAUSRUNKO KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TYÖSSÄOPPIMISEEN OHJAAVAT KYSYMYKSET: KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS HOITO JA HUOLENPITO TYÖSSÄOPPIMISEN LOMAKE & AMMATTITAITOVAATIMUKSET OHJAUSRUNGON JA OHJAAVIEN KYSYMYSTEN OHJEISTUS OPPIMISPÄIVÄKIRJA OHJAUSRUNKO HOIDON JA HUOLENPIDON TYÖSSÄOPPIMISEEN OHJAAVAT KYSYMYKSET: HOITO JA HUOLENPITO KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TYÖSSÄOPPIMISEN LOMAKE & AMMATTITAITOVAATIMUKSET OHJAUSRUNGON JA OHJAAVIEN KYSYMYSTEN OHJEISTUS OPPIMISPÄIVÄKIRJA TOIMINTAKYVYN TUKEMISEN SUUNNITELMA OHJAUSRUNKO KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TYÖSSÄOPPIMISEEN OHJAAVAT KYSYMYKSET: KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TYÖSSÄOPPIMISEN SUORITUKSEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN SALASSAPITO- JA VAITIOLOVELVOLLISUUS TYÖVUOROLISTA / LASKUTUSLISTA

3 JOHDANTO Kädessäsi n Savnlinnan ammatti- ja aikuispistn ssiaali-, terveys- ja liikunta-alan lähihitajakulutuksen työssäppimista kuvaava ja hjaava pas. Oppaassa kuvataan, mitä työssäppiminen n sana ssiaali- ja terveysalan tutkinta, mitä työssäppiminen sisältää, ja miten piskelija itse, hjaava pettaja ja työssäppimista työyksikössä hjaava ssiaali- ja terveysalan ammattilainen vi malla timinnallaan edistää ammattitaidn saavuttamista. Lisäksi ppaassa n kuvattu työssäppimiseen liittyviä käytänteitä ja hjeita. MITÄ TYÖSSÄOPPIMINEN ON? Työssäppiminen n sa ammatillista kulutusta. Se n kulutuksen järjestämismut, jssa sa tutkinnn tavitteista pitaan työpaikalla työtä tehden. Työssäppiminen n aidissa työympäristöissä tapahtuvaa tavitteellista, hjattua ja arviitua piskelua. Työssäppiminen ei le vain kulussa peteltujen asiiden ja työn harjittelua, vaan työn tekemisen piskelua ja hjattua ammattitaidn hankkimista: työssä n tehtäviä, jita ei le vinut petella ppilaitksessa. Lisäksi sa tutkinnn edellyttämästä ammattitaidsta pitaan työelämässä. Työssäppimisen tavitteena, että piskelija saavuttaa tutkinnn perusteiden ammattitaitvaatimukset. Työssäppimisen hjaaja perehdyttää piskelijan työhön ja pastaa arjen työssä. Työssäppimisen hjaaja antaa jatkuvaa palautetta piskelijalle tätä kuunnellen, yhdessä keskustellen, hjaten ja kannustaen. Tivisimme, että piskelija ja työssäppimisen hjaaja keskustelevat säännöllisesti piskelijan ppimisesta ja tavitteiden saavuttamisesta. Palautteen perustana vat jaksn yleiset tavitteet, jihin piskelijan tavitteet liittyvät. Kaikki palaute tapahtuu piskelijan läsnä llessa. Opiskelijan tivtaan pääsevän sallistumaan työryhmää ja -yhteisöä kskeviin sast- ym. kkuksiin sekä yhteistyötahjen kanssa järjestettäviin tilaisuuksiin. Opettaja n yhteydessä piskelijaan jaksn aikana puhelimitse, wilman ja/tai sähköpstin avulla sekä tulee arviintikeskusteluun työssäppimisen jaksn lpussa. Opettaja käy työssäppimispaikassa tarvittaessa myös aiemminkin, esimerkiksi piskelijan tavitekeskustelussa ja/tai työssäppimisen hjaajan tiveesta. Työssäppimisen arviintikeskustelussa piskelijan, pettajan ja hjaajan kanssa arviidaan työssäppimisen tavitteiden saavuttamista ja piskelijan ammatillista kehittymistä jaksn aikana. Opettaja kirjaa arviinnin WILMAppilashallintajärjestelmään. Työssäppimisen mahdllisesti keskeytyessä piskelijalle laaditaan henkilökhtainen suunnitelma pintjen/työssäppimisen jatksta. 2

4 TYÖSSÄOPPIMISEN MERKITYS OPISKELIJALLE tukee piskelijan ammatillista kasvua vahvistaa piskelijan piskelu-mtivaatita antaa realistisen kuvan työelämästä Hyvä työssäppiminen pettaa työelämän pelisäännöille ja vastuun kantamiselle usein prtti työelämään Kehittää työpaikkjen maa ppimiskulttuuria. TYÖPAIKOILLE Opiskelijat tuvat uusia näkemyksiä työhön. Keskustelua ei niin näkyvistäkin asiista Työpaikat vivat myös hyödyntää ppilaitksen saamista, asiantuntemusta ja kulutuspalveluja. Työssäppimisen ympäristöt ja työpaikkahjaajat vaikuttavat ratkaisevasti uusien ammattilaisten ammattiidentiteettin mudstumiseen, asenteisiin ja näkemyksiin työstä. Osaavan ja sveltuvan henkilöstön rekrytinti helpttuu. 3

5 ROOLIT TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA OPISKELIJA n aktiivinen ja ma-alitteinen käyttäytyy työssäppimispaikan ehdilla nudattaa työaikja n ikeutettu hjaukseen n ikeutettu tavitteiden mukaiseen piskeluun kantaa vastuun ppimisestaan n velvllinen tekemään hjaajansa kanssa pääsääntöisesti samat työvurt hulehtii hygieniastaan arvii maa ppimistaan suhteessa jaksn tavitteisiin sekä arvi ammatillista kasvuaan n ikeutettu säännölliseen palautteen saamiseen n ikeutettu antamaan palautetta työssäppimisjaksstaan työpaikalle TYÖPAIKKAOHJAAJA n alan ammattilainen (lähihitaja tai aikaisemman tisen asteen tutkinnn surittanut) n mtivitunut piskelijan hjaamiseen mahdllistaa piskelijan jaksn tavitteiden mukaisen työskentelyn perehdyttää piskelijan työtehtäviin, asiakkaisiin ja työyhteisöön varmistaa työssäppimisen turvallisen tteutumisen n vastuussa piskelijan tekemisistä n velvllinen säännölliseen palautteen antamiseen pyytää piskelijalta palautetta työssäppimisjakssta työpaikan käytänteiden mukaisesti ttaa yhteyttä työssäppimista hjaavaan pettajaan tarpeen tullen arvii piskelijan ppimista suhteessa jaksn ammattitaitvaatimuksiin TYÖSSÄOPPIMISTA OHJAAVA OPETTAJA hulehtii yhdessä piskelijan kanssa, että työpaikalla n tarvittava tiet ja materiaali käytössä perehdyttää työpaikkahjaajan ja piskelijan ppimistavitteisiin hjaa piskelijaa tavitteiden asettamisessa ja käy sen läpi piskelijan ja työpaikkahjaajan kanssa n hjaajan ja piskelijan tavitettavissa hulehtii työssäppimisen sujumisesta ja ppimistavitteiden saavuttamisesta ja arviinnista tukee ja kunniittaa työpaikkahjaajan arviintia TYÖNANTAJA arvstaa piskelijiden hjaamista turvaa piskelijan hjaamiseen riittävät resurssit hulehtii työnantajaimagsta piskelijiden suuntaan hulehtii, että piskelijan hjaamiseen ja arviintiin liittyvät kulutukset vat ajan tasalla jakaa tasapulisesti hjausvastuuta kehittää työssäppimista ja mahdllistaa piskelijapalautteen keräämisen sallistuu ammattitaidn arviintiin tukee työpaikkahjaajia ja/tai työntekijöitä ammattitaidn arviinnissa ymmärtää hjaamisen merkityksen työyhteisön kehittämisen välineenä 4

6 TYÖAIKA JA TYÖVUOROT Opiskelijan työaika työpaikalla nudattaa hjaajan työvurja, keskimäärin tuntia viikssa. Työvurt suunnitellaan hjaajan kanssa tarkituksenmukaisiksi. Työvurtaulukk n asiakirja, jnka piskelija pitää ajan tasalla. Työvurtaulukka säilytetään työssäppimisen aikana työpaikalla sille varatulla ilmitustaululla tai kansissa, jtta se n kaikkien sitä tarvitsevien helpsti löydettävissä. Työssäppimisen aikana piskelija tekee pääsääntöisesti samja työvurja kuin hjaajansa, tarvittaessa myös iltaisin ja viiknlppuisin. Mahdllisista työvurmuutksista svitaan hjaajan ja tarvittaessa hjaavan pettajan kanssa. Muutkset tehdään työvurtaulukkn. Jaksn päättyessä piskelija ja hjaaja kuittaavat allekirjituksillanne (mustekynällä) työvurtaulukksi ikeaksi. Opiskelijan tulee hulehtia, että työvurtauluksta jää kpi työssäppimispaikkaan ja alkuperäisen palautat hjaavalle pettajalle. Työssäppimisjakslle sattuvat mahdlliset arkipyhät vat piskelijalle vapaita. Vaihtehtisesti piskelija vi tehdä työssäppimista arkipyhänä ja tällöin siirtää vapaan hjaajan kanssa svittuun tiseen ajankhtaan. RUOKAILU Opiskelija vi rukailla SAMIn rukalissa kuten muinakin kulupäivinä. Opiskelija vi rukailla SAMIn spimusrukalissa, jllin hän saa ppilaitksesta aterialaskutuslmakkeen. Opiskelija vie spimusrukalaan lmakkeen, jhn hän kuittaa syömänsä ateriat. (Kysy spimusrukalista hjaavalta pettajalta.) Muissa tapauksissa timitaan kulun hjeistuksen mukaan. POISSAOLOT Sairastuminen ja kulun kanssa erikseen svitut pissalt (esim. uusintatentti, näyttöinf tms.) vat ainita perusteltuja syitä, jiden vuksi piskelija vi lla pissa työssäppimisesta. Js piskelija jutuu lemaan työssäppimisesta pissa sairastumisen vuksi, piskelija ilmittaa siitä työssäppimispaikkaan puhelimitse ennen alkavaa työvura sekä hjaavalle pettajalla pissalpäivän aikana. Pissaltdistusten vaatimisessa käytetään samaa käytäntöä, mikä n työpaikan henkilöstölläkin. Pissaljen krvaamisesta tulee keskustella pettajan ja hjaajan kanssa sekä spia mahdllisesta krvausmenettelystä. Ylipitkien työvurjen tekeminen työtuntien kerryttämiseksi ei kuitenkaan le susiteltavaa, sillä tavitteena n ammatin tietjen ja taitjen ppiminen. Periaatteena n, että suritusmerkinnän saadakseen piskelijan n saavutettava työssäppimisjakslle asetetut ppimistavitteet. 5

7 TYÖVAATETUS JA JALKINEET Sairaalissa ja muissa terveydenhulln yksiköissä pukeudutaan tavallisesti sujavaatteeseen. Jillakin sastilla saatetaan käyttää tavallisia asiallisia siviilivaatteita, esimerkiksi mielenterveysptilaiden ja lasten hitpaikissa sekä jissakin dementiayksiköissä. Sujavaatteen piskelija saa kyseisestä työssäppimispaikasta. Jkaisessa yksikössä n mat yksilölliset tilat pukeutumiselle. Pukeutumiselta edellytetään siisteyttä ja asiallisuutta. Pitkät hiukset täytyy lla sidttuna pninhännälle, palmiklle tai nutturalle. Käsikruja (srmukset, rannerenkaat, rannekell) ei saa käyttää työssä. Kynsien tulee lla lyhyet, siistit ja lakattmat. Tek- ja rakennekynsiä ei saa lla infektivaaran vuksi. Lävistyskruja kasvjen, kielen, käsien ja käsivarsien alueella ei saa lla, kska ne aiheuttavat bakteerikasaumia lävistysalueelle ja siten ptilaille, työtvereille ja itsellesi infektiriskin. Krvanapit ja kaulanmyötäinen kaulaketju vat sallittuja, mutta niitä ei saa srmeilla työssä llessa. Pitkät riippuvat krvakrut ja kaulaketjut eivät svi työasuun esimerkiksi sen vuksi, että ne vaarantavat työturvallisuutesi. Työssä llessasi et saa käyttää hajuvettä tai muita vimakkaita tuksuja, kska yliherkät ihmiset vivat saada niistä vimakkaitakin reaktiita. Pitkähihainen aluspaita, pip, lippalakki tms. eivät kuulu työasuun. Työpaikalla käytetään mia työjalkineita. Jalkineiden pitää lla jalille terveelliset ja turvalliset sisäkengät. Niiden pitää lla puhtaat ja puhdistusta kestävää materiaalia. Työkenkinä n käytettävä virallisia EN 347 kdattuja työkenkiä, perusteluina turvallisuus ja liukastumisvaara. NIMIKILPI JA ESITTELY Työssäppimisjakslla piskelijaa käyttää nimikilpeä, jssa tulee lla kk nimen (etunimi ja sukunimi) lisäksi piskelija. Susittelemme, että piskelija tekee lyhyen, selkeän esittelyn itsestään työpaikan ilmitustaululle tai muuhun vastaavaan paikkaan. HYVÄT TAVAT Ssiaali- ja terveysalan piskelijalta dtetaan hyviä tapja ja asiakaspalvelutaitja. Työssäppimisjakslla piskelija n kk ajan vurvaikutuksessa ptilaiden/asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa. Khteliaisuus, ystävällisyys, kunniittava käytös ja psitiivinen asenne kannattaa säilyttää vaikeissakin tilanteissa. Ptilaiden ja asiakkaiden teitittely kuuluu khteliaaseen käyttäytymiseen. Varsinkin iäkkäät ihmiset vat tttuneet teitittelyyn ja dttavat sitä khdatessaan uuden nuren henkilön. On aina viisainta teititellä, kun tapaa ennestään vieraan ihmisen. Henkilö saattaa ehdttaa piskelijalle sinunkauppja, jnka jälkeen n aivan spivaa sinutella. Hyviin tapihin kuuluu myös ptilaiden/asiakkaiden, heidän läheistensä ja henkilökunnan tervehtiminen khtaamistilanteissa ja esimerkiksi ptilashuneen veen kputtaminen sisään mennessä. 6

8 TUPAKOINTI JA PÄIHTEET Työaikana ei saa tupakida eikä käyttää nuuskaa tai muita tupakkatutteita. Alkhlin, huumeiden ja muiden päihteiden käyttäminen sekä niiden vaikutuksen alaisena tai jälkitilassa leminen työaikana n kielletty. Mikäli piskelija rikk edellä mainittuja sääntöjä, timitaan SAMIn järjestyssääntöjen mukaisesti. ASEPTIIKKA, PISTOTAPATURMAT JA TARTUNNAT Ptilas-/asiakastyössä täytyy erityisesti hulehtia tartuntjen leviämisen ennaltaehkäisystä. Tärkein yksittäinen tartuntjen leviämistä ehkäisevä kein n hyvä käsihygienia. Käsien ihn pitää lla kunnssa ja ihrikkja täytyy välttää. Työssäppimispaikilla piskelijan täytyy hulehtia käsien desinfektista ja sujautumisesta sekä työskennellä aseptisia työskentelytapja nudattaen teriassa ja käytännössä pittujen hjeiden mukaan. Tapauskhtaisia vartimi- ja eristyshjeita tulee nudattaa. Lisäksi piskelijan itsensä hyvä terveydentila sujelee tartunnilta ja muiltakin terveysngelmilta. Opiskelijan tulee pitää terveydestään hyvää hulta. Js piskelijalle sattuu pistvahinktapaturma, tulee hänen ttaa yhteyttä piskelijaterveydenhultn puh: tai Js pistvahinktapaturma sattuu päivystysaikana, piskelija ttaa yhteyttä ensiapupliklinikalle ja myöhemmin piskeluterveydenhultn. Neulanpist- tai viilthaavan sattuessa, altistuskhta huuhdellaan heti runsaalla vedellä. Haavaa ei saa puristaa. Js n mahdllista, että ptilaan verta n jutunut haavaan, haavan/pistkhdan päälle asetetaan alkhlihaude ainakin 2 minuutiksi. Opiskelija selvittää heti hjaajansa kanssa mitä tapahtui. Pisttapaturmasta täytetään kirjallinen pisttapaturmalmake työpaikalla. Kyseisen ptilaan hidsta vastaavan lääkärin tulee päättää, nk syytä epäillä veritartuntaa. Js veritartuntaa epäillään, piskelijaa kskettaa samat säännöt ja timintahjeet kuin työntekijöitä. Mikäli piskelija sairastuu työssäppimisjaksn aikana tarttuvaan infektisairauteen, piskelijan tulee tarkin harkita, nk hän tartunnanvaarallinen ptilaille ja työntekijöille. Tehstettu käsihygienia ehkäisee tartunnan leviämistä myös hengitystie- ja sulistinfektiiden aikana. Js piskelija käyttää man sairautensa (esim. diabetes, astma jne.) hitn lääkitystä työvurjen aikana, n hänen svittava hjaajan kanssa, missä lääkkeitä säilytetään. OPISKELIJAN VASTUU Opiskelijaa sit vaitilvelvllisuus ja hänellä n aina eettinen vastuu masta timinnastaan. Opiskelijalla ei le piskeluaikana timintayksikön työntekijälle kuuluvaa juridista vastuuta, vaan hän työskentelee kulutetun henkilön hjauksessa, hänen työparinaan ja vastuullaan. Opiskelija n kuitenkin aina vastuussa masta ppimisestaan. Työssäppimisen aikana piskelija n vakuutettu Kunnallisen piskelijavakuutuksen tapaturmavakuutuksella. 7

9 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS Työssäppimispaikka TYÖSSÄOPPIMISEN LOMAKE & AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa kunniittaa asiakkaan arvja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvuun ja kehitykseen liittyviä vahvuuksia ja tarpeita asettaa kasvua ja kehitystä tukevia tavitteita timia asiakkaan kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman phjalta arviida timintaansa sekä kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman tteutumista edistää ja tukea asiakkaan kasvua ja kehitystä, terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvintia hjata ja tukea asiakasta päivittäisissä timinnissa hjata erilaisia asiakasryhmiä työskennellä ssiaali- ja terveysalan timintaperiaatteiden, säädösten ja säännösten mukaan työskennellä eri asiakasryhmiä kskevien timintaperiaatteiden ja susitusten mukaan ttaa vastuun ppimisestaan ja arviida ammatillista kehittymistään hakee tieta ja käyttää tiettekniikkaa ja dkumentintivälineitä nudattaa työryhmän sääntöjä ja timia työyksikön työhyvinvinti- ja turvallisuushjeiden mukaan Opiskelijan henkilökhtaiset tavitteet: 8

10 Opiskelijan itsearviinti saamisestaan: Työssäppimisen hjaajan arviinti: Aika ja paikka: Arviinti: hyväksytty, hylätty piskelijan allekirjitus hjaajan allekirjitus 9

11 OHJAUSRUNGON JA OHJAAVIEN KYSYMYSTEN OHJEISTUS Ohjausrunk kuvaa Kasvun tukemisen ja hjauksen tutkinnn san sisältöjen sisältöjä ja etenemistä työssäppimisen aikana. Ohjausrungn aikataulutus n hjeellinen, ja halutessaan piskelija vi edetä npeamminkin man suunnitelmansa ja tavitteidensa mukaisesti. Ohjausrunka vi käyttää myös tsekkauslistana esimerkiksi perehdyttämisen salta. Ohjaavien kysymysten tarkituksena n jhdattaa piskelija timimaan työssään ammattitaitvaatimusten mukaisesti. Jkaisesta ammattitaita kuvaavasta kriteeristä n mudstettu yksi kysymyskknaisuus (1-3 kysymystä) lukuun ttamatta Työn perustana leva tiedn hallinta -arviinnin khdetta. Kysymysten esittämisen tavitteena n aktivida piskelijaa ajattelemaan ja arviimaan itse timintaansa. Kysymysten phtiminen hjaa piskelijaa näkemään työnsä kknaisvaltaisemmin sekä auttaa tutkintsuritussuunnitelman/ammattisaamisen näytön suunnitelman laadinnassa. Myös työssäppimisen hjaaja vi halutessaan käyttää kysymyksiä hjausprsessin tukena. Työn perustana levan tiedn hallinta -arviinnin khteessa piskelijalta dtetaan man timintansa perustelutaita eri työtilanteissa. OPPIMISPÄIVÄKIRJA Opiskelija vi pitää ppimispäiväkirjaa ppimisestaan. Oppimispäiväkirjassa piskelija arvii työskentelyään ja ppimistaan säännöllisesti kk jaksn ajan yhdessä hjaajansa kanssa. Vapaamutinen ppimispäiväkirja vi sisältää esimerkiksi mat ppimistavitteet, tavitteiden saavuttamisen phdinnan ja kehittymistarpeet, päivittäiset merkittävät ppimistilanteet, muut ppimisen kannalta merkittävät seikat ja muita ajatuksia työstä. Oppimispäiväkirjassa vi hyödyntää hjaavia kysymyksiä. Työssäppimisen hjaaja vi pyytää piskelijalta ppimispäiväkirjaa piskelijan ppimisen ja arviintinsa tueksi esimerkiksi sillin, kun piskelijan n helpmpi ilmaista itseään kirjallisesti. HAVAINNOINTITEHTÄVÄ JA TOIMINNAN SUUNNITELMA Valitse asiakasryhmäsi mukaan, kumman havainnintitehtävän teet (sivut 11 ja 12). Tarkempi hjeistus havainnintitehtävän yhteydessä. Työssäppimisen aikana n piskelijan ppimisen kannalta erittäin sutavaa tehdä vähintään yksi Timinnan suunnitelma (sivu 13) hjaustilanteesta ryhmälle (esim. perustiminnt, leikki, liikunta, musiikki-, taidekasvatus) sekä tteuttaa se, ja arviida timinnan nnistumista. Ammattisaamisen näytössä/tutkintsurituksessa timinnan suunnittelu, tteutus ja arviinti yhdestä timinnasta n välttämätöntä. 10

12 OPPIMISTEHTÄVÄ: Lapsihavainninti Valitse lapsi, jsta teet kirjallisen havainnintitehtävän. Katsele, kuuntele, keskustele lapsen kanssa, haastattele vanhempia ja työyhteisön muita aikuisia. Vit hyödyntää heista runka: FYYSINEN JA MOTORINEN KEHITYS yleinen kuvaus lapsen fyysisestä lemuksesta ikä (nin) pituus pain vartaln rakenne terveydentila mahdlliset pitkäaikaissairaudet yliherkkyydet karkeamtriset taidt kävely, juksu, hyppääminen, palln heitt ja kiinnitt, pyöräily, luistelu, hiiht ketteryys/ kömpelyys hienmtriikka kynän/ saksien käyttö, langan pujttelu, pienillä legilla rakentelu silmän-käden yhteistyö jäljentäminen, värittäminen siistiksi ppiminen wc-timet kampaaminen peseytyminen pukeutuminen ja riisuutuminen napit, nauhat, vetketjut, pukemisjärjestys, pukemisen siisteys PSYYKKINEN KEHITYS puhe ja sanavarast riippuvuus aikuisesta itsetunt ja tasapainisuus lunteenpiirteiden kuvailu speutuminen uusii tilanteisiin, suhtautuminen muutksiin tunteiden ilmaiseminen ja hallinta leikki: mitä leikkii, vaihtuuk leikin teemat jne. SOSIAALINEN KEHITYS suhtautuminen muihin lapsiin, speutuminen ryhmään rli lapsiryhmässä leikin vurvaikutuksellisuus suhtautuminen aikuisiin vanhempiin hitajiin vieraisiin HUOM. Ennen kuin palautat tehtävän, lueta se hjaajallasi sekä lapsen vanhemmilla. Muuta kaikki tekstissä esiintyvät nimet ja kirjita tiedt niin, ettei niistä vi tunnistaa, kuka n kyseessä. 11

13 OPPIMISTEHTÄVÄ: vanhus/asiakashavainninti Valitse vanhus/asiakas, jsta teet kirjallisen havainnintitehtävän. Katsele, kuuntele, keskustele vanhuksen/asiakkaan kanssa, haastattele maisia ja työyhteisön muita työntekijöitä. Vit hyödyntää heista runka: FYYSINEN JA MOTORINEN TOIMINTAKYKY yleinen kuvaus fyysisestä lemuksesta terveydentila liikuntakyky ikä pituus pain ravitsemustila sairaudet lääkitys yliherkkyydet näkö kuul suun terveys (esim. hampaist) liikkuminen liikkumisen apuvälineet hienmtriikka, silmän-käden yhteistyö erittäminen syöminen, peseytyminen, pukeutuminen ( hienmtriset taidt, kuten kengännauhjen slmiminen, hiusten kampaaminen) apuvälineet käden taitihin liittyvät harrastukset wc-timet apuvälineet, vaipat PSYYKKINEN TILA kgniti (muisti ja älyllinen surituskyky) puhe ja sanavarast itsetunt ja tasapainisuus lunteenpiirteiden kuvailu mielenterveys (speutuminen uusiin tilanteisiin, suhtautuminen muutksiin, tunteiden ilmaiseminen ja hallinta) harrastukset uni ja lep SOSIAALINEN VERKOSTO perhesuhteet muu ssiaalinen verkst (suku, ystävät) rli ja vurvaikutus yhteisössä suhtautuminen vertaisiin, maisiin, hitajiin ja vieraisiin MILLAINEN LAPSI ON OMASTA MIELESTÄÄN ITSE OLLUT? MILLAISENA KOKEE OMAN LAPSUUTENSA? MITÄ ASIOITA PITÄÄ TÄRKEÄNÄ LAPSEN KASVATUKSESSA/LAPSUUDESSA? HUOM. Ennen kuin palautat tehtävän, lueta se työntekijällä ja asiakkaalla. Kysy lupa vanhukselta/asiakkaalta tehtävän tekemiseen. Muuta kaikki tekstissä esiintyvät nimet ja kirjita tiedt niin, ettei niistä vi tunnistaa, kuka n kyseessä. 12

14 TOIMINNAN SUUNNITTELURUNKO TAUSTATIEDOT asiakkaiden ikä, tas ja lukumäärä timinnan aihe timinnan hjaajat TOIMINNAN TAVOITE mihin timinnalla pyritään? asiakaslähtöisyys humii asiakkaan kknaisvaltainen tukeminen/hjaaminen (fyysinen, psyykkinen ja ssiaalinen ulttuvuus) ETUKÄTEISJÄRJESTELYT valmistautuminen tilat materiaalit välineet TOIMINNAN ALOITUS mtivinti, kiinnstus timintaan TOIMINNAN ETENEMINEN mitä tehdään ensin, mitä seuraavaksi? uuden asian pettaminen (sisäistäminen) makhtainen tutustuminen (ulkistaminen) TOIMINNAN PÄÄTTÄMINEN mihin timinta päättyy? mitä seuraavaksi: siirtyminen? TOIMINNAN ARVIOINTI miten tuki meni? mikä li hyvää? mitä tekisin nyt tisin? itsearviinti palaute asiakkailta, kllegilta 13

15 OHJAUSRUNKO KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TYÖSSÄOPPIMI- SEEN PEREHDYTTÄMINEN: Merkitse ruksilla, kun kyseinen asia n hidssa & let asian ymmärtänyt. Työpaikan käytännöt työaika, taut rukailu ssiaaliset tilat työvaatetus, sujavaatetus työkengät tilat ja ryhmät lähimmät työtverit vaitilvelvllisuus yrityksen pelisäännöt, timintaperiaatteet hyödynnä myös yrityksen nettisivuja yrityksen/timipaikan timinta-ajatukseen tutustuminen hyödynnä myös yrityksen nettisivuja esimies turvallisuuskäsikirja, hätäpistuminen, menettely tapaturman sattuessa piskelijan esittäytyminen esittely esim. ilmitustaululle perehdyttämisaineistn tutustuminen savuttmuus puhelinten käyttö (työpuhelin mihin tarkitukseen?, ma kännykkä) internetin käyttö mihin tarkitukseen? pissalt ja niiden ilmittaminen taln mat käytännöt, esim. muistisairaan/ikäihmisen/vammaisen khtaaminen TYÖTEHTÄVIÄ / AMMATTITAITOVAATIMUKSIA: MIETI SAMALLA, MITEN KYSEISET ASIAT NÄKYVÄT TYÖSSÄSI HYÖDYNNÄ OPPIMISPÄIVÄKIRJAA! Ensimmäisellä viiklla Havainnintia, katselua, kuuntelua Ole aktiivinen ja kysele! Asiakkaisiin & asiakasryhmään tutustuminen kntaktin ttaminen keskeistä annetaan asiakkaalle aikaa tutustumiseen Asiakasryhmän sääntöjen, rajjen ja spimusten maksuminen Työyhteisöön tutustuminen 14

16 Timintaan tutustuminen ja sallistuminen hjattuna päivärytmi päivittäiset timinnat (rukailu, puhtaus, lep, ulkilu ) timintatukit siirtymätilanteet vapaa leikki / timinta luva hjaus Mallina lemisen humiinti Opiskelijan mien tavitteiden laatiminen Mieti mia vahvuuksiasi ja kehittämiskhteita. Vertaa ammattitaitvaatimuksiin. Pimi tavitteiksi ne asiat, jissa tarvitset erityisesti harjaantumista & ppimista. Hyödynnä vahvuuksiasi timinnassa! Tisella viiklla Timinnan ja hjaamisen harjittelu (sekä yksilö että pienryhmä) hjattuna päivittäiset timinnat timintatukit siirtymätilanteet vapaa leikki/timinta, luva hjaus Asiakkaiden havainninti, keskustelut ja kasvatus- hittyön- tai palvelusuunnitelmaan tutustuminen asiakkaan vahvuudet asiakkaan tarpeet tavitteet työlle tärkeimmät tavitteet/piirteet jkaisen asiakkaan khdalta itselle ylös Kasvatustyönprsessi mikä se n ja miten se näkyy timinnassa? Asiakashavainnintitehtävän työstäminen humiiden kknaisvaltainen kehitys Kunnan yhteinen vasu / päiväkdin yhteinen vasu / yrityksen timinta-ajatus miten näkyy timinnassa? Omien tavitteiden tarkistus; jatkatk asettamillasi tavitteilla vai muutatk tavitteita? Klmannella viiklla Timinnan harjittelu hjattuna ja sin itsenäisesti Päivittäisissä timinnissa hjaaminen (sekä yksilö että pienryhmä) Luvissa timinnissa (askartelu/kuvataide/käsityöt, musiikki, liikunta, draama ) hjaaminen (sekä yksilö että pienryhmä) tukisuunnitelman tekeminen jk päivittäis- tai luvissa timinnissa (asiakasryhmästä ja yksilöstä lähtevät tavitteet, khderyhmä, tilat, välineet, materiaalit, työnjak, mtivinti, tteutus ) timinnan arviinti Asiakkaan ppimiseen vaikuttavat tekijät? Mikä edistää, mikä estää..? Asiakkaan ja asiakkaan kulttuurin arvstus Ryhmän timintaan vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen (ryhmän mudstuminen, rlit, ryhmän kehitysvaiheet ) 15

17 Oman ppimisen arviinti ja tavitteiden tarkistus Tutkintsuritussuunnitelman /ammattisaamisen näyttösuunnitelman työstämisen alittaminen Neljännellä ja viidennellä viiklla edellisten lisäksi: Timiminen itsenäisesti ja tarvittaessa hjattuna Päivittäisissä timinnissa ja luvissa timinnissa hjaaminen (yksilöt ja pienryhmät) Asiakkaan kasvatus-, hittyön- tai palvelusuunnitelman mukainen työskentely ja arviinti Ryhmän timintaan vaikuttavien tekijöiden humiiminen työssä (ryhmän mudstuminen, rlit, ryhmän kehitysvaiheet ) Asiakkaan terveyteen ja hyvinvintiin vaikuttavien tekijöiden tiedstaminen, hyödyntäminen ja perustelu ravitsemushjaus, terveyshjaus, ihnhidn hjaus, levn merkitys Yleisiä asiita, mihin pitää kiinnittää humiita: Asiakastuntemuksen laajentaminen (mm. kulttuurin merkitys, verkstt minkä tahjen kanssa tehdään yhteistyötä, palvelujärjestelmän näkyminen arjessa) Asiakaslähtöisyyden humiinti Asiakkaan tarpeiden määrittely miten näkyy? Aktiivisuuden ja ma-alitteisuuden krstaminen Kyky ilmaista itseään, vurvaikutustaitjen kehittäminen Asiakkaan hyväksyttävän timinnan tukeminen palaute Luva timinta: a) esim. taide, musiikki b) arjen tilanteissa luviminen, kekseliäisyys ja c) asiakkaan luntaisen luvuuden tukeminen Mitä n hyvä lähihitajuus tässä timintaympäristössä? Miten se näkyy työssäni? Tietisuus, mitkä lait & asetukset vaikuttavat päivähitn/kulunkäyntiin/vanhustenhitn. Miten se näkyy? Timintaympäristön viihtyisyyden ja esteettisyyden humiinti Oman kehittymisen arviinti missä len hyvä? Missä tarvitsen hjausta? Palautteen vastaantt ja sen hyödyntäminen Vastuunttaminen työstä ja masta ppimisesta Erilaisten tiednhakutapjen hyödyntäminen havainninti, suunnitelmat, netti, kirjallisuus, valmiit tutkset, kllegat Asiakastietjen kirjaamiseen tutustuminen mihin ja miten? Tiettekniikan ja dkumentintivälineiden hyödyntäminen Tiimityöskentely ja työhyvinvinnin edistäminen malla timinnalla Työergnmiaan humin kiinnittäminen Omat asenteet terveellisiin elintapihin Asiakkaan turvallisuudesta hulehtiminen Ammattietiikka Kestävän kehityksen mukainen timinta 16

18 OHJAAVAT KYSYMYKSET: KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnitelmallinen työskentely: - MILLÄ TAVOIN JA MILLÄ MENETELMILLÄ TUNNISTAT ASIAKKAIDEN TARPEITA JA VAHVUUK- SIA? - MILLAISIA ASIAKKAAN KASVUA JA KEHITYSTÄ TUKEVIA TAVOITTEITA OLET ASETTANUT? MI- TÄ SEIKKOJA OLET HUOMIOINUT TAVOITTEEN ASETTELUSSA? KERRO ESIMERKKI TAVOIT- TEELLISESTA TOIMINNASTASI. - MINKÄ KIRJALLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN TOIMIT? KERRO ESIMERKKI TAVOITTEELLI- SESTA TOIMINNASTASI. - KUINKA SUUNNITELMASI MUKAINEN TOIMINTA TOTEUTUU? 2. TYÖMENETELMIEN, MATERIAALIEN JA VÄLINEIDEN HALLINTA Kasvun tukeminen ja hjaaminen: - MILLAISISSA TILANTEISSA KUUNTELET JA HAVAINNOIT ASIAKASTA, MITÄ ASIOITA HUO- MIOIT? / MILLAISIA TARPEITA ASIAKKAILLA OLET HAVAINNOINUT? - MILLAISIIN TOIMINTAMAHDOLLISUUKSIIN OLET OHJANNUT ASIAKKAITA? KUINKA HUOMIOITA ASIAKKAA OMAT TOIMINTAMAHDOLLISUUDET? - MILLAISIA TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN SOVELTUVIA MENETELMIÄ, TILOJA, MATERIAALEJA JA VÄLINEITÄ OLET ITSE TOIMINNASSASI KÄYTTÄNYT? - KERRO KUINKA KÄYTÄT LUOVUUTTA TYÖSSÄSI. - MILLAISISSA ERI TILANTEISSA OHJAAT ASIAKASTA PÄIVITTÄISISSÄ TOIMINNOISSA? - MILLAISISSA TILANTEISSA TUET ASIAKKAAN TOIMINTAA? - MILLASISSA TILANTEISSA JOUDUT ASETTAMAAN ASIAKKAAN TOIMINNALLE RAJOJA? - MILLAISISSA TILANTEISSA JA KUINKA OHJAAT ASIAKASRYHMIÄ SEKÄ KUINKA TUET JA EDIS- TÄT HEIDÄN VÄLISTÄ VUOROVAIKUTUSTAAN? - KERRO ESIMERKKI KUINKA HUOMIOIT/RAKENNAT ASIAKKAAN YMPÄRISTÖN VIIHTYISYYTTÄ JA ESTEETTISYYTTÄ - MITKÄ TOIMINTAPERIAATTEET JA SUOSITUKSET HUOMIOIT TYÖSSÄSI TÄSSÄ TYÖPAIKASSA, KUINKA ITSE TYÖSKENTELET SUOSITUSTEN MUKAAN? Terveyden, turvallisuuden ja timintakyvyn humin ttaminen: - MILLAISIA PALVELUITA OLET OHJANNUT ASIKKAAN KÄYTTÄMÄÄN JA MITEN PALVELU EDIS- TÄÄ ASIAKKAAN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA? - KERRO KUINKA HUOLEHDIT RAVITSEMUKSESTA JA MITÄ SIINÄ HUOMIOIT? 17

19 3. TYÖN PERUSTANA OLEVA TIEDON HALLINTA - KERRO KUINKA JA MISSÄ TYÖTILANTEISSA HYÖDYNNÄT TEORIATIETOASI JA/TAI PERUSTELET TOIMINTAASI AMMATTITAITOVAATIMUSTEN MUKAISELLA TEORIATIEDOLLA? Miksi teet, niin kuin teet? Mitä ajattelit tehdessäsi näin? Millä perusteella ratkaisit asian näin? Kerr samalla tehdessäsi, mitä teet. Mitä tästä timinnasta saattaa seurata? Mitä pidät tässä lennaisena asiana? Mitä vaihtehtja tässä tilanteessa lisi llut? 4. ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT Oppiminen ja ngelmanratkaisu: - KUINKA TYÖSSÄSI NÄKYY OMA VASTUU OPPIMISESTASI? - MITKÄ OVAT VAHVUUTESI TÄLLÄ HETKELLÄ? MITEN HYÖDYNNÄT VAHVUUKSIASI? - MITKÄ OVAT KEHITTÄMISALUEITASI TÄLLÄ HETKELLÄ? - MILLAISISSA TILANTEISSA OLET SAANUT/PYYTÄNYT PALAUTETTA JA OLETKO MUUTTANUT TOIMINTAASI PALAUTTEEN PERUSTEELLA? - KERRO ESIMERKKI MISTÄ ASIOISTA JA KUINKA OLET HANKKINYT TIETOA. - KERRO ESIMERKKI JOSTAKIN OMGELMATILANTEESTA JA KUINKA OLET RATKAISSUT TILAN- TEEN. Vurvaikutus ja yhteistyö: - KERRO ESIMERKKI MILLÄ TAVOIN JA MILLAISISSA TILANTEISSA ILMAISET ITSEÄSI SELKEÄS- TI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI? - KERRO ESIMERKKI TILANTEESTA JOSSA TOIMIT PALVELUHENKISESTI. - MILLAISESSA TYÖRYHMÄSSÄ TYÖSKENTELET? - MILLAISIA SÄÄNTÖJÄ JA TOIMINTAPERIAATTEITA TYÖRYHMÄSSÄ NOUDATETAAN? Ammattietiikka: - KUINKA ASIAKKAAN ARVOSTAMINEN NÄKYY TYÖSSÄSI? - KUINKA HUOMIOIT JA ARVOSTAT ASIAKKAIDEN KULTTUURITAUSTAA? Terveys, turvallisuus ja timintakyky: - KUINKA TYÖSSÄSI HUOMIOIT TYÖHYVINVOINNIN, TYÖTURVALLISUUDEN JA ERGONOMIAN SEKÄ NIITÄ OHJAAVAT SÄÄDÖKSET? - MITEN ITSE SUHTAUDUT TERVEELLISIIN ELÄMÄNTAPOIHIN? MITEN NE NÄKYVÄT TOIINNAS- SASI? - KUINKA HUOLEHDIT ASIAKKAIDEN TURVALLISUUDESTA? 18

20 HOITO JA HUOLENPITO Työssäppimispaikka TYÖSSÄOPPIMISEN LOMAKE & AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa asettaa tavitteita malle timinnalleen hit- ja hulenpittyössä laatia tarve- ja vimavaralähtöisen asiakkaan tai ptilaan hita ja hulenpita edistävän suunnitelman sekä tteuttaa ja arviida sitä tukea asiakkaita tai ptilaita selviytymään päivittäisissä timinnissa tarkkailla asiakkaan tai ptilaan elintimintja ja timintakykyä sekä kirjata havaintjaan ja tiedttaa niistä tehdä asiakas- ja ptilaslähtöistä hit- ja hulenpittyötä hyödyntäen hidn ja hulenpidn tietperustaa tteuttaa muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia (mm. diabetes, epilepsia, Parkinsnin tauti, Alzheimerin tauti, reuma, aivverenvut, aivinfarkti, mielenterveys- ja päihdesairaudet, artrsi ja steprsi, aistisairaudet ja -vammat) sairastavien perushita ja edistää kuntutumista edistää asiakkaan tai ptilaan fyysistä ja psyykkistä terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvintia asiakkaan tai ptilaan ammatillisen khtaamisen hyödyntää apuvälineiden ja teknlgian mahdllisuuksia hit- ja hulenpittyössä hjata asiakkaita tai ptilaita käyttämään ssiaali- ja terveydenhulln palveluita ja timeentulturvan etuuksia tteuttaa kestävän kehityksen periaatteita timinnassaan sekä työskennellä laatutyön susitusten mukaan tteuttaa lääkehidn, annstella ja antaa lääkkeet sekä tarkkailla niiden vaikutuksia arviida maa timintaansa ja ammatillista kehittymistään sekä hyödyntää saamaansa palautetta arviida mahdllisuuksiaan timia tulevaisuudessa yrittäjänä nudattaa työhyvinvinti- ja työturvallisuushjeita ja määräyksiä nudattaa ssiaali- ja terveysalan säädöksiä, säännöksiä ja eettisiä periaatteita asennituu työhönsä ma- alitteisesti, justavasti ja vastuullisesti. Opiskelijan henkilökhtaiset tavitteet: 19

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNON OSASSA

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kuntoutumisen tukeminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Kuntoutumisen tukeminen

Kuntoutumisen tukeminen Kuntoutumisen tukeminen Ammattitaitovaatimukset osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen edistävän yhteistyössä moni työryhmän kanssa ohjata ja tukea erilaisten

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön Haavan hoito jalkojenhoidossa Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Hoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS ja ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Vanhusten kotihoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS ja ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh.

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Liikehäiriökurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi, parikurssi Khderyhmä Liikehäiriösairautta sairastavat, jilla n kurssimutisen

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Mielenterveys ja päihdetyö TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

KTO etaitava. 1. Viikko. KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot?

KTO etaitava. 1. Viikko. KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot? KTO etaitava 1. Viikko KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot? Kerro alkutunnelmia työssäoppimisestasi KTO perehdyttämisen kysymykset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: HOITO JA HUOLENPITO

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Arvioijana toimiminen

Arvioijana toimiminen Arviijana timiminen Arviinti prsessina Tutkintjen ert arviinnissa Lutettava dkumentinti Arviinti prsessina Ennen tutkinttilaisuutta Arviijien valinta, mahdllinen hyväksyttäminen Arviijien perehdytys Arviijien

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Sairaanhoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot 15 osp Ammattitaitovaatimukset tekee tilauksia tuotantokeittiöön vastaanottaa ruoka-aineita, ruokia ja tarvikkeita kuumentaa tai valmistaa tarvittaessa ruokia tai lisäkkeitä

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne Ruokapalveluissa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: kunnostaa asiakas- tai työtiloja suurentaa ja pienentää ohjeita muuntaa ohjeita erityisruokavalioihin (laktoositon,

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Lääkäri Päivitetty 17.11.2015 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.uta.fi/med/piskelu/jatk-piskelu/yleislaaketieteenerityiskulutus/terveyskeskuspalvelu.html

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asiakassuhteen luominen

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asiakassuhteen luominen Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Urheiluopistojen Personal Trainer - tutkinnon osan ammattitaito osoitetaan ja arvioidaan todellisissa työelämän tehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä

Lisätiedot

HOITO JA HUOLENPITO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

HOITO JA HUOLENPITO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 HOITO JA HUOLENPITO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ HOIDON JA HUOLENPIDON TUTKINNONOSASSA / NÄYTÖN KUVAUS

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot