3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2002

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2002"

Transkriptio

1 3 METSIEN HOITO Vuonna 2002 lähes kaikkien metsänhoitotöiden määrät vähenivät edellisvuotisesta. Metsiä uudistettiin hehtaaria, josta viljeltiin hehtaaria. Istutuksen osuus viljelystä oli kolme neljännestä ja kylvön neljännes. Taimikkoja ja nuoria metsiä hoidettiin yhteensä hehtaarilla. Ojituksia kunnostettiin hehtaarilla. Vanhoja metsäteitä perusparannettiin kilometriä ja uusia rakennettiin kilometriä. Metsien hakkuupinta-ala oli hehtaaria, josta harvennushakkuiden osuus oli yli puolet ja uudistushakkuiden kolmannes. Yksityismetsien metsänhoitoon ja perusparannustöihin käytettiin valtion varoja 60 miljoonaa euroa, josta lainojen osuus oli enää 0,4 miljoonaa euroa. Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2002 Metsänuudistaminen Uudistushakkuita tehtiin hehtaarilla, josta hehtaaria avohakattiin ja hehtaarilla tehtiin siemen- tai suojuspuuhakkuu. Avohakkuiden pinta-ala oli viidenneksen suurempi ja siemen- ja suojushakkuiden pinta-ala neljänneksen pienempi kuin viime kymmenvuotiskauden keskiarvo (taulukot , kuva 3.9). Metsiä uudistettiin hehtaaria. Tästä hehtaaria istutettiin, hehtaaria kylvettiin ja hehtaaria uudistettiin luontaisesti. Metsänviljelyala oli hieman suurempi kuin viime kymmenvuotiskaudella keskimäärin. Kylvöistä 95 prosenttia oli männyn kylvöjä; istutusalasta 62 prosenttia istutettiin kuuselle. Männyn vuotuinen istutusala on pienentynyt vähitellen 1980-luvun alun jälkeen ja kuusen suurentunut. Koivun vuosittainen istutusala ovat pienentynyt kolmannekseen 1990-luvun alun huippuluvuista (taulukot , kuvat ). Metsänistutukseen tuotettujen taimien määrä on ollut 1990-luvun puolivälistä lähtien noin 150 miljoonaa tainta vuosittain (taulukko 3.7, kuva 3.3). Paakkutaimien käyttö on lisääntynyt jatkuvasti. Vuonna 2002 tuotetuista taimista paakkutaimien osuus olikin jo 94 prosenttia. Taimien tuonti ulkomailta on toistaiseksi ollut vähäistä. Vuonna 2002 Suomeen tuotiin 13,5 miljoonaa metsäpuun tainta lähinnä Ruotsista. Tuontitaimet olivat valtaosin kuusta. Taimitarhoilla kylvettiin taimituotantoa varten pääpuulajien siemeniä noin kiloa, mikä oli hieman vähemmän kuin edellisvuonna. Taimitarhakylvöjen kokonaismäärä on vähentynyt kymmenvuotiskauden aikana, mutta käytetyn siemenen jalostusaste on noussut. Siementä taimituotannon ja metsänkylvön tarpeisiin kerätään siemenviljelyksiltä, siemenkeräysmetsiköistä ja aluekeräyksinä (taulukko 3.8, kuva 3.4). Laajemmin metsänjalostuksen tilastoja esitetään "Suomen metsänjalostuksen yleistilastoa" julkaisussa. Metsän kasvatus Taimikonhoitoa ja nuoren metsän kunnostusta tehtiin hehtaarilla. Määrä oli 17 prosenttia viime kymmenvuotiskauden keskiarvoa enemmän. Suurimmillaan 1970-luvun puolivälissä vuotuiset taimikonhoitoalat ylsivät yli hehtaariin, mutta työmäärät ovat sittemmin pudonneet. Valtion rahoitustuen lisäämisen ja neuvonnan myötä vuotuiset nuoren metsän hoidon työmäärät ovat taas viime vuosina kasvaneet yli hehtaariin (taulukot , kuva 3.5). Harvennushakkuita tehtiin hehtaarilla, mikä oli neljänneksen enemmän kuin kymmen- Metsätilastollinen vuosikirja

2 3 Silviculture vuotiskaudella keskimäärin. Ensiharvennusten pinta-ala oli hehtaaria (taulukot , kuva 3.9). Perusparannustyöt Ojitettujen soiden kokonaispinta-ala on Suomessa 4,8 miljoonaa hehtaaria. Uudisojituksen huippuvuodet ajoittuvat ja 1970-luvun vaihteeseen, jolloin vuotuinen uudisojituspinta-ala kipusi lähelle hehtaaria. Nyttemmin varsinaiset uudisojitukset ovat loppuneet. Ojitusalueiden puuntuotoskyvyn ylläpitäminen edellyttää kuitenkin kunnostusojituksia vuoden välein. Vuonna 2002 kunnostusojitusta tehtiin hehtaarilla (taulukot , kuva 3.7). Metsäteiden kokonaismäärä maassamme on kilometriä. Vuonna 2002 uusia metsäteitä rakennettiin kilometriä ja vanhoja perusparannettiin kilometriä. Painopiste on siirtynyt uusien teiden rakentamisesta vanhojen perusparannukseen (taulukot , kuvat 3.8). Metsänhoito- ja perusparannustöiden tilaston tiedonkeruu uudistettiin 2002 (ks. Metsänhoito- ja perusparannustöiden tilastointi). Uudella menetelmällä kerättyjen kustannustietojen tarkistustyö on vielä kesken, ja kustannustiedot julkaistaankin myöhemmin Metinfo Tilastopalvelussa. Taulukoissa ja sekä kuvissa esitetään vuoden 2001 kustannustietoja. Metsien käyttöä ohjaavat säädökset ja metsien hoidon periaatteet Metsien käyttöä ohjaavat säädökset luovat puitteet harjoitettavalle metsätaloudelle. Tärkein metsän hoitoa ja käyttöä ohjaava säädös on Metsälaki. Lain tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää käyttöä siten, että metsät antavat kestävästi hyvän tuoton samalla, kun niiden biologinen monimuotoisuus säilytetään. Metsälaissa määritellään metsänhoidon vähimmäistaso. Kasvatushakkuissa hakkuualalle on jätettävä riittävästi kasvatuskelpoista puustoa. Uudistushakkuita saa tehdä vasta, kun puusto on saavuttanut riittävän järeyden tai iän taikka jos erityiset syyt sitä puoltavat. Uudistushakkuun jälkeen alalle on saatava kohtuullisessa ajassa taloudellisesti kasvatuskelpoinen taimikko. Laissa velvoitetaan myös säilyttämään monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteet. Kansan- ja aluetaloudellisten syiden sekä investointien pitkävaikutteisuuden vuoksi valtio tukee yksityismetsien metsänhoito- ja perusparannustöitä. Rahoitusta ovat ohjanneet metsänparannussäädökset. Vuoden 1997 alusta tuli voimaan Metsänparannuslain korvaava Kestävän metsätalouden rahoituslaki, jonka perusteella valtion rahoitusta voi saada puuntuotannon kestävyyden turvaamisen lisäksi myös metsien biologisen monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja metsäluonnonhoitoon. Metsien puuntuotannollisen kestävyyden ja elinvoimaisuuden turvaamiseksi rahoitusta myönnetään mm. metsänuudistamiseen ja metsittämiseen, kulotukseen, nuoren metsän hoitoon (taimikonhoitoon, nuoren metsän kunnostukseen ja pystykarsintaan), energiapuun korjuuseen ja haketukseen, metsänterveyslannoitukseen, kunnostusojitukseen, metsäteiden rakentamiseen ja perusparannukseen sekä juurikäävän torjuntaan. Suomen metsäsertifiointijärjestelmä asettaa metsälakia yksityiskohtaisempia vaatimuksia metsien hoidolle ja käytölle. FFCS (Finnish Forest Certification System)-metsäsertifiointijärjestelmän piirissä on Suomessa yli metsänomistajaa ja 21,9 miljoonaa metsähehtaaria. Suomen kansallinen metsäsertifiointijärjestelmä hyväksyttiin toukokuussa 2000 osaksi kansainvälistä PEFC (Pan-European Forest Certification Scheme) -metsäsertifiointia. Metsätalouden toimenpiteet toteutetaan metsiköittäin ja niissä pyritään jäljittelemään metsien luontaista kehitystä. Metsänhoidossa pyritään likimain tasaikäisten metsiköiden käsittelyyn ja kotimaisten puulajien kasvatukseen. Metsänhoidon perustehtäviä on metsän uudistaminen. Uudistamisajankohta valitaan siten, että uudistaminen on kannattavampaa kuin metsän edelleen kasvattaminen. Tavoitteena on kasvupaikalle sopivan puulajin täystuottoinen taimikko kohtuullisessa ajassa. Jos tähän ei ole mahdollista päästä luontaisella uudistamisella, alue kylvetään tai istutetaan. Uudistuminen turvataan uudistusalan raivauksella, maanpinnan muokkauksella tai kulotuksella, heinäyksellä ja mahdollisesti täydennysviljelyllä. Uudistamisvaihetta seuraa metsän kasvatusvaihe. Taimikonhoidossa järjestellään puulajisuhteita, 94 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2003

3 3 Metsien hoito Metsäsertifioinnin vaatimusten tarkistaminen käynnissä Metsäsertifiointi on vakiintunut suomalaiseen metsätalouteen Metsäsertifioinnilla tarkoitetaan menettelyä, jossa puun myyjästä tai ostajasta riippumaton osapuoli myöntää todistuksen eli sertifikaatin siitä, että metsiä hoidetaan ja käytetään ennalta sovittujen vaatimusten mukaisesti. Vaatimukset perustuvat yleensä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän metsätalouden periaatteisiin. FFCS (Finnish Forest Certification System) -metsäsertifiointi on vakiintunut Suomessa työkaluksi huolehdittaessa kestävän puuntuotannon ja luonnon monimuotoisuuden yhdistävästä metsien hoidosta. Vuoden 2002 lopussa Suomessa oli voimassa 13 alueellista metsäsertifikaattia (ks. taulukko), jotka kattoivat 21,9 miljoonaa hehtaaria eli 95 prosenttia Suomen metsä- ja kitumaan alasta. Järjestelmään on sitoutunut yli metsänomistajaa. FFCS-järjestelmän vaatimusten mukaisia sertifikaatteja metsätaloudelle ja puun alkuperän varmistamiseen ovat myöntäneet kansainvälisesti tunnustetut tuote- ja järjestelmäsertifioinnin yritykset, jotka seuraavat metsäsertifioinnin vaatimusten toteutumista metsissä myös vuosittaisissa tarkastuksissa eli auditoinneissa. Metsäsertifioinnin vaatimusten tarkistaminen käynnissä FFCS-järjestelmän metsien hoidolle ja käytölle asettamat vaatimukset määriteltiin ensi kerran vuonna Metsien hoidon ja käytön standardin tarkistaminen aloitettiin vuoden 2001 lopussa ja työn arvoidaan valmistuvan vuonna Määräajoin tehtävän tarkistustyön taustalla ovat nykyisen standardin soveltamisesta saadut käytännön kokemukset, käytettävissä oleva uusi tutkimustieto sekä kansainvälisissä metsä- ja ympäristöprosesseissa tuotettu uusi tieto. Standardin tarkistustyöhön on sisältynyt laaja osallistumis- ja kommentointimahdollisuus. Uuteen standardityöryhmään ilmoittautui mukaan 23 organisaatiota, jotka edustavat kattavasti eri metsänomistajaryhmiä, metsäteollisuutta ja muita metsäasioiden parissa työskenteleviä tahoja. Mukaan kutsutut ympäristöjärjestöt (muun muassa Suomen Luonnonsuojeluliitto ja Suomen WWF) ilmoittivat, että ne eivät osallistu standardityöryhmän työhön. Tarkistetut metsien hoidon ja käytön kriteeritekstit on laadittu aiempaa yksiselitteisimmiksi, jotta metsäsertifikaatin hakijoilla ja tarkastukset tekevillä auditoijilla olisi yhteneväinen näkemys metsien hoidolle ja käytölle asetetuista kriteereistä (vaatimuksista). Aiemmasta poiketen tärkeimmät lakisääteiset velvoitteet on koottu yhdeksi erilliseksi kriteeriksi. Metsäkeskuksen toimialueen tasolla toteutettavan metsäsertifioinnin tarkistetussa standardissa on 28 metsien hoidolle ja käytölle asetettua vaatimusta. Metsänhoitoyhdistys- ja metsänomistajatasoille laaditut vaatimukset noudattavat pitkälti metsäkeskustason kriteeristön sisältöä. Standardityöryhmä tarkisti myös standardin, joka koskee metsäsertifiointijärjestelmän soveltamista kolmella vaihtoehtoisella toteutustasolla: ryhmäsertifiointia metsäkeskuksen toimialueella, ryhmäsertifiointia metsänhoitoyhdistyksen toimialueella sekä metsänomistajaa tai metsänomistajien ryhmää koskevaa sertifiointia. Varsinkin alueellisen toteutuksen kuvausta ja toimintatapojen dokumentointia täsmennettiin. Kansainväliset metsäsertifiointijärjestelmät Vuoden 2002 lopussa maailmassa oli sertifioituja metsiä noin 130 miljoonaa hehtaaria. Merkittäviä metsäsertifiointijärjestelmiä Suomen ulkopuolella ovat: PEFC (Pan European Forest Certification), FSC (Forest Stewardship Council), SFI (Sustainable Forestry Iniative), CSA (Canadian Standards Association) ja ATFS (American Tree Farm System). Näiden järjestelmien mukaisesti metsää oli vuoden 2002 loppuun mennessä sertifioitu seuraavasti: PEFC 46,1 miljoonaa hehtaaria, FSC 30,9 miljoonaa hehtaaria, SFI 26,7 miljoonaa hehtaaria, CSA 14,4 miljoonaa hehtaaria ja ATFS 10,9 miljoonaa hehtaaria. Kansainvälisten ja kansallisten metsäsertifiointijärjestelmien ominaisuuksista kerrotaan CEPI:n (Confederation of European Paper Industries) laatimassa "Comparative Matrix of Forest Certification Schemes" vertailussa. PEFC on hyväksynyt vuoden 2002 loppuun mennessä 13 kansallista metsäsertifiointijärjestelmää, mukaan lukien Suomen FFCS-järjestelmän. Hollannin markkinoilla toimiva Keurhout-säätiö on myös hyväksynyt Suomen FFCS-järjestelmän mukaiset sertifikaatit. JATKUU Metsätilastollinen vuosikirja

4 3 Silviculture JATKOA Vuoden 2002 lopussa voimassa olevat FFCS (Finnish Forest Certification System) -metsäsertifiointijärjestelmän mukaiset metsäsertifikaatit (SMS ed. 1998) Metsäkeskusalue Metsäsertifioinnissa mukana Metsänomistajia Metsätalouden maata Alueellisen metsäsertifikaatin haltija kpl milj. ha 1 (Metsänomistajien liitto) Rannikko ,0 Nylands, Åbolands, Österbottens Lounais-Suomi ,1 Länsi-Suomen Häme-Uusimaa ,9 Etelä-Suomen Kaakkois-Suomi ,8 Kaakkois-Suomen Pirkanmaa ,0 Länsi-Suomen Etelä-Savo ,1 Etelä-Savon, Saimaan Etelä-Pohjanmaa ,5 Keski-Pohjanmaan, Länsi-Suomen Keski-Suomi ,4 Keski-Suomen Pohjois-Savo ,4 Pohjois-Savon Pohjois-Karjala ,5 Pohjois-Karjalan Kainuu ,0 Kainuun Pohjois-Pohjanmaa ,6 Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Suomen Lappi ,9 Pohjois-Suomen Yhteensä ,2 1 josta metsää (kasvu väh. 0,1 m³/ha vuodessa) 21,9 milj. ha Teksti: Auvo Kaivola, Suomen Metsäsertifiointi ry Lähteitä: FFCS (Finnish Forest Certification System, PEFC (Pan European Forest Certification, FSC (Forest Stewardship Council, SFI (Sustainable Forestry Iniative, ATFS (American Tree Farm System, Keurhout-säätiö (www.stichtingkeurhout.nl/english.htm) CEPI (Confederation of European Paper Industries, keskitetään kasvu parhaisiin puuyksilöihin ja huolehditaan puuston terveydestä. Taimikonhoidon laiminlyönti hidastaa puuston järeytymistä, mikä viivästyttää ja useimmiten pienentää ensiharvennustuloja. Varsinaisten harvennushakkuiden tavoitteet ovat samat kuin taimikonhoidon. Harvennushakkuissa noudatetaan pääasiassa alaharvennuksen periaatetta, jolloin poistetaan pienimmät puut sekä vioittuneet, huonorunkoiset ja vajaalatvuksiset puut. Harvennuksia tehdään samassa metsikössä 1 3 kertaa metsikön kiertoajan kuluessa puulajista ja kasvupaikan viljavuudesta riippuen, ja kullakin kerralla poistetaan prosenttia puuston tilavuudesta. Metsänparannustyöt ovat pitkävaikutteisia puun kasvatuksen investointeja, kuten kunnostusojitus, metsäteiden rakentaminen ja perusparannus, metsän lannoitus, pystypuiden karsinta, vajaatuottoisten metsien uudistaminen ja peltojen metsittäminen. Metsänhoito- ja perusparannustöiden tilastointi Metsäntutkimuslaitos laatii vuosittain metsänhoitoja perusparannustöiden työmäärä- ja kustannustilaston. Tilaston tiedot esitetään työlajeittain, metsäkeskuksittain ja omistajaryhmittäin. Tilasto perustuu kaikilta metsänomistajilta kerättyyn totaaliaineistoon. Yksityismetsänomistajien tiedot kootaan kuitenkin metsänhoitoyhdistysten, metsäkeskusten ja metsäteollisuusyritysten järjestelmistä. Tilaston tiedonkeruu uudistettiin vuonna Metsänhoitoyhdistysten rooli tiedontuottajana on nyt aiempaa keskeisempi ja yhdistyksiltä kerätään muun muassa pääosa yksityismetsien metsänhoitotöiden kustannustiedoista. Metsäkeskukset kokoavat alueensa yksityismetsien työmäärätiedot, jotka sisältävät metsäkeskuksen, 96 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2003

5 3 Metsien hoito metsäkeskuksen alueella toimivien metsänhoitoyhdistysten ja metsäteollisuusyritysten yksityismetsissä tekemät työt sekä arvion yksityismetsissä tehdyistä järjestelmien ulkopuolista töistä. Arvio kattaa metsänomistajan omatoimisesti tekemät tai metsäpalveluyrittäjillä teettämät metsänhoitotyöt, joihin ei ole saatu valtion tukea. Metsäkeskukset toimittavat yksityismetsien työmäärätiedot edelleen Metsäntutkimuslaitokselle, jossa ne yhdistetään metsäteollisuuden ja valtion metsien työmäärätietoihin. Metsäteollisuuden metsien tiedot Metsäntutkimuslaitos kerää yrityksiltä ja valtion metsien tiedot Metsähallitukselta, Metsäntutkimuslaitokselta ja oppilaitoksilta. Metsänhoitoyhdistykset ja metsäkeskukset toimittavat Metsäntutkimuslaitokselle myös yksityismetsissä tekemiensä töiden yksikkökustannustiedot, jotka perustuvat metsänomistajilta laskutettuihin summiin. Metsäntutkimuslaitos laskee niistä metsäkeskuksittain yksityismetsien eri työlajien keskimääräiset yksikkökustannukset. Kokonaiskustannukset arvioidaan kertomalla työmäärät yksikkökustannuksilla. Laskennassa oletetaan omatoimisten töiden yksikkökustannukset samansuuruisiksi kuin metsänhoitoyhdistysten ja metsäkeskuksen tekemien töiden kustannukset. Metsäteollisuusyritykset ja valtion organisaatiot ilmoittavat kustannustietonsa valmiiksi metsäkeskuksittain laskettuina. Metsäntutkimuslaitos laskee em. tietojen perusteella eri työlajien kaikkien omistajaryhmien keskimääräiset metsäkeskuksittaiset yksikkökustannukset sekä laatii arvion kokonaiskustannuksista. Kestävän metsätalouden rahoituslain tuella tehtyjen töiden määrät sekä tuki- ja lainavarojen käyttötiedot kerätään metsäkeskusten järjestelmistä. Vuosien 2000 ja 2001 yksityismetsien metsänhoito- ja perusparannustöiden todellisista yksikkökustannuksista ei saatu tietoja tilastoa varten lukuunottamatta metsäkeskusten toteuttamia metsäojituksia ja metsäteiden rakentamis- ja perusparannustöitä. Näiden vuosien yksityismetsien yksikkökustannukset on arvioitu muuntamalla yksityismetsien vuoden 1999 yksikkökustannuksia valtion ja metsäteollisuusyritysten kustannuskehityksen mukaisesti. Luvun 3 omistajaluokitus on seuraava: Yksityiset ym.: varsinaiset yksityismetsänomistajat, yhteismetsät, kunnat, seurakunnat ja säätiöt ym. yhteisöt sekä Ahvenanmaan maakuntahallinto Metsäteollisuus: metsää omistavat metsäteollisuusyhtiöt sekä niiden eläkesäätiöt Valtio: Metsähallitus ja Metsäntutkimuslaitos Luokitus poikkeaa luvuissa 1 ja 4 käytetyistä. Kirjallisuus Literature Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain Metsätilastotiedote 680. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 10 s. Hyvän metsänhoidon suositukset Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, julkaisusarja 13/ s. Hökkä, H., Kaunisto, S., Korhonen, K.T., Päivänen, J., Reinikainen, A. & Tomppo, E Suomen suometsät Metsätieteen aikakauskirja 2B/2002. Järveläinen, V-P Metsätalous on metsäklusterin perusta. Teoksessa: Reunala, A., Tikkanen, I. & Åsvik, E. (toim.) Vihreä valtakunta. Suomen metsäklusteri. Kustannusosakeyhtiö Otava. s Kaivola, A Metsäsertifioinnin vaatimukset tarkistettavina. Työtehoseuran metsätiedote 11/ s. Kansallinen metsäohjelma Maa- ja metsätalousministeriö, julkaisusarja 2/ s. Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta /1094 Laki metsänviljelyaineiston kaupasta /241 Metsälaki /1093 Metsänhoito- ja perusparannustyöt Metsätilastotiedote 697. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 26 s. Metsätalouden ympäristöohjelma metsäpolitiikan linjanluojana Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja s. Piiparinen, H Metsäteiden kunnossapitokustannukset Etelä-Suomen yksityismetsissä. Metsätieteen aikakauskirjaan 3/ s Strandström, M Metsänhoitotöiden suoritteet ja kustannukset vuonna Yhtiöt ja Metsähallitus. Metsäteho 1/03. Tilastoliite 4 s. Suomen metsätalouden tila Kestävän metsätalouden kriteerit ja indikaattorit. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 5/2000. Maa- ja metsätalousministeriö. 71 s.+ liitteet. Tapion vuositilastot Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. 45 s. Uotila, E Puoli vuosisataa tientekoa metsänparannusvaroilla. Metsätieteen aikakauskirja 2/2003: Valkonen, S., Ruuska, J., Kolström. T., Kubin, E. & Saarinen, M. (toim.) Onnistunut metsänuudistaminen. Metsälehti Kustannus. 217 s. Yrjänä, L. & Karvinen, K Suomen metsänjalostuksen yleistilasto General Statistics on Forest Tree Breeding in Finland Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja s. Muut tietolähteet Other sources of information Maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Metsähallitus Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Metsätilastollinen vuosikirja

6 3 Silviculture ha Uudistusala - Total Istutus - Planting Luontainen uudistaminen¹ - Natural regeneration¹ Kylvö - Seeding Luontaisen uudistamisen ala on siemen- ja suojuspuuhakkuiden ala. Area of natural regeneration is the area of the seed tree and shelterwood fellings. Kuva 3.1 Metsänuudistaminen Figure 3.1 Natural and artificial regeneration, ha Metsänviljely - Artificial regeneration Avohakkuu - Clear fellings Kuva 3.2 Metsänviljely- ja avohakkuupinta-alat Figure 3.2 Artificial regeneration and clear cuttings, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2003

7 3 Metsien hoito milj. tainta - mill. seedlings Yhteensä - Total Mänty - Pine Kuusi - Spruce Koivu - Birch Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö Source: Ministry of Agriculture and Forestry Kuva 3.3 Taimitarhoilta istutukseen toimitetut taimet Figure 3.3 Number of seedlings delivered for planting, % Mänty - Pine Kuusi - Spruce Rauduskoivu - Silver birch Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö Source: Ministry of Agriculture and Forestry Kuva 3.4 Siemenviljelyssiemenen osuus taimitarhakylvöistä puulajeittain Figure 3.4 Proportion of seed-orchard seed used in nurseries, , by main tree species Metsätilastollinen vuosikirja

8 3 Silviculture ha Taimikonhoito- ja nuoren metsän kunnostusala - Total Yksityiset ym. - Metsäteollisuus - Valtio Kuva 3.5 Taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus Figure 3.5 Tending of seedling stands and improvement of young stands, ha Metsänlannoitusala - Total Yksityiset ym. - Metsäteollisuus - Valtio Kuva 3.6 Metsänlannoitus Figure 3.6 Forest fertilisation, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2003

9 3 Metsien hoito ha Uudisojitus First-time ditching Kunnostusojitusala¹ - Ditch cleaning and supplementary ditching¹ Yksityiset ym. - Metsäteollisuus - Valtio Vuosien luvut ovat arvioituja. During the figures are estimated. 0 Kuva 3.7 Metsäojitus Figure 3.7 Forest drainage, kilometriä - kilometres Metsäteiden rakentaminen - Total Yksityiset ym. - Metsäteollisuus - Valtio - Metsäteiden perusparannus Basic improvement of forest roads Kuva 3.8 Metsäteiden rakentaminen ja perusparannus Figure 3.8 Construction and basic improvement of forest roads, Metsätilastollinen vuosikirja

10 3 Silviculture ha Hakkuupinta-ala - Total area treated with fellings Harvennushakkuu - Thinnings Siemen- ja suojuspuuhakkuu - Seed tree and shelterwood fellings Siemen- ja suojuspuiden poisto - Removal of seed trees and shelterwood Avohakkuu - Clear fellings Muut hakkuut¹ - Other fellings¹ Oja- ja tielinjahakkuut, pellon raivaus jne. Fellings done along ditch and road construction lines, fellings when clearing land for agriculture. Kuva 3.9 Hakkuupinta-alat Figure 3.9 Area treated with fellings, milj. vuoden 2001 rahana - mill. in 2001 money Kokonaiskustannukset - Total costs Yksityiset ym. - Nonindustrial, private etc. Metsäteollisuus Valtio - Tukkuhintaindeksi/Kotimaiset tavarat Wholesale price index/domestic goods Kuva 3.10 Metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannukset vuoden 2001 rahaksi muunnettuina Figure 3.10 Total costs of silvicultural and forest-improvement works, , expressed in 2001 money 102 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2003

11 3 Metsien hoito milj. vuoden 2001 rahana - mill. in 2001 money Kokonaiskustannukset - Total costs Oma panos - Own input Valtion tuet - grants Valtion lainat - loans Tukkuhintaindeksi/Kotimaiset tavarat Wholesale price index/domestic goods Kuva 3.11 Yksityismetsien metsänhoito- ja perusparannustöiden rahoitus vuoden 2001 rahaksi muunnettuna Figure 3.11 Financing of silvicultural and forest-improvement works in non-industrial, private forests, , expressed in 2001 money prosenttia kustannuksista - per cent of costs Metsäautoteiden rakentaminen, perusparannus ja kunnossapito Construction, basic improvement and maintenance of forest roads Metsäojitus - Forest drainage Forest fertilisation Metsänlannoitus ja muut kustannukset and other costs Taimikonhoito, nuoren metsän kunnostus ja pystykarsinta Tending of seedling stands, improvement of young stands and pruning 20 Metsänviljely - Artificial regeneration 0 Uudistusalojen valmistaminen - Preparation of regeneration areas Kuva 3.12 Eri työlajien osuudet metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannuksista Figure 3.12 The proportions of different silvicultural and forest-improvement works in the total costs, Metsätilastollinen vuosikirja

12 3 Silviculture 3.0 Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2002 lyhyesti Silvicultural and forest-improvement works in brief, 2002 Työlaji Type of work Työmäärä Työmäärien muutos Amount vuodesta 2001 Change in amounts, 2001/ ha % Metsänhoito- ja perusparannus- Silvicultural and foresttyöt improvement works Uudistusalan valmistaminen Preparation of regeneration area Raivaus Clearing of regeneration area 66-2 Muokkaus Soil preparation Kulotus Prescribed burning 2-12 Metsänviljely Artificial regeneration Kylvö Seeding 33-7 Istutus Planting 88-2 Täydennysviljely Supplementary seeding and planting 2-18 Heinäntorjunta Grass suppression 6-25 Taimikonhoito Tending of seedling stands Nuoren metsän kunnostus Improvement of young stands 92 0 Pystykarsinta Pruning 6 23 Metsänlannoitus Forest fertilisation Kunnostusojitus Ditch cleaning and supplementary ditching 80-3 Metsäteiden rakentaminen, perusparannus Construction, basic improvement and km -4 ja kunnossapito 1 maintenance of forest roads 1 Hakkuupinta-ala Area treated with fellings Kasvatushakkuut Intermediate fellings Harvennushakkuut Thinnings Siemen- ja suojuspuiden poisto Removal of seed trees and shelterwood trees 53 3 Uudistushakkuut Regeneration fellings Avohakkuut Clear fellings Siemen- ja suojuspuuhakkuut Seed tree and shelterwood fellings 37 5 Muut hakkuut 2 Other fellings Työmäärä sisältää sekä uusien metsäteiden rakentamisen että metsäteiden perusparannuksen. Amount includes both the construction and basic improvement of forest roads. 2 Muita hakkuita ovat esimerkiksi tie- ja ojalinjahakkuut ja hakkuut pellon raivausta varten. Fellings done along ditch and road construction lines, fellings when clearing land for agriculture. 104 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2003

13 3.1 Uudistusalan valmistaminen 2002 Area prepared for natural and artificial regeneration in 2002 hehtaaria hectares Metsätilastollinen vuosikirja Metsäkeskus Uudistusalan raivaus Muokkaus Forestry centre Clearing of regeneration areas Soil preparation Laikutus Äestys Mätästys Scarification Harrowing Mounding I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä Total Total Total Total Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi JATKUU CONTINUES 3 Metsien hoito

14 106 Finnish Statistical Yearbook of Forestry Jatkoa Continuation hehtaaria hectares Metsäkeskus Kulotus Forestry centre Prescribed burning Säätöauraus Pellon muokkaus Muokkaus, yhteensä Ploughing Ploughing of fields Soil preparation, total I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä Total Total Total Total Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Silviculture

vuosi 2001 Vuonna 2001 lähes kaikkien työlajien

vuosi 2001 Vuonna 2001 lähes kaikkien työlajien Metsänhoito- ja perusparannustyöt vuosi 2001 Toimittajat: Sinikka Västilä Helena Herrala-Ylinen 14.10.2002 646 Panostus metsänhoitoon lisääntyi edellisvuosista Metsänhoito- ja perusparannustyöt Vuonna

Lisätiedot

Alueelliset metsäohjelmat. Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista

Alueelliset metsäohjelmat. Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista Alueelliset metsäohjelmat 2006 2010 Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista 4 2006 Alueelliset metsäohjelmat 2006 2010 Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista Maa- ja metsätalousministeriö 4/2006 Julkaisun

Lisätiedot

12 Metsäsektori kansantaloudessa

12 Metsäsektori kansantaloudessa Metsäsektori kansantaloudessa Odotettuja merkkejä noususuhdanteen alusta ei näkynyt vuonna 2013. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan volyymilla mitattu bruttokansantuote laski prosentin edellisvuodesta.

Lisätiedot

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon - tuloksia työajankäytöstä ja työn laadusta

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon - tuloksia työajankäytöstä ja työn laadusta ISBN 978-951-40-2232-6 (PDF) ISSN 1795-150X Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon - tuloksia työajankäytöstä ja työn laadusta Sanna Kittamaa, Kari Kannisto ja Jori Uusitalo www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Soveltamisala. Toimenpiteet, joilla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä metsälain mukaisesti. 1) puuntuotannon kestävyyden turvaaminen;

Soveltamisala. Toimenpiteet, joilla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä metsälain mukaisesti. 1) puuntuotannon kestävyyden turvaaminen; 1 K E M E R A Soveltamisala Toimenpiteet, joilla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä metsälain mukaisesti. 1) puuntuotannon kestävyyden turvaaminen; 2) metsien biologisen monimuotoisuuden ylläpitäminen;

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009*

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* Sisältö: 1. Johdanto: Metsien hoito ja käyttö Suomessa 2008... 2 1.1 Metsien merkitys

Lisätiedot

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Suomen PEFC-standardi Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

Metsäpuiden siementuotannon tulevaisuus organisaatiorakenne ja julkinen rahoitus

Metsäpuiden siementuotannon tulevaisuus organisaatiorakenne ja julkinen rahoitus ISBN 978-951-40-2277-7 (PDF) ISSN 1795-150X Metsäpuiden siementuotannon tulevaisuus organisaatiorakenne ja julkinen rahoitus Metsäpuiden siementuotannon uudelleen organisointi -hankkeen loppuraportti Karoliina

Lisätiedot

9 Energia. Energian kokonaiskulutus

9 Energia. Energian kokonaiskulutus 9 Energia Vuonna 2009 energian kokonaiskulutus oli Suomessa 1 336 petajoulea, 6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kulutusta pienensi maailmantalouden taantuman aiheuttama teollisuustuotannon supistuminen.

Lisätiedot

Luonnos 12.6.2014. Hallituksen esitys eduskunnalle kestävän metsätalouden rahoituslaiksi ja laeiksi eräisiin siihen liittyvien lakien kumoamisesta

Luonnos 12.6.2014. Hallituksen esitys eduskunnalle kestävän metsätalouden rahoituslaiksi ja laeiksi eräisiin siihen liittyvien lakien kumoamisesta Luonnos 12.6.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle kestävän metsätalouden rahoituslaiksi ja laeiksi eräisiin siihen liittyvien lakien kumoamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PEFC-kriteerien tarkistamistyö

PEFC-kriteerien tarkistamistyö PEFC-kriteerien tarkistamistyö Metsäsertifioinnin kriteerit PEFC FI 1002:20XX PEFC-standardityöryhmän kokouksessa hyväksytty standardiluonnos ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Metsätiehankkeen yksityistaloudellinen

Metsätiehankkeen yksityistaloudellinen Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Veli-Matti Saarinen, Jukka Aarnio, Esa Uotila ja Esa-Jussi Viitala Veli-Matti Saarinen Metsätiehankkeen yksityistaloudellinen kannattavuus kestävän

Lisätiedot

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Vuosina 1994 96 teollisuuden puunkäyttö ja hakkuut olivat ennätyksellisen suuret. Teollinen puunkäyttö oli 58 miljoonaa kuutiometriä vuodessa; siitä kotimaisen puun

Lisätiedot

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Suomen Metsäsertifiointi ry (PEFC Suomi) Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Helsinki 7.4.2010 Copyright Indufor Oy

Lisätiedot

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Suomen metsävarat ovat runsaat ja riittävät tyydyttämään teollisuuden puuntarpeen koivua lukuun ottamatta. Koivua käytetään lähes 50 prosenttia enemmän kuin sitä sisältyy

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2010 Seurantaraportti 2002 2003

Kansallinen metsäohjelma 2010 Seurantaraportti 2002 2003 Kansallinen metsäohjelma 2010 Seurantaraportti 2002 2003 Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 7/2004 1 Kansallinen metsäohjelma 2010 seurantaraportti 2002 2003 Julkaisija Maa- ja metsätalousministriö

Lisätiedot

KIRJANPITOMETSÄLÖT ETELÄ-SAVOON Kerättävät tiedot ja laskentajärjestelmä

KIRJANPITOMETSÄLÖT ETELÄ-SAVOON Kerättävät tiedot ja laskentajärjestelmä Miikka Mäenpää KIRJANPITOMETSÄLÖT ETELÄ-SAVOON Kerättävät tiedot ja laskentajärjestelmä Opinnäytetyö Metsä- ja puutalouden markkinointi Kesäkuu 2006 Opinnäytetyön päivämäärä 2.6.2006 Tekijä Miikka Mäenpää

Lisätiedot

FFCS 1002-1:2003, Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen toimialueen tasolla

FFCS 1002-1:2003, Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen toimialueen tasolla 1(17) FFCS 1002-1:2003, Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen toimialueen tasolla Tämä standardi sisältää suomenkielisen tekstin Suomen metsäsertifiointistandardista FFCS 1002-1:2003 Ryhmäsertifioinnin

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 97/01

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 97/01 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 97/01 Pvm Dnro 19.12.2001 4570/00/2001 Voimassaoloaika 1.1.2002 - toistaiseksi Kumoaa MMM:n asetuksen nro 1/01, Dnro 4625/00/2000 Valtuussäännökset L (1094/1996

Lisätiedot

PEFC-kriteerien tarkistamistyö

PEFC-kriteerien tarkistamistyö PEFC-kriteerien tarkistamistyö Standardit PEFC FI 1002:2009 ja PEFC FI 1003:2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla ja metsänomistajakohtaisen sertifioinnin

Lisätiedot

Tuula Nuutinen, Leena Kärkkäinen, Sini Niinistö, Kyösti Hassinen ja Eero Lukkarinen (toim.)

Tuula Nuutinen, Leena Kärkkäinen, Sini Niinistö, Kyösti Hassinen ja Eero Lukkarinen (toim.) ELAV PROJECT Kolin ja Hattusaaren paikallinen metsäohjelma Tuula Nuutinen, Leena Kärkkäinen, Sini Niinistö, Kyösti Hassinen ja Eero Lukkarinen (toim.) METLA THIS PROJECT IB BEING PART FINANCED BY THE EUROPEAN

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011

Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011 Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011 2 Metsäntutkimuslaitos 14.12.2011 Kansallisen metsäohjelman vaikuttavuusmittareiden seuranta 2011 Toimintaympäristön muutokset Kansallinen

Lisätiedot

9 energia. Energian kokonaiskulutus. Puuperäiset polttoaineet

9 energia. Energian kokonaiskulutus. Puuperäiset polttoaineet 9 energia Vuonna 2007 energian kokonaiskulutus oli Suomessa 1476 petajoulea eli hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kulutusta pienensivät edellisvuotista lämpimämpi sää ja lauhdesähkön tuotannon korvautuminen

Lisätiedot

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Vuosina 1995 97 teollisuuden puunkäyttö ja hakkuut olivat ennätyksellisen suuret. Teollisuus käytti puuta keskimäärin 60 miljoonaa kuutiometriä vuodessa; siitä kotimaisen

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin ekotehokkuus

Metsäsertifioinnin ekotehokkuus ISBN-13: 978-951-40-2025-4 (PDF) ISBN-10: 951-40-2025-1 (PDF) ISSN 1795-150X Metsäsertifioinnin ekotehokkuus Anu Nieminen www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research

Lisätiedot

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja:

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja: Kansallinen metsäohjelma 2015 9.8.2012 Metsätalous ja energia työryhmä Metsäneuvostolle Kansallisen metsäohjelman 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä on tarkastellut työlajikohtaisesti nykyisiä sekä

Lisätiedot

7 METSÄSEKTORIN TYÖVOIMA

7 METSÄSEKTORIN TYÖVOIMA 7 METSÄSEKTORIN TYÖVOIMA Kansantalouden työllisyys parani edelleen vuonna 1998. Vaikutus näkyi etenkin metsätaloudessa, jossa työllisyys parani selvästi edellisvuoteen verrattuna. Tästä huolimatta metsätalouden

Lisätiedot

METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN

METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN Markku Airaksinen, Mikko Honkanen, Maija Lääti, Aaro Mikkola Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 107 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Julkaisija Kuvailulehti

Lisätiedot

FFCS 1002-2:2003, Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

FFCS 1002-2:2003, Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla 1(16) FFCS 1002-2:2003, Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Tämä standardi sisältää suomenkielisen tekstin Suomen metsäsertifiointistandardista FFCS 1002-2:2003 Ryhmäsertifioinnin

Lisätiedot

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Metsä-Savon jäsenlehti

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Metsä-Savon jäsenlehti Metsänhoitoyhdistys Metsä-Savon jäsenlehti 2/2014 6.6.2014 Juhani Krappe JUVA, PUUMALA SULKAVA sivu 3 Metsänhoitoyhdistyksen jäsenedut sivu 8 Ammattimies tekee tiheästäkin taimikosta metsän sivu 16 Metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot