SPB - Suoriteperusteinen budjetointi perusterveydenhuollossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SPB - Suoriteperusteinen budjetointi perusterveydenhuollossa"

Transkriptio

1 TARJOUS SPB - Suoriteperusteinen budjetointi perusterveydenhuollossa Tarjouksen vastaanottaja Tarjoaja Perusterveydenhuollosta vastaavat toimiala- ja tulosaluejohtajat kunnissa, kuntayhtymissä ja liikelaitoksissa VERTIKAL OY Simo Pokki puh Tarjouksen lähtökohtia Vertikal Oy on kehittänyt Suoriteperusteisen Budjetoinnin eli SPB:n. Malli tuottaa selkeitä etuja perinteiseen toiminnan ja talouden ohjaukseen verrattuna. SPB-mallia pilotoidaan ja käytetään eri muodoissa viidessätoista kunnassa ja yli sadassa kunnan tulosyksikössä. Kokemukset mallin toimivuudesta ja palaute yksiköiden esimiehiltä ovat olleet erittäin myönteistä. Tulosyksiköiden kasvanut vastuu ja valta varsinkin talouden osalta, henkilöstön suurempi osallistuminen ja mahdollisuus tulla palkituiksi ovat todistettavasti parantaneet tuottavuutta, nostaneet henkilöstön motivaatiota ja viihtyvyyttä sekä lisänneet asiakastyytyväisyyttä. Mallia käytetään ja pilotoidaan päivähoidossa, vanhuspalveluissa, perusopetuksessa ja teknisessä toimessa. Tarjoamme teille SPB-mallin pilotointia perusterveydenhuollossa. Järjestelmän kuvaus SPB-mallissa organisaation ja yksikön käytössä olevat resurssit määräytyvät todellisesti tai laskennallisesti työn määrän eli suoritteiden määrän mukaan. Kun tehdään enemmän työtä, saadaan enemmän resursseja, kun tehdään vähemmän työtä, saadaan vähemmän resursseja. SPB-mallissa voidaan jokaisella organisaatiolle ja yksikölle laskea taloudellinen tulos. Merkittävää suoritteiden määrän lisäksi on myös se, että millä resursseilla suorite saadaan aikaan eli kuinka paljon rahaa käytetään. SPB-mallissa niin sanotulla keskeisellä sijalla ovat tulos- eli toimintayksiköt, joiden tekemät päätökset käytännössä ratkaisevat sen, kuinka paljon organisaatio käyttää rahaa. SPB-mallissa annetaan päätösvaltaa ja vastuuta mahdollisimman paljon mahdollisimman alas ja siten tuotetaan tilanne, jossa yksittäinen työntekijä voi aidosti kokea olevansa merkittävä toimija ja osallinen myös talouden osalta.

2 SPB-mallin pohjana toimivat palvelut ja tuotteet sekä niihin liittyvät suoritteet. Tulosyksiköiden suoritehinnat määrittyvät yksilöllisiksi ottaen huomioon muun muassa henkilöstön palkoista ja perustehtävästä johtuvat erot. Kullekin tuotteelle määritellään oma kustannuskerroin eli hinta. Lopulliset tuotteet, hinnat ja kertoimet päättää organisaatio itse. Suoritteita voivat olla esimerkiksi hoitopäivien ja hoitokuukausien määrä, asiakas- ja potilasmäärät, tutkimusten ja hoitojen määrä tai asiakaskäynnit. Kuhunkin palveluun tehdään oma tuotteistuksensa. SPB-mallissa organisaatiolle ja yksikölle muodostuvat tulot eli suoriteperusteinen ansainta siten, että suoritetta seuraa kustannuskertoimen mukainen laskennallinen tulo. Yksikön ja organisaation tulos voidaan laskea yksinkertaisesti kuten yrityksessäkin siten, että suoriteperusteisista tuloista vähennetään menot. Jos tulos on positiivinen, voi henkilöstö tulla palkituksi. Jos tulos on negatiivinen, ei sillä ole vaikutusta henkilöstön asemaan. Taloudellisen mittaamisen lisäksi voidaan käyttää laadullisiakin mittareita, jos organisaatio niin haluaa. Tulosyksikön esimiehen rooli on SPB-mallissa keskeinen. Hän vastaa yksikkönsä taloudesta. Hän suunnittelee ja seuraa yksikön tuloja ja menoja. Mikäli talous sen mahdollistaa, hän saa käyttää henkilöstömenoja halutessaan myös muihin käyttömenoihin, kuitenkin kuntatasolla sovituissa puitteissa. Tavoitteena on selkeä, nykyistä suurempi vastuu ja päätösvalta yksikkötasolla. Ajatus on, että taloudellisesti järkevimmät päätökset osataan tehdä yksiköissä, mikäli niiden tekeminen on taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää. Nykytilanteessa näin ei välttämättä ole. Saavutetun taloudellisen tuloksen jakamisesta ja palkitsemisesta päätetään organisaatiossa itsenäisesti. Saavutettua tulosta voidaan käyttää esimerkiksi työhyvinvoinnin kehittämiseen, täydennyskoulutukseen ja yksikön hankintoihin. Palkitsemista voidaan kehittää myös tulospalkkion suuntaan. Tavoitteena on, että saavutettu positiivinen tulos eli tuottavuuden paraneminen hyödyttäisi sekä tulosyksikköä että kuntaa. Järjestelmän lähtökohta on, että henkilöstön asema säilyy täysin samanlaisena, kuin se muutenkin olisi. Erona on mahdollisuus saada onnistumisen ja tuottavuuden kasvun kautta hyötyä myös yksikölle ja/tai itselle. Mallin tavoitteena on pohjimmiltaan tulosyksiköiden itsenäisyyttä kasvattamalla parantaa yksikön johdon ja henkilöstön asemaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä. Tavoitteena on tukea positiivisella tavalla pyrkimyksiä tuottavuuden parantamiseen. Malli mahdollistaa myös budjetoinnin ja taloussuunnittelun sekä seurannan kehittämisen ja käyttöönoton. Tätä varten on kehitetty omat työkalut. Mallin

3 tueksi on tuotettu laskennan ja seurannan työkalut myös yksiköiden esimiehille. Hyödyt Järjestelmä tuottaa kokemuksen mukaan muun muassa seuraavat hyödyt: Talousasioista tulee kiinnostavia Tuottavuus paranee Esimiesten ja henkilöstön taloudellinen ymmärrys paranee Tunnusluvut selkeytyvät Työkalut helpottavat seurantaa Asiakas on palkinto Esimiesten osaaminen paranee Innovatiivisuus lisääntyyy Työhyvinvointi parantuu sen myötä, että on mahdollisuus vaikuttaa työhön ja työolosuhteisiin Tukipalvelut (mm. ruokapalvelut, laitoshuolto, kirjanpito) joutuvat arvioimaan omaa toimintaansa Mallin soveltuvuus perusterveydenhuoltoon Malli soveltuu perusterveydenhuollon kaikkiin palveluihin: vastaanottotoiminta tutkimukset (mm. kuvantaminen ja laboratorio) hoitotoimenpiteet vuodeosastohoito kuntoutus neuvolapalvelut kouluterveydenhuolto suun terveydenhuolto työterveyshuolto suhde ja työnjako erikoissairaanhoidon kanssa, kustannusten hallinta SPB-mallissa jokaiseen palveluun laaditaan oma tuotteistus ja hinnoittelu kustannuskertoimina sekä määritellään suoritetavoite. Toteutuksesta ja aikataulusta Laskennallinen pilotointi tarkoittaa SPB-mallin pilotointia jo olemassa olevilla, toteutuneilla ja varmistetuilla luvuilla. Tällöin pilotointi toteutetaan esimerkiksi edellisen talousarviovuoden luvuilla. Laskennallinen pilotointi vaatii yleensä 3 konsultaatiota ja noin 4-6 kuukautta. Laskennallisen pilotoinnin jälkeen siirrytään toiminnalliseen pilotointiin, jolloin SPB-mallia käytetään osana normaalia toimintaa ajantasaisena. Pilotoinnin jälkeen malli voidaan ottaa pysyvään käyttöön. Tarkasta toimeksiannosta ja aikataulusta sovitaan tilaajakohtaisesti. Toteutus ja hinnat Tarjoamme teille SPB-mallin laskennallista ja toiminnnallista pilotointia perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnassa ja välittömästi tähän liittyvissä palveluissa. Pilotointia voidaan laajentaa muihin palveluihin.

4 Toteutus rakentuu seuraavista elementeistä: 1. Pilottiyksiköiden konsultaatiot, 4-5 kpl 2-4 tunnin konsultaatioita pilottiyksiköiden edustajille ja tulosalueen/toimialan johdolle (Huom! Mahdolliset lisäkonsultaatiot tavoitteiden saavuttamiseksi ovat tilaajalle veloituksettomia konsultoinnin osalta) 1-3 asiantuntijaa Vertikal Oy:stä Konsultaatiot noin 2 kuukauden välein (tarkka aikataulu sovitaan tilaajan toiveiden mukaisena) Sisältöjä o SPB-malli o Suoritehinnat o Suoritetavoitteet o Tuotteet ja kertoimet o SPB-työkalun käyttö o Tuloksen laskenta ja tuloslaskuri o Henkilöstösuunnitelma (työkalu) o SPB johtamisen välineenä o Strategian/kunnan tavoitteiden mukaiset toivotut ohjausvaikutukset 2. Tulosalueen johdon konsultaatiot/ohjausryhmän työskentely 3-4 kpl 1-2 tunnin ohjausryhmän kokouksia Hankkeen ohjaaminen Linjaukset Tavoitteet ja arviointi 3. Tulosalueen, vastuualueiden ja yksikkötason muu asiantuntijatyö etätyönä Kuntatason laskenta Yksikkötason laskenta ja toiminnan tuki 4. SPB-työkalut (Excel-muodossa) yksikkötasolle ja koko organisaation taloussuunnitteluun Yksikkötason työkalu Tuloslaskuri Budjetointi Käyttösuunnitelmien laskenta Hinta sisältää työkalujen kuntakohtaisen muokkauksen (hinnat, kertoimet) VALINNAISET: 5. Henkilöstön koulutukset

5 Hintoihin lisätään asiantuntijoiden matka- ja majoituskulut sekä alv 23 %. Toteuttajat Vertikal Oy:n vastaava asiantuntija on Simo Pokki. Hän vastaa hankkeen johtamisesta, koordinoinnista, yhteisistä koulutuksista, hintojen laskemisesta ja yksikkökohtaisesta laskennasta yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Balustrade Oy ja asiantuntija, KTM Vesa Ekroos tuo hankkeeseen syvällisen talousosaamisen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tuntemuksen. Hän toimii hankkeen talousasiantuntijana. Hankkeen sisällön asiantuntijana toimii Timo Aronkytö, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, MBA. Hän toimii tällä hetkellä Vantaan terveydenhuollon johtajana. Kimmo Tenhunen vastaa SPB-työkalujen teknisestä toteutuksesta. Referenssit Vertikal Oy/Pokki ja Balustrade Oy/Ekroos ovat toteuttamassa SPB-mallia 15 kuntaan. Kimmo Tenhunen on toteuttanut sosiaali- ja terveyspalveluihin TAKarviointijärjestelmän, jota on käyttänyt yli 200 kuntaa. Lisätietoja Lisätietoja antaa Simo Pokki, puh Yhteistyöterveisin, Simo Pokki Kuntapalvelujen asiantuntija Vertikal Oy

SPB -malli / Vertikal Oy

SPB -malli / Vertikal Oy Päivähoito Jyväskylä Salo Seinäjoki Kouvola Porvoo Pietarsaari Vihti Lohja Siuntio Karjalohja Sipoo Ylöjärvi Kuopio Joensuu Pori SPB Vanhuspalvelut Jyväskylä Ylöjärvi Heinola Perusopetus Jyväskylä Ruokapalvelut

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos. Talousarvion käyttösuunnitelma 2014

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos. Talousarvion käyttösuunnitelma 2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos Talousarvion käyttösuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVIO ON SITOVA... 4 2. TOIMINTA JA TALOUS... 5 2.1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007

TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007 HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007 Ritva Harjula JULKAISIJA: HÄMEENLINNAN PERUSTURVAKESKUS RAPORTTI 2/2007

Lisätiedot

OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ

OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ EK-STTK TUOTTAVUUSTYÖRYHMÄ YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Copyright EK-STTK Tuottavuustyöryhmä, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja Palkkataito Oy

Lisätiedot

KUNNALLISTALOUS Mallivastaukset

KUNNALLISTALOUS Mallivastaukset TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Mallivastaukset 2011 Sukunimi... Etunimet. Henkilötunnus... Pisteet yht. KUNNALLISTALOUS Mallivastaukset 1 HALLINTOTIETEEN MAISTERIN VALINTAKOE 2011 KUNNALLISTALOUS,

Lisätiedot

Tehokkuutta palvelutuotantoon - lisää vaikuttavuutta

Tehokkuutta palvelutuotantoon - lisää vaikuttavuutta Kehittämishanke sosiaali- ja terveysalan yrittäjille Tehokkuutta palvelutuotantoon - lisää vaikuttavuutta helsinginyrittajat.fi Tehokkuutta palvelutuotantoon - lisää vaikuttavuutta Helsingin Yrittäjien

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot

SPB -malli / Vertikal Oy PERUSOPETUS

SPB -malli / Vertikal Oy PERUSOPETUS SPB -malli / Vertikal Oy PERUSOPETUS SPB-mallin käyttäjät ja pilotit Varhaiskasvatus Jyväskylä Kouvola Porvoo Vihti Lohja Sipoo Ylöjärvi Raahe Pori Nurmijärvi Karkkila Kotka Kangasala Asikkala Kuopio Seinäjoki

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA F MUUT PALKKAUSOPAS. Luottamusmiehille ja esimiehille

TEHYN JULKAISUSARJA F MUUT PALKKAUSOPAS. Luottamusmiehille ja esimiehille 1 12 TEHYN JULKAISUSARJA F MUUT PALKKAUSOPAS Luottamusmiehille ja esimiehille Sisältö LUKIJALLE 3 1 Luottamusmiehen rooli palkkauksen edistämisessä 5 2 Esimiehen rooli palkkauksen edistämisessä 6 2.1 Esimiehellä

Lisätiedot

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP-toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Hankkeen toteuttajat: Yhteistyössä mukana: 2 Sanna Huovinen

Lisätiedot

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Uudistuva kunta Uusi Kunta 2017 3 Kuntaliitto Kuntatyö ja tuottavuus Sisällysluettelo Lukijalle...

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

Lääkärin asema terveydenhuollossa ja terveydenhuollon johtaminen

Lääkärin asema terveydenhuollossa ja terveydenhuollon johtaminen Lääkärin asema terveydenhuollossa ja terveydenhuollon johtaminen Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksen kokouksessa 22.8.2014 HPär 12.8.2014 Lääkärin asema terveydenhuollossa ja terveydenhuollon johtaminen

Lisätiedot

TULOSPALKKAUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNISSA

TULOSPALKKAUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNISSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TULOSPALKKAUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNISSA Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Kesä 2004 Ari Karsikas 2 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma 2012

Talousarvion käyttösuunnitelma 2012 Talousarvion käyttösuunnitelma 2012 Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012... 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA... 4 2. TOIMINTA JA TALOUS... 4 2.1. TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 5 2.1.1 Oma toiminta...

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3. 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti... 6 3.2 Perehdyttämisen kautta

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Seututerveyskeskushanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Joutsan, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden ja Toivakan kuntien yhteishanke

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

Johtosääntö. Sisällysluettelo. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.9.2013

Johtosääntö. Sisällysluettelo. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.9.2013 Johtosääntö Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.9.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Organisaation toimintakulttuurin periaatteet... 2 3. Päätöksenteko ja päätösvaltuudet... 3 Vuosikokoukset...

Lisätiedot

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA Tampereen teknillinen yliopisto Tampere 2013 teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Lisätiedot

Päijät-Hämeen laboratorio- ja kuvantamistoiminnan kustannuslaskenta - Loppuraportti, versio 6

Päijät-Hämeen laboratorio- ja kuvantamistoiminnan kustannuslaskenta - Loppuraportti, versio 6 Päijät-Hämeen laboratorio- ja kuvantamistoiminnan kustannuslaskenta - Loppuraportti, versio 6 Sini Heino Tom Roos Anna-Kaisa Ruonala Esa-Matti Tolppanen Datawell Oy Sisällysluettelo 2 1 Johdon yhteenveto

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS 2 Sisältö Sivu Johdanto 3 OSA 1 PALKKAUSJÄRJESTELMÄN PERUSTEET. 4 1. Palkkausjärjestelmä osana työyhteisön johtamista 4 1.1. Palkitseminen

Lisätiedot

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA SISÄLTÖ JOHDANTO...3 LAADUKKAAN JA KILPAILUKYKYISEN TOIMINNAN ELEMENTIT METROPOLIASSA...4 Toimintakulttuuri...5 Tukeva ja kannustava

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

VALO VALINNANVAPAUS OULUSSA

VALO VALINNANVAPAUS OULUSSA VALO VALINNANVAPAUS OULUSSA Hankesuunnitelma 6.10.2010 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1. Lähtökohdat... 4 1.1 Toimintaympäristön muutokset ja hankkeen tausta... 4 1.2 Valinnanvapaus ja asiakkaan asema muissa

Lisätiedot

PERUSTUKSIA VALAMASSA

PERUSTUKSIA VALAMASSA Pauliina Juntunen, Jouni Puumalainen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Kuntoutussäätiö PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Pauliina

Lisätiedot